Tính toán thiết kế băng tấm có thành

1.KHÁI NIỆM: Băng tấm là loại máy vận chuyển liên tục với bộ phận kéo bằng xích có gắn các tấm lát tạo thành bàn máng tải. Băng tấm chuyển động trên các con lăn do đó lực cản và lực tiêu hao năng lượng nhỏ. Băng tấm được sử dụng trong cá ngành công nghiệp mỏ, chế tạo máy hoá chất, khai thác vật liệu xây dựng. Băng tấm dùng để vật liệu dạng cục kích thước lớn, nặng, sắc cạnh. Ưu điểm: +Băng tấm kim loại có độ bền và dộ cứng lớn. Nên nó cho phép vận chuyển vật liệu dạng cục lớn , nặng và sắc cạnh. +Bộ phận kéo của băng tấm là xích nên có độ bền kéo lớn do đó băng tấm có chiều dài lớn, chiều cao băng lớn dẫn đến năng suất của băng lớn. Khi dùng băng tấm dạng hộp có gơ, góc nghiêng đặt băng có thể đạt tới 700. +Băng tấm chuyển động với vận tốc không lớn do đó chất tải cho băng dễ dàng thuận tiện cho việc cấp liệu. +Khi dùng cơ cấu di động ta có thể đặt băng cong trong mặt phẳng thẳng đứng và mặt phẳng ngang. Nhược điểm: +Trọng lượng băng nói chung và trọng lượng truyền động lớn. +Kết cấu của băng tương đối phức tạp, vốn đầu tư lớn . +Trong băng tấm có nhiều con lăn và bánh răng nên đòi hỏi phải chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên do đó chi phí vận hành lớn so với các băng khác.

doc23 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế băng tấm có thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phaàn I:GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ BAÊNG TAÁM Giôùi thieäu chung veà baêng taám 1.KHAÙI NIEÄM: Baêng taám laø loaïi maùy vaän chuyeån lieân tuïc vôùi boä phaän keùo baèng xích coù gaén caùc taám laùt taïo thaønh baøn maùng taûi. Baêng taám chuyeån ñoäng treân caùc con laên do ñoù löïc caûn vaø löïc tieâu hao naêng löôïng nhoû. Baêng taám ñöôïc söû duïng trong caù ngaønh coâng nghieäp moû, cheá taïo maùy hoaù chaát, khai thaùc vaät lieäu xaây döïng. Baêng taám duøng ñeå vaät lieäu daïng cuïc kích thöôùc lôùn, naëng, saéc caïnh. ÙÖu ñieåm: +Baêng taám kim loaïi coù ñoä beàn vaø doä cöùng lôùn. Neân noù cho pheùp vaän chuyeån vaät lieäu daïng cuïc lôùn , naëng vaø saéc caïnh. +Boä phaän keùo cuûa baêng taám laø xích neân coù ñoä beàn keùo lôùn do ñoù baêng taám coù chieàu daøi lôùn, chieàu cao baêng lôùn daãn ñeán naêng suaát cuûa baêng lôùn. Khi duøng baêng taám daïng hoäp coù gô,ø goùc nghieâng ñaët baêng coù theå ñaït tôùi 700. +Baêng taám chuyeån ñoäng vôùi vaän toác khoâng lôùn do ñoù chaát taûi cho baêng deã daøng thuaän tieän cho vieäc caáp lieäu. +Khi duøng cô caáu di ñoäng ta coù theå ñaët baêng cong trong maët phaúng thaúng ñöùng vaø maët phaúng ngang. ÙNhöôïc ñieåm: +Troïng löôïng baêng noùi chung vaø troïng löôïng truyeàn ñoäng lôùn. +Keát caáu cuûa baêng töông ñoái phöùc taïp, voán ñaàu tö lôùn . +Trong baêng taám coù nhieàu con laên vaø baùnh raêng neân ñoøi hoûi phaûi chaêm soùc vaø baûo döôõng thöôøng xuyeân do ñoù chi phí vaän haønh lôùn so vôùi caùc baêng khaùc. 2.CAÁU TAÏO BAÊNG TAÁM: Ë Sô ñoà keát caáu baêng taám: Caáu taïo: 1.Ñóa xích chuû ñoäng. 2.Ray ñôõ nhaùnh baêng dôõ taûi. 3.Boä phaän mang haøng 4. Ray chöõ C ñôõ nhaùnh baêng khoâng taûi. 5.Khung ñôõ baêng. 6.Vít caêng baêng. 7.Ñóa xích bò ñoäng. 8. Boä phaän keùo cuûa baêng. 9. Maùng vaøo taûi Boä phaän keùo thöôøng söû duïng heä hai daây xích hoaëc heä moät daây xích quaán voøng qua hai ñóa xích. Giöõa hai daây xích coù gaén caùc taám laùt ñeå chöùa vaät lieäu, treân xích coù laép caùc con laên. Caùc con laên naøy chaïy treân hai ñöôøng ray ôû hai beân cuûa baêng . Haàu heát ôû baêng taám söû duïng thieát bò caêng baêng kieåu truïc vít . Caùc taám laùt cuûa baêng ñöôïc gia coâng daäp hoaëc ñuùc. Chaát haøng leân baêng ngöôøi ta söû duïng pheãu vaøo hoaëc coù theå caáp lieäu cho baêng tröïc tíeâp. 3.PHAÂN LOAÏI BAÊNG TAÁM: +Phaân loaïi theo tieát dieän ngang goàm coù: -Baêng taám phaúng -Baêng taám coù thaønh coá ñònh. -Baêng taám coù thaønh di ñoäng. +Phaân loaïi theo chieàu doïc baêng goàm coù: -Baêng taám phaúng khoâng lieân tuïc. (vaän chuyeån haøng ñôn chieác) -Baêng taám phaúng lieân tuïc. -Baêng taám phaúng coù thaønh. -Baêng taám phaúng daïng hình hoäp. -Baêng taám nhaáp nhoâ daïng soùng. -Baêng taám coù thaønh saâu. +Phaân loaïi theo boä truyeàn ñoäng goàm coù: -Baêng taám daãn ñoäng baèng moät ñoäng cô. -Baêng taám daãn ñoäng baèng nhieàu ñoäng cô. +Phaân loaïi theo caáu taïo xích keùo goàm coù: -Baêng taám duøng moät xích. -Baêng taám duøng hai xích. +Phaân loaïi theo caáu taïo xích keùo goàm coù: -Baêng taám theo xích haøn maét troøn. -Baêng taám theo xích baûn. -Baêng taám theo xích baûn maét cong. +Phaân loaïi theo caáu taïo baêng goàm coù: -Baêng taám ngang. -Baêng taám nghieâng. -Baêng taám nghieâng- ngang. -Baêng taám nghieâng –ngang- nghieâng. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa baêng taám nghieâng: 1. Ñoäng cô ñieän 2,5. Khôùp noái 4. Hoäp giaûm toác 5. Baêng taám -Naêng suaát cuûa baêng :Q = 120 T/h. -Chieàu daøi cuûa toaøn baêng: L = 40 m. Tra baûng 4.1[I]: Ñaëc tröng tính chaát haøng rôøi Vì haøng than coác cuïc vöøa neân choïn: -Khoái löôïng rieâng cuûa haøng: T/m3 -Goùc doác töï nhieân: (PL2)[II] +Traïng thaùi tónh: +Traïng thaùi ñoäng: -Heä soá ma saùt ôû traïng thaùi tónh: f = 0,57 -Gaàn ñuùng coù theå laáy: -Tính maøi moøn cuûa haøng rôøi laø tính chaát caùc phaàn töû haøng bò moøn do tieáp giaùp giöõa caùc beà maët cuûa chuùng trong thôøi gian chuyeån ñoäng. Choïn nhoùm maøi moøn loaïi D( maøi moøn nhieàu). -Tính dính keát cuûa haøng rôøi laø tính chaát cuûa nhieàu loaïi haøng hoaù maø caùc phaàn töû cuûa noù maát tính linh ñoäng khi haøng ñeå laâu moät choã. Vì vaäy löïc caûn di chuyeån cuûa haøng rôøi treân beà maët vaät cöùng ñöôïc ñaët tröng baèng heä soá ma saùt cuûa haøng hoaù ñoù. Vì haøng than coác cuïc vöøa neân: Theo coâng thöùc 4.7[I]: fñ = (0,70,9)f0 Trong ñoù: f0: haøng ôû traïng thaùi tónh. fñ:haøng ôû traïng thaùi chuyeån ñoäng töông ñoái. -Heä soá ma saùt :f = tg :goùc ma saùt. =300 Phaàn 2: CHOÏN SÔ BOÄ CAÙC CHI TIEÁT CUÛA BAÊNG TAÁM 1.CHOÏN LOAÏI TAÁM LAÙT: +Theo baûng 7.1[I]: Choïn loaïi taám laùt phaúng coù thaønh chaén loaïi nheï +Theo baûng 7.2[I]: Chieàu roäng taám laùt khi vaän chuyeån haøng rôøi: Bt k.a+200 mm Vì ñaây laø than coác cuïc vöøa neân kích thöôùc cuïc ñieån hình : 160 >a>60 Trong ñoù: Vì ko>2,5 neân ñaây laø haøng thoâng thöôøng Choïn a = amax=160 mm:laø kích thöôùc lôùn nhaát cuûa cuïc haøng ñieån hình. k = 1,7 heä soá haøng bình thöôøng Bt 1,7.160+200 = 472 mm. +Tra baûng 7.3[I]: Choïn chieàu roäng tieâu chuaån cuûa taám laùt: B = 500 mm. +Tra baûng 7.5[I]: Vaäy choïn chieàu cao nhoû nhaát cuûa thaønh h = 100 mm. +Tra baûng 7,4[I]: Ta choïn toác ñoä baêng v=0,3 m/s Toùm Laïi : choïn loaïi baêng taám theo CT 2035 – 54 vaø phaïm vi söû duïng laø loaïi baêng phaúng coù thaønh vaø con laên. Dôõ taûi ôû cuoái nhaùnh baêng. Ñieàu kieän laøm vieäc trung bình. 2.CHOÏN XÍCH KEÙO: Tra baûng III.12 : Choïn boä phaän keùo laø hai xích taám – oáng loùt – con laên coù theå thaùo laép ñöôïc kieåu BKII - 320 –30 – 3 OCT, coù maù xích chuyeân duøng kieåu 3 +Böôùc xích: t = 320 mm +Taûi troïng phaù huyû: SP =30 T . 3.LÖÏC CAÊNG CUÛA BAÊNG: a.Khoái löôïng haøng treân 1 ñôn vò chieàu daøi: Theo coâng thöùc: 5.12[I]: Trong ñoù: -Naêng suaát cuûa baêng: Q = 120 T/h -Vaän toác cuûa baêng: v = 0,3 m/s KG/m b.Taûi troïng treân 1 ñôn vò chieàu daøi do khoái köôïng phaàn haønh trình cuûa baêng: Theo coâng thöùc7.7[I]: = 60.B+A Trong ñoù: -Chieàu roäng cuûa taám : B = 500 mm =0,5 m -Tra baûng 7.10 [I] vì choïn taám laùt trung bình neân kích thöôùc döï tröõ chieàu roäng cuûa taám: A = 60 mm. KG/m Tra baûng 7.11[I]: -Choïn heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng : -Giaû thieát ñöôøng kính choát xích lôùn hôn 20 mm. -Laáy löïc caêng xích nhoû nhaát taïi ñieåm ñi vaøo khoûi ñóa xích truyeàn ñoäng: Smin = 100 KG (Theo coâng thöùc: 5.30[I]) ÙLöïc keùo cuûa baêng: Theo coâng thöùc 7.8[I]: Trong ñoù: -Löïc caûn taïi vò trí dôõ taûi: Wd = 0 -Vì ñaây laø thaønh di ñoäng neân löïc ma saùt cuûa haøng vôùi thaønh : -Chieàu daøi cuûa baêng: Ln=40 m -Chieàu cao vaäb chuyeån H=2 m -Khoái löôïng haøng treân moät ñôn vò chieàu daøi: q=125KG/m. -Khoái löôïng phaàn haønh trình cuûa baêng: qb= 90 KG/m. Thay soá vaøo: Wo=1.05[100+0,09(2.90+112)40+112.2] =>Wo=1256 KG c.Taûi troïng ñoäng cuûa xích: Theo coâng thöùc 7.12[I]: Trong ñoù: -Vaän toác cuûa baêng: v =0,3 m/s. -Chieàu daûi caûu baêng: Ln = 40 m. -Soá raêng cuûa ñóa xích: z = 6. -Böôùc xích: t = 320 mm =0,32 m. -Gia toác troïng tröôøng: g = 9,81 m/s2. -Khoái löôïng treân moät ñôn vò chieàu daøi cuûa baêng: q=112 KG/m. -Khoái löôïng phaàn haønh trình cuûa baêng: qb=90 KG/m. -Heä soá qui ñoåi khoái löôïng : k = 1,5 (vì khoâng phaûi taát caû khoái löôïng baêng chuyeån ñoäng vôùi gia toác lôùn nhaát vaø caû söï aûnh höôûng ñaøn hoài cuûa xích – tra baûng 7.12) Thay soá vaøo ta ñöôïc: KG Phaàn 3: TÍNH KIEÅM TRA I.TÍNH CHÍNH XAÙC LÖÏC CAÊNG TAÏI CAÙC ÑIEÅM ÑAËC TRÖNG CUÛA BAÊNG THEO PHÖÔNG PHAÙP ÑI VOØNG THEO CHU VI BAÊNG VAØ TÍNH CHÍNH XAÙC GIAÙ TRÒ W0 1.TÍNH CHÍNH XAÙC LÖÏC CAÊNG CUÛA BAÊNG TAÏI CAÙC ÑIEÅM: +ÑIEÅM 1: -Baét ñaàu ñieåm coù löïc caêng nhoû nhaát: Theo coâng thöùc 5.30[I]: Smin = S1 = 100 KG -Löïc caûn treân ñoaïn baêng khoâng taûi: Theo coâng thöùc 5.20[I]: Wk = = 90.30.0,12 324KG -Löïc caûn treân ñoaïn baêng coù taûi: Theo coâng thöùc 5.17[I]: = (112+90)(40.0,92+2) 1131,2 KG +ÑIEÅM 2: -Löïc caûn taïi ñieåm ñi ñeán ñóa xích caêng baêng: S2 = S1+Wk= 100 + 324 S2 =424 KG Löïc caûn taïi ñóa xích caêng baêng: Wq = Sv(k-1)=0,05.S2=0,05.424=22 KG +ÑIEÅM 3: Löïc caêng xích taïi ñieåm ñi ra khoûi ñóa xích caêng baêng: S3=S2+Wq=424+22=446 KG +ÑIEÅM 4: -Löïc caêng xích taïi ñieåm nhaùnh xích chòu taûi chaïy ñeán ñóa xích truyeàn ñoäng: S4=S3+W1=446+1131,2=1576 KG 2. GIAÙ TRÒ CHÍNH XAÙC LÖÏC KEÙO CUÛA BAÊNG: Theo coâng thöùc 13.15[V]: W0 =S4 – S1 Trong ñoù: Vaäy: W0 =1576-100 W0 =1476 KG Do ñoù ñoä sai leäch cuûa W0 khoâng quaù10%.Thoaû maõn ñieàu kieän yeâu caàu. Vì vaäy ta choïn W0 =1476 KG laø hôïp lí. II.KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC CUÛA XÍCH 1.LÖÏC CAÊNG LÔÙN NHAÁT CUÛA XÍCH: Theo coâng thöùc 7.11[I]: Smax = 1,05(Smin+W0) Smax = 1,05(100+1470) Smax =1648,5 KG 2.TAÛI TROÏNG ÑOÄNG TREÂN XÍCH: Sñ =472 KG 3.LÖÏC CAÊNG TÍNH TOAÙN CUÛA MOÄT XÍCH KEÙO: Theo coâng thöùc 7.13[I]: Sttt =0,6(Smax+Sñ) Sttt = 0,6(1281+472) Sttt =1273 KG 4.TAÛI TROÏNG PHAÙ HUÛY CUÛA MOÄT XÍCH: Theo coâng thöùc 7.15[I]: Sñx k.Sttt Vì ñoïan baêng nghieâng neân k = 10: laø heä soá döï tröõ ñoä beàn cuûa xích. 10.1273 =12730 KG< 30 000 KG Vaäy xích thoaû ñieàu kieän beàn. III.TÍNH CHOÏN ÑÓA XÍCH Keát caáu ñóa xích phuï thuoäc vaøo loaïi xích: TCVN 1788 – 76 choïn xích taám coù kích thöôùc hình hoïc . Caùc thoâng soá cô baûn sau: Böôùc xích t=0,32m Soá raêng ñóa xích: z = 6 +Ñöôøng kính voøng chia: +Baùn kính chaân raêng: r = 0,5.d1 = 0,5.0,05 = 0,25m,vôùi ñöôøng kính baïc d1 = 0,05m. +Ñöôøng kính voøng phuï: DR = dc- 0,2.t = 0,64 – 0,2.0,32 = 0,576m. +Khoaûng caùch taâm chaân raêng: e = 0,03.t =0,03 .0,32=0,0096 m. +Baùn kính ñænh raêng: R = t – (e+r) = 0,32 - (0,0096+0,25)=0,0604m +Voøng ñænh raêng: De = dc + 2.m =0,64 + 2.0,2 De = 0,84 m. +Chieàu roäng raêng: b1 = 0,9.Btr = 0,9.0,07 = 0,063 m Trong ñoù : khoaûng caùch giöõa caùc maù trong :Btr = 0,07 +Chieàu roäng ñænh raêng: b2 = Btr – 0,16.t b2 =0,0188 m. IV.TÍNH CHOÏN - KIEÅM TRA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN 1.TÍNH COÂNG SUAÁT CUÛA ÑOÄNG CÔ: +Coâng suaát caàn thieát treân truïc truyeàn ñoäng cuûa baêng: Theo coâng thöùc 7.10[I]: No = No= 4,32 KW + Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: Theo coâng thöùc 6.12[I]: N = Trong ñoù: -Heä soá döï tröõ: k = 1,2. -Hieäu suaát boä truyeàn töø ñoäng cô ñeán truïc truyeàn ñoäng: 0,95(Tra baûng 5.1[I]). N = N = 5,45 KW 2.CHOÏN ÑOÄNG CÔ: +Tra baûng 2P [III] Choïn ñoäng cô ñieän caàn truïc loaïi A02 – 52 – 8. +Caùc thoâng soá cô baûn cuûa ñoäng cô nhö sau : Coâng suaát: 5,5 kW Vaän toác :720 v/p Hieäu suaát: 85% L :888 mm d : 60 mm t : 65,5 mm b : 18 mm 3.KIEÅM TRA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN: +Thôøi gian môû maùy cuûa ñoäng cô: Theo coâng thöc1.57[I]: tkñ = Trong ñoù: = 0,65 KG.m2 :Moâ men ñaø töông cuûa heä thoáng cô caáu, qui ñoåi tôùi truïc ñoäng cô(Tra baûng 1.10[I]). n =720v/p: soá voøng quay cuûa truïc ñoäng cô. Moâ men dö cuûa ñoäng cô(Tra coâng thöùc 1.58[I]). Md = Mkñ.TB – MT Moâ men khôûi ñoäng trung bình cuûa ñoäng cô Vôùi : KG.m:. MT = 0:Moâ men caûn tónh cuûa cô caáu treân truïc ñoäng cô.(Tra coâng thöùc 1.18[I]).(do ñoäng cô laøm vieäc baêng taám ôû traïng thaùi tónh , löïc caûn chuyeån ñoäng oån ñònh ) Md =1,74 KG.m Vaäy: tkñ = s V.TÍNH CHOÏN HOÄP GIAÛM TOÁC 1.TOÁC ÑOÄ QUAY CUÛA TRUÏC TRUYEÀN ÑOÄNG BAÊNG: Theo coâng thöùc 7.16[I]: Trong ñoù: -Toác ñoä cuûa baêng : v = 0,3 m/s -Soá raêng cuûa ñóa xích : z = 6 raêng. -Böôùc xích: t = 0,32 m. nT = v/p 2.XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ TRUYEÀN GIÖÕA TRUÏC ÑOÄNG CÔ VAØ TRUÏC TRUYEÀN ÑOÄNG BAÊNG +Theo coâng thöùc 6.17[I]: + Choïn hoäp giaûm toác baùnh raêng truï ba caáp, ñaët naèm ngang KÕ2-750 Caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau: -Coâng suaát treân truïc quay nhanh: NN = 6,4kW. -Moâ men lôùn nhaát cho pheùp trong thôøi gian ngaén treân truïc quay chaäm: Mmax = 3000 KGm -Toác ñoä quay cuûa truïc quay nhanh: nN = 1000 v/p. -Khoái löôïng ( khoâng coù daàu) :m = 1270 kg -Hieäu suaát tình toaùn: = 0,94. Caùc kích thöôøc cô baûn (mm): A A1 B B1 D 300 450 550 550 21 Ho L L1 L2 L3 335 1883 1260 625 470 . Kích thöôùc ñaàu truïc hoäp giaûm toác: Truïc quay nhanh d1 l l1 t b c 50 85 25 28 16 3 Truïc quay chaäm d l2 t1 b1 d3 d4 dd l4 l5 b2 m z 90 176 104 24 140 240 224 350 380 35 4 56 3.KIEÅM TRA VAÄN TOÁC CUÛA BAÊNG +Tính chính xaùc toác ñoä daây baêng theo tyû soá truyeàn: Theo coâng thöùc 7.17[I]: m/s Trong ñoù : -i = 73 :laø giaù trò tæ soá truyeàn cuûa baêng. -n = 720 v/p: soá voøng quay cuûa ñoäng cô. -z = 6 :soá raêng cuûa ñóa xích. -t = 0,32 : böôùc xích. m/s. Vaän toác kieåm tra khoâng khaùc nhieàu so vôùi vaän toác ban ñaàu. Vaäy vaän toác ñaõ choïn v = 0,3 m/s laø phuø hôïp. KIEÅM TRA LÖÏC CAÊNG CUÛA XÍCH TRONG THÔØI GIAN KHÔÛI ÑOÄNG 1.LÖÏC CAÊNG CUÛA XÍCH LUÙC KHÔÛI ÑOÄNG: Theo coâng thöùc 6.23[I]: Skñ = KG Trong ñoù: -Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô: N = 5,5 KW. -Hieäu suaát cuûa boä truyeàn ñoäng töø ñoäng cô ñeán truïc truyeàn ñoäng cuûa baêng : (Tra baûng 5.1) -Heä soá tyû soá giöõa moâ men khôûi ñoäng vaø moâ men ñònh möùc cuûa ñoäng cô theo ka ta loâ: k= 1,2. -Vaän toác cuûa daây baêng: v = 0,3m/s -Löïc caêng cuûa nhaùnh baêng khi ra vaøo tang: Sr = S1 = 100 KG. Thay soá vaøo : Skñ = Skñ = 2209 KG 2.LÖÏC CAÊNG TREÂN MOÄT XÍCH TRONG THÔØI GIAN KHÔÛI ÑOÄNG: Theo coâng thöùc 7.14[I]: 3.TAÛI TROÏNG CHO PHEÙP CUÛA XÍCH : Khi heä soá an toaøn k = 7 Theo coâng thöùc7.21[I]: [S] = 4.ÑOÄ BEÀN CUÛA XÍCH TRONG THÔØI GIAN KHÔÛI ÑOÄNG: Theo coâng thöùc 7.20[I]: S’kd = 1325,6 KG < 1,5.[S] = 6428 KG Vaäy xích thoaû maõn ñieàu kieän beàn trong thôøi gian khôûi ñoäng 5.KIEÅM TRA NAÊNG SUAÁT CUÛA BAÊNG Theo coâng thöùc 7.19[I]: Naêng suaát cuûa baêng: Q = T/h. Trong ñoù: Caùc kyù hieäu giaûi thích gioáng coâng thöùc 7.5[I]. Thay soá vaøo ta ñöôïc: Q = 900.0,5.0,3.0,48{0,5.1.tg(0,4.50+4.0,1.0,8)] = 119T/h Vaäy naêng suaát tính toaùn khoâng khaùc nhieàu so vôùi naêng suaát ban ñaàu laø Q = 120T/h. Do ñoù naêng suaát naøy ñöôïc chaáp nhaän. VI.TÍNH CHOÏN CAÙC KHÔÙP Treân sô ñoà truyeàn ñoäng coù hai khôùp noái: khôùp noái giöõa truïc ra ñoäng cô vôùiø truïc vaøo hoäp giaûm toác vaø khôùp noái giöõa truïc ra hoäp giaûm toác vôùi truïc cuûa ñóa xích truyeàn ñoäng. 1. TÍNH VAØ CHOÏN KHÔÙP ÔÛ TRUÏC ÑOÄNG CÔ VÔÙI TRUÏC VAØO HOÄP GIAÛM TOÁC : +Khôùp noái ñöôïc tính theo moâ men xoaén: Theo coâng thöùc 9-1[III]: Mt = k.Mx = 9,55.106. Trong ñoù: -Momen xoaén danh nghóa: Mx = 9,55.1067,23 KG.m Vôùi: - N = 5,5 KW: coâng suaát cuûa ñoäng cô -n= 720 v/p: Toác ñoä quay cuûa ñoäng cô -k = 1,8: Heä soá taûi troïng ñoäng phuï thuoäc vaøo xích (Tra baûng 9.1[III]) = 1,8.7,23=13 KG.m +Choïn khôùp döïa vaøo moâ men tính Mt: -Tra taøi lieäu (Baûng III.36) choïn khôùp noái ñaøn hoài - choát oáng loùt baùnh phanhĆĆ -Caùc thoâng soá cô baûn cuûa khôùp: D (mm) D1 (mm) l (mm) lk (mm) d1 (mm) Mx KGm 200 240 110 80 50 300 2. TÍNH CHOÏN KHÔÙP GIÖÕA TRUÏC RA HOÄP GIAÛM VÔÙI TRUÏC VAØO ÑÓA XÍCH: +Khôùp noái ñöôïc tính theo moâ men xoaén: Theo coâng thöùc 9.1[III]: Mt = k.Mx = 9,55.106. Trong ñoù: -Moâ men xoaén danh nghóa: Mx = 9,55.106 KG.m Vôùi: . N =6,4 KW: coâng suaát cuûa hoäp giaûm toác .n= 9,375 v/p: Toác ñoä quay cuûa truïc quay chaäm -k = 1,5: Heä soá taûi troïng ñoäng phuï thuoäc vaøo xích =978 KG.m -Caùc thoâng soá cô baûn cuûa khôùp raêng kieåu M3 : (Tra baûng III.31) d (mm) dk (mm) D (mm) M KG.m n (v/ph) <105 <95 320 1180 2500 VII.TÍNH CHOÏN PHANH: Momen phanh caàn thieát: Mph = k.Mñm Trong ñoù: k :Heä soá an toaøn cuûa phanh (k = 1,7) Mñm = 975. => Mph = 5,36.1,7 = 9,11 Kg.m Ta choïn phanh maù coù lo xo ñoùng phanh vaø nam chaâm ñieän haønh trình ngaén ñoùng ñieän xoay chieàu TKT kieåu phanh TKT-200 D (mm) B (mm) A (mm) H (mm) h (mm) 200 112 591 480 170 VIII.CHOÏN VAØ KIEÅM TRA OÅ LAÊN 1.SÔ ÑOÀ CHOÏN OÅ: Phaûn löïc ôû caùc goái ñôõ : RA = RB = Sttt =1273 KG Choïn oå bi döïa vaøo heä soá khaû naêng laøm vieäc: Theo coâng thöùc 8.1[III]: C = Q(n.h)0,3 Trong ñoù: +Soá voøng quay cuûa oå: n = 10 v/p. +Soá giôø laøm vieäc cuûa oå: h =1000 giôø. +Taûi troïng töông ñöông: Theo coâng thöùc 8.2[III]: Q = (kv.R+m.A).kn.kt Maø ôû ñaây taûi troïng doïc truïc khoâng coù neân A = 0. Q = R. kv. kn.kt Vôùi taûi troïng höôùng taâm: R = RA = RB = 1273 kG -Khi voøng trong quay: kv = 1 (Tra baûng 8.5[III]) -Heä soá nhieät ñoä: kn = 1 (Tra baûng 8.4[III]) -Heä soá taûi troïng: kt = 1 (Tra baûng 8.3[III]) Q = 12730 daN. 2.HEÄ SOÁ KHAÛ NAÊNG LAØM VIEÄC CUÛA OÅ: C =12730.16 =203680 Choïn Cbaûng> C Vaäy Tra baûng 16P[III] choïn oå ñuõa ñôõ truï ngaén kí hieäu OCT 8328 – 57 vaø côõ trung heïp . Cbaûng =320000 D :120 mm d : 90 mm B : 43 mm Soá voøng quay giôùi haïn trong 1 phuùt: n =5000 v/p. IX.TÍNH TOAÙN TRUÏC VAØ KIEÅM TRA TRUÏC ÑÓA XÍCH TRUYEÀN ÑOÄNG 1.TÍNH ÑÖÔØNG KÍNH TRUÏC: Ñóa xích ñöôïc laép treân truïc cuûa noù baèng then, do vaäy truïc vöøa chòu uoán do taûi troïng töø löïc keùo cuûa xích, vöøa chòu xoaén do quaù trình truyeàn moâ men quay töø hoäp giaûm toác qua ñóa xích. Sô ñoà tính Ta ñöa veà moät daàm ñôn giaûn ñaët treân hai goái töïa laø hai oå ñôõ truïc ñóa xích. Hai vò trí ñaët löïc taäp trung laø choã laép mayô cuûa ñóa xích vôùi truïc . Tính sô boä truïc: +Moâ men uoán cöïc ñaïi: Mmax = 636500Nmm +Moâ men xoaén cöïc ñaïi: Theo coâng thöùc 3.5[III]:Mxoaén = 9,55. = Mxoaén = 6510000N.mm +Tính sô boä ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm: Theo coâng thöùc 7.3[III]: mm Maø : - ==5673641,5 N.mm -Tyû soá truyeàn: Vì truïc khoâng khoeùt loã -ÖÙng suaát cho pheùp:( Tra baûng 7.2[III] ,vôùi vaät lieäu laøm truïc baèng theùp CT45 coù giôùi haïn beàn ). Thay soá vaøo ta ñöôïc: =104 mm Choïn ñöôøng kính1 truïc taïi tieát dieän nguy hieãm laø d = 105 mm 2. TÍNH KIEÅM TRA TRUÏC TAÏI TIEÁT DIEÄN CHÒU TAÛI LÔÙN NHAÁT COÙ ÖÙNG SUAÁT TAÄP TRUNG -Theo coâng thöùc7.5[III]: -Theo coâng thöùc 7.6[III]: -Theo coâng thöùc 6.7[III]: .Tra baûng 7.3b[III]: Moâ men caûn uoán: W =103700mm2 Moâ men caûn xoaén: W0 =217000mm2 (vì ñöôøng kính truïc d =50 mm) Vì boä truyeàn laøm vieäc moät chieàu, öùng suaát uoán bieán ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng : 6N/mm2 . Vì öùng suaát xoaén bieán ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng maïch ñoäng: =15N/mm2 .Giôùi haïn moûi uoán vaø xoaéc öùng vôùi chu kyø ñoái xöùng: 0,45.600=270 0,25.600=150 .Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa trò soá öùng suaát trung bình ñeán söùc beàn moûi: (Vì vaät lieäu laøm baèng theùp cac bon trung bình.) .Heä soá taêng ñoä beàn: .Tra baûng 7.4[III]: .Tra baûng 7.8[III]:Taäp trung öùng suaát do raõnh then. Tyû soá: Thay taát caû caùc soá treân vaøo: => > [n] ( hôïp lí ) Vôùi [n] = 1,52,5: heä soá an toaøn cho pheùp. Vaäy ñöôøng kính truïc d =105 mm thoaû maõn ñieàu kieän beàn. CHOÏN THEN VAØ KIEÅM TRA ÑOÄ BEÀN CUÛA THEN Ñeå coá ñònh xích theo phöông tieáp tuyeán, noùi caùch khaùc laø ñeå truyeàn moâ men vaø chuyeån ñoäng töø truïc ñeán ñóa xích hoaëc ngöôïc laïi ta duøng then. 1.CHOÏN THEN ÑAÀU BAÈNG: +Theo baûng 7.23[III]: choïn then döïa vaøo ñöôøng kính truïc. +Caùc thoâng soá cô baûn cuûa then choïn nhö sau: d(mm) b h t t1 k r < 105 32 18 9 9,2 11,2 0,8 -Chieàu daøi cuûa then: l = 0,8. lm vôùi chieàu daøi mayô :lm =(1,21,5)d =1,3.105=136,5 = 0,8.136,5=110 mm 2.KIEÅM NGHIEÄM THEN: +Kieåm nghieäm theo söùc beàn daäp: Theo coâng thöùc 7.11[III]: => Vôùiø:150 N/mm2 : öùng suaát cho pheùp cuûa moái gheùp coá ñònh Tra baûng 7.20 [III]). Vaäy then ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän beàn. +Kieåm nghieäm theo söùc beàn caét: Theo coâng thöùc 7.12[III]: .Thoaû maõn ñieàu kieän beàn. :öùng suaát caét cho pheùp (Tra baûng 7.21[III]: vaät lieäu laøm theùp CT45). Do ñoù then ñöôïc choïn baûo ñaûm beàn vaø laøm vieäc an toaøn. CHOÏN THIEÁT BÒ CAÊNG BAÊNG: +Thieát bò caêng nhaèm laøm giaûm ñoä voõng cuûa baêng vaø taïo ra löïc caêng baêng ban ñaàu cuûa baêng. +Choïn thieát bò caêng baêng kieåu truïc vít. -Tra baûng 7.4[I]: Choïn böôùc xích t = 320 mm. -Tra baûng 7.7[I]: Choïn haønh trình cuûa thieát bò caêng baêng laø 500 mm. -Löïc keùo cuûa thieát bò caêng baêng laáy theo ñieàu kieän ñaûm baûo sao cho löïc caêng cuûa baêng nhoû nhaát cuûa xích. Laáy Smin = 100 KG. 2.XAÙC ÑÒNH LÖÏC CAÊNG ÔÛ THIEÁT BÒ CAÊNG BAÊNG: Theo coâng thöùc 3.14[IV]: Sc =K(T+ Sv +Sr ) Trong ñoù: +Löïc caêng baêng ôû ñieåm ñi vaøo ñóa xích caêng baêng: Sv = 446KG +Löïc caêng baêng ôû ñieåm ñi ra ñóa xích caêng baêng: Sr =1576KG +Toån thaát di chuyeån cuûa con tröôït xe con cuûa thieát bò keùo caêng : T = 0 +Heä soá tính ñeán toån thaát ôû tang nghieâng : K=1,1 Vaäy Sc =1,1( 446+1576) = 2224 KG =2,224 T. Do ñoù tra baûng III.56[I] choïn thieát bò caêng baêng baèng vít – kí hieäu 8032 – 60 – 50 coù löïc keùo lôùn nhaát ôû tang caêng baêng laø : Sc = 2300 KG. Vaäy vít caêng baêng ñaõ choïn ñaûm baûo an toaøn. MAÙNG VAØO TAÛI Kích thöôùc maùng vaøo taûi cuûa baêng taám . Tra baûng 7.8[I]: Choïn kích thöôùc cô baûn maùng vaøo taûi cuûa baêng taám phuï thuoäc vaøo chieàu roäng cuûa taám. -Khoaûng caùch giöõa caùc thaønh maùng: Bm = 340 mm -Chieàu daøi thaønh maùng: Lm = 1200 mm MUÏC LUÏC Lôøi môû ñaàu 1.Giôùi thieäu sô löôïc veà baêng taám. 2.T1nh caùc thoâng soá cô baûn cuûa baêng taám. 3.Choïn sô boä caùc chi tieát cuûa baêng taám. 4.Tính toaùn baêng taám. 5.Tính chính xaùc löïc caêng taïi caùc ñieåm ñaëc tröng cuûa baêng theo phöông phaùp ñi voøng theo chu vi baêng vaø tính chính xaùc giaù trò W0. 6.Kieåm tra ñieàu kieän laøm vieäc cuûa xích. 7.Kieåm tra vaän toác cuûa baêng. 8.Kieåm tra löïc caêng cuûa xích trong thôøi gian khôûi ñoäng. 9.Tính choïn ñóa xích. 10.Kieåm tra naêng suaát cuûa baêng. 11.Sô ñoà ñoäng heä truyeàn ñoäng cuûa baêng taám. 12.Tính choïn vaø kieåm tra ñoäng cô ñieän. 13.Tính choïn hoäp giaûm toác. 14.Tính choïn vaø kieåm tra moâ men phanh. 15.Tính choïn caùc khôùp noái. 16.Tính choïn truïc ñóa xích truyeàn ñoäng. 17.Choïn then vaø kieåm tra ñoä beàn cuûa then. 18.Choïn vaø kieåm tra oå laên. 19.Kieåm tra thieát bò caêng baêng duøng truïc vít. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO I.Tính Toùan Maùy Naâng Chuyeån – Tröôøng Ñaïi Hoïc Haøng Haûi- Khoa Cô Giôùi Hoaù Xeáp Dôõ PHAÏM ÑÖÙC II.Maùy Naâng Chuyeån Taäp III – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät ÑAØO TROÏNG THÖÔØNG NGUYEÃN ÑAÊNG HIEÁU TRAÀN DOAÕN TRÖÔØNG VOÕ QUANG PHIEÂN III.Thieát Keá Chi Tieát Maùy – Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc NGUYEÃN TROÏNG HIEÄP NGUYEÃN VAÊN LAÃM IV.Maùy Vaän Chuyeån Lieân Tuïc V.Maùy Truïc Vaän Chuyeån NGUYEÃN VAÊN HOÄP PHAÏM THÒ NGHÓA LEÂ THIEÄN THAØNH VI.Maùy Vaø Thieát Bò Naâng – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Haø Noäi PTS. TRÖÔNG QUOÁC THAØNH PTS. PHAÏM QUANG DUÕNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBANGTAM1.DOC
  • dwgBan_in_Lap_Hoanchinh2.dwg
  • dwgBANGTAM_NGIENG.dwg