Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn

VẤN ĐỀ: Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Hiệu quả xữ lý 60 – 65%. Sau đĩ cho vào hồ tự thấm. Bể có 3 ngăn, nước thải trước tiên đi qua ngăn thư nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng xuống và phân huỷ kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại đây các cặn lơ lửng tiếp tục phân huỷ kỵ khí. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó cần phải lưu thêm thời gian để phân huỷ tiếp. Cặn lắng trong bể chừng 3 – 6 tháng sẽ hợp đồng với Công ty dịch vụ môi trường địa phương đến thu gom và đưa đến bãi chôn lấp. Nước thải sau Bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn qui định. Do đó sau khi qua bể tự hoại, nước thải được dẫn vao hồ tự thấm để tiếp tục xữ lý chất hữu cơ. Tính toán thể tích cho bể tự hoại thông thường: Hệ thống bể tự hoại của công ty được tính toán thể tích theo công thức tính toán như sau: Bể tự hoại gồm 2 phần: thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng (Số lượng cơng nhân : 100, nhu cầu sử dụng nước 60 lít/ người)(*) − Thể tích phần chứa nước Wn = K x Q + K: hệ số lưu lượng, k= 2,5 + Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt thay vào cơng thức : Wn = 125 m3 − Thể tích phần bùn: Wb = ( a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 )/1000*(100- P2) Trong đó: + a : tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, thường 0,4 ÷0,5 l/ ngày đêm +N : số công nhân viên của Xí nghiệp + t : thời gian tích luỹ cặn trong bể tự hoại, t=90-180 ngày ( chọn 180 ngày) +0,7 : hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy +1,2 : hệ số tính đến 20% cặn được dữ trong bể đã bị phân hủy. + P1 : độ ẩm của cặn tươi, P1=95% + P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2= 90% Thay số vào ta có : Wb ≈ 19 m3. Như vậy, tổng thể tích bể tự hoại cần thiết là : V = ( 4x 4x 3.5) = 147 m3.

doc2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 26232 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn Thuyeát minh Beå töï hoaïi laø coâng trình ñoàng thôøi laøm hai chöùc naêng: laéng vaø phaân huûy caën laéng. Hiệu quả xữ lý 60 – 65%. Sau đó cho vào hồ tự thấm. Beå coù 3 ngaên, nöôùc thaûi tröôùc tieân ñi qua ngaên thö nhaát, phaàn lôùn caùc caën seõ ñöôïc laéng xuoáng vaø phaân huyû kî khí, sau ñoù nöôùc thaûi qua ngaên laéng thöù 2, taïi ñaây caùc caën lô löûng tieáp tuïc phaân huyû kî khí. Döôùi aûnh höôûng cuûa caùc vi sinh vaät kî khí, caùc chaát höõu cô bò phaân huûy, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát voâ cô hoøa tan. Nöôùc thaûi qua ngaên thöù 3 vaãn coøn chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô do ñoù caàn phaûi löu theâm thôøi gian ñeå phaân huyû tieáp. Caën laéng trong beå chöøng 3 – 6 thaùng seõ hôïp ñoàng vôùi Coâng ty dòch vuï moâi tröôøng ñòa phöông ñeán thu gom vaø ñöa ñeán baõi choân laáp. Nöôùc thaûi sau Beå töï hoaïi khoâng ñaït tieâu chuaån qui ñònh. Do ñoù sau khi qua beå töï hoaïi, nöôùc thaûi ñöôïc daãn vao hồ tự thấm để tiếp tục xữ lý chất hữu cơ. Tính toaùn theå tích cho beå töï hoaïi thoâng thöôøng: Heä thoáng beå töï hoaïi cuûa coâng ty ñöôïc tính toaùn theå tích theo coâng thöùc tính toaùn nhö sau: Beå töï hoaïi goàm 2 phaàn: theå tích chöùa nöôùc vaø theå tích buøn laéng (Số lượng công nhân : 100, nhu cầu sử dụng nước 60 lít/ người)(*) − Theå tích phaàn chöùa nöôùc Wn = K x Q + K: heä soá löu löôïng, k= 2,5 + Q: löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït thay vào công thức : Wn = 125 m3 − Theå tích phaàn buøn: Wb = ( a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 )/1000*(100- P2) Trong ñoù: + a : tieâu chuaån caën laéng cho moät ngöôøi, thöôøng 0,4 ÷0,5 l/ ngaøy ñeâm +N : soá coâng nhaân vieân cuûa Xí nghieäp + t : thôøi gian tích luyõ caën trong beå töï hoaïi, t=90-180 ngaøy ( chọn 180 ngày) +0,7 : heä soá tính ñeán 30% caën ñaõ phaân huûy +1,2 : heä soá tính ñeán 20% caën ñöôïc döõ trong beå ñaõ bò phaân huûy. + P1 : ñoä aåm cuûa caën töôi, P1=95% + P2 : ñoä aåm trung bình cuûa caën trong beå töï hoaïi, P2= 90% Thay soá vaøo ta coù : Wb ≈ 19 m3. Nhö vaäy, toång theå tích beå töï hoaïi caàn thieát laø : V = ( 4x 4x 3.5) = 147 m3. Nấp thăm (để hút cặn) I II III Cấu trúc bể tự hoại 3 ngăn ngăn lắng cặn và lên men cặn kỵ khí ngăn lắng đợt 1 ngăn lắng đợt 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn.doc