Tính toán thiết kế cần trục chân đế mâm quay Kirov 16T các hệ thống: trang bị điện, cơ cấu quay, di chuyển, nâng hạ và kết cấu thép

MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN I : TÍNH NGHIỆM – LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT 4 Chương 1 : Giới thiệu chung về Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 5 1.1 giới thiệu sơ lược về cảng Nhà Rồng - Khánh Hội 5 1.2 Cơ sở vật chất của Cảng 5 1.3 Những điều kiện tự nhiên của cảng 7 Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8 2.1 Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8 2.2 Các thông số kỹ thuật 9 2.3 Nguyên lý hoạt động 10 2.4 Mô tả thiết bị điện của cần trục 10 Chương 3 : Tính nghiệm cơ cấu nâng 12 3.1 Các thông số đo đạt và sơ đồ cơ cấu 12 3.2 Tính nghiệm Cáp – Tang – Trục Tang 13 3.3 Tính nghiệm động cơ 18 3.4 Tính nghiệm Hộp giảm tốc – Khớp nối - Phanh 24 3.5 Tính nghiệm trục tang 27 3.6 Tính chọn ổ lăn cho trục 31 3.7 Tính nghiệm các thiết bị còn lại 32 Chương 4 : Tính nghiệm cơ cấu thay đổi tầm với 36 4.1 Các thông số từ máy thực tế và sơ đồ cơ cấu 36 4.2 Xây dựng biểu đồ mô men mất cân bằng cần 38 4.3 Xây dựng biểu đồ quỉ đạo chuyển động của hàng biểu đồ mất cân bằng cần do hàng 44 4.4 Tải trọng tác dụng lên thanh răng 45 4.5 Xây dựng biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 49 4.6 Tính nghiệm động cơ điện 51 4.7 Tính nghiệm hộp giảm tốc 54 4.8 Tính nghiệm phanh 55 4.9 Tính nghiệm khớp nối 56 4.10 Tính nghiệm bộ truyền cuối 57 4.11 Tính nghiệm trục 61 4.12 Tính chọn ổ đỡ 64 Chương 5 : Tính nghiệm kết cấu thép cần và vòi 67 5.1 Tải trọng – Tổ hợp tải trọng tính nghiệm 67 5.2 Tính nghiệm kết cấu thép vòi 68 5.3 Tính nghiệm kết cấu thép cần 83 5.4 Tính nghiệm và kiểm tra bền cần 101 PHẦN II : LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỮA CHỮA LỚN 106 Chương 6 : Lựa chọn thiết bị sữa chữa 107 6.1 Các phương án đầu tư thiết bị xếp dỡ cho cảng Nhà Rồng - Khánh Hội 107 6.2 Lựa chọn phương án sữa chữa. 112 Chương 7 : Qui trình công nghệ sữa chữa lớn cần trục 114 7.1 Mô tả cấu trúc tổng thể cần trục 114 7.2 Khái niệm về sữa chữa lớn 118 7.3 Sữa chữa cơ cấu nâng 119 7.4 Sữa chữa cơ cấu thay đổi tầm với 132 7.5 Sữa chữa kết cấu thép 135 KẾT LUẬN 143 Lời cám ơn 143 Tài liệu tham khảo 145

docx156 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế cần trục chân đế mâm quay Kirov 16T các hệ thống: trang bị điện, cơ cấu quay, di chuyển, nâng hạ và kết cấu thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùnh xe cuûa cô caáu quay. Treân thaân coøn coù choát ñeå phaàn quay chuyeån ñoäng qua söï aên khôùp ngoaøi cuûa baùnh raêng daãn ñoäng quay. Beân döôùi heä ñöôøng ray laø khoang duøng ñeå chöùa caùc tuû ñieän cuûa heä thoáng di chuyeån cuûa caåu. Thaùp quay: Phaàn khung cuûa thaùp laø caùc coät laøm töø caùc taám theùp gheùp laïi baèng phöông phaùp haøn, caùc coät naøy ñöôïc lieân keát baèng caùc buloâng. OÛûû phaàn tröôùc cuûa thaùp quay laø buoàng laùi cuûa ngöôøi ñieàu khieån caàn caåu, coøn ôû phaàn sau laø buoàng maùy coù laép ñaët caùc tuû ñieän vaø caùc cô caáu naâng, döôùi buoàng maùy laø ñoái troïng cuûa caàn truïc. ÔÛ treân buoàng maùy laép cô caáu thay ñoåi taàm vôùi, vaø ñoái troïng caàn. Heä thoáng caàn vaø voøi cuûa caåu: Caàn vaø voøi coù daïng hình hoäp ñöôïc gheùp baèng caùc taám theùp baèng phöông phaùp haøn. Caàn cuûa caàn truïc ñaây laø daïng boán khaâu baûn leà vôùi keát caáu laø daàm daøn keát hôïp, caùc taám, thanh trong daàm daøn ñöôïc lieân keát haøn vôùi nhau. Ñeå deã vaän chuyeån noù ñöôïc thaùo rieâng töøng phaàn nhö: caàn, voøi, thanh giaèng... 7.1.2 Cô caáu naâng. Sô ñoà truyeàn ñoäng 4 5 3 2 1 Hình 7.1 Sô ñoà cô caáu naâng 1. §éng c¬ ®iÖn 4. Hép gi¶m tèc 2. Khíp nèi 5. Tang trèng 3. Phanh Cô caáu naâng ñöôïc söõ duïng ñeå naâng haøng theo phöông thaúng ñöùng. Goàm caùc boä phaän chính nhö sau: Tang . Laø thieát bò duøng ñeå quaán caùp tröïc tieáp thoâng qua khôùp noái vaø boä truyeàn ñoäng cô khí. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp ôû tang laø bò nöùt, moùp meùo, uoán… Khôùp noái. Duøng ñeå truyeàn moâmen töø ñoäng cô ñeán tang. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp ôû truïc laø hieän töôïng nöùt, gaõy, cong, xoaén….. Phanh cô khí thuûy löïc. Ñöôïc gaén ôû truïc ra cuûa ñoäng cô vaø truïc vaøo cuûa hoäp giaûm toác. Nhieäm vuï laø haõm toác ñoä naâng vaø haï haøng cuõng nhö laø ñaõm baûo an toaøn khi coù söï coá. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp ôû phanh cô khí thuûy löïc laø hieän töôïng phanh bi tröôït do moøn, hoaëc phanh khoâng ñoùng…. Hoäp giaûm toác. Duøng ñeå truyeàn löïc vaø laøm thay ñoåi moâ men töø ñoäng cô ñeán boä phaän coâng taùc. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp ôû hoäp giaûm toác laø hieän töôïng moøn raêng, tröôït raêng, khoâ daàu….. Moùc – puly - caùp Ñaây laø thieát bò duøng ñeå moùc haøng vaø daãn höôùng caùp khi naâng vaø haï haøng. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp laø gaõy moùc do bò moûi, ñöùt caùp, puly bò moøn….. Ñoäng cô. Laø thieát bò phaùt ra coâng suaát ñeå truyeàn ñoäng cho boä phaän coâng taùc. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp laø hieän töôïng chaùy doäng cô…… 7.1.3 Cô caáu thay ñoåi taàm vôùi. S¬ ®å c¬ caáu: Hình 7.2 Sô ñoà cô caáu thay ñoåi taàm vôùi 1,2- Phanh 3- §éng c¬ ®iÖn 4- Thanh r¨ng 5- B¸nh r¨ng ¨n khíp 6 Boä phaân daãn ñoäng 7- Khíp nèi 8- Hép gi¶m tèc C¬ cÊu thay ®æi tÇm víi trong cÇn trôc ch©n ®Õ thay ®æi tÇm víi b»ng ph­¬ng ph¸p l¾c cÇn (thay ®«Ø gãc nghiªng cña cÇn so víi ph­¬ng n»m ngang cßn gäi lµ c¬ cÊu n©ng cÇn). Veà cô baûn cô caáu thay ñoåi taàm vôùi goàm caùc boä phaän chính gioáng nhö cô caáu naâng nhö : ñoäng cô, phanh, khôùp noái, hoäp giaûm toác. Vaø khaùc nhau ôû caùc boä phaän sau. Thanh raêng – baùnh raêng. Laø boä phaän truyeàn ñoäng chuû yeáu ñeå thay ñoåi taàm vôùi cuûa caàn truïc thoâng qua boä phaän truyeån ñoäng vaø ñoäng cô. Caùp vaø giaèng. Laø boä phaän duøng ñeå coá ñònh caàn vaø voøi vôùi phaàn ñoái troïng. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp laø caùp vaø thanh giaèng bò ñöùt do hieän töôïng moûi cuõng nhö do quaù taûi… 7.1.4 Cô caáu thay di chuyeån Sô ñoà cô caáu: Hình 7.3 Sô ñoà cô caáu di chuyeån 1. Phanh 2. Baùnh raêng 3. Baùnh xe 4. Baùnh raêng nhoû chuû ñoäng 5. Thô en 6. Ñoäng cô ñieän Cô caáu thay di chuyeån laø boä phaän duøng ñeå thay ñoåi vò trí cuûa caàn truïc phuø hôïp vôùi quaù trình xeáp dôõ haøng taïi Caûng. Toaøn boä khoái löôïng caàn truïc ñöôïc ñaët leân 16 baùnh xe cuûa cô caáu, caùc baùnh xe naøy di chuyeån coù höôùng Theo coâng thöùc ñöôøng ray ñaõ ñaët coá ñònh saün. Veà cô baûn cô caáu thay di chuyeån coù caùc boä phaän gaàn gioáng nhö cô caáu naâng ñoäng cô, phanh, khôùp noái, hoäp giaûm toác. Tuy nhieân ôû cô caáu naøy coù boä phaän khaùc laø: Baùnh raêng nhoû chuû ñoäng. Ñaây laø baùnh raêng ñöôïc truyeàn ñoäng töø boä phaän cô khí ñeán baùnh raêng chuû ñoäng vaø laøm daãn ñoäng cô caáu di chuyeån. Baùnh xe di chuyeån. Ñaây laø phaàn chòu toaøn boä troïng löôïng cuûa caàn truïc vaø coù nhieän vuï daãn höôùng caàn truïc chuyeån ñoäng treân ray. 7.1.5 Cô caáu quay. Sô ñoà cô caáu: Hình 7.4 Sô ñoà cô caáu quay 1. Ñoäng cô ñieän 2. Phanh 3. Vaønh raêng 4. Boä momen giôùi haïn 5. Baùnh raêng con Ñaây laø cô caáu duøng ñeå thay ñoåi vò trí caàn quanh 1 goùc 3600. Veà cô baûn cô caáu thay di chuyeån coù caùc boä phaän gaàn gioáng nhö cô caáu naâng ñoäng cô, phanh, khôùp noái, hoäp giaûm toác. Vaø chæ khaùc nhau ôû nhöõng boä phaân sau. Vaønh raêng. Laø boä phaän duøng ñeå taùc ñoäng laøm cho caàn truïc quay. Baùnh raêng nhoû. Laø chi tieát duøng ñeå truyeàn ñoäng cho cô caáu vaø ñöôïc daãn ñoäng töø ñoäng cô sang khôùp noái ñeán hoäp giaûm toác. Boä momen giôùi haïn. Laø thieát bò an toaøn khi caàn truïc quaù taûi. 7.2 Khaùi nieäm veà söõa chöõa lôùn 7.2.1 Söõa chöõa lôùn ( Ñaïi tu ). Söõa chöõa lôùn laø söï phuïc hoài toaøn boä khaû naêng laøm vieäc ban ñaàu cuûa maùy bò moøn, cuûa taát caû caùc boä phaän caáu thaønh maùy. Sau khi söõa chöõa lôùn, moïi boä phaän caáu thaønh maùy ñeàu ñöôïc chaïy thöû, chaïy raø, hieäu chænh vaø sôn laïi. Hình thöùc toåà chöùc söõa chöõa lôùn taïi nhaø maùy, phuï thuoäc vaøo keát caáu cuûa maùy vaøo caùch toå chöùc söõ duïng khai thaùc vaø döïa vaøo khaû naêng laép laãn cuûa caùc chi tieát maùy hoaëc cuïm maùy, vieäc toå chöùc söõa chöõa maùy ñöôïc tieán haønh theo hình thöùc ñôn chieát hoaëc hình thöùc laép laãn. 7.2.2 Hình thöùc söõa chöõa ñôn chieác. Vôùi caàn truïc chaân ñeá ta choïn hình thöùc söõa chöõa ñôn chieát. Ñoái vôùi hình thöùc naøy. Taát caû caùc cuïm maùy, caùc chi tieát maùy sau khi söõa chöõa xong phaûi laép vaøo chính chieát maùy maø luùc ñaàu ñaõ ñöôïc thaùo ra. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng cho tröôøng hôïp maùy ñöa vaøo söõa chöõa nhieàu chuûng loaïi, ña daïng, maø soá löôïng cuûa töøng chuûng loaïi thì laïi ít. Nhöôïc ñieåm cô baûn cuûa hình thöùc naøy laø: Thôøi gian söõa chöõa keùo daøi do khoaûng thôøi gian keå töø khi keát thuùc coâng ñoaïn thaùo ñeán luùc baét ñaàu coâng ñoaïn laép raùp laø quaù lôùn, bôûi vì caàn khoaûng thôøi gian naøy ñeå söõa chöõa vaø phuïc hoài caùc chi tieát maùy. 7.2.3 Nhaän maùy vaøo söõa chöõa. Nhaän maùy vaøo söõa chöõa tuy khoâng phaûi laø moät giai ñoïan trong coâng ngheä nhöng noù coù moät vai troø raát quan troïng trong quùa trình saûn xuaát thuoäc lónh vöïc söõa chöõa maùy. Coù nhöõng ñieàu kieän kyõ thuaät qui ñònh ñeå nhaän maùy vaøo söõa chöõa. Trong nhöõng ñieàu kieän ñoù caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi maùy ñöôïc theå hieän moät caùch cuï theå. Döïa vaøo caùc yeâu caàu naøy, phöông tieän khi ñöa maùy vaøo söõa chöõa caàn phaûi coù caùc hoà sô sau: Bieân baûn xem xeùt kyõ thuaät ñònh kì. Bieân baûn nhaän maùy töø caùc laàn söõa chöõa tröôùc. Lyù lòch cuûa loaïi maùy caàn söõa chöõa. Bieân baûn söõa chöõa ñoät xuaát vaø thay theá caùc cuïm chi tieát trong quaù trình söõ duïng. Trong taát caû caùc bieân baûn keå treân ñeàu phaûi ghi ñaày ñuû traïng thaùi kyõ thuaät cuûa maùy vaø caùc cuïm chi tieát. Vieäc nhaän maùy vaøo söõa chöõa cuõng phaûi ñöôïc laäp bieân baûn, trong ñoù caàn ghi cuï theå nhöõng hieän töôïng phaùt hieän nhö: gaõy, nöùt, hoaëc thieáu caùc chi tieát phuï tuøng…. Bieân baûn ñöôïc ñaïi dieän hai beân kí. Vieäc nhaän maùy thöïc hieän trong 1 ngaøy. Röõa ngoaøi maùy. Taát caû caùc maùy moùc tröôùc khi ñöa vaøo söõa chöõa phaûi ñöôïc laøm saïch sô boä buøn vaø ñaát baùm ngoaøi maùy. Ñaïi dieän beân chuû phöông tieän giao maùy vaøo söõa chöõa, coøn ñaïi dieän nhaø maùy thì nhaän maùy vaøo söõa chöõa . Ngöôøi nhaän maùy caàn xem xeùt sô boä bieân ngoaøi maùy, nhaän caùc hoà sô lieân quan nhö keå treân töø ngöôøi giao maùy. Baèng vieäc xem xeùt beân ngoaøi, ngöôøi ta coù theå ñaùnh giaù sô boä chaát löôïng vaø traïng thaùi cuûa maùy ñöa vaøo söõa chöõa. Coâng vieäc naøy thöïc hieän trong 3 ngaøy. Söõa chöõa cô caáu naâng. Kích thöôùc caùc chi tieát trong cô caáu naâng. Baûng 7.1 STT Teân Kí hieäu Kích thöôùc Söõa chöõa Kích thöôùc giôùi haïn Kích thöôùc thöïc teá Caùch söõa chöõa 1 Tang [3.2.3] 550x1400 520x1400 524x1400 Nhö [7.3.1] 2 Khôùp noái [3.4.2] 550x350x80 350x450x95 0,5 348x470x870,35 Nhö [7.3.2] 3 Puly [3.7.2] 600x150x115 500x145x1200,2 520x145x1170,2 Nhö [7.3.5] 4 Truïc tang [3.5] 2100x115x100 2100x110x900,5 2100x112x950,5 Nhö [7.3.6] 5 Phanh [3.4.3] 180x400 170x44025 180x43025 Nhö [7.3.3] 6 OÅ [3.7] 215x42-110 215x42-1250,25 215x42-1200,25 Nhö [7.3.7] 7 Moùc [3.2.1] 480x564x978 460x564x9780,9 450x564x9780,9 Loïai boû Vieäc söõa chöõa ta chæ tieán haønh söõa chöõa caùc boä phaän cô khí. Coøn caùc boä phaän nhö ñoäng cô, hoäp giaûm toác ta tieán haønh ñöa ñeán caùc phoøng söõa chöõa chuyeân duøng. 7.3.1 Söõa chöõa tang quaán caùp. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn phaûi thay caùc tang coù caùc khuyeát taät sau. Treân maët truïc, treân caùc taám ôû maët ñaàu vaø treân moay ô coù caùc veát nöùt. Ñoä moøn cuûa caùc thaønh raõnh cuoán caùp vöôït quaù 30% beà daøy ban ñaàu. Caùc gôø raûnh bò söùt, neáu vöôït quaù khoâng quaù 1/3 chieàu daøi moät voøng cuoán caùp thí haøn ñaép sau ñoù gia coâng cô ñeå ñaït yeâu caàu. Neáu veát nöùt coù chieàu cao khoâng quaù 2mm thì coù theå khoâng phaûi haøn maø söõ duïng tieáp. Nhöõng tang khoâng coù hoaëc khoaûng cô caáu keïp caùp thì khoâng söõ duïng. Chuù yù: Caàn kieåm tra kó taïi caùc vò trí coå tang laép truïc, caùc vò trí keïp caùp, caùc gôø raûnh caùp, caùc vò trí coù theå bò nöùt maø maét thöôøng khoâng thaáy ñöôïc thì ta tieán haønh kieåm tra baèng phöông phaùp sieâu aâm hoaëc döôõng maãu Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa Ñoä moøn beà daøy cuûa thaønh tang khoâng cho pheùp vöôït quaù 15% beà daøy cuûa thaønh tang. Ñeå kieåm tra beà daøy naøy cho pheùp khoan caùc loå 6mm ôû phía ñaàu vaø phía giöõa cuûa tang. Maët caét vaø böôùc raõnh cuoán caùp ñöôïc kieåm tra baèng döôõng maãu. Khe hôû cho pheùp giöõa döôõng maãu vaø maët caét cuûa raûnh khoâng lôùn hôn 0,5mm. Caùc raûnh cuoán caùp cuûa tang phuïc hoài baèng caùch tieän laïi nhöng vôùi ñieàu kieän phaûi kieåm tra beà daøy thaønh tang baèng caùch khoan loã vaø tính toaùn kieåm tra laïi ñoä beàn. Nhöõng veát nöùt taïi caùc vò trí chuyeån tieáp töø thaân tang sang maët bích gôø ñoái vôùi nhöõng tang nhieàu lôùp caùp cho pheùp haøn sau khi ñaõ ñoát noùng toaøn boä tang. Hình 7.5 : Tang quaán caùp * Coâng taùc chuaån bò: Coù ít nhaát laø hai ngöôøi laø thôï haøn hoaëc thô 3/7 laøm coâng vieäc naøy. Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö: Giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn…. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: Maùy haøn, cô leâ, moû leát.. * Caùch söõa chöõa : Thaùo truïc ra khoûi tang. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Duøng maùy haøn, haøn laïi nhöõng choå bò nöùt, bò moøn hoaëc haøn theâm caùc taám gia cöôøng cho tang. Sau khi haøn tieán haønh maøi, sau ñoù raø soaùt laïi toaøn boä tang. Duøng côø leâ hay moû leát thaùo caùc buloâng coá ñònh ñaàu caùp treân tang ñeå kieåm tra vaø thay theá. Tieán haønh laép raùp toaøn boä truïc ñaõ söõa chöõa vaø caùc oå laïi thaønh cuïm. Kieåm tra laïi söï hoaøn haûo cuûa coâng vieäc. * Coâng taùc thu doïn: Doïn deïp caùc thieát bò maùy haøn, cô leâ,moû leát vaø caùc thieát bò khaùc (neáu coù). Tieán haønh söõa chöõa trong 3 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Söõa chöõa khôùp noái truïc. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ û khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn phaûi chuù yù kieåm tra thay theá caùc khôùp noái coù nhöõng khuyeát taät sau. Moái gheùp cuûa caùc baùn khôùp leân truïc bi loûng hoaëc coù ñoäï xeâ dòch doïc truïc cuûa chuùng. Soá bu loâng choát khoâng ñuû, moái laép gheùp cuûa caùc choát trong caùc khôùp oáng choát bò loûng. Xuaát hieän caùc veát nöùt treân maët bích. Ñoái vôùi khôùp noái kieåu vaáu thì vaáu ñaõ bò moøn quaù 30% so vôùi beà daøy ban ñaàu. Caùc taám ñeäm cuûa caùc khôùp noái baùnh raêng bò hôû. Toång khe hôû höôùng kính giöõa loå vaø oáng loùt hoaëc giöõa oáng loùt vaø choát khoâng ñöôïc lôùn hôn 0,1D Caùc voøng loùt chaát deûo bò roäp phaûi vöùt boû. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Ñoái vôùi caùc khôùp noái kieåu oáng – choát coù ñóa trung gian ñoä xeâ dòch töông ñoái cuûa caùc truïc ñöôïc ño taïi 4 ñieåm ñoái xöùng qua taâm khoâng vöôït quaù 0,3mm. Khi söõa chöõa, vieäc laép caùc khôùp baét buoäc phaûi tieán haønh theo ñöôøng vaïch chuaån ñeå baûo ñaûm ñoä ñoàng taâm cuûa caùc truïc. Caùc voøng ñeäm chaát deõo, neáu laøm vieäc theo chieàu chöa nhieàu, cho pheùp söõ duïng laïi nhöng phaûi quay 1800. Khoâng cho pheùp laép theâm caùc oáng loùt giöõa truïc vaø loã moay ô cuûa baùn truïc cuõng nhö duøng neâm ñeå laøm taêng theâm ñoä chaët cuûa moái gheùp. Ñoái vôùi caùc khôùp noái kieåu vaáu cho pheùp. Duõa laïi caùc vaáu neáu ñoä moøn chöa quaù 10% beà daøy ban ñaàu. Haøn ñaèp caùc vaáu neáu ñoä moøn quaù 10% nhöng coøn nhoû hôn 30% beà daøy ban ñaàu. Ñoái vôùi khôùp noái ñaøn hoài, sau moät thôøi gian daøi laøm vieäc thì moái gheùp then hoa seõ bò moøn, luùc naøy phaûi duøng haøn ñeå khaéc phuïc. Khi söõa chöõa ngöôøi ta thay caùc voøng ñeäm. Ñoái vôùi khôùp noái kieåu vaáu thì trong quaù trình laøm vieäc caùc vaáu seõ bò moøn, do vaäy phaûi tieán haønh haøn sau ñoù gia coâng cô. Hình 7.6 : Khôùp noái truïc * Coâng taùc chuaån bò: Goàm coù 3 ngöôøi cuøng laøm coâng vieäc naøy trong ñoù coù moät kyõ sö cô khí chòu traùch nhieäm chính: Trang bò baûo hoä giaày noùn, gaêng tay … Duøng ñoà ngheà nhö : Buùa, côø leâ, moû leát…. * Caùch söõa chöõa : Söõa chöõa khôùp noái ñaøn hoài chuû yeáu thaùo caùc voøng cao su ñeäm loùt ôû caùc choát khaùc. Ñoù laø moät coâng vieäc neân caàn nhieàu ngöôøi tham gia. Thaùo toaøn boä khôùp ra vaø kieåm tra caùc khuyeát taät coù theå coù. Duøng maét quan saùt, luùc naøy coù theå duøng tay quay khôùp noái ñöôïc. Neáu phaûi söõa chöõa thì phaûi ñaõm baûo caùc nguyeân taét neâu ôû treân. Ñaûm baûo ñoä ñoàng taâm. Ñieàu chænh phanh cuûa cô caáu laïi nhö luùc ban ñaàu. * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø daàu nhôùt rôi vaõi xung quanh, thu doïn ñoà ngheà (neáu coù). Tieán haønh söõa chöõa trong 1 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa . 7.3.3 Söõa chöõa phanh ñieän töø. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn chuù yù kieåm tra thay theá caùc tang phanh coù caùc khuyeát taät sau. Coù veát nöùt treân vaønh vaø treân oå. Moái laép gheùp giöõa tang phanh vaø truïc bò loûng. Ñoä ñaûo cuûa tang phanh xaõy ra do ñoä moøn leäch khoâng vöôït quaù 0,005D ñoái vôùi phanh haønh trình daøi vaø 0,002 D ñoái vôùi phanh haønh trình ngaén. Beà maët laøm vieäc cuûa tang phanh ñaõ ñöôïc toâi vôùi chieàu saâu lôùn hôn 4mm, do vaäy neáu beà maët aáy bò moøn quaù 2,5mm thì baét buoäc phaûi phuïc hoài ( haøn ñaép, tieän, maøi sau ñoù toâi maët ngoaøi ) Nhöõng tang phanh maø beà daøy cuûa vaønh tang ñaõ moøn quaù 50% so vôùi kích thöôùc ban ñaàu thì phaûi loaïi boû. Caùc guoác phanh, trong luùc söõa chöõa phaûi thay theá neâu : Moùn ñeàu: khi beà daøy cuûa chuùng ñaõ giaûm quaù ½ so vôùi beà daøy ban ñaàu. Moøn khoâng ñeàu: khi beà daøy cuûa chuùng ôû phaàn giöõa ñaõ giaûm quaù ½ vaø phaàn beân ñaõ giaûm quaù 1/3 beà daøy ban ñaàu. Caàn phaûi thay theá caùc guoác phanh vaø ñai phanh coù caùc veát nöùt ngang treân thaân. Caùc truïc vaø caùc choát cuûa phanh ñaõ bò moøn quaù 5% ñöôøng kính ban ñaàu vaø coù ñoä oâ van lôùn 0,5 mm thì phaûi thay theá. Caùc loã treân caùc thanh truyeàn ñaõ bò moøn quaù 15% ñöôøng kính ban ñaàu caàn phaûi söõa chöõa, coøn caùc chi tieát loàng vaøo caùc loã ñoù thì phaûi thay môùi. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa. Beà maët laøm vieäc cuûa tang phanh sau khi söõa chöõa phaûi ñaït ñoä boùng caáp 7 Ñoä cöùng beà maët cuûa tang phanh baèng theùp sau khi nhieät luyeän caàn ñaït HRC 45 vôùi ñoä saâu khoâng nhoû hôn 4 mm. Treân caùc beà maët ma saùt cuûa phanh khoâng cho pheùp toàn taïi caùc veát xöôùt, veát loài loõm. Ñeå khaéc phuïc caùc veát naøy cho pheùp duøng haøn ñaép baèng kim loaïi meàm hôn kim loaïi cuûa tang phanh, sau ñoù gia coâng cô vaø nhieät luyeän ñaït yeâu caàu treân. Chæ cho pheùp haøn caùc veát nöùt cuûa tang phanh baèng theùp. Ñoä aùp khít cuûa caùc guoác phanh vaøo tang phang khoâng ñöôïc nhoû hôn 75% dieän tích beà maët tieáp xuùc. Haønh trình cheát cuûa caùc thanh truyeàn phanh ñöôïc noái vôùi ngaøm cuûa nam chaâm ñieän khoâng vöôït quaù 10% thaønh trình cuûa nam chaâm ñieän. Ñaàu ñinh taùn treân caùc vaønh maù phanh phaûi chìm saâu 25% so vôùi beà daøy cuûa maù phanh. Khe hôû giöõa caùc guoác phanh hoaëc ñai phanh vôùi beà maët laøm vieäc cuïa tang phanh phaûi ôû trang thaùi nhaû phanhcaàn phaûi lôùn hôn 25mm vaø khoâng vöôït quaù 1,25mm ( ñoái vôùi phanh ñai ) vaø 1,0mm ñoái vôùi phanh guoác. * Coâng taùc chuaån bò: Goàm 3 ngöôøi cuøng laøm trong coâng vieäc naøy trong ñoù moät kyõ sö cô khí chòu traùch nhieäm chính vaø 2 coâng nhaân cô khí. Trang bò baûo hoä lao ñoäng nhö: Giaày, noùn, gaêng tay. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: Buùa, xaø beng, côø leâ, moû leát, maùy haøn… * Caùch söõa chöõa : Thaùo phanh vaø kieåm tra. Neáu maù tang phanh bi nöùt, hoûng duøng maùy haøn ñeå haøn. Thay maù phanh laø coâng vieäc khaù naëng. Yeâu caàu moïi ngöôøi cuøng laøm vaø thoâng qua caùc böôùc sau: Nôùi loûng bu loâng vaø ñieàu chænh tay ñoøn phanh. Môû oác ñieàu chænh tay ñoøn phanh ñeå cho tay ñoøn phanh di chuyeån ñöôïc trong moät khoaûng nhaát ñònh. Môû caùc choát haõm chaân oå truïc maù phanh. Duøng xaø beng vaø caùc vaät duïng trung gian laøm ñoøn baåy, ñaåy truïc maù phanh ra khoûi oå truïc, sau ñoù duøng tay nhaác maù phanh ra ngoaøi. Lau saïch oå truïc baèng reû lau, boâi trôn moät lôùp môõ vaøo oå truïc. Duøng tay ñaët maù phanh vaøo tay ñoøn phanh thaúng vôùi oå truïc sau ñoù haõm choát chaân truïc laïi. Vaën oác ñieàu chænh tay ñoøn phanh vaøo. Vaën buloâng ñieàu chænh tay ñoøn phanh vaøo. Chuù yù: trong quaù trình thay maù phanh khoâng ñeå daàu môõ dính vaøo baùnh phanh. Ñoå daàu ñuùng möùc daàu bieán theá. Kieåm tra laïi söï hoaøn haûo cuûa phanh baèng caùch cho ñoäng cô chaïy khoâng taûi, neáu thaáy löïc phanh yeáu caàn sieát theâm oác ñieàu chænh tay ñoøn ñoùng phanh cho ñeán khi naøo thích hôïp thì thoâi. Deã taïo ra khe hôû giöõa baùnh phanh vaø maù phanh thì ñieàu chænh ôû buloâng ñieàu chænh tay ñoøn phanh. Thoâng thöôøng khe hôû naøy töø 1à1,5 mm. * Coâng taùc thu gioïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø daàu môõ chung quanh neáu coù. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Tieán haønh söõa chöõa trong 1 ngaøy. Söõa chöõa moùc treo haøng: Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Phaûi chuù yù kieåm tra neáu phaùt hieän thaáy: Treân beà maët chuùng coù caùc veát nöùt, raïn,vôõ. Quai môõ cuûa moùc caâu bò moøn quaù 10% kích thöôùc ban ñaàu. Coù bieán daïng dö (bò uoán) treân thaân moùc taïi caùc tieát dieän nguy hieåm. Ren cuûa moùc vaø ñai oác bò moøn. Caùc choát ñôõ bò moøn quaù 5% ñöôøng kính danh nghóa. Caùc chi tieátkeïp chaët cuûa moùc coù caùc veát nöùt, gaõy phaûi thay theá. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa. Khoâng cho pheùp haøn ñaép hoaëc khoeùt caùc khuyeát taät treân moùc. Phaàn ñuoâi cuûa moùc phaûi nhaün, troøn, khoâng coù caùc veát xöôùt cuûa veát gôø laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng di ñoäng cuûa caùp khi moùc caùp vaøo moùc. Caùc ñöôøng ren treân moùc phaûi baûo ñaõm ñoä beàn, khoâng bi söùc meõ hoaëc chôøn. Thôøi gian thöû ñoä beàn khoâng döôùi 10 phuùt. Moùc phaûi thöû ñoä beàn 25% taûi troïng naâng. Moåi moùc caâu sau khi thöû nghieäm phaûi coù lí lòch trong ñoù coù ghi söùc naâng cuûa moùc, vaät lieäu laøm moùc vaø caùc keát quaû thöû nghieäm. Tieán haønh söõa chöõa trong 1 ngaøy. Hình 7.7 : Moùc treo haøng * Coâng taùc chuaån bò: Trang bò quaàn aùo nhö: Giaày, noùn, gaêng tay. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: Côø leâ, moû leát… * Tieán haønh söõa chöõa : Duøng maét quan saùt thaân moùc xem tieát dieän thaân moùc coù bò moøn hay khoâng. Neáu thaân moùc bò moøn 10% tieát dieän ban ñaàu thì thay moùc khaùc. Xem cöûa moùc coù haøn chaéc chaén vaø ñoùng coù linh hoaït khoâng. Xem coå moùc coù quay tö do quanh oå truïc ñôõ coå moùc hay khoâng. Kieåm tra laïi söï hoaøn haûo cuûa moùc. Tieán haønh thöû nghieäm moùc. Ghi laïi caùc thoâng soá thöû nghieäm vaø lí lòch cuûa moùc. * Coâng taùc thu doïn. Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø môõ rôi vaõi xung quanh neáu coù. Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa moùc. Ghi vaøo soå söõa chöõa . Söõa chöõa puly. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn phaûi thay theá caùc pupy coù nhöõng khuyeát taät sau. Treân beà maät ,raûnh puly bò raïn, nöùt, vôõ…. Phaùt hieän thaáy caùc veát nöùt ôû moay ô treân vaønh raûnh caùp. Ñoä moøn raûnh caùp quaù lôùn phaûi vöùt boû. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa. Cho pheùp haøn ñaép caùc veát loûm, caùc veát xöôùt khoâng quaù 8mmtreân beø maët loøng raûnh vaø sau ñoù gia coâng laïi. Sau khi söõa chöõa phaûi tieán haønh caân baèng tónh. Cho pheùp tieän laïi caùc raûnh thaønh caùptrong giôùi haïn 30% so vôùi beà daøy vaønh taïi vò trí ñaùy raõnh. Neáu tieän nhieàu phaûi kieåm tra laïi ñoä beàn baèng caùch tính toaùn laïi. Hình 7.8: Puly daãn höôùng * Coâng taùc chuaån bò: Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy tieän, maùy maøi,maùy caân baèng tónh. * Tieán haønh söõa chöõa:: Thaùo puly ra khoûi cuïm chi tieát. Baèng côø leâ, moû leát. Quan saùt vaø phaùt hieän caùc khuyeát taät. Tieán haønh haøn ñaép hoaëc tieän laïi raûnh caùp. Sau cuøng tieán haønh caân baèng tónh puly. Kieåm tra söï hoaøn haûo cuûa coâng vieäc. * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø môõ rôi vaõi chung quanh neáu coù. Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa puly. Tieán haønh söõa chöõa trong 2 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa Söõa chöõa truïc tang. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caùc khuyeát taät chính cuûa truïc caàn chuù yù taïi caùc vò trí coå truïc bò moøn, xöôùt, caùc raûnh then…. Thöôøng coù caùc hieän töôïng sau: Cong vaø xoaén Caùc beà maët ma saùt, caùc vò trí laép raùp vôùi caùc chi tieát khaùc bò moøn hay bò daäp. Nöùt vaø gaõy. Caùc raõnh then bò daäp, caùc raõnh then hoa bò moøn. Nhöõng truïc naøo coù ñoä cong vöôït quaù giôøi haïn cho pheùp trong baûng (4.4) [11] thì phaûi tieán haønh thay theá. Nhöõng veát xöôùt treân beà maët laøm vieäc cuûa cuûa caùc coå truïc phaûi ñöôïc khaéc phuïc. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Caùc coå truïc sau khi tieän laïi cho pheùp giaûm ñöôøng kính 5% so vôùi ñöôøng kính danh nghóa. Vieäc giaûm ñöôøng kính tieáp theo chæ ñöôïc pheùp sau khi ñaõ tính toaùn laïi ñoä beàn cuûa noù. Ñoä oâ van, ñoä coân, ñoä ñaûo cuûa coå truïc vaø cuûa truïc khoâng vöôït quaù dung sai cuûa ñöôøng kính. Coå truïc cuûa caùc cô caáu quay, cô caáu di chuyeån trong tröôøng hôïp caàn thieát ñöôïc söõa chöõa baèng haøn ñaép, coøn ñoái vôùi cô caáu naâng, cô caáu thay ñoåi taàm vôùi thì haøn ñaép chæ söõ duïng ñeå haøn caùc baùnh xe hoaëc caùc baùnh raêng chöù khoâng haøn coå truïc. Caùc coå truïc baèng gang khoâng ñöôïc pheùp haøn ñaép. Khoâng söõ duïng caùc taám ñeäm ñeå loùt trong caùc moái gheùp cuûa coå truïc. Khoâng cho pheùp ñoùng neâm ñeå taêng löïc eùp cuûa caùc moái laép raùp. Cho pheùp tieán haønh phuïc hoài caùc raûnh then baèng dao phay nhöng khoâng vöôït quaù 15% kích thöôùc danh nghóa hoaëc coù theå phuïc hoài baèng haøn ñaép sau ñoù gia coâng laïi. Hình 7.9 : Truïc tang vaø puly * Coâng taùc chuaån bò: Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy tieän, maùy maøi, maùy naén truïc thöôùc ño coå truïc… * Tieán haønh söõa chöõa: Thaùo truïc ra khoûi cuïm chi tieát. Baèng côø leâ, moû leát. Lau saïch daàu môõ coøn dính treân truïc. Quan saùt vaø phaùt hieän caùc khuyeát taät. Duøng thöôùc banme ño coå truïc ñeå kieåm tra ñoä moøn. Hình 7.10 Ño coå truïc baèng thöôùc Banme Coù theå naén truïc. Sau khi naén truïc phaûi gia coâng nhieät, ñeå ñaït ñöôïc ñoä ñoång truïc cuûa caùc beà maët caàn ñöôïc tieán haønh maøi laïi truïc. Hình 7.11 Naén truïc baèng maùy thuûy löïc Tröôøng hôïp coå truïc bò moøn quaù 2mm thì ta phuïc hoài baèng haøn ñaép, nhöng ñeå traønh hieän töôïng bò cong, ngöôøi ta tieán haønh haøn ñaép baèng caùc moái haøn doïc theo ñöôøng sinh. Sau ñoù gia coâng laïi. Hình 7.11 Haøn ñaép coå truïc theo ñöôøng sinh hoaëc theo voøng Sau cuøng tieán haønh kieåm tra ñoä beàn truïc. Kieåm tra söï hoaøn haûo cuûa coâng vieäc. * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø môõ rôi vaõi chung quanh neáu coù. Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa truïc. Tieán haønh söõa chöõa trong 2 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Söõa chöõa OÅ truïc. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caùc khuyeát taät chính cuûa truïc laø: Phaûi thay theá nhöõng oå bi coù caùc khuyeá taät sau. Coù daáu veát keït bi . Coù daáu veát nöùt treân caùc voøng bi. Coù söï phaân lôùp hoaëc troùc, caùc loã loõm treân beà maët caùc vieân bi caàu hoaëc ñuõa. Caùc voøng bi bò hoûng. Khe hôû höôùng taâm cuûa oå bi taêng do ñoä moøn c Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa. Nhöõng oå bi coù nhöõng daáu hieäu treân ta tieán haønh thay theá oå bi môùi chöù khoâng tieán haønh söõa chöõa oå bi. Tuy nhieân coù nhöõng oå bi khoâng nhìn thaáy nhöõng khuyeát taät treân thì ta coù theå thöû chuùng baèng caùch nghe tieáng ñoäng hoaëc quay baèng tay xem nheï hay naëng. Neáu laéc oå bi maø coù tieáng coïc caïch hoaëc quay baèng tay maø oå bi quay ñeàu maø khoâng keït, khoâng oàn thì coù theå söõ duïng tieáp maø chöa phaûi thay theá. Tuy nhieân ta vaãn phaûi kieåm tra khe hôû höôùng taâm vaø höôùng truïc cuûa caùc oå bi naøy. Neáu trò soá khe hôû vöôït quaù trò soá cho pheùp cho trong baûng (4.2) [11] thì vaãn phaûi thay theá. Chuù yù: khoâng cho pheùp thay theá caùc chi tieát thieáu hoaëc hoûng cuûa caùc oå bi naøy baèng caùc chi tieát laáy töø oå bi khaùc. Phaûi thay theá caùc voøng phôùt chaén daàu. Caùc voøng phôùt môùi tröôùc khi laép caàn phaûi thaám môõ boâi trôn noùng chaûy. * Coâng taùc chuaån bò: Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: ñuïc,côø leâ…. * Tieán haønh söõa chöõa: Ngöôøi thaùo oå phaûi tuaân thuû ñuùng nguyeân taéc khi thaùo, phaûi hieåu roû nguyeân lyù cuûa oå. Thaùo bi, voøng baïc ra khoûi cuïm chi tieát. Lau saïch daàu môõ coøn dính treân oå. Quan saùt vaø phaùt hieän caùc khuyeát taät. Sau khi söõa chöõa tieán haønh laép raùp laïi thaønh cuïm, tieán haønh thay môõ môùi. * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà vaø môõ rôi vaõi chung quanh neáu coù. Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa oå. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Tieán haønh söõa chöõa trong 2 ngaøy. Baûo döôõng vaø söõa chöõa caùp naâng. Caùp naâng ta khoâng tieán haønh söõa chöõa, maø chæ tieán haønh kieåm tra vaø loaïi boû caùp. Theo TCVN 4244 – 2005. Tieán haønh baûo döôõng vaø thay trong 2 ngaøy. Ta coù ñieàu kieän loaïi boû caùp naâng nhö sau. Baûng 7.2 Haïng muïc Dang khuyeát taät Tieâu chuaån loaïi boû Höôùng daãn kieåm tra Caùp Ñöùt 10% soá sôïi treân chieàu daøi = 8 laàn ñöôøng kính Lôùn hôn 3 sôïi lieàn nhau Phaûi kieåm tra toaøn boä chieàu daøi caùp ñeå phaùt hieän söï ñöùt sôïi caùp Caùp Xoaén Baát kì söï xoaén vónh cöûu naøo Phaûi tieán haønh kieåm tra phaùt ieän caùc daïng xoaén Caùp Moøn Baát kì söï hoa moøn naøo treân beà maët cuûa caùc sôïi caùp beân ngoaøi cuûa caùc sôïi caùp bò beïp lôùn hôn ¾ ñöôøng kính ban ñaàu Phaûi tieán haønh kieåm beân ngoaøi daây caùp xem coù bò hao moøn ôû caùc sôïi beân ngoaøi khoâng Caùp Giaûm ñöôøng kính 1,2mm ñoái vôùi caùp coù ñöôøng kính <19mm 1,6mm ñoái vôùi caùp coù ñöôøng kính =19mm ñeán 32mm 2,4mm ñoái vôùi caùp coù ñöôøng kính=32mm ñeán 38mm 3,2mm ñoái vôùi caùp coù ñöôøng kính 38mm deán 51mm. 4,0mm ñoái vôùi caùp coù ñöôøng kính >51mm Phaûi tieán haønh kieåm ño ñaït ñöôøng kính daây caùp vaø so saùnh vôùi ñöôøng kính ban ñaàu. Caùp Hoûng do nhieät Baát kì söï hoûng do nhieät naøo gaây ra Phaûi kieåm tra xem daây caùp coù bò hö hoûng nhieät do ñeøn khoø, tia löûa ñieän. Caùp gæ Phaûi loaïi boû caùc caùp bò gæ beân trong. Caùc daây caùp bò gæ beân ngoaøi ñöôïc ñaùnh giaù nhö muïc ‘’moøn” Kieåm tra beân trong daây caùp baèng caùch laøm roû tao caùp beân trong Kieâm tra beân ngoaøi baèng maét thuôøng sau khi laøm saïch gæ ôû beân ngoaøi. Caùp Bieán daïng, hö Taát caû caùc bieân daïng hoaëc hö hoûng saâu döôùi beà maët. Phaûi kieåm tra caùc ñaàu noái caùp ñeå phaùt hieän caùc bieán daïng hoaëc hö hoûng nhö beïp, naùt, hoaëc raïn hö. Hình 7.12 : Sô ñoà luoàn caùp. Söõa chöõa cô caáu thay ñoåi taàm vôùi. 7.4.1 Toång quaùt: Kích thöôùc caùc chi tieát trong cô caáu thay ñoåi taàm vôùi. Baûng 7.3 STT Teân Kí hieäu Kích thöôùc ban ñaàu Kích thöôùc giôùi haïn Kích thöôùc thöïc teá Caùch söõa chöõa 1 Truïc [4.11] 900x165x160 900x160x1520,5 900x161x1550,5 Nhö [7.3.6] 2 Khôùp noái [4.9] 350x200x60 350x180x65 0,5 350x170x620,35 Nhö [7.3.2] 3 Baùnh raêng [4.10] 350x120 300x120 0,2 300x120 0,2 Nhö [7.4.2] 4 Thanh raêng [4.10] Soá raêng Z=150 m=20 Raêng bò moøn0,8 Raêng bò moøn0,7 Nhö [7.4.2] 5 OÅ [4.12] 250x70-165 250x70-1750,25 250x70-1800,25 Loaïi boû hay söõa chöõa nhö [7.3.7] 6 Phanh [4.8] 180x250 170x300 25 180x28025 Nhö [7.3.3] Coâng vieäc söõa chöõa cô caáu thay ñoåi taàm vôùi ta cuõng tieán haønh söõa chöõa ñôn chieát töøng chi tieát cuï theå. Tröôùc khi söõa chöõa ta tieán haønh thaùo caùc chi tieát ñöa veà xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. Veà cô baûn vieäc söõa chöõa cô caáu thay ñoåi taàm vôùi ta cuõng tieán haønh söõa chöõa khôùp noái, truïc con laên, loaïi boû caùp giaèng theo ñieàu kieän loaïi boû caùp, söõa chöõa phanh, söõa chöõa oå gioáng nhö cô caáu naâng. Neân ta tieán haønh söõa chöõa gioáng nhö söõa chöõa ôù cô caáu naâng ñaõ trình baøy. Ngoaøi ra söõa chöõa cô caáu thay ñoåi taàm vôùi chæ khaùc ôû nhöõng boä phaän sau: 7.4.2 Söõa chöõa thanh raêng- baùnh raêng con. Vò trí söõa chöõa : Taïi xöôûng söõa chöõa cuûa Caûng. ÔÛ khu vöïc ñoäi söõa chöõa, baûo döôûng. Söõa chöõa ôû phoøng cô khí. Phaùt hieän khuyeát taät. Phaûi thay theá caùc baùnh raêng maø ñoä moøn cuûa raûnh ñaït tôùi trò soá cho trong baûng (4.8) [11] . Caùc baùnh raêng phaûi thay theá hoaëc söõa chöõa taïi caùc vò trí. Ôû chaân raêng, chaân nam hoa hoaëc moay ô coù veát nöùt. Treân beà maët laøm vieäc cuûa raêng coù nhöõng veát troùc maø dieän tích lôn hôn 30 % dieän tích laøm vieäc cuûa raêng vaø chieàu saâu lôùn hôn 10 % beà daøy raêng. Vieäc thay theá caùc baùnh raêng bò moøn ôû treân caùc truïc quay nhanh cuûa hoäp truyeàn ñoäng laøm vieäc vôùi vaän toác tieáp tuyeán 8m/s caàn phaûi tieán haønh thay caû caëp. Neáu ñoä moøn cuûa raêng khoâng ñeàu thì phaûi kieåm tra laïi vò trí cuûa caùc truïc vaø ñoä coâng thöùc cuûa chuùng. Ñoái vôùi vaønh raêng ñöôïc laép treân vaønh ñóa, neáu moái gheùp giöõa chuùng bò loûng thì phaûi thay vaønh ñóa môùi vaø eùp chaët laïi. Khi phaùt hieän nhöõng tieáng oàn khaùc thöôøng, söï taêng nhieät ñoä quaù möùc cho pheùp hoaëc caùc hieän töôïng khoâng bình thöôøng khaùc trong hoäp truyeàn ñoäng thì phaûi môû chuùng ra vaø khaéc phuïc nhöõng hoûng hoùc xaûy ra. c Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Treân moät baùnh raêng chæ cho pheùp khoâng quaù ¼ soá nam hoa haøn vaø soá nam hoa naøy phaûi naèm xen keõ caùch gaàn nhaát laø moät nam hoa nguyeân trôû leân. Khoâng cho pheùp gia coá caùc raêng phuï vaøo trong baùnh raêng cuûa nhöõng boä phaän chính cuûa caàn truïc. Chæ cho pheùp haøn caùc veát nöùt treân vaønh baùnh raêng hoaëc treân caùc nan hoa khi ñaõ coù caùc bieän phaùp choáng xuaát hieän caùc öùng suaát dö. Trò soá cuûa caùc veát tieáp xuùc cuûa caùc raêng trong quaù trình aên khôùp tính theo phaàn traêm khoâng ñöôïc nhoû hôn caùc trò soá cho trong baûng (4.9) [11]. * Coâng taùc chuaån bò: Coâng vieäc naøy tieán haønh 3 ngöôøi trong ñoù coù 1 kó sö chòu traùnh nhieäm chính vaø 2 coâng nhaân kyõ thuaät baäc 4/7 trôû leân. Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy tieän, maùy maøi, maùy phay coù dao ngoùn. * Tieán haønh söõa chöõa: Caùc baùnh raêng bò moøn coù theå söõa chöõa baèng haøn ñaép, baèng phöông phaùp bieán daïng, baèng kích thöôùc söõa chöõa hoaëc caùc phöông phaùp cô nguoäi. Sau khi thaùo caùc baùnh raêng vaø thanh raêng ngöôøi kó sö chòu traùnh nhieäm kieåm tra phaùt hieän khuyeát taät vaø ñöa ra phöông aùn söõa chöõa, 2 coâng nhaân kyõ thuaät tieán haønh söõa chöõa döôùi söï chæ ñaïo cuûa ngöôøi kó sö. 1 Moái haøn lôùp haøn ñaép thöù nhaát 2 Lôùp haøn ñaép thöù hai 3 Lôùp haøn ñaép hoãn hôïp 4 Lôùp haøn traùng beân ngoaøi Hình 7.13 Haøn ñaép baùnh raêng – thanh raêng. Nhöõng boä truyeàn baùnh raêng coù tæ soá truyeàn lôùn, coù theå phuïc hoài baêng phöông phaùp kích thöôùc söõa chöõa, trong ñoù baùnh raêng lôùn seõ ñöôïc gia coâng laïi ( baèng soïc hay phay ). Luùc naøy ñöôøng kính voøng ñænh raêng seõ giaûm ñi moät ñaïi löôïng x, coøn profin cuûa raêng seõ dòch chuyeån vaøo taâm cuûa baùnh raêng vaø coù thay ñoåi chuùt ít. Caùc baùnh raêng nhoû thì ngöôøi ta seõ cheá taïo môùi vôùi ñöôøng kính ñöôïc taêng leân vaø profin raêng coù thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi baùnh raêng lôùn. Caùc baùnh raêng sau khi ñöôïc söõa chöõa ta tieán haønh kieåm tra söï aên khôùp cuûa caùc raêng baèng caùch ñaùnh daáu sôn, sau ñoù cho caùc baùnh raêng aên khôùp vôùi nhau. Hình 7.14 Baùnh raêng * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà thu doïn maùy moùc vaø caùc thieát bò khaùc neáu coù. Ghi vaøo soå söõa chöõa . Tieán haønh söõa chöõa trong 4 ngaøy. 7.4.3 Söõa chöõa thanh giaèng – caùp giaèng. * Vò trí söõa chöõa : Taïi vò trí thaùo caàn truïc, khoâng caàn di chuyeån veà traïm söõa chöõa. * Coâng taùc chuaån bò: Coâng vieäc naøy tieán haønh 3 ngöôøi trong ñoù coù 1 kó sö chòu traùnh nhieäm chính vaø 2 coâng nhaân kyõ thuaät baäc 4/7 trôû leân. Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy maøi…. * Tieán haønh söõa chöõa: Tieán haønh kieåm tra keát caáu theùp giaèng vaø tieán haønh söõa chöõa. Kieåm tra neáu phaùt hieän thaáy nöùt, xoaén, vôõ thì phaûi tieán haønh haøn gia cöôøng, sau ñoù maøi laïi caùc moái haøn cho phaúng. Ñoái vôùi caùp giaèng thì tieán haønh loaïi boû caùp töông tö nhö caùp naâng haøng. [Baûng 7.1] * Coâng taùc thu doïn: Lau saïch duïng cuï ñoà ngheà thu doïn maùy moùc vaø caùc thieát bò khaùc neáu coù. Ghi vaøo soå söõa chöõa . Tieán haønh söõa chöõa trong 1 ngaøy. Söõa chöõa keát caáu theùp. 7.5.1 Toång quaùt Söõa chöõa keát caáu theùp caàn truïc laø tieán haønh söõa chöõa toaøn boä keát caáu theùp nhö: KCT Caàn, KCT Voøi, KCT heä Chaân, KCT beä ñôõ, KCT thaùp quay. Keát caáu theùp laø phaàn chòu löïc chính cuûa caàn truïc.Vì vaäy vieäc söõa chöõa phaûi heát söùc caån thaän, tæ mæ, tuaân thuû caùc thoâng soá kó thuaät ñaõ tính nghieäm. Vieäc phaùt hieän caùc khuyeát taät cuûa keát caáu theùp laø heát söùc quan troïng. Vì coù theå baèng maét thöôøng chuùng ta chöa theå phaùt hieän ñöôïc caùc khuyeát taät maø phaûi coøn aùp duïng caùc phöông phaùp hieän ñaïi khaùc ñeå tieán haønh kieåm tra phaùt hieän caùc khuyeát taät. Ta coù caùc phöông phaùp kieåm tra nhö sau: Phöông phaùp kieåm baèng maét thöôøng. Phöông phaùp kieåm baèng töø tính. Phöông phaùp kieåm baèng sieâu aâm. Phöông phaùp kieåm baèng döôõng maãu. Phöông phaùp kieåm baèng quang hoïc. Söõa chöõa keát caáu theùp caàn vaø voøi. Vò trí söõa chöõa : Taïi vò trí ñaët caàn truïc khoâng caàn ñöa veà xöôûng söõa chöõa, taïi ñaây ta ñöa caùc thieát bò söõa chöõa ñeán taïi baõi ñeå söõa chöõa. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn vaø voøi laø boä phaän chòu löïc chính. Vieäc phaùt hieän caùc khuyeát taät cuûa keát caáu theùp laø heát söùc quan troïng. Vì coù theå baèng maét thöôøng chuùng ta chöa theå phaùt hieän ñöôïc caùc khuyeát taät maø phaûi coøn aùp duïng caùc phöông phaùp hieän ñaïi khaùc. Nhö ñaõ noùi oå phaàn [7.5.1]. Caàn phaûi söõa chöõa caàn vaø voøi khi chuùng coù nhöõng khuyeát taät taïi caùc vò trí sau: Caùc veát nöùt taïi caùc loå taïi choát ñaàu caàn vaø ñuoâi caàn. Caùc veát nöùt taïi caùc moái haøn cuû. Caùc moái haøn bò bong, troùc. Caùc daàm bò uoán cong hoaëc veânh, xoaén. Caùc thanh cuïc boä bò moùp, bò han gæ. Sôn choáng gæ bò bong. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Trong caùc tröôøng hôïp ( nhöõng thanh, daàm chòu löïc lôùn) coù caùc veát nöùt, vôõ ta khaéc phuïc baèng haøn ñieän vaø phaûi ñeäm theâm caùc taám loùt gia cöôõng. Tröôùc khi ñaët caùc taám loùt vaøo khung ñeå haøn caàn phaûi haøn ñaép sô boä caùc veát nöùt ñaõ coù. Vieäc haøn ñaép caùc veát nöùt phaûi ñöôïc tieán haønh nhö haøn giaùp moái töùc laø caùc veát nöùt phaûi ñöôïc xeû raõnh coù chieàu saâu baèng chieàu daøy cuûa taám kim loïai caàn haøn. Sau khi haøn xong, caùc moái haøn phaûi ñöôïc duõa hoaëc maøi phaúng sau ñoù môùi ñaët caùc taám loùt leân treân vaø haøn chaët chuùng vaøo keát caáu theùp. Hình 7.15 Haøn KCT caàn vaø voøi Ñoä cong veânh cuûa caùc, caùc daàm trong maët phaúng naèm ngang khoâng ñöôïc quaù 3mm. Khoaûng caùch giöõa caùc thanh song song chæ ñöôïc sai leäch trong khoaûng 2mm so vôùi kích thöôùc qui ñònh. Hình 2.16 :Keát caáu theùp caàn Hình 2.17 :Keát caáu theùp voøi * Coâng taùc chuaån bò: Coâng vieäc naøy tieán haønh goàm nhieàu ngöôøi trong ñoù coù 2 kó sö chòu traùnh nhieäm chính vaø coâng nhaân kyõ thuaät haøn baäc 4/7 trôû leân vaø coâng nhaân kyõ thuaät . Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy maøi, caàn caåu, caùc taám theùp gia cöôøng, xaø ben…. * Tieán haønh söõa chöõa: Tröôùc tieân duøng caàn caåu haï caàn xuoáng vò trí söõa chöõa. Thaùo voøi vaø giaèng, thaùo caùc choát ñaàu caàn vaø ñuoâi caàn. Tieán haønh caïo sôn, quan saùt caùc hö hoûng taïi moïi vò trí cuûa caàn, ñaëc bieät laø taïi vò trí lieân keát thanh raêng vaø hai ñaàu caàn. Duøng maùy haøn tieán haønh haøn caùc veát nöùt, uoán nhöng choå cong ,xoaén. Vôùi caùc veát nöùt lôùn ta tieán haønh haøn giaùp moái, sau ñoù tieán haønh ñöa taám neïp vaøo vaø haøn hoaëc haøn giaùp moái hai ñaàu nhö hình veõ. Tieán haønh kieåm tra laïi, sau ñoù duøng caåu laät caàn töø maët döôùi leân maët treân vaø tieán haønh söõa chöõa töông töï. Coâng vieäc naøy do kó sö cô khí laøm. Hình 7.18 Haøn KCT Keát thuùc tieán haønh thöû nghieäm sô boä baèng caùch keâ hai ñaàu sau ñoù taùc duïng taûi troïng leân caàn. Sau khi hoaøn thaønh söõa chöõa tieán haønh sôn môùi laïi toaøn boä caàn vôùi sôn maøu xanh. * Coâng taùc thu doïn: Sau khi söõa chöõa tieán haønh thu doïn toaøn boä maùy moùc vaø caùc thieát bò khaùc (neáu coù). Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa KCT caàn vaø voøi. Tieán haønh söõa chöõa trong 5 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Söõa chöõa keát caáu theùp heä chaân. Vò trí söõa chöõa : Taïi vò trí ñaët caàn truïc, taïi ñaây ta ñöa caùc thieát bò söõa chöõa ñeán taïi baõi ñeå söõa chöõa. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn phaûi söõa chöõa caùc khung, daøn, khi chuùng coù nhöõng khuyeát taät sau: Caùc veát nöùt taïi caùc loå cuûa ñinh taùn. Caùc veát nöùt taïi caùc moái haøn. Caùc moái haøn bò bong, troùc. Caùc daàm bò uoán cong hoaëc veânh, xoaén. Caùc thanh cuïc boä bò moùp, bò han gæ. Sôn choáng gæ bò bong. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Ñaây laø phaàn KCT chòu taûi troïng toaøn boä cuûa caàn truïc. Trong caùc tröôøng hôïp ( nhöõng khung, thanh, daàm chòu löïc lôùn) coù caùc veát nöùt, vôõ phaûi ñöôïc khaéc phuïc baèng haøn ñieän nhöng phaûi ñeäm theâm caùc taám loùt gia cöôõng. Tröôùc khi ñaët caùc taám loùt vaøo khung ñeå haøn caàn phaûi haøn ñaép sô boä caùc veát nöùt ñaõ coù. Vieäc haøn ñaép caùc veát nöùt phaûi ñöôïc tieán haønh nhö haøn giaùp moái töùc laø caùc veát nöùt phaûi ñöôïc xeû raõnh coù chieàu saâu baèng chieàu daøy cuûa taám kim laoïi caàn haøn. Sau khi haøn xong, caùc moái haøn phaûi ñöôïc duõa phaúng sau ñoù môùi ñaët caùc taám loùt leân treân vaø haøn chaët chuùng vaøo keát caáu theùp. Hình 7.19 Söõa chöõa KCT baèng caùch haøn neïp. Ñoä cong veânh cuûa caùc khung trong maët phaúng naèm ngang khoâng ñöôïc quaù 3mm. Trong khi söõa chöõa caùc khung hoaëc daùn taát caû caùc phaàn töû bò coâng thöùc do bieán daïng quaù 2/1000 ñeàu phaûi naén söûa laïi. Nhöõng vò trí treân thanh hoaëc taám kim loaïi bò bong sôn vaø han gæ phaûi caïo saïch veát han gæ vaø sôn laïi. Hình 7.20:KCT heä chaân. * Coâng taùc chuaån bò: Coâng vieäc naøy tieán haønh goàm nhieàu ngöôøi trong ñoù coù 2 kó sö chòu traùnh nhieäm chính vaø coâng nhaân kyõ thuaät haøn. Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy maøi, caàn caåu, caùc taám theùp gia cöôøng, xaø ben…. * Tieán haønh söõa chöõa: Tieán haønh caïo sôn, quan saùt caùc hö hoûng taïi moïi vò trí cuûa khung, heä chaân, ñaëc bieät laø taïi vò trí lieân keát caùc baùnh xe di chuyeån. Duøng maùy haøn tieán haønh haøn caùc veát nöùt, uoán nhöõng choå cong, xoaén. Coâng vieäc naøy do coâng nhaân kyõ thuaät laøm. Tieán haønh kieåm tra laïi, sau ñoù duøng caåu laät caàn töø maët döôùi leân maët treân vaø tieán haønh söõa chöõa töông töï. Coâng vieäc naøy do kó sö cô khí laøm. Nhöõng choå bò moùp meùo do va chaïm tieán haønh doa lai. Keát thuùc tieán haønh thöû nghieäm sô boä baèng caùc keâ hai ñaàu sau ñoù taùc duïng taûi troïng leân caàn. Sau khi hoaøn thaønh söõa chöõa tieán haønh sôn môùi laïi toaøn boä caàn vôùi sôn maøu xanh. * Coâng taùc thu doïn: Sau khi söõa chöõa tieán haønh thu doïn toaøn boä maùy moùc vaø caùc thieát bò khaùc (neáu coù). Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa KCT heä khung. Tieán haønh söõa chöõa trong 3 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa. Söõa chöõa keát caáu theùp thaùp quay. Vò trí söõa chöõa : Taïi vò trí ñaët caàn truïc, taïi ñaây ta ñöa caùc thieát bò söõa chöõa ñeán taïi baõi ñeå söõa chöõa. Phaùt hieän caùc khuyeát taät. Caàn phaûi söõa chöõa caùc khung khi chuùng coù nhöõng khuyeát taät taïi caùc vò trí sau: Caùc veát nöùt taïi caùc loå cuûa ñinh taùn. Caùc veát nöùt taïi caùc moái haøn. Caùc moái haøn bò bong, troùc. Sôn choáng gæ bò bong. Hình 7.21:KCT thaùp quay Caùc yeâu caàu kyõ thuaät söõa chöõa . Caùc veát nöùt treân caùc chi tieát khoâng chòu löïc lôùn coù theå khaéc phuïc baèng haøn ñieän maø khoâng caàn ñeäm caùc taám loùt gia cöôøng. Vieäc haøn ñaép caùc veát nöùt phaûi ñöôïc tieán haønh nhö haøn giaùp moái töùc laø caùc veát nöùt phaûi ñöôïc xeû raõnh coù chieàu saâu baèng chieàu daøy cuûa taám kim loaïi caàn haøn. Sau khi haøn xong, caùc moái haøn phaûi ñöôïc duõa phaúng sau ñoù môùi ñaët caùc taám loùt leân treân vaø haøn chaët chuùng vaøo keát caáu theùp. Khoaûng caùch giöõa caùc thanh song song chæ ñöôïc sai leäch trong giôùi haïn so vôùi kích thöôùc qui ñònh. Trong khi söõa chöõa caùc khung hoaëc caùn taát caû caùc phaàn töû bò cong do bieán daïng quaù 2/1000 ñeàu phaûi naén söûa laïi. Nhöõng vò trí treân thanh hoaëc taám kim loaïi bò bong sôn vaø han gæ phaûi caïo saïch veát han gæ vaø sôn laïi * Coâng taùc chuaån bò: Coâng vieäc naøy tieán haønh goàm nhieàu ngöôøi trong ñoù coù 2 kó sö chòu traùnh nhieäm chính vaø coâng nhaân kyõ thuaät haøn. Trang bò quaàn aùo baûo hoä nhö giaày, noùn, gaêng tay, kính haøn. Duïng cuï ñoà ngheà nhö: maùy haøn, maùy maøi, caàn caåu, caùc taám theùp gia cöôøng, xaø ben…. * Tieán haønh söõa chöõa: Tieán haønh caïo sôn, quan saùt caùc hö hoûng taïi moïi vò trí cuûa khung, ñaëc bieät laø taïi vò trí lieân keát cuûa giaù chöû A. Taïi giaù chöû A phaûi kieåm tra kó vaø haøn phaûi ñaûm baûo ñuùng kyõ thuaät. Duøng maùy haøn tieán haønh haøn caùc veát nöùt, uoán nhöõng choå cong, xoaén. Coâng vieäc naøy do coâng nhaân kyõ thuaät laøm. Tieán haønh kieåm tra laïi toaøn boä. Coâng vieäc naøy do kó sö cô khí laøm. Kieåm tra laïi söï hoaøn haûo cuûa coâng vieäc. Sau khi hoaøn thaønh söõa chöõa tieán haønh sôn môùi laïi toaøn boä keát caáu baèng sôn maøu xanh nöôùc bieån. * Coâng taùc thu doïn: Sau khi söõa chöõa tieán haønh thu doïn toaøn boä maùy moùc vaø caùc thieát bò khaùc (neáu coù). Laäp hoà sô kyõ thuaät sau khi söõa chöõa. Ghi laïi caùc thoâng soá cô baûn cuûa KCT thaùp quay. Tieán haønh söõa chöõa trong 2 ngaøy. Ghi vaøo soå söõa chöõa. KEÁT LUAÄN Treân ñaây laø nhöõng qui trình coâng ngheä söõa chöõa caùc thieát bò cuûa caàn truïc. Trong khi thöïc hieän caàn tuaân thuû nhöõng qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng. Caàn ñaëc bieät tuaân thuû caùc yeâu caàu kyû thuaät söõa chöõa khi tieán haønh. Traùnh tình traïng keùo daøi thôøi gian trì treä coâng vieäc. Sau khi tieán haønh söõa chöõa phaûi laép raùp laïi thaønh boä vaø tieán haønh thu doïn goïn gaøng. Phaûi tieán haønh kieåm tra laïi toaøn boä söï hoaøn haûo cuûa caùc boä phaän söõa chöõa, ñoái vôùi keát caáu theùp tieán haønh doø tìm vaø kieåm tra laïi caùc khuyeát phaùt sinh trong quaù trình söõa chöõa baèng caùc hình thöùc doø tìm hieân ñaïi nhö sieâu aâm, quang hoïc, töø tính….Sau khi söõa chöõa hoaøn thaønh tieán haønh laép raùp toaøn boä maùy hoaøn chænh phaûi tieán haønh thöû nghieäm maùy vôùi nhieàu cheá ñoä khaùc nhau. Thöû ôû cheá ñoä khoâng taûi. Thöû ôû cheá ñoä coù taûi. Thöû ôû cheá ñoä quaù taûi. Nhö vaäy coâng taùc söõa chöõa vaø laép raùp caùc cuïm chi tieát thaønh caùc boä ñaõ hoaøn thaønh. Sau ñoù tieán haønh laép raùp toaøn boä keát caáu theùp vaø toaøn boä caùc cô caáu ñeå hoaøn chænh laïi 1 caàn truïc. Sau ñoù tieán haønh vaän haønh, thöû taûi, kieåm nghieäm vaø baøn giao coâng trình. * Caùc bieän phaùp phoøng ngöøa hö hoûng phaùt sinh. Vieäc keát caáu theùp phaùt sinh caùc hö hoûng laø thöôøng xuyeân sau khi söõa chöõa vì vaäy vieäc phoøng ngöøa laø heát söùc caàn thieát. Ñeå caùc hö hoûng khoâng xaûy ra sau khi söõa chöõa vaø trong quaù trình vaän haønh ngöôøi laùi caåu phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh sau. Khoâng ñöôïc naâng taûi quaù möùc taûi troïng 13T. Khoâng ñöôïc naâng haøng ñoàng thôøi di chuyeån hoaëc quay ( nghóa laø khoâng ñöôïc thao taùc ñoàng thôøi hai thao taùc cuøng 1 luùc). Khoâng ñöôïc naâng haøng, quay, thay ñoåi taàm vôùi, di chuyeån quaù toác ñoä giôùi haïn cho pheùp. Thöôøng xuyeân kieåm tra ñeå phaùt hieän caùc khuyeát taät. Tieán haønh baûo döôõng kyõ thuaät ñuùng ñònh kì theo qui ñònh. Neáu phaùt hieän thaáy nhöõng hö hoûng nhoû phaûi tieán haønh khaéc phuïc ngay. Traùnh xaõy ra tình traïng quaù taûi. Lôøi caùm ôn Sau ba th¸ng lµm luaän aùn tèt nghiÖp ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña quý ThÇy C« tæ boä m«n M¸y xÕp dì, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thaày TRAÀN VAÊN COÂNG em ®· hoµn thµnh §å ¸n tèt nghiÖp ®óng tiÕn ®é vµ yªu cÇu. Tuy ®· cè g¾ng hÕt søc ®Ó ®å ¸n tèt nghiÖp ®­îc hoµn thµnh vµ mang tÝnh kh¶ thi cao nh­ng do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n tèt nghiÖp vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó §å ¸n tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c ThÇy c« gi¸o tæ m«n M¸y xÕp dì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thaày TRAÀN VAÊN COÂNG . Sinh viªn LE QUANG LÖÏC Tµi liÖu tham kh¶o [1] Pts. Tröông Quoác Thaønh - Pts. Phaïm Quang Duõng. MAÙY VAØ THIEÁT BÒ NAÂNG. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Kó Thuaät- Haø Noäi 2004 [2] Phaïm Ñöùc TÍNH TOAÙN MAÙY NAÂNG CHUYEÅN. Tröôøng Ñaïi Hoïc Haøng Haûi – Boä Moân Maùy Xeáp Dôõ thaùng 4-2005 [3] Huyønh Vaên Hoaøng – Ñaøo Troïng Thöôøng. TÍNH TOAÙN MAÙY TRUÏC. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Kó Thuaät- Haø Noäi 1975 [4] Ths. Nguyeãn Höõu Quaûng – Ths.Phaïm Vaên Giaùm. KEÁT CAÁU KIM LOAÏI MAÙY TRUÏC. Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi Tphcm – 2005 [5] PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Ñieäm. SÖÕA CHÖÕA MAÙY XAÂY DÖÏNG – XEÁP DÔÕ. Nhaø Xuaát Baûn Giao Thoâng Vaän Taûi. [6] Nguyeãn Phöôùc Hoaøng – Phaïm Ñöùc Nhuaän – Nguyeãn Thaïch Taân. THUÛY LÖÏC VAØ MAÙY THUÛY LÖÏC. Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc – 1996 [7] PTS. Ñoã Xuaân Tuøng - PTS. Tröông Trí Ngoä. TRANG BÒ ÑIEÄN MAÙY XAÂY DÖÏNG. Tröôøng Ñaïi Hoïc Xaây Döïng. [8] Traàn Xuaân Tònh. Höôùng Daãn Thieát Keá: THIEÁT BÒ ÑIEÄN CAÀN TRUÏC. Ñaïi Hoïc Haûi Phoøng – Boä Moân Kó Thuaät Ñieän [9] Phí Troïng Haûo – Nguyeãn Thanh Mai GIAÙO TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY. Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc [10] TS. Traàn Vaên Chieán ÑOÄNG LÖÏC HOÏC MAÙY TRUÏC. Nhaø Xuaát Baûn Haûi Phoøng [11] Buøi Troïng Löïu – Nguyeãn Vaên Vöôïng SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU (TAÄP 1) Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc [12] Leâ Hoaøng Tuaán SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU (TAÄP 2) Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Kó Thuaät [13] Phaïm Vaên Giaùm CHI TIEÁT MAÙY Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TPHCM [14] Buøi Troïng Löïu – Nguyeãn Vaên Vöôïng BAØI TAÄP SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU (TAÄP 1) Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThuyet Minh Hoan Chinh.docx
  • dwgve lai.dwg