Trụ sở làm việc Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Hải Dương

Giả thiết chiều cao móng hm = 0,8m, cốt đỉnh móng - 1,1m so với mặt nền nhà cốt ± 0.00. Như vậy chiều sâu chôn móng là h = 1,45m so với cốt tự nhiên.Đỉnh móng cách cốt ngoài nhà là 0,45m. Đáy móng nằm ở cốt -1,9m ,đặt vào lớp đất tốt (lớp cát pha) một đoạn là 0,45m.

doc21 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trụ sở làm việc Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÇn 3: Tk.NÒn vµ mãng 15(%) gi¸o viªn h­íng dÉn : ths. NguyÔn thanh H­¬ng NhiÖm vô thiÕt kÕ: ThiÕt kÕ mãng M1 trôc e thiÕt kÕ mãng m2 trôc b 1. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh : - Theo “ B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh nhµ Së tµi nguyªn m«i tr­êng tØnh H¶i D­¬ng giai ®o¹n phôc vô thiÕt kÕ kü thuËt ” Khu ®Êt x©y dùng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng,®­îc kh¶o s¸t b»ng ph­¬ng ph¸p khoan th¨m dß. Tõ trªn xuèng gåm c¸c líp ®Êt chiÒu dµy Ýt thay ®æi trªn mÆt b»ng: Líp 1 : Líp ®Êt lÊp dµy 1m Líp 2 : Líp c¸t pha dµy 4,3m Líp 3 : Líp c¸t h¹t nhá chiÒu dµy ch­a kÕt thóc trong ph¹m vi hè khoan s©u 16,5m. Mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u 2,5m kÓ tõ mÆt ®Êt. ChØ tiªu c¬, lý vµ thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng cña c¸c líp ®Êt nh­ trong b¶ng: TT Tªn líp ®Êt ChiÒu dµy(m) g (kN/m3) gs (kN/m3) W (%) WL (%) WP (%) jIIo CII (kPa) E (kPa) 1 §Êt lÊp 1,0 17,3 - - - - - - - 2 C¸t pha 4,3 18,4 26,3 27,3 31,2 25,6 14 20 6580 3 C¸t h¹t nhá - 18,6 26,4 21 - - 21 - 9460 2. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: Líp 1: Líp ®Êt lÊp dµy 1m. §©y lµ líp ®Êt yÕu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc ®Ó lµm nÒn c«ng tr×nh. Khi lµm mãng n«ng th× cÇn ph¶i ®µo qua líp ®Êt nµy ®Ó ®Æt mãng lªn líp ®Êt cøng bªn d­íi. Líp 2 : Líp c¸t pha cã chiÒu dµy 4,3m. - §é sÖt : 0 < IL = 0,274 < 1 NhËn xÐt : Líp c¸t pha nµy lµ líp c¸t pha dÎo cã m« ®un biÕn d¹ng E=6580KPa®lµ líp ®Êt trung b×nh. Caùch maët ñaát töï nhieân 2,5 m coù möïc nöôùc ngaàm, lôùp ñaát naøy coù phaàn naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm neân phaûi xeùt ñeán dung troïng ñaåy noåi. = = Trong ®ã: Líp 3 : C¸t h¹t nhá cã chiÒu dµy ch­a kÕt thóc ë ®é s©u th¨m dß 16,5m. Líp nµy n»m d­íi mùc n­íc ngÇm nªn ta ph¶i kÓ ®Õn HÖ sè rçng e: = = 0,6 < e=0,743<0,75 NhËn xÐt: §Êt ë tr¹ng th¸i chÆt võa cã m« ®un biÕn d¹ng E=9460KPa®lµ líp ®Êt t­¬ng ®èi tèt. Trô §Þa ChÊt c«ng tr×nh 3. NhiÖm vô ®­îc giao: - ThiÕt kÕ mãng cét trôc B, E + Mãng ®¬n M1 ®ì cét trôc E. + Mãng ®¬n M2 ®ì cét trôc B. 4. Chän lo¹i nÒn vµ mãng: - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, t¶i träng c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh, ta chän ph­¬ng ¸n mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn. Tra b¶ng 16 TCXD 45-78 (b¶ng 3-5 “H­íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng” 1996) ta cã: + §é lón giíi h¹n: Sgh= 0,08m. + §é lón lÖch t­¬ng ®èi giíi h¹n: 5. ThiÕt kÕ mãng d­íi cét trôc E(M1): 5.1. X¸c ®Þnh néi lùc tÝnh to¸n: - Néi lùc tÝnh to¸n ch©n cét ®­îc lÊy theo tæ hîp t¶i träng b»ng ph­¬ng ph¸p ch¹y m¸y cña c¸c ph­¬ng ¸n t¶i khung K5 vµ ®­îc céng thªm träng l­îng b¶n th©n cét, dÇm gi»ng mãng, t­êng vµo Ntt. - Chän tiÕt diÖn dÇm gi»ng mãng cho nhµ: gi»ng däc nhµ bxh=22x40cm, gi»ng ngang nhµ bxh=22x40 cm, cèt ®Ønh dÇm gi»ng mãng - 0,4m, cèt ®Ønh mãng - 1,1m. - Tõ kÕt qu¶ ch¹y m¸y cã néi lùc tÝnh to¸n t¹i trôc E khung K5 nh­ sau: NCtt = 92,47 (T) MCtt = 11,72 (T.m) QCtt = 4,56 (T) Ngoµi kÕt qu¶ ch¹y m¸y ta céng thªm phÇn träng l­îng b¶n th©n cña cét, dÇm gi»ng mãng, t­êng tÇng 1 vµo Ntt. + Träng l­îng b¶n th©n cét trôc E tiÕt diÖn 22x50cm, hc= 4,4 cã : Nctt= 0,22.0,5.4,4.2500.1,1 = 1331kG = 1,33(T) + Träng l­îng dÇm gi»ng mãng (däc vµ ngang), truyÒn vµo ®Ønh mãng cét E: Ngtt= (0,22.0,4.3,9 + 0,22.0,4.5,4/2).2500.1,1 = 1597kG = 1,6(T) + Träng l­îng t­êng g¹ch 220 x©y trªn gi»ng Nttt = [(3,9-0,3).3,9.0,7 +(3,9-0,5).5,4/2].0,22.1800.1,1= 8280kG =8,28(T) Ntr¸ttt=2.[(3,9-0,3).3,9.0,7+(3,9-0,5).5,4/2].0,015.1800.1,3 = 1334 kG = 1,33(T) ® Nttt = Nt­êngtt + Ntr¸ttt =8,28 + 1,33 = 9,61 (T). (70% lµ trõ ®i diÖn tÝch cöa trong t­êng). VËy néi lùc tÝnh to¸n truyÒn vµo ch©n cét t¹i ®Ønh mãng trôc E nh­ sau: N0tt = 92,47 + 1,33 + 1,6 + 9,61 = 105 (T) M0tt = 11,72 (T.m) Q0tt = 4,56 (T) Néi lùc tiªu chuÈn t¹i ®Ønh mãng : Víi hÖ sè v­ît t¶i: n = 1,15 5.2. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc mãng M1: Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng hm = 0,8m, cèt ®Ønh mãng - 1,1m so víi mÆt nÒn nhµ cèt ± 0.00. Nh­ vËy chiÒu s©u ch«n mãng lµ h = 1,45m so víi cèt tù nhiªn.§Ønh mãng c¸ch cèt ngoµi nhµ lµ 0,45m. §¸y mãng n»m ë cèt -1,9m ,®Æt vµo líp ®Êt tèt (líp c¸t pha) mét ®o¹n lµ 0,45m. C­êng ®é tÝnh to¸n cña líp sÐt pha ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: R = .(A.b.gII + B.h.g’II + D.cII) + m1, m2 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®­îc tra b¶ng 3.1 (S¸ch h­íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng) cã m1 = 1,2;m2 = 1,0. + LÊy Ktc = 1,0 v× chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi ®Êt. + A, B, D : C¸c hÖ sè phô thuéc vµo trÞ tÝnh to¸n cña gãc ma s¸t trong cña ®Êt jII , tra b¶ng 3.2 (S¸ch h­íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng) cã : Víi jII = 14o Þ A = 0,29 ; B = 2,17 ; D = 4,69 + g’II - TrÞ tÝnh to¸n thø 2 trung b×nh cña ®Êt tõ ®¸y mãng trë lªn ®Õn cèt thiªn nhiªn: KN/m3 + gII = 18,4 kN/m3 + cII = 20 Kpa Gi¶ thiÕt bÒ réng ®¸y mãng: b = 2,3 m R= DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y mãng F = = = 5,69m2 Víi: htb=(ht+hng)/2=(1,9+1,45)/2 =1,675 (m) gtb = 20 (kN/m3). Do mãng chÞu t¶i lÖch t©m nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®¸y mãng lªn. F* = 1,1. 5,69= 6,259 m2 Chän l/b = 1,2 ® = 2,28 m ® lÊy b = 2,3 m ® l = 1,2.b = 1,2.2,3 = 2,76m ® lÊy l = 2,8m. l x b = 2,8 x 2,3 m. 5.3 KiÓm tra kÝch th­íc ®¸y mãng võa trän theo ®iÒu kiÖn TTGH2 a. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc ChiÒu cao mãng gi¶ thiÕt lµ hm= 0,8 m Ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn : Cã s¬ ®å t¶i träng t¸c dông nh­ h×nh vÏ. T¶i träng tiªu chuÈn ë ®¸y mãng: = 913+ 20.1,45.2,3.2,8+18.0,45. 1,15 .2,3=1121,2kN =102 + 40.0,8+ 0,5.(1,15+0,5).18.0,45. 1,15 .2,3 = 151,7 kNm §é lÖch t©m: m ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®¸y mãng lµ: = 224,46kPa 123,7kPa > 0 kPa Ta cã: 224,46 kPa < 1,2.R = 1,2. 193,9 = 232,68kPa 174,08 kPa < R = 193,9kPa VËy kÝch th­íc ®¸y mãng l´b = 2,8´2,3m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc d­íi ®¸y mãng. b. KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: øng suÊt g©y lón b¶n th©n t¹i ®¸y mãng: øng suÊt g©y lón ë ®¸y mãng: = 174,08-25,58= 148,5 kPa Chia nÒn ®Êt d­íi mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy: hi £ b/4 = 2,3/4 = 0,575m vµ ®¶m b¶o mçi líp chia ra lµ ®ång nhÊt,chän hi=0,5m. Gäi z lµ ®é s©u kÓ tõ ®¸y mãng th× øng suÊt g©y lón ë ®é s©u zi : =K0. s K0 tra b¶ng theo 2z/b vµ l/b=1,22 §é lón cña líp ph©n tè thø i: Si = TÝnh to¸n vµ lËp ®­îc thµnh b¶ng nh­ trang bªn. §iÓm z (m) 2z/b l/b K0 (kPa) (kPa) Ei (kPa) Si (m) C¸t pha trªn mùc n­íc ngÇm 0 0 0 1.22 1 148.5 25.58 5.81 6580 0 1 0.5 0.43 1.22 0.958 142.29 34.78 4.09 6580 0.00884 2 1 0.87 1.22 0.801 118.93 43.98 2.70 6580 0.00794 3 1.05 0.91 1.22 0.783 116.28 44.9 2.59 6580 0.00071 C¸t pha d­íi mùc n­íc ngÇm 4 1.55 1.35 1.22 0.597 88.66 48.91 1.81 6580 0.00623 5 2.05 1.78 1.22 0.447 66.38 53.39 1.24 6580 0.00471 6 2.55 2.22 1.22 0.336 49.9 57.87 0.86 6580 0.00353 7 3.05 2.65 1.22 0.258 38.31 62.35 0.61 6580 0.00268 8 3.55 3.09 1.22 0.202 29.97 66.83 0.45 6580 0.00208 9 3.85 3.35 1.22 0.176 26.2 69.52 0.38 6580 0.00102 C¸t h¹t nhá 10 4.35 3.78 1.22 0.143 21.27 74.29 0.29 9460 0.00100 11 4.85 4.22 1.22 0.118 17.47 79.07 0.22 9460 0.00082 BiÓu ®å øng suÊt g©y lón vµ øng suÊt b¶n th©n (D­íi mãng M1) T¹i ®é s©u 4,85m kÓ tõ ®¸y mãng cã = 0,22 ® LÊy giíi h¹n tÇng chÞu nÐn lµ 4,85m §é lón cña mãng: S = = 0,041m < Sgh = 0,08m ® Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt ®èi giíi h¹n 5.4.TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng: a/ Chän vËt liÖu mãng: Dïng bª t«ng B20 cã Rb = 11500kPa ; Rbt =900 kPa Dïng cèt thÐp nhãm : CI cã Rsc = 225000 kPa CII cã Rsc = 280000 kPa b/ X¸c ®Þnh ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: T¶i träng tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = 1073,6 kN =117,2 + 45,6.0,8+ 0,5.(1,15+0,5).1,1.18.0,45.1,15.2,3 =173,1 kNm §é lÖch t©m: m ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = =223,9 kPa = 109,6kPa > 0 kPa c/ X¸c ®Þnh chiÒu cao mãng theo ®iÒu kiÖn chèng chäc thñng Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng lµ hm=0,8m. Dïng bª t«ng lãt mãng dµy 100mm nªn chän chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp: abv = 0,035 m ® h0 = hm - abv = 0,8 - 0,035 = 0,765 m * KiÓm tra ®iÒu kiÖn chäc thñng Cã s¬ ®å th¸p chäc thñng nh­ h×nh d­íi. §iÒu kiÖn kiÓm tra: Nct £ a.Rbt.btb.h0 Víi bª t«ng nÆng a = 1. Lc== m ==204,5 kPa DiÖn tÝch chäc thñng: Fct » Lc.b = 0,475.2,3 = 1,093 m2 ® Nct = Fct. = = 234,1 kN m. ®btb = = 0,22 + 0,765 = 0,985 m 1.Rbt.btb.h0 = 1.900.0,985. 0,765 = 678,2kN Cã: Nct = 234,1 kN < 1.Rbt.btb.h0 = 678,2kN ® chiÒu cao mãng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chäc thñng. VËy ta chän chiÒu cao hm=0,8m. Líp b¶o vÖ cèt thÐp abv=3,5cm e/ TÝnh to¸n cèt thÐp mãng: M« men øng víi mÆt ngµm I - I: Ta cã : L == m = kPa = 316,73 kNm DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu m« men MI : m2 = 16,4 cm2 Chän 15ø12 cã Fa=16,965 cm2 . Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c cèt thÐp c¹nh nhau lµ: a = =mm Chän a = 160mm ChiÒu dµi cña mét thanh lµ: = 2800 - 2.35 = 2730 mm M« men øng víi mÆt ngµm II - II: DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu m« men MII lµ: m2=13,2 cm2 Chän 17ø10 cã Fa=13,345 cm2 Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c cèt thÐp c¹nh nhau lµ: a = = mm. Chän a = 170mm ChiÒu dµi cña mét thanh lµ: = 2300 - 2.35 = 2230 mm 6. ThiÕt kÕ mãng d­íi cét trôc B (M2): 6.1. X¸c ®Þnh néi lùc tÝnh to¸n: - Néi lùc tÝnh to¸n ch©n cét ®­îc lÊy theo tæ hîp t¶i träng b»ng ph­¬ng ph¸p ch¹y m¸y cña c¸c ph­¬ng ¸n t¶i khung K5 vµ ®­îc céng thªm träng l­îng b¶n th©n cét, dÇm gi»ng mãng, t­êng vµo Ntt. - Chän tiÕt diÖn dÇm gi»ng mãng cho nhµ: gi»ng däc nhµ bxh=22x30cm, gi»ng ngang nhµ bxh=22x30 cm, cèt ®Ønh dÇm gi»ng mãng - 0,4m, cèt ®Ønh mãng - 1,1m. - Tõ kÕt qu¶ ch¹y m¸y cã néi lùc tÝnh to¸n t¹i trôc E khung K5 nh­ sau: NCtt =53,15 (T) MCtt = -3,22 (T.m) QCtt = -9,3 (T) Ngoµi kÕt qu¶ ch¹y m¸y ta céng thªm phÇn träng l­îng b¶n th©n cña cét, dÇm gi»ng mãng, t­êng tÇng 1 vµo Ntt. + Träng l­îng b¶n th©n cét trôc E tiÕt diÖn 22x30cm, hc= 4,5 cã : Nctt= 0,22.0,3.4,5.2500.1,1 = 817kG =0,817(T) + Träng l­îng dÇm gi»ng mãng (däc vµ ngang), truyÒn vµo ®Ønh mãng cét E: Ngtt= (0,22.0,3.3,6/2 + 0,22.0,3.3,9/2).2500.1,1 = 680kG = 0,68(T) + Träng l­îng t­êng g¹ch 220 x©y trªn gi»ng Nttt = [(3,9-0,3).3,9/2.0,7 +(3,9-0,4).3,6/2].0,22.1800.1,1=4885kG =4,885(T) Ntr¸ttt=2.[(3,9-0,3).3,9/2.0,7+(3,9-0,4).3,6/2].0,015.1800.1,3 = 787 kG = 0,787(T) ® Nttt = Nt­êngtt + Ntr¸ttt =4,885 + 0,787 = 5,672 (T). (70% lµ trõ ®i diÖn tÝch cöa trong t­êng). VËy néi lùc tÝnh to¸n truyÒn vµo ch©n cét t¹i ®Ønh mãng trôc E nh­ sau: N0tt = 53,15 + 0,817 + 0,68 + 5,672 = 60,32 (T) M0tt = -3,22 (T.m) Q0tt = -9,3 (T) Néi lùc tiªu chuÈn t¹i ®Ønh mãng : Víi hÖ sè v­ît t¶i: n = 1,15 6.2. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc mãng M2: Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng hm = 0,8m, cèt ®Ønh mãng - 1,1m so víi mÆt nÒn nhµ cèt ± 0.00. Nh­ vËy chiÒu s©u ch«n mãng lµ h = 1,45m so víi cèt tù nhiªn.§Ønh mãng c¸ch cèt ngoµi nhµ lµ 0,45m. §¸y mãng n»m ë cèt -1,9m ,®Æt vµo líp ®Êt tèt (líp c¸t pha) mét ®o¹n lµ 0,45m. C­êng ®é tÝnh to¸n cña líp sÐt pha ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: R = .(A.b.gII + B.h.g’II + D.cII) + m1, m2 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®­îc tra b¶ng 3.1 (S¸ch h­íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng) cã m1 = 1,2;m2 = 1,0. + LÊy Ktc = 1,0 v× chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi ®Êt. + A, B, D : C¸c hÖ sè phô thuéc vµo trÞ tÝnh to¸n cña gãc ma s¸t trong cña ®Êt jII , tra b¶ng 3.2 (S¸ch h­íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng) cã : Víi jII = 14o Þ A = 0,29 ; B = 2,17 ; D = 4,69 + g’II - TrÞ tÝnh to¸n thø 2 trung b×nh cña ®Êt tõ ®¸y mãng trë lªn ®Õn cèt thiªn nhiªn: KN/m3 + gII = 18,4 kN/m3 + cII = 20 Kpa Gi¶ thiÕt bÒ réng ®¸y mãng: b = 1,9 m R= DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y mãng F = = = 3,33m2 Víi: htb=(ht+hng)/2=(1,9+1,45)/2 =1,675 (m) gtb = 20 (kN/m3). Do mãng chÞu t¶i lÖch t©m nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®¸y mãng lªn. F* = 1,3. 3,33 = 4,329 m2 Chän l/b = 1,2 ® = 1,9 m ® lÊy b = 1,9 m ® l = 1,2.b = 1,2.1,9 =2,28m ® lÊy l = 2,3 m. l x b = 2,3 x 1,9 m. 6.3 KiÓm tra kÝch th­íc ®¸y mãng võa trän theo ®iÒu kiÖn TTGH2 a. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc ChiÒu cao mãng gi¶ thiÕt lµ hm= 0,8 m Ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn : Cã s¬ ®å t¶i träng t¸c dông nh­ h×nh vÏ. T¶i träng tiªu chuÈn ë ®¸y mãng: = 524,5+ 20.1,45.2,3.1,9+18.0,45.1. 1,9=666,62kN =28 +80,9.0,8+ 0,5.(1+0,3).18.0,45. 1. 1,9= 102,7 kNm §é lÖch t©m: m ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®¸y mãng lµ: = 213,83kPa 91,26kPa > 0 kPa Ta cã: 213,83kPa < 1,2.R = 1,2. 190,9 = 229,1kPa 152, 54kPa < R = 190,9kPa VËy kÝch th­íc ®¸y mãng l´b = 2,3´1,9m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc d­íi ®¸y mãng. b. KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: øng suÊt g©y lón b¶n th©n t¹i ®¸y mãng: øng suÊt g©y lón ë ®¸y mãng: = 152,54-25,58= 126,96 kPa Chia nÒn ®Êt d­íi mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy: hi £ b/4 = 1,9/4 = 0,475m vµ ®¶m b¶o mçi líp chia ra lµ ®ång nhÊt,chän hi=0,4m. Gäi z lµ ®é s©u kÓ tõ ®¸y mãng th× øng suÊt g©y lón ë ®é s©u zi : =K0. s K0 tra b¶ng theo 2z/b vµ l/b=1,21. §é lón cña líp ph©n tè thø i: Si = TÝnh to¸n vµ lËp ®­îc thµnh b¶ng nh­ trang bªn. §iÓm z (m) 2z/b l/b K0 (kPa) (kPa) Ei (kPa) Si (m) C¸t pha trªn mùc n­íc ngÇm 0 0 0 1.21 1 126.96 25.58 4.96 6580 0 1 0.4 0.42 1.21 0.961 122.05 32.94 3.71 6580 0.00605 2 0.8 0.84 1.21 0.813 103.24 40.30 2.56 6580 0.00548 3 1.2 1.26 1.21 0.630 80.00 47.66 1.68 6580 0.00446 4 1.25 1.32 1.21 0.607 77.06 48.58 1.59 6580 0.00048 C¸t pha d­íi mùc n­íc ngÇm 5 1.65 1.74 1.21 0.457 57.99 52.16 1.11 6580 0.00328 6 2.05 2.16 1.21 0.347 44.01 55.75 0.79 6580 0.00248 7 2.45 2.58 1.21 0.268 33.97 59.33 0.57 6580 0.00190 8 2.85 3.00 1.21 0.211 26.76 62.92 0.43 6580 0.00148 9 3.25 3.42 1.21 0.169 21.50 66.50 0.32 6580 0.00117 10 3.65 3.84 1.21 0.138 17.56 70.08 0.25 6580 0.00095 11 4.05 4.26 1.21 0.115 14.57 73.67 0.20 6580 0.00078 BiÓu ®å øng suÊt g©y lón vµ øng suÊt b¶n th©n (D­íi mãng M2) T¹i ®é s©u 4,05m kÓ tõ ®¸y mãng cã = 0,20 ® LÊy giíi h¹n tÇng chÞu nÐn lµ 4,05m §é lón cña mãng: S = = 0,031m < Sgh = 0,08m ® Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt ®èi giíi h¹n. - §é lón lÖch t­¬ng ®èi gi÷a d·y cét trôc C mãng M1 vµ d·y cét trôc A,B mãng M2 lµ : nh­ vËy tháa m·n ®iÒu kiÖn. KÝch th­íc mãng ®· chän tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ¸p lùc vµ biÕn dang. 6.4.TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng: a/ Chän vËt liÖu mãng: Dïng bª t«ng B20 cã Rb = 11500kPa ; Rbt =900 kPa Dïng cèt thÐp nhãm : CI cã Rsc = 225000 kPa CII cã Rsc = 280000 kPa b/ X¸c ®Þnh ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: T¶i träng tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = 620,1 kN =32,2 + 93.0,8+ 0,5.(1+0,3).1,1.18.0,45.1.1,9 =117,6 kNm §é lÖch t©m: m ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = =212,23 kPa = 71,6 kPa > 0 kPa c/ X¸c ®Þnh chiÒu cao mãng theo ®iÒu kiÖn chèng chäc thñng Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng lµ hm=0,8m. Dïng bª t«ng lãt mãng dµy 100mm nªn chän chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp: abv = 0,035 m ® h0 = hm - abv = 0,8 - 0,035 = 0,765 m * KiÓm tra ®iÒu kiÖn chäc thñng: Cã s¬ ®å th¸p chäc thñng nh­ h×nh d­íi. §iÒu kiÖn kiÓm tra: Nct £ a.Rbt.btb.h0 Víi bª t«ng nÆng a = 1. Lc== m ==197,86 kPa DiÖn tÝch chäc thñng: Fct » Lc.b = 0,235.1,9 = 0,446 m2 ® Nct = Fct. = = 91,45 kN ®btb = = 0,22 + 0,765 = 0,985 m 1.Rbt.btb.h0 = 1.900.0,985. 0,765 = 678,2kN Cã: Nct = 91,45 kN < 1.Rbt.btb.h0 = 678,2kN ® chiÒu cao mãng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chäc thñng. VËy ta chän chiÒu cao hm=0,8m. Líp b¶o vÖ cèt thÐp abv=3,5cm e/ TÝnh to¸n cèt thÐp mãngl: M« men øng víi mÆt ngµm I - I: Ta cã : L == m = kPa = 182,23 kNm DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu m« men MI : m2 = 9,45 cm2 Chän 12ø10 cã Fa=9,42 cm2 . Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c cèt thÐp c¹nh nhau lµ: a = =mm Chän a = 160mm ChiÒu dµi cña mét thanh lµ: = 2300 - 2.35 = 2230 mm M« men øng víi mÆt ngµm II - II: DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu m« men MII lµ: m2=6cm2 Chän 12ø10 cã Fa=9,42 cm2 Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c cèt thÐp c¹nh nhau lµ: a = = mm. Chän a = 200mm ChiÒu dµi cña mét thanh lµ: =1900 - 2.35 = 1830 mm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh mong da ht.doc
  • dwgbv mong Da .10%.dwg
  • rarket cau 45%.rar
  • rarnen mong 15%.rar
  • rarthi cong 30%.rar
Tài liệu liên quan