Trung tâm giám định hàng hóa quận 3 TP Hồ Chí Minh

Qui mô công trình: Tên dự án : TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA QUẬN 3 TP.HCM Quy mô : Công trình : cấp I Tầng cao: 8 tầng Diện tích đất: 720 m2 Diện tích xây dựng : 429 m2 * Phân khu chức năng: Tầng hầm : nằm ở cao độ -1.0m so với mặt nền thiên nhiên dùng làm nơi để xe và một phần diện tích bố trí các thiết bị kỹ thuật như : hồ chứa nước sinh hoạt, nước PCCC chưa xử lý, bể xử lý nước, hầm phân tự hoại, các phòng kỹ thuật như máy phát điện, máy bơm, phòng WC ,bãi để xe ô tô . Tầng trệt: nằm ở cao độ +1,5m so với mặt nền thiên nhiên dùng làm phòng khách, phòng họp, văn phòng và khu vực hành chính quản trị . Lầu 1: nằm ở độ cao +4,9m toàn bộ dùng làm phòng thí nghiệm . Lầu 2 - 6: nằm ở cao độ +8,3m đến +21,9m (mỗi tầng cách nhau 3,4m) là khu vực các văn phòng . Lầu 7: nằm ở cao độ +25,3m là khu vực các văn phòng, trong đó có một phần diện tích dùng làm sân thượng . Tầng mái: nằm ở cao độ +28,7m , dùng làm sân thượng trong đó có một phần diện tích làm buồng các thiết bị kỹ thuật, hồ nước mái có diện tích (6,55,51,2) m vàcách sàn mái 0,6 m.

doc170 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trung tâm giám định hàng hóa quận 3 TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng khoái quy öôùc. AÙp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc: goàm löïc doïc do coät truyeàn xuoáng, phaàn troïng löôïng ñaát, troïng löôïng coïc vaø cuoái cuøng laø troïng löôïng ñaøi coïc, caùc lôùp ñaát coøn laïi naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm chòu taùc duïng ñaåy noåi neân duøng gñaåy noåi ñeå tính toaùn, phaàn ñaát do coïc chieám choå ñöôïc tröø ra baèng caùch xaùc ñònh tieát dieän giaûm yeáu cuûa tieát dieän moùng khoái quy öôùc. Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö Trong ñoù: Q1qö: laø troïng löôïng ñaát cuûa khoái moùng quy öôùc tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi coïc, Q1qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q1qö = (Fqö – nc . Fc) ågili Trong ñoù: Fqö = 34,15 m2: Dieän tích moùng khoái quy öôùc. Fc = 0,09 (m2): Dieän tích tieát dieän coät. nc = 7 coïc: Soá coïc trong moùng gi : Dung troïng ñaát maø coïc xuyeân qua li: Chieàu daøi lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua. Q1qö =(34,15–70,09)(1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9769,5) = 701,04 (T) Q2qö laø troïng löôïng phaàn coïc naèm trong moùng khoái quy öôùc, Q2qö ñöôïc tính nhö sau: Q2qö = nc.Fcoïc.lcoïc. gcoïc = 7 ´ 0,09 ´ 19,5 ´ 2,5 = 30,7 (T) Q3qö : laø troïng löôïng phaàn moùng quy öôùc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát töï nhieân, Q2qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q3qö = Fqö . hm . gtb = 34,151,52 = 102,45 (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö = 701,04 + 30,7 + 102,45 = 834,19 (T) Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân. gtb = Trong ñoù: hqu : Chieàu saâu töø maët ñaát thieân nhieân ñeán maët phaúng muõi coïc. hqu = 1,5 + 19,5 =21 (m) Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: Rtc = m (ABm + Bhm) gtb + D.ctc Trong ñoù: m = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc Bm = 5,844 (m): Chieàu roäng ñaùy moùng khoái quy öôùc hm = hqu = 21 (m):ñoä saâu taïi muõi coïc c = 0,27 (T/m2): Löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi moùng khoái quy öôùc. A, B, D: Heä soá tra baûng k phuï thuoäc vaøo j vôùi j = 28o. Ta coù: A = 0,98 ; B = 1,93 ; D = 7,4 Rtc = 1[(0,985,844 + 1,9321) 1,225 + 7,40,27] = 58,66 (T/m2) Xaùc ñònh öùng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh öùng suaát trung bình lôùn nhaát döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Vaäy: = 32,4 T/m2 < Rtc = 58,66 (T/m2) = 32,8 T/m2 < 1,2 Rtc = 1,2 58,66 = 70,4 (T/m2) Vaäy moùng hoaøn toaøn thoûa maõn ñieàu kieän treân. Ñaát neàn vaån coøn laøm vieäc trong giai ñoaïn ñaøn hoài. Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm: Do söï töông taùc giöõa caùc coïc trong nhoùm neân ñoä luùn cuõng nhö söùc chòu taûi cuûa coïc trong nhoùm seõ khaùc vôùi coïc ñôn. Trong ñoù: NNH – Löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc. Khi coïc laøm vieäc theo nhoùm thì khaû naêng chòu taûi cuûa coïc giaûm ñi. Ta coù löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc laø: Trong ñoù: E – Heä soá hieäu öùng nhoùm coïc n =3 – Laø soá coïc theo haøng m = 3 – Laø soá coïc theo coät d = 0,3 m – Caïnh tieát dieän coïc r = 0,9 m– Laø khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Pctt = Qa = 62,2 (T) – Söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc. Ntt = 318,16 (T)– Löïc doïc tính toaùn cuûa coâng trìng taùc duïng xuoáng moùng. Qm – Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát treân ñaøi. Trong ñoù: hm =1,5 m– ñoä cao töø ñaùy ñaøi ñeá maët treân lôùp ñaát ñaáp treân ñaøi. Fd =5,76 m2– Dieän tích cuûa ñaùy ñaøi gtb = 2 T/m3– Troïng löïng theå tích trung bình. Kieåm tra choïc thuûng: Veõ thaùp choïc thuûng ta thaáy phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Neân ta khoâng caàn kieåm tra söï phaù hoaïi do choïc thuûng. Kieåm tra ñoä luùn cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Coâng thöùc duøng deå tính luùn nhö sau : S = å Si ; Si = ; Trong ñoù : - e1i , e2i _ heä soá roãng töông öùng vôùi caáp taûi troïng p1i & p2i xaùc ñònh töø caùc phöông trình neùn caáu keát ñaát cho theo bieåu ñoà sau ; - p1i , p2i _ aùp löïc trung bình cuûa lôùp ñaát thöù i do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn vaø do taûi troïng coâng trình gaây ra ; - hi _ c hieàu daøy lôùp phaân toá thöù i ; BIEÅU ÑOÀ NEÙN COÁ KEÁT VAØ PHÖÔNG TRÌNH QUAN HEÄ E _ P CHO NHÖ SAU : Aùp löïc p (kG/cm2) 0 0.25 0.5 1 2 4 8 heä soá roãng e 0.676 0.656 0.640 0.616 0.588 0.5560 0.528 Taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân moùng : Ntc = 276,7 T; Mtc = 10,96 Tm; Qtc = 5,37T Aùp löïc taïi taâm moùng khoái quy öôùc : sbt = ågili = 21,5+1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9769,5 =23,97 (T/m2) ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: sgl = stctb - sbt = 32,4 - 23,97 = 8,43 (T/m2) Chia ñaát neàn döôùi moùng khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau: Z = 0,2B = 0,2´ 5,844 = 1,1688 (m) SÔ ÑOÀ TÍNH LUÙN MOÙNG M2: Ñieåm Ñoä saâu Z(m) Lm/Bm 2Zm/Bm Ko sgl T/m2 sbt T/m2 0 0 1 0 1 8,43 23,97 1 1,1688 1 0,4 0,96 8,09 25,11 2 2,3376 1 0,8 0,8 6,74 26,23 3 3,5064 1 1,2 0,606 5,11 27,35 Töø baûng treân ta thaáy giôùi haïn môùi laáy ôû ñoä saâu 3,5064 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc taïi ñaây ta coù: 0,2 sbt = 0,2 ´ 27,35 = 5,45 (T/m2) > sgl = 5,11 (T/m2) Lôùp hi P1i P2i e1i e2i Si 1 1.1688 25.11 33.2 0.580718 0.561943 0.700686 2 1.1688 26.23 32.97 0.577884 0.562423 0.693503 3 1.1688 27.35 32.46 0.575126 0.563497 0.685799 S = åSi =2.079988 Ñoä luùn cuûa moùng thoûa ñieàu kieän cho pheùp : åS = 2,08 cm < [ Sgh ] = 8cm Tra baûng 16 TCXD 45 – 78 ñoái vôùi nhaø khung beâ toâng coát theùp coù töôøng cheøn ñöôïc : Sgh = 8cm DSgh = 0.001 Nhö vaäy : ñieàu kieän S < Sgh thoûa maõn Tính toaùn moment vaø theùp cho ñaøi coïc: Ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 ngaøm Const ngaøm ôû meùp coät vaø chòu taûi troïng laø caùc phaûn löïc cuûa coïc töø döôùi höôùng leân. Vaät lieäu: Beâtoâng # 250: Ra = 110 kg/cm2 ; Rk = 8,8 kg/cm2 Taûi tính toaùn taùc duïng leân ñaøi coïc laø Pmax, Pmin: Qmax = 52,86 (T) Qmin = 43.47(T) Tính Moment vaø coát theùp: Moment töông öùng vôùi ngaøm I – I: MI-I = r1 (P3 + P7) Trong ñoù: P1 = Qmin = 43,47 (T) P3 = P7 = Qmax = 48,17 (T) P2 = P6 = MI-I = 0.55´ 2 ´ 48,17 = 52,987 (T.m). Choïn 12Æ18 a 200 cm coù Fa = 30,54 cm2 Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II – II: MII-II = r2 (P1 + P2 + P3) = 0,7 (43,47 + 45,82 + 48,17) = 96,222 (T) Choïn 16Æ20 a 150 coù Fa = 50,87 (cm2) Boá trí theùp (Xem baûn veõ) TÍNH MOÙNG M3: Taûi troïng tính toaùn truyeàn xuoáng chaân coät: Ntt = 238.23 (T) Mtt = 7,75 (T.m) Qtt = 4,82 (T) Taûi troïng tieâu chuaån: Ntc === 207,16 (T) Mtc === 6,74 (Tm) Qtc === 4,19 (T) Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc treân ñaøi: Xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa moment vaø hieäu quaû cuûa coïc khi laøm vieäc theo nhoùm, sô boä ta coù theå choïn soá löôïng coïc theo coâng thöùc kinh nghieäm sau ñaây : n = k coïc Trong ñoù: n _ Soá löôïng coïc trong moùng. k = 1,25: Heä soá aûnh höôûng ñeán moment taùc duïng leân coïc. Ntt = 238,23 (T): Taûi troïng thaúng ñöùng. Qa = 62,2 (T): Söùc chòu taûi tính toaùn Choïn n = 6 coïc Boá trí coïc: Choïn khoaûng caùch caùc coïc laø 3d Dieän tích ñaùy ñaøi: Fñ = 1,5 x 2,4 (m) = 3,6 (m2) Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc: Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc tính theo ñieàu kieän choïc thuûng. Ñeå ñaøi coïc khoâng bò choïc thuûng thì laêng theå choïc thuûng phaûi bao phuû caùc ñaàu coïc. Ñoaïn coïc ngaøm vaøo trong ñaøi: h1 = 0,1 (m) Sô boä xaùc ñònh ñaøi coïc theo coâng thöùc: hd =+ h1 + 20 = + 10 + 20 = 75 (cm) Choïn hd = 90 (cm) thì caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi eùp loõm neân ñaøi coïc khoâng caàn ñieàu kieän khaùc. Kieåm tra ñieàu kieän taùc duïng leân caùc coïc trong moùng: Q = Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: = n . Fñ . h . gtb = 1,1 ´ 3,6 ´ 2,5 ´ 2 = 19,8 (T) Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: N = + Ntt = 19,8 + 238,23 = 258,03 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän coät taïi ñeá ñaøi: = Mtt + Qtt . h = 7,75 + 4,82 . 0,9 = 12,08 (T.m) Löïc doïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: Ta coù: Vaäy Qmax = 46,36 (T) < Qa = 62,2 T Qmin = 39,64 (T) > 0 Neân ta thieát keá coïc hôïp lyù. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân ñaát neàn: Theo quy ñònh trong tieâu chuaån xaây döïng 20_TCXD 21:1986 sô ñoà moùng khoái quy öôùc ñöôïc xaùc ñònh nhö hình beân. Phaàn dieän tích ñaùy moùng ôû maët phaúng muõi coïc môû roäng theo hai phöông vôùi goùc môû : a = a = tga = tg5,4750 = 0.096 Dieän tích moùng khoái quy öôùc : Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc Lm=a1+2.h.tga =2,1+219,50,096=5,844 (m) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm= b1+2.h.tga =1,2+219,50,096=4,944 (m) Vaäy dieän tích moùng khoái quy öôc: Fqö = Lm Bm = 5,844 4,944 = 28,89 m2 Trong ñoù: Fqö : dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc. Lm, Bm: Caïnh cuûa moùng khoái quy öôùc. AÙp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc : Goàm löïc doïc do coät truyeàn xuoáng, phaàn troïng löôïng ñaát, troïng löôïng coïc vaø cuoái cuøng laø troïng löôïng ñaøi coïc, caùc lôùp ñaát coøn laïi naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm chòu taùc duïng ñaåy noåi neân duøng gñaåy noåi ñeå tính toaùn, phaàn ñaát do coïc chieám choå ñöôïc tröø ra baèng caùch xaùc ñònh tieát dieän giaûm yeáu cuûa tieát dieän moùng khoái quy öôùc. Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö Trong ñoù: Q1qö: laø troïng löôïng ñaát cuûa khoái moùng quy öôùc tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi coïc, Q1qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q1qö = (Fqö – nc . Fc) ågili Trong ñoù: Fqö = 28,89 m2: Dieän tích moùng khoái quy öôùc. Fc = 0,09 (m2): Dieän tích tieát dieän coät. nc = 6 coïc: Soá coïc trong moùng gi : Dung troïng ñaát maø coïc xuyeân qua li: Chieàu daøi lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua. Q1qö =(28,89 – 60,09)(1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9769,5) = 594,5 (T) Q2qö laø troïng löôïng phaàn coïc naèm trong moùng khoái quy öôùc, Q2qö ñöôïc tính nhö sau: Q2qö = nc.Fcoïc.lcoïc. gcoïc = 6 ´ 0,09 ´ 19,5 ´ 2,5 = 26,33 (T) Q3qö : laø troïng löôïng phaàn moùng quy öôùc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát töï nhieân, Q2qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q3qö = Fqö . hm . gtb = 28,892,52 = 144,45 (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö = 594,5 + 26,33 + 144,45 = 765,28 (T) Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân. gtb = (T/m3) Trong ñoù: hqu : Chieàu saâu töø maët ñaát thieân nhieân ñeán maët phaúng muõi coïc. hqu = 2,5 + 19,5 =22 (m) Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: Rtc = m (ABm + Bhm) gtb + D.ctc Trong ñoù: m = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc Bm = 4,944 (m): Chieàu roäng ñaùy moùng khoái quy öôùc hm = hqu = 22 (m):ñoä saâu taïi muõi coïc c = 0,27 (T/m2): Löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi moùng khoái quy öôùc. A, B, D: Heä soá tra baûng k phuï thuoäc vaøo j vôùi j = 28o. Ta coù: A = 0,98 ; B = 1,93 ; D = 7,4 Rtc = 1[(0,984,944 + 1,9322) 1,2 + 7,40,27] = 58,23 (T/m2) Xaùc ñònh öùng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh öùng suaát trung bình lôùn nhaát döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Vaäy: = 33,44 T/m2 < Rtc = 58,23 (T/m2) = 33,74 T/m2 < 1,2 Rtc = 1,2 58,23 = 69,9 (T/m2) Vaäy moùng hoaøn toaøn thoûa maõn ñieàu kieän treân. Ñaát neàn vaån coøn laøm vieäc trong giai ñoaïn ñaøn hoài. Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm: Do söï töông taùc giöõa caùc coïc trong nhoùm neân ñoä luùn cuõng nhö söùc chòu taûi cuûa coïc trong nhoùm seõ khaùc vôùi coïc ñôn. Trong ñoù: NNH – Löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc. Khi coïc laøm vieäc theo nhoùm thì khaû naêng chòu taûi cuûa coïc giaûm ñi. Ta coù löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc laø: Trong ñoù: E – Heä soá hieäu öùng nhoùm coïc n =3 – Laø soá coïc theo haøng m = 2 – Laø soá coïc theo coät d = 0,3 m – Caïnh tieát dieän coïc r = 0,9 m– Laø khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Pctt = Qa = 62,2 (T) – Söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc. Ntt = 238,23 (T)– Löïc doïc tính toaùn cuûa coâng trìng taùc duïng xuoáng moùng. Qm – Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát treân ñaøi. Trong ñoù: hm =1,5 m– ñoä cao töø ñaùy ñaøi ñeá maët treân lôùp ñaát ñaáp treân ñaøi. Fd =3,6 m2– Dieän tích cuûa ñaùy ñaøi gtb = 2 T/m3– Troïng löïng theå tích trung bình. Kieåm tra choïc thuûng: Veõ thaùp choïc thuûng ta thaáy phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Neân ta khoâng caàn kieåm tra söï phaù hoaïi do choïc thuûng. Kieåm tra ñoä luùn cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: Coâng thöùc duøng deå tính luùn nhö sau : S = å Si ; Si = ; Trong ñoù : - e1i , e2i : heä soá roãng töông öùng vôùi caáp taûi troïng p1i & p2i xaùc ñònh töø caùc phöông trình neùn caáu keát ñaát cho theo bieåu ñoà sau ; - p1i , p2i : aùp löïc trung bình cuûa lôùp ñaát thöù i do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn vaø do taûi troïng coâng trình gaây ra ; - hi : chieàu daøy lôùp phaân toá thöù i ; BIEÅU ÑOÀ NEÙN COÁ KEÁT VAØ PHÖÔNG TRÌNH QUAN HEÄ E _ P CHO NHÖ SAU : aùp löïc p (kG/cm2) 0 0.25 0.5 1 2 4 8 Heä soá roãng e 0.676 0.656 0.640 0.616 0.588 0.5560 0.528 Taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân moùng : Ntc = 207,16 T; Mtc = 6,74 Tm; Qtc = 4,19T Aùp löïc taïi taâm moùng khoái quy öôùc : sbt = ågili = 22,5+1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9769,5 =25,97 (T/m2) ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: sgl = stctb - sbt = 33,44 - 25,97 = 7,47 (T/m2) Chia ñaát neàn döôùi moùng khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau: Z = 0,2B = 0,2´ 4,944 = 0,989 (m) SÔ ÑOÀ TÍNH LUÙN MOÙNG M3 Ñieåm Ñoä saâu Z(m) Lm/Bm 2Zm/Bm Ko sgl T/m2 sbt T/m2 0 0 1,2 0 1 7,47 25,97 1 0.989 1,2 0,4 0,968 7,23 27,11 2 1,978 1,2 0,8 0,83 6,20 28,26 3 2,967 1,2 1,2 0,651 4,86 29,41 Töø baûng treân ta thaáy giôùi haïn môùi laáy ôû ñoä saâu 2,967 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc taïi ñaây ta coù: 0,2 sbt = 0,2 ´ 29,41 = 5,88 (T/m2) > sgl = 4,86 (T/m2) Lôùp hi P1i P2i e1i e2i Si 1 0.986 27.11 34.34 0.575711 0.559613 0.583523 2 0.986 28.26 34.46 0.572941 0.559373 0.578298 3 0.986 29.41 34.27 0.57025 0.559754 0.572615 S = åSi = 1.734436 Ñoä luùn cuûa moùng thoûa ñieàu kieän cho pheùp : åS = 1,73 cm < [ Sgh ] = 8cm Tra baûng 16 TCXD 45 – 78 ñoái vôùi nhaø khung beâ toâng coát theùp coù töôøng cheøn ñöôïc : Sgh = 8cm DSgh = 0.001 Nhö vaäy : ñieàu kieän S < Sgh thoûa maõn Tính luùn theo phöông phaùp töông ñöông: Coâng thöùc xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc trong tröôøng hôïp naøy laø: S = a0.hs.p Trong ñoù: a0 – heä soá neùn töông ñoái hs – chieàu daøy lôùp töông ñöông hs = AmBm p – aùp löïc gaây luùn p = - sbt = 33,44 - 25,97 = 7,47 (T/m2) Trong ñoù: sbt = ågili = 22,5+1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9769,5 =25,97 (T/m2) Vì muõi coïc naèm trong lôùp caùt neân µ=0,20. Tra baûng öùng vôùi vaø µ=0,20 ta ñöôïc Am = 1,3. Do ñoù hs = AmBm =1,34,944= 6,427 (m) a0= ÞS =0.004 ´ 642,7 ´ 0.747=1,92(cm)< Sgh= 8 (cm) Tính toaùn moment vaø theùp cho ñaøi coïc: Ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 ngaøm Const ngaøm ôû meùp coät vaø chòu taûi troïng laø caùc phaûn löïc cuûa coïc töø döôùi höôùng leân. Vaät lieäu: Beâtoâng # 250: Ra = 110 kg/cm2 Rk = 8,8 kg/cm2 Taûi tính toaùn taùc duïng leân ñaøi coïc laø Pmax, Pmin: Qmax = 46,36 (T) Qmin = 39,64 (T) Tính Moment vaø coát theùp: Moment töông öùng vôùi ngaøm I – I: MI-I = r1 (P3 + P6) Trong ñoù: P1 = Qmin =39,64 (T) P2 = P3 = P6 = Qmax = 46,36 (T) MI-I = 0.6´ 2 ´ 46.36 = 55,632 (T.m). Choïn 12Æ18 a 120 cm coù Fa = 30,54 cm2 Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II – II: MII-II = r2 (P1 + P2 + P3 ) = 0,725 (39,64 + 43 + 46,36) = 93,525 (T) Choïn 16Æ20 a 160 coù Fa = 50,87 (cm2) Boá trí theùp : (Xem baûn veõ) PHÖÔNG AÙN II MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI ——&–– Choïn ñoä saâu choân moùng: Ñeå ñaûm baûo moùng laøm vieäc döïa vaøo ñieàu kieän caân baèng löïc ngang. Vôùi aùp löïc bò ñoäng phía sau ñaøi coïc. h ³ 0,7 hmin Vôùi Trong ñoù: j = 6o : goùc ma saùt trong cuûa ñaát, töø ñaùy ñaøi trôû leân B = 2(m) : beà roäng vuoâng goùc vôùi taûi ngang H h : ñoä saâu choân moùng H: toång löïc ngang taïi chaân coät = 6,55 g = 1,764 (T/m3): dung troïng ñaát laáy töø ñaùy ñaøi trôû leân. h > 0,7 ´ 1,74 = 1,22 (m) Ñeå ñaûm baûo cho ñoä saâu taàng haàm ta choïn ñoä saâu choân moùng ho = - 1,5 (m) keå töø ñaùy taàng haàm. Choïn vaät lieäu laøm ñaøi, coïc vaø ñoä saâu haï coïc: Duøng beâtoâng maùc 250 laøm ñaøi coïc vaø coïc. Coù: Rn = 110 (kg/cm2) = 1100 (T/m2) Rk = 8,8 (kg/cm2) = 88 (T/m2) Duøng theùp AII ñeå tính coát theùp cho ñaøi vaø coïc: Coù: Ra = 2700 (kg/cm2) = 27000 (T/m2) Choïn coïc coù tieát dieän troøn, ñöôøng kính 800 (cm) = Fc = 0,5024 (m2) Choïn theùp trong coïc laø 15Æ20 coù Fa = 47,35 cm2 = 47,35 ´ 10-4 (m2) Töø hoà sô ñòa chaát ta thaáy lôùp ñaát thöù 5a laø lôùp ñaát toát hôn caùc lôùp ñaát beân treân neân ta choïn ñoä saâu khoan coïc döï ñònh laø – 18,5 (m): Caém vaøo lôùp ñaát 5a vaø 5b Ñeå lieân keát coïc vôùi ñaøi coïc ta cho coïc ngaøm vaøo ñaøi laø 0,7 (m), 0,6 (m) coïc ñöôïc phaù vôõ ñeå laáy theùp ngaøm vaøo ñaøi vaø coøn laïi 0,1 (m) giöõ nguyeân ñaàu coïc. Vaäy chieàu daøi tính toaùn cuûa coïc laø 16 (m). Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc: Theo chæ tieâu vaät lieäu laøm coïc: Qvl = j (Rb Ap + R’n Aat) Trong ñoù: Aat = 47,35 cm2 = 47,35 ´ 10-4 (m2 ): Dieän tích tieát dieän ngang cuûa coát theùp Ap = 0,5027 (m2): Dieän tích tieát dieän ngang cuûa coïc. Rn= 1100 (T/m2): Maùc beâtoâng 250 Rb: Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa beâtoâng coïc nhoài: Rb= = 244,4 T/m2 Rn': Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa coát theùp trong coïc vôùi theùp < Æ28mm Rn' = 18000 T/m2 ÞQvl = 1 ´ ( 244,4 ´ 0,5027 + 18000 ´ 47,35 ´ 10-4 )= 208,1(T) Theo chæ tieâu cöôøng ñoä cuûa ñaát neàn: Söùc chòu taûi cöïc haïn cuûa coïc: Ta coù: Qu = Qs + Qp = As . fs + Ap . qp Trong ñoù: Ap = 0,5024 (m2): Tieát dieän ngang cuûa coïc. As = Chu vi ma saùt coïc trong ñaát. fs: Ma saùt hoâng taùc duïng leân coïc. Söùc chòu taûi cuûa coïc: Ta coù: Qu = Qs + Qp = Asfs + Ap + qp Xaùc ñònh ma saùt hoâng taùc duïng leân coïc: Ta coù: fsi = ci +(1 - sin ji) . s'vp . tgji fsi2a = 0,95+(1-sin 6o)´ (1,746´ 1.55) ´ tg 6o = 1,20 (T/m2) fs3 = 2,02+(1- sin15,35o)´ (1,746´ 3.1+1,045´ 1.2 ) ´ tg15,35o = 3,37(T/m2) fs4 = 0,87+(1-sin10,18o)´ (1,746´ 3.1+1,045´ 2.4 +0,95´ 0,55)´ tg10,18o =2,06(T/m2) fs5b = 0,25 + (1- sin 26o) ´ (1,746´ 3.1+ 1,045´ 2.4 +0,95´ 1.1+0,911´ 2.55)´tg26o = 3,34 (T/m2) fs5a = 0,27 + (1- sin 28o) ´ (1,746´ 3.1+1,045´ 2.4+0,95´ 1.1+0,911´ 5.1+0,976´ 3,0) ´ tg 28o = 4,93 (T/m2) Xaùc ñònh cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc: Ta coù: qp = C Nc + s'vp . Nq + gdp . Nz Trong ñoù: C = 0,27 (T/m2) : Löïc dính cuûa ñaát neàn g = 0,976 (T/m2) : Troïng löôïng theå tích cuûa ñaát neàn dp= 0,8 (m): Caïnh coïc Nc , Nq , Nz: Heä soá tra baûng bieåu ñoà öùng suaát vôùi goùc ma saùt cuûa lôùp ñaát taïi muõi coïc. ÖÙng vôùi goùc ma saùt j = 28o. Tra baûng ta ñöôïc: Nq = 17,808 Nc = 31,612 Ng = 15,7 s’vp = (1.746 . 3,1 + 1,045 . 2,4 + 0,95 . 1,1 + 0,911 . 5,1 + 0,976 . 6) = 19,47 (T/m2) qp = c.Nc + s’vp.Nq + g.dp.Ng = 0.27 ´ 31.612 + 19,47´ 17.808 + 0.976 ´ 0.8 ´ 15.7 = 428,6 ( T ) Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc: Qs = uå(fsi´li)= 3,14 ´ 0,8 ´ (1,2 ´ 3,1 + 3,37 ´ 2,4 + 2,06 ´ 1,1 + 3,34 ´ 5,1 + 5.42 ´ 9,5)= 207,5(T) Qp = Ap ´ qp = 0,5024 ´ 428,6 = 215,33 T Þ Qu = Qs + Qp = 207,5 + 215,33 = 422,83 ( T ) Söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc: Qa == = 103,75 + 71,78 = 175,53 T Vaäy Qa = 175,53 T < Qvl = 208,1 T Ñeå ñaûm baûo an toaøn ta choïn: Qa = 175,53 taán duøng ñeå thieát keá moùng. TÍNH MOÙNG M1: Taûi troïng tính toaùn truyeàn xuoáng chaân coät: Ntt = 355,2 (T) Mtt = 12,4 (T.m) Qtt = 6,55 (T) Taûi troïng tieâu chuaån: Ntc === 309 (T) Mtc ===10,78 (Tm) Qtc ==6.96 (T) Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc treân ñaøi: Xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa moment vaø hieäu quaû cuûa coïc khi laøm vieäc theo nhoùm, sô boä ta coù theå choïn soá löôïng coïc theo coâng thöùc kinh nghieäm sau ñaây : n = k coïc Trong ñoù: n _ Soá löôïng coïc trong moùng. k = 1,25: Heä soá aûnh höôûng ñeán moment taùc duïng leân coïc. Ntt = 355,2 (T): Taûi troïng thaúng ñöùng. Qa = 175,53 (T): Söùc chòu taûi tính toaùn Choïn n = 4 coïc Boá trí coïc: Choïn khoaûng caùch caùc coïc laø; r = d + 1 = 0,8 + 1 = 1,8 (m) Dieän tích ñaùy ñaøi: Fñ = 3,2 ´ 3,2 = 10,24 (m2) Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc: Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc tính theo ñieàu kieän choïc thuûng. Ñeå ñaøi coïc khoâng bò choïc thuûng thì laêng theå choïc thuûng phaûi bao phuû caùc ñaàu coïc. Ñoaïn coïc ngaøm vaøo trong ñaøi: h1 = 0,1 (m) Sô boä xaùc ñònh ñaøi coïc theo coâng thöùc: hd =+ h1 + 20 = + 10 + 20 = 85 (cm) Choïn hd = 90 (cm) Kieåm tra ñieàu kieän taùc duïng leân caùc coïc trong moùng: Q = Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: = n . Fñ . h . gtb = 1,1 ´ 10,24 ´ 1,5 ´ 2 = 33,8 (T) Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: N = + Ntt = 33,8 + 355,2 = 389 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän coät taïi ñeá ñaøi: = Mtt + Qtt . hñ = 10,78 + 5,69 ´ 0,9 = 15,1 (T.m) Löïc doïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: Ta coù: (T) Vaäy Qmax = 102,2 (T) < Qa = 175,53 T Qmin = 92,4 (T) > 0 Neân ta thieát keá coïc hôïp lyù. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân ñaát neàn: Theo quy ñònh trong tieâu chuaån xaây döïng 20_TCXD 21:1986 sô ñoà moùng khoái quy öôùc ñöôïc xaùc ñònh nhö hình beân. Phaàn dieän tích ñaùy moùng ôû maët phaúng muõi coïc môû roäng theo hai phöông vôùi goùc môû : a = a = tga = tg(5,18750) = 0,09 Dieän tích moùng khoái quy öôùc : Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc Lm=a1+2.h.tga =2,6 + 216 0,09= 5,48 (m) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm= b1+2.h.tga =2,6 + 216 0,09= 5,48 (m) Vaäy dieän tích moùng khoái quy öôc: Fqö = Lm Bm = 5,48 5,48 = 30,03 m2 Trong ñoù: Fqö : dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc. Lm, Bm: Caïnh cuûa moùng khoái quy öôùc. AÙp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc goàm löïc doïc do coät truyeàn xuoáng, phaàn troïng löôïng ñaát, troïng löôïng coïc vaø cuoái cuøng laø troïng löôïng ñaøi coïc, caùc lôùp ñaát coøn laïi naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm chòu taùc duïng ñaåy noåi neân duøng gñaåy noåi ñeå tính toaùn, phaàn ñaát do coïc chieám choå ñöôïc tröø ra baèng caùch xaùc ñònh tieát dieän giaûm yeáu cuûa tieát dieän moùng khoái quy öôùc. Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö Trong ñoù: Q1qö: laø troïng löôïng ñaát cuûa khoái moùng quy öôùc tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi coïc, Q1qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q1qö = (Fqö – nc . Fc) ågili Trong ñoù: Fqö = 30,03 m2: Dieän tích moùng khoái quy öôùc. Fc = 0,5024 (m2): Dieän tích tieát dieän coïc nc = 4 coïc: Soá coïc trong moùng gi : Dung troïng ñaát maø coïc xuyeân qua li: Chieàu daøi lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua. Q1qö =(30,03 – 4 0,5024)(1,746 1,4 + 2,004 1,1 + 1,045 1,3 + 0,95 1,1 + 0,911 5,1 + 0,976 6) = 491,88 (T) Q2qö laø troïng löôïng phaàn coïc naèm trong moùng khoái quy öôùc, Q2qö ñöôïc tính nhö sau: Q2qö = nc.Fcoïc.lcoïc. gcoïc = 4 ´ 0,5024 ´ 16 ´ 2,5 = 80,38 (T) Q3qö : laø troïng löôïng phaàn moùng quy öôùc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát töï nhieân, Q2qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q3qö = Fqö . hm . gtb = 30,031,52 = 90,09 (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö = 491,88 + 80,38 + 90,09 =662,35 (T) Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân. gtb = Trong ñoù: hqu : Chieàu saâu töø maët ñaát thieân nhieân ñeán maët phaúng muõi coïc. hqu = 1,5 + 16 =17,5 (m) Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: Rtc = m (ABm + Bhm) gtb + D.ctc Trong ñoù: m = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc Bm = 5,48 (m): Chieàu roäng ñaùy moùng khoái quy öôùc hm = hqu = 17,5(m):ñoä saâu taïi muõi coïc ctc = 0,27 (T/m2): Löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi moùng khoái quy öôùc. A, B, D: Heä soá tra baûng k phuï thuoäc vaøo j vôùi j = 28o. Ta coù: A = 0,98 ; B = 1,93 ; D = 7,4 Rtc = 1 ´ [(0,985,48 + 1,9317,5) 1,26 + 7,40,27] = 51,32 (T/m2) Xaùc ñònh öùng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh öùng suaát trung bình lôùn nhaát döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Vaäy: = 32,85 T/m2 < Rtc = 51,32 (T/m2) = 33,33 T/m2 < 1,2 Rtc = 1,2 51,32 = 61,58 (T/m2) Vaäy moùng hoaøn toaøn thoûa maõn ñieàu kieän treân. Ñaát neàn vaån coøn laøm vieäc trong giai ñoaïn ñaøn hoài. Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm : Do söï töông taùc giöõa caùc coïc trong nhoùm neân ñoä luùn cuõng nhö söùc chòu taûi cuûa coïc trong nhoùm seõ khaùc vôùi coïc ñôn. Trong ñoù: NNH – Löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc. Khi coïc laøm vieäc thoe nhoùm thì khaû naêng chòu taûi cuûa coïc giaûm ñi. Ta coù löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc laø: Trong ñoù: E – Heä soá hieäu öùng nhoùm coïc n =2 – Laø soá coïc theo haøng m = 2 – Laø soá coïc theo coät d = 0,8 m – Caïnh tieát dieän coïc r = 1,8 m– Laø khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Pctt = Qa =175,53 (T) – Söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc. Ntt = 355,2 (T)– Löïc doïc tính toaùn cuûa coâng trìng taùc duïng xuoáng moùng. Qm – Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát treân ñaøi. Trong ñoù: hm =1,5 m– ñoä cao töø ñaùy ñaøi ñeá maët treân lôùp ñaát ñaáp treân ñaøi. Fd =10,24 m2– Dieän tích cuûa ñaùy ñaøi gtb = 2 T/m3– Troïng löïng theå tích trung bình. Kieåm tra choïc thuûng: Thaùp choïc thuûng laø hình khoái giôùi haïn bôûi caùc maët tieáp xuùc meùp chaân coät taïi maët treân ñaøi coïc vaø nghieâng so vôùi maët thaúng ñöùng moät goùc 450, maët treân thaùp choïc thuûng laø maët caét ngang cuûa chaân coät vaø ñaùy laø giao tuyeán cuûa maët phaúng chöùa caùc ñaàu coïc naèm trong ñaøi coïc vaø caùc maët nghieâng goùc 450, ñoä cao töø ñaùy thaùp choïc thuûng ñeán maët treân ñaøi coïc laø h0. Veõ thaùp choïc thuûng ta thaáy phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Neân ta khoâng caàn kieåm tra söï phaù hoaïi do choïc thu Kieåm tra ñoä luùn cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Tính luùn theo phöông phaùp coäng töøng lôùp: Theo chæ daãn cuûa TCXD 205:1998, vieäc tính toaùn luùn cho moùng coïc ñaøi thaáp gioáng nhö phöông phaùp tính luùn cuûa moùng noâng vôùi dieän tích ñaùy moùng ñöôïc xaùc ñònh theo moùng khoái quy öôùc ñaõ trình baøy ôû treân. Phöông phaùp duøng ñeå tính laø phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp. Taûi troïng duøng ñeå tính cho phaàn naøy laø taûi troïng tieâu chuaån laáy theo traïng thaùi giôùi haïn II, caùc chæ tieâu cô lyù vaø cöôøng ñoä cuûa ñaát neàn duøng trong tính toaùn phaàn naøy laáy thro traïng thaùi giôùi haïn II tính neàn theo bieán daïng trình baøy trong phaàn thoáng keâ. Coâng thöùc duøng deå tính luùn nhö sau : S = å Si ; Si = ; Trong ñoù : - e1i , e2i _ heä soá roãng töông öùng vôùi caáp taûi troïng p1i & p2i xaùc ñònh töø caùc phöông trình neùn caáu keát ñaát cho theo bieåu ñoà sau ; - p1i , p2i _ aùp löïc trung bình cuûa lôùp ñaát thöù i do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn vaø do taûi troïng coâng trình gaây ra ; - hi _ chieàu daøy lôùp phaân toá thöù i ; BIEÅU ÑOÀ NEÙN COÁ KEÁT VAØ PHÖÔNG TRÌNH QUAN HEÄ E _ P CHO NHÖ SAU : Aùp löïc p (kG/cm2) 0 0.25 0.5 1 2 4 8 heä soá roãng e 0.676 0.656 0.640 0.616 0.588 0.5560 0.528 Taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân moùng : Ntc = 309 T; Mtc = 10,78 Tm; Qtc = 5,69T Aùp löïc taïi taâm moùng khoái quy öôùc : sbt = ågili = 21,5+1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9766 =20,55 (T/m2) ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: sgl = stctb - sbt = 32,85 - 20,55 = 12,3 (T/m2) Chia ñaát neàn döôùi moùng khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau: Z = 0,2B = 0,2´ 5,48 = 1,096 (m) SÔ ÑOÀ TÍNH LUÙN MOÙNG M1 Ñieåm Ñoä saâu Z(m) Lm/Bm 2Zm/Bm Ko sgl T/m2 sbt T/m2 0 0 1 0 1 12,3 20,55 1 1,096 1 0,4 0,96 11,81 21,62 2 2,192 1 0,8 0,8 9,84 22,69 3 3,288 1 1,2 0,606 7,45 23,76 4 4,384 1 1,6 0,449 5,52 24,83 5 5,48 1 2 0,336 4,13 25,90 Töø baûng treân ta thaáy giôùi haïn môùi laáy ôû ñoä saâu 5,0725 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc taïi ñaây ta coù: 0,2 sbt = 0,2 ´ 25,90 = 5,18 (T/m2) > sgl = 4,13 (T/m2) Lôùp hi P1i P2i e1i e2i Si 1 1.096 21.62 33.43 0.590029 0.561467 0.677977 2 1.096 22.69 32.53 0.587097 0.563349 0.669486 3 1.096 23.76 31.21 0.584233 0.566197 0.660086 4 1.096 24.83 30.35 0.581438 0.568109 0.651864 S = åSi = 3.304508 Ñoä luùn cuûa moùng thoûa ñieàu kieän cho pheùp : åS = 3,3 cm < [ Sgh ] = 8cm Tra baûng 16 TCXD 45 – 78 ñoái vôùi nhaø khung beâ toâng coát theùp coù töôøng cheøn ñöôïc : Sgh = 8cm DSgh = 0.001 Nhö vaäy : ñieàu kieän S < Sgh thoûa maõn Tính toaùn moment vaø theùp cho ñaøi coïc: Ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 ngaøm Const ngaøm ôû meùp coät vaø chòu taûi troïng laø caùc phaûn löïc cuûa coïc töø döôùi höôùng leân. Vaät lieäu: Beâtoâng # 250: Ra = 110 kg/cm2 Rk = 8,8 kg/cm2 Taûi tính toaùn taùc duïng leân ñaøi coïc laø Pmax, Pmin: Qmax = 102,2 (T) Qmin = 92,4 (T) Tính Moment vaø coát theùp: Moment töông öùng vôùi ngaøm I – I: MI-I = r1 (P2 + P4) Trong ñoù: P1 = P3 =Qmin = 92,7 (T) P2 = P4 = Qmax =102,2 (T) MI-I = 0.55´ 2 ´ 102,2 = 112,42 (T.m). Choïn 15Æ20 a 150 cm coù Fa = 60,88 cm2 Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II – II: MII-II = r2 (P1 + P2 ) = 0,7 (92,4 + 102,2) = 136,22 (T) Choïn 19Æ22 a 160 coù Fa = 72,23 (cm2) TÍNH MOÙNG M2: Taûi troïng tính toaùn truyeàn xuoáng chaân coät: Ntt = 318,16 (T) Mtt = 12,6 (T.m) Qtt = 6,17 (T) Taûi troïng tieâu chuaån: Ntc === 276,7 (T) Mtc ===10,96 (Tm) Qtc == 5,37 (T) Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc treân ñaøi: Xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa moment vaø hieäu quaû cuûa coïc khi laøm vieäc theo nhoùm, sô boä ta coù theå choïn soá löôïng coïc theo coâng thöùc kinh nghieäm sau ñaây : n = k coïc Trong ñoù: n _ Soá löôïng coïc trong moùng. k = 1,25: Heä soá aûnh höôûng ñeán moment taùc duïng leân coïc. Ntt =318,16 (T): Taûi troïng thaúng ñöùng. Qa = 175,53 (T): Söùc chòu taûi tính toaùn Choïn n = 3 coïc Boá trí coïc: Choïn khoaûng caùch caùc coïc laø: r = d + 1 = 0,8 + 1 = 1,8 (m) Dieän tích ñaùy ñaøi: Moùng M2 coù coïc boá trí tam giaùc, dieän tích phaàn ñaøi coïc hình tam giaùc ñeå thuaän tieän trong tính toaùn ta quy phaàn dieän tích naøy veà daïng hình chöõ nhaät coù dieän tích töông ñöông nhö sau: Fñ = 3,2 ´ = 3,2 ´ 2,3 =7,36 (m2) Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc: Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc tính theo ñieàu kieän choïc thuûng. Ñeå ñaøi coïc khoâng bò choïc thuûng thì laêng theå choïc thuûng phaûi bao phuû caùc ñaàu coïc. Ñoaïn coïc ngaøm vaøo trong ñaøi: h1 = 0,1 (m) Sô boä xaùc ñònh ñaøi coïc theo coâng thöùc: hd =+ h1 + 20 = + 10 + 20 = 85 (cm) Choïn hd = 90 (cm) Kieåm tra ñieàu kieän taùc duïng leân caùc coïc trong moùng: Q = Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: = n . Fñ . h . gtb = 1,1 ´ 7,36 ´ 1,5 ´ 2 = 24,29 (T) Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: N = + Ntt = 24,29 + 318,16 = 342,45 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän coät taïi ñeá ñaøi: = Mtt + Qtt ´ h = 12,6 + 6,17 ´ 0,9 = 18,15 (T.m) Löïc doïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: Ta coù: Vaäy Qmax = 120,87 (T) < Qa = 175,53 T Qmin = 107,43 (T) > 0 Neân ta thieát keá coïc hôïp lyù. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân ñaát neàn: Theo quy ñònh trong tieâu chuaån xaây döïng 20_TCXD 21:1986 sô ñoà moùng khoái quy öôùc ñöôïc xaùc ñònh nhö hình beân. Phaàn dieän tích ñaùy moùng ôû maët phaúng muõi coïc môû roäng theo hai phöông vôùi goùc môû : a = a = tga = tg(5,18750) = 0,09 Dieän tích moùng khoái quy öôùc : Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc Lm=a1+2.h.tga =2,6 + 216 0,09= 5,48 (m) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm= b1+2.h.tga =1,7 + 216 0,09= 4,58 (m) Vaäy dieän tích moùng khoái quy öôc: Fqö = Lm Bm = 5,48 4,58 = 25,1 m2 Trong ñoù: Fqö : dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc. Lm, Bm: Caïnh cuûa moùng khoái quy öôùc. AÙp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc goàm löïc doïc do coät truyeàn xuoáng, phaàn troïng löôïng ñaát, troïng löôïng coïc vaø cuoái cuøng laø troïng löôïng ñaøi coïc, caùc lôùp ñaát coøn laïi naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm chòu taùc duïng ñaåy noåi neân duøng gñaåy noåi ñeå tính toaùn, phaàn ñaát do coïc chieám choå ñöôïc tröø ra baèng caùch xaùc ñònh tieát dieän giaûm yeáu cuûa tieát dieän moùng khoái quy öôùc. Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö Trong ñoù: Q1qö: laø troïng löôïng ñaát cuûa khoái moùng quy öôùc tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi coïc, Q1qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q1qö = (Fqö – nc . Fc) ågili Trong ñoù: Fqö = 25,1 m2: Dieän tích moùng khoái quy öôùc. Fc = 0,5024 (m2): Dieän tích tieát dieän coïc nc = 3 coïc: Soá coïc trong moùng gi : Dung troïng ñaát maø coïc xuyeân qua li: Chieàu daøi lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua. Q1qö =(25,1 – 3 0,5024)(1,746 1,4 + 2,004 1,1 + 1,045 1,3 + 0,95 1,1 + 0,911 5,1 + 0,976 6) = 406,76 (T) Q2qö laø troïng löôïng phaàn coïc naèm trong moùng khoái quy öôùc, Q2qö ñöôïc tính nhö sau: Q2qö = nc.Fcoïc.lcoïc. gcoïc = 3 ´ 0,5024 ´ 16 ´ 2,5 = 60,29 (T) Q3qö : laø troïng löôïng phaàn moùng quy öôùc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát töï nhieân, Q2qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q3qö = Fqö . hm . gtb = 25,11,52 = 75,3 (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö = 406,76 + 60,29 + 75,3 = 542,35 (T) Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân. gtb = Trong ñoù: hqu : Chieàu saâu töø maët ñaát thieân nhieân ñeán maët phaúng muõi coïc. hqu = 1,5 + 16 =17,5 (m) Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: Rtc = m (ABm + Bhm) gtb + D.ctc Trong ñoù: m = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc Bm = 4,58 (m): Chieàu roäng ñaùy moùng khoái quy öôùc hm = hqu = 17,5(m):ñoä saâu taïi muõi coïc ctc = 0,27 (T/m2): Löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi moùng khoái quy öôùc. A, B, D: Heä soá tra baûng k phuï thuoäc vaøo j vôùi j = 28o. Ta coù: A = 0,98 ; B = 1,93 ; D = 7,4 Rtc = 1 ´ [(0,984,58 + 1,9317,5) 1,235 + 7,40,27] = 49,25 (T/m2) Xaùc ñònh öùng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh öùng suaát trung bình lôùn nhaát döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Vaäy: = 32,32 T/m2 < Rtc = 49,25 (T/m2) = 32,81 T/m2 < 1,2 Rtc = 1,2 49,25 = 59,1 (T/m2) Vaäy moùng hoaøn toaøn thoûa maõn ñieàu kieän treân. Ñaát neàn vaån coøn laøm vieäc trong giai ñoaïn ñaøn hoài. Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm: Do söï töông taùc giöõa caùc coïc trong nhoùm neân ñoä luùn cuõng nhö söùc chòu taûi cuûa coïc trong nhoùm seõ khaùc vôùi coïc ñôn. Trong ñoù: NNH – Löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc. Khi coïc laøm vieäc thoe nhoùm thì khaû naêng chòu taûi cuûa coïc giaûm ñi. Ta coù löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc laø: Trong ñoù: E – Heä soá hieäu öùng nhoùm coïc n =2 – Laø soá coïc theo haøng m = 1 – Laø soá coïc theo coät d = 0,8 m – Caïnh tieát dieän coïc r = 1,8 m– Laø khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Pctt = Qa =175,53 (T) – Söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc. Ntt = 318,16 (T)– Löïc doïc tính toaùn cuûa coâng trìng taùc duïng xuoáng moùng. Qm – Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát treân ñaøi. Trong ñoù: hm =1,5 m– ñoä cao töø ñaùy ñaøi ñeá maët treân lôùp ñaát ñaáp treân ñaøi. Fd =7,36 m2– Dieän tích cuûa ñaùy ñaøi gtb = 2 T/m3– Troïng löïng theå tích trung bình. Kieåm tra choïc thuûng: Veõ thaùp choïc thuûng ta thaáy phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Neân ta khoâng caàn kieåm tra söï phaù hoaïi do choïc thuûng. Kieåm tra ñoä luùn cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: Coâng thöùc duøng deå tính luùn nhö sau : S = å Si ; Si = ; Trong ñoù : - e1i , e2i _ heä soá roãng töông öùng vôùi caáp taûi troïng p1i & p2i xaùc ñònh töø caùc phöông trình neùn caáu keát ñaát cho theo bieåu ñoà sau ; - p1i , p2i _ aùp löïc trung bình cuûa lôùp ñaát thöù i do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn vaø do taûi troïng coâng trình gaây ra ; - hi _ chieàu daøy lôùp phaân toá thöù i ; BIEÅU ÑOÀ NEÙN COÁ KEÁT VAØ PHÖÔNG TRÌNH QUAN HEÄ E _ P CHO NHÖ SAU : Aùp löïc p (kG/cm2) 0 0.25 0.5 1 2 4 8 Heä soá roãng e 0.676 0.656 0.640 0.616 0.588 0.5560 0.528 Taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân moùng : Ntc = 276,7 T; Mtc = 10,96 Tm; Qtc = 5,37 T Aùp löïc taïi taâm moùng khoái quy öôùc : sbt=ågili=21,5+1,7461,4+2,0041,1+1,0451,3+0,951,1+ 0,9115,1+0,9766 = 20,55 (T/m2) ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: sgl = stctb - sbt = 32,32 - 20,55 = 11,77 (T/m2) Chia ñaát neàn döôùi moùng khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau: Z = 0,2B = 0,2´ 4,58 = 9,6 (m) SÔ ÑOÀ TÍNH LUÙN MOÙNG M2 Ñieåm Ñoä saâu Z(m) Lm/Bm 2Zm/Bm Ko sgl T/m2 sbt T/m2 0 0 1,2 0 1 11,77 20,55 1 0,916 1,2 0,4 0,83 9,77 21,44 2 1,832 1,2 0,8 0,496 5,84 22,34 3 2,748 1,2 1,2 0,294 3,46 23,23 Töø baûng treân ta thaáy giôùi haïn môùi laáy ôû ñoä saâu 2,748 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc taïi ñaây ta coù: 0,2 sbt = 0,2 ´ 23,23 = 4,45 (T/m2) > sgl = 3,46 (T/m2) Lôùp hi P1i P2i e1i e2i Si 1 0.916 21.44 31.21 0.590529 0.566197 0.563213 2 0.916 22.34 28.18 0.588048 0.573131 0.552317 3 0.916 23.23 26.69 0.585643 0.576742 0.544602 S = åSi = 1.660132 Ñoä luùn cuûa moùng thoûa ñieàu kieän cho pheùp : åS = 1,66 cm < [ Sgh ] = 8cm Tra baûng 16 TCXD 45 – 78 ñoái vôùi nhaø khung beâ toâng coát theùp coù töôøng cheøn ñöôïc : Sgh = 8cm DSgh = 0.001 Nhö vaäy : ñieàu kieän S < Sgh thoûa maõn Tính toaùn moment vaø theùp cho ñaøi coïc: Ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 ngaøm Const ngaøm ôû meùp coät vaø chòu taûi troïng laø caùc phaûn löïc cuûa coïc töø döôùi höôùng leân. Vaät lieäu: Beâtoâng # 250: Ra = 110 kg/cm2 ; Rk = 8,8 kg/cm2 Taûi tính toaùn taùc duïng leân ñaøi coïc laø Pmax, Pmin: Qmax = 120,87 (T) Qmin = 107,43 (T) Tính Moment vaø coát theùp: Moment töông öùng vôùi ngaøm I – I: MI-I = r1 ´ P2 Trong ñoù: P1 = P3 = Qmin = 107,43 (T) P2 = Qmax = 120,87 (T) MI-I = 0,55´ 120,87 = 66,48 (T.m). Choïn 11Æ20 a 130 cm coù Fa = 35,15 cm2 Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II – II: MII-II = r2 ´ P1 = 0,7 ´ 107,43 = 75,201 (T) Choïn 11Æ22 a 130 coù Fa = 41,81 (cm2) Moment töông öùng vôùi maët ngaøm III – III: MIII-III = 2 ´ r1 ´ P1 = 2 ´ 0,55 ´ 107,43 = 118,17 (T) Choïn 19Æ20 a130 coù Fa = 60,88 (cm2) TÍNH MOÙNG M3: Taûi troïng tính toaùn truyeàn xuoáng chaân coät: Ntt = 238,23 (T) Mtt = 7,75 (T.m) Qtt = 4,82 (T) Taûi troïng tieâu chuaån: Ntc === 207,16 (T) Mtc === 6,74 (Tm) Qtc === 4,19 (T) Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc treân ñaøi: Xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa moment vaø hieäu quaû cuûa coïc khi laøm vieäc theo nhoùm, sô boä ta coù theå choïn soá löôïng coïc theo coâng thöùc kinh nghieäm sau ñaây : n = k coïc Trong ñoù: n _ Soá löôïng coïc trong moùng. k = 1,25: Heä soá aûnh höôûng ñeán moment taùc duïng leân coïc. Ntt = 238,23 (T): Taûi troïng thaúng ñöùng. Qa = 175,53 (T): Söùc chòu taûi tính toaùn Choïn n = 2 coïc Boá trí coïc: Choïn khoaûng caùch caùc coïc laø 3d Dieän tích ñaùy ñaøi: Fñ = 1,4 x 3,2 (m) = 4,48 (m2) Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc: Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc tính theo ñieàu kieän choïc thuûng. Ñeå ñaøi coïc khoâng bò choïc thuûng thì laêng theå choïc thuûng phaûi bao phuû caùc ñaàu coïc. Ñoaïn coïc ngaøm vaøo trong ñaøi: h1 = 0,1 (m) Sô boä xaùc ñònh ñaøi coïc theo coâng thöùc: hd =+ h1 + 20 = + 10 + 20 = 75 (cm) Choïn hd = 90 (cm) Kieåm tra ñieàu kieän taùc duïng leân caùc coïc trong moùng: Q = Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: = n . Fñ . h . gtb = 1,1 ´ 4,48 ´ 2,5 ´ 2 = 24,64 (T) Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: N = + Ntt = 24,64 + 238,23 = 262,87 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän coät taïi ñeá ñaøi: = Mtt + Qtt . h = 7,75 + 4,82 . 0,9 = 12,08 (T.m) Löïc doïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: Ta coù: (T) Vaäy Qmax = 134,8 (T) < Qa = 175,53 T Qmin = 128,08 (T) > 0 Neân ta thieát keá coïc hôïp lyù. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân ñaát neàn: Theo quy ñònh trong tieâu chuaån xaây döïng 20_TCXD 21:1986 sô ñoà moùng khoái quy öôùc ñöôïc xaùc ñònh nhö hình beân. Phaàn dieän tích ñaùy moùng ôû maët phaúng muõi coïc môû roäng theo hai phöông vôùi goùc môû : a = a = tga = tg(5,18750) = 0,09 Dieän tích moùng khoái quy öôùc : Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc Lm=a1+2.h.tga =2,6 + 216 0,09= 5,48 (m) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm= b1+2.h.tga =0,8 + 216 0,09= 3,68 (m) Vaäy dieän tích moùng khoái quy öôc: Fqö = Lm Bm = 5,48 3,68 = 20,17 m2 Trong ñoù: Fqö : dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc. Lm, Bm: Caïnh cuûa moùng khoái quy öôùc. AÙp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc goàm löïc doïc do coät truyeàn xuoáng, phaàn troïng löôïng ñaát, troïng löôïng coïc vaø cuoái cuøng laø troïng löôïng ñaøi coïc, caùc lôùp ñaát coøn laïi naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm chòu taùc duïng ñaåy noåi neân duøng gñaåy noåi ñeå tính toaùn, phaàn ñaát do coïc chieám choå ñöôïc tröø ra baèng caùch xaùc ñònh tieát dieän giaûm yeáu cuûa tieát dieän moùng khoái quy öôùc. Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö Trong ñoù: Q1qö: laø troïng löôïng ñaát cuûa khoái moùng quy öôùc tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi coïc, Q1qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q1qö = (Fqö – nc . Fc) ågili Trong ñoù: Fqö = 20,17 m2: Dieän tích moùng khoái quy öôùc. Fc = 0,5024 (m2): Dieän tích tieát dieän coïc nc = 2 coïc: Soá coïc trong moùng gi : Dung troïng ñaát maø coïc xuyeân qua li: Chieàu daøi lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua. Q1qö =(20,17 – 2 0,5024)(1,746 1,4 + 2,004 1,1 + 1,045 1,3 + 0,95 1,1 + 0,911 5,1 + 0,976 6) = 336,43 (T) Q2qö laø troïng löôïng phaàn coïc naèm trong moùng khoái quy öôùc, Q2qö ñöôïc tính nhö sau: Q2qö = nc.Fcoïc.lcoïc. gcoïc = 2 ´ 0,5024 ´ 16 ´ 2,5 = 40,19 (T) Q3qö : laø troïng löôïng phaàn moùng quy öôùc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát töï nhieân, Q2qö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Q3qö = Fqö . hm . gtb = 20,171,52 = 60,51 (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: Qqö = Q1qö + Q2qö + Q3qö = 336,43 + 40,19 + 60,51 =437,13 (T) Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân. gtb = Trong ñoù: hqu : Chieàu saâu töø maët ñaát thieân nhieân ñeán maët phaúng muõi coïc. hqu = 1,5 + 16 =17,5 (m) Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: Rtc = m (ABm + Bhm) gtb + D.ctc Trong ñoù: m = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc Bm = 3,68 (m): Chieàu roäng ñaùy moùng khoái quy öôùc hm = hqu = 17,5(m):ñoä saâu taïi muõi coïc ctc = 0,27 (T/m2): Löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi moùng khoái quy öôùc. A, B, D: Heä soá tra baûng k phuï thuoäc vaøo j vôùi j = 28o. Ta coù: A = 0,98 ; B = 1,93 ; D = 7,4 Rtc = 1 ´ [(0,983,68 + 1,9317,5) 1,24 + 7,40,27] = Rtc = 48,35 (T/m2) Xaùc ñònh öùng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh öùng suaát trung bình lôùn nhaát döôùi ñaùy moùng khoái moùng quy öôùc: Vaäy: = 31,94 T/m2 < Rtc = 48,35 (T/m2) = 32,75 T/m2 < 1,2 Rtc = 1,2 48,35 = 58,02 (T/m2) Vaäy moùng hoaøn toaøn thoûa maõn ñieàu kieän treân. Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm: Do söï töông taùc giöõa caùc coïc trong nhoùm neân ñoä luùn cuõng nhö söùc chòu taûi cuûa coïc trong nhoùm seõ khaùc vôùi coïc ñôn. Trong ñoù: NNH – Löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc. Khi coïc laøm vieäc thoe nhoùm thì khaû naêng chòu taûi cuûa coïc giaûm ñi. Ta coù löïc doïc taùc duïng leân nhoùm coïc laø: Trong ñoù: E – Heä soá hieäu öùng nhoùm coïc n =2 – Laø soá coïc theo haøng m = 1 – Laø soá coïc theo coät d = 0,8 m – Caïnh tieát dieän coïc r = 0,9 m– Laø khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Pctt = Qa = 175,53 (T) – Söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc. Ntt = 238,23 (T)– Löïc doïc tính toaùn cuûa coâng trìng taùc duïng xuoáng moùng. Qm – Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát treân ñaøi. Trong ñoù: hm =1,5 m– ñoä cao töø ñaùy ñaøi ñeá maët treân lôùp ñaát ñaáp treân ñaøi. Fd =4,48 m2– Dieän tích cuûa ñaùy ñaøi gtb = 2 T/m3– Troïng löïng theå tích trung bình. Kieåm tra choïc thuûng: Veõ thaùp choïc thuûng ta thaáy phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm trong phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Neân ta khoâng caàn kieåm tra söï phaù hoaïi do choïc thuûng. Kieåm tra ñoä luùn cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: Coâng thöùc duøng deå tính luùn nhö sau : S = å Si ; Si = ; Trong ñoù : - e1i , e2i _ heä soá roãng töông öùng vôùi caáp taûi troïng p1i & p2i xaùc ñònh töø caùc phöông trình neùn caáu keát ñaát cho theo bieåu ñoà sau ; - p1i , p2i _ aùp löïc trung bình cuûa lôùp ñaát thöù i do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn vaø do taûi troïng coâng trình gaây ra ; - hi _ chieàu daøy lôùp phaân toá thöù i ; BIEÅU ÑOÀ NEÙN COÁ KEÁT VAØ PHÖÔNG TRÌNH QUAN HEÄ E _ P CHO NHÖ SAU : Aùp löïc p (kG/cm2) 0 0.25 0.5 1 2 4 8 heä soá roãng e 0.676 0.656 0.640 0.616 0.588 0.5560 0.528 Taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân moùng : Ntc = 207,16 T; Mtc = 6,74 Tm; Qtc = 4,19 T Aùp löïc taïi taâm moùng khoái quy öôùc : sbt = ågili = 22,5+1,7461,4 + 2,0041,1 + 1,0451,3 + 0,951,1 + 0,9115,1 + 0,9766 = 20,55(T/m2) ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: sgl = stctb - sbt = 31,94 - 20,55 = 11,39 (T/m2) Chia ñaát neàn döôùi moùng khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau: Z = 0,2.Bm = 0,2´ 3,68 = 0,736 (m) SÔ ÑOÀ TÍNH LUÙN MOÙNG M3 Ñieåm Ñoä saâu Z(m) Lm/Bm 2Zm/Bm Ko sgl T/m2 sbt T/m2 0 0 1,5 0 1 11,39 20,55 1 0,736 1,5 0,4 0,854 10,50 21,62 2 1,472 1,5 0,8 0,545 6,70 22,69 3 2,208 1,5 1,2 0,339 4,17 23,76 Töø baûng treân ta thaáy giôùi haïn môùi laáy ôû ñoä saâu 2,967 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc taïi ñaây ta coù: 0,2 sbt = 0,2 ´ 23,76 = 4,75 (T/m2) > sgl = 4,17 (T/m2) Lôùp hi P1i P2i e1i e2i Si 1 0.736 21.62 32.12 0.590029 0.564222 0.453255 2 0.736 22.69 29.39 0.587097 0.570296 0.444469 3 0.736 23.76 27.93 0.584233 0.573727 0.437727 S = åSi = 1.335452 Ñoä luùn cuûa moùng thoûa ñieàu kieän cho pheùp : åS = 1,33 cm < [ Sgh ] = 8cm Tra baûng 16 TCXD 45 – 78 ñoái vôùi nhaø khung beâ toâng coát theùp coù töôøng cheøn ñöôïc : Sgh = 8cm DSgh = 0.001 Nhö vaäy : ñieàu kieän S < Sgh thoûa maõn Tính toaùn moment vaø theùp cho ñaøi coïc: Ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 ngaøm Const ngaøm ôû meùp coät vaø chòu taûi troïng laø caùc phaûn löïc cuûa coïc töø döôùi höôùng leân. Vaät lieäu: Beâtoâng # 250: Ra = 110 kg/cm2 Rk = 8,8 kg/cm2 Taûi tính toaùn taùc duïng leân ñaøi coïc laø Pmax, Pmin: Qmax = 134,8 (T) Qmin = 128,08(T) Tính Moment vaø coát theùp: Moment töông öùng vôùi ngaøm I – I: MI-I = r1 . P2 Trong ñoù: P2 = Qmax = 134,8 (T) MI-I = 0,6´ 134,8 = 80,88 (T.m). Choïn 13Æ20a100 cm coù Fa = 41,43 cm2 Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II – II: Boá trí caáu taïo Æ20 a200 SO SAÙNH PHÖÔNG AÙN MOÙNG Ta coù 2 chæ tieâu ñeå so saùnh 2 phöông aùn moùng: An toaøn Thi coâng Kinh teá Veà phöông dieän an toaøn thì caû 2 phöông aùn treân ñeàu ñaït yeâu caàu ñeå thi coâng. Veà phöông dieän thi coâng Ñoái vôùi phöông aùn moùng coïc eùp coù nhöõng öu ñieåm sau: Trong quaù trình eùp coïc coù theå kieåm tra chaát löôïng coïc. Nhôø ñoàng hoà ño löïc eùp ôû thieát bò eùp coïc ta coù theå bieát ñöôïc khaû naêng chòu taõi cuûa ñaát döôùi muõi coïc, töø ñoù coù theå tìm bieän phaùp xöû lyù thích hôïp. Khi gaëp nhöõng trôû ngaïi löïc eùp coïc nhö coïc nghieâng, coïc gaõy do chaát löôïng keùm thì duøng maùy eùp coïc ñeå nhoå leân: seõ chuû ñoäng trong vieäc thi coâng. Ñoái vôùi phöông aùn coïc khoan nhoài thì khoâng coù ñöôïc öu ñieåm treân. Veà phöông dieän kinh teá ta thaáy coïc khoan nhoài raát ñaét so vôùi coïc eùp. Coïc khoan nhoài chæ kinh teá khi nhöõng coâng trình coù taûi troïng thaät lôùn > 1000 taán ñoái vôùi nhöõng coâng trình < 500 taán thì thi coâng coïc khoan nhoài cuõng ñöôïc nhöng khoâng kinh teá. Töø 3 chæ tieâu treân thì ta choïn laø phöông aùn: MOÙNG COÏC EÙP. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1./ Keát caáu beâ toâng coát theùp ( Nguyeãn Ñình Coáng – Ngoâ Theá Phong – Huyønh Chaùnh Thieän ) Nhaø xuaát baûn Ñaïi Hoïc vaø Trung Hoïc Chuyeân Nghieäp Haø Noäi, 1978 2./ Saøn beâ toâng coát theùp toøan khoái ( Gs , Pts : Nguyeãn Ñình Coáng ) Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi – 1998 3./ Taûi troïng vaø taùc ñoäng – Tieâu chuaån thieát keá – TCVN 2737 – 1995 Nhaø xuaát baûn xaây döïng Haø Noäi - 1996 4./ Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình ( Gs , Pts : Vuõ Maïnh Huøng , Tröôøng Ñaïi Hoïc Kieán Truùc Tp. HCM ) 5./ Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng : (Nguyeãn Vaên Quaûng – Nguyeãn Höõu Khaùng) Nhaø xuaát baûn xaây döïng Haø Noäi - 1996 6./ Nhöõng phöông phaùp xaây döïng coâng trình treân neàn ñaát yeáu (Hoaøng Vaên Taân – Traàn Ñình Ngoâ – Phan Xuaân Tröôøng – Phaïm Xuaân – Nguyeãn Haûi) Nhaø xuaát baûn xaây döïng 1997 7./ Tieâu chuaån xaây döïng TCXD : 205 – 1998 Phaàn meàm Mcrofeap vaø Steel 8./ Saùch giaùo khoa chuyeân nghaønh vaø caùc taøi lieäu khaùc ………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTM DUY 2.doc
 • dwgCAU THANG (31-12-04).dwg
 • dwgCAU THANG.dwg
 • dwgDAM DOC (31-12-04).dwg
 • dwgDAM DOC.dwg
 • dwgHO NUOC (31-12-04).dwg
 • dwgKHUNG ACAD (31-12-04).dwg
 • dwgKHUNG ACAD.dwg
 • dwgKT1.DWG
 • dwgKt1 (31-12-04).dwg
 • dwgKt2 (31-12-04).dwg
 • dwgKt2.dwg
 • dwgKt3 (31-12-05).dwg
 • dwgKt3.dwg
 • dwgKt4 (31-12-04).dwg
 • dwgKt4.dwg
 • dwgMONG (31-12-04).dwg
 • dwgMONG.dwg
 • docPHU LUC 1 (FEAP+STEEL) (31-12-04).doc
 • docPHU LUC 1 (FEAP+STEEL).doc
 • dwgSAN (31-12-05).dwg
 • dwgSAN.dwg
 • docTM DUY (31-12-2004).doc
Tài liệu liên quan