Vẽ kỹ thuật bằng Autocad

11 Tí nh tiệ n í ch của AUTOCAD CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aiđe Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đ ∙ tạo ra một ph −ơng pháp thiết kế mới cho các kiến trúc s− và kỹ s− xây dựng. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là thiết kế trên máy tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính. Việc thiết kế trên máy vi tính giúp cho bạn có thể lên đ −ợc nhiều ph −ơng án trong một thời gian ngắn và sửa đổi bản vẽ một cá c nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều so với cách làm thủ công. Ngoài ra bạn có thể tra hỏi các diện tích, khoảng cach trức tiếp trên máy. AutoCAD là một phần mền thiết kế trên máy vi tính cá nhân đ−ợc sử dụng t−ơng đối rộng r ∙ i trong các ngành : ã Thiết kế kiến trúc - xây dựng và trang trí nội thất. ã Thiết kế hệ thống điện, n −ớc. ã Thiết kế cơ khí, chế tạo máy. ã Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các công trình văn hoá nh − trong các rạp chiếu phim, nhà hát . ã Thiết lập hệ thống bản đồ. Tại Việt Nam AUTOCAD đ∙ từng đ −ợc biết đến từ trên 10 năm trở lại đây. Tính tiện ích của nó đ ∙ ngày càng chinh phục đ−ợc đông đảo đội ngũ các kỹ s−, kiến trúc s − thuộc nhiều đơn vị, ngành nghề khác nhau trong cả n −ớc. Cho đến nay mặc dù các ứng dụng đồ hoạ phục vụ việc việc vẽ và thiết kế kỹ thuật đ ∙ xuất hiện thêm nhiều ch−ơng trình mới, có giao diện hoặc một số tính năng kỹ thuật rất nổi trội, song xét về toàn cục, thật khó có ch −ơng trình nào v−ợt hẳn đ−ợc AUTOCAD . Ngày nay AUTOCAD đ ∙ thật sự trở thành một bộ phận không thể thiếu đ−ợc đối với rất nhiều đơn vị thiết kế, thẩm kế xây dựng. Việc vẽ và xuất bản vẽ từ AUTOCAD đ ∙ trở thành điều đ −ơng nhiên nếu không nói là bắt buộc đối với hầu hết các hồ sơ thiết kế công trình.

pdf195 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1358 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vẽ kỹ thuật bằng Autocad, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 151 H× nh 6.6 - t× m kiÕ m vµ thay thÕ Text trong b¶n vÏ. ƒ T¹i « Find text string : nhËp vµo x©u ký tù cÇn t×m ƒ T¹i « Replace with : nhËp vµo x©u ký tù sÏ thay thÕ ƒ BÊm chän Options... NÕu muèn hiÖu chØnh c¸c ph−¬ng ¸n t×m kiÕm vµ thay thÕ. Khi ®ã AutoCAD sÏ cho hiÖn hép tho¹i h×nh 6.7 H× nh 6.7 - Chän ® èi t−îng t× m kiÕ m vµ thay thÕ . ƒ Chän c¸c ®èi t−îng cÇn t×m vµ thay thÕ råi bÊm phÝm OK ®Ó quay l¹i hép tho¹i h×nh 6.6. ƒ BÊm phÝm Find (h×nh 6.6) ®Ó thùc hiÖn lÖnh t×m kiÕm. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 152 ƒ BÊm phÝm Replace ®Ó thùc hiÖn lÖnh thay thÕ tõng tõ. ƒ BÊm phÝm Replace All ®Ó thùc hiÖn lÖnh thay thÕ toµn bé. C c¸ lÖ nh lµm viÖ c víi khèi Khèi (Block) lµ mét nhãm c¸c ®èi t−îng ®−îc liªn kÕt víi nhau t¹o thanh mét ®èi t−îng duy nhÊt. Sau khi t¹o khèi chóng cã thÓ ®−îc sö dông nh− mét biÓu t−îng, mét ký hiÖu hoÆc mét m« h×nh trong b¶n vÏ (®inh èc, b¸nh r¨ng, tô ®iÖn, ®iÖn trë, bµn ghÕ, con l¨n v.v..). §iÒu ®Æc biÖt tiÖn lîi cña Block lµ chóng cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa råi ghi ra File ®Ó sö dông cho c¸c b¶n vÏ sau nµy. NghÜa lµ nÕu sö dông khèi ta cã thÓ t¹o ra c¸c th− viÖn ®èi t−îng vÏ ®óng tiªu chuÈn, phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tõng ngµnh, nghÒ cô thÓ. 6.10. LÖ nh BLOCK §Þnh nghÜa mét khèi Cho phÐp nhãm c¸c ®èi t−îng hiÖn diÖn trªn b¶n vÏ thµnh mét khèi míi. Command line: -Block Block name (or ?): (nhËp tªn khèi hoÆc ?) insertion base point: (nhËp ®iÓm c¬ së ®Ó chÌn) Select object: (chän c¸c ®èi t−îng cÇn nhãm vµo khèi) Block name Tªn cña khèi cã thÓ dµi tíi 31 ký tù vµ cã thÓ dïng c¸c ký tù ®Æc biÖt hÖt nh− ($), (-), (_). NÕu nhËp vµo mét tªn khèi trïng víi mét tªn khèi nµo ®ã ®ang tån t¹i, AutoCAD sÏ nh¾c: Block already exists: (khèi ®ang tån t¹i). Sau khi x¸c ®Þnh tªn khèi: NÕu tªn khèi ®∙ tån t¹i th× AutoCAD hiÖn dßng nh¾c Redifine it? : (§Þnh nghÜa l¹i khèi kh«ng? NÕu Y (yes)) cã ®Þnh nghÜa l¹i, cßn N (No) lµ kh«ng ®Þnh nghÜa l¹i vµ tho¸t khái lÖnh Block. NÕu tªn khèi ch−a tån t¹i th× AutoCAD sÏ yªu cÇu x¸c ®Þnh ®iÓm c¬ së ®Ó chÌn, ®©y lµ ®iÓm ®−îc dïng ®Ó chÌn khèi vµo b¶n vÏ. Tuy ®iÓm nµy cã thÓ lÊy bÊt kú nh−ng ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông khèi cÇn chän ®iÓm nµy lµ ®iÓm ®Æc tr−ng cña khèi. Insertion base point: To¹ ®é ®iÓm c¬ së (1) TiÕp theo AutoCAD yªu cÇu x¸c ®Þnh c¸c ®èi t−îng thµnh phÇn cña khèi còng b»ng dßng nh¾c select object: Chän c¸c ®èi t−îng nhãm thµnh mét khèi C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 153 Sau khi ®Þnh nghÜa khèi xong, c¸c nguyªn thÓ ®−îc nhãm thµnh khèi ®ã sÏ biÕn mÊt. NÕu muèn phôc håi ph¶i dïng lÖnh OOps. ? -- Listing Previously Defined Blocks NÕu tr¶ lêi dßng nh¾c ban ®Çu b»ng ?, AutoCAD sÏ cho phÐp liÖt kª mét hoÆc nhiÒu khèi ®∙ cã. Khi ®ã sÏ cã dßng nh¾c Block (s) name to list : (nhËp tªn mét hoÆc nhiÒu khèi, hoÆc Enter ®Ó yªu cÇu liÖt kª tÊt c¶ c¸c khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong b¶n vÏ hiÖn hµnh). C¸c tham sè cña lÖnh Block trªn ®©y còng cã thÓ ®−îc khai b¸o th«ng qua hép tho¹i (h×nh 6.8) nÕu ta nhËp lÖnh b»ng mét trong c¸c c¸ch sau : Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Draw menu, chän Block -> Make... Command line: Block H× nh 6.8 - §Þ nh nghÜ a c c¸ tham sè ® Ó t¹o khèi. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 154 Sau khi gäi hép tho¹i h×nh 6.8 thao t¸c nh− sau : ƒ T¹i « Name : ®Æt tªn cho khèi sÏ t¹o ƒ BÊm ®Ó sau ®ã chän c¸c ®èi t−îng thµnh phÇn cña khèi; ƒ BÊm ®Ó chän ®iÓm chÌn cña khèi; ƒ Chän ®¬n vÞ khi chÌn khèi Insert units ƒ BÊm ®Ó kÕt thóc. 6.11. LÖ nh ATTDEF LÖnh ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh cho khèi ®−îc t¹o Tõ Draw menu, chän Block -> Define Attributes... Command line: attdef XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6.9 d−íi ®©y H× nh 6.9 - §Þ nh nghÜ a thuéc tÝ nh cho khèi. ƒ Mode : ®Þnh kiÓu Invisible: NÕu chän thuéc tÝnh nµy th× c¸c thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa sÏ kh«ng thÓ hiÖn trªn mµn h×nh; Constant: Thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa cã mét tÝnh chÊt cè ®Þnh vµ kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc trong qu¸ tr×nh chÌn khèi vµo b¶n vÏ; Verify: Thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa sÏ hiÓn thÞ trªn dßng nh¾c cho b¹n kiÓm tra l¹i vµ nÕu cÇn b¹n cã thÓ thay ®æi qu¸ tr×nh chÌn khèi vµo b¶n vÏ; C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 155 Preset: AutoCAD chÌn khèi vµo b¶n vÏ vµ lÊy gi¸ trÞ thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa vµ kh«ng ®Æt ra c©u hái. ƒ Attribute: thuéc tÝnh Tag - nhËp tªn cña thuéc tÝnh Prompt - NhËp dßng nh¾c nÕu ta muèn nã xuÊt hiÖn khi chÌn khèi cã chøa ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh nµy. Value - NhËp gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho thuéc tÝnh (nÕu muèn cã) ƒ Insertion point - ®iÓm chÌn Cho phÐp nhËp täa ®é ®iÓm ®Çu cña thuéc tÝnh hoÆc b»ng thiÕt bÞ chØ ®iÓm trªn mµn h×nh (nh¸y chuét vµo « pick point). ƒ Text options: Cho phÐp x¸c ®Þnh kiÓu ch÷, chiÒu cao, gãc quay, kiÓu c¨n lÒ cho thuéc tÝnh. Justication: KiÓu c¨n lÒ cho thuéc tÝnh (gièng nh− c¨n lÒ cho dßng text). Text Style: KiÓu ch÷ ®Ó viÕt thuéc tÝnh (®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng lÖnh Style). Height: ChiÒu cao ch÷ Rotation: Gãc quay cña dßng text. ƒ Align below previous attribute: NÕu chän chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp t¹o mét thuéc tÝnh míi cã c¸c th«ng sè Text options gièng nh− cña thuéc tÝnh võa t¹o thµnh tr−íc ®ã. Riªng insertion point th× gièng nh− khi trong lÖnh Text mµ ta ↵ (®Ó xuèng dßng). Sau khi chän lùa xong vµ OK, cã thÓ thÊy tªn cña thuéc tÝnh xuÊt hiÖn trªnmµn h×nh. §Ó g¾n thuéc tÝnh vµo khèi nµo ®ã, khi chän c¸c thµnh phÇn cña khèi th× ta ph¶i chän c¶ c¸c thuéc tÝnh nµy (nh¸y chuét vµo tªn cña thuéc tÝnh). 6.12. LÖ nh INSERT LÖnh chÌn khèi th«ng qua hép héi tho¹i Cho phÐp chÌn mét khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa (hay mét b¶n vÏ ®ang tån t¹i) vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh th«ng qua hép tho¹i (h×nh 6.10). T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ Insert menu, chän Block vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 156 H× nh 6.10 - Hép tho¹i Insert. C¸c tïy chän trong hép tho¹i nµy nh− sau Name... nhËp tªn khèi cÇn chÌn vµo « so¹n th¶o tªn khèi hoÆc nh¸y chuét vµo « block... ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i phô vµ chän tªn block cÇn chÌn trong c¸c block ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa cña b¶n vÏ hiÖn hµnh. Browse... bÊm chän phÝm nµy (nÕu muèn chÌn khèi lµ mét b¶n vÏ cã trªn ®Üa) ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i phô vµ chän tªn file ®ang tån t¹i trong th− môc hiÖn hµnh hay c¸c th− môc kh¸c. Insertion point: ®iÓm chÌn. NhËp täa ®é cña ®iÓm sÏ chÌn khèi vµo b¶n vÏ. Khi ®ã mét b¶n sao cña khèi sÏ ®−îc vÏ vµo b¶n vÏ, sao cho ®iÓm c¬ së cña khèi (base point) sÏ trïng hoµn toµn víi ®iÓm chÌn (insertion point) võa nhËp. Scale : (tû lÖ) cho phÐp phãng, thu khèi theo c¶ ba ph−¬ng víi tû lÖ tïy ý. Tû lÖ theo c¸c ph−¬ng cã thÓ kh¸c nhau. NÕu dïng hÖ sè tû lÖ gi¸ trÞ ©m cã thÓ lÊy ®èi xøng. Rotation (quay): cho phÐp xoay khèi khi chÌn vµo b¶n vÏ víi gãc quay t−¬ng øng ®−îc nhËp vµo trong « so¹n th¶o Rotation. Explode (t¸ch ra): NÕu dïng chøc n¨ng nµy cho phÐp chÌn mét khèi nh− lµ mét tËp hîp c¸c nguyªn thÓ riªng lÎ chø kh«ng ph¶i lµ mét thùc thÓ ®¬n. Khi ®ã cã thÓ hiÖu chØnh riªng cho tõng nguyªn thÓ cña khèi. Khi dïng chøc n¨ng expode, khèi sÏ ®−îc chÌn víi c¸c hÖ sè tû lÖ X, Y, Z b»ng nhau, cã nghÜa lµ chØ dïng mét hÖ sè tû lÖ vµ kh«ng cã gi¸ trÞ ©m. Ngoµ i ra ta còng cã thÓ chÌn khèi vµ n b¶n vÏ mµ kh«ng cÇ n th«ng qua hép tho¹i b»ng c c¸h tõ dßng lÖ nh gâ kÌm thªm dÊ u trõ (-) tr−íc lÖ nh Insert C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 157 Command line: -Insert Enter block name or [?] : nhËp tªn khèi hay ? ®Ó liÖt kª c¸c khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong b¶n vÏ Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: nhËp ®iÓm chÌn khèi trªn b¶n vÏ Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] : nhËp hÖ sè tû lÖ theo ph−¬ng X Enter Y scale factor : nhËp hÖ sè tû lÖ theo ph−¬ng Y,(mÆc ®Þnh b»ng X) Specify rotation angle :>: NhËp gãc quay C¸c tïy chän cña lÖnh nµy nh− sau: Corner - ®Ønh gãc: Tïy chän nµy cho phÐp x¸c ®Þnh tû lÖ X vµ Y ®ång thêi; chøc n¨ng nµy dïng ®iÓm chÌn vµ mét ®iÓm kh¸c nh− lµ hai ®Ønh cña mét h×nh ch÷ nhËt. KÝch th−íc X vµ Y cña h×nh ch÷ nhËt chÝnh lµ tû lÖ X vµ Y. §Ó dïng chøc n¨ng corner, sau dßng nh¾c Scale factor ph¶i vµo mét ®iÓm, diÓm nµy sÏ lµ ®iÓm thø hai cña h×nh ch÷ nhËt. NÕu ®iÓm thø hai n»m bªn tr¸i ®iÓm chÌn sÏ cã tû lÖ X lµ ©m, nÕu ®iÓm thø hai n»m trªn ®iÓm chÌn sÏ cã tû lÖ Y lµ ©m. XYZ: tïy chän nµy cho phÐp chÌn c¸c ®èi t−îng 3 chiÒu (3D) vµo b¶n vÏ. Sau khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn, khèi ®−îc chÌn vµo b¶n vÏ sÏ cã ®iÓm c¬ së trïng víi ®iÓm chÌn vµ tu©n theo tû lÖ còng nh− gãc quay ®∙ ®Æt. Ngoµi tr×nh tù thao t¸c nh− trªn khi thùc hiÖn lÖnh insert ta cã thÓ ®¶o ng−îc mét phÇn, b»ng c¸ch nhËp tû lÖ tr−íc khi nhËp ®iÓm chÌn. §iÒu nµy tiÖn lîi khi ta kÐo khèi vµo vÞ trÝ (v× cã hiÖn t−îng kÐo lª (drag) nªn thÊy tr−íc ®−îc vÞ trÝ cña khèi trong b¶n vÏ). §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy, cÇn vµo mét trong c¸c tïy chän sau ®Ó tr¶ lêi dßng nh¾c insertion point. Scale: AutoCAD sÏ nh¾c vµo tû lÖ chung cho c¶ 3 trôc X, Y, Z vµ sÏ kh«ng nh¾c vµo tû lÖ sau khi chän ®iÓm chÌn n÷a. XScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho X YScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho Y ZScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho Z Rotate: AutoCAD sÏ nh¾c vµo gãc quay vµ còng sÏ kh«ng nh¾c vµo gãc quay sau ®ã n÷a. PScale t−¬ng tù nh− scale, nh−ng tû lÖ nµy chØ dïng ®Ó hiÓn thÞ khi kÐo khèi vµo vÞ trÝ. AutoCAD vÉn nh¾c vµo tû lÖ sau khi vµo ®iÓm chÌn. PXScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ X vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 158 PYScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ Y PZScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ Z PRotate t−¬ng tù Rotate nh−ng AutoCAD nh¾c vµo l¹i gãc quay sau ®ã. Sau khi vµo mét trong c¸c tïy chän trªn dßng nh¾c insertion point: l¹i xuÊt hiÖn ®Ó ta vµo mét chøc n¨ng kh¸c hoÆc vµo ®iÓm chÌn. Duy tr× sù riªng biÖt gi÷a c¸c phÇn khi chÌn. Khi chÌn mét khèi nh−ng muèn duy tr× sù riªng biÖt cña c¸c nguyªn thÓ ph¶i ®Æt dÊu sao (*) tr−íc tªn khèi ChÌn mét file vµo b¶n vÏ Mét b¶n vÏ cã thÓ coi nh− mét khèi khi chÌn vµo b¶n vÏ kh¸c, khi sö dông lÖnh insert AutoCAD sÏ t×m file b¶n vÏ cÇn chÌn (víi ®iÒu kiÖn kh«ng cã mét tªn khèi nµo ®−îc ®Þnh nghÜa trïng víi tªn file) vµ coi file ®ã nh− mét khèi ®Ó chÌn. Nã sÏ dïng tªn file lµm tªn khèi, sau ®ã lÖnh insert ho¹t ®éng b×nh th−êng. §Ó thùc hiÖn viÖc chÌn mét file nh− chÌn mét khèi, cÇn tr¶ lêi dßng nh¾c Block name nh− sau: tªn khèi = tªn file VÝ dô: Command: insert ↵ Block name (or?): Chair = Chair ↵ (G¾n file Chair.dwg thµnh khèi Chair) NÕu quªn tªn file cã thÓ vµo dÊu (~) sau dßng nh¾c Block name ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i select drawing file (chän file b¶n vÏ) vµ cã thÓ chän file cÇn chÌn th«ng qua hép tho¹i nµy. Thay ®æi mét b¶n vÏ ®· ®−îc chÌn Gi¶ sö b¶n vÏ bulong ®−îc chÌn vµo b¶n vÏ LAP, khi ®ã bulong lµ mét khèi cña b¶n vÏ LAP. Ta muèn thay ®æi khèi bulong trong b¶n vÏ LAP, c¸c thay ®æi nµy sÏ kh«ng tù ®éng cËp nhËt ®−îc trªn b¶n vÏ LAP. Muèn cËp nhËt ®−îc - cã nghÜa muèn thay ®æi ®−îc khèi bulong trong b¶n vÏ LAP - ph¶i dïng lÖnh insert vµ tr¶ lêi dßng nh¾c Block name, theo c¸c c¸ch sau: Tªn khèi = tªn file (sö dông khi tªn khèi kh¸c tªn file) Tªn khèi = (sö dông khi tªn khèi trïng tªn file) Tªn khèi = ~ (nÕu muèn x¸c ®Þnh tªn file b»ng hép tho¹i) Sau khi ®äc xong ®Þnh nghÜa khèi tõ file, AutoCAD sÏ th«ng b¸o: Block redefined (khèi ®−îc ®Þnh nghÜa l¹i) C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 159 Sau ®ã AutoCAD cËp nhËt c¸c thay ®æi cho ®Þnh nghÜa khèi. NÕu chØ muèn thay ®æi ®Þnh nghÜa khèi mµ kh«ng chÌn thªm khèi vµo b¶n vÏ ph¶i tr¶ lêi Ctrl + C cho dßng nh¾c insertion point. VÝ dô: Command: insert ↵ Block name (or?): bulong = ↵ Block bulong redefired insert point: Ctrl + C 6.13. LÖ nh MINSERT ChÌn mét khèi vµo nhiÒu vÞ trÝ ®−îc s¾p xÕp thµnh m¶ng Cã thÓ xem lÖnh minsert nh− lµ lÖnh ®¬n kÕt hîp tõ hai lÖnh insert vµ array rectangular. VÝ dô ta ®Þnh chÌn ®èi t−îng “GhÕ bµnh” vµo b¶n vÏ víi 3 hµng vµ 5 cét ®èi t−îng (h×nh 6.11). Thø tù tiÕn hµnh nh− sau: Command line: minsert Command: minsert Enter block name or [?] : ↵ Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: chän mét ®iÓm b¾t ®Çu chÌn Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] : chän tØ lÖ h−íng X hoÆc ↵ Enter Y scale factor : chän tû lÖ h−íng Y Specify rotation angle : chän gãc quay cho ®èi t−îng Enter number of rows (---) : 3 (3 hµng) Enter number of columns (|||) : 5 (5 cét) Enter distance between rows or specify unit cell (---): 20 (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng Specify distance between columns (|||): 20 (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét) L−u ý: sau lÖnh minsert ta ®∙ thªm vµo b¶n vÏ mét khèi, do lµ mét khèi v× vËy kh«ng thÓ hiÖu chØnh (xãa hay dêi v.v...) riªng tõng khèi. DÊu sao (*) còng kh«ng ®−îc sö dông ®Æt tr−íc tªn khèi trong lÖnh minsert. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 160 H× nh 6.11 - Sö dông lÖ nh Minsert. 6.14. LÖ nh DIVIDE LÖnh chia ®èi t−îng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau LÖnh Divide chia mét ®èi t−îng thµnh nhiÒu phÇn cã ®é dµi b»ng nhau vµ ®Æt c¸c ®iÓm ®¸nh dÊu (point) däc theo ®èi t−îng t¹i c¸c ®iÓm chia. Tõ Draw menu, chän Point-> Divide Command line: Divide Select object to divide: chän ®èi t−îng cÇn chia Enter the number of segments or [Block]: B Enter name of block to insert: GhÕ bµnh Align block with object? [Yes/No] : Y Enter the number of segments: 10 H× nh 6.12 - Sö dông lÖ nh Divide. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 161 Mét ®èi t−îng cã thÓ ®−îc chia ra thµnh tõ 2 ®Õn 32767 ph©n ®o¹n. C¸c ®èi t−îng ®−îc chia bëi lÖnh divide lµ line, arc, circle vµ 2D polyline. Sau khi chia xong vÞ trÝ chia ®−îc ®¸nh dÊu b»ng ®iÓm (point), cã d¹ng vµ kÝch th−íc cña kiÓu ®iÓm hiÖn thêi. 6.15. LÖ nh MEASURE LÖnh chia ®èi t−îng theo ®é dµi ®o¹n LÖnh Measure cho phÐp ®o ®èi t−îng b»ng mét ®o¹n (segment) cã ®é dµi x¸c ®Þnh. C¸c ®èi t−îng cã thÓ chän cho lÖnh nµy lµ line, arc, circle vµ polyline. CÊu tróc cña lÖnh Measure t−¬ng tù lÖnh Divide. Tõ Draw menu, chän Point-> measure Command line: measure Select object to measure: chän ®èi t−îng b»ng c¸ch ®iÓm vµo ®èi t−îng Specify length of segment or [Block]: B Enter name of block to insert: GhÕ bµnh 1 Align block with object? [Yes/No] : Y Specify length of segment: 12 (chiÒu dµi ®o¹n chÌn) H× nh 6.13 - Sö dông lÖ nh Measure. Length of segment Tïy thuéc vµo ®iÓm khi chän ®èi t−îng ë gÇn ®Çu nµo, AutoCAD sÏ b¾t ®Çu ®o tõ ®Çu ®ã. §o¹n cuèi cïng cã thÓ ng¾n h¬n c¸c ®o¹n kh¸c. T¹i c¸c ®iÓm chia ®−îc ®¸nh dÊu b»ng point. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 162 Ph©n ®o¹n ®èi t−îng lµ mét ®o¹n th¼ng Ph©n ®o¹n ®èi t−îng lµ mét ®−êng trßn Ph©n ®o¹n ®èi t−îng lµ mét ®−êng Polyline 6.16. LÖ nh WBLOCK Ghi block ra ®Üa Cho phÐp ghi toµn bé hay mét phÇn b¶n vÏ hay mét khèi ®∙ ®Þnh nghÜa thµnh mét file b¶n vÏ míi ®Ó khi cÇn cã thÓ chÌn vµo b¶n vÏ nh− mét khèi. Command line: Wblock AutoCAD hiÓn thÞ hép héi tho¹i h×nh 6.14. Qua ®ã NSD cã thÓ ®Æt tªn vµ ghi File File cho khèi vÏ ®∙ ®Þnh nghÜa. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 163 H× nh 6.14 - Sö dông lÖ nh Measure. ƒ Block : ghi khèi ra File, chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp ta sö xuÊt mét trong c¸c khèi (Block) ®∙ ®Þnh nghÜa ra File. ƒ Entire drawing : Lùa chän nµy cho phÐp ghi toµn bé c¸c néi dung trªn b¶n vÏ hiÖn t¹i ra File. ƒ Objects : ChØ ghi mét sè ®èi t−îng theo chØ ®Þnh cña NSD. Víi lôa chän nµy th× NSD ph¶i cã thªm ddonjg t¸c chän ®èi t−îng ; chän ®iÓm chÌn . ƒ File name : nhËp vµo tªn File sÏ ghi cña khèi. ƒ Location : ®Þa chØ ghi File. Cã thÓ bÊm ®Ó chän ®Þa chØ nghi File tõ hép tho¹i. ƒ Insert units : ®¬n vÞ tÝnh cña Block. Sau khi ®∙ lùa chän ®óng c¸c tham sè trªn bÊm chän ®Ó kÕt thóc lÖnh. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 164 6.17. LÖ nh EXPLODE LÖnh lµm tan khèi LÖnh explode tan khèi (kÓ c¶ khèi Èn danh nh− kÝch th−íc, mÉu mÆt c¾t v.v... do AutoCAD ®Þnh nghÜa) vµ thay thÕ b»ng c¸c nguyªn thÓ t¹o ra khèi ®ã. LÖnh nµy cã t¸c dông khi cÇn hiÖu chØnh c¸c nguyªn thÓ thµnh phÇn cña khèi. T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Explode Command line: Explode Select object: (chän khèi cÇn lµm tan) L−u ý: kh«ng thÓ lµm tan (explode) c¸c ®èi t−îng sau: C¸c khèi ®−îc chÌn b»ng lÖnh minsert. C¸c khèi cã tû lÖ X, Y, Z kh«ng b»ng nhau. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 165 Tr×nh bµy vµ in b¶n vÏ trong Autocad Khèi lÖ nh tra cøu 7.1. LÖ nh LIST LiÖt kª th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña mét hay mét nhãm ®èi t−îng ®−îc lùa chän LÖnh List cho phÐp liÖt kª c¸c d÷ liÖu (líp, mµu s¾c, ®iÓm ®Æt...) cña mét hay nhiÒu ®èi t−îng. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Tools menu, chän Inquiry>List Command line: list Select object: (chän ®èi t−îng cÇn kh¶o s¸t) sÏ thÊy xý©t hiÖn c¸c th«ng tin m« t¶ ®èi t−îng ®ã. VÝ dô sau khi chän ®èi t−îng lµ BLock GhÕ bµnh sÏ thÊy xuÊt hiÖn c¸c th«ng tin. Select objects: BLOCK REFERENCE Layer: "0" Space: Model space Handle = 1B3 "GhÕ bµnh" at point, X= 38.1225 Y= 34.3266 Z= 0.0000 X scale factor 1.0000 Y scale factor 1.0000 rotation angle 0 Z scale factor 1.0000 7.2. LÖ nh DBLIST LiÖt kª th«ng tin cña tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng trªn b¶n vÏ Command line: dblist 7.3. LÖ nh DIST §o kho¶ng c¸ch vµ ®o gãc vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 166 LÖnh dist hiÓn thÞ kho¶ng c¸ch, (gãc) x¸c ®Þnh bëi hai ®iÓm trªn b¶n vÏ. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Tools menu, chän Inquiry>Distance Command line: dist Specify first point : (®iÓm thø nhÊt) Specify second point : (®iÓm thø hai) 7.4. LÖ nh ID HiÓn thÞ to¹ ®é mét ®iÓm trªn mµn h×nh LÖnh id cho phÐp liÖt kª c¸c d÷ liÖu (líp, mµu s¾c, ®iÓm ®Æt...) cña mét hay nhiÒu ®èi t−îng. Tõ Tools menu, chän Inquiry>ID Point Command line: id Point: (chØ ra ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh täa ®é) 7.5. LÖ nh AREA §o diÖn tÝch vµ chu vi LÖnh Area dïng ®Ó ®o diÖn tÝch mét vïng x¸c ®Þnh vµ chu vi ®−êng bao vïng ®ã. C¸c vïng cã thÓ ®o ®−îc b»ng lÖnh Area bao gåm: polygon, polyline, circle. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Tools menu, chän Inquiry>Area Command line: area / Object / Add / Subtract: First point NÕu tr¶ lêi nh¾c nhë trªn b»ng mét ®iÓm, AutoCAD sÏ yªu cÇu vµo ®iÓm kÕ tiÕp vµ lÆp l¹i cho ®Õn khi tr¶ lêi lµ Null ( ↵ ). Sau ®ã AutoCAD sÏ hiÓn thÞ diÖn tÝch vµ chu vi t−¬ng øng víi vïng khÐp kÝn trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®∙ vµo. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 167 Object §o diÖn tÝch vïng giíi h¹n bëi ®èi t−îng ®−îc chän vµ ®é dµi cña ®èi t−îng ®ã. Add Tïy chän nµy sÏ ®Æt lÖnh Area trong mode céng, cho phÐp céng diÖn tÝch vµ chu vi t−¬ng øng víi nhiÒu vïng. AutoCAD cuèi cïng sÏ hiÓn thÞ tæng diÖn tÝch c¸c vïng ®−îc chän. Subtract Tïy chän nµy ®Æt lÖnh Area trong mode trõ, ng−îc l¹i víi mode céng. Khèi c c¸ lÖ nh ® iÒ u khiÓ n mµn h× nh 7.6. LÖ nh ZOOM Thu phãng h×nh vÏ trªn b¶n vÏ LÖnh Zoom cho phÐp phãng to hay thu nhá h×nh vÏ ®ang hiÓn thÞ trªn mµn h×nh nh−ng kÝch th−íc thùc cña chóng vÉn ®−îc gi÷ nguyªn. Tõ View menu, chän Zoom Command line: zoom All / Center / Dynamic / Extents / Previous / Scale(X/XP) / Window / : Realtime Thu phãng b¶n vÏ trªn mµn h×nh th«ng qua biÓu t−îng : NhÊn phÝm Esc ®Ó kÕt thóc lÖnh. All Tïy chän nµy cho phÐp xem trªn mµn h×nh toµn bé h×nh vÏ (giíi h¹n ®−îc ®Æt bëi lÖnh Limits). NÕu h×nh vÏ v−ît qu¸ giíi h¹n h×nh vÏ, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ toµn bé h×nh vÏ nµy. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 168 Center Tïy chän nµy cho phÐp x¸c ®Þnh mét cöa sæ cã t©m vµ chiÒu gi¶m ®é lín cña cöa sæ cÇn zoom. Muèn hiÓn thÞ vïng ®∙ ®−îc chän lªn mµn h×nh cÇn ph¶i nhÊn phÝm Enter. NÕu chän cöa sæ hiÓn thÞ bªn trong khung mµu ®á sÏ t¨ng tèc ®é zoom. Dynamic HiÓn thÞ mét mµn h×nh ®Æc biÖt gåm mét sè phÇn: - Mét khung ch÷ nhËt mµu tr¾ng (hay ®en) bao toµn bé phÇn ®∙ vÏ (extents). - Mét khung ch÷ nhËt mµu xanh (hay tÝm) chØ vïng mµn h×nh tr−íc ®ã. - Bèn dÊu gãc vu«ng mµu ®á chØ vïng mµn h×nh mµ ta cã thÓ zoom víi tèc ®é cao. ¤ quan s¸t ®−îc ®Þnh d¹ng ban ®Çu b»ng víi khung ch÷ nhËt mµu xanh mµ ta cã thÓ di chuyÓn « nµy b»ng thiÕt bÞ chØ ®iÓm ®Ó chän vïng mµn h×nh cÇn hiÓn thÞ. DÊu X chØ t©m cña « quan s¸t ®ã, cã thÓ rêi dÊuX tíi vÞ trÝ cÇn thiÕt råi nh¸y chuét. Khi ®ã dÊu sÏ ®−îc thay thÕ b»ng mòi tªn chØ vµo c¹nh ph¶i cho phÐp t¨ng hay gi¶m. Extents HiÓn thÞ phÇn ®∙ vÏ võa khÝt mµn h×nh. Previous Tïy chän nµy cho phÐp phôc håi l¹i mµn h×nh tr−íc ®ã. AutoCAD l−u ®−îc 10 mµn h×nh tr−íc ®ã, do ®ã cã thÓ zoom previous l¹i 10 lÇn cao quy ®Þnh. Scale Tû lÖ tham chiÕu ®Õn toµn c¶nh: lµ tû lÖ thu phãng h×nh vÏ so víi kÝch th−íc thùc cña chóng khi ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng lÖnh Limits. Tû lÖ b»ng 1 sÏ hiÓn thÞ lªn mµn h×nh toµn bé h×nh vÏ (toµn c¶nh) ®−îc giíi h¹n b»ng lÖnh limits. Tû lÖ lín h¬n 1 lµ phãng to cßn thu nhá h¬n 1 lµ thu nhá h×nh vÏ. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 169 - Tû lÖ tham chiÕu c¶nh mµn h×nh hiÖn hµnh: lµ tû lÖ thu phãng h×nh vÏ ®ang hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. Khi dïng tû lÖ nµy ph¶i thªm X sau hÖ sè tû lÖ. -Cã thÓ vµo hÖ sè tû lÖ theo sau lµ XP ®Ó tham chiÕu ®Õn kh«ng gian ph¼ng (paper - space). Window HiÓn thÞ trªn mµn h×nh phÇn h×nh vÏ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng mét cöa sæ ch÷ nhËt. 7.7. LÖ nh PAN Xª dÞch b¶n vÏ trªn mµn h×nh LÖnh Pan cho phÐp xª dÞch h×nh vÏ trªn mµn h×nh ®Ó cã thÓ xem ®−îc tÊt c¶ c¸c phÇn kh¸c nhau cña h×nh vÏ mµ kh«ng thay ®æi kÝch th−íc hiÖn hµnh. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ View menu, chän Pan>Realtime Command line: Pan Dispiscement: (vµo ®é dêi hay ®iÓm gèc) Second point: ( ↵ hay vµo ®iÓm thø hai) NÕu vµo ®é dêi vµ ↵ cho nh¾c nhë thø hai th× c¶nh trªn mµn h×nh sÏ tr−ît theo ®é dêi ®−a vµo. NÕu x¸c ®Þnh ®iÓm gèc vµ ®iÓm thø hai, c¶nh sÏ tr−ît theo ®é dêi tõ ®iÓm gèc tíi ®iÓm thø hai. H×nh vÏ bªn minh häa c«ng dông cña lÖnh Pan. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 170 7.8. LÖ nh VIEW Cho phÐp ®Æt tªn, l−u gi÷, xo¸, gäi mét c¶nh mµn h×nh Tõ View menu, chän Named Views Command line: View H× nh 7.1 - Hép tho¹i View. NÕu muèn ®Þnh nghÜa phÇn diÖn tÝch thÓ hiÖn trªn mµn h×nh th× b¹n nhÊn nót New... Khi ®ã b¹n sÏ nhËn tiÕp mét hép tho¹i New View (h×nh 7.2). H× nh 7.2 - Hép tho¹i New View. ƒ T¹i « View Name b¹n cã thÓ cho tªn cña phÇn diÖn tÝch thÓ hiÖn trªn mµn h×nh (VÝ dô Mµn h×nh 1) NÕu b¹n muèn nã lµ phÇn thÓ hiÖn mµn h×nh th× nhÊn vµo nót Current Display. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 171 ƒ NÕu muèn x¸c ®Þnh ranh giíi theo chÕ ®é cöa sæ b¹n nhÊn vµo nót Define Window. Sau ®ã b¹n cã thÓ nhÊn nót ®Ó dïng thiÕt bÞ chuét trá trùc tiÕp phÇn diÖn tÝch thÓ hiÖn. ƒ NÕu muèn biÕt th«ng tin vÒ phÇn diÖn tÝch thÓ hiÖn trªn mµn h×nh, b¹n chØ cÇn chän tªn cña cöa sæ thÓ hiÖn råi nhÊn nót Details... B¹n sÏ nhËn ®−îc mét khung cöa sæ víi c¸c th«ng tin sau: H× nh 7.3 - Hép tho¹i View Details. c c¸ LÖ nh ® iÒ u khiÓ n m y¸ in C c¸ lÖ nh ® Þ nh d¹ng vµ ® iÒ u khiÓ n trang in lµ mét trong nh÷ng lÖ nh quan träng vµ phøc t¹p nhÊt cña AutoCAD. KÓ tõ phiªn b¶n AutoCAD 2000 nhãm c c¸ lÖ nh nµy ®· cã nh÷ng c¶i tiÕ n v−ît bËc, gióp cho ng−êi sö dông cã thªm nhiÒ u lùa chän míi, t n¨g thªm chÊt l−îng cho c c¸ trang in. ViÖ c hiÓ u râ vµ sö dông thµnh th¹o c c¸ lÖ nh ® Þ nh d¹ng vµ ® iÒ u khiÓ n trang in lµ yÕ u tè quan träng vµ cÇ n thiÕ t ®Ó cã ®−îc c c¸ b¶n in mét c c¸h nhanh chãng ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ cã chÊt l−îng cao. 7.9. LÖ nh LAYOUT LÖ nh ® Þ nh d¹ng trang in Layout ®−îc hiÓu lµ m« pháng phÇn thÓ hiÖn b¶n vÏ trªn giÊy. Víi mét b¶n vÏ ta cã thÓ thiÕt lËp nhiÒu Layouts, mçi Layout t−¬ng ®−¬ng víi mét ph−¬ng ¸n in cô thÓ (cã cì giÊy, cÊu h×nh m¸y in cô thÓ). Trong mçi Layout còng cã thÓ t¹o vµ ®Þnh vÞ trÝ cho Viewport; cã thÓ thªm BLock khung tªn hoÆc c¸c ®èi t−îng vÏ kh¸c. Nh− vËy t¹i mçi trang Layout kh«ng chØ l−u tr÷ c¸c th«ng tin thuéc ®èi t−îng vÏ mµ cßn cã nhiÒu th«ng tin kh¸c ®ã lµ : vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 172 ƒ C¸c thiÕt lËp m¸y in (Plot settings) ƒ KÝch th−íc giÊy (paper size) ƒ H−íng in (Image Orientation) ƒ TØ lÖ in (Plot scale) ƒ §iÓm gèc in (Plot Offset) ƒ ... Command line: Layout Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] : LÖnh nµy cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó t¹o mét Layout míi; xo¸ mét Layout ®∙ cã; ®æi tªn Layout v.v... ƒ Copy : Sao chÐp Layout. Sau lÖnh nµy AutoCAD sÏ hái tªn Layout sÏ Copy ®Õn. NÕu ta kh«ng nhËp tªn míi th× AutoCAD sÏ mÆc ®Þnh lÊy tªn cña Layout gèc vµ céng thªm 1; ƒ Delete : xo¸ Layout, AutoCAD sÏ yªu cÇu nhËp vµo tªn cña Layout cÇn xo¸; ƒ New : t¹o mét Layout míi, AutoCAD sÏ yªu cÇu nhËp tªn cho Layout; ƒ Rename : §æi tªn Layout, AutoCAD sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c yªu cÇu ®Æt tªn míi cho Layout hiÖn t¹i; ƒ Template : T¹o mét Layout míi cho b¶n vÏ th«ng qua File mÉu; ƒ Save : Ghi lai Layout. C¸c Layout sÏ ®−îc ghi trªn b¶n vÏ mÉu (DWT). Layout hiÖn hµnh cuèi cïng sÏ ®−îc chän lµm mÆc ®Þnh; ƒ Set : G¸n mét Layout lµm Layout hiÖn hµnh; ƒ ? : LiÖt kª c¸c Layout ®∙ khai b¸o trong b¶n vÏ hiÖn t¹i. Cã thÓ hiÖ u chØ nh c c¸ Layout b»ng c c¸h bÊm phÝ m chuét ph¶i t¹i tªn mét Layout bÊt kú, sÏ thÊy xuÊt hiÖ n MENU ®éng (h× nh 7.4) H× nh 7.4 - HiÖ u chØ nh Layout tõ MENU ® éng. Sau khi t¹o Layout nÕu lÇn ®Çu tiªn bÊm chän Layout ®ã th× AutoCAD sÏ cho hiÓn thÞ mét Viewport víi giíi h¹n chÝnh lµ mÐp cña khæ giÊy (Paper size) do NSD chän. ViÖc chän kiÓu C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 173 m¸y in, khæ giÊy, h−íng in v.v.. cho Layout nµy ®−îc thùc hiÖn th«ng qua hép tho¹i (h×nh 7.5). 7.9.1. Trang Plot Device (h× nh 7.5) ƒ Layout name : Tªn biÓu kiÕn cña Layout; ƒ Page setup name : HiÓn thÞ thiÕt lËp trang in ®∙ ®Æt tªn vµ ®−îc ghi. NSD cã thÓ chän trong b¶ng danh s¸ch c¸c thiÕt lËp nµy ®Ó lµm c¬ së ®Þnh d¹ng cho trang hiÖn hµnh. Còng cã thÓ t¹o thªm c¸c ®Þnh kiÓu míi b»ng c¸ch bÊm chän phÝm Add... sÏ thÊy hiÓn thÞ mét tho¹i h×nh 7.6. H× nh 7.5 - Hép tho¹i Plot (trang Plot Device). vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 174 H× nh 7.6 -Hép tho¹i User Define Page Setups. ƒ Plotter confirguration : Chän kiÓu m¸y in (m¸y vÏ). M¸y in hoÆc m¸y vÏ lµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu ra th−êng ®−îc khai b¸o tõ tr−íc trong môc Start - Settings - Printers. T¹i hép tho¹i (h×nh 7.5), ta cã thÓ chän mét trong c¸c thiÕt bÞ ®Çu ra cho Layout nµy. NÕu muèn chØnh s©u h¬n vµo c¸c thuéc tÝnh cña m¸y in cã thÓ bÊm chän tiÕp phÝm . T¹i ®©y (hép tho¹i h×nh 7.7) NSD cã thÓ hiÖu chØnh c¸c tham sè "kü thuËt" cña m¸y in nh− ®é ph©n gi¶i; chÕ ®é tiªu hao mùc; khay giÊy v.v.. còng cã thÓ thªm vµo mét hoÆc nhiÒu khæ giÊy kh«ng thuéc tiªu chuÈn (giÊy nhì khæ)... Trong tr−êng hîp ch−a biÕt râ l¾m vÒ thiÕt bÞ ®Çu ra (tr−êng hîp vÏ trªn m¸y nh−ng sau ®ã sÏ mang ®i mét n¬i kh¸c ®Ó in do ®ã kh«ng thÓ biÕt chÝnh x¸c tªn m¸y in, m¸y vÏ), ta vÉn cã thÓ khai b¸o c¸c Layout b»ng c¸ch chän kiÓu m¸y in lµ none (t−¬ng tù trªn h×nh 7.5). Khi ®ã mÆc dï ch−a biÕt râ vÒ m¸y in ta vÉn cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc khæ giÊy, nÐt vÏ, h−íng in v.v... (th«ng qua trang Layout Settting). Tuy nhiªn trong tr−êng hîp nµy th× ta kh«ng thÓ chän chøc n¨ng xem tr−íc trang in (Plot Preview) ®−îc, bëi v× chøc n¨ng nµy ®ßi hái ph¶i cã tªn vµ c¸c ®Þnh d¹ng phÇn cøng cô thÓ ®Ó AutoCAD cã thÓ tÝnh to¸n vµ thÓ hiÖn ®óng nh− h×nh ¶nh trang in sÏ xuÊt hiÖn trªn giÊy. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 175 H× nh 7.7 - Hép tho¹i User Define Page Setups. ƒ : Gîi ý (t−¬ng ®−¬ng phÝm Help); ƒ Plot style table (pen assignments) : ®Þnh kiÓu cho nÐt vÏ. C¸c kiÓu nÐt vÏ ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc vµ cã thÓ ghi ra File (*.CTB) NSD cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ( ) c¸c kiÓu nÐt; khai b¸o kiÓu míi ( ) th«ng qua Wizard cña AutoCAD. Pen parameterrs - c¸c th«ng sè vÒ bót Mçi ®èi t−îng trong b¶n vÏ cã mét mµu liªn kÕt víi nã. Tïy thuéc vµo m¸y vÏ, cã thÓ vÏ mçi mµu víi mét c©y bót, lo¹i ®−êng nÐt, tèc ®é vÏ vµ bÒ réng bót kh¸c nhau. Mét vµi lo¹i m¸y in, ch¼ng h¹n nh− m¸y in laser hay m¸y in tÜnh ®iÖn, cã thÓ vÏ c¸c ®−êng víi c¸c bÒ réng kh¸c nhau. C¸c bÒ réng nµy ®«i khi ®−îc gäi lµ lone width hay lineweights. MÆc dï chóng kh«ng cã mét c©y bót nµo c¶, AutoCAD vÉn dïng kh¸i niÖm Pen Width (bÒ réng bót) cho Line widths hay Lineweights. Pen assignments... C¸c ph©n ®Þnh cho bót vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 176 Nh¸y chuét vµo « nµy, AutoCAD sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i pen assignments cho phÐp ®iÒu khiÓn sù ph©n ®Þnh vÒ mµu s¾c (color), bót, lo¹i ®−êng nÐt (linetype), tèc ®é (Speed) vµ bÒ réng (width) bót cho m¸y vÏ hiÖn thêi. H× nh 7.8 - Hép tho¹i hiÖ u chØ nh kiÓ u trang in. §èi víi c¸c lo¹i m¸y vÏ cã bót, AutoCAD cÇn biÕt bÒ réng bót ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc vÏ c¸c solid, polyline, trace vµ −íc l−îng ®é n©ng h¹ bót. §èi víi m¸y vÏ kh«ng bót (m¸y in), AutoCAD dïng Pen width ®Ó x¸c ®Þnh bÒ réng ®−êng nÐt ®−îc dïng. NÕu thiÕt bÞ hiÖn thêi cã nhiÒu bót hay nhiÒu bÒ réng ®−êng nÐt, cã thÓ liªn kÕt chóng víi toµn bé 255 mµu. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i th× cét Pen width vµ c¸c « so¹n th¶o trong Modify values sÏ mê ®i, lóc nµy AutoCAD chØ hái mét bÒ réng bót duy nhÊt cho tÊt c¶ c¸c bót vµ yªu cÇu nhËp vµo « pen width (lóc ®ã « nµy sÏ kh«ng bÞ mê). Chó ý: CÇn ph©n biÖt gi÷a lo¹i ®−êng nÐt ®−îc m¸y vÏ thiÕt lËp víi lo¹i ®−êng nÐt cña ®èi t−îng trong b¶n vÏ. Tèt nhÊt lµ nªn ®iÒu khiÓn lo¹i ®−êng nÐt b»ng chÝnh phÇn mÒm AutoCAD , kh«ng nªn dïng lo¹i ®−êng nÐt cña m¸y vÏ. Nªn dïng lo¹i ®−êng nÐt liªn tôc (sè 0) cña m¸y vÏ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ®−êng nÐt ®∙ thiÕt lËp trong b¶n vÏ, khi ®ã b¶n vÏ sÏ ®−îc in ra víi lo¹i ®−êng nÐt ®óng nh− AutoCAD quy ®Þnh. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 177 ƒ gäi lÖnh Options (trang Plotting),trong hép tho¹i Options nµy NSD cã thÓ ®Þnh nghÜa thªm kiÓu m¸y in (thËm chÝ nh÷ng kiÓu m¸y in, m¸y vÏ dïng riªng cña AutoCAD), hiÖu chØnh nÐt vÏ v.v... ƒ : hép chän nµy nÕu ®−îc ®¸nh dÊu th× mçi khi ta truy nhËp lÇn ®Çu tiªn ®Õn mét Layout hép tho¹i nµy sÏ ®−îc gäi ®Ó NSD cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c gi¸ trÞ cho m¸y in, nÐt vÏ ... H× nh 7.9 - Hép tho¹i Options (trang Plotting). 7.9.2. Trang Layout settings (h× nh 7.10) ƒ Paper size and paper units :HiÓn thÞ c¸c kÝch cì giÊy tiªu chuÈn mµ m¸y in hiÖn chän cã thÓ chÊp nhËn ®−îc; nÕu thiÕt bÞ in chän lµ None (h×nh 7.5) th× t¹i « chän nµy NSD cã thÓ chän cì giÊy nµo còng ®−îc, nh−ng c¸c lùa chän trªn Layout sÏ chØ ë d¹ng sè liÖu “tiÒm Èn” kh«ng thÓ in ngay ®−îc, còng kh«ng thÓ gäi chøc n¨ng Plot Preview (xem tr−íc trang in) ®−îc; ƒ Drawing orientation : lùa chän h−íng in o Portrait : in th¼ng gãc (lµ kiÓu in th«ng th−êng, gièng nh− ta viÕt ch÷ trªn giÊy vËy); vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 178 o Landscape : in xoay ngang (lµ kiÓu in mµ bÒ réng cña trang in lín h¬n bÒ dµi cña trang in); o Plot upside - down : in theo h−íng tõ d−íi lªn trªn. ƒ Plot area : chän vïng in (ph¹m vi in) o Layout : in tÊt c¶ c¸c h×nh bªn trong lÒ cña giÊy (Paper size). §iÓm gèc b¾t ®Çu in ®−îc tÝnh tõ ®iÓm cã to¹ ®é 0,0 trªn Layout. §©y lµ chøc n¨ng chØ cã thÓ chän khi ta gäi hép tho¹i nµy tõ Layout tab (nÕu gäi tõ Model tab th× chøc n¨ng nµy ®−îc chuyÓn thµnh Limits ); o Limits : Vïng ®−îc in lµ giíi h¹n cña b¶n vÏ. Khi ®ã ta ph¶i chän ty lÖ in cho phï hîp; H× nh 7.10 - Hép tho¹i Plot (trang Plot Settings). o Externs : Vïgn in lµ toµn bé c¸c phÇn ®∙ vÏ. AutoCAD sÏ tù ®éng tÝnh to¸n l¹i ph¹m vi in tr−íc khi in; o Display : Vïng in lµ toµn c¶nh mµn h×nh hiÖn hµnh (hoÆc viewport hiÖn hµnh); o View : vïng in lµ vïng ®−îc ®Þnh nghÜa bëi lÖnh view; o Window : vïng in lµ khung cöa sè ®−îc x¸c ®Þnh bëi NSD th«ng qua viÖc kÝch chän trùc tiÕp trªn mµn h×nh ®å ho¹; C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 179 ƒ Plot scale : ty lÖ in mÆc ®Þnh lµ 1:1 khi in c¸c Layout; mÆc ®Þnh lµ Scaled to Fit khi in Model tab. o Scale : x¸c ®Þnh tØ lÖ in; NÕu muèn vïng vÏ ®∙ x¸c ®Þnh ®Æt võa lªn cì giÊy ®∙ chän, h∙y chän chøc n¨ng Scale to Fit b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo « chän t−¬ng øng. AutoCAD sÏ tù ®éng hiÖu chØnh tû lÖ vÏ cho c¸c ®èi t−îng ®Ó chóng ®−îc in ra võa ®óng víi khæ giÊy chän. o Custom : t¹o tØ lÖ tuú ý, ®Þnh nghÜa mçi ®¬n vÞ ®iÖn tö t−¬ng ®−¬ng víi bao nhiªu ®¬n vÞ dµi (mm hoÆc inches...) trªn giÊy; Th«ng b¸o = Drawing Units ph¶n ¸nh ®¬n vÞ inch hay milimeter ®∙ chän tr−íc ®ã cho cì giÊy. VÝ dô: tr−íc ®ã chän ®¬n vÞ lµ milimeter th× th«ng b¸o trªn sÏ lµ: Plotted MM = Drawing Units. Trong c¸c « so¹n th¶o th«ng b¸o nµy, cã thÓ nhËp vµo gi¸ trÞ t−¬ng øng. VÝ dô: ®¬n vÞ lµ milimeter, tû lÖ lµ 1 = 1 th× cã nghÜa lµ mét ®¬n vÞ vÏ sÏ ®−îc in ra ®óng mét milimeter. NÕu tû lÖ nµy lµ 3=10 nghÜa lµ 10 ®¬n vÞ vÏ sÏ ®−îc in ra ®óng 3 milimeter. o Scale lineweights: biÕn x¸c ®Þnh viÖc bÒ réng nÐt vÏ cã bÞ thay ®æi bëi tû lÖ phãng nµy hay kh«ng? nÕu biÕn nµy ®−îc chän th× khi ta t¨ng tû lÖ b¶n vÏ bÒ réng nÐt vÏ còng t−¬ng øng ®−îc t¨ng theo. ƒ Plot offset : ®iÓm gèc b¾t ®Çu in (Plot origin). ƒ Plot options : chØ ®Þnh c¸c lùa chän bÒ réng nÐt in hiÖn hµnh o Plot with lineweights: in víi chiÒu réng nÐt vÏ ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trªn hép tho¹i Layer Properties Manager; o Plot with plot styles : in víi c¸c bÒ dµy nÐt vÏ ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong Plot Style Table (lùa chän nµy thay thÕ cho Pen Asignments cña c¸c phiªn b¶n tr−íc); o Plot paperspace last : in theo c¸c lùa chän nÐt in tõ Layout tr−íc ®ã o Hide object : che c¸c nÐt khuÊt khi in. ƒ Partial Preview : hiÓn thÞ vïng in so víi Paper size vµ vïng cã thÓ in; ƒ Full Preview : HiÓn thÞ toµn b¶n vÏ gièng nh− h×nh ¶nh nã sÏ xuÊt hiÖn trªn trang in (h×nh ¶nhmµu s¾c, kiÓu nÐt, ®é dµy nÐt ...) 7.10. LÖ nh PLOT XuÊt b¶n vÏ ra giÊy LÖnh plot cho phÐp xuÊt b¶n vÏ ra c¸c thiÕt bÞ ®∙ cµi ®Æt hay xuÊt b¶n vÏ thµnh c¸c file h×nh vÏ kh¸c nhau ®∙ ®−îc ®Þnh h×nh. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 180 T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ File menu, chän Plot Command line: Plot (hoÆc Print) LÖnh nµy gäi ®Õn hép tho¹i t−¬ng tù nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 7.5 (hoÆc 7.10) ®Ó råi th«ng qua ®ã NSD cã thÓ chän lùa c¸c tham sè trang in, khæ giÊy, h−íng in v.v... Khi in c¸c b¶n vÏ trong AutoCAD nÕu biÕt sö dông Layout kÕt hîp víi lùa chän vµ khai b¸o Viewport sÏ cã thÓ t¹o ra c¸c c«ng cô in rÊt tiÖn lîi. Sau khi ®∙ chän c¸c tham sè trang in bÊm chän phÝm OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ ra giÊy. Trong tr−êng hîp kh«ng cã m¸y in kÕt nèi trùc tiÕp (hoÆc qua m¹ng) ta cßn cã thÓ chän chøc n¨ng in ra File (h×nh 7.11). KiÓu in ra File nµy kh«ng ph¶i lµ ghi l¹i c¸c néi dung vÏ *.DWG mµ lóc nµy AutoCAD tÝnh to¸n c¸c phÇn tö vÏ (t−¬ng øng víi c¸c tham sè trang in, m¸y in ®∙ chän) råi ghi chóng thµnh mét d¹ng File ®Æc biÖt ®Ó råi sau ®ã NSD cã thÓ mang ®Õn bÊt kú n¬i nµo cã m¸y tÝnh kÕt nèi víi lo¹i m¸y in mµ m×nh ®∙ ®Þnh nghÜa råi thùc hiÖn lÖnh xuÊt b¶n vÏ (mµ kh«ng cÇn cã File b¶n vÏ, thËm chÝ kh«ng cÇn ®Õn m«i tr−êng ®å ho¹ AutoCAD, thËm chÝ kh«ng cÇn ®Õn c¶ m«i tr−êng WINDOWS) VÝ dô: tõ hÖ ®iÒu hµnh DOS, cã thÓ dïng lÖnh: COPY/b PRN H× nh 7.11 - In b¶n vÏ ra File. C c¸ lÖ nh t¹o vµ hiÖ u chØ nh khung nh× n ® éng Khung nh×n ®éng (Floatting Viewports) lµ mét ®èi t−îng ®Æc biÖt cña AutoCAD. T¹i mçi Viewport NSD cã thÓ dêi h×nh (Move), xoay h×nh, thay ®æi kÝch th−íc v.v... sau ®ã c¸c Viewports cã thÓ ®−îc ®Æt trªn c¸c Layout (®Ó chuÈn bÞ in). V× c¸c Viewport lµ c¸c ®èi t−îng cña AutotCAD nªn ta kh«ng thÓ trùc tiÕp hiÖu chØnh chóng trªn c¸c Layout, mäi viÖc hiÖu chØnh ®Ò ph¶i ®−îc tiÕn h×nh tõ Model tab. C¸c hiÖu chØnh tõ Model tab kh«ng chØ cã hiÖu lùc trªn Model tab mµ sau khi hiÖu chØnh chóng sÏ ®−îc tù ®éng cËp nhËt ®Õn tÊt c¶ c¸c Viewport vµ Layout cã liªn quan. Mét lîi thÕ cña Floating Viewport lµ trªn tõng Viewport ta cã thÓ lµm ®ãng c¸c líp theo nh÷ng ý ®å riªng biÖt. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ta cã thÓ xuÊt ra giÊy c¸c b¶n vÏ cã phÇn thÓ C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 181 hiÖn rÊt kh¸c nhau; cã thÓ vÏ t¸ch ®èi t−îng theo mét ph¹m vi nµo ®ã råi phãng to chóng vµ ®Æt vµo mét vÞ trÝ kh¸c trong b¶n in... 7.11. LÖ nh LAYOUT (Template) T¹o mét Viewport tõ cÊc mÉu cã s½n T¹i thanh c«ng cô, chän Command line: Layout Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] : T ThÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 7.12. H× nh 7.12 - T¹o mét Layout tõ c c¸ File mÉ u. Tõ hép tho¹i nµy NSD cã thÓ chän mét mÉu cho Layout cña m×nh th«ng qua c¸c mÉu theo nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau. Thùc chÊt c¸c mÉu nµy còng lµ c¸c File *.DWT ®−îc vÏ vµ ®Æt trong th− môc Template. Chóng ta còng cã thÓ t¹o thªm c¸c mÉu cho phï hîp víi tiªu chuÈn VN, tiªu chuÈn ngµnh ®Ó sö dông l¹i cho c¸c b¶n vÏ sau nµy. 7.12. LÖ nh VPORTS T¹o mét Floating Viewport T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ View menu, chän Viewport -> New Viewport vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 182 Command line: Vports ThÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i sau H× nh 7.13 - T¹o vµ hiÖ u chØ nh Viewport. ƒ Trªn thanh Setup : nÕu ta chän l¹i lµ 3D th× t¹i b¶ng danh s¸ch Change view to sÏ t−¬ng óng xuÊt hiÖn c¸c h×nh chiÕu 3 chiÒu. ƒ Preview : thÓ hiÖn h×nh ¶nh cña Viewport sÏ xý©t hiÖn trªn trang in. BÊm chuét lªn mét « nµo ®ã t¹i ®©y ta cã thÓ chän l¹i kiÓu thÓ hiÖn cña cöa sè ®ã (vÝ dô bÊm chän gãc phÇn t− thø nhÊt [phi¸ trªn bªn tr¸i] - råi chän vïng nµy thÓ hiÖn Top tõ [Change view to]). 7.13. LÖ nh MVIEW T¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung nh×n ®éng. ƒ Command line: Mview (hoÆc -Vport) Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/ Polygonal/ Restore/ 2/ 3/ 4] : chän mét ®iÓm Specify opposite corner: chän ®iÓm gèc thø 2 C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 183 Regenerating model. ƒ ON/OFF : lµm hiÖn (Èn) c¸c ®èi t−îng trong Layout hiÖn t¹i (b»ng c¸ch bÊm chän ®èi t−îng trªn mµn h×nh). ƒ Hideplot : che nÐt khuÊt cho c¸c ®èi t−îng trªn Layout hiÖn t¹i; ƒ Fit : t¹o Viewport võa khÝt vïng ®å ho¹ ƒ Lock : kho¸ Viewport ®−îc chän ƒ Object : chØ ®Þnh mét ®−êng bao kÝn ®Ó chuyÓn chóng thµnh ®−êng bao cña Viewport. ƒ Polygonal : t¹o mét Viewport cã h×nh d¹ng bÊt kú b»ng c¸ch chØ ®Þnh c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c. C¸c tham sè yªu cÇu nhËp vµo t−¬ng tù nh− khi thùc hiÖn lÖnh Pline. ƒ 2 / 3 / 4 : cho phÐp t¹o Viewport cã 2 hoÆc 3 hoÆc 4 cöa sæ. C c¸ Viewport sau khi t¹o cã thÓ thay ®æ i thuéc tÝ nh th«ng qua lÖ nh Properties (bÊm chuét ph¶i lªn vïng ®å ho¹ ®Ó hiÖ n MENU ®éng sau ®ã chän Properties). Tõ hép tho¹i nµy cã thÓ ®Æ t thªm nhiÒ u thuéc tÝ nh kh c¸ cho Viewport nh− : kho ¸ (lock); che nÐ t khuÊt, ® Þ nh l¹i tû lÖ vÏ v.v... 7.14. LÖ nh VPLAYER (Viewport Layer) §iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ cña c¸c líp trªn khung nh×n ®éng. Command line: Vplayer Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: chän mét chñ ®Ò LÖnh nµy cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i FREEZE/THAW cña riªng tõng Viewport (kh¸c víi lÖnh Layer lµ ®iÒu khiÓn trang th¸i cho toµn bé b¶n vÏ c¶ ë Model tab lÉn Layout tab). VÝ dô trªn h×nh mét Layout ta ®ang thÓ hiÖn 2 Viewport (cña cïng mét h×nh vÏ gièng nhau). Nay ta muèn in ra giÊy víi mét Viewport hiÖn ®Çy ®ñ cßn mét lµ vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 184 kh«ng cã ®−êng kÝch th−íc ch¼ng h¹n. NÕu dïng lÖnh Layer ®Ó t¾t líp DIM (líp ghi ®−êng kÝch th−íc) th× trªn c¶ 2 Viewport ®−êng kÝch th−íc sÏ cïng bÞ t¾t. VËy ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých nµy ta ph¶i sö dông lÖnh VPLayer nh− sau Command line: Vplayer Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: F (Freeze) Enter layer name(s) to freeze or : DIM Enter an option [All/Select/Current] : A (toµn bé) Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: ↵ ®Ó kÕt thóc C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 185 Lêi KÕt AutoCAD lµ bé ch−¬ng tr×nh ®å sé, víi hµng tr¨m hµm ®å ho¹, trong mçi hµm l¹i chøa kh«ng Ýt c¸c kh¶ n¨ng ph©n nh¸nh, v× vËy kh«ng thÓ chØ víi trªn d−íi hai tr¨m trang tµi liÖu nµy mµ cã thÓ tr×nh bµy ®−îc hÕt c¸i hay, c¸i tinh tÕ cña ch−¬ng tr×nh. Ngay b¶n th©n bé s¸ch h−íng dÉn sö dông cña h∙ng AutoDesk còng ph¶i tÝnh ®Õn c¶ ngµn trang, v× thÕ trong khu«n khæ cã h¹n, tµi liÖu nµy kh«ng nh»m môc ®Ých h−íng dÉn chi tiÕt c¸ch sö dông AutoCAD. C¸c néi dung tr×nh bµy ®Òu cè ý ®−îc lµm gi¶n l−îc, rót gän, nhiÒu néi dung thËm chÝ cßn ch−a ®−îc ®Ò cËp. Tuy nhiªn khi viÕt tµi liÖu nµy t¸c gi¶ ®∙ ®øng trªn quan ®iÓm cña mét ng−êi lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ kü thuËt. Trong s¸ch ®∙ cè ý g¹n läc chØ giíi thiÖu nh÷ng lÖnh c¬ b¶n nhÊt, th−êng dïng nhÊt trong AutoCAD. Nh÷ng lÖnh ®∙ giíi thiÖu tuy ch−a ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, t¹o nªn nh÷ng b¶n vÏ hoµnh tr¸ng hay nh÷ng b¶n vÏ kü thuËt chuyªn s©u, tuy nhiªn nã lµ ®∙ ®ñ ®Ó ng−êi häc cã thÓ sö dông, t¹o nªn hÇu hÕt c¸c b¶n vÏ kü thuËt (thuéc c¸c ngµnh c¬ khÝ, x©y dùng, giao th«ng, thuû lîi, kiÕn tróc, ®iÖn, n−íc...). Do qu¸ chó ý ®Õn yªu cÇu ng¾n gän nªn c¸ch tr×nh bµy trong tµi liÖu nµy h¼n sÏ ch−a lµm võa lßng mét sè b¹n ®äc. Tuy thÕ ng−êi viÕt tµi liÖu nµy còng hy väng, c¸c néi dung viÕt ra ®∙ phÇn nµo gióp giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh AutoCAD ®Õn b¹n ®äc lµ c¸c nhµ kü thuËt thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ liªn quan. Víi gÇn 100 lÖnh c¬ b¶n nhÊt ®∙ ®−îc giíi thiÖu trªn ®©y, nÕu cã ®iÒu kiÖn thùc hµnh trªn m¸y céng víi tÝnh kiªn tr× vµ lßng quyÕt t©m, ch¾c ch¾n b¹n ®äc vÉn cã thÓ t¹o ra c¸c b¶n vÏ x©y dùng chuÈn vµ ®Ñp, ®¸p øng yªu cÇu ngµnh nghÒ cña m×nh. §Ó tiÖn cho phÇn tra cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ AutoCAD, phÇn cuèi cña tµi liÖu xin ®−îc liÖt kª c¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cho c¸c lÖnh ®ã. §©y lµ c¸c lÖnh th−êng gÆp cña AutoCAD ®−îc xÕp theo thø tù vÇn ABC (trong ®ã cã c¶ c¸c lÖnh ch−a tõng ®−îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy). vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 186 C c¸ lÖ nh vµ phÝ m t¾ t cña AutoCAD 2002 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 1 3DARRAY 3a T¹o mét m¶ng 3 chiÒ u gåm nhiÒ u ® èi t−îng. 2 3DFACE 3f T¹o mét bÒ mÆ t 3 chiÒ u. 3 3DPOLY 3p T¹o mét ® a tuyÕ n trong kh« ng gian 3 chiÒ u. 4 ALIGN al S¾ p xÕ p ® èi t−îng. 5 APPLOAD ap T¶i mét ø ng dông d¹ng AutoLISP, ADS, hoÆ c ARX vµ o m« i tr−êng c« ng t¸c cña AutoCAD . 6 ARC a VÏ cung trß n. 7 AREA aa §o diÖ n tÝ ch vµ chu vi. 8 ARRAY ar Sao chÐ p ® èi t−îng. 9 ATTDEF att T¹o mét thuéc tÝ nh g¸n (cho khèi). 10 ATTEDIT ate Söa c¸c thuéc tÝ nh g¸n cho khèi. 11 BHATCH h, bh §iÒ n ® Ç y mÉ u t« cho mét vïng kÝ n. 12 BLOCK b §Þ nh nghÜ a 1 khèi tõ c¸c ® èi t−îng ® · ® ¸nh dÊ u. 13 BOUNDARY bo T¹o 1 miÒ n hoÆ c 1 ® −êng ® a tuyÕ n tõ mét vïng ® ãng kÝ n. 14 BREAK br Xo¸ mét phÇ n ® èi t−îng hoÆ c chia nã thµnh 2 phÇ n. 15 CHAMFER cha Lµ m v¸t gãc cho mét ® èi t−îng. 16 CHANGE -ch Thay ® æ i thuéc tÝ nh cho 1 ® èi t−îng. 17 CIRCLE c VÏ mét vß ng trß ng. 18 COPY co, cp Sao chÐ p 1 ® èi t−îng. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 187 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 19 DDEDIT ed Söa x© u ký tù vµ c¸c thuéc tÝ nh. 20 DDVPOINT vp Chän h−íng nh× n trong kh« ng gian 3 chiÒ u. 21 DIMALIGNED dal, dimali T¹o h−íng cho ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 22 DIMANGULAR dan, dimang T¹o ® −êng ghi kÝ ch th−íc cho gãc. 23 DIMBASELINE dba T¹o c¸c ® −êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. 24 DIMCENTER dce §¸nh dÊ u vÞ trÝ t© m cña vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 25 DIMCONTINUE dco, dimcont T¹o c¸c ® −êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. 26 DIMDIAMETER ddi, dimdia Ghi kÝ ch th−íc ® −êng kÝ nh cho vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 27 DIMEDIT ded ,dimed Söa ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 28 DIMLINEAR dli, dimlin T¹o mét ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 29 DIMORDINATE dor, dimord T¹o 1 ® iÓ m ghi kÝ ch th−íc. 30 DIMOVERRIDE dov, dimover Qu¶n lý c¸c kiÓ u biÕ n ghi kÝ ch th−íc. 31 DIMRADIUS dra, dimrad Ghi kÝ ch th−íc b¸n kÝ nh cho vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 32 DIMSTYLE d, dst, ddim,dimsty T¹o vµ chØ nh söa kiÓ u ghi kÝ ch th−íc tõ dß ng lÖ nh. 33 DIMTEDIT dimted DÞ ch chuyÓ n vµ xoay trÞ sè ® −êng kÝ ch th−íc. 34 DIST di −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc th« ng qua 2 ® iÓ m. 35 DIVIDE div Chia ® èi t−îng thµnh nhiÒ u phÇ n. 36 DONUT do VÏ vµ ® iÒ n ® Ç y mét vß ng trß n hoÆ c mét vµ nh khuyªn. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 188 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 37 DRAWORDER dr Thay ® æ i c¸c thuéc tÝ nh hiÓ n thÞ cña ® èi t−îng. 38 DSVIEWER av Më cöa sæ trî gióp. 39 DTEXT dt HiÖ n Text trªn mµ n h× nh. 40 DVIEW dv Chän chÕ ® é vÏ h× nh chiÕ u trôc ® o hoÆ c phèi c¶nh. 41 ELLIPSE el VÏ h× nh Ellipse hoÆ c cung Ellipse. 42 ERASE e Xo¸ ® èi t−îng khá i b¶n vÏ. 43 EXPLODE x LÖ nh ph© n t¸ch mét khèi b¶n vÏ thµnh c¸c ® èi t−îng riªng biÖ t. 44 EXPORT exp Ghi sè liÖ u b¶n vÏ ra File d¹ng kh¸c. 45 EXTEND ex Më réng ® èi t−îng vÏ. 46 EXTRUDE ext Dùng h× nh khèi tõ mét h× nh ph¼ ng. 47 FILLET f lµm tr¬ n gãc cña 2 ® −êng th¼ ng. 48 FILTER fi Läc ® èi t−îng. 49 GROUP g §Æ t tªn cho mét nhãm ® èi t−îng ® · ® ¸nh dÊ u. 50 HATCH -h T« mét vïng theo mÉ u t« ® · chØ ® Þ nh. 51 HATCHEDIT he Söa mÉ u t« . 51 HIDE hi DÊ u c¸c nÐ t vÏ khuÊ t trong mét ® èi t−îng 3 chiÒ u. 52 IMAGE im ChÌn 1 File ¶nh vµo b¶n vÏ hiÖ n t¹i. 53 IMAGEADJUST iad §iÒ u khiÓ n ® é t−¬ ng ph¶n, ® é s¸ng tèi cho mét ® èi t−îng Image ® · ® ¸nh dÊ u. 54 IMAGEATTACH iat §Þ nh danh cho ® èi t−îng Image míi. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 189 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 55 IMAGECLIP icl C¾ t mét phÇ n h× nh vÏ vµ t¹o thµnh 1 ® èi t−îng Image míi. 56 IMPORT imp ChÌn File ¶nh vµ o AutoCAD . 57 INSERT i, ddinsert ChÌn khèi vµo b¶n vÏ. 58 INSERTOBJ io Nhóng ® èi t−îng vµ o AutoCAD . 59 INTERFERE inf T× m giao thø c chung cña 2 ® èi t−îng 3 chiÒ u. 60 INTERSECT in T× m phÇ n giao cña 2 miÒ n ® ãng kÝ n. 61 LAYER la, ddlmodes §iÒ u khiÓ n líp. 62 LEADER lead T¹o ® −êng chó gi¶ i cho ® èi t−îng. 63 LENGTHEN len KÐ o dµ i mét ® èi t−îng. 64 LINE l VÏ 1 ® −êng th¼ ng. 65 LINETYPE lt, ltype, ddltype §Þ nh kiÓ u ® −êng vÏ. 66 LIST li, ls HiÓ n thÞ c¸c th«ng tin vÒ nhãm ® èi t−îng ® ¸nh dÊ u. 67 LTSCALE lts §Æ t hÖ sè tû lÖ nÐ t vÏ. 68 MATCHPROP ma Copy thuéc tÝ nh tõ mét ® èi t−îng sang ® èi t−îng kh¸c. 69 MEASURE me LÖ nh chia ® èi t−îng theo ® é dµ i ® o¹n. 70 MIRROR mi LÖ nh lÊ y ® èi xø ng g−¬ ng. 71 MLINE ml T¹o c¸c ® −êng th¼ ng song song nhau. 72 MOVE m LÖ nh di chuyÓ n mét hay nhiÒ u ® èi t−îng. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 190 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 73 MSPACE ms ChuyÓ n kiÓ u hiÓ n thÞ vïng vÏ. 74 MTEXT t, mt LÖ nh viÕ t nhiÒ u dß ng ch÷ trªn b¶n vÏ th« ng qua hép héi tho¹i. 75 MVIEW mv T¹o ® iÓ m nh× n ® éng. 76 OFFSET o LÖ nh vÏ song song. 77 OPTIONS op, pr, gr, ddgrips Gäi hép tho¹i chän ® Ó tõ ® ã ® iÒ u chØ nh c¸c tham sè 78 OSNAP os, ddosnap B¾ t ® iÓ m ® Æ c biÖ t cña mét ® èi t−îng. 79 PAN p Xª dÞ ch b¶n vÏ trªn mµn h× nh. 80 PASTESPEC pa ChÌn vµo b¶n vÏ c¸c néi dung tõ ClipBoard. 81 PEDIT pe LÖ nh söa ® æ i c¸c ® −êng ® a tuyÕ n Polyline. 82 PLINE pl LÖ nh vÏ ® −êng ® a tuyÕ n. 83 PLOT print XuÊ t b¶n vÏ ra giÊ y. 84 POINT po VÏ mét ® iÓ m cã to¹ ® é ® Þ nh tr−íc. 85 POLYGON pol VÏ ® a gi¸c ® Ò u. 86 PREVIEW pre Xem tr−íc trang in. 87 PROPERTIES ch, mo, props, ddmodify, ddchprop HiÖ n hép tho¹i thuéc tÝ nh ® èi t−îng 88 PSPACE ps ChuyÓ n kiÓ u hiÓ n thÞ vïng vÏ. 89 PURGE pu Xo¸ c¸c tªn vµ biÕ n kh«ng dïng ® Õ n (® Ó lµm gän kÝ ch th−íc b¶n vÏ). C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 191 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 90 QUIT exit Tho¸t khá i AutoCAD . 91 RECTANG rec VÏ h× nh ch÷ nhË t. 92 REDRAW r VÏ l¹i c¸c ® èi t−îng trªn mµn h× nh hiÖ n t¹i. 93 REDRAWALL ra VÏ l¹i c¸c ® èi t−îng trªn tÊ t c¶ c¸c mµ n h× nh. 94 REGEN re Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mµn h× nh hiÖ n t¹i. 95 REGENALL rea Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mäi mµn h× nh. 96 REGION reg T¹o vïng cho ® èi t−îng vÏ. 97 RENAME ren §æ i tªn mét ® èi t−îng. 98 RENDER rr T¹o ¶nh cho b¶n vÏ theo chÕ ® é thùc t¹i ¶o. 99 REVOLVE rev T¹o h× nh khèi b» ng c¸ch xoay ® èi t−îng ph¼ ng quanh 1 trôc. 100 ROTATE ro Xoay ® èi t−îng. 101 RPREF rpr §Æ t c¸c tham sè cho lÖ nh Render (® ¸nh bãng). 102 SCALE sc LÖ nh thay ® æ i kÝ ch th−íc ® èi t−îng vÏ. 103 SCRIPT scr Ch¹y liªn tiÕ p c¸c lÖ nh theo kÞ ch b¶n. 104 SECTION sec T¹o mÆ t c¾ t cña mét mÆ t ph¼ ng víi mét h× nh khèi. 105 SETVAR set §Æ t biÕ n cho c¸c ® èi t−îng trong b¶n vÏ. 106 SHADE sha §¸nh bãng b¶n vÏ. 107 SLICE sl ChiÕ u mét h× nh khèi lªn mét mÆ t ph¼ ng. 108 SNAP sn BË t (t¾ t) chÕ ® é b¾ t ® iÓ m khi di chuyÓ n chuét. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh AutoCAD2002 192 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 109 SOLID so T¹o ra mét ® −êng ® a tuyÕ n ® ãng kÝ n ® −îc t« ® Æ c. 110 SPELL sp KiÓ m tra v¨n ph¹m cho c¸c ký tù ® · nhË p trong b¶n vÏ. 111 SPLINE spl T¹o ra c¸c ® −êng cong bË c 2 hoÆ c bË c 3. 112 SPLINEDIT spe Söa ® èi t−îng Spline. 113 STRETCH s Di chuyÓ n hoÆ c kÐ o d·n ® èi t−îng. 114 STYLE st §Þ nh kiÓ u cho c¸c ký tù . 115 SUBTRACT su T¹o vïng hoÆ c miÒ n cña hai ® èi t−îng theo nguyªn t¾ c lo¹i trõ. 116 TABLET ta BË t (t¾ t) kÕ t nèi tíi bµ n sè ho¸. 117 THICKNESS th §é dµ y ® −êng vÏ. 118 TOLERANCE tol §Þ nh nghÜ a c¸c dung sai h× nh häc. 119 TOOLBAR to HiÖ n (È n) c¸c thanh c« ng cô cña AutoCAD . 120 TORUS tor T¹o h× nh b¸nh xe. 121 TRIM tr LÖ nh c¾ t ® −êng cã ® èi t−îng chÆ n. 122 UNION uni Hîp nhÊ t 2 ® èi t−îng, xo¸ c¸c ® −êng ranh giíi chung. 123 UNITS un, ddunits Chän kiÓ u to¹ ® é, ® ¬ n vÞ tÝ nh cho b¶n vÏ. 124 VIEW v, ddview CÊ t hoÆ c ® äc l¹i phÇ n hiÓ n thÞ trªn mµn h× nh. 125 VPOINT -vp Chän ® iÓ m nh× n, h−íng nh× n cho c¸c ® èi t−îng 3 chiÒ u. 126 WBLOCK w Ghi c¸c ® èi t−îng ra File. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 193 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T c¸ dông cña lÖ nh 127 WEDGE we T¹o h× nh khèi 3 chiÒ u tõ 1 mÆ t dèc h−íng trôc X. 128 XATTACH xa KÕ t nèi mét tham chiÕ u kh¸c ® Õ n b¶n vÏ hiÖ n t¹i. 129 XBIND xb §Ý nh mét biÓ u t−îng ® éc lË p vµo b¶n vÏ. 130 XLINE xl T¹o mét ® −êng th¼ ng dµ i v« h¹n. 131 XREF xr §iÒ u khiÓ n c¸c tham chiÕ u bªn ngoµ i ® Õ n b¶n vÏ. 132 ZOOM z Thu phãng ® èi t−îng vÏ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfautocad 2002 vietnamese.pdf