Bê tông cốt thép 1 - Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Mô tả Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm Tài liệu bao gồm - Bản thiết kế - Bản thuyết minh

doc30 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bê tông cốt thép 1 - Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÅ ÂÄÖ SAÌN BÃTÄNG CÄÚT THEÏP 3l1 3l1 l1 l1 l1 l2 l2 l2 l2 1 2 3 4 5 Væía ximàng - caït daìy 2,0 (cm) Baín Bãtäng cäút theïp Låïp traït bàòng væía tam håüp daìy 1,0 (cm) * Kêch thæåïc l1 = 2,2 m l2 = 6,0 m * Hoaût taíi tiãu chuáøn : PTC = 950 KG/m2 n = 1,2 . * Váût liãûu : Bãtäng maïc 200, cäút theïp cuía baín vaì cäút âai cuía dáöm loaûi AI, cäút doüc cuía dáöm loaûi AII. * Säú liãûu tênh toaïn cuía váût liãûu : Rãtäng maïc 200 coï : Rn = 90 (KG/cm2), Rk = 7,5 (KG/cm2). Cäút theïp AI coï : Ra = R’a = 2100 (KG/cm2), Raâ = 1700 (KG/cm2). Cäút theïp AII coï : Ra = R’a = 2700 (KG/cm2), Raâ = 2150 (KG/cm2). Tênh toaïn baín : 1.1 Så däö saìn : - Xeït tyí säú hai caûnh ä baín l2 = 6,0 (m) > 2l1 = 2 2,2 = 4,4 (m). Xem baín laìm viãûc theo mäüt phæång (l1). Ta coï saìn sæåìn toaìn khäúi loaûi dáöm. Coï caïc dáöm 2; 3; 4 laì caïc dáöm chênh, caïc dáöm doüc tæì A âãún D laì caïc dáöm phuû Âãø thênh baín, ta càõt mäüt daíi räüng b = 1 (m) vuäng goïc våïi dáöm phuû vaì xem nhæ mäüt dáöm liãn tuûc gäúi lãn caïc dáöm phuû vaì tæåìng. 1.2 Læûa choün kêch thæåïc caïc bäü pháûn saìn : a) Chiãöu daìy baín ( hb) : Ta coï thãø choün så bäü chiãöu daìy baín theo cäng thæïc sau : hb = l Våïi + m = 35 vç baín loaûi dáöm liãn tuûc. + D = 0,8¸1,4 phuû thuäüc vaìo taíi troüng PTC = 950 (KG/m2) láúy D =1,25. + l = l1 = 2,2 (m) = 220 (cm ). hb = (cm). Láúy hb = 8,0 (cm). b) Dáöm phuû : - Chiãöu cao tiãút diãûn dáöm hdp : Chon hdp = ld , Våïi + ld =l2 = 6,0 (m) = 600 (cm) + md = 13 => hdp = 600 = 46,154 (cm) hdp = 45 (cm) . - Chiãöu räüng dáöm bdp : bdp = 0,4 hdp = 0,4 45 = 18 (cm) bdp = 20 (cm). c) Dáöm chênh : - Chiãöu cao tiãút diãûn dáöm hdc : Chon hdc = ld , Våïi + ld =3l1 = 3 2,2 = 6.6 (m) = 660 (cm) + md = 9 => hdc = 660 = 73,3 (cm) hdc = 73 (cm) - Chiãöu räüng dáöm bdc : bdc = 0,4 hdc = 0,4 73 = 29,2 (cm) bdc = 29 (cm) . 1.3 Nhëp tênh toaïn cuía baín : - Nhëp giæía : l = l1 - bdp = 220 - 20 = 200 (cm) = 2,0 (m). - Nhëp biãn : lb = l1b - = 220 - = 197 (cm) =1,97 (m). 1.4 Taíi troüng trãn baín : + Hoaût taíi tênh toaïn : Pb = n PTC = 1,2 950 =1140 (KG/m2) + Ténh taíi âæåüc tênh toaïn ghi trong baíng sau : Caïc låïp Tiãu chuáøn n Tênh toaïn - Væía ximàng 2,0 (cm), 40 1,2 48 - Baín Bãtäng cäút theïp daìy 8 (cm) 200 1,1 220 - Væía traït 1,0 (cm), 18 1,2 21,6 Cäüng 289.6 Láúy troìn gb = 290 (KG/m2 ). Taíi troüng toaìn pháön : Tênh toaïn våïi daíi baín räüng b1= 1 (m), coï Tênh mämen : ÅÍ nhëp giæía vaì gäúi giæía: ÅÍ nhëp biãn vaì gäúi thæï hai : 340 80 sb 200 200 200 2200 2200 2200 l = 2000 l = 2000 lb= 1970 357,5 357,5 504,5 357,5 357,5 504,5 Hçnh veî : Så âäö tênh toaïn cuía daíi baín Tênh cäút theïp : Choün a0 = 1,5 (cm) cho moüi tiãút diãûn. h0 = hb - a0 = 8,0 - 1,5 = 6,5 (cm) . + ÅÍ goïi biãn vaì nhëp biãn : Våïi M = 504,5 (KGcm); ; ; ; Kiãøm tra : ; håüp lyï, læïc laì viãûc chon hb âaí duïng. Dæû kiãún duìng cäút theïp F8 coï fa = 0,503 (cm2), khoaíng caïch giæía caïc cäút theïp laì : ; Choün F8, a = 13 (cm), tra baíng ta coï Fa = 3,87 (cm2) + ÅÍ gäúi giæía vaì nhëp giæía : Våïi M = 35750 (KGcm); ; ; ; Duìng cäút theïp F6, coï fa = 0,283 (cm2), khoaíng caïch giæía caïc cäút theïp laì : ; Choün F6, a = 10 (cm), tra baíng ta coï Fa = 2,83 (cm2) Taûi caïc nhëp giæía vaì goïi giæía åí vuìng âæåüc pheïp giaím 20% coït theïp coï : Tè lãû cäút theïp ; Choün duìng F6, a = 13 (cm) coï Fa = 2,18 (cm2) Kiãøm tra chiãöu cao laìm viãûc h0. Láúy låïp baío vãû 1 (cm) tênh laûi, - Våïi tiãút diãûn duìng F8 coï - Våïi tiãút diãûn duìng F6 coï Caí hai h0 = 6,6 (cm) vaì h0 = 6,7 (cm) âãöu xáúp xè vaì nghiãng vãö phêa låïn hån so våïi trë säú âaí duìng âãø tênh toaïn laì 6,5 (cm), duìng âæåüc vaì thiãn vãö an toaìn. Cäút theïp chëu mämen ám : Våïi Pb = 1140 < 5gb = 1450 (KG/m2), láúy doaûn daìi tênh toaïn cuía cäút theïp bàòng 0,3l = 0,3 × 2,0 = 0,60 (m) . Âoaûn daìi tæì muït cäút theïp âãún truûc dáön seî laì : Våïi hb = 8 (cm) coï thãø tiãút kiãûm cäút theïp bàòng caïch uäún phäúi håüp. Âoaûn thàóng tæì âiãøm uäún âãún meïp dáöm laì : Tênh âeïn truûc dáöm seî laì : ( Xem hçnh veî trang bãn caûnh ) Cäút theïp âàût cáúu taûo : Cäút chëu mämen ám âàût theo phæång vuäng goïc våïi dáöm chênh, chon F6 , a = 20 (cm), coï diãûn têch trong mäøi meït cuía baín laì : 1,41 (cm2) , låïn hån 50% Fa taûi gäúi tæûa giæía cuía baín ( . Duìng caïc thanh cäút muî, doaûn daìi âãún meïp dáöm : , Tênh âãún truûc dáöm : , Chiãöu daìi toaìn bäü âoaûn thàóng:, kãø âãún hai moc vuäng 7(cm). Chiãöu daìi caí âoaûn thanh . Cäút theïp phan bäú åí phêa dæåïi choün F6, a = 30 (cm), coï diãûn têch tiãút diãøn trong mäøi meït bãö räüng cuía baín laì , låïn hån 20% cäút theïp chëu læûc giæía nhëp {våïi nhëp biãn laì : ;nhëp giæía }. Tæì truûc 2 âãún truûc 4, cäút theïp åí caïc ä baín giæía âæåüc giaím 20%, trong âoï khoaíng caïch cäút theïp láúy tæì ä thæï 2 tråí âi láúy a = 260 (cm) thay cho a = 220 (cm). Tênh toaïn dáöm phuû : Så âäö tênh : Dáöm phuû laì dáöm liãn tuûc bäún nhëp Doaûn gäúi lãn tæåìng láúy Sd = 22 (cm). Bãö räüng dáöm chênh âaí giaí thiãút bdc =29 (cm), nhëp tênh toaïn laì: Nhëp giæía laì : ; Nhëp biãn laì : Chãnh lãûch giæía caïc nhëp : 110 220 Så âäö tênh toaïn : Â Á À 290 290 5710 5800 2´170 6000 6000 6826 6826 6826 6335 10142 10255 8452 8058 7772 7772 9564 9564 11658 9564 Taíi troüng : Vç khoaíng caïch giæía caïc dáöm âãöu bàòng nhau, l1 = 2,2 (m). - Hoaût taíi trãn dáöm : . - Ténh taíi : Trong âoï Taíi troüng tênh toaïn toaìn phaìn : Tè säú : Näüi læûc : Tung âäü hçnh bao mämen : Tra baíng âãø láúy hãû säú b vaì kãút quaí tênh toaïn trçnh baìy trong baíng 1. Mämen ám åí nhëp biãn triãût tiãu caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn Mämen dæång triãût tiãu caïch meïp gäúi tæûa giæía mäüt doaûn Taûi nhëp biãn Læûc càõt : Baíng I :Tênh toaïn hçnh bao mämen cuía dáöm phuû. Nhëp tiãút diãûn Giaï trë b Tung âäü M (KGm) Mmax Mmin Mmax Mmin Nhëp biãn Gäúi 1 1 2 0,425 l 3 4 0 0.0650 0.0900 0.0910 0.0750 0.0200 0 7325 10142 10255 8452 2254 Gäúi 2 - TD5 -0.0715 -8058 Nhëp 2 6 7 0,5 l 8 9 0.0180 0.0580 0.0625 0.0580 0.0180 -0.035 -0.016 -0.014 -0.029 1966 6335 6826 6335 1966 -3823 -1748 -1529 -3167 Gäúi 3 - TD10 -0.0625 -6826 Nhëp giæîa 11 12 0,5 l 13 14 0.0180 0.0580 0.0625 0.0580 0.0180 -0.029 -0.014 -0.016 -0.035 1966 6335 6826 6335 1966 -3167 -1529 -1748 -3823 Tênh toaïn cäút theïp doüc : - Ta coï Rn = 90 (KG/cm2 ) Ra = R’a = 2700 (KG/cm2) Våïi mämen ám : Tênh theo tiãút diãûn hçnh chæí nháût b = 20 (cm), h = 45 (cm), giaí thiãút a = 3,5; - Taûi gäúi 2 , våïi M = 8058 (KGm) coï A < ad = 0,3. Kiãøm tra Taûi gäúi 3 M = 682600 (KGm) Våïi mämen dæång : Tênh theo tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn. Láúy hc = 8 (cm). ÅÍ nhëp giæía : a = 3,5 (cm) , h0 = h - a = 45 - 3,5 = 41,5 (cm). ÅÍ nhëp biãn , mämen låïn coï khaí nàng ta phaíi sæí duûng nhiãöu cäút theïp, nãn dæû kiãún a = 4,5 (cm); h0 = 40,5 (cm). Âãø tênh bãö räüng caïnh dáöm bc ta láúy C1 beï hån ba trë säú sau : Mäüt næía khoaíng caïch hai meïp trong cuía dáöm Tênh Coï Mmax = 10255 < Mc . Truûc trung hoìa qua caïnh. Taûi nhëp biãn: Taûi nhëp giæía : M = 682600 (KGcm), ho =42 (cm). Kiãøm tra tè säú cäút theïp : - ÅÍ nhëp biãn ÅÍ nhëp giæía Bäú trê cäút theïp doüc: Âãø coï âæåüc caïch bäú trê håüp lê cáön so saïnh caïc phæång aïn. Træåïc hãút tçm täø håüp thanh coï thãø choün cho caïc tiãút diãûn chênh. Trong baíng 2 chè måïi ghi caïc tiãút diãûn riãng biãût, chæa xeït âãún sæû phäúi håüp giæía caïc vuìng, diãûn têch caïc thanh âæåüc ghi keìm åí phêa dæåïi. Baíng 2 : Mäüt säú caïch choün cäút theïp cho tiãút diãûn chênh cuía dáöm Tiãút diãûn Nhëp biãn Gäúi 2 Nhëp 2 vaì giæía Gäúi3 Diãûn têch Fa cáön thiãút 9,58 (cm2) 8,50 (cm2) 6,44 (cm2) 7,00 (cm2) Caïc thanh vaì diãûn têch tiãút diãûn 2F18+3F14 9,71 (cm2) 4F18 10,18 (cm2) 2F12+3F18 9,89(cm2) 2F20+3F12 9,67(cm2) 5F16 10,05(cm2) 2F16+3F14 8,64(cm2) 2F18+3F12 8,48(cm2) 2F20+2F12 8,54(cm2) 3F16+2F14 9,11(cm2) 2F16+2F14 7,1(cm2) 3F18 7,63(cm2) 3F14+2F12 6,88(cm2) 2F16+2F14 7,1(cm2) 2F16+3F12 7,41(cm2) 2F18+2F12 7,35(cm2) Mäüt sä phæång aïn bäú trê cäút theïp âæåüc ghi trong baíng 3. Baíng 3 : Mäüt säú phæång aïn bäú trê cäút theïp Tiãút diãûn Phæång aïn Nhëp biãn Gäúi 2 Nhëp 2 Gäúi 3 Nhëp giæía 1 2 3 5F16 2F18+3F14 4F18 3F16+2F14 2F16+3F14 2F18+3F12 2F16+2F14 2F16+2F14 2F12+3F14 2F14+2F16 2F16+2F14 2F16+3F12 2F16+2F14 2F16+2F14 2F16+3F16 * Nháûn xeït : - Phæång aïn 1 : Coï thãø phäúi håüp täút cäút theïp giæía caïc vuìng, chè duìng hai loain cäút theïp, nhæng cäút theïp coï diãûn têch låïn gáy laíng phê. - phæång aïn 2 : Chon cäút theïp coï diãûn têch væìa phaíi,tæång âäúi saït våïi yãu cáöu, coï thãø phäúi håüp täút cäút theïp giæía caïc vuìng. - phæång aïn 3 : Chon cäút theïp coï diãûn têch væìa phaíi, khoï coï thãø phäúi håüp täút cäút theïp giæía caïc vuìng, duìng nhiãöu cäút theïp coï âæåìng kênh khaïc nhau. ¯2F16 Xeït ba phæång aïn ta tháúy phæång aïn 2 coï sæû phäúi håüp cäút theïp giæía caïc vuìng täút nháút, laûi duìng caïc cäút theïp coï sæû chãnh lãûch vãö âæåìng kênh khong nhiãöu, chè duìng coï ba âæåìng loaûi kênh khaïc nhau. ®2F14 ² 2F14 ±2F14 ­F14 ¬2F18 ° 2F16 Hçnh veî : Bäú trê cäút theïp chëu læûc trong caïc chi tiãút chênh cuía dáöm (P.A.2) Tênh toaïn cäút theïp ngang : Træåïc hãút kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú cho tiãút diãûn chëu càõt låïn nháút , taûi âoï, cäút theïp âaí bäú trê, coï h0 = 40,2 (cm) Thoía maín âiãöu kiãûn haûn chãú. Kiãøm tra âiãöu kiãûn tênh toaïn . Gäúi coï læûc càõt beï nháút Q1=7772 (KG), taûi caïc tiãút diãûn gáön gäúi 1 coï h0 = 42,1 (cm) Xáøy ra nãn cáön phaíi tênh cäút âai Tênh cho pháön bãn traïi gäúi 2 våïi Q=11658 (KG) vaì h0 = 40,2 (cm) Choün cäút âai F6 ,fâ=0,283 (cm2) , hai nhaïnh, n = 2, theïp AI coï Raâ =1700 (KG/cm2). Khoaíng caïch tênh toaïn : Khoaíng caïch cáúu taûo, våïi h= 45 (cm), Uct=15 (cm). Ta choün U =14 (cm) Tênh toaïn veî hçnh bao váût liãûu : ÅÍ nhëp, âæåìng kênh cäút theïp nhoí hån 20 (mm), láúy låïp baío vãû bàòng 2 (cm). ÅÍ gäúi tæûa, cäút dáöm phuû nàòm dæåïi cäút cuía baín do âoï chiãöu daìy låïp baío vãû thæûc tãú cuíng laì 2 (cm), khoaíng håí giæía hai cäút theïp laì 3 (cm). Tæì chiãöu daìy låïp baío vãû vaì bäú trê cäút theïp tênh ra a, h0 cho tæìng tiãút diãûn. Kãút quaí tênh toaïn khaí nàng chëu læûc ghi trong baíng 4. Moüi træåìng håüp âãöu tênh theo træåìng håüp tiãút diãûn âàût cäút theïp âån. Våïi tiãút diãûn chëu mämen dæång thay b bàòng bc= 164 (cm). Baíng 4 : Khaí nàng chëu læûc cuía caïc tiãút diãûn Tiãút diãûn Säú læåüng vaì diãûn têch cäút theïp h0 (cm) a g Mtâ (KGm) Giæía nhëp biãn Caûnh nhëp biãn Caûnh nhëp biãn Trãn gäúi 2 Caûnh gäúi 2 Caûnh gäúi 2 Nhëp2 Caûnh nhëp 2 Gäúi 3 Caûnh gäúi 3 Giæía nhëp 2F18+3F14 ; 9,71 (cm2) Uäún 2F14 coìn 2F18+F14 ; 6,63 (cm2) Uäún F14 coìn F18 ; 5,09 (cm2) 2F16+3F14 ; 8,64 (cm2) Uäún hoàûc càõt F14 coìn 2F16+2F14 ; 7,1(cm2) Uäún hoàûc càõt 2F14 coìn 2F16 ; 4,02 (cm2) 2F14+2F16 ; 7,1 (cm2) Uäún 2F14 coìn 2F16 ; 4,02 (cm2) 2F16+2F14 ;7,1 (cm2) Uäún hoàûc càõt 2F14 coìn 2F16 ; 4,02 (cm2) 2F14+2F16 ; 7,1 (cm2) 40.8 42.2 42.1 41.7 40.2 42.2 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 0.0436 0.0287 0.0221 0.3111 0.2646 0.1429 0.0307 0.0174 0.2521 0.1429 0.0307 0.978 0.986 0.989 0.844 0.868 0.929 0.985 0.991 0.874 0.929 0.985 10457 7446 5722 8208 6695 4253 7975 4540 7079 4253 7975 ÅÍ nhëp 2 coï 4 thanh sau khi uäún 2F14 , khaí nàng cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtâ=4540 (KGm). Dæûa vaìo hçnh bao mänen, åí tiãút diãûn 6 coï M =1966 (KGm), åí tiãút diãûn 7 coï M =6335 (KGm), váûy tiãút diãûn coï M =4540(KGm) nàòm giæía hai tiãút diãûn 6vaì 7,caïch tám gäúi 2 mäüt doaûn Âoï laì tiãút diãûn sau cuía caïc thanh âæåüc uäún.Choün âiãøm uäún cuía âiãøm uäún caïch meïp gäúi mäüt âoaûn 166 (cm), âiãøm uäún caïch tám gäúi 166+14,5=180,5 (cm) Tçm âiãøm càõt lê thuyãút thanh säú 2 bãn phaíi gäúi 2. Nhæîng thanh coìn laûi coï Mtâ= 6695(KGm) . Dæûa vaìo hçnh bao mämen tçm tiãút diãûn coï mämen ám 6695. Âoï laì tiãút diãûn nàòm giæía tiãút diãûn 5 coï M = 8058 vaì tiãút diãn 6 coï M = 3823 Tênh toaïn âoaûn keïo daìi W trong âoï láúy Q laì âäü däúc cuía biãøu âäö mämen. Dáöm phuû chëu taíi troüng phán bäú, biãøu âäö mämen laì âæåìng cong, viãûc xaïc âënh âäü däúc cuía biãøu âäö tæång âäúi phæïc taûp nãn láúy gáön âuïng Q theo giaï trë læûc càõt. Taûi màût càt lyï thuyãút våïi x1= 36,8 coï Qt1: Phêa træåïc màût càõt lê thuyeït coï cäút xiãn nhæng noï åí khaï xa nãn khäng kãø vaìo tênh toaïn, Qx= 0 53 > 20d = 28 (cm). Láúy W =53 (cm). 4253 6695 3823 1748 8058 z’4= 6695 5 6 x4 x1 x=kl=165 x2 0,2 l = 114,2 Qt1 Qt2 9564 x1 x2 0,5 l = 285,5 Âiãøm càõt thæûc tãú cuía cäút theïp caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn Muït trãn cuía cäút xiãn caïch meïp gäúi tæûa 166 (cm) {caïch tám gäúi 180,5(cm)}. Cäút xiãn nàòm ngoaìi phaûm vi keïo daìi W nãn ta khäng kãø vaìo trong khi tênh toaïn laì âuïng. Tæång tæû, tçm màût càõt lê thuyãút cuía hai thanh säú 3 bãn phaíi gäúi 2. Våïi caïc thanh coìn laûi coï Mtâ= 4253 (KGm) W1 = 166 -102,6 = 63,4 (cm) > 20d =28 (cm) Ta coï W2 < W1 Váûy låïp cäút xiãn váøn coìn caïch xa nãn khi tênh toaïn ta khäng cáön kãø âãún. Láúy W = 63 Âiãøm càõt thæûc tãú cuía cäút theïp caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn ÅÍ bãn traïi gäúi 3, càõt 2 thanh säú 7, caïc thanh coìn laûi coï Mtâ= 4253 (KGm). Tçm màût càõt lê thuyãút : caïch meïp traïi gäúi 3 Âáúu trãn cuía cäút xiãn caïch meïp gäúi 3 mäüt doaûn 166 (cm). Wt= 166 - 80,3 = 85,7 (cm) Khi khäng kãø âãún cäút xiãn, tênh âæåüc: Ta coï W2< Wt , láúy W = 85 (cm). Âiãøm càõt thæûc tãú 80.3 + 85 = 165,3 (cm) Trãn baín veî thi cäng ngæåìi ta thæåìng xaïc âënh âoaûn daìi cuía cäút theïp tênh tæì truûc gäúi tæûa âãún muït cäút theïp, kê hiãûu Z . láúy troìn 104 (cm) láúy troìn 157 (cm) láúy troìn 180 (cm) Kiãøm tra vë trê uäún cuía cäút xiãn bãn traïi cuía gäúi 2 theo caïc âiãöu kiãûn quy âënh cho âiãøm bàõt âáöu vaì âiãøm kãút thuïc. Khi xem cäút xiãn tæì trãn xuäúng, coï âiãøm bàõt âáöu láön læåüt caïch truûc gäúi tæûa laì 40 (cm) vaì 90 (cm) {caïch meïp gäúi tæûa laì 25,5 (cm) va 75,5 (cm)ì }. Uäún thanh säú 2 coï 25,5 >h0/2=21,1(cm), thoía maín yãu cáöu vãö âiãøm âáöu. Âiãøm cuäúi, tênh theo hçnh hoüc, caïch meïp gäúi mäüt doaûn Z’4=67 (cm) {caïch tám gäúi 81,5 (cm)}. Taûi âáy coï Mtâs=6695 > M= 4786 (KGm) Nãúu muäún tçm tiãút diãûn sau, taûi doï coï M = Mtâs ta tênh x4 Coï Z’4=67 > x4 Âiãøm kãút thuïc uäún cäút theïp tæì trãn xuäúng nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau. Uäún caïc thanh säú 3 gäöm 2F14 Tiãút diãûn caïch truûc gäúi mäüt doaûn Z5=91 (cm), caïch meïp Z’5=76,5 (cm). Khi uäún hai thanh naìy thç khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn træåïc khi uäún chênh laì Mtât= 6695 (KGm) vaì tiãút diãûn væìa xaïc âënh våïi x4= 28 (cm) chênh laì tiãút diãûn træåïc cuía 2F14 sàõp uäún. Khoaíng caïch 76,5 - 28 = 48,5 (cm) >h0/2, thoía maín quy âënh. Sau khi uäún coï Mtâs = 4253 (KGm). Taûi tiãút diãûn coï M = 0, càõt lê thuyãút hai thanh coìn laûi, Mtâ= 0. Tæì âoï tråí âi duìng 2F14 laìm cäút giaï cáúu taûo näúi vaìo våïi 2F16. Theo caïch thæïc væìa trçnh baìy trãn tiãún haình kiãøm tra caïc thanh vaì kãút quaí thãø hiãûn lãn hçnh bao váût liãûu. * Kiãøm tra neo cäút theïp : Cäút theïp åí phêa dæåïi, sau khi uäún, càõt, phaíi âaím baío säú coìn laûi phaíi âæåüc neo chàõc vaìo gäúi. ÅÍ nhëp biãn, Fa= 9,71(cm2), cäút theïp neo vaìo gäúi 2F18 coï diãûn têch 5,09(cm2), 5,09 (cm2) > (1/3)´ 9,71 =3,24 (cm2). Âoaûn cäút theïp neo vaìo gäúi biãn kã tæû do. Cn³ 10d = 10´1,8 = 18 (cm). Âoaûn dáöm kã lãn tæåìng 22 (cm), baío âaím âuí chäø âãø neo cäút theïp. Âoaûn neo thæûc tãú láúy 22 - 3 = 19 (cm). Cäút theïp åí nhëp gæía, Fa= 6,16 (cm2), säú neo vaìo gäúi laì 2F12 coï diãûn têch 2,26(cm2), Baío âaím 2,26 > (1/3)6,16 = 2,05 (cm2). Tênh toaïn dáöm chênh: Så âäö tênh toaïn: Dáöm chênh laì dáöm liãn tuûc ba nhëp. Kêch thæåïc dáöm âaí giaí thiãút: b =29 (cm), h=73(cm). Choün caûnh cäüt b0=30 (cm). Âoaûn dáöm chênh kã lãn tæåìng âuïng gàòng chiãöu daìy tæåìng laì 34 (cm). Nhip tênh toaïn åí nhëp giuía vaì nhëp biãn âãöu bàòng l = 6,6 (m). Så âäö tênh toaïn. 300 300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 6600 6600 6600 6600 6600 6600 Så âäö tênh toaïn dáöm chênh Xaïc âënh taíi troüng: Hoaût taíi táûp trung Troüng læåüng baín thán dáöm âæa vãö thaình caïc læûc táûp trung: Tènh taíi do dáöm phuû truyãön vaìo: Tènh taíi taïc duûng táûp trung: G = G0 +G1 = 1,1 + 5,05 = 6,15 (t) Tênh toaïn vaì veî biãøu âäö mämen: Låüi duûng tênh cháút âäúi xæïng cuía så âäö tênh toaïn âãø veî biãøu âäö mämen theo caïch täø håüp. Biãøu âäö MG Tênh ; a hãû säú xaïc âënh bàòng caïch tra baíng Caïc biãøu âäö MP Xeït bäún træåìng håüp báút låüi cuía hoaût taíi 1,2,3,4 Nhæ trãn hçnh veî sau {b,c,d,e} Kãút quaí tênh toaïn ghi trong baíng 5. Trong så âäö Mp3 vaì Mp4 coìn thiãúu a âãø tênh mämen caïc tiãút diãûn 1,2,3. Âãø tênh toaïn M3 cáön thãm Mc c) b) a) MG Mp1 Mp2 Hçnh veî Så âäö tênh toaïn bäø tåü mämen åíí mäüt säú tiãút diãûn Mp3 d) Mp4 e) Hçnh veî Så âäö tênh mämen trong dáöm Baíng 5 : Tênh toaïn vaì täø håüp mämen Tiãút diãûn Så âäö 1 2 B 3 MG a M 0.244 9.904 0.156 6.332 -0.267 -10.838 0.067 2.720 Mp1 a M 0.289 28.703 0.244 24.233 -0.133 -13.209 -0.133 -13.209 Mp2 a M -0.044 -4.370 -0.089 -8.839 -0.133 -13.209 0.200 19.863 Mp3 a M 22.810 12.514 -0.311 -30.888 10.106 Mp4 a M 1.457 2.913 0.044 4.370 Mmax 38.607 30.565 -6.468 22.583 Mmin 5.534 -2.507 -41.725 -10.490 Våïi så âäö Mp3 coï Âem càt råìi caïc nhëp AB, BC. Våïi Mp4 coï Våïi Mp3 nhëp 1 vaì 2 coï taíi troüng, tênh M0 cuía dáöm âån giaín kã lãn hai gäúi tæûa tæû do. Âæa caïc säú liãûu væìa tênh dæåüc vaìo baíng 5 Biãøu âäö bao mämen: Tung âäü cuía biãøu âäö bao mämen Mmax = MG + maxMp ; Mmin = MG + minMp . Tênh toaïn Mmax vaì Mmin cho tæìng tiãút diãûn vaì ghi vaìo hai doìng cuäúi baíng 5.Biãøu âäö bao mämen veî åí hçnh sau {a} .Trãn hçnh {b} theí hiãûn caïch veî chäöng caïc biãøu âäö thaình pháön MI = MG +Mpi Biãøu âäö sau {b}seî cho hçnh aính chi tiãút hån Mmax vaì Mmin trong âoaûn gáön gäúi B. Duìng biãøu âäö hçnh {b} seî xaïc dënh mämen meïp gäúi vaì âäü däúc biãøu âäö chênh xaïc hån. Cuíng coï thãø âaût âæåüc sæû chênh xaïc bàòng caïch tênh vaì veî nhæ åí baíng 5 vaì hçnh {a} nhæng phaíi bäø sung thãm mäüt vaìi tiãút diãûn tênh toaïn trong âoaûn gáön gäúi B. {a} {b} 2,507 41,725 10,49 5,534 6,468 38,607 30,565 22,583 Hai caïch veî biãøu âäö bao mämen Xaïc âënh mämen åí meïp gäúi: Xeït gäúi B. Theo hçnh bao mämen ta tháúy ràòng phêa bãn phaíi gäúi B biãøu âäö Mmin êt däúc hån phêa bãn traïi, tênh mämen meïp bãn phêa phaíi seî coï trë tuyãût âäúi låïn hån Âäü däúc cuía biãøu âäö mämen trong âoaûn gáön gäúi B Mmg 41,725 bc=300 bc/2 10,49 3 B DM 2200 Seî duìng giaï trë naìy âãø tênh cäút theïp taûi gäúi. Tênh vaì veî biãøu âäö bao læûc càõt: Tiãún haình tênh toaïn nhæ våïi biãøu âäö bao mämen QG = bG ; QPi = bP . Hãû säúb trabaíng, caïc træåìng håüp cháút taíi láúy theo hçnh veî så âäö tênh mämen trong dáöm åí phaìn trãn, kãút quaí tênh toaïn ghi vaìo baíng 6. Trong âoaûn giæía nhëp, suy ra læûc càõt Q theo phæång phaïp màût càõt, xeït cán bàòng âoaûn dáöm. Vê duû : våïi QG, åí giæía nhëp biãn ta seî coï Q = QA - G = 4,442 - 6,06 = -1,618. Thäng thæåìng âoaûn giæía nhëp coï Q khaï beï nãn coï thãø khäng cáön quan tám nhiãöu. Baíng 6 :Tênh toaïn täø håüp læûc càõt Så âäö Âoaûn Bãn phaíi gäúi A Giæía nhëp biãn Bãn traïi gäúi B Bãn phaíi gäúi B Giæía nhëp giæía QG b Q 0.733 4.508 -1.642 -1.267 -7.792 1.000 6.150 0.000 QP1 b Q 0.867 13.047 -2.001 -1.133 -17.049 0.000 0.000 0.000 QP2 b Q -0.133 -2.001 -2.001 -0.133 -2.001 1.000 15.048 0.000 QP3 b Q 0.689 10.368 -4.680 -1.311 -19.728 1.222 18.389 3.341 Qmax 17.555 -3.643 -9.793 24.539 3.341 Qmin 2.507 -6.322 -27.520 6.150 0.000 3,341 6,15 17,555 24,539 6,322 B 2,507 9,793 27,520 3,643 A Biãøu âäö bao læûc càõt Tênh cäút theïp doüc: Hãû säú haûn chãú vuìng neïn a0 =0,62 ; A0 = 0,42. Säú liãûu Rn = 90; Ra=R’a= 2700(KG/m2) Tênh våïi mämen dæång : Tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn. Bãö räüng caïnh duìng trong tênh toaïn Bc = b + 2c1 c1 láúy theo trë säú beï nháút trong ba trë säú. Mäüt næía khoaíng caïch giæía hai meïp trong cuía dáöm 0.5(660 - 29)=315,5(cm). Mäüt pháön saïu nhëp dáöm : 9hc = 9´ 8 = 72 (cm) Láúy c1= 72 Bc= 29 + 2´ 72 = 173 (cm) Giaí thiãút a =4,5 (cm) ; h0 = 73 - 4,5 = 68,5 (cm) Tçm Mämen dæång låïn nháút M = 38,607< Mc Truûc trung hoìa qua caïnh. Coï hc =8 (cm) < 0,2h0 = 13,7 (cm), coï thãø duìng cäng thæïc gáön âuïng ÅÍ nhëp 1 ÅÍ nhëp 2 Tênh våïi mämen ám : Caïnh dáöm nàòm trong vuìng keïo, tênh theo tiãút diãûn chæí nháût b = 29 (cm). ÅÍ trãn gäúi cäút theïp dáöm chênh phaíi âàût xuäúng phêa dæåïi haìng trãn cuìng cuía cäút theïp dáöm phuû nãn a khaï låïn. Giaí thiãút a = 7,5 (cm), h0 = 73 - 7,5 = 65,5 (cm). Taûi gäúi B láúy mämen meïp gäúi 39,595 (tm). Kiãøm tra tè säú cäút theïp : Tiãút diãûn åí nhëp giæía : Tè säú cäút theïp nàòm trong phaûm vi håüp lê. Choün cäút theïp nhæ âaí ghi trong baíng 7. ÅÍ phêa dæåïi láúy låïp baío vãû 2,5 (cm), åí phêa trãn låïp baío vãû 3,6 (cm), tæì chiãöu daìy låïp baío vãû tênh laûi h0 ghi åí baíng 7. Baíng 7 : Choün cäút theïp doüc cuía dáöm Tiãút diãûn Fa (cm2) Choün cäút theïp; diãûn têch (cm2) h0 Nhëp biãn Gäúi B Nhëp giæía 22,17 29,1 12,97 2F22+3F25 22,33 6F25 29,45 3 F25 14,73 67,1 65,4 69,3 Tênh toaïn cäút theïp ngang: Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú Trë säú læûc càõt låïn nháút 27,520 < 59,743. Thoía maín âiãöu kiãûn haûn chãú. Tênh Trong âoaûn giæía nhëp coï trë säú læûc càõt 6,322 8,535 nãn phaíi tênh toaïn cäút theïp chëu læûc càõt. Choün âai F8; fâ= 0,503 (cm2), hai nhaïnh, khoaíng caïch U =20 (cm) thoía maín caïc âiãöu kiãûn cáúu taûo vaì beï hån Umax . Khaí nàng chëu càõt cuía bãtäng vaì cäút âai trãn tiãút diãûn nguy hiãøm nháút laì: ÅÍ bãn phaíi gäúi B coï Q < Qâb , bãtäng âuí khaí nàng chëu càõt, khäng cáön tênh toaïn cäút xiãn. Taûi nhæîng vuìng naìy nãúu coï cäút xiãn chè laì låüi duûng uäún cäút doüc. Taûi bãn traïi gäúi B coï Q > Qâb , cáön tênh toaïn cäút xiãn, trong âoaûn dáöm daìi 2,2 (m), dæû kiãún âàût hai låïp cäút xiãn Cäút xiãn seî do cäút doüc åí nhëp biãn uäún lãn goïc a = 450 Trong âoaûn dáöm âang xeït, læûc càõt laì hàòng säú, âäöng thåìi xem gáön âuïng laì tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm chè càt qua mäüt låïp cäút xiãn vç váûy ta coï Giaï trë Fx tênh âæåüc khaï beï vç vaûy khäng cáön thiãút phaíi tênh chênh xaïc {xem tiãút diãûn nghiãng càõt qua hai låïp cäút xiãn} . 1730 a) 730 Fa MÄMEN DÆÅNG h0 80 Fa MÄMEN ÁM h0 730 290 Så âäö tênh cäút doüc vaì bäú trê cäút xiãn Tênh toaïn cäút treo : ÅÍ chäø dáöm phuû kã lãn dáöm chênh cáön coï cäút treo âãø gia cäú cho dáöm chênh. Læûc táûp trung do dáöm phuû truyãön lãn dáöm chênh laì P1= P + G1 = 15,048 + 5,05 = 20,098 (t). Cäút treo âæåüc âàût dæåïi daûng caïc cäút âai, diãûn têch cáön thiãút. Duìng cäút âai F8, hai nhaïnh thç säú læåüng âai cáön thiãút laì âai. Âàût mäøi bãn meïp dáöm phuû nàm âai, trong âoaûn: h1 = hdc - hdp = 73 - 45 = 28 (cm), Khoaíng caïch giæía caïc âai laì 6 (cm). Càõt, uäún cäút theïp vaì veî hçnh bao váût liãûu: Bäú trê caïc thanh theïp taûi caïc tiãút diãûn chênh nhæ hçnh veî. 7 5 F25 2F25 36 2 F25 2F25 2F25 3 25 4 Hçnh veî : Cäút theïp taûi caïc tiãút diãûn chênh 25 2F22 Gäúi B 6 F25 1 Nhëp Giæía Nhëp Biãn Tênh khaí nàng chëu læûc: Nhëp biãn mämen dæång, tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn, bãö räüng caïnh 173(cm). , âuïng træåìng håüp truûc trung hoìa nàòm trong caïnh Gäúi B, mämen ám, tiãút diãûn chæí nháût b = 29 (cm), h0 = 66,5 (cm). ÅÍ nhæîng tiãút diãûn khaïc, sau khi càõt, uäún cäút theïp, tênh Mtd våïi nhæîng cäút theïp coìn laûi cuíng tæång tæû nhæ trãn. Våïi mäøi tiãút diãûn cáön xaïc âënh h0 theo cáúu taûo cäút theïp tiãút diãûn âoï. Viãûc càõt, uäún vaì tênh tung âäü hçnh bao váût liãûu âæåüc diãøn daíi trong baíng 8. Baíng 8 : khaí nàng chëu læûc cuía caïc tiãút diãûn Tiãút diãûn Cäút theïp ; Fa (cm2) h0 (cm) a g Mtd (tm) Nhëp biãn bc = 173(cm) 1+2+3 ; 22,33 Uäún 3 coìn 1+2 ;12,51 67.1 69.5 0.058 0.031 0.97 0.98 39.24 23.109 Gäúi B b = 29 (cm) Bãn traïi B 3+5+6+7 ; 29,45 Uäún 6 coìn 3+7+5 ;24,54 Uäún 3 coìn 5+7 ;14,73 Càõt 5 coìn 7 ;9,82 68.5 67.0 69.3 69.3 0.445 0.379 0.220 0.147 0.77 0.81 0.89 0.93 41.940 35.983 24.531 17.027 Bãn phaíi B Uäún 6 coìn 3+7+5 ;24,54 Uäún 5 coìn 3+7 ;19,64 Càõ 3 coìn 7 ;9,82 67.0 66.5 69.3 0.379 0.306 0.147 0.81 0.85 0.93 35.983 29.877 17.027 Nhëp hai bc = 173(cm) 4+5 ;14,73 äún5 coìn 4 ;9,82 69.3 69.3 0.037 0.025 0.98 0.99 27.053 18.148 Xaïc âënh màût càõt lyï thuyãút cuía caïc thanh: Bãn traïi gäúi B khi càõt thanh säú 5 khaí nàng chëu læûc cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtd=17,027(tm){mämen ám}.Theo hçnh bao mämen thç tiãút diãûn coï M= -17,556 (tm) nàòm trong âoaûn gáön gäúi B, åí âoaûn coï âäü däúc cuía hçnh bao mämen laì. Tiãút diãûn coï M = -17,027 caïch tám gäúi mäüt âoaûn laì: Våïi x5=1,39 (m) âäúi chiãúu våïi så âäö dæû kiãún bäú trê cäút xiãn ta tháúy ràòng màût càõt âoï nàòm trong vuìng coï cäút xiãn Fx2 . Theo baíng 8 thç Fx2 laì do uäún 2F25 tæì dæåïi lãn, Fx2=2F25 =9,82 (cm2). Tênh âoaìn keïo daìi W. Láúy Q bàòng âäü däúc biãøu âäö mämen, bàòng 17,83 (t); qd=85,51(KG/cm). 20d = 20´2.5 = 50 (cm) >8,6. Láúy W = 50 (cm). Chiãöu daìi âoaûn theïp tæì truûc gäúi B âãön âiãøm càõt thæûc tãú laì Z5=139+50 = 189 (cm). Láúy thaình 190 (cm). Màût càõt lê thuyãút thanh säú 5 nàòm vaìo giæía âoaûn uäún xiãn thanh säú 3. Trãn hçnh bao váût liãûu theí hiãûn bæåïc nhaíy tæång æïng åí giæía âoaûn xiãn. Tung âäü bæåïc nhaíy bàòng âäü giaím cuía khaí nàng chëu læûc do thanh theïp : 24,531 - 17,027 = 7,504 (tm). Taûi tiãút diãûn coï mämen ám bàòng khäng {trong phaûn vi doaûn giæía nhëp biãn } âem càõt lê thuyãút hai thanh säú 7, sau âoï duìng cäút cáúu taûo laìm cäút giaï. Diãûn têch cäút giaï täúi thiãøu laì : 0,1%bh0= 0,001´29 ´69,3= 2,01 (cm2) duìng 2F12 diãûn têch 2,26 (cm2). Theo hçnh bao mämen, tiãút diãn coï M = 0 caïch truûc gäúi tæûa mäüt âoan x7 = 2,8(m), trong vuìng naìy coï âäü däúc biãøu âäö mämen Tênh âoaûn keïo daìi W våïi Qx= 0. 20d = 20´2,5 = 50 (cm) >31,31 váûy láúy W = 50 (cm) âoaûn daìi cuía thanh tæì truûc gäúi B âãún muït Z7= 280+ 50 = 330 (cm). Vç âaí tênh âuí cäút theïp chëu mämen, cäút giaï chè âoïng vai troì laì cäút cáúu taûo, do âoï âoaûn cäút giaï näúi cháûp vaìo thanh F25 chè cáön láúy theïp cáúu taûo âäúi våïi thanh âæåìng kênh beï : 10d = 10´1,2 = 12 (cm). ÅÍ bãn phaíi gäúi B, càõt thanh säú 3 laì 2F25 uäún tæì nhëp lãn, keïo daìi qua gäúi, coìn laûi hai thanh säú 7 coa Mtd= 17,027 (tm) âaí tênh. Tiãút diãûn coï mämen ám M = -17,027 (tm) nàòm bãn phaíi gäúi B caïch truûc mäüt âoaûn Z3. Âäü däúc cuía biãøu âäö mämen trong âoaûn naìy laì i = 14,2 (t) . Våïi MB= -41,725 ta coï: Trong âoaûn keïo daìi cuía cäút theïp khäng coï cäút xiãn nãn . Láúy W =78 (cm) Doaûn Z3= 174+79 = 253 (cm) Kiãøm tra vãö uäún cäút theïp : Bãn traïi gäúi B, âáøu tiãn uäún cäút säú 6 âang chëu mämen ám åí trãn gäúi xuäúng laìm cäút xiãn. Cäút naìy âæåüc duìng hãút khaí nàng chëu læûc taûi tiãút diãûn meïp gäúi tæûa, âoï laì tiãút diãûn træåïc. Âiãøm bàõt âáöu uäún caïch meïp gäúi tæûa 35 (cm). Theo âiãöu kiãûn vãö læûc càõt 35 (cm) < Umax= 51 (cm). Theo âiãöu kiãûn vãö mämen 35 (cm) > h0/2 = 67/2 =33,5 Tiãút diãûn sau khi uäún coï Mtds = 35,983 (tm). Theo hçnh bao mämen, tiãút diãûn coï M= -35,983 (tm) caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn {âäü däúc biãøu âäö mämen 17,83} Tiãút diãûn coï M = -35,983 (tm) caïch truûc gäúi mäüt âoaûn 32,3 (cm) laì tiãút diãûn sau. Âiãøm kãút thuïc uäún cäút theïp caïch truûc gäúi mäüt âoaûn 107 (cm), nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau. Uäún thanh säú 3, Diãøm bàõt âáöu uäún caïch meïp gäúi 135 (cm). Tiãút diãûn sau khi uäún coï Mtds= 24,531 (tm); , âiãøm kãút thuïc caïch truûc gäúi 202(cm) . Bãn phaíi gäúi B, âáöu tiãn uäún cäút 6 tæì trãn xuäúng. ÅÍ âáy khäng cáön cäút xiãn theo tênh toaìn, viãûc naìy chè nhàòm låüi duûng âiãöu kiãûn coï thãø tàng thãm khaí nàng chäúng càõt cho dáöm åí vuìng saït gäúi tæûa. Coï thãø khäng uäún maì xaïc âënh âiãøm càõt lê thuyãút vaì doaûn keïo daìi W räøi âãø noï thaình mäüt âoaûn thàóng. Caïch kiãøm tra cäút säú 6 uäún åí bãn phaíi cuíng thæûc hiãûn nhæ pháön bãn traïi gäúi B. Xeït viãûc uäún cäút säú 5 theo hai phêa tæì trãn xuäúng vaì tæì dæåïi lãn. -Uäún cäút säú 5 tæì trãn xuäúng . Âiãøm bàõt âáöu uäún caïch truûc gäúi mäüt âoaûn 110 (cm), âiãøm kãút thuïc caïch truûc gäúi mäüt âoaûn 177 (cm). Tiãút diãûn træåïc cuaí cäút säú 5 coï :M = Mtdt = 35,983 (tm) Tiãút diãûn sau cuía cäút säú 5 coï : M = Mtds = 29,877(tm) Trãn nhaïnh Mmin bãn phaíi gäúi B æïng våïi caïc mämen væìa nãu, tçm âæåüc caïc khoaíng caïch tæång æïng: Âiãøm bàõt âáöu uäún caïch tiãút diãûn træåïc mäüt âoaûn110 - 40,4= 9,6(cm) > h0/2= 3,3(cm) Âiãøm kãút thuïc coï khoaíng caïch 177 (cm) nàòn ngoaìi tiãút diãûn sau våïi x5s=83,4(cm). Thoía maîn caïc quy âënh cho viãûc uäún doüc. - Xãút viãûc uäún cäút säú 5 tæì dæåïi lãn. ÅÍ phêa dæåïi cäút säú 5 âæåüc táûn duûng täúi âa khaí nàng chëu læûc taûi tiãút diãûn 3 våïi mämen dæång låïn nháút åí nhëp hai : 22,583 (tm), tiãút diãûn naìy caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn 220 (cm). Âiãøm bàõt âáöu uäún cuía cäút theïp caïch tiãút diãûn træåïc mäüt doaûn : 40 (cm) > h0/2 = 69,3/2 = 34,7 (cm) Sau khi uäún, Mtds= 18,148 (tm), trãn nhaïnh Mmax cuía hçnh bao mämen åí nhëp giæía tçm âæåüc tiãút diãûn coï M = 18,148 (tm) caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn: Âiãøm kãút thuïc uäún cäút säú 5 tæì dæåïi lãn caïch truûc gäúi B mäüt doaûn 110(cm) <186(cm) xeït vãö nhaïnh Mmax thç âiãøm kãút thuïc nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau, Thoía quy âënh vãö uäún cäút theïp. Viãûc kiãøm tra caïc chäø uäún khaïc cuía cäút theïp doüc cuíng âæåüc laìm tæång tæû nhæ trãn. Kiãøm tra neo cäút theïp: Cäút theïp åí phêa dæåïi sau khi uäún, säú âæåüc keïo vaì neo åí gäúi âãöu âaím baío låïn hån 1/3 diãûn têch cäút theïp åí giæía nhëp. Nhëp biãn : Nhëp giæía : ÅÍ gäúi B phêa nhëp biãn keïo vaìo 2F22 +F25, phêa nhëp giæía keïo vaìo 2F25. Caïc cäút naìy âàût näúi chäöng lãn nhau mäüt âoaûn täúi thiãøu bàòng 20d, våïi d laì trung bçnh âæåìng kênh cäút theïp. ÅÍ âáy láúy âoaûn cháûp lãn nhau 55 (cm). Caûnh cäüt 30 (cm), nhæ váûy âáöu muït cäút theïp coìn keïo daìi qua meïp cäüt mäüt âoaûn (50 - 30)/2 = 10 (cm). ÅÍ gäúi biãn, âoaûn dáöm kã lãn gäúi 34 (cm), âoaûn cäút theïp neo vaìo gäúi 31 (cm) Thoía maín yãu cáöu vãö âoaûn neo cäút theïp täúi thiãøu 10d. Täøng håüp säú liãûu : Thäúng kã cäút theïp cho tæìng cáúu kiãûn : Cáúu kiãûn Säú hiãûu thanh Âæåìng kênh (mm) Säú læåüng thanh Chiãöu daìi mäüt thanh (mm) Täøng chiãöu daìi (m) Troüng læåüng (KG) 1 2 3 4 5 6 7 Toaìn baín 1 8 185 2215 408.92 161.52 2 8 185 2795 516.00 203.82 3 8 185 1260 232.62 91.88 4 6 195 2340 457.23 101.51 5 6 1145 2945 3372.03 748.59 6 6 299 1314 392.89 87.22 7 6 116 24000 2784.00 618.05 8 6 12 19800 237.60 52.75 Mäüt dáöm phuû ( 8 dáöm) 1 18 4 5837 23.35 46.65 2 14 2 7929 15.86 19.16 3 14 4 6968 27.87 33.67 4 16 6 5460 32.76 51.70 5 16 4 6350 25.40 30.68 6 14 4 3278 13.11 15.84 7 14 2 1800 3.60 4.35 8 12 4 4020 16.08 14.28 9 6 173 1240 215.05 47.74 Mäüt dáöm chênh ( 3 dáöm) 1 22 4 6800 27.20 81.16 2 25 2 6800 13.60 52.40 3 25 4 9499 38.00 146.40 4 25 2 7100 14.20 54.71 5 25 1 10894 10.89 41.97 6 25 2 2944 5.89 22.69 7 25 4 6600 26.40 101.73 8 12 4 3420 13.68 12.15 9 8 136 2000 272.00 107.44 10 12 4 9950 39.80 35.34 Phán loaûi cäút theïp cho toaìn saìn: Nhoïm AI AII Âæåìng kênh (mm) 6 8 12 14 16 18 22 25 Troüng læåüng (KG) 66447 780 257 584 659 373 243 1489 Chè tiãu sæí duûng váût liãûu: Cáúu kiãûn Thãø têch Bãtäng (m3) Khäúi læåüng cäút theïp (KG) Haìm læåüng theïp trong 1m3 Bãtämg (KG) Baín 38.02 2065 54.3 Dáöm phuû V1= 14.21 V2= 17.28 2112 122.3 Dáöm chênh V1= 11.94 V2= 13.37 1968 147.4 Toaìn saìn 64.16 6145 95.8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDABT 2.2 6.0 950.doc
 • docBAN.doc
 • xlsBtong 1.xls
 • docDA - BT1sua.doc
 • docDA-BETONG-1.doc
 • docDABT 2.7 5.8 700.doc
 • docDABT 2.8 6.5 740.doc
 • docDam Phuong.doc
 • docDAMCHINH.DOC
 • docDO AN BE TONG TRIEU DUONG 99X2A.doc
 • docDOANBETONG DUONG.doc
 • xlslien.xls
 • dwgmau.DWG
 • xlsNHAP-B~1.XLS
 • xlsThongke BTCT.xls