Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1

LờI NóI ĐầU Trong quỹ đạo phát triển của xã hội ngày nay, nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần cũng phát triển theo. Đó không đôn thuần chỉ là ăn no mặc ấm mà trong xã hội hiện đại nhu cầu của con người đặt ra cao hơn nhiều. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời những nhu cầu xã hội ngày càng cao như vậy đang nổi lên cấp bách đòi hỏi một doanh nghiệp sản xuất phải có caí nhìn nhạy bén với thời cuộc và thực sự quan tâm tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình sao cho có hiệu quả nhất. Để tìm ra chìa khoá cho sự tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất đã và đang cố gắng tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm là công tác kế toán nói chung cũng như kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được coi là khâu trung tâm của công tác kế toán mở ra hướng đi hết sức đúng đắn cho các doanh nghiệp. Thực chất chi phí sản xuất là đầu vào cho quá trình sản xuất do vậy tiết kiệm chi phí sản xuất là hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo đầu ra của quá trình sản xuất được xã hội chấp nhận và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm và giá thành sản phẩm chính là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ vấn đề đó mức tính giá thành sản phẩm phải đòi hỏi tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất bổ ra theo đúng chế độ của nhà nước. Hiện nay, với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước lại đặt trước xu thế mở cửa đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất song nó cũng có không ít các khó khăn, thách thức với các doanh nghiệp sản xuất. Vậy nên trong cơ chế kinh tế mới muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp hợp thị hiếu người tiêu dùng thì một điều quan trọng là sản phẩm đó phải có giá thành hợp lý, phù hợp với sức mua của đại đa số nhân dân lao động thu nhập còn thấp. Hạ giá thành sản phẩm đã trở thành nhân tố quyết định sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm đã được đặt ra như một yêu cầu bức thiết khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành kinh tế quốc dân khác góp phần xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Trong thời gian học tập tại lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, em thấy vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật hướng những người quản lí và hạch toán phải quan tâm đặc biệt. Với những kiến thức đã được học kết hợp với đọc thêm tài liệu em quyết định đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề”hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1”với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Chuyên đề của em gồm hai phần: PhầnI: Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp. PhầnII: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số1.

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Trong quü ®¹o ph¸t triÓn cña x· héi ngµy nay, nhu cÇu cña con ng­êi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn còng ph¸t triÓn theo. §ã kh«ng ®«n thuÇn chØ lµ ¨n no mÆc Êm mµ trong x· héi hiÖn ®¹i nhu cÇu cña con ng­êi ®Æt ra cao h¬n nhiÒu. §¶m b¶o ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao nh­ vËy ®ang næi lªn cÊp b¸ch ®ßi hái mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i cã caÝ nh×n nh¹y bÐn víi thêi cuéc vµ thùc sù quan t©m tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó t×m ra ch×a kho¸ cho sù t¨ng tr­ëng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· vµ ®ang cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt quan t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc coi lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n më ra h­íng ®i hÕt søc ®óng ®¾n cho c¸c doanh nghiÖp. Thùc chÊt chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do vËy tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc x· héi chÊp nhËn vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Môc ®Ých cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ t¹o ra s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l­îng toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò ®ã møc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®ßi hái tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt bæ ra theo ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc. HiÖn nay, víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc l¹i ®Æt tr­íc xu thÕ më cöa ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt song nã còng cã kh«ng Ýt c¸c khã kh¨n, th¸ch thøc víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. VËy nªn trong c¬ chÕ kinh tÕ míi muèn ®¶m b¶o ­u thÕ c¹nh tranh thu lîi nhuËn cao th× bªn c¹nh viÖc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt l­îng tèt, mÉu m· ®Ñp hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng th× mét ®iÒu quan träng lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh hîp lý, phï hîp víi søc mua cña ®¹i ®a sè nh©n d©n lao ®éng thu nhËp cßn thÊp. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån vong cña mçi doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®­îc ®Æt ra nh­ mét yªu cÇu bøc thiÕt kh¸ch quan nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho nÒn kinh tÕ. Trong thêi gian häc tËp t¹i líp båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng, em thÊy vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò næi bËt h­íng nh÷ng ng­êi qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n ph¶i quan t©m ®Æc biÖt. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc kÕt hîp víi ®äc thªm tµi liÖu em quyÕt ®Þnh ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò”hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 1”víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò cña em gåm hai phÇn: PhÇnI: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. PhÇnII: Thùc tr¹ng vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè1. PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. I. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¹o ra vµ trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa . Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. ChÝnh sù kh¸c biÖt ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n. ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß lµ c«ng cô qu¶n lÝ kinh tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i ®­îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt kinh doanh, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ cña kÕ to¸n do nhµ n­íc ban hµnh. VÒ tÝnh chÊt s¶n xuÊt th× ph­¬ng thøc thanh to¸n nhËn thÇu ®· trë thµnh ph­¬ng thøc chñ yÕu trong c«ng t¸c x©y l¾p. C¸c tæ chøc x©y l¾p h¹ch to¸n nh­ : ®éi c«ng tr×nh, c«ng tr­êng, c«ng ty x©y l¾p, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p, tæng c«ng ty x©y dùng lµm nhiÖm vô nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ngµy cµng t¨ng nhanh vÒ sè l­îng vµ qui m«. S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc…cã qui m« lín kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô. Do vËy viÖc qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã thiÕt kÕ dù to¸n thiÕt kÕ thi c«ng. Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông th­êng dµi, phô thuéc vµo qui m« vµ tÝnh phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nµy ®­îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­ tõ tr­íc, do ®ã tÝnh chÊt s¶n phÈm hµng ho¸ thÓ hiÖn kh«ng râ. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc vµ qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c.Cô thÓ lµ s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm th­íc ®o. S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh­: xe m¸y, thiÕt bÞ, ng­êi lao ®éng ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®Ióm vµ s¶n phÈm. ®Æc ®iÓm nµy lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ sö dông vµ h¹ch to¸n tµi s¶n vËt t­ rÊt phøc t¹p, chÞu ¶nh h­ëng kín cña thiªn nhiªn thêi tiÕt, dÔ mÊt m¸t h­ háng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµm cho ph­¬ng thøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch hîp. ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh( c¸c giai ®o¹n cña h¹ng môc hay nhãm h¹ng môc). V× thÕ, ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp hoÆc ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ. VÒ c¬ b¶n viÖc h¹ch to¸n c¸c phÇn h¹ch to¸n kÕ to¸n( tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ nh©n c«ng…) trong doanh nghiÖp x©y dùng còng t­¬ng tù nh­ trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lÝ cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n mµ néi dung cña chi phÝ kinh doanh t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mét sè kh¸c biÖt, cô thÓ: -Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ ®­a vµo l¾p ®Æt, gi¸ trÞ c¸c thiÕt bÞ ®­îc ®­a vµo TK002-vËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng. -Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt vËt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµ gi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh­ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, thiÕt bÞ s­ëi Êm, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, thiÕt bÞ truyÒn dÉn. II.Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y dùng nh­ vËy nªn viÖc qu¶n lÝ vÒ ®Çu t­ vÒ x©y dùng lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n phøc t¹p. trong ®ã, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu, lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng cña doanh nghiÖp.HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao thÇu nhËn thÇu x©y dùng. V× vËy, ®Ó tróng thÇu, nhËn thÇu thi c«ng mét c«ng tr×nh th× doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®­îc gi¸ ®Êu thÇu hîp lÝ cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së ®· ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do nhµ n­íc ban hµnh, trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng b¶n th©n cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, l¹i ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. §Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ nãi chung, qu¶n lÝ chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng, trong ®ã träng t©m lµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®¶m b¶o ph¸t huy tèi ®a t¸c dông cña c«ng cô kÕ to¸n ®èi víi qu¶n lÝ s¶n xuÊt. NhiÖm vô chñ yÕu ®Æt ra cho c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ: x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n yªu cÇu qu¶n lÝ ®Æt ra, vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p theo mét tr×nh tù logÝc, tÝnh to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kiÓm tra c¸c kh©u h¹ch to¸n nh­: tiÒn l­¬ng, vËt liÖu, tµi s¶n cè ®Þnh…x¸c ®Þnh sè liÖu cÇn thiÕt cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Cô thÓ ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu sau: -Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vËt t­ lao ®éng sñ dông m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n chªnh lÖch so víi ®Þnh møc, c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ngoµi kÕ ho¹ch, c¸c kho¶n thiÖt h¹i, mÊt m¸t, h­ háng…trong s¶n xuÊt ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. TÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ kÞp thêi gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p, c¸c s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh cña doanh nghiÖp. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô, v¹ch ra kh¶ n¨ng vµ c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lÝ, cã hiÖu qu¶. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vµ bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng ®· hoµn thµnh. KiÓm kª ®Þnh k× vµ ®¸nh gi¸ khèi l­îng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ë tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng bé phËn thi c«ng, tæ ®éi s¶n xuÊt…trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh, kÞp thêi lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p, cung cÊp chÝnh x¸c kÞp thopõi c¸c th«ng tin h÷u dông vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lÝ c¶u l·nh ®¹o doanh nghiÖp. III. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.1/ Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Chóng ta ®Òu biÕt, trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng qóa tr×nh s¶n xuÊt còng xÈy ra theo ®óng chøc n¨ng chñ yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nãi chung. §ã lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña t­ liÖu s¶n xuÊt, ®èi t­îng lao ®éng, søc lao ®éng thµnh s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh nµy sÏ ph¸t sinh c¸c chi phÝ bao gåm: mét phÇn hao phÝ lao ®éng sèng vµ hao phÝ lao ®éng qu¸ khø ®­îc vËt ho¸ trong t­ liÖu s¶n xuÊt. Lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng lµ søc lao ®éng, t­ liÖu s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trong s¶n xuÊt x©y dùng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ hîp lÝ 3 yÕu tè trªn ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm tèt, gi¸ thµnh h¹ ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ. Trong ®iÒu kiÖn x· héi cßn tån t¹i quan hÖ hµng ho¸- tiÒn tÖ nh÷ng chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ. Ba yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n, trong s¶n xuÊt x©y dùng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng víi møc ®é kh¸c nhau, h×nh thµnh nªn c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt t­¬ng øng ®ã lµ: chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vÒ nh©n c«ng. Nh÷ng yÕu tè chi phÝ trªn chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng. VËy chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng lµ toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp( víi khèi l­îng x©y dùng ®· hoµn thµnh) bao gåm chi phÝ x©y dùng vµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ngoµi x©y dùng. Chi phÝ x©y dùng lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, nã chiÕm mét bé phËn chñ yÕu vµ cÊu t¹o nªn s¶n phÈm x©y dùng. Chi phÝ ngoµi x©y dùng lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong lÜnh vùc ngoµi s¶n xuÊt x©y dùng nh­ kinh doanh dÞch vô, s¶n phÈm c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp…trong doanh nghiÖp x©y dùng. Tãm l¹i, chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lµ toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao déng vËt ho¸ vµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y dùng trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. 1.2/ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Trong doanh nghiÖp x©y dùng, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i, cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau, yªu cÇu qu¶n lÝ ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ còng kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lÝ s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ dùa vµo mét sè liÖu ph¶n ¸nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i dùa vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ riªng biÖt ®Ó phôc vô cho yªu cÇu kiÓm tra vµ ph©n tÝch toµn bé c¸c chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc tõng yÕu tè chi phÝ ban ®Çu cña chóng, theo tõng chi phÝ, tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, theo tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ. Do ®ã, ph©n lo¹i chi phÝ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc vµ thèng nhÊt kh«ng nh÷ng manh ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn lµ tiÒn ®Ò quan träng trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n phÈm cña toµn doanh nghiÖp. Thóc ®Èy kh«ng ngõng tiÕt kiÖm hîp lÝ chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß c«ng cô kÕ to¸n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lÝ, ®èi t­îng cung cÊp th«ng tin, gi¸c ®é xem xÐt chi phÝ…mµ chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n lo¹I theo c¸c c¸ch sau: a./ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung vµ tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: bao gåm trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ ®· sö dông phôc vô cho thi c«ng( kh«ng bao gåm trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ nhËn cña bªn A) -Chi phÝ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng: bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng trªn c«ng tr­êng vµ tiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµI phôc vô cho thi c«ng. -Chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng( KPC§, BHXH, BHYT) ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng. -chi phÝ c«ng cô, dông cô:lµ trÞ gi¸ c«ng cô dông cô xuÊt sö dông tÝnh ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng nh­ ®Iön, n­íc, ®iÖn tho¹i, vËn chuyÓn… -C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: lµ c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn nh­ t¸t n­íc, vÐt bïn, tiÕp kh¸ch ë c«ng tr­êng… Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy cã t¸c dông cho biÕt kÕt cÊu tû träng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh( phÇn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè) phôc vô cho yªu cÇu th«ng tin vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cho k× sau. Nã lµ tµi liÖu quan träng dïng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt chÊt vµ thu nhËp quèc d©n. b./Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo kho¶n môc gi¸ thµnh. Theo c¸ch nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®· sö dông phôc vô cho thi c«ng. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng vµ tiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµI sö dông phôc vôu trùc tiÕp cho thi c«ng. -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô cho m¸y thi c«ng, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng. -Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp kh¸c trong s¶n xuÊt x©y l¾p ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn. Bao gåm: ./TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. ./c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶(KPC§, BHXH, BHYT) ./TiÒn tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. ./Nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. ./KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho thi c«ng. ./c«ng cô, dông cô sö dông cho thi c«ng. ./Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông phôc vô cho thi c«ng . ./c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô cho thi c«ng( t¸t n­íc, vÐt bïn khi cã m­a hoÆc m¹ch ngÇm, chi phÝ ®Òn bï hoa mµu, chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng…). Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy x¸c ®Þnh sè chi phÝ ®· chØ ra cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra, nã cßn cho phÐp x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng chi phÝ tÝnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh, mµ chØ tÝnh sè s¶n phÈm lao vô ®· tiªu hao, ®· b¸n cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu trªn phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn cã thÓ ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c h×nh thøc kh¸c nh­: c¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p víi khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh, cã thÓ chia lµm 3 lo¹i.§ã lµ: chi phÝ biÕn ®æi, chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ hçn hîp. Mçi c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa riªng, phôc vô cho tõng yªu cÇu qu¶n lÝ vµ tõng ®èi t­îng cung cÊp th«ng tin cô thÓ nh­ng chóng lu«n bæ sung cho nhau nh»m qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶ nhÊt toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong toµn doanh nghiÖp trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. 2.Gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. VÊn ®Ò quan t©m tr­íc hÕt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ s¶n phÈm, s¶n phÈm nã võa lµ nguyªn nh©n, võa lµ môc ®Ých cuèi cïng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng chØ lµ s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn gi¸ thµnh vµ t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. Bëi v× s¶n phÈm tèt, gi¸ thµnh h¹ sÏ lµ tiÒn ®Ò tÝch cùc gióp doanh nghiÖp t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, t¨ng sè l­îng c«ng tr×nh thi c«ng vµ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt tÝnh theo sè l­îng vµ lo¹i s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung) tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n quy ­íc ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao vµ ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. Kh¸c víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ë doanh nghiÖp x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt c¸ biÖt: mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p sau khi ®· hoµn thµnh ®Òu cã mét gi¸ thµnh riªng.§ång thêi, do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh.§ã lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt dÉ hoµn thµnh bµn giao cho bªn A nªn ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp.Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp cung cÊp kÞp thêi sè liÖu gi¸ thµnh trong mçi k× b¸o c¸o vµ c¸ch tÝnh to¸n l¹i dÔ dµng Theo ph­¬ng ph¸p nµy tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Êy. Gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ khèi l­îng Chi phÝ x©y l¾p x©y l¾p = x©y ®¾p dë dang + ph¸t sinh trong kú ®Çu kú - Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú IV. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p . 1./ KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. XuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô cho thi c«ng: Nî 621 Cã 152 TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng. Mua nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô cho thi c«ng ®­a th¼ng ®Õn c«ng tr×nh: Nî 621 : Gi¸ mua nguyªn vËt liÖu ch­a cã thuÕ VAT. Nî 133 : VAT ®­îc khÊu trõ. Cã 331, 111, 112, 141 : Tæng sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Tr­êng hîp cã nguyªn vËt liÖu kh«ng dïng hÕt tr¶ l¹i nhËp kho: Nî 152 Cã 621 TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. Tr­êng hîp cuèi kú cã nguyªn vËt liÖu ch­a dïng hÕt ë c«ng tr­êng ®Ó l¹I dïng cho kú sau. Cuèi kú kÕ to¸n ®Iòu chØnh b»ng mét trong hai ph­¬ng ph¸p; ./ Ph­¬ng ph¸p 1: Ph­¬ng ph¸p ghi sè ©m Nî 621 TrÞ gi¸ nguyªn liÖu cßn l¹I ë c«ng tr­êng Cã 152 cuèi kú dïng cho kú sau. ./ Ph­¬ng ph¸p 2: Ph­¬ng ph¸p ghi ®¶o Nî 152 TrÞ gi¸ nguyªn liÖu cßn l¹ic«ng tr­êng Cã 621 cuèi kú dïng cho kú sau. §Çu kú sau kÕ to¸n ghi: Nî 621 TrÞ gi¸ nguyªn liÖu cßn l¹I cuèi kú Cã 152 tr­íc dïng cho kú nµy. Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang tµI kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Nî 154 Cã 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 2./ KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc ph¶n ¶nh trªn TK 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. TrÝch tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng: Nî 622 Cã 3341 TiÒn l­¬ng. -Khi tÝnh tiÒn c«ng ph¶I tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµI: Nî 622 Cã 3342 TiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµi. TÝnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng: Nî 622 Cã 335 -Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Nî 154 Cã 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3./ KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc ph¶n ¶nh trªn TK 623 “ Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”. N 623 C TËp hîp chi phÝ sö KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông dông m¸y thi c«ng m¸y thi c«ng ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. -Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ thuéc ph¹m vi néi dung ph¹m vi chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n ghi vµo bªn Nî TK 623, tuú theo tõng kho¶n chi phÝ mµ ghi cã c¸c TK liªn quan. ./ TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ c«ng nh©n ®Iòu khiÓn m¸y thi c«ng Nî 623 Cã 3341 TiÒn l­¬ng ./ XuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô cho m¸y thi c«ng Nî 623 Cã 152 TrÞ gÝa nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng. ./ Mua nguyªn vËt liÖu ®­a th¼ng ®Õn sö dông cho m¸y thi c«ng Nî 623: Gi¸ mua nguyªn liÖu ch­a cã VAT Nî 133: VAT ®­îc khÊu trõ Cã 331, 111, 112,141: Tæng sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n ./ TÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng: Nî 623 Cã 214 KhÊu hao m¸y thi c«ng Nî 009: Sè khÊu hao ®· tÝnh ./ XuÊt c«ng cô dông cô sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng Nî 623 TrÞ gia c«ng cô dông cô tÝnh vµo chi phÝ Cã 153, 142 sö dông m¸y thi c«ng ./ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµI phôc vô cho ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng Nî 623: Chi phÝ kh¸c theo gi¸ ch­a cã VAT Nî 133: VAT ®­îc khÊu trõ Cã 111, 112, 141, 331: Tæng sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cuèi kú tÝnh ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Nî 154 Cã 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 4./ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph¶n ¶nh trªn TK 627 - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ thuéc néi dung ph¹m vi chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi vµo bªn Nî TK 627. Tuú theo tõng kho¶n chi phÝ, kÕ to¸n ghi c¸c TK liªn quan: ./ TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng Nî 627 Cã 3341 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶. ./ TÝnh trÝch KPC§, BHXH, BHYT trªn sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. Nî 627 Cã 3382, 3383, 3384 ./ XuÊt vËt liÖu sö dông phôc vô cho qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng, vËt liÖu sö dông söa ch÷a TSC§ sö dông trong thi c«ng Nî 627 Cã 152 TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng. ./ XuÊt dïng c«ng cô, dông cô sö dông phôc vô trùc tiÕp thi c«ng: + Lo¹i ph©n bæ mét lÇn: Nî 627 Cã 153 TrÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng + Lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn: Nî: 142 Cã: 153TrÞgi¸ c«ng cô,dông cô xuÊt dïng Nî 627 Cã 142 Møc ph©n bæ hµng th¸ng ./ TÝnh khÊu hao TSC§ sö dông phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng( kh«ng bao gåm khÊu hao m¸y thi c«ng ®· tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng) Nî 627 Cã 241 KhÊu hao TSC§ Nî 009: Sè khÊu hao ®· tÝnh ./ Khi cã c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng Nî 627: Chi phÝ theo gi¸ ch­a cã VAT Nî 133: VAT ®­îc khÊu trõ Cã 331, 111, 112, 141: Tæng sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cuèi kú ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî 154 Cã 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 5./ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc thùc hiÖn trªn TK 154. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p khi vËn dông TK 154 ph¶i më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §ã lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ph¸t sinh trong kú: Nî 154 Cã 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Nî 154 Cã 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî 154 Cã 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TÝnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt ®· hoµn thµnh bµn giao cho bªn A. Nî 632 Cã 154 Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p. PhÇn II : Thùc tr¹ng vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 1- Hµ Néi. I.Mét sè nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi. C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng tõ nhiÒu n¨m nay. Tõ khi thµnh lËp tíi nay c«ng ty ®· tr¶i qua bao th¨ng trÇm song víi nç lùc cña b¶n th©n cïng v¬Ý sù gióp ®ì cña c¸c ®¬n vÞ h÷u quan, C«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn trÞ tr­êng b»ng c¸c s¶n phÈm x©y l¾p cã chÊt l­îng cao, kiÓu d¸ng ®Ñp, gi¸ thµnh h¹. Sù nh¹y bÐn, linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ ®· gióp c«ng ty tõng b­íc hoµ nhËp víi nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, hoµn thµnh nhiÖm vô cÊp trªn giao, chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quan träng h¬n c¶ lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Lµ mét sinh viªn quan t©m tíi c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, tuy thêi gian häc tËp ng¾n vµ nghiªn cøu tµi liÖu ch­a nhiÒu, song víi ý nghÜ chñ quan cña m×nh em xin ®­îc nªu mét sè thùc tr¹ng vµ nhËn xÐt rót ra tõ thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty nh­ sau: 1./ Nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt: VÒ qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt: Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc nªn vÉn ®¶m b¶o toµn bé th«ng tin kÕ to¸n trong c«ng ty. ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ trung thùc t¹o ®Iòu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. ChÝnh v× thÕ viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶ gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lÝ cña c«ng ty. Phong tµi vô c«ng ty x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp khoa häc hîp lÝ, gi¶m bít khèi l­îng ghi sæ, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµI chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ râ rµng khoa häc, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n t­¬ng ®èi hîp lý khoa häc, ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin h÷u dông ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lÝ cña c«ng ty vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan kh¸c. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë c«ng ty ®· ®­îc cËp nhËt mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÝ ®Çy ®ñ. C«ng t¸c lËp dù to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tiÕn hµnh nhanh gän, cã hiÖu qu¶ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm linh ho¹t, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. VÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n c«ng ty ®· tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng th¸ng mét c¸ch râ rµng, ®¬n gi¶n phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kÕ to¸n c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Cßn víi chi phÝ s¶n xuÊt nµo kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §iÒu nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc ®óng, ®ñ nh­ ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. -VÒ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng kho¶n môc. YÕu tè s¶n xuÊt bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n cña chÕ ®é. C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. Mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nhËn thÇu ®­îc coi lµ mét ®¬n ®Æt hµng. §iÒu nµy hîp lý ®èi víi c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng ty ®ang thi c«ng( c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh võa vµ nhá). Bëi v× theo ph­¬ng ph¸p nµy mét mÆt chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh x©y l¾p cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ chi tiÕt. MÆt kh¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®¬n gi¶n nhanh chãng, khi hoµn thµnh hîp ®ång lµ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ngay gi¸ thµnh x©y l¾p cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ kh«ng ph¶i ®îi hÕt kú h¹ch to¸n ®¸p øng kÞp thêi vÒ sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nªu trªn ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n tån t¹i nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i hoµn thiÖn. 2./ Nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn: 2.1 VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: KÕ to¸n c«ng ty sö dôngTK621, TK627 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thi c«ng trong th¸ng theo c¸c kho¶n môc chi phÝ t­¬ng øng: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè liÖu tõ TK 621, TK 622, TK 627 sang bªn nî TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, sè liÖu trªn TK154 chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc kÕt chuyÓn sang bªn nî Tk 632 “ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt” cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. §©y lµ ph¹m vi cña kÕ to¸n tµi chÝnh. §èi víi kÕ to¸n qu¶n trÞ: chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt, b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt còng ®­îc ph©n thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn. Trong khi ®ã ë c«ng ty, gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh l¹i kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng kho¶n môc chi phÝ. MÆt kh¸c, do ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n phÈm x©y l¾p nªn c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh vµ cña b¶n th©n C«ng ty ®Òu ®­îc lËp theo kho¶n môc chi phÝ. H¹n chÕ nµy cña c«ng ty g©y h¹n chÕ rÊt lín cho c«ng t¸c ph©n tÝch, c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.2 VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: ViÖc tæ chøc qu¶n lÝ chi phÝ cßn ch­a ®­îc chÆt chÏ, toµn diÖn nªn v× thÕ gi¸ thµnh s¶n phÈm ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña nã. Trong s¶n phÈm cña c«ng ty, vËt liÖu chiÕm tû träng lín nªn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë c«ng ty, khi xuÊt vËt liÖu cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh phÇn nhiÒu kh«ng qua kho mµ xuÊt trùc tiÕp hoÆc do c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt tù mua theo nhu cÇu s¶n xuÊt råi vÒ thanh to¸n víi c¬ quan. PhÇn nguyªn vËt liÖu nµy sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cã phÇn cao h¬n so víi vËt liÖu t¹i kho hoÆc chÊt l­îng s¶n phÈm khã ®¶m b¶o. H¬n n÷a, nguyªn vËt liÖu lµ kho¶n môc rÊt quan träng trong viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. trªn thùc tÕ t¹i c«ng ty khi tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ë c«ng ty l¹i kh«ng theo dâi chi tiÕt tû träng cña nguyªn vËt liÖu tõ c¸c nguån nh­ xuÊt tõ kho, c«ng ty giao th¼ng, c¸c ®éi tù mua…trªn tæng sè chi phÝ nguyªn vËt liÖu, do vËy ®Ó ph©n tÝch ®óng lµ ®iÒu t­¬ng ®èi khã kh¨n. 2.3 VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: ë c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp mµ kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo bót to¸n: Nî TK622 Cã TK 334 Nh­ vËy nÕu trong kú sè c«ng nh©n nghØ phÐp nhiÒu th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¨ng lªn kÐo theo gi¸ thµnh còng t¨ng lªn, tõ ®ã ¶nh h­ëng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 2.4 VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Cuèi kú kÕ to¸n t¸ch ra thµnh chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ chung cña xÝ nghiÖp x©y l¾p ®Ó lËp b¶ng tËp hîp theo kho¶n môc nh»m môc ®Ých cho viÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ vµ gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh theo tõng kho¶n môc chi phÝ. Nh­ thÕ trong kú kÕ to¸n tËp hîp cña chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ chung vµo TK 627, sau ®ã cuèi kú l¹i t¸ch ra lµm hai kho¶n môc chi phÝ, ®iÒu nµy sÏ lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n vµ t­¬ng ®èi mÊt thêi gian. §èi víi c¸c c«ng cô dông cô nhá nh­ dao x©y, k×m bóa, cuèc xÎng, d©y sät…®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nµy vµo TK 6273 “ Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt”. 2.5 VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt t­: Do ®Æc ®iÓm c¸c kho vËt t­ th­êng ®­îc bè trÝ t¹i tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khi ®ã l¹i thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ nhu cÇu sö dông vËt t­ trªn c¸c c«ng tr×nh l¹i th­êng xuyªn. Do vËy, viÖc theo dâi vËt t­ xuÊt hµng ngµy theo phiÕu xuÊt kho vËt t­ ë tõng kho c«ng tr×nh trªn phßng kÕ to¸n rÊt khã kh¨n phøc t¹p. C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ hîp lý víi ®iÒu kiÖn trªn. Tuy vËy theo ph­¬ng ph¸p nµy trÞ gi¸ vËt t­ xuÊt dïng sÏ thiÕu chÝnh x¸c trong tr­êng hîp cã hao hôt, mÊt m¸t. 2.6 VÒ h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: Tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh x©y l¾p nãi chung vµ t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi nãi riªng chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña yÕu tè ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Do vËy cã thÓ nãi c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt tÊt yÕu ph¶i ph¸t sinh. LÊy vÝ dô, khi trêi m­a c«ng nh©n ph¶i nghØ viÖc, trong khi ®ã c«ng ty vÉn ph¶i tr¶ l­¬ng cho hä. §ã lµ nh÷ng thiÖt h¹i kh¸ch quan. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, do khèi l­îng c«ng viÖc lín, ®ßi hái kü thuËt cao, ngoµi nh÷ng thiÖt h¹i kh¸ch quan cßn x¶y ra tr­êng hîp s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu ph¸ ®i lµm l¹i. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy x¶y ra lµm tiªu hao v« Ých c¶ chi phÝ vÒ vËt liÖu vµ chi phÝ vÒ søc lao ®éng. §iÒu ®ã tÊt nhiªn cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, c¸c kho¶n thiÖt h¹i nµy cña c«ng ty kh«ng hÒ ®­îc theo dâi vµ ph¶n ¸nh. §iÒu ®ã cã ý nghÜa vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ nh©n c«ng cho c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt vÉn ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ sÏ n©ng cao gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 2.7 Tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi VÒ c¬ b¶n lµ ®· ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ kh¸ hiÖu qu¶ nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè mÆt h¹n chÕ. §éi ngò kÕ to¸n ë c«ng ty vÉn ch­a cã mét kÕ to¸n riªng vÒ nguyªn vËt liÖu mµ vËt liÖu l¹i chiÕm tû träng lín trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm v× thÕ ®Ó tÝnh to¸n vËt liÖu sÏ khã kh¨n cho c¸c nh©n viªn kh¸c, sÏ cã c¸c nh©n viªn thùc hiÖn phÇn hµnh cña m×nh vµ kiªm lu«n phÇn hµnh tÝnh vËt liÖu. 2.8 VÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¨n cø vµo c¸c sæ s¸ch cã liªn quan: Chøng tõ lµ c¬ së, lµ c¨n cø ph¸p lý cho viÖc ghi chÐp c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. Chøng tõ ban ®Çu hîp lÝ, hîp ph¸p, chÝnh x¸c th× míi quyÕt ®Þnh tÝnh hîp lÝ, chÝnh x¸c cña c¸c b­íc c«ng viÖc tiÕp sau. ViÖc lËp chøng tõ ban ®Çu ë c«ng ty ®· tu©n theo nguyªn t¾c chÕ ®é ®Ò ra nh­ng trong mét sè tr­êng hîp cña kh©u tiÕp theo th× cßn nh÷ng tån t¹i. VÉn cßn xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n ë quý nµy nh­ng ph¸t sinh ë quý tr­íc, tÊt nhiªn kÕ to¸n vÉn cã c¸ch gi¶i quyÕt song kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña kÕ to¸n. Nguyªn nh©n: do nh©n viªn ë ®éi thi c«ng( xÝ nghiÖp x©y l¾p) kh«ng kÞp thêi mang chøng tõ gèc vÒ nép cho kÕ to¸n, mét mÆt do ®iÒu kiÖn ®­êng x¸ xa x«i kh«ng thuËn tiÖn, c¸c ®¬n vÞ ph¶i thi c«ng kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc bëi thÕ cã khi do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thêi tiÕt g©y chËm trÔ trong viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. MÆt kh¸c cã thÓ do nh©n viªn ch­a hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®©ï kÞp thêi. II. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®­îc c¸c nhµ doanh nghiÖp quan t©m. §ã lµ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc bé phËn kÕ to¸n tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc biÕt ®­îc chi phÝ cña tõng lo¹i s¶n phÈm kinh doanh ®Ó tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu, kÞp thêi nh»m h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt, ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp do sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lÝ cña doanh nghiÖp, nh»m ®­a s¶n phÈm x©y l¾p cña doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®­îc vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Nh­ thùc tr¹ng ®· nªu trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty, cßn mét sè tån t¹i lµm gi¶m kh¶ n¨ng qu¶n lÝ vµ sai lÖch néi dung kinh tÕ cña mét sè kho¶n môc chi phÝ, do ®ã cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty. Qua mét thêi gian ng¾n t×m hiÓu qua s¸ch b¸o vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc trong thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i líp båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty nh­ sau: -VÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nh­ ®· nªu trªn trong phÇn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, theo em: Trong qu¸ tr×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, c«ng ty nªn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo c¸c kho¶n môc chi phÝ: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc x¸c ®Þnh nµy kh«ng cã g× phøc t¹p v×: trªn mçi phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n. mçi chøng tõ thanh to¸n ®Òu ghi râ kho¶n thanh to¸n ®ã thuéc kho¶n môc chi phÝ g×, ph¸t sinh tõ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo, tõ c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n cã thÓ tËp hîp vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ theo c¸c kho¶n môc : chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, tõ b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc, kÕ to¸n cã thÓ lÊy sè liÖu phôc vô cho tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc. C«ng viÖc tÝnh to¸n nµy tiÖn lîi nhÊt lµ khi øng dông tin häc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n .Trªn c¬ së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n tÝch ,®èi chiÕu , so s¸nh gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt , gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p víi c¸c ®Þnh møc dù to¸n , b¶ng s¶n l­îng thùc hiÖn hµng th¸ng d· lËp ®­îc thuËn tiÖn , khoa häc ,chÝnh x¸c ,phôc vô cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ ho¹t ®éng thi c«ng cña c«ng tr×nh . ë phßng tµi vô cña c«ng ty nªn bæ sung thªm mét kÕ to¸n vÒ vËt liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®­îc chÝnh x¸c ,tÝnh ®óng ®ñ vµ chi phÝ hîp lý vÒ vËt liÖu, ®ång thêi còng sÏ gióp cho c¸c kÕ to¸n kh¸c sÏ kh«ng ph¶I kiªm thªm phÇn hµnh nµy n÷a vµ sÏ chó träng h¬n ®Õn nhiÖm vô cña m×nh trong c«ng t¸c kÕ to¸n . -VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: ®Ó chi phÝ nh©n c«ng kh«ng lµm t¨ng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, ®Ó chi phÝ s¶n xuÊt Ýt bÞ biÕn ®éng gi÷a c¸c k×, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng nªn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt.C¸ch h¹ch to¸n nh­ sau: TK 334 TK331 TK622 (1) (3) vµ ph¶i kiÓm tra ®­îc khèi l­îng vËt t­ tiªu hao theo ®Þnh møc, v­ît ®Þnh møc, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cã ®óng nguyªn t¾c hay kh«ng. Trong ®ã: (1): ph¶n ¸nh sè trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch. (2): ph¶n ¸nh sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. (3): ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch trÝch tr­íc lín h¬n sè ph¶i tr¶. Tr­êng hîp ng­îc l¹i, sè trÝch tr­íc nhá h¬n sè ph¶i tr¶ th× ghi bót to¸n ng­îc l¹i. ViÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ thÕ sÏ h¹n chÕ ®­äc sù mÊt æn ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gi÷a c¸c kú( trong tr­êng hîp sè c«ng nh©n nghØ phÐp t¨ng nhiÒu trong kú). Chi phÝ s¶n xuÊt chung: §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc chho kÕ to¸n, tiÕt kiÖm thêi gian cho kÕ to¸n trong viÖc tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng, theo em ë c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p, TK627 C«ng ty nªn më chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n: TK627 M( ®èi víi chi phÝ m¸y thi c«ng) TK627 C( ®èi víi chi phÝ chung) Chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Riªng ®èi víi tr­êng hîp m¸y thi c«ng dïng cho nhiÒu c«ng tr×nh th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nµy cho tõng c«ng tr×nh theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy cuèi kú kÕ to¸n sÏ kh«ng ph¶i t¸ch ra thµnh hai kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ chung n÷a. VÒ viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n trÞ gi¸ c¸c c«ng cô dông cô( nh­ dao x©y, bóa, k×m, cuèc, xÎng…) vµo TK 621 “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” sÏ lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng lªn, chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ gi¶m ®i mét kho¶n t­¬ng tù, tõ ®ã thay ®æi tû träng kho¶n môc chi phÝ, sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt, ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó kh¾c phôc tån t¹i nµy, gióp cho c«ng t¸c ph©n tÝch, c«ng t¸c qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶, C«ng ty nªn h¹ch to¸n c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá vµo TK 627 “ chi phÝ dông cô s¶n xuÊt”. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu chÝnh x¸c trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt t­ vµ h¹n chÕ hao hôt thÊt tho¸t vËt liÖu, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng trªn thÞ tr­êng kh«ng ngõng t¨ng, gi¸ c¶ vËt t­ lu«n biÕn ®éng theo quan hÖ cung cÇu. VËt t­ ®­îc cung cÊp cho nhu cÇu thi c«ng ph¶i ®­îc kiÓm tra gi¸m s¸t ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t vµ ph¶i kiÓm tra ®­îc khèi l­îng vËt t­ tiªu hao theo ®Þnh møc, v­ît ®Þnh møc, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cã ®óng nguyªn t¾c hay kh«ng. §èi víi c¸c kho¶n thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt hoÆc s¶n phÈm háng cã nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn…nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu vµ nh©n c«ng cÇn thiÕt ph¶i bá ra ®Ó kh¾c phôc thiÖt h¹i nµy cÇn tÝnh vµo gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. Nî TK 621, 622 Cã TK 151, 334. -§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng chËm trÔ trong viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vµ kÞp thêi cho kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty ph¶i ®«n ®èc t×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ b»ng c¸ch: Khen th­ëng hoÆc kû luËt ®èi víi nh©n viªn hoµn thµnh tèt hoÆc kh«ng tèt nhiÖm vô cña m×nh ®Ó mçi nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc ®­îc giao. MÆt kh¸c trong ®¬n xin t¹m øng mua vËt liÖu cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ h¬n thêi h¹n thanh to¸n t¹m øng. §ã lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu thËp chøng tõ phôc vô cho c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n. Tæ chøc viÖc øng dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lÝ vÒ khèi l­îng vµ chÊt l­îng th«ng tin kÕ to¸n ngµy cµng t¨ng. §Æc biÖt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÊp nhËn c¹nh tranh ®ßi hái ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c h¬n chi phÝ vµ gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. H¬n n÷a th«ng tin cung cÊp ph¶i phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých, nhiÒu khÝa c¹nh cña viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh( ®Þnh gÝ chän mÆt hµng). TÊt c¶ nh÷ng ®Iòu nµy ®· kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i vµo viÖc xö lÝ th«ng tin vµ gi¸ thµnh. §Æc ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a kÕ to¸n thñ c«ng vµ kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh lµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, cÊt gi÷ sè liÖu vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong qua tr×nh kiÓm tra vµ lËp b¸o caã. Cã thÓ tãm t¾t sù kh¸c nhau nµy nh­ sau: C«ng viÖc KÕ to¸n thñ c«ng KÕ to¸n m¸y C¬ së thanh to¸n Ghi chÐp d÷ liÖu CÊt gi÷ d÷ liÖu Xö lÝ d÷ liÖu B¸o c¸o Chøng tõ kÕ to¸n Ghi vµo sæ s¸ch C¸c sæ chi tiÕt, b¶ng kª nhËt kÝ §Þnh kho¶n vµo sæ c¸i vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c LËp b¸o c¸o tµi chÝnh Chøng tõ kÕ to¸n NhËp vµo m¸y §Üa, bé nhí CËp nhËt sè d­ vµo TK vµ c«ng viÖc kh¸c B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n lý Thùc tÕ hiÖn nay c«ng ty ch­a sö dông hÖ thèng tin häc vµo trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. TiÕn tíi nÕu ®­a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh nãi chung vµo tin häc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc, tiÕt kiÖm chi phÝ mµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ nã cung cÊp th«ng tin ®a d¹ng chÝnh x¸c cho c¸c nhµ qu¶n lý. Ngoµi ra, ta cã thÓ xem xÐt, theo dâi c¸c th«ng tin nµy theo bÊt kú kho¶ng thêi gian nµo mµ ta lùa chän. KÕt LuËn C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu trªn tµi liÖu vµ thùc tiÔn cña c«ng ty, em thÊy r»ng häc tËp kh«ng chØ dùa trªn c¸c kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng mµ ta ph¶i t×m hiÓu thªm thùc tÕ, ph¶i n¾m v÷ng vÊn ®Ò ®ang diÔn ra, nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong x· héi. §iÒu ®ã chøng tá lý luËn ph¶i ®i ®«i víi thùc tiÔn. Cã nh­ vËy ta míi n¾m v÷ng, n¾m ch¾c vÊn ®Ò ta nghiªn cøu, t×m hiÓu. Trong chuyªn ®Ò nµy, em chØ xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhá ®Ó mäi ng­êi tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi chung. Song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc cßn Ýt ái, thêi gian t×m hiÓu ch­a nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em kÝnh mong thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng th«ng c¶m, ®ãng gãp ý kiÕn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ häc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc70688.DOC
Tài liệu liên quan