Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương

Phân tích tình hình tài chính là một nhiệm vụ quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương nói riêng. Từ những cơ sở lý luận cơ bản phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp cho ta hiểu biết về tài chính, hoạt động tài chính, công tác tài chính. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu các số liệu thực tế và phân tích các số liệu đó đã cho ta thấy được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thấy được kết cấu tài chính, khả năng thanh toán cũng như khả năng sinh lãi của Công ty trong 3 năm qua, Từ đó giúp em phát hiện ra những hạn chế, thiếu sót và những biện pháp, phương hướng để khắc phục. Đồng thời phát huy hơn nữa những mặt mạnh, khả năng hiện có của Công ty để thúc đẩy Công ty phát triển hơn những mặt yếu sẽ được cải thiện.

doc93 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sè c¬ cÊu nguån vèn HÖ sè c¬ cÊu guån vèn chñ së h÷u ®«i khi cßn ®­îc gäi lµ tû suÊt tù tµi trî. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®éc lËp cña C«ng ty ®èi víi chñ nî, kh¶ n¨ng tù tµi trî cña C«ng ty ®èi víi vèn kinh doanh cña m×nh. Th«ng th­êng c¸c nhµ tµi chÝnh cho r»ng tû lÖ nµy 50% lµ hîp lý. ChØ tiªu nµy cã su h­íng biÕn ®éng ng­îc l¹i víi xu h­íng biÕn ®éng cña chØ tiªu hÖ sè nî tæng tµi s¶n nh­ng l¹i thÓ hiÖn chung mét vÊn ®Ò lµ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. Trong 3 n¨m qua tû lÖ nµy còng cã sù biÕn ®éng, n¨m 2003 lµ 29% sang n¨m 2004 lµ 30%, t¨ng 1% lµ do vèn chñ së h÷u t¨ng 4,97% t­¬ng øng víi 426,106 triÖu ®ång. N¨m 2005 hÖ sè lµ 28% gi¶m 2% so víi n¨m 2004 do sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é t¨ng cña tæng nguån vèn vµ nguån vèn chñ së h÷u; cô thÓ lµ vèn chñ së h÷u t¨ng 0,03% t­¬ng øng víi 3,097 triÖu ®ång nh­ng tæng nguån vèn l¹i t¨ng 5,06% t­¬ng øng víi 1.523,418 triÖu ®ång. Nh×n chung hÖ sè c¬ cÊu nguån vèn kh«ng cao so víi møc chuÈn lµ 50% ®iÒu nµy chøng tá nguån vèn t­h chñ cña C«ng ty kh«ng cao vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña nã trong nh÷ng n¨m tíi lµ rÊt ®¸ng l­u t©m, d­êng nh­ C«ng ty cã xu h­íng t¨ng tµi trî s¶n xuÊt kinh doanh b»ng vèn ®i vay vµ gi¶m tµi trî b»ng vèn chñ së h÷u. §©y còng lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®èi víi ®a sè C«ng ty s¶n xuÊt còng nh­ C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. Tuy nhiªn ,trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, tr­íc khi xem xÐt lùa chä c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cÇn ph¶i quan t©m dÕn chi phÝ vèn. ViÖc xem nhÑ hoÆc bá qua chi phÝ vèn trong khi huy ®éng c¸c nguån tµi trî cã thÓ sÏ lµ t¸c ®éng g©y nguy h¹i lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ lµm mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tû träng tµi s¶n l­u ®éng ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn tµi s¶n l­u ®éng chiÕm trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty víi mét tû lÖ lµ bao nhiªu. Theo c¸c chuyªn gia kho¶n môc nµy chiÕm cµng lín trong tæng tai s¶n th× C«ng ty ®ã lu«n lµnh m¹nh vÕ tµi chÝnh. Theo b¶ng b¸o c¸c trªn cho ta thÊy tû träng tµi s¶n l­u ®éng cã biÕn ®éng vµ c¸c hÖ sè nµy chiÕm kh«ng cao so víi tæng tµi s¶n. Cô thÓ; n¨m 2003 lµ 42%, sang n¨m 2004 tû träng nµy gi¶m 2,38% nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng vµ tæng tµi s¶n kh«ng ®Òu nhau, n¨nm 2004 tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n lµ 3,63% nh­ng cña tµi s¶n l­u ®éng chØ cã 1,7% ®iÒu nµy lµm cho tû träng cña tµi s¶n l­u ®éng gi¶m so víi n¨m 2003. §Õn n¨m 2005 tû lÖ nµy l¹i t¨ng chót Ýt so víi n¨m 2004 lµ 41,3%. Nguyªn nh©n chñ yÕu còng lµ do tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n vµ tµi s¶n l­u ®éng kh«ng ®Òu, n¨m 2004 tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n lµ 5,06% vµ cña tµi s¶n l­u ®éng lµ 1,1%. Nh­ vËy C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao sè vèn tµi s¶n l­u ®éng lªn ®Î ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra th­¬ng xuyªn h¬n. Tû träng tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét lo¹i tµi s¶n chiÕm phÇn lín trong c¸c C«ng ty s¶n xuÊt nh­ C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. Tµi s¶n nµy cµng lín chøng tá quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cµng lín vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty dåi dµo. Th«ng qua b¶ng tÝnh to¸n trªn ta thÊy tû träng nµy chiÕm rÊt lín trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty nh­ng hÖ sè nµy lu«n cã biÕn ®éng. Cô thÓ lµ n¨m 2003 lµ 69,5%, sang n¨m 2004 th× tû träng nµy ®· t¨ng lªn 73,5% nh­ng ®Õn n¨m 2005 tû träng nµy l¹i gi¶m xuèng b»ng víi møc n¨m 2003. Nguyªn nh©n tû träng nµy kh«ng æn ®Þnh quan 3 n¨m lµ do tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n vµ tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng ®ång ®Òu; n¨m 2004 tèc ®é gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ 0,74% vµ tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n lµ 3,36%, ®Õn n¨m 2005 tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ 5,78% vµ tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n lµ 5,06%. Qua ®©y ta thÊy tû träng tµi s¶n cña C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng t­¬ng ®èi hîp lý vµ chøng tá quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc më réng. NhËn xÐt chung: Cã thÓ thÊy lµ t×nh h×nh c©n ®èi vèn cña C«ng ty nh×n chung lµ ch­a hîp lý. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt kh¸ tèt nh­ tµi tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n, c¸c hÖ sè nî dµi h¹n vµ hÖ sè ®Çu t­ còng kh¸ tèt. MÆt kh¸c C«ng ty l¹i nî qu¸ nhiÒu ®iÒu nµy lµm cho C«ng ty mÊt dÇn kh¨ n¨ng thanh to¸n thÓ hiÖn ë hÖ sè nî qu¸ thÊp, do ®ã nguån vèn tù chñ l¹i gi¶m xuèng C«ng ty Ýt cã kh¶ n¨ng tù chñ vÕ tµi chÝnh cña m×nh. Qua ®©y C«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó lµm c©n b»ng tµi chÝnh víi c¸c biÖn ph¸p nh­ t¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng ®Ó bï ®¾p l¹i c¸c kho¶n nî ®ång thêi C«ng ty còng lªn gi¶m tèi c¸c kho¶n nî tõ bªn ngoµi. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy c¸c nhµ qu¶n lý C«ng ty lªn nghiªn cøu vµ xem xÐt kü nh÷ng biÖn ph¸p sao cho phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, tr¸nh mäi rñi ro x¶y ra cho C«ng ty. 5.2- Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng C¸c chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn cña C«ng ty. C¸c nhµ ph©n tÝch kh«ng chØ quan t©m tíi viÖc ®o l­êng hiÖu qu¶ sö dông tæng sè nguån vèn mµ cãn chó träng tíi hiÖu qu¶ sö dông cña tõng bé phËn cÊu thµnh nguån vèn cña C«ng ty. Qua ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n bªn d­íi ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch vÒ kh¨ n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. B¶ng15: ph©n tÝch chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2004/2003 So s¸nh 2005/2004 Luîng(±) Tû lÖ (%) Luîng(±) Tû lÖ (%) 1- Tæng doanh thu TriÖu ®ång 31.500 34.500 42000 3000 9,52 7500 21,74 2. Doanh thu thuÇn tõ ho¹t kinh doanh TriÖu ®ång 31.011 33.851 41.331 2.840 9,16 7480 22,1 3. TiÒn TriÖu ®ång 6.645,72 7.202,72 8.183 557 8,38 980,280 13,61 4. C¸c kho¶n ph¶i thu TriÖu ®ång 1.241,2 1.350,22 1.377,89 109,02 8,78 27,67 2,05 5. Tæng tµi s¶n TriÖu ®ång 29.024,3 30.078,3 31.601,68 1054,006 3,63 1.523,418 5,06 6.  Tµi s¶n cè ®Þnh TriÖu ®ång 12.418,4 12.316,9 12.986,5 (101,484) (0,82) 669,620 5,44 7. Tµi s¶n l­u ®éng TriÖu ®ång 10.451,2 11.202,4 12.300 751,198 7,19 1.097,560 9,8 TÝnh c¸c chØ tiªu a- Doanh thu 1 ngµy b×nh qu©n (1/360) TriÖu ®ång 87,5 95,83 116,66 8,333 9,52 20,833 21,74 b- HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh (2/6) LÇn 2,49 2,74 3,182 0,251 10,06 0,434 15,8 c- HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng (2/7) Vßng 2,96 3,02 3,36 0,055 1,84 0,338 11,2 d. Sè ngµy 1vßng quay vèn l­u ®éng (360/c) Ngµy 121,21 119,21 107,14 95,24 42,11 52,790 17,88 e- Kú thu tiÒn b×nh qu©n (4/a) Ngµy 14,18 13,0893 11,81049 (0,096) (0,68) (2,279) (-16,17) f- HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n (2/5) LÇn 1,06 1,12 1,30 0,057 5,33 0,182 16,21 (Nguån phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Chó gi¶: C¸c sè ghi trong (…) lµ nh÷ng sè ©m HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cho chóng ta thÊy ®­îc cø mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh th× cho ta bao nhiªu ®ång doanh thu, hÖ sè nµy cµng cao th× cµng tèt cho C«ng ty. Nh×n chung hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh qua 3 n¨m kh«ng æn ®Þnh, n¨m 2003 lµ 2,49 nh­ vËy trong n¨m nay C«ng ty sö dông 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh lµ ®em l¹i 2,49 ®ång doanh thu, sang n¨m 2004 hiÖu suÊt gi¶m cßn 2,8 ®ång, n¨m 2005 hiÖu suÊt ®· t¨ng lªn 3,18 ®ång ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty trong n¨m nay sö dông tèi ®a tµi s¶n cè ®Þnh t¹o lªn n¨ng su©t lao ®éng cao h¬n .Nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu lµ do tèc ®é t¨ng gi¶m gi÷a doanh thu thuÇn vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng æn ®Þnh mÆc dÇu doanh thu thuÇn vµ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng hµng n¨m. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng: Nh×n chung hiÖu suÊt nµy còng t¨ng trong 3 n¨m qua n¨m 2003 C«ng ty t¹o ra 2,96 ®ång doanh thu sang n¨m 2004 t¨ng lªn 10,6% t­¬ng øng víi 0,251 ®ång, n¨m 2005 hiÖu suÊt n»y t¨ng lªn 3,18 ®ång doanh thu t¨ng 15,8% t­¬ng øng víi 0,434 ®ång. Trong 3 n¨m qua C«ng ty ®· sö dông rÊt hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh ®iÒu ®ã thÓ hiÖn n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh C«ng ty lµ rÊt lín cïng víi ®éi c¸n bé giái vµ c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh h¨ng h¸i t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Çu t­ míi ®· ®Ó t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh míi cho C«ng ty; ®ù¬c thÓ hiÖn qua chØ tiªu doanh thu thuÇn sau: N¨m 2003 lµ 31.011 triÖu ®ång sang n¨m 2004 lµ 33.851 triÖu ®ång t¨ng 9,16% t­¬ng øng víi 2.840 triÖu ®ång, n¨m 2005 doanh thu thuÇn t¨ng kh¸ cao lµ 41.331 triÖu ®ång t¨ng 22,1% t­¬ng øng víi 7.480 triÖu ®ång. Bªn c¹nh ®ã th× sè ngµy mét vßng cña vèn l­u ®éng còng cao, n¨m 2003 lµ 122 ngµy sang n¨m 2004 sè ngµy l¹i gi¶m ®i cßn 120 ngµy vµ ®Õn n¨m 2005 sè ngµy l¹i m¹nh xuèng cßn 108 ngµy, ®iÒu ®ã lµ hiÓn nhiªn trong kinh doanh v× sè vßng quay lu«n tû nghÞch víi sè nagú mét vßng quay. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n: HiÖu suÊt nµy còng t¨ng qua c¸c n¨m nh­ng doanh thu do tæng tµi s¶n t¹o ra l¹i kh«ng cao. N¨m 2003 lµ 1,058 ®ång, n¨m 2004 l¹i t¨ng lªn 1,125 ®ång t¨ng 5,33% t­¬ng øng víi 0,057 ®ång, ®Õn n¨m 2005 lµ 1,307 ®ång doanh thu t¨ng 16,021% t­¬ng øng víi 0,182 ®ång doanh thu. §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nhÊt hiÖu qu¶ tµi s¶n cña C«ng ty nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông nµy vÉn cßn thÊp ®iÒu nµy ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn xem xÐt vµ ®­a ra biÖn ph¸p qu¶n lý tµi s¶n tèt h¬n trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Kú thu tiÒn b×nh qu©n: ChØ tiªu nµy cho biÕt kú thu tiÒn b×nh qu©n cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu mµ bÞ c¸c tæ chøc kh¸c chiÕm dông. Nh×n chung kú thu tiÒn b×nh qu©n cña C«ng ty còng kh«ng æn ®Þnh, n¨m 2003 lµ 15 ngµy, n¨m 2004 gi¶m xuèng cßn 13 ngµy ®Õn n¨m 2005 kú thu tiÒn cßn gi¶m nhiÒu h¬n cßn 12 ngµy. Nãi chung kú thu tiÒn cµng Ýt th× cµng tèt cho C«ng ty, C«ng ty cµng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ph¸t sinh. Tãm l¹i: Th«ng qua c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty ta thÊy C«ng ty hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng ®èi tèt ®Æc biÖt tµi s¶n l­u ®éng C«ng ty ®· sö dông rÊt hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty lªn chó ý ®Õn viÖc gi¶m ngµy thu tiÒn b×nh qu©n cµng ng¾n cµng cã lîi cho C«ng ty. 6- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sinh lêi cña ho¹t ®éng kinh doanh NÕu c¸c nhãm chØ tiªu trªn ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tõng lo¹i ho¹t ®éng riªng biÖt cña C«ng ty th× tØ lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi ph¶n ¸nh tæng hîp nhÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu n¨ng qu¶n lý C«ng ty. Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh thÓ hiÖn lîi nhuËn do doanh thu s¶n phÈm mang l¹i tû suÊt l­äi nhuËn ®­îc tÝnh nhu sau: Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu = (Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ/ Doanh thu thuÇn)x100. Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu n¨m 2003 = (432/31011)= 1,39 Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu n¨m 2004 = 1,49 Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu n¨m 2005 = 1,39 B¶ng 16: ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2004/2003 So s¸nh 2005/2004 Luîng(±) Tû lÖ (%) Luîng(±) Tû lÖ (%) Tæng doanh thu 31.500 34.500 42.000 3.000 9,52 7500 21,74 1, Lîi nhuËn tríc thuÕ 600 700 800 100 16,67 100 14,29 2, ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 168 196 224 28 16,67 28 14,29 3, Lîi nhuËn sau thuÕ 432 504 576 72 16,67 72 14,29 4, Doanh thu thuÇn 31.011 33.851 41.331 2840 9,16 7480 22,1 5, Vèn chñ së h÷u 8.567,154 8.993,26 8.996,357 426,106 4,97 3,1 0,03 6, Tæng tµi s¶n 29.024,25 30.078,26 31.601,678 1.054,006 3,63 1.523,42 5,06 7, Tµi s¶n lu ®éng 10.451,24 11.202,44 12.300 751,198 7,19 1.097,56 9,8 TÝnh a, Tû suÊt lîi nhuËn (3/4) 1,39 1,49 1,39 0,1 7,19 (0,1) (6,71) b, HiÖu suÊt sinh lêi tµi s¶n (4/6) 1,07 1,13 1,31 0,06 5,61 0,18 15,93 c, HÖ sè sinh lîi VCSH (4/5) 3,62 3,76 4,59 0,14 3,87 0,83 22,07 d, Sè vßng quay vèn l­u ®éng(4/7) (vßng) 2,97 3,02 3,36 3,78 8,55 6,82 20,13 e, Sè ngµy 1vßng quay vèn l­u ®éng (360/d) (ngµy) 121,21 119,21 107,14 95,24 42,11 52,79 17,88 (Nguån phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Chó gi¶: C¸c sè ghi trong (…) lµ nh÷ng sè ©m Qua b¶ng trªn ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lu«n cã sù biÕn ®éng trong 3 n¨m qua. N¨m 2003 cø 100 ®ång doanh thu C«ng ty kiÕm ®­îc 39 ®ång lîi nhuËn, sang n¨m 2004 tû suÊt lîi nhuËn t¨ng lªn lµ 49% ®iÒu ®ã cho thÊy cø 100 ®ång doanh thu C«ng ty thu ®­îc 49 ®ång lîi nhuËn, trong n¨m nµy th× doanh thu t¨ng 9,52% t­¬ng øng víi 2840 triÖu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 16,67% t­¬ng øng víi 72 triÖu ®ång, §Õn n¨m 2005 lµ cø 100 ®ång doanh thu th× C«ng ty cã ®­îc 39 ®ång lîi nhuËn, mÆc dï doanh thu t¨ng 22,1% t­¬ng øng víi 7480 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 14,29% nh­ng tû suÊt lîi nhuËn vÉn kh«ng t¨ng ®iÒu nµy do tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn vµ lîi nhuËn sau thuÕ kh«ng ®Òu. HiÖu suÊt sinh lêi tµi s¶n: HiÖu suÊt nµy còng kh«ng cao vµ cã chiÒu h­íng t¨ng chøng tá C«ng ty trong 3 n¨m võa qua ®· sö dông tµi s¶n cña m×nh Ýt hiÖu qu¶, n¨m 2003 th× 1 ®ång tµi s¶n chØ ®em l¹i cho C«ng ty 1,07 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2004 hiÖu suÊt sö dông cã t¨ng lªn nh­ng vÉn kh«ng cao chØ 1,13 ®ång lîi nhuËn ®Õn n¨m 2005 l¹i t¨ng nhanh 1,31 ®ång lîi nhuËn. HÖ sè sinh lîi cña vèn chñ së h÷u: Vèn chñ h÷u lµ nguån vèn lu«n s½n cã cña C«ng ty ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, HÖ sè nµy cµng cao cµng chøng tá viÖc sö dông vèn chñ së h÷u cña C«ng ty. Nh×n chung hÖ sè nµy cña C«ng ty t­¬ng ®èi cao vµ cã chiÒu h­íng t¨ng mçi n¨m, N¨m 2003 cø 100 ®ång doanh thu k¹i ®em l¹i cho C«ng ty 3,62 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2004 lîi nhuËn t¨ng lªn lµ 3076 ®ång vµ n¨m 2005 lµ 4,59 ®ång. Qua ®©y ta thÊy C«ng ty ®· rÊt tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông nguån vèn chñ së h÷u cña m×nh vµ sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ trong 3 n¨m qua. Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng cña C«ng ty nh×n chung còng t­¬ng ®èi cao vµ cã xu h­íng t¨ng trong 3 n¨m qua, ®ång thêi sè ngµy 1 vßng quay cña vèn l­u ®éng cïng t­¬ng ®èi dµi lµm cho tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng nhanh, ®iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ nguån vèn l­u ®éng cña m×nh. §Ó t×m hiÓu cÆn kÏ h¬n vÒ vèn l­u ®éng cña C«ng ty ta ®i tÝnh xem nguån vèn nµy C«ng ty ®· sö dông tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ lµ bao nhiªu trong 3 n¨m: ¸p dông c«ng thøc: Sè vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm = (Sè ngµy 1 vßng quay - Sè ngµy 1vßng quay) x Doanh thu thuÇn hay l·ng phÝ kú ph©n tÝch kú gèc) kú ph©n tÝch/ 360 + Sè vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 = (119,21 - 121,21 ) x 33851/ 360 = - 88,061 (triÖu ®ång ) + Sè vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 = (107,14 - 121,21) x 41331/360 = -1385,7 (triÖu ®ång) Qua kÕt qu¶ trªn ta thÊy n¨m 2004/2003 C«ngty sö dông vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm ®­îc sè tiÒn 188,061 (triÖu ®ång) vµ n¨m 2005/ 2004 lµ 1385,7 (triÖu ®ång). Nguyªn nh©n lµ n¨m 2003 sè ngµy 1 vßng quay lµ 121,21 ngµy, n¨m 2004 sè vßng nµy l¹i gi¶m lµ 119,21 ngµy n¨m 2005 lµ l¹i xuèng cßn 107,14 ngµy, cïng víi doanh thu thuÇn t¨ng mçi n¨m, chÝnh ®iÒu nµy lµm cho sè ©m cña kú ph©n tÝch vµ kú gèc kh¸ cao, µng sè ©m cao th× vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm ®­îc cµng lín. 7- Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian B¶ng 17: B¶ng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh trung gian §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 So s¸nh 2005/2004 TuyÖt ®èi (±) T¬ng ®èi (%) TuyÖt ®èi (±) T¬ng ®èi % 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 31.161 34.105 41.591 2.944 9,45 7486 21,95 2. Doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 31.011 33.851 41.331 2.840 9,16 7480 22,10 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 30.340 33.058 40.445 2.718 8,96 7387 22,35 4. Lîi nhuËn gép tõ ho¹t ®éng kinh doanh 671 793 886 122 18,18 93 11,73 5. Chi phÝ b¸n hµng 45 50 65 5 1,11 15 1,30 6. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 200 225 215 30 12,24 5 1,82 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 426 518 606 92 21,60 88 16,99 8. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 600 700 800 100 16,67 100 14,29 9. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 168 196 224 28 16,67 28 14,29 10. Lîi nhuËn sau thuÕ. 432 504 576 72 16,67 72 14,29 (Nguån trÝch tõ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh) Chó gi¶: C¸c sè ghi trong (…) lµ nh÷ng sè ©m Nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn vµ qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty t­¬ng ®èi tèt hÇu hÕt c¸c chØ tiªu vÒ thu nhËp cña doanh nghiÖp ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. Cô thÓ l·i gép t¨ng n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 18,18%, n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ 11,73%. Víi tèc ®é t¨ng nµy ®· lµm cho tèc ®é cña c¸c chØ tiªu vÒ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh còng t¨ng vµ thu nhËp sau thuÕ còng t¨ng. Tãm l¹i: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i trong 3 n¨m qua t­¬ng ®èi tèt thu nhËp cña doanh nghiÖp t¨ng mçi n¨m, ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hiÖn cã cña m×nh vµo s¶n xuÊt kinh doanh. III- §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh t¹i cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. 1- Nh÷ng mÆt m¹nh. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn ta thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã chiÒu h­íng tèt lªn biÓu hiÖn ë møc thu nhËp b¾t ®Çu t¨ng: §©y chÝnh lµ thµnh c«ng lín nhÊt cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. Trong c¸c n¨m 2003, 2004 vµ 2005 kh¶ n¨ng sinh lîi cña C«ng ty ®· n©ng lªn râ rÖt. Tuy so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× cã thÓ ch­a b»ng nh­ng nÕu xÐt ®Æc thï nghµnh nghÒ, thùc tr¹ng cña nghµnh th× míi thÊy râ sù nç lùc rÊt lín cña C«ng ty. Nguyªn nh©n: VÒ kh¸ch quan do t×nh h×nh kinh tÕ cña c¶ n­íc nãi chung, trong nh÷ng n¨m qua ®¹t ®­îc tèc ®ä t¨ng tr­ëng cao, nªn cã sù t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Mét sè b¹n hµng b¹n hµng quen thuéc ®· dÇn quay trë l¹i víi C«ng ty. Tuy nhiªn nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh vÉn thuéc vÒ C«ng ty. + C«ng ty ®· ®· gi¶m ®­îc chi phÝ kinh doanh. Nh÷ng chÊn chØnh kÞp thêi cña ban l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc gi¶m chi phÝ nh­: T¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu trong qu¶ tr×nh s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ¸p dông c«ng nghÖ d­íi c¸c x­ëng s¶n xuÊt, c¶i tiÕn bé m¸y nh©n sù r­êm rµ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. + C«ng ty ®· ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ t¨ng doanh thu b¸n hµng, ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ång thêi c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm trong c¸c n¨m qua b­íc ®Çu ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty, C«ng ty vÉn duy tr× mét tû lÖ vèn b»ng tiÒn t­¬ng ®èi ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc mét sè kho¶n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. + C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cña C«ng ty vÉn æn ®Þnh. B­íc ®Çu C«ng ty ®· dÇn dÇn ®a d¹ng ho¸ trong lÜnh vùc tµi trî nguån vèn ho¹t ®éng kinh doanh. N¨m 2003 C«ng ty ®· b­íc ®Çu ph¸t triÓn viÖc vay nî dµi h¹n ®Ó tµi trî cho nguån vè tµi trî cña C«ng ty. C«ng ty ®· tiÕn hµnh viÖc c¶i tiÕn dÇn c¬ cÊu gi÷a c¸c lo¹i tµi s¶n. TiÕn hµnh viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u, mua thªm thiÕt bÞ hiÖn ®¹i gia t¨ng vµ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty. B¾t ®Çu tõ n¨m 2003 C«ng ty ®· cã kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n trong lÜnh vùc kinh doanh, liªn kÕt víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. Nh÷ng thµnh tùu trªn ®©y cña C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng ®· thÓ hiÖn sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ ban l·nh ®¹o cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. 2, Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã t¹i C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. Kh¶ n¨ng thanh to¸n bÞ ®e do¹ vµ d©y d­a c«ng nî t¨ng cao. §©y lµ nh­îc ®iÓm lín nhÊt cña C«ng ty. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty trong c¸c n¨m lu«n ë møc thÊp. Bªn c¹nh ®ã nguån vèn kinh doanh còng vÉn cßn chiÕm tû träng thÊp trong tæng nguån vèn ®iÒu nµy lµm cho C«ng ty mÊt tù chñ vÒ nguån vèn cña m×nh. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do: + C«ng ty cã c¸c kho¶n ph¶i thu rÊt thÊp. TÊt nhiªn chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch chiÕm lÜnh thÞ tr­ßng nh­ng ®iÒu muèn nãi ®Õn trong kho¶n nµy lµ kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín trong kho¶n ph¶i thu trong khi C«ng ty ®ang bÞ bÕ t¾c trong lÜnh vùc tiÒn mÆt ®Î thanh to¸n c¸c kho¶n nî. + C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn v­ît qu¸ møc cho phÐp, §©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho C«ng ty gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c thanh to¸n vµ ®­a C«ng ty vµo t×nh tr¹ng ®i chiÕm dông vèn cña C«ng ty kh¸c. Kho¶n nî ng¾n h¹n n¨m 2003 ®· ®­a t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty vµo møc kh«ng cho phÐp. NÕu t×nh tr¹ng nµy kh«ng sím ®­îc kh¾c phôc th× C«ng ty cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ lµ hiÖn thùc. Do ®ã cïng víi viÖc thu håi nhanh c¸c kho¶n ph¶i thu C«ng ty nªn gi¶m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn møc cho phÐp. + C«ng ty duy tr× mét l­îng vèn l­u ®éng th­êng xuyªn kh«ng hîp lÝ hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh s¸ch tµi trî cña C«ng ty kh«ng tèt. Trong tµi trî ng¾n h¹n C«ng ty sö dông tû trong vèn tÝn dông cao. Bªn canh ®ã kh¶ n¨ng tù tµi trî cña C«ng ty kh«ng tèt lÇm cho C«ng ty kh«ng cã ®­îc c¸c tû lÖ tµi trî thÝch hîp. Trong tµi trî dµi h¹n C«ng ty ch­a huy ®éng ®­îc c¸c kho¶n vay dµi h¹n. Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn qua c¸c n¨m ®Òu d­¬ng C«ng ty ph¶i dïng nguån vèn dµi h¹n ®Ó tµi trî. Nh­ng viÖc vay nî dµi h¹n cßn thÊp hay nãi c¸ch kh¸c tµi trî dµi h¹n cßn kÐm dÉn ®Õn ph¶i gia t¨ng nguún vèn ng¾n h¹n tµi trî. T×nh tr¹ng nµy cµng ®Èy m¹nh gia t¨ng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n g©y sù cang th¼ng cho thanh to¸n cña C«ng ty. Nh­ vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty rÊt h¹n chÕ. Nguyªn nh©n lµ do h¹n chÕ c¶ trong c«ng t¸c sö dông vèn vµ h¹n chÕ c¶ trong C«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n vµ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi trî cña C«ng ty. PhÇn III Gi¶i ph¸p lµm lµnh m¹nh h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cho C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng I- Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty 1- Thµnh tùu Sau h¬n hai n¨m ho¹t ®«ng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, tËp thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn (CBCN) C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng ®· m¹nh d¹n ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn Ch©u ¢u, Th­¬ng hiÖu §¸ mµi H¶i D­¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc. S¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 25% n¨m, doanh thu n¨m 2005 ®¹t trªn 42 tû ®ång, t¨ng 21,74% so víi n¨m 2004, §êi sèng ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, l­¬ng b×nh qu©n ®¹t 1,3 triÖu ®ång/ th¸ng cã ®­îc kÕt qu¶ trªn, ban gi¸m ®èc cïng víi c«ng ®oµn ®· phèi hîp chÆt chÏ, t¹o sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong tËp thÓ c«ng nh©n viªn quyÕt t©m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, Víi ph­¬ng tr©m "thÞ tr­êng néi ®Þa lµ nguån sèng cßn, thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ nguån t¨ng tr­ëng". ViÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9001 : 2000 ®· gióp C«ng ty n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý chÊt l­îng mét c¸ch ®ång ®Òu, còng nh­ tÝnh thèng nhÊt trong xö lý c«ng viÖc, do ®ã tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh vµ n©ng lªn râ rÖt, h¹n chÕ t×nh h×nh b×nh qu©n chñ nghÜa, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn th­¬ng hiÖu. Víi h­íng ®i ®óng ®¾n, c¸c s¶n phÈm ®Ê mµi, h¹t mµi cña C«ng ty cã chÊt l­îng h¬n h¼n s¶n phÈm cïng lo¹i cña Trung Quèc, ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng lín tÝn nhiÖm sö dông. N¨m 2005, s¶n phÈm ®¸ mµi H¶i D­¬ng ®­îc b×nh chän lµ th­¬ng hiÖu cã uy tÝn n¨m 2005 t¹i Héi chî quèc tÕ vÒ th­¬ng hiÖu. Th­¬ng hiÖu ®¸ mµi H¶i D­¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­¬ng c¶ n­íc. 2- Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi NhiÖm vô ®Æt ra cho C«ng ty n¨m 2006 lµ: Tæng doanh thu b¸n s¶n phÈm ®¹t 50 tû ®ång - §¸ mµi C«ng nghiÖp : 7000 tÊn - H¹t mµi b¸n ra : 5.500 tÊn - §Üa mµi : 4.500 chiÕc - §Üa c¾t : 4.000 chiÕc - TÊm kª: 3.500 tÊm - Trô ®ì vËt liÖu chÞu löa: 4.000 chiÕc - GiÊy nh¸p :2.500 tÊn Tæng doanh thu cña C«ng ty: 55 tû ®ång TiÒn l­¬ng b×nh qu©n: C«ng nh©n s¶n xuÊt lµ 1,5 triÖu ®ång/ th¸ng, c¸n bé qu¶n lý lµ 1,8 triÖu ®ång / th¸ng. Trong n¨m 2006 vµ giai ®o¹n x¾p tíi C«ng ty ®· vµ ®ang m¹nh d¹n ®Çu t­ x©y míi mét lß luyÖn c« ranh- ®«ng chÕ t¹o h¹t mµi; l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ mµi ba-via ®¸ c¾t kim lo¹i 2,6 triÖu tÊn s¶n phÈm/n¨m. C«ng ty cßn l¾p ®Æt d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i chÕ t¹o ®¸ mµi chÊt dÝnh gåm c«ng suÊt 2 ngh×n tÊn/n¨m, §©y lµ dù ¸n ®­îc Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ phª duyÖt sau khi C«ng ty hoµn thµnh ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ n­íc, nghiªn cøu chÕ t¹o ®¸ mµi cao tèc, Víi tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ trªn 13 tû ®ång, dù ¸n sÏ hoµn thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng trong quý II n¨m 2008. Cïng víi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kinh doanh. C«ng ty coi träng gi÷ g×n m«i tr­êng xanh- s¹ch - ®Ñp l¾p ®Æt hÖ thèng hót bôi theo kiÓu míi ë c¸c ph©n x­ëng chÕ biÕn, ph©n x­ëng hoµn chØnh. C«ng ty ®ang triÓn khai, ®Õn quý IV n¨m 2008 hoµn thµnh ®i vµo ho¹t ®éng, më ra h­íng xuÊt khÈu h¹t mµi ViÖt Nam ra thÞ tr­êng khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn æn ®Þnh lµ C«ng ty cã ®Þnh h­íng ®óng vÒ chiÕn l­îc kinh doanh, lu«n coi träng c«ng t¸c thÞ tr­êng, gi÷ v÷ng sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh "coi kh¸ch hµng lµ ©n nh©n". Tõ nhËn thøc ®ã, C«ng ty sím cã chiÕn l­îc ®ång bé vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, lÊy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt g¾n víi thÞ tr­êng, x©y dùng hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm réng kh¾p tõ B¾c vµo Nam. §©y lµ nÒn t¶ng ®Ó C«ng ty kh«ng ngõng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, c¶ vÒ quy m« lÉn hiÖu qu¶ kinh tÕ. II- Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i Cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. Tõ khi thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng cho ®Õn nay ®· kh«ng ngõng cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng qui m« cña m×nh. C«ng ty ®· chñ ®éng ph¸t hiÖn nhu cÇu t×m kiÕm nguån hµng, x©y dùng vµ duy tr× mèi quan hÖ víi nhõng ng­êi cung øng, tõng b­íc ®¸p øng nhu cÊu kh¸ch hµng. Uy tÝn cña C«ng ty ®· tõng b­íc ®­îc t¨ng lªn vµ cã nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng ®¸ng tin cËy. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù më cöa nÒn kinh tÕ vµ ¶nh h­ëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ míi C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®Ó ra trong n¨m 2003 C«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch thùc hiÖn ®óng ®¾n. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. 1- C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1.1- §Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh thu vµ h¹n chÕ hµng tån kho. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm lµ yÕu tè cuèi cïng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn doanh thu tiªu thô cña mäi doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch trùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cã thÓ thÊy r»ng t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi chËm, l­îng hµng tån kho (chñ yÕu lµ NVL tån kho ) nhiÒu. S¶n phÈm cña C«ng ty l¹i mang tÝnh ®Æc thï cao, chñ yÕu l¹i phôc vô c¸c nghµnh s¶n xuÊt kh¸c, do ®ã viÖc tiªu thô s¶n phÈm míi vµ thµnh phÈm tån kho ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nç lùc rÊt lín, cã tÝnh quyÕt ®Þnh trong viÖc t¹o nªn doanh thu còng nh­ cñng cè m¹ng l­íi kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng t­¬ng lai, §Ó ®Èy m¹nh qu¶ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: + Qu¶n lÝ qu¸ tr×nh tiªu thô: X©y dùng vµ më réng m¹ng l­íi tiªu thô trªn trªn c¸c ®Þa bµn vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, xóc tiÕn b¸n hµng, C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®Ó më réng thÞ tr­êng nh­ tan­g c­êng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, xóc tiÕn më réng c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín, Ph¶i tiÕp thÞ giíi thiÖu réng r·i c¸c s¶n phÈm cã uy tÝn cña C«ng ty ra n­íc ngoµi nh»m thu hót ®­îc mét l­oùng lín kh¸ch hµng ®Êy tiÒm n¨ng ë ®ã, C«ng ty ph¶i ph¸t hiÖn vµ khai th¸c c¸c nhucÇu vÒ s¶n phÈm míi, C«ng ty còng nªn tÝch cùc tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m kh«ng chØ ë trong n­íc mµ c¶ quèc tÕ ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty víi kh¸ch hµng, t×m kiÕm vµ n¾m b¾t kh¸ch hµng míi còng nh­ n¾m b¾t mét c¸ch kÞp thêi c¸c nhu cÇu míi trªn thÞ tr­êng. + Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm: N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é giao hµng. §èi víi bÊt k× mét lo¹i s¶n phÈm nµo th× chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó c¹nh tranh.Thùc tÕ cho thÊy gi¸ trÞ hµng háng trong 2 n¨m gÇn ®©y liªn tôc t¨ng lµm cho doanh thu c«ng nghiÖp cña C«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ. C«ng ty còng ®· mÊt mét sè b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc do chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a tho¶ m·n yªu cÇu. §Ó h¹n chÕ vÊn ®Ò nµy C«ng ty cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm nãi riªng còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kü thuËt nãi chung. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty nªn tiÕp tôc ph¸t huy viÖc thùc hiÖn giao quyÒn tù qu¶n vÒ chÊt l­îng cho c¸c ph©n x­ëng, Bªn c¹nh ®ã do c¬ cÊu s¶n phÈm phøc t¹p: s¶n phÈm míi, vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt ®­îng nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, cã ®Æc tÝnh kü thuËt vµ møc chÊt l­îng kh¸c nhau v× vËy C«ng ty nªn nhanh chãng x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, Bªn c¹nh ®ã, viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c kh¶o s¸t, t¹i hiÖn tr­êng ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ c«ng t¸c b¶o qu¶n t¹i c¬ së lµ rÊt cÇn thiÕt. HiÖn nay trong bèi c¶nh chung lµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®· xuèng cÊp nghiªm träng, sù ®Çu t­ cho cña c¸c x­ëng cho c«ng t¸c söa ch÷a b¶o d­ìng cßn h¹n chÕ th× c«ng t¸c c¬ ®iÖn cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu duy tr× t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc cho nhu cÇu s¶n xuÊt tr­íc m¾t. VÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¸t huy viÖc thiÕt kÕ chÕ thö, kh¶o nghiÖm c¸c s¶n phÈm míi, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vµ chñ ®éng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh tham gia triÓn l·m, c¸c tµi liÖu qu¶ng c¸o chµo hµng giíi thiÖu s¶n phÈm míi. VÒ c«ng t¸c c«ng nghÖ, cïng víi phßng thiÕt kÕ, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm phßng c«ng nghÖ cña C«ng ty nªn cã thªm nh÷mg ®Çu t­ nghiªn cøu ®Ó n©ng sè l­îng, chÊt l­îng vµ mü thuËt cho mét sè s¶n phÈm C«ng ty cã dù kiÕn ph¸t triÓn vµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu. + æn ®Þnh vµ ph¸t tiÓn thÞ tr­êng ®Çu vµo ChÊt l­îng cña s¶n phÈm ®Çu ra kh«ng chØ chÞu c¸c yÕu tè nh­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nh©n s¶n xuÊt… mµ cßn ph¶i chÞu ¶nh h­ëng kh«ng nhá cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc æn ®Þnh th× bªn c¹nh viÖc duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung øng cò C«ng ty cÇn ph¶i t×m thªm c¸c ®èi t¸c míi cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nguån hµng ®Ó æn ®Þnh nhu cÇu cña m×nh. + Cã ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t Ph­¬ng thøc thanh to¸n còng lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc më réng hay thu hÑp thÞ tr­êng tiªu thô, Bëi vËy, C«ng ty cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n, tró träng cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu khi thanh to¸n ngay hay ¸p dông réng r·i chÕ ®é khuyÕn m¹i khi kh¸ch mua nhiÒu, Víi c¬ chÕ thanh to¸n hîp lý, C«ng ty cã thÓ gi¶m ®­îc kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, h¹n chÕ t×nh tr¹ng ø ®äng vèn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ c¶ hµng ho¸ còng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng tíi møc tiªu thô s¶n phÈm vµ lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty. VÒ gi¸ c¶ hµng ho¸, nÕu C«ng ty ®Þnh gi¸ qu¸ cao th× s¶n phÈm sÏ rÊt khã tiªu thô vµ kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm bªn ngoµi, cßn nÕu ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp th× ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn. Do dã, viÖc ®Þnh gi¸ ®óng sÏ gióp C«ng ty võa tiªu thô ®­îc s¶n phÈm võa cã kh¶ n¨ng n©ng cao lîi nhuËn. Tuú tr­êng hîp cô thÓ vµ tuú thuéc vµo môc ®Ých c¬ b¶n cña C«ng ty mµ C«ng ty nªn ®­a ra nh÷ng møc guÝa cho phï hîp. Khi C«ng ty muèn c¹nh tranh, më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× C«ng ty nªn ®Þnh gi¸ thÊp, t¹m thêi chÊp nhËn møc lîi nhuËn thÊp ®Ó t¹o chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Sau khi ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng vµ t×m ®­îc b¹n hµng l©u dµi C«ng ty cã thÓ n©ng gi¸ lªn ®Ó thu håi lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hîp lÝ ph¶i c¨n cø vµo c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, c¨n cø vµo gi¶ c¶ cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng, c¨n cø vµo chi phÝ dù tÝnh cña kh¸ch hµng. Mét chÝnh s¸ch gi¸ c¼ mÒn dÎo linh ho¹t sÏ thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng ty. 1.2- T¨ng c­êng nguån vèn kinh doanh HiÖn t­îng thiÕu vèn ®Çu t­ lµ khã kh¨n chung hiÖn nay cña tÊt c¸e c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Ó më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, §iÒu ®ã cµng khã kh¨n h¬n ®èi víi C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao, ®a sè nguyªn vËt liÖu l¹i tõ trong chñ yÕu do C«ng ty khai th¸c vµ nhËp trong n­íc, Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng cña C«ng ty cãp thÓ thÊy r»ng nguån vèn cña C«ng ty ®Ó tµi trî cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau cßn rÊt h¹n chÕ, rÊt nhiÒu tµi s¶n cÇn ®­îc ®Çu t­ thªm, thay thÕ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xong ch­a cã ®ñ nguån vèn tµi trî cÇn thiÕt. Hµng n¨m, nguån vèn ng©n s¸ch cÊp bæ sung cho C«ng ty lµ rÊt Ýt, vè tù bæ sung l¹i qu¸ Ýt do lîi nhuËn cßn l¹i cña C«ng ty kh«ng nhiÒu, §©y còng lµ t×nh tr¹ng phæ biÕn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc míi ®­îc cæ phÇn trong nÒn kinh tÓ thÞ tr­êng hiÖn nay. Râ rµng ®èi víi C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng viÖc tr«ng chê vµo vèn cÊp bæ sung cña nhµ n­íc kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p kh¶ dÜ v× hiÖn nay hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cßn thÊp trong khi Nhµ n­íc ®ang t¨ng c­êng qu¶n lÝ vèn sao cho sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶, tËp trung vèn cho c¸c môc tiªu chiÕn l­îc. Muèn bæ sung vèn chñ së h÷u C«ng ty chØ cã thÓ dùa vµo lîi nhuËn ®Ó l¹i lµ chñ yÕu mµ phÇn nµy hiÖn nay lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Nh­ vËy ®Ó t¨ng nguån vèn kinh doanh C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng nguån vèn chñ së h÷u ®Ó ®¶m b¶o chñ ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh. Sau ®©y lµ mét vµi biÖn ph¸p mµ C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn trong thêi gian tíi. - Gi¶i quyÕt, thanh to¸n c¸c tµi s¶n cÇn thiÕt hoÆc thõa, ®ang ®­îc sö dông kuh«ng hiÖu qu¶ nh­ hµng tån kho, c¸c kho¶n ph¶i thu… ®Ó t¹o nguån vèn tµi trî cho c¸c môc ®Ých dông cÇn thiÕt h¬n trong thêi gian tíi. - Më réng vµ ®Èy m¹nh qu¸ tr×n s¶n xuÊt, t¨ng c­êng qu¶n lÝ vµ sö dông vèn ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ cao h¬n trong viÖc sö dông vèn còng nh­ cho s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ph¶i tÝch cùc h¬n trong viÖc t×m kiÕn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, më réng ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh. - §Èy m¹nh liªn doanh liªn kÕt, C«ng ty nªn thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi cÊc C«ng ty kh¸c ®Ó t¹o nªn mét m¹ng l­íi s¶n xuÊt æn ®Þnh, chñ ®éng vµ cã ®iÒu kiÖn hç trî lÉn nhau. - C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn viÖc thuª mua tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng nghÖ míi, §©y lµ mét h×nh thøc mµ C«ng ty kh«ng ph¶i bá vèn ra ®Ó mua s¾m mµ chØ cÇn tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh hµng th¸ng cho tµi s¶n thuª mua. H×nh thøc nµy cã thÓ gióp C«ng ty kh«ng ph¶i bá ra mét sè tiÒn lín nh­ng vÉn cã thÓ sö dông ®­îc nh­ngx c«ng nghÖ míi, tiªn tiÕn, h¹n chÕ rñi ro tôt hËu vÒ kÜ thuËt, thùc hiÖn ®­îc ®Çu t­ kÞp thêi mµ kh«ng ph¶i ®¶o lén vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh. 1.3- N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Thùc tÕ cho thÊy c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña C«ng ty cßn thÊp, hay nãi kh¸c ®i hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Êu t­ cña C«ng ty cßn ch­a cao ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã l·i lµ môc tiªu ®­îc ®Ò ra cña C«ng ty hiÖn nay. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, C«ng ty cÇn tæ chøc vµ qu¶n lÝ tèt qu¸ tr×nh kinh doanh nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh th«ng suèt, ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u thu mua, dù tr÷, tiªu thô hµng ho¸, b¶o ®¶m sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn cña C«ng ty. 1.3.1- T¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Cã thÓ thÊy tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn chñ së h÷u. §Ó b¶o toµn vèn còng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, C«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: - Trong qu¶n lÝ tµi s¶n cè ®Þnh C«ng ty cÇn qu¶n lÝ chÆt chÏ vÒ hiÖn vËt, kh«ng ®Ó mÊt m¸t, h­ háng tr­íc thêi h¹n khÊu hao, C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c¬ cÊu vèn cè ®Þnh, x¸c ®Þnh mét c¬ phï hîp h¬n. - Do nguån vèn h¹n chÕ cña C«ng ty kh«ng thÓ thay thÕ mét hoÆc hÇu hÕt c¸c m¸y mãc cò trong thêi gian ng¾n do ®ã cã thÓ g©y ra sù kh«ng ®ång bé trong s¶n xuÊt. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc hao mßn cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, tõ ®ã tiÕn hµnh thay thanh lÝ c¸c tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt hoÆc gÇn hÕt ®Ó t¸i ®Çu t­. - Ph©n cÊp qu¶n lÝ tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ph©n x­æng, bé phËn trong néi bé C«ng ty nh»m n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng­êi sö dông nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®ã, gióp kÐo dµi tuæi thä cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång thêi khai th¸c ®­îc hÕt c«ng suÊt m¸y mãc. - CÇn ph¶i c©n nh¾c gi÷a chi phÝ söa ch÷a lín bá ra víi viÖc thu håi hÕt gi¸ trÞ cßn l¹i cña m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®ã. Yªu cÇu nµy ®­îc coi nh­ lµ mét c¨n cø chñ yÕu ®Ó ®­a ra quyÕt ®inh tµi chÝnh ®ã lµ tiÕp tôc kÐo dµi tuæi thä cña maý hay ph¶i thanh lÝ, nh­îng b¸n ®Ó ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. - Ngoµi ra, C«ng ty cÇn sö lý døt ®iÓm nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµo ®· cò, kh«ng cÇn dïng, h­ háng chê thanh lÝ nh»m thu håi l¹i vèn cè ®Þnh ®Ó cã thÓ dïng vµo lu©n chuyÓn bæ sung vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.2- Qu¶n lÝ vèn l­u ®éng Gi¶i quyÕt nhanh chãng hµng tån kho ®Ó thu håi vèn HiÖn nay mét phÇn lín vèn l­u ®éng cña C«ng ty lµ hµng tån kho, Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng kh«ng tiªu thô ®­îc, hµng ho¸ chÊt l­îng kÐm nªn C«ng ty mÊt ®i mét sè kh¸ch hµng, hµng ho¸ kh«ng b¸n ®­îc do c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng. L­îng hµng ho¸ lín tån ®éng trong kho g©y t×nh trang ø ®éng vèn lín trong khi C«ng ty l¹i ®ang thiÕu vèn l­u ®éng ®Ó kinh doanh. §øng tr­íc thùc tr¹ng nµy C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i to¶ hµng tån kho t­¬ng ®èi lín hiÖn nay b»ng c¸ch: - Gi¶m gi¸ nh÷ng mÆt hµng ®· tån ®äng l©u ngµy. - Më réng m¹ng l­íi tiªu thô. - C«ng t¸c qu¶n lÝ hµng tån kho trong néi bé C«ng ty còng nªn tæ chøc theo h­íng ph©n cÊp hîp lÝ, cô thÓ. §èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ nµo chuyªn tiªu thô ë tõng bé phËn nªn giao cho kho cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ vµ cÊp ph¸t sÏ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh cung cÊp nhanh, kÞp thêi. - C«ng t¸c thanh to¸n hµng tån kho còng nªn thùc hiÖn theo tõng ®¬n hµng ®Ó cã biÖn ph¸p sö lÝ, kh¾c phôc kÞp thêi, ®ång thêi ph¶i quÕt to¸n cho tõng ®¬n vÞ, chi nh¸nh kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ nguyªn nh©n, - Qu¶n lÝ tiÒn mÆt: §Ó tèi ®a hoa doanh lîi dù kiÕn C«ng ty nªn ®iÒu chØnh viÖc gi÷ tiÒn mÆt mét c¸ch hîp lÝ. §ång thêi C«ng ty cÇn c¶i thiÖn l­¬ng vèn b»ng tiÒn trong tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. - Qu¶n lÝ c¸c kho¶n ph¶i thu: Tuy r»ng b¸n chÞu hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc lµm t¨ng tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ bu«ng láng viÖc qu¶n lÝ c¸c kho¶n ph¶i thu. Thùc hiÖn tèt c«ng viÖc thu håi nî sÏ gióp cho C«ng ty t¨ng nhanh vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu, t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu håi nî, C«ng ty cÇn theo dâi chÆt chÏ vÒ thêi h¹n c¸c kho¶n nî, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n nî cò mµ kh¸ch hµng vµ c¸c ®¬n vÞ kh«ng cßn tiÕp tôc cã mèi quan hÖ víi C«ng ty, c¸c kho¶n nî vi ph¹m chÝnh s¸ch b¸n hµng cña C«ng ty nh»m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn, tr¸nh d©y d­a kÐo dµi. NÕu c¸c ®¬n vÞ cßn tiÕp tôc mèi quan hÖ víi C«ng ty th× chØ cho nî khi c¸c ®¬n vÞ ®ã tiÕn hµnh hoµn tr¶ dÇn nî cò. C«ng t¸c thu håi nî cÇn tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p cuèn chiÕu thu håi vµ tiÕn tíi døt ®iÓm víi c¸c kho¶n nî cò ®ång thêi ®èc thóc thu håi c¸c kho¶n nî míi ph¸t sinh. C«ng ty cÇn khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc thanh to¸n ngay khi ®· tiªu thô ®­îc hµng tr¸nh ®Ó l©u sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ ®ã chiÕm dông vèn cña C«ng ty, nghiªn cøu c¸ch thøc b¸n hµng, chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ®Ó thu tiÒn ngay. Muèn vËy, cÇn tæ chøc viÖc thu håi nî mét c¸nh ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng, kh«ng ®Ó t×nh trang thu håi nî dån dËp vµo cuèi n¨m lµm cho vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn qu¸ l©u, g©y thiÕu vèn cho nhu cÇu kinh doanh trong n¨m, trong khi ®ã th× l­îng tiÒn mÆt tån quÜ t¨ng nhanh vµo cuèi n¨m g©y t×nh tr¹ng d­ thõa gi¶ m¹o. 2- C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. 2.1- Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tõ kÕ h¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thi tr­êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi hÖ th«ng c«ng cô qu¶n lÝ, mµ trong ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lÝ vèn, tµi s¶n vµ Ph©n tÝch cac ho¹t ®éng tµi chÝnh trong ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy viÖc ®æi míi vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó thÝch nghi víi yªu cÇu vµ néi dung cña qu¸ tr×nh ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý lµ cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, mét thùc trang hÕt søc phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ kh©u h¹ch to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp mµ th­êng lµm theo h­íng dÉn tõ trªn xuèng hay ®Ó ®èi phã víi c¬ quan thuÕ vô. HiÖn nay trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña x· héi th× tin häc ngµy cµng cã vai trß quan träng ®Æc biÖt trong lÝnh vùc kinh doanh th­ong m¹i. Tin häc ho¸ hay nãi c¸ch kh¸c lµ viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong c¸c doanh nghiÖp lµ phï hîp víi t×nh h×nh n­íc ta hiÖn nay vµ sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ nãi chung ®Òu rÊt cÇn c¸c th«ng tin cËp nhËp hµng ngµy nhanh, chÝnh x¸c, toµn diÖn. Tr­íc m¾t C«ng ty nªn øng dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó gi¶m nhÑ viÖc ghi chÐp tÝnh to¸n thñ c«ng, t¨ng ®é chÝnh x¸c ®Ó theo kÞp nh÷ng biÕn ®æi hµng ngµy, ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doang vµ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh. §ång thêi C«ng ty ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé th­êng xuyªn vµ nghiªm tóc. C«ng t¸c nµy sÏ gióp C«ng ty ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng sai ph¹m hoÆc nhÇm lÉn trong C«ng t¸c kÕ to¸n ngay t÷ nh÷ng kh©u ®Çu, nhê ®ã sÏ h¹n chÕ ë møc cao nhÊt nh÷ng sai lÖch sè liÖu trong nh÷ng kh©u tiÕp theo vµ ®Æc biÖt lµ kh©u lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Nh­ vËy viÖc kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cµng chÆt chÏ th× c«ng t¸c kinh doanh nãi chung còng nh­ ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng cña C«ng ty cµng chÝnh x¸c. §Ó hç chî cho c«ng t¸c nµy, cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vµ chuyÓn ®æi theo chÕ ®æi kÕ to¸n míi nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh kinh doanh. 2.2- Hoµn thiÖn néi dung vµ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n c¸c mèiquan hÖ chiÕn l­îc, ph©n tÝch tµi chÝnh cho biÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã thÓ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai b»ng c¸c dù b¸o vµ lËp ng©n s¸ch. Nh÷ng th«ng tin nµy còng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi nhµ ®Çu t­, c¬ quan thuÕ vµ d©n chóng. HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng ®· b­íc ®Çu thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh th«ng qua thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh so s¸nh sè liÖu qua mét n¨m vµ ®­a ra nhËn xÐt tæng qu¸t. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh ph©n tÝch cña C«ng ty vÉn cßn ë d¹ng ®¬n gi¶n, míi tÝnh to¸n mét vµi chØ tiªu mµ ch­a lËp thµnh hÖ thèng, ch­a cã c«ng t¸c thùc sù. V× thÕ C«ng ty ch­a ®Ò ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu cho kú kinh doanh tíi. §Ó c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cã hiÖu qu¶, C«ng ty nªn tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¸c b­íc sau: B­íc 1: ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c ph©n tÝch gåm: X¸c ®Þnh môc tiªu kÕ hoach ph©n tÝch, lùa chän nh÷ng nh©n viªn cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, cã kÕ ho¹ch phèi hîp c¸c bé phËn kh¸c trong ph©n tÝch, thu thËp ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c ph©n tÝch: th«ng tin bªn ngoµi, th«ng tin néi bé, th«ng tin kÕ to¸n. B­íc 2: TiÕn hµnh ph©n tÝch gåm: TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt cho riªng C«ng ty. Tuú gãc ®é nghiªn cøu, øng dông kh¸c nhau mµ cã c¸c ph­¬ng ph¸p xö lý th«ng tin kh¸c nhau phôc vô môc tiªu ph©n tÝch ®· ®Æt ra: Xö lý th«ng tin lµ qu¸ tr×nh x¾p xÕp th«ng tin theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh nh»m tÝnh to¸n, so s¸nh, gi¶i thÝch, ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc phôc vô cho qu¸ tr×nh dù ®o¸n vµ quyÕt ®Þnh. Sau ®ã lËp b¶ng biÓu ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®· tÝnh to¸n B­íc 3: KÕt qu¶ ph©n tÝch: Dùa vµo c¸c kÕt qu¶ ®· tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra c¸c dù ®o¸n vµ c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, §©y lµ môc tiªu cuèi cïng cña ph©n tÝch tµi chÝnh. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i tr¶i qua ba b­íc nh­ trªn, C«ng t¸c nµy nªn ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n tµi vô vµ ë c¸c phßng ban cã liªn quan víi ba n«Þ dung chÝnh: Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu; ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn trong C«ng ty; ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o Nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.3- §µo t¹o c¸n bé cho ho¹t ®éng ph©n tÝch C«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nã gióp cho ng­êi qu¶n lý biÕt ®­îc ®iÓm m¹nh còng nh­ ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña doanh nghiÖp ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña m×nh chÝnh v× vËy tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh giái vÒ chuyªn m«n hiÓu biÕt x©u réng vÒ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, vÒ m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, m«i trøng ®Çu t­, ph¸p luËt… nh÷ng xu thÕ biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn mét thùc tÕ ë n­íc ta hiÖn nay lµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc míi ®­îc cæ phÇn ho¸ nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng nãi riªng ®Òu kh«ng cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ tµi chÝnh thùc hiÖn. C«ng viÖc nµy th­êng do c¸n bé cña phßng kÕ to¸n thùc hiÖn mµ còng chØ thùc hiÖn d­íi h×nh thøc lµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng ®ñ t¹o c¬ së ®¸nh gi¸ toµn diÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cã kÕ hoÆc båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n. §Æc biÖt lµ c¸c bé qu¶n lý cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng cÇn tuyÓn thªm ®éi ngò c¸n bé trÎ cã nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. 3- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn. - Bé tµi chÝnh cÇn cã sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi trong viÖc ra c¸c hÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam ®ang b­íc ®Çu æn ®Þnh, ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc h¹ch to¸n kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ dÔ dµng tÝnh c¸c chØ tiªu trong ph©n tÝch tµi chÝnh. - ChÝnh phñ cÇn sím cã c¸c quy ®Þnh mang tÝnh b¾t buéc ®èi víi viÖc thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp, x©y dùng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña toµn nghµnh ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lÊy lµm th­íc ®o so s¸nh víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ m×nh. - ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch x©y dùng mét thÞ tr­êng tµi chÝnh, thÞ tr­êng vèn æn ®Þnh, hoµn thiÖ thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®Ó cã thÓ huy ®éng nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua hÖ thång Ng©n hµng th­¬ng m¹i c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c C«ng ty tµi chÝnh, c¸c quü ®Çu t­… ®Ó hoµ nhËp thÞ tr­êng vèn trong n­íc víi khu vùc to¹ ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù huy ®éng v«ns th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, gãp vèn liªn donh ®Ó më réng s¶n xuÊt. - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn hç trî cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ ë C«ng ty ®Æc biÖt khi nghµnh c¬ khÝ ®ang trong t×nh tr¹ng khã kh¨n vµ bÞ c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy cÇn thÓ hiÖn roc møc ®é ­u ®·i th«ng qua c¸c thñ tôc, lËp ph­¬ng ¸n, tÝnh hiÖu qu¶, ­u ®·i vÒ thêi gian ©n h¹n, thêi gian tr¶ nî. - VÒ chÝnh s¸ch thuÕ Nhµ n­íc cÇn xem xÐt cô thÓ nghµnh s¶n xuÊt c¬ khÝ chÝnh x¸c ®Ó gi¶m thuÕ xuÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông bëi v× theo møc thuÕ xuÊt hiÖn nay th× mÆt hµng cña C«ng ty hiÖn nay kh«ng thÓ c¹nh tranh næi trªn thÞ tr­êng, VÒ tr¸ch nhiÖm nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn xem xÐt l¹i møc trÝch 40% hiÖn nay kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c¸c doanh nghiÖp nhá phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn, Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh mét tû lÖ thÊp h¬n hîp lý h¬n. - §Ó gióp cho C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn chÝnh phñ nªn cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt ng¨n chÆn, sö lý hµng nhËp lËu, hµng chèn thuÕ, hµng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng ®ang lan trµn trªn thÞ tr­êng. Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ víi hy väng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ tµi chÝnh hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh ë C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng. KÕt luËn Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét nhiÖm vô quan träng cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng nãi riªng. Tõ nh÷ng c¬ së lý luËn c¬ b¶n ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp cho ta hiÓu biÕt vÒ tµi chÝnh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, c«ng t¸c tµi chÝnh. Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu c¸c sè liÖu thùc tÕ vµ ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®ã ®· cho ta thÊy ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thÊy ®­îc kÕt cÊu tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n còng nh­ kh¶ n¨ng sinh l·i cña C«ng ty trong 3 n¨m qua, Tõ ®ã gióp em ph¸t hiÖn ra nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt vµ nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng ®Ó kh¾c phôc. §ång thêi ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng mÆt m¹nh, kh¶ n¨ng hiÖn cã cña C«ng ty ®Ó thóc ®Èy C«ng ty ph¸t triÓn h¬n nh÷ng mÆt yÕu sÏ ®­îc c¶i thiÖn. Víi kiÕn thøc cßn Ýt ái, thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ b¶n th©n ch­a cã kinh nghiÖm trong viÖc xem xÐt mét vÊn ®Ò thùc tÕ th× viÖc hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n TS - §µm V¨n HuÖ vµ c¸c c«, chó, anh chÞ trong phßng tµi vô cña C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn V¨n H¶i Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ tµi chÝnh – Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 2004 2. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª Hµ Néi - 99. 3. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª Hµ Néi 2004. 4. HiÖu qu¶ sö dông vèn trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá - TS. §µm V¨n HuÖ - Nhµ xuÊt b¶n Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 2006 5. S¸ch: B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª Hµ Néi, 6. T¹p chÝ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 7. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ. 8. T¹p chÝ th«ng tin khoa häc ng©n hµng. 9. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D­¬ng c¸c n¨m 2003, 2004 vµ 2005. Môc lôc Trang NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32322.doc
Tài liệu liên quan