Đề tài Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

LỜI NÓI ĐẦU Trước tỡnh hỡnh thế kỷ XXI, thế kỷ của sự bùng nổ kỳ diệu về trí tuệ của loài người thỡ giáo dục (GD) đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Vấn đề đặt ra với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là phải chuẩn bị cho thế hệ trẻ như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của những thập niên đầu thế kỷ nhằm thích ứng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, tham gia tích cực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước. Trong những năm qua, GD&ĐT cả nước đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn và phát triển nhân cách cho các thế hệ học sinh, ngành GD&ĐT đã góp phần đắc lực vào việc đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một bộ phận là nguồn nhân lực chất lượng cao. Song nhìn chung, do những khó khăn, bất cập cả về chủ quan và khách quan dẫn đến chất lượng và hiệu quả GD vẫn còn những hạn chế so với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Hiện tại trường THCS Phan Bội Chõu đang đứng trước các mâu thuẫn cần giải quyết: 1. Mâu thuẫn giữa yêu cầu của sự nghiệp GD&ĐT, của công cuộc CNH-HĐH đất nước với khả năng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên và với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. 2. Mâu thuẫn giữa thói quen học tập theo kiểu bị động, đối phó với yêu cầu đổi mới phương pháp học tập tích cực, kết hợp với tự nghiên cứu của học sinh. 3. Mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng cường xã hội hoá giáo dục với sức ỳ tâm lý của xã hội còn tồn tại sau một thời gian dài sống trong chế độ bao cấp. Xuất phát từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy: để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, đũi hỏi người Hiệu trưởng cần thiết phải học tập nghiên cứu về cơ sở lý luận, tỡm hiểu tỡnh hỡnh thực tế về chất lượng giỏo dục hiện tại, đề xuất những biện pháp quản lý hiợ̀u quả nhằm đáp ứng yờu cầu xã hội. Đó là lí do tụi chọn đề tài : “Biện phỏp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” Rất mong sự góp ý của Hội đồng khoa học và đồng nghiệp I. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Lý do chọn đề tài : 1.1Cơ sở lý luận: - Quan điểm của Đảng về GD&ĐT trong giai đoạn cách mạng mới. + Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định: “Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo được chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể thiếu kế hoạch đồng bộ. Phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại, của dân, do dân và vì dân, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn thể xã hội học tập và học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước”. ( Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia-năm 2006) - Quan điểm và sự quản lý của Nhà nước về giáo dục. “ Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa tăng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục” ; “ Xây dựng và thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý và rèn luyện phẩm chất đạo đức; đồng thời điều chỉnh, sắp xếp lại cán bộ theo yêu cầu mới phù hợp với phẩm chất và năng lực từng người”. (Dự thảo Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020, Bộ GD&ĐT, NXBGD – Hà Nội 2000) Căn cứ vào định hướng phát triển giáo dục Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Krụng Buk lần thứ XIII, Chi bộ trường THCS Phan Bội Chõu nhiệm kỳ 2008-2010 - Quan điểm của nhà trường về chỉ đạo thực hiện “Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 2010- 2015. Tầm nhỡn 2005 của trường THCS Phan Bội Chõu” * Phấn đấu về Chỉ tiờu Đội ngũ cán bộ, giáo viên: - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giỏo viờn và cụng nhõn viờn được đánh giá khá, giỏi trờn 80%. - 100% CBQL, GV, NV sử dụng thành thạo mỏy tớnh. - Số tiết dạy sử dụng cụng nghệ thụng tin trờn 20% . - Cú trờn 50% cỏn bộ quản lý và giỏo viờn, trong đó có ít nhất 01 người trong Ban Giám hiệu có trỡnh độ Đại học. - Phấn đấu 100% tổ trưởng chuyờn mụn cú trỡnh độ Đại học - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và dạy học đạt hiệu quả. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 I. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1/ Lý do chọn đề tài : 2 1.1Cơ sở lý luận: 2 1.2 Cơ sở thực tiễn: 3 2/ Mục đích nghiên cứu đề tài: 5 3/ Đối tượng nghiên cứu của đề tài: 5 4/ Phạm vi nghiên cứu đề tài: 5 5/ Phương pháp nghiên cứu đề tài: 6 II. PHẦN NỘI DUNG 6 1. “Mét sè biện pháp về quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 6 2. So sánh kết quả vận dụng các biện pháp: 11 III. PHẦN KẾT LUẬN 13

doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trước tình hình thÕ kû XXI, thÕ kû cña sù bïng næ kú diÖu vÒ trÝ tuÖ cña loµi ng­êi thì gi¸o dôc (GD) ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. NhÊt lµ khi ViÖt Nam ®· là thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). VÊn ®Ò ®Æt ra víi ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (GD&§T) lµ ph¶i chuÈn bÞ cho thÕ hÖ trÎ nh­ thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû nhằm thÝch øng với sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, tham gia tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH-H§H) ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua, GD&§T c¶ n­íc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Cïng víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho c¸c thÕ hÖ häc sinh, ngµnh GD&§T ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc, trong ®ã cã mét bé phËn lµ nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao. Song nh×n chung, do nh÷ng khã kh¨n, bÊt cËp c¶ vÒ chñ quan vµ kh¸ch quan dẫn đến chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ GD vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ so víi yªu cÇu cña giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. HiÖn t¹i tr­êng THCS Phan Bội Châu ®ang ®øng tr­íc c¸c m©u thuÉn cÇn gi¶i quyÕt: 1. M©u thuÉn gi÷a yªu cÇu cña sù nghiÖp GD&§T, cña c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n­íc víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé qu¶n lý, ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn vµ víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã. 2. M©u thuÉn gi÷a thãi quen häc tËp theo kiÓu bÞ ®éng, ®èi phã víi yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, kÕt hîp víi tù nghiªn cøu cña häc sinh. 3. M©u thuÉn gi÷a yªu cÇu t¨ng c­êng x· héi ho¸ gi¸o dôc víi søc ú t©m lý cña x· héi cßn tån t¹i sau mét thêi gian dµi sèng trong chÕ ®é bao cÊp. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn c«ng t¸c, t«i nhận thÊy: ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, trong ®ã träng t©m lµ n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc cña nhµ tr­êng, đòi hỏi người HiÖu tr­ëng cÇn thiÕt ph¶i học tập nghiªn cøu vÒ c¬ së lý luËn, tìm hiểu tình hình thực tế về chất lượng giáo dục hiện tại, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý hiệu quả nh»m ®¸p øng yêu cÇu x· héi. Đó là lí do tôi chän ®Ò tµi : “Biện pháp qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nh»m n©ng cao chÊt l­îng giáo dục” Rất mong sự góp ý của Hội đồng khoa học và đồng nghiệp I. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Lý do chọn đề tài : 1.1Cơ sở lý luận: - Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ GD&§T trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. + §¹i héi §¹i biÓu §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø X ®· kh¼ng ®Þnh: “§æi míi t­ duy gi¸o dôc mét c¸ch nhÊt qu¸n, tõ môc tiªu, ch­¬ng tr×nh, néi dung, ph­¬ng ph¸p ®Õn c¬ cÊu vµ hÖ thèng tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó t¹o ®­îc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vµ toµn diÖn cña nÒn gi¸o dôc n­íc nhµ, tiÕp cËn víi tr×nh ®é gi¸o dôc cña khu vùc vµ thÕ giíi; kh¾c phôc c¸ch ®æi míi ch¾p v¸, thiÕu tÇm nh×n tæng thÓ thiÕu kÕ ho¹ch ®ång bé. PhÊn ®Êu x©y dùng nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i, cña d©n, do d©n vµ v× d©n, b¶o ®¶m c«ng b»ng vÒ c¬ héi häc tËp cho mäi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó toµn thÓ x· héi häc tËp vµ häc tËp suèt ®êi, ®¸p øng yªu cÇu CNH-H§H ®Êt n­íc”. ( V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, NXB ChÝnh trÞ quèc gia-n¨m 2006) - Quan ®iÓm vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc. “ Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, hîp lý vÒ c¬ cÊu vµ chuÈn vÒ chÊt l­îng, ®¸p øng nhu cÇu võa t¨ng quy m«, võa t¨ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc” ; “ X©y dùng vµ thùc hiÖn chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. §µo t¹o vµ båi d­ìng th­êng xuyªn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c¸c cÊp vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng qu¶n lý vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc; ®ång thêi ®iÒu chØnh, s¾p xÕp l¹i c¸n bé theo yªu cÇu míi phï hîp víi phÈm chÊt vµ n¨ng lùc tõng ng­êi”. (Dự thảo ChiÕn l­îc ph¸t triÓn GD&§T ®Õn n¨m 2020, Bé GD&§T, NXBGD – Hµ Néi 2000) C¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc §¹i héi §¹i biÓu §¶ng bé tØnh Đăk Lăk lÇn thø XIV vµ V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu §¶ng bé huyÖn Krông Buk lÇn thø XIII, Chi bộ tr­êng THCS Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2008-2010 - Quan điểm của nhà trường về chỉ đạo thực hiện “KÕ ho¹ch chiến lược ph¸t triÓn gi¸o dôc 2010- 2015. Tầm nhìn 2005 của trường THCS Phan Bội Châu” * Phấn đấu về Chỉ tiêu Đội ngũ cán bộ, giáo viên: - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%. - 100% CBQL, GV, NV sử dụng thành thạo máy tính. - Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 20% . - Có trên 50% cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó có ít nhất 01 người trong Ban Giám hiệu có trình độ Đại học. - Phấn đấu 100% tổ trưởng chuyên môn có trình độ Đại học - Ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶. 1.2 Cơ sở thực tiễn: Tr­êng THCS Phan Bội Châu -Krông Buk ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 5704/Q§-UB ngµy 23/ 8/2005, cña Chñ tÞch UBND huyện Krông Buk. Tr­êng được tọa lạc trªn một triÒn ®åi thuộc ®Þa bµn x· Chư Kbô- Krông Buk, cách trôc đường quèc lé 14 khoảng 400m, cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Chư Kbô khoảng 350m với diện tích 8 872m2, trường đã trång được nhiÒu c©y xanh xung quanh vµ cây cảnh trong s©n tr­êng, tạo c¶nh quan trường “Xanh-S¹ch-Đẹp”, lµ m«i tr­êng lý t­ëng cho c«ng t¸c gi¸o dôc. - Những điểm mạnh: + Tr­êng luôn ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho gi¸o viªn vµ häc sinh. + Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Trẻ, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng, đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ gồm 34 đồng chí; trong đó: BGH 2, giáo viên 27, nhân viên 5. Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 8 Đại học, 9 đ/c đang theo học Đại học. Trường có 01 chi bộ Đảng với 08 Đảng viên, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; có 01 tổ chức Công đoàn với 34 Công đoàn viên, Công đoàn trường luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Có 1 chi đoàn với 23 đoàn viên và luôn công nhận chi Đoàn cơ sở vững mạnh; Liên đội gồm 507 đội viên, hàng năm đạt liên đội khá và vững mạnh. + Công tác tổ chức quản lý của BGH: Tận tâm, có tầm nhìn khoa học, năng động, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. + Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học thông thường trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên bàn ghế học sinh chưa đồng bộ, phòng thí nghiệm – thực hành, phòng học bộ môn chưa có, phòng học để dạy tăng ca chưa có, phòng làm việc còn thiếu nhiều) + Về tài chính: Đã được giao tự chủ ngân sách 2009, 2010, đảm bảo chế độ và quyền lợi cho đội ngũ. + Thành tích chính: Từ những năm đầu tiên thành lập cho đến nay nhà trường đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện nhà, đã được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy: Năm học 2005 – 2006: đạt danh hiệu Trường tiên tiến Năm học 2006 – 2007: đạt danh hiệu Trường tiên tiến Năm học 2007 – 2008: đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc Năm học 2008 – 2009: đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc - Những điểm hạn chế cần giải quyết: + Gi¸o viªn Chưa đồng bộ, thiÕu gi¸o viªn m«n Anh Văn, thừa giáo viên môn Vật Lý và m«n Hóa học; ChÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn: n¨ng lùc chuyªn m«n vµ chÊt l­îng c¸c giê lªn líp kh«ng ®ång ®Òu, viÖc ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ cßn h¹n chÕ ; ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh×n chung chËm ®­îc c¶i tiÕn theo xu h­íng hiÖn ®¹i. + C¬ së vËt chÊt chưa đáp ứng phục vụ dạy học. + Về tài chính: Nguån NS cÊp cho c¸c ho¹t ®éng nhµ tr­êng còn eo hÑp. + Ban Giám hiệu: Chưa được quyền chủ động tuyển chọn được giáo viên, nhân viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao. Kinh nghiệm quản lý còn có phần hạn chế. - Nguyªn nh©n h¹n chÕ tån t¹i. *Nguyên nhân kh¸ch quan: - Gi¸o viªn ®µo t¹o ë c¸c hÖ kh¸c nhau: Cao ®¼ng, Đại học tổng hợp, chÝnh quy, t¹i chøc, chuyªn tu,từ xa... thiếu đồng bộ về kiến thức và nghiệp vụ; - C¸c thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc, bàn ghế học sinh kém chất lượng. C¸c phßng chøc n¨ng chưa có nh­ phßng học bộ m«n, phßng thÝ nghiÖm thùc hµnh, phßng kho, phßng th­ viÖn; Chưa có đủ phòng ở cho GV nội trú, GV phải thuê ở ngoài; - Tæng kinh phÝ ho¹t ®éng giao dự toán năm 2010 cña tr­êng lµ: 1.278.000.000®. Víi nguån kinh phÝ nh­ vËy cho tr­êng míi thµnh lËp th× gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô th­êng xuyªn, tham quan häc tËp, cho GV ®i häc n©ng cao tr×nh ®é, t¨ng c­êng CSVC vµ TB d¹y häc. - BGH làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm của bản thân, bằng kiến thức tự học là chủ yếu do đó tốn kém về công sức mới có được kết quả nêu trên. * Nguyên nhân chủ quan: - Mét sè Ýt gi¸o viªn chưa t©m huyÕt víi nghÒ, kh«ng chÞu häc hái, tù häc trau dåi chuyªn m«n nghiÖp vô, viÖc thay ®æi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng tÝch cùc cßn chuyÓn biÕn chËm, viÖc tù lµm ĐDDH ch­a th­êng xuyªn, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc vµ c¸c phÇn mÒm trong d¹y häc cßn Ýt.. - Hiệu trưởng nhà trường mới được học quản lý đầu năm học 2009-2010, Phó hiệu trưởng ch­a qua c¸c líp ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô 2/ Mục đích nghiên cứu đề tài: Thực hiện chủ đề năm học “ Đổi mới công tác quản lý- Nâng cao chất lượng giáo dục” gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, yªu cÇu cña c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc. 3/ Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS Phan Bội Châu 4/ Phạm vi nghiên cứu đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm nµy ®­îc nghiên cứu trong ph¹m vi tr­êng THCS Phan Bội Châu năm học 2009-2010. 5/ Phương pháp nghiên cứu đề tài: - Phương pháp tìm hiểu, quan sát - Phương pháp thống kê và tổng kết kinh nghiệm II. PHẦN NỘI DUNG 1. “Biện pháp qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nh»m n©ng cao chÊt l­îng giáo dục” Trên cơ sở nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i nªu trªn, kÕt hîp víi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Phan Bội Châu; Căn cứ các cơ sở lý luận, tôi xin ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý của hiệu trưởng ë tr­êng THCS nh­ sau: 1.1 Biện pháp quản lý, Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho giáo viên - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X, nghiên cứu nhiệm vụ của giáo dục đào tạo mà Đại hội Đảng đã định hướng; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công tác giảng dạy. - Xây dựng chương trình hành động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đó là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; là tấm gương của ý chí và nghị lực vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng; là tấm gương tin tưởng, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; là một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người; là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. - Xây dựng cái “Tâm” cho giáo viên sao cho mỗi giáo viên là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo; xây dựng chương trình hành động nhằm nâng cao đạo đức nhà giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh; mỗi cán bộ quản lý có trách nhiệm trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường. Trong Hội nghị CNVC đầu năm tôi rất quan tâm và chú trọng đến việc xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh; đã tạo ra diễn đàn báo cáo tham luận nhằm trao đổi kinh nghiệm để giáo viên tham gia hiến kế cho lãnh đạo nhà trường nhằm giúp hiệu trưởng quản lý hoạt động học tập của học sinh. - Tổ chức giáo viên các tổ bộ môn bàn bạc, thảo luận tìm những biện pháp thích hợp để nâng cao kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 6, giúp các em nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học tập mới của cấp học. - Bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp cho giáo viên, người thầy có yêu nghề thì mới say mê hứng thú trong công việc và kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn, toàn tâm toàn ý trong nghề của mình. Do vậy tôi thường biểu dương những GV có tâm huyết với nghề thông qua các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm như: 20/11; 26/3… 1.2 Biện pháp qu¶n lý ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y: §Ó qu¶n lý viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y c¸c bé m«n, th«ng th­êng tôi ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - TriÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi sù chØ ®¹o cña Bé GD&§T vÒ gi¶ng d¹y c¸c bé m«n cña tõng n¨m häc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng néi dung míi bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh trong ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. - Ph©n c«ng gi¶ng d¹y hîp lý, æn ®Þnh ®èi víi mçi n¨m häc, tr¸nh x¸o trén lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn; - Tăng cường công tác giáo viên chủ nhiệm, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của giáo viên chủ nhiệm có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Chính giáo viên chủ nhiệm lớp là người quản lý, tổ chức đánh giá mọi mặt hoạt động của học sinh, cùng với giáo viên bộ môn, người làm công tác chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo do đó hàng năm GVCN được phân công lên theo lớp ; - ChØ ®¹o công tác lËp thêi kho¸ biÓu hîp lý, khoa häc, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña GV vµ quyÒn lîi häc tËp cña häc sinh. Hiệu trưởng dïng thêi kho¸ biÓu ®Ó qu¶n lý gi¶ng d¹y hµng ngµy, qua ®ã n¾m b¾t ®­îc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña GV - Qui định cho giáo viên phải lập phân phối chương trình ngay từ trang đầu của giáo án để tiện cho giáo viên thực hiện kế hoạch giảng dạy đồng thời thuận tiện cho việc theo dõi kiểm tra về tiến độ chương trình; Lịch báo giảng được đóng tập lưu tại bảng văn phòng và có lịch riêng để giảng dạy. - Tæ chøc ho¹t ®éng th¨m líp dù giê cña c¸c tæ chuyªn m«n, b¶n th©n HiÖu tr­ëng vµ Phã HiÖu tr­ëng phải dù giê cña gi¸o viªn ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña gi¸o viªn. - Hµng th¸ng, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh c¸c tæ chuyªn m«n b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cña c¸c thµnh viªn trong tæ, c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh häc tËp, rèn luyện cña líp. NÕu ph¸t hiÖn ®­îc c¸c tr­êng hîp thùc hiÖn ch­a ®óng hoÆc cã nh÷ng kiÕn nghÞ x¸c ®¸ng cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ häc sinh, nhµ tr­êng th«ng b¸o ®Õn gi¸o viªn bé m«n vµ yªu cÇu gi¸o viªn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kịp thời. 1.3 Biện pháp Qu¶n lý viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - Tôi thường cung cÊp tài liệu cho gi¸o viªn nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña triÕt lý gi¸o dôc míi, n©ng cao hiÓu biÕt cña gi¸o viªn vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®Æt yªu cÇu cao vÒ viÖc ®æi míi theo sù chØ ®¹o cña Bộ, Së và phòng GD&§T; - Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n cã kÕ ho¹ch tæ chøc sinh ho¹t chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc; Tæ chøc thao gi¶ng theo tinh thÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, rót kinh nghiÖm s­ ph¹m ®Ó hoµn thiÖn dÇn ph­¬ng ph¸p, mỗi giáo viên thao giảng 4/tiết/năm học; Mỗi GV có ít nhất 2 tiết dạy giáo án điện tử; Mỗi GV tự nhập điểm vào máy tính và BGH quản lý điểm trên máy tính. - T¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a trong kh¶ n¨ng hiÖn cã cña nhµ tr­êng vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc ®Ó gióp gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, coi viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc lµ mét tiªu chÝ b¾t buéc khi xÐt thi ®ua, xÐt c«ng nhËn danh hiÖu gi¸o viªn giái. 1.4 Biện pháp Quản lý chỉ đạo tæ chuyªn m«n và đầu tư bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. ViÖc chän tæ tr­ëng ph¶i theo nguyªn t¾c chän gi¸o viªn tiªu biÓu cña bé m«n c¶ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã uy tÝn trong ®éi ngò vµ uy tÝn víi häc sinh, cha mÑ häc sinh, ®ång thêi ph¶i lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc, vËn ®éng quÇn chóng, cã khÝ chÊt m¹nh mÏ, kh«ng ng¹i va ch¹m, d¸m ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh. §Ó viÖc chän tæ tr­ëng chuyªn m«n ®­îc chÝnh x¸c, ®Çu mçi n¨m häc, trªn c¬ së kÕt qu¶ c«ng t¸c vµ uy tÝn cña tõng gi¸o viªn trong c¸c n¨m häc tr­íc gÇn nhÊt, tôi tổ chức tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ®oµn thÓ, quÇn chóng, lÊy phiÕu tÝn nhiÖm trong ®éi ngò gi¸o viªn tr­íc khi quyÕt ®Þnh chÝnh thøc. Víi lùc l­îng gi¸o viªn hiÖn cã, nhà tr­êng đã c¬ cÊu thµnh 3 tæ chuyªn m«n lµ Tổ Toán -Tin- Lý- Kỷ - Hóa ; Tổ Văn ĐĐ-GDCD -Anh Văn; Tổ Sinh-Thể - Địa-Kỷ-Nhạc - Mĩ. C¸c tæ ghÐp m«n l¹i ®­îc c¬ cÊu thµnh c¸c nhãm GV cïng bé m«n. Mçi tæ chuyªn m«n cã 1 tæ tr­ëng, 1 tæ phã ®Ó gióp HiÖu tr­ëng ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô d¹y häc vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c cña tæ, t­ vÊn cho Hiệu trưởng c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c cña tæ vµ cña nhµ tr­êng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý của HiÖu tr­ëng, tôi đã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng ®èi víi nhiệm vụ qu¶n lý cña tæ tr­ëng; giao quyÒn cô thÓ ®Ó tæ tr­ëng chuyªn m«n chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn phần hành, chøc tr¸ch, nhiệm vụ . HiÖu tr­ëng phải quan t©m thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi ®éi ngò tæ tr­ëng; HT tập huấn nghiệp vụ quản lý và làm hồ sơ cho tổ trưởng . Qui định các loại hồ sơ của tổ chuyên môn và giáo viên theo điều lệ trường học, ngoài ra mỗi CBGV, NV phải có sổ ghi chép kiến thức tù häc, tù båi d­ìng; Hướng dẫn cho tổ trưởng x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chung cña tæ, h­íng dÉn x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña tæ viªn theo kÕ ho¹ch gi¸o dôc, ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n häc cña Bé GD&§T vµ kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ tr­êng. Tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n vµ nghiÖp vô; tham gia ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸c thµnh viªn cña tæ theo c¸c quy ®Þnh cña Bé GD&§T và ba rem thi đua của Phòng GD & ĐT.Tæ chuyªn m«n sinh ho¹t 2 tuÇn mét lÇn. X©y dùng kÕ ho¹ch kiểm tra th­êng xuyªn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chuyªn m«n. Động viên GV tự sắp xếp thời gian học thêm tiếng Anh, tin học để thi chứng chỉ; Thành lập ban CNTT để hỗ trợ giúp đỡ GV và BGH hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cắt cử 1 giáo viên dạy båi d­ìng vÒ tin häc cho toàn thể hội đồng, giúp gi¸o viªn sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh trong mét sè c«ng viÖc, biÕt khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet, tõng b­íc ®Ó gi¸o viªn biÕt sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vào công tác và hoạt động giảng dạy; - Tạo điều kiện đi học và khen thưởng động viên cho mỗi CBGV, NV tự học có bằng tốt nghiệp trên chuẩn là 1 000 000đ; Sắp xếp bố trí cho HT, P.HT được đi học quản lý. - Trong n¨m häc b¾t buéc mỗi CBGV,NV ph¶i cã mét b¶n kinh nghiÖm hoÆc s¸ng kiÕn trong đổi mới về c«ng t¸c quản lý, d¹y häc. Hiệu trưởng tổ chức hướng dẫn cho CBGV,NV biết phương pháp viết SKKN và Barem chấm SKKN của phòng GD. Những SKKN xuÊt s¾c ®­îc nhà trường khen thưởng có giá trị cao đồng thời tổ chức báo cáo cho đơn vị được nghe, được đánh giá, góp ý bổ sung trước khi göi lªn Héi ®ång khoa häc cña ngµnh xÐt khen th­ëng. 1.5 Biện pháp Quản lý vµ sö dông c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖnthiÕt bÞ d¹y häc. - Mçi n¨m häc HT có quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho ban CSVC, x©y dùng kÕ ho¹ch về phát triển, söa ch÷a c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc, tµi liÖu tham kh¶o trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña tæ chuyªn m«n; - Trong mua s¾m trang thiÕt bÞ, ­u tiªn cho mua s¾m trang thiÕt bÞ dạy học gióp cho viÖc ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y häc. VÒ tµi liÖu tham kh¶o c¸c m«n, dµnh cho c¸c tæ chuyªn m«n chñ ®éng trong viÖc triÓn khai mua s¾m theo nhu cÇu vµ theo ®Þnh møc kinh phÝ cña quy chÕ chi tiªu néi bé. - Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc b¶o qu¶n c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc, sæ theo dâi viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸n bé thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm. - Chú trọng công tác quan hệ ngoại giao để có sù quan t©m ®Çu t­ cña UBND huyÖn, phßng tµi chÝnh-KÕ ho¹ch, phòng GD huyÖn và phụ huynh học sinh vÒ kinh phÝ cho viÖc t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc. 1.6 Biện pháp quản lý chỉ đạo c«ng t¸c thi ®ua d¹y tèt häc tèt- khen th­ëng, ®éng viªn sù phÊn ®Êu cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - ĐÇu mçi n¨m häc, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và chủ tịch công đoàn tổ chức ®¨ng ký phÊn ®Êu danh hiệu thi đua, xuÊt ph¸t tõ ý thøc tù gi¸c phÊn ®Êu cña gi¸o viªn; - Nhµ tr­êng ®Æt ra c¸c yªu cÇu và chế độ khen thưởng ®Ó gi¸o viªn phÊn ®Êu. - X©y dùng tiªu chuÈn thi ®ua vµ tiÕn hµnh b×nh xÐt, ph©n lo¹i c¸n bé, gi¸o viªn hµng th¸ng, néi dung chñ yÕu trong thi ®ua th¸ng lµ : Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Công tác hoạt động xã hội và hoạt động phong trào; - Sau mçi th¸ng, Héi ®ång thi ®ua tiÕn hµnh b×nh xÐt, xÕp lo¹i c¸n bé, gi¸o viªn vµ thực hiện khen th­ëng theo Quy chÕ chi tiªu néi bé (Tháng, học kỳ, năm học và danh hiệu đạt được) - KÕt thóc mçi häc kú, n¨m häc, c¨n cø kÕt qu¶ thi ®ua các phong trào, các hội thi của giáo viên cũng như học sinh Héi ®ång thi ®ua nhµ tr­êng tiÕn hµnh b×nh xÐt c¸c danh hiÖu thi ®ua theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc để gửi lên cấp trên khen thưởng đồng thời tæ chøc khen th­ëng và tôn vinh các thành tích cá nhân cũng như tập thể vào dịp ngày 19/5 hàng năm tại đơn vị. 2. So sánh kết quả vận dụng các biện pháp: Những năm khi chưa áp dụng Năm học 2009-2010 khi đã áp dụng Biện pháp 1 - CBGV thờ ơ, vô trách nhiệm , thậm chí sau Hội Nghị CNVC có nhiều GV không biết được nội dung gì của hội nghị - Nhiều GV chỉ biết kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi và trách cứ người khác, không lo trau dồi, rèn luyện bản thân. Đến lớp cho qua chuyện, chờ đến tháng nhận đủ lương là được - Mỗi CB,GV tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để góp ý kiến tham gia thảo luận về việc nâng cao chất lượng giáo dục, từ đó họ có trách nhiệm cao về biện pháp thực hiện ý kiến của mình đã đề xuất - Ngoài lương tháng, mỗi GV đã xây dựng cho mình được lương tâm nghề nghiệp, yêu trường, yêu nghề, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng và đầu tư nâng cao uy tín nghề nghiệp Biện pháp 2 - GV không biết lập kế hoạch là gì nên thường sao chép kế hoạch của nhau vào sổ để có sổ cho các bộ phận kiểm tra. - CBGV,NV đã có kh¶ n¨ng x©y dùng kế hoạch khoa häc, thùc chÊt, cã hiÖu qu¶, kh«ng mang tÝnh h×nh thøc, ®èi phã. Thực hiện được kû c­¬ng, nÒ nÕp d¹y häc trong tr­êng, Biện pháp 3 - Nhiều GV lo lắng, mơ hồ về đổi mới phương pháp dạy học -Hoạt động chuyên môn đã trở thành nề nếp, Mỗi GV đã vận dụng vững vàng phương pháp mới vào dạy học Biện pháp 4 - Các tổ trưởng bị động về kế hoạch, nhiệm vụ của mình, trông chờ HT triển khai, chép nguyên xi nội dung của HT - Tæ chuyªn m«n, đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý toµn diÖn c«ng t¸c chuyªn m«n cña mình - BGH được học QL - CBGV,NV tham gia học trên chuẩn ngày càng nhiều Biện pháp 5 - GV và HS lạ lẫm và coi máy vi tính cũng như máy chiếu là một loại máy móc quá cao siêu - Mỗi CBGV, NV đã sử dụng được c¸c trang thiÕt bÞ như máy vi tính, máy chiếu…®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, Biện pháp 6 - GV cũng như HS không có động lực phấn đấu vươn lên, được chăng hay chớ; - Không khắc phục được khó khăn về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho GV; - Không khí thi đua trầm lắng Thi ®ua - khen th­ëng võa cã t¸c dông kÝch thÝch mäi ng­êi về tinh thÇn th¸i ®é lao ®éng, häc tËp nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶; võa cã t¸c dông n©ng cao møc sèng, gi¶i quyÕt ®­îc nhu cÇu vËt chÊt cña gi¸o viªn. III. PHẦN KẾT LUẬN Kết quả của 6 biÖn ph¸p qu¶n lý đã thực hiện của tôi đã áp dụng ở trên cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt nhằm n©ng cao chÊt l­îng GD ë tr­êng THCS Phan Bội Châu . - Biện pháp 1 mang tính nhận thức về tinh thần trách nhiệm, về đạo đức nghề nghiệp, tình yêu nghề chính là tình yêu Tổ quốc từ đó họ có trách nhiệm cao trong việc thực hiện mọi nhiệm được giao. - BiÖn ph¸p 2 mang tÝnh ph¸p quy, b¾t buéc mäi gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn; - BiÖn ph¸p 3 thÓ hiÖn xu thÕ tÊt yÕu cña GD&§T trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña ho¹t ®éng d¹y häc trong c¸c nhµ tr­êng; - BiÖn ph¸p 4 t¸c ®éng ®Õn c¸c gi¸o viªn cèt c¸n cña tr­êng. Sù tr­ëng thµnh cña bé phËn gi¸o viªn nµy sÏ ¶nh h­ëng quan träng ®Õn toµn bé ®éi ngò gi¸o viªn nhµ tr­êng, t¹o nÒ nÕp vµ khÝ thÕ tèt cho c«ng t¸c d¹y häc. viÖc n©ng cao tiÒm n¨ng cho ®éi ngò gi¸o viªn, ®Ó mäi gi¸o viªn tham gia hç trî nhau trong gi¶ng d¹y chuyªn m«n, t¹o nªn søc m¹nh tËp thÓ, n©ng cao ®¸ng kÓ chÊt l­îng bµi gi¶ng. - BiÖn ph¸p 5 cã t¸c dông t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt cho c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng nãi chung vµ ho¹t ®éng d¹y häc nãi riªng. Qu¶n lý tèt c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc trong ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cßn nhiÒu khã kh¨n hiÖn nay sÏ gióp sö dông hîp lý nguån lùc tµi chÝnh ®Ó trang cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc thiÕt yÕu, ®¸p øng ngµy cµng tèt yªu cÇu cña viÖc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc trong tr­êng. - BiÖn ph¸p 6 cã t¸c dông kÝch thÝch tù gi¸c, tÝch cùc cña gi¸o viªn trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, ®¸nh vµo lßng tù träng vµ danh dù cña ng­êi gi¸o viªn. Trong 6 biện ph¸p th× mçi biÖn ph¸p ®Òu võa lµ tiÒn ®Ò, võa lµ hÖ qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p cßn l¹i. Do ®ã trong viÖc t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng về hoạt động dạy học, tôi đã thùc hiÖn ®Çy ®ñ, hµi hoµ c¶ 6 biÖn ph¸p. * KiÕn nghÞ: - Đối víi phòng GD& §T Krông Buk + Tæ chøc thi c«ng chøc hµng n¨m ®Ó chän ®­îc c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc thùc sù cho c¸c tr­êng häc, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ GD; + KÞp thêi trang bÞ, thay thế c¸c thiÕt bÞ hư hỏng cho các đơn vị hàng năm; Hỗ trợ cho nhà trường thêm 08 máy tính và 01 máy chiếu để phục vụ dạy môn tin học năm 2001 -2011. - §èi víi UBND huyÖn Krông Buk. Quan tâm đầu tư xây dựng CSVC cho các trường học . - §èi víi UBND x· Chư Kbô. + Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác ANTT trường học; + KÕt hîp víi nhµ tr­êng trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc häc sinh trªn ®Þa bµn, th«ng tin tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n cña ngµnh gi¸o dôc vµ c¸c ngµnh liªn quan ®Õn quÇn chóng nh©n d©n; + Qu¶n lý tèt c¸c ®iÓm vui ch¬i, gi¶i trÝ, ®Æc biÖt lµ qu¸n Internet, Bi-a; Trên đây là : “Biện pháp qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng đối với hoạt động dạy học tại trường THCS Phan Bội Châu – Krông Buk nh»m n©ng cao chÊt l­îng giáo dục” . Kính mong các quí cấp góp ý, giúp hiệu trưởng trường THCS Phan Bội châu hoàn thành tốt hơn công tác quản lý trường học. NGƯỜI VIẾT Lê Thị Huệ MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLeThiHue THCS Phan Boi Chau krongbuk.doc
Tài liệu liên quan