Đề tài Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng

LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn chuyên đề 2 2. Mục đich của chuyên đề 5 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 5 4. Đối tượng nghiên cứu khoa học 6 5. Phạm vi nghiên cứu khoa học 6 6. Khách thể nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 8. Dự kiến chuyên đề 6 Chương 1: Một số cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về thanh niên và Đoàn thanh niên tham gia công tác xây dựng Đảng 7 I. Hệ thống khái niệm 7 1. Khái niệm về Đảng Cộng sản 7 2. Khái niệm về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 7 3. Khái niệm Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 7 4. Khái niệm đoàn viên ĐTNCS Hồ Chí Minh 8 5. Khái niệm chi bộ 8 6. Khái niệm về chi đoàn 8 7. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đảng 9 8. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn 9 9. Khái niệm về cán bộ và cán bộ Đoàn 9 10. Khái niệm về Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 10 II. Quan điểm Mác – Lênin, quan điểm của Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 12 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thanh niên 12 2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên 18 Chương II. Thực trạng tổ chức Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng 31 1.1. Một số nét về vị trí địa lý của Huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên 31 1.2. Một số nét kinh tế văn hoá - xã hội của huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên 32 1.3. Đặc điểm của thanh niên Huyện Đồng Hỷ 35 1.4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên huyện Đồng Hỷ 36 1.5. Những nguyên nhân của thực trạng trên 45 1.5.1. Nguyên nhân chủ quan 45 1.5.2. Nguyên nhân khách quan 46 Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị về nâng cao vai trò của Đoàn viên huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên với trọng trách xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay 48 1. Giải pháp 48 1.1. Tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú 48 1.2. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ 50 2. Kiến nghị 51 2.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền 51 2.2. Đối với Đoàn cấp trên 52

doc69 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o độ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH trong những năm 1968 – 1975 với phong trào “3 sẵn sàng” của thanh niên và “3 đảm đang” của phụ nữ. Đất nước đã hoàn toàn độc lập, cả nước bắt tay vào xây dựng và kíên thiết tổ quốc với những điều kiện và thách thức hơn. Ngày 4/7/1985 Nghị quyết 26 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên. Nghị quyết 26 Bộ chính trị với tình trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát ở mức 3 con số đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn... Nhưng cùng với đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra 12/1986 đã dần khắc phục những khó khăn, đến năm 1989 đã có những chuyển biến rõ rệt. Chính vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho nghị quyết 26 đi vào cuộc sống và đã giải quyết một số vấn đề thiết thực cho công tác vận động thanh niên vào Đảng. Nghị quyết 25 của Bộ chính trị ra ngày 9/2/1991 khi đất nước đã có nhiều khởi sắc sau 4 năm đổi mới, song vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt là sự tác động của tình hình thế giới. Hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ đòi hỏi Đảng phải tăng cường sự đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết 25 của Bộ chính trị nêu rõ quan điểm của Đảng về công tác thanh niên trong sự nghiệp đổi mới. Đảng, Nhà nước và toàn dân phải hết lòng bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và vai trò chủ động của thanh niên trên mọi lĩnh vực của công tác đổi mới, coi đó là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược con người, xây dựng môi trường xã hội thuận lợi để thanh niên phát triển nhân cách và cống hiến nhiều nhất. Đoàn kết và tập hợp thanh niên vì mục tiêu dân giàu nước mạnh vì lợi ích thiết thực của mọi người, mọi tầng lớp thanh niên theo con đường XHCN, dân chủ và công bằng xã hội, vì cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ. Các tổ chức thanh niên phải đa dạng hoá nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu khác của thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức của các tổ chức của hệ thống chính trị xã hội giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, phải đi đôi với việc nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo các quyền lợi và nhiệm vụ của tuổi trẻ. Chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và của toàn xã hội. Nghị quyết 04 của Ban chấp hành TW Đảng khoá VII ra ngày 14/1/1993 tiếp tục đưa ra phương hướng công tác thanh niên trong tình hình mới. Nghị quyết chỉ rõ “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước tiến theo con đường XHCN hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc rèn luyện thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là những nhân tố quyết định sự sống còn của sự nghiệp chúng ta”. Kể từ sau Đại hội VII, các kỳ đại hội VIII, IX đến đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn, thanh niên trong xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên. Nhà nước ban hành các chính sách việc làm thu nhập, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và chính sách kinh tế – xã hội khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của thế hệ trẻ, xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy liên quan tới công tác thanh niên: “Chính sách đoàn kết tập hợp, xây dựng phong trào của tổ chức Đoàn thanh niên”, “Chính sách giáo dục và bồi dưỡng thanh niên”... Đảng coi việc xây dựng lực lượng chính trị trong thanh niên là sự đảm bảo tăng cường sinh lực mới cho Đảng và kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn mang về mọi mặt là điều kiện thiết yếu để xây dựng Đảng, nhà nước luôn coi vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích tài năng trẻ. Nghị quyết TW 4 của BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã yêu cầu: “Hình thành một lớp thanh niên nam nữ vững về chính trị, kiên định con đường XHCN, tiêu biểu cho thế hệ trẻ đã hình thành những nhà lãnh đạo, quản lý kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Những tri thức uyên bác chiếm hữu đỉnh cao khoa học, những nghệ sĩ có tài năng, những người lao động có tay nghề cao. Chủ thể của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Những năm Đảng ta luôn vững vàng trước mọi thử thách, vừa kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, vừa đổi mới cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, được tích cực xây dựng, chỉnh đốn. Báo cáo chính trị trình đại hội X khẳng định “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức cùng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển Đảng, công tác kiểm tra có những chuyển biến mới. Đa số cán bộ đảng viên đều có tinh thần vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức v.v...”. Tuy nhiên Đại hội X cũng nghiêm túc chỉ ra rằng công tác xây dựng Đảng còn nhiều bất cập, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động được thực hiện đầy đủ: năng động lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, trách nhiệm không rõ, hiệu lực, hiệu quả thấp, nhiều khuyết điểm, yếu kém, tiến bộ chậm. Điều đáng lo ngại là sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không ít tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, vừa không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, vừa buông lỏng lãnh đạo, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, thậm chí có nơi bị tê liệt mất sức quản lý gây bất bình trong xã hội... Trong thời kỳ đổi mới Đảng luôn coi công tác thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào. Đảng, Nhà nước ta đặt nhiều cơ hội và thách thức cho thanh niên tự khẳng định mình tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình, tự xác định vị trí của mình trong xã hội. Đảng đặt ra nhiều niềm tin vào thanh niên động viên tạo điều kiện cho họ phát huy tốt vai trò làm chủ để thanh niên thực hiện vai trò sứ mệnh lịch sử của mình đi đầu trong công cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh theo định hướng XHCN. Chúng ta có thể thấy rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn dân tộc luôn chú trọng quan tâm đến công tác thanh niên, xác định đúng vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn. Coi trọng việc xây dựng tổ chức Đoàn để phát huy những tiềm năng to lớn trong thanh niên nhằm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu, kiên định theo con đường XHCN và cuối cùng là CNCS. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NĂM 2005 – 2007. 1.1. Một số nét về vị trí địa lý của Huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên nằm ở phía Bắc, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, phía Tây tiếp giáp với Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 3.541 km2 và dân số trên 1 triệu người, với 8 dân tộc anh em chủ yếu sinh sống đó là Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Dao. Trong 5 năm gần đây Thái Nguyên vẫn giữ tốc độ phát triển kinh tế bình quân 7 – 9%, Thái Nguyên là nơi đào tạo thứ 3 trong cả nước với 5 trường Đại học và Cao đẳng. Trung học và dạy nghề. Có bệnh viện đa khoa khu vực, Thái Nguyên còn có di tích lịch sử (ATC) ở huyện Định Hoá, có di tích khảo cổ học thời kỳ đồ đá ở huyện Võ Nhai, còn có các khu du lịch sinh thái, phong cảnh hữu tình như Hồ Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng... Huyện Đồng Hỷ vinh dự là một huyện gần trung tâm thành phố. Tuy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, phía Bắc giáp huyện Võ Nhai, phía Tây giáp huyện Phú Lương, phía Nam giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình. Huyện có 20 xã và thị trấn trực thuộc với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất tỉnh Thái Nguyên với 26.448 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 14.432,2ha. Ngoài ra huyện còn 4.869,2ha, rừng chưa trồng chủ yếu là đồi núi trọc, phong phú và đa dạng với trữ lượng lớn nhất của huyện vẫn là tiềm năng khoáng sản, tiêu biểu là 2 mỏ quặng (mỏ sắt Trại Cau khoảng 20 triệu tấn và mỏ Linh Sơn khoảng 1 – 3 triệu tấn. Ngoài ra còn có nhiều khoáng sản vật liệu (đá xây dựng, đất sét, đá vụn, cát sỏi, đá compozit, Dolomit... Huyện có hệ thống giao thông khá đa dạng, 20 xã, thị trấn có đường ô tô đến trong toàn xã, thị trấn. Huyện có tiềm năng du lịch bởi trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử cách mạng như đền Văn Hán, Hang di tích Phượng Hoàng. Đặc biệt có nhiều dịp lễ hội văn hoá lớn như lễ hội Chùa Hang, Hội Hích và truyền thống văn hoá các dân tộc trong huyện. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Đồng Hỷ thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch và phát triển tiềm năng du lịch của mình. Huyện Đồng Hỷ có nguồn nhân lực khá đông, tổng số dân toàn huyện là 125.000 người, trong đó đang ở độ tuổi lao động chiếm trên 90% (50,8%). 1.2. Một số nét kinh tế văn hoá - xã hội của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Trong 5 năm qua (từ 2002 -2007) tình hình kinh tế của huyện Đồng Hỷ luôn phát triển theo hướng ổn định, mức độ tăng trưởng hàng năm từ 8 – 10%, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 13%, nông nghiệp tăng từ 3 – 5%, dịch vụ tăng trên 8%, thu ngân sách bình quân trên bình quân tăng trên 10%, bình quân đầu người GDP, tăng gần 6%. Việc đầu tư và huy động nội lực xây dựng các đầu mối công trình thuỷ lợi còn lớn, kiên cố hoá kênh mương và xây dựng các đầu mối công trình thủy lợi bằng vốn của nhân dân đạt hiệu quả cao, bình quân mỗi năm tăng 10 đầu mối công trình thủy lợi, trên 30 km kênh mương được kiên cố hoá góp phần thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực năm 2004 = 26.804 tấn. Năm 2007 =34,792 tấn tăng 129,8% so với năm 2004, đạt 102,5% kế hoạch năm. Trồng chè, trồng rừng và cây ăn quả: Mỗi năm tăng trên 300 ha thu nhập cây ăn quả đạt trên 54 tỷ đồng vào năm 2007 còn lại là chè. Bước đầu đã hoàn thành một số mô hình phát triển kinh tế trang trại vườn rừng có hiệu quả cao. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp luôn phát triển năm sau cao hơn năm trước cả về quy mô và giá trị, tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được đẩy cao. Năm 2004 tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 56,84 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng là 125,321 tỷ đồng. Năm 2007 tổng giá trị sản lượng tiểu thủ công nghiệp đạt 69,51 tỷ đồng = 414,4% so với năm 2004. Thu ngân sách tại địa phương năm 2004 đạt 25.639 triệu đồng = 300% so với năm 2004. Huyện kém phát huy truyền thống và thế mạnh của toàn tỉnh phát huy hiệu quả và chất lượng giáo dục. Về cơ sở vật chất giáo dục cũng như chất lượng của đội ngũ giáo viên được nâng cao tỷ lệ số học sinh tốt nghiệp và số học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Hệ thống giáo dục mầm non được đa dạng hóa phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia. Cuối năm 2002 đã hoàn thành phổ cập tiểu học. Các cấp bộ Đảng và chính quyền luôn quan tâm rất nhiều tới đời sống nhân dân trong huyện. 20/20 xã thị trấn đã có trạm y tế được xây dựng đủ tiêu chuẩn, 100% xóm, thôn được quan tâm phát triển y tế. Công tác kế hoạch hoá gia đình được thực hiện triệt để. Huyện Đồng Hỷ đang tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ” công nghiệp chiếm 53,8%, nông – lâm nghiệp chiếm 20,7%, dịch vụ chiếm 25,5%. GDP bình quân đầu người đạt 2,8 triệu đồng trở lên, hộ nghèo giảm xuống dưới 3% không còn hộ đói, phấn đấu đến năm 2010 toàn huyện dùng lưới điện quốc gia, 60% số phòng học được kiên cố hoá, 50% lao động được đào tạo nghề 30 - 50% số trường PTTH và 20 – 30% số trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm tới huyện sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng dệt may, hàng thủ công nghiệp, khuyến khích hình thành các khu công nghiệp nhỏ, dịch vụ sửa chữa ở các thị trấn, cụm dân cư, cải tạo và nâng cấp khu công nghiệp lớn là Trại Cau, Chùa Hang – Cao Ngạn và khu công nghiệp chế biến. Tổng diện tích đất nông nghiệp phấn đấu đạt 11.044 ha, nông nghiệp hàng hoá sẽ được quy hoạch thành vùng như: Vùng chè tập trung với 2980ha, vùng nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng chăn nuôi, giảm trồng trọt tăng số lượng lợn hướng nạc, bò lai sind, bò sữa, gia cầm, tạo nguồn thực phẩm cung cấp cho huyện và xuất khẩu. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh có 10.760 gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 70%, có 3.045 gia đình thể thao đạt tỷ lệ 20%, có 115 làng và 20 cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Hệ thống phát thanh truyền hình, bưu chính viễn thông được đầu tư nâng cấp, Đài PTTH duy trì thời lượng phát sóng đài Trung ương, địa phương 100% xã, phường lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống phát thanh. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền quốc gia trên toàn tuyến 193km, công tác đấu tranh, truy quét các tội phạm, các tệ nạn xã hội được tăng cường. Đẩy mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ Đảng viên. Tổ chức tốt công tác tiếp dân , giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và chấp hành pháp luật có nhiều tiến bộ. Sự phối hợp giữa các ngành bảo vệ pháp luật ngày càng được phối hợp chặt chẽ, trang thiết bị kỹ thuật, điều kiện làm việc được nâng cấp, tăng cường. 1.3. Đặc điểm của thanh niên huyện Đồng Hỷ. Đồng Hỷ là một huyện nghèo, có 20 xã và thị trấn, hệ thống giao thống tuy đã được nâng cấp nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, kinh tế của huyện phát triển chưa đều về các ngành nghề nền kinh tế chủ yếu là thuần nông hoặc dù huyện có rất nhiều tiềm năng để phát triển nhiều ngành nghề kinh tế khác. Với bối cảnh như vậy nên ít nhiều ngành nghề kinh tế khác. Với bối cảnh như vậy nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến đặc điểm tâm sinh lý của thanh niên trong huyện. Phần lớn trong tư tưởng thanh niên trong huyện có tư tưởng ổn định đa số tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chí thú làm ăn, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó thanh niên huyện Đồng Hỷ cũng có rất nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục như: trình độ học vấn thấp, phong tục tập quán lạc hậu, chưa được tiếp cận cái mới, những hạn chế đó phần nào đã ảnh hưởng tới khả năng phát triển, phát huy tiềm năng cống hiến cho xã hội và xây dựng đất nước. Tuy vậy, thanh niên huyện Đồng Hỷ lại là những người chịu thương chịu khó, cần cù lao động, biết tiết kiệm, sống thật thà chất phác, thẳng thắn nhưng vẫn thiếu nhạy bén với cái mới thời cuộc. Nhiều tấm gương điển hình của thanh niên về các mô hình làm kinh giá đã được Ban thường vụ huyện Đoàn Đồng Hỷ khen tặng và gương học tập một trong những tấm gương ấy là anh Trần Văn Báo, anh đã vươn lên làm giàu từ 2 bàn tay trắng với mô hình kinh tế VAC (vườn ao chuồng) áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhìn chung thanh niên trong huyện có những xu hướng khác nhau nhưng nét chung nhất là: Thanh niên Đồng Hỷ muốn được cống hiến và trưởng thành. Nguyện vọng chung của họ là có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, có điều kiện thuận lợi để học tập, nâng cao trình độ văn hoá cũng như tay nghề để làm chủ khoa học kỹ thuật mong muốn được tạo vốn để kinh doanh sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Muốn được cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Với những mong ước cháy bỏng ấy thanh niên huyện Đồng Hỷ luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, luôn có ý thức học hỏi nâng cao nhận thức về mọi mặt nhất là tác phong, đạo đức, lối sống sinh hoạt. Ở gia đình cũng như ngoài xã hội. Đi cùng với những sự tiến bộ ấy thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại: tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp, nhận thức về pháp luật còn thiếu coi trọng chủ nghĩa cá nhân, phai nhạt lý tưởng, không thích cống hiến, chạy theo lợi nhuận, sức hút của đồng tiền khiến thanh niên dễ bị lôi cuốn vào vòng xoáy của cơ chế thị trường, và các tiêu cực khác. Những vấn đề kể trên không những khiến cho các gia đình phải suy nghĩ mà ngay cả các nhà lãnh đạo các thủ lĩnh thanh niên cũng không khỏi đau đầu để đưa ra được giải pháp khả thi. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan, huyện Đoàn Đồng Hỷ đã tổ chức kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên có thể học tập nâng cao trình độ và tự khẳng định mình. Từ đó Đoàn thanh niên đã dần khẳng định được vị thế của mình. 1.4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên huyện Đồng Hỷ. Trong tình hình chính trị quốc tế hết sức phức tạp, trong 5 năm qua (2002- 2007) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ đã thực hiện đúng chức năng của mình là trường học XHCN của thanh niên là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người đại diện bảo vệ những lợi ích chính đáng của tuổi trẻ đã và đang đóng vai trò là chỗ dựa về chính trị và tinh thần của thế hệ trẻ. Chính vì vậy công tác giáo dục luôn luôn là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của tổ chức Đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở. Đoàn đã thực hiện nhiệm vụ định hướng các giá trị xã hội chủ nghĩa cho thanh niên trong cơ chế thị trường. Ban thường vụ Huyện đoàn Đồng Hỷ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về Đảng, về Đoàn, về truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng anh hùng, những hoạt động này đã đạt được hiệu quả rất đáng trân trọng góp phần rất lớn mà từng bước khắc phục tình trạng thanh niên thờ ơ với chính trị, phai nhạt lý tưởng, lười lao động và học tập. Những hoạt động này được đẩy mạnh nhân dịp các ngày lễ lớn, kỷ niệm như: 55 năm Bác ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong. Chào mừng thành công đại hội Đoàn toàn quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ ......, 50 năm ngày truyền thống của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Các câu hỏi liên tục được đặt ra là tổ chức Đoàn cần giáo dục ai, giáo dục cái gì và giáo dục như thế nào? câu trả lời đã được Lênin chỉ rõ trong tác phẩm “Nhiệm vụ của thanh niên” (1920), Đoàn thanh có nhiệm vụ giúp Đảng Cộng sản tiến hành giáo dục Cộng sản cho thế hệ trẻ bằng những phương pháp thích hợp. Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn viên hiện nay là: Giáo dục cho Đoàn viên thanh niên nhận thức về Đảng - Đoàn – Hội - Đội, về truyền thống dân tộc, về truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện Đồng Hỷ, về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn, có nhận thức đúng đắn về CNXH, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đấu tranh chống mọi biểu hiện mơ hồ, tiêu cực trong đoàn viên thanh niên. Tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng tự tin biết vươn lên làm giàu chính đáng, nhận thức về tính xung kích của Đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên dưới chế độ XHCN. Điều đáng lưu ý trong 5 năm qua (2002 – 2007) các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã kế thừa và phát huy tốt những hình thức phương pháp giáo dục truyền thống, đồng thời sáng tạo ra những hình thức, phương pháp mới để tác động một cách có hiệu quả với tư tưởng tình cảm của lớp trẻ như: nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, mít tinh, toạ đàm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, diễu hành, các hoạt động văn hoá văn nghệ, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về Đảng, Bác Hồ, đất nước, quân đội, về truyền thống của Đoàn của Đội, truyền thống cách mạng... do các cấp bộ Đoàn kết hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức. Huyện Đoàn Đồng Hỷ đã tổ chức thi và cứ một em tham dự cuộc thi “Chúng em hát và kể chuyện về Bác Hồ, đã đạt được giải nhất toàn tỉnh Thái Nguyên và giải 3 toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Các cuộc du khảo về nguồn, hành trình thanh niên tình nguyện xuống đường biểu dương lực lượng, chào mừng các ngày lễ lớn... là những hình thức được tuổi trẻ trong huyện hưởng ứng sôi nổi và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ. Các cuộc diễn đàn – hội thảo đại hội thanh niên tiên tiến các cấp, thi hùng biện, thuyết trình theo chủ đề “Với người công dân trẻ” “Đoàn người bạn của thanh niên”. Các hoạt cảnh truyền thống ... được các cấp bộ Đoàn ở khắp các địa phương trong toàn huyện tham gia đã in dấu ấn sâu sắc trong lớp trẻ và các tầng lớp nhân dân. Các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức các bước phổ biến, học tập, tìm hiểu các nghị quyết của Đảng Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước cho đoàn viên thanh niên. Góp phần thực hiện các Nghị định 36/CP, 87/CP chỉ thị 406/TTg, 200/TTg, 317/TTg theo số liệu thống kê của ban kiểm tra của Huyện đoàn Đồng Hỷ, chỉ tính năm 2006 toàn huyện đã tổ chức được 156 đợt tuyên truyền thu hút 11.370 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đã có 100% cán bộ đoàn cơ sở và 79% cán bộ chi đoàn được học tập nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X của Đảng, Nghị quyết X của Chính phủ, Nghị quyết II của TW Đoàn, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết VII và X của TW Đoàn về xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Nét mới của công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối chính sách những năm qua là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn và các ban ngành đoàn thể khác cùng tác động vào đối tượng thanh thiếu niên. Những cuộc hội thảo khoa học về “xây dựng nếp sống văn hoá trong thanh niên” “Bài trừ phòng chống tệ nạn xã hội” “Giáo dục ý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên trong toàn huyện” đã được tiến hành trên cơ sở sự phối hợp giữa đoàn thanh niên và ngành văn hoá thông tin, lao động thương binh – xã hội, ngành giáo dục đào tạo. Huyện Đoàn đã phối hợp với Sở Tư pháp, công an huyện, Hội chữ thập đỏ tổ chức phổ biến, học tập pháp luật như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật hình sự – dân sự, luật hôn nhân – gia đình, luật ATGT. Luật phòng chống ma tuý, luật bầu cử HĐND các cấp. Ban thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về nhiệm vụ mới, nâng cao cảnh giác cách mạng chống “Diễn biến hoà bình” phổ biến 6 bài học lý luận chính trị tới 100% cán bộ đoàn viên thanh niên. Các cuộc hội thảo như tuổi trẻ sống đẹp, sống lành mạnh, diễn đàn chào thế kỷ mới... đã giúp cho đoàn viên thanh niên nắm bắt được thời cơ vận họi của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tăng cường, bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. Ban thường vụ Huyện Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt với chủ đề “Đảng với thanh niên” “Tuổi trẻ Đồng Hỷ với tư tưởng Hồ Chí Minh” phát động phong trào “Tuổi trẻ Đồng Hỷ sống học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt sinh hoạt đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Trong điêu kiện của công cuộc đổi mới, đứng trước nguy cơ “Diễn biến hoà bình”, trước mưu đồ giành giật thanh niên từ các thế lực phản động thù địch, vấn đề thu hút tập hợp thanh niên đối với Đoàn, Hội trở thành một nhu cầu cấp bách. Cơ sở Đoàn nên tạo những sân chơi lành mạnh để tuổi trẻ thể hiện tài năng sức mạnh và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thông qua đó nhằm thu hút tập hợp thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội...100% các cơ sở Đoàn tổ chức tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2007 Đoàn thanh niên toàn huyện đã giới thiệu cho Đảng 108 đoàn viên ưu tú và được Đảng kết nạp 48 đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ động đề xuất với các cấp uỷ mở các lớp đối tượng Đảng: số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bình quân trong 5 năm qua là 34.000, số lượng được kết nạp khoảng 25% ( xấp xỉ 7756). Việc tạo nguồn được các cấp bộ Đoàn chú ý từ công tác xây dựng Đội, bồi dưỡng phấn đấu cho đội viên lớn. Tính trung bình trong 5 năm qua, mỗi năm đoàn kết nạp thêm 9.340 đoàn viên mới trong đó có 50% từ đội viên lớn. Các số liệu trên chứng tỏ rằng, cứ với tốc độ phát triển Đoàn và số lượng Đoàn viên ưu tú như hiện nay thì cả 2 tổ chức Đảng và Đoàn đều lớn mạnh và sẽ có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên do số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng so với số được đoàn giới thiệu còn chiếm tỷ lệ thấp nên phần nào ảnh hưởng đến việc trẻ hoá đội ngũ Đảng viên. Tóm lại, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, đặc biệt là công tác giáo dục về Đảng cho thanh niên trong 5 năm qua kể từ 2002 – 2007 đã có nhiều cố gắng. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn quan tâm làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy được tiềm năng to lớn của thanh niên huyện Đồng Hỷ trong cuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới của huyện, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chính trị, an ninh quốc phòng, các chương trình kế hoạch, công tác hàng năm hàng quý của huyện Đoàn. Vấn đề tập hợp đoàn kết thanh niên để giáo dục được xác định là một nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn nhằm góp phần tham gia xây dựng Đảng nhất là dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Chính bởi vì những cố gắng cũng như các thành tích đã đạt được như vậy nên uy tín của Đoàn, Hội, Đội trước xã hội được nâng lên một mức đáng kể, song số thanh niên đối với tổ chức Đoàn, Hội chiếm tỷ lệ thấp. Cho đến nay, tổng số thanh niên trong toàn huyện là 38.000 trong số đó lượng đoàn viên mới là 5.557. Như vậy có nghĩa là vẫn còn rất nhiều người trong độ tuổi thanh niên đứng ngoài phạm vi của Đoàn. * Công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: Đánh giá thực trạng tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng mang tính kế thừa và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cụ thể là công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được Đoàn cơ sở rất chú trọng và đã có những tiến bộ rõ rệt cả về chất lượng và số lượng. Đảng bộ luôn quan tâm tạo điều kiện về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ thường xuyên đôn đốc các chi bộ theo dõi công tác phát triển Đảng viên mới, hàng năm Đảng bộ đã mời cán bộ chính trị của huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực trong Đoàn cơ sở, mở các lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới. Dưới sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng bộ trong những năm qua Đoàn cơ sở đã không ngừng gia tăng về đội ngũ Đảng viên bổ sung cho Đảng hoàn thành tốt chức năng đội dự bị tin cậy của Đảng. Từ năm 2004 đến tháng 6 năm 2007 đã mở được 04 lớp nhận thức về Đảng, 04 lớp đảng viên mới, làm hồ sơ kết nạp. Cụ thể các năm về chất lượng và số lượng được thể hiện qua bảng số liệu sau: Năm Kết nạp 2004 59 2005 63 2006 92 6/2007 44 Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy công tác tham gia xây dựng Đảng với việc giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp của Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Số đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên ngày một tăng thể hiện qua số lượng tham gia lớp nhận thức về Đảng, số lượng kết nạp Đảng cũng luôn ở tỷ lệ cao.Với công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị, công tác phát triển Đảng bộ huyện đoàn Đồng Hỷ, chất lượng Đảng viên của Đảng bộ những năm qua luôn đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tóm lại: Việc giáo dục thanh niên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là trách nhiệm của mỗi cơ sở Đoàn, của tổ chức Đoàn, của tổ chức Đoàn. Đây cũng là trách nhiệm nghĩa vụ của Tổ chức Đảng, Đảng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng cũng là một chức năng của tổ chức Đoàn “Đội dự bị tin cậy của Đảng”, “cánh tay đắc lực của Đảng”. Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực đổi mới và tự khẳng định mình, tự chỉnh đốn để phát huy tiềm năng, sức mạnh của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị theo chức năng, bổn phận của mình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng. * Tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên. Bên cạnh công tác giáo dục bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên thanh niên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ còn tham gia một cách tích cực, chủ động, thẳng thắn trong công tác góp ý phê bình cán bộ Đảng viên, công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 lần 2 khoá VIII. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm các chi đoàn đều tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, quán triệt các nghị quyết, tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên thanh niên với cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó tổng hợp ý kiến tham gia góp ý với chi bộ và Đảng bộ. Trong các bủôi sinh hoạt của chi bộ, Đảng bộ đều có tham gia đóng góp ý kiến của đại diện đoàn viên thanh niên, của đội ngũ Đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt Đoàn. Ngoài ra Đoàn còn đóng góp ý kiến về những vụ việc vi phạm của cán bộ Đảng viên với cấp uỷ Đảng, các tổ chức Đảng có thẩm quyền, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham gia vào công tác kiểm tra Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, loại bỏ những tư tưởng của chủ nghĩa cá nhân cục bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng đề ra đặc biệt trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc làm trên còn có ý nghĩa giáo dục nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác Đảng viên là một khâu rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vì phải thận trọng xem xét, đánh giá một cách công bằng, khách quan. Đội ngũ Đảng viên có chất lượng là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trước hết là chi bộ Đảng, góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết chỉ thị của ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để đạt được kết quả cao nhất trong công tác xây dựng Đảng thì mỗi Đảng viên phải là người đầu tầu gương mẫu, lời nói phải đi đôi với việc làm, tận tụy với công việc để cho thanh niên và quần chúng noi theo. Công tác đã và đang được Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ quán triệt sâu sắc tới cán bộ đoàn viên và được thực hiện đạt kết quả cao được Đảng bộ, các chi bộ ghi nhận và biểu dương khen ngợi. 1.5. Những nguyên nhân của thực trạng trên: 1.5.1. Nguyên nhân chủ quan: Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Đoàn thanh huyện Đồng Hỷ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về Đảng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên. Số lượng Đảng viên mới kết nạp là đoàn viên năm sau tăng hơn năm trước, điều đó khẳng định công tác phát triển Đảng viên đã được các bộ Đảng và đoàn quan tâm, tạo điều kiện, tiến hành và có kết quả hơn trước. Các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên chăm lo, giáo dục về lý luận, chính trị, tư tưởng phẩm chất đạo đức cách mạng, nếp sống văn hoá và các giá trị truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Hình thành lớp thanh niên sống có lý tưởng và Đoàn đã tổ chức động viên đoàn viên thanh niên ra sức phấn đấu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng góp phần đưa nghị quyết của Đảng thành hiện thực, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở từng Đoàn cơ sở. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, công tác tuyên truyền giáo dục, cùng với việc kiện toàn, củng cố tổ chức được chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng tạo nên một lực lượng trẻ dự trữ chiến lược để bổ sung cho đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2004 – 6/2007 Ban thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tăng cường làm tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các cơ sở. Cùng cấp uỷ Đảng thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW3 (khoá VII), nghị quyết TW6 (lần 2 khoá VIII) đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo uy tín của tổ chức Đảng ở các cấp. Thường xuyên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đoàn – Hội - Đội và của dân tộc, thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, các hội thảo, diễn đàn “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”. “Đoàn thanh niên với mục tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng”... thường được tổ chức vào các ngày lễ lớn trong năm. Huyện đoàn đã phối hợp với trường chính trị, ban tuyên giáo mở lớp học đối tượng Đảng cho những đoàn viên ưu tú. Bên cạnh đó ban thường vụ huyện đoàn hàng năm luôn tổ chức các phong trào “Thanh niên tình nguyện”. “Học sinh sinh viên tình nguyện hè” do TW Đoàn, TW Hội phát động. Hàng năm vào các dịp hè đều có đội thanh niên tình nguyện của các trường Đại học, cao đẳng như: Đại học sư phạm Thái Nguyên, Đại học nông lâm và đại học công nghiệp, các đội tri thức trẻ làm đường, làm nhà, làm lúa, dạy học, tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Ban thường vụ huyện đoàn xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ sở Đoàn tập trung, củng cố tổ chức Đoàn cơ sở nâng cao chất lượng đoàn viên. Chính vì vậy công tác phát triển đảng trong những năm qua đã có bước phát triển đáng kể. 1.5.2. Nguyên nhân khách quan. Bên cạnh những mặt đã đạt được công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng còn có những mặt hạn chế và thiếu sót nhất định: Công tác giáo dục của Đoàn thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của tình hình mới, chưa đi sâu, đi sát vào từng đối tượng cụ thể, nội dung còn nghèo nàn, hình thức còn khô khan thiếu sức hấp dẫn và lôi cuốn nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Chất lượng tổ chức ở một số cơ sở đoàn chưa đồng đều, tỷ lệ tập hợp chưa cao, số đoàn viên kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam còn thấp. Công tác đoàn phí ở một số cơ sở đoàn còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Số lượng chi đoàn có các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên gặp nhiều vướng mắc bất cập. Số lượng đoàn viên thanh niên vay vốn mở rộng chăn nuôi, sản xuất làm vườn rừng còn ít. Vấn đề xây dựng qũy đoàn còn gặp không ít khó khăn. Một số đoàn viên thanh niên lập gia đình sớm hoặc lập gia đình là không tham gia sinh hoạt đoàn nữa. Chương trình rèn luyện giáo dục bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên đã tổ chức thường xuyên liên tục nhưng chưa phổ biến rộng rãi đến tất cả đoàn viên thanh niên nên kết quả đạt được chưa cao, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên còn thiếu và yếu. Một số cơ sở Đoàn trong nhiều năm không có đoàn viên được kết nạp Đảng, ở nhiều cơ sở chỉ mới kết nạp Đảng đến cán bộ chủ chốt hoặc uỷ viên BCH đoàn cơ sở. Công tác cán bộ còn thiếu đầu tư và mục tiêu chưa đúng chuyên môn. Khả năng tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên, đóng góp ý kiến phê bình với cán bộ Đảng viên còn yếu, mang tính hình thức, còn nhiều hạn chế. Một số cán bộ Đảng, cán bộ Đoàn còn hành chính hoá xa rời thực tế, ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc còn ỷ lại chưa sáng tạo và thiếu nhiệt tình trong công việc. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐOÀN VIÊN HUYỆN ĐỒNG HỶ – TỈNH THÁI NGUYÊN VỚI TRỌNG TRÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY. 1. Giải pháp: 1.1. Tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú: Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện để hình thành “Một thế hệ con người có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có trí thức, có sức khoẻ, sống có văn hoá và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và quốc tế chân chính”. Bằng những nội dung hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn có chiều sâu lôi cuốn được đoàn viên thanh niên để tuyên truyền giác ngộ về Đảng – Hội - Đoàn – Đội, giáo dục về lòng yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc và giáo dục về pháp luật, về trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tình hình mới. Nâng cao lòng tự hào, tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão khát vọng lớn của thanh niên, động viên giúp đỡ đoàn viên thanh niên vươn lên ngang tầm với thời đại, làm chủ khoa học công nghệ mới. Hình thành trong thanh niên ý chí, lý tưởng sống tự lực tự cường và sẵn sàng đem hết nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ xây dựng tổ quốc Việt Nam văn minh và hiện đại. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về những định hướng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng - Đoàn, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Tổ chức với việc triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên, các hoạt động xã hội nhân đạo, nói chuyện thời sự, tổ chức các buổi toạ đàm... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... thông qua các hoạt động mang tính giáo dục như vậy giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, củng cố ý thức, bản lĩnh chính trị và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí và động cơ tốt để phấn đấu vào Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”. Thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) của Ban chấp hành TW Đảng về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở và cấp Đoàn, củng cố cơ sở yếu kém. Đẩy mạnh công tác phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn cần phải đi sâu đi sát xuống cơ sở, có nghị quyết chuyên đề về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp với các chi bộ kiện toàn tổ chức, lựa chọn cán bộ Đoàn xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng đối tượng, lứa tuổi. Tổ chức các đội “Thanh niên tự nguyện” tham gia thực hiện từng địa phương tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành Đảng viên ĐCS Việt Nam. Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam” thông qua cuộc vận động này làm cho công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng trở thành mục tiêu quan trọng thường xuyên, số đoàn viên ưu tú mà Đoàn giới thiệu cho Đảng sẽ nhiều hơn và có chất lượng cao hơn. 1.2. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ: Không ngừng củng cố tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh ở tất cả các Đảng bộ chi bộ đều nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền đoàn thể. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng Đảng viên là điều kiện cơ bản tạo niềm tin, sức hấp dẫn của Đảng với đoàn viên thanh niên từ đó đoàn viên cố gắng phấn đấu rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Tiêu chuẩn hàng đầu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý hiện nay là có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu vào con đường XHCN, có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của tập thể, có khả năng tổ chức, có đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư kiên quyết đấu tranh và bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm... bổ sung những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đảm đương tốt công việc đồng thời đưa ra khỏi cơ quan những cán bộ có quan điểm, lập trường và làm sai trái với chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, phẩm chất đạo đức không trong sáng, ý thức kỷ luật kém, gây mất đoàn kết nội bộ... Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói “ Cán bộ nào phong trào ấy” hay “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”... do đó, cần phải nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ đoàn còn chịu một “sức ép” đó là sự luân chuyển thường xuyên vì chức năng này của Đoàn là thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất cho Đảng và Nhà nước, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Bác Hồ. Do đó cần phải đào tạo và bồi dưỡng kịp thời đội ngũ cán bộ mới để thay thế đáp ứng yêu cầu của công việc. Bên cạnh việc lựa chọn bồi dưỡng kết nạp những đoàn viên ưu tú vào Đảng thì các tổ chức Đảng phải thường xuyên chăm lo giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao lập trường tư tưởng tác phong làm việc của cán bộ, kiên định đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây mất niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với Đảng. Để xây dựng Đoàn vững mạnh thì trước hết cần phải củng cố nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở, ở đâu có tổ chức Đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực thì ở đó sẽ làm tốt công tác rèn luyện đoàn viên tạo nguồn nhân lực dự bị cho Đảng. Muốn vậy Đoàn phải xây dựng tổ chức mình mạnh về mọi mặt để đoàn viên thanh niên coi tổ chức Đoàn thực sự là nơi rèn luyện phấn đấu. Trong tổ chức Đảng - Đoàn phải luôn tự chỉnh đốn khắc phục tình trạng quan liêu đồng thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. 2. Kiến nghị: 2.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền: Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền cần đầu tư hơn nữa về diện tích đất để làm sân vận động cho đoàn viên thanh niên – thiếu nhi được vui chơi, dành địa điểm để sinh hoạt đoàn, sinh hoạt hè, tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng một cách sâu sắc và chặt chẽ tới toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Đảng cần có biện pháp chỉ đạo cho các cấp ủy xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn viên thanh niên và quy chế về việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên, tiếp tục có kế hoạch cho các huyện, thị Đoàn và Đoàn cơ sở. Hàng tháng, quý, năm Đảng bộ phải luôn có kế hoạch phát triển đảng viên mới với chỉ tiêu và số lượng cụ thể, phù hợp. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, trẻ hoá đội ngũ cán bộ đảng viên đặc biệt quan tâm đến đội ngũ đoàn viên thanh niên. Cần có biện pháp để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác kết nạp Đảng viên trẻ, có kế hoạch biện pháp tổ chức phân công cán bộ, đảng viên, quần chúng qua đó chú trọng tiến hành giáo dục, lựa chọn quần chúng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu cho Đảng. 2.2. Đối với Đoàn cấp trên: Phải nắm bắt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ để chỉ đạo đến từng cơ sở nhanh nhạy, phải thông tin hai chiều với nhau để Ban thường vụ Huyện đoàn nắm bắt đầy đủ, chính xác những việc làm được và chưa làm được để đưa ra biện pháp tối ưu nhất. Cần đi sâu đi sát hơn nữa để nắm bắt thông tin, giúp đỡ tổ chức hoạt động phong trào, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá - văn nghệ – thể dục thể thao giữa các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có sự hướng dẫn cụ thể và đầu tư hơn nữa cho các mô hình đoàn kết và tập hợp thanh niên nhất là tài liệu về cách thức sinh hoạt. Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện đoàn và cơ sở như: cho đi học ở các trường đào tạo ngắn hạn, mở các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội - Đội. Cần có kế hoạch phát triển và lựa chọn những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng. Cần có hướng dẫn và in ấn tài liệu sinh hoạt về các mô hình tập hợp thanh niên cụ thể và nhiều hơn nữa, các tài liệu giáo dục tuyên truyền như: Sức khoẻ sinh sản vị thành niên, ma tuý, an toàn giao thông... để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn ở cơ sở và đoàn viên thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả các trọng tâm công tác. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ sở đoàn và trong đối tượng ĐVTN, kịp thời phát hiện biểu dương các tập thể, các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. KẾT LUẬN Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đề ra đường lối, chính sách lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể thanh niên. Đảng là người lựa chọn phân công, quản lý trực tiếp những đảng viên có đủ sức, đủ tài để giữ cương vị lãnh đạo các cấp từ TW đến cơ sở trong hệ thống chính trị của ta. Do đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là mục tiêu then chốt hàng đầu, nó quyết định đến thành bại của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu, khuyết điểm của công tác đổi mới gắn liền với trách nhiệm và sự lãnh đạo hoạt động của Đảng. Sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa có thành công hay không, đất nước có vững bước đi lên CNXH, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh hay không đều phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng và của nhân dân trong đó có lực lượng thanh niên. Chính vì vậy xây dựng Đảng là nhiệm vụ của Đoàn thanh niên nói chung và đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ nói riêng. Để nhận thức đầy đủ về quyền hạn, nghĩa vụ của ĐTN và yêu cầu đặt ra với mỗi tổ chức Đảng, Đoàn và cán bộ Đảng viên, đoàn viên trong sự nghiệp đổi mới. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giáo dục về Đảng cho đoàn viên thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để Đảng xem xét kết nạp, thường xuyên đóng góp ý kiến phê bình sự lãnh đạo của Đảng và chi bộ Đảng viên. Với nội dung đề tài “Công tác tham gia xây dựng Đảng của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ” giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Xây dựng Đảng là chức năng và cũng là nhiệm vụ của Đoàn thanh niên vì Đảng có vững mạnh, kiên định thì đoàn mới có điều kiện để phát triển, đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng là đội dự bị tin cậy, là nguồn cung cấp bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đồng thời cũng thấy được những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp bộ Đoàn. Với niềm tự hào về truyền thống quê hương cách mạng và niềm tin vào tương lai phát triển của huyện Đồng Hỷ. Dưới sự dìu dắt của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm đúng mức tạo điều kiện của chính quyền tuổi trẻ huyện Đồng Hỷ nguyện phấn đấu hết mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc, đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, Đại hội Đoàn thanh niên đã đề ra nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đồng Hỷ vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng và đẹp về văn hoá. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X. Các báo cáo tổng kết Lý luận và nghiệp vụ xây dựng Đoàn Tổng quan tình hình thanh niên – công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên (từ 2004 đến 6/2007). Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện Đồng Hỷ Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ Giáo trình xây dựng Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên. 10.Nghị quyết lần thứ VIII, IX Ban chấp hành TW khoá VII 11. Báo Thanh niên. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn chuyên đề 2 2. Mục đich của chuyên đề 5 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 5 4. Đối tượng nghiên cứu khoa học 6 5. Phạm vi nghiên cứu khoa học 6 6. Khách thể nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 8. Dự kiến chuyên đề 6 Chương 1: Một số cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về thanh niên và Đoàn thanh niên tham gia công tác xây dựng Đảng 7 I. Hệ thống khái niệm 7 1. Khái niệm về Đảng Cộng sản 7 2. Khái niệm về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 7 3. Khái niệm Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 7 4. Khái niệm đoàn viên ĐTNCS Hồ Chí Minh 8 5. Khái niệm chi bộ 8 6. Khái niệm về chi đoàn 8 7. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đảng 9 8. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn 9 9. Khái niệm về cán bộ và cán bộ Đoàn 9 10. Khái niệm về Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 10 II. Quan điểm Mác – Lênin, quan điểm của Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 12 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thanh niên 12 2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên 18 Chương II. Thực trạng tổ chức Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng 31 1.1. Một số nét về vị trí địa lý của Huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên 31 1.2. Một số nét kinh tế văn hoá - xã hội của huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên 32 1.3. Đặc điểm của thanh niên Huyện Đồng Hỷ 35 1.4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên huyện Đồng Hỷ 36 1.5. Những nguyên nhân của thực trạng trên 45 1.5.1. Nguyên nhân chủ quan 45 1.5.2. Nguyên nhân khách quan 46 Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị về nâng cao vai trò của Đoàn viên huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên với trọng trách xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay 48 1. Giải pháp 48 1.1. Tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú 48 1.2. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ 50 2. Kiến nghị 51 2.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền 51 2.2. Đối với Đoàn cấp trên 52 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1969.doc
Tài liệu liên quan