Đề tài Mô hình du lịch vì người nghèo tại vườn quốc gia Cúc Phương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4 . Phương pháp nghiên cứu 3 4.1. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin số liệu 3 4.2. Phương pháp khảo sát thực địa 4 4.3. Phương pháp điều tra xã hội học 4 5. Đóng góp của luận văn 4 6. Nội dung luận văn 5 6. Nội dung luận văn 5 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VÌ NGƯỜI NGHÈO 6 1.1. Người nghèo 6 1.1.1. Khái niệm 6 1.1.2. Nguyên nhân 7 1.1.3. Chuẩn đói nghèo 10 1.2. Vai trò của du lịch tới công cuộc xoá đói giảm nghèo 12 1.3. Du lịch vì người nghèo 17 1.3.1. Khái niệm 17 1.3.2. Các phương thức của du lịch vì người nghèo 21 1.3.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch vì người nghèo tại một số quốc gia 22 1.3.3.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng của Thái Lan [29] 22 1.3.3.2. Kinh nghiệm về việc đảm bảo mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch cộng đồng ở Indonesia [28] 24 1.3.3.3. Kinh nghiệm về tổ chức, quản lý hoạt động và chia sẻ lợi ích từ du lịch tới cộng đồng dân cư địa phương thông qua loại hình du lịch ở nhà dân của Paraguay và Uruguay [21,48] 25 Tiểu kết chương I 38 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÚC PHƯƠNG 39 2.1. Tài nguyên du lịch 39 2.1.1. Vị trí địa lý 39 2.1.2. Tài nguyên sinh vật 40 2.1.3. Khí hậu, thuỷ văn- địa hình 42 2.1.4. Các yếu tố văn hóa, lịch sử 43 2.1.5. Các tuyến điểm tham quan 44 2.2. Hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở kỹ thuật phục vụ du lịch 45 2.3. Nguồn nhân lực 47 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của VQG Cúc Phương từ năm 2002 đến năm 2006 48 2.4.1. Số lượng khách 48 2.4.2. Doanh thu 50 2.5. Vai trò của cộng đồng dân cư địa phương đối với hoạt động du lịch tại Cúc Phương 51 2.5.1. Khái quát về cộng đồng địa phương tại Cúc Phương 51 2.5.2. Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng tại Cúc Phương 58 2.5.3. Những vấn đề đặt ra cho hoạt động du lịch cộng đồng tại Cúc Phương 64 Tiểu kết chương II 67 CHƯƠNG III. XÂY DỰNG TỔ HỢP DU LỊCH NHẰM XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CÚC PHƯƠNG 68 3.1. Mục đích 68 3.2. Cấu trúc của tổ hợp 70 3.3. Nguồn nhân lực 75 3.3.1. Nguồn lao động 75 3.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực 75 3.3.2.1. Nội dung đào tạo: 76 3.3.2.2. Các hình thức đào tạo 78 3.4. Đầu tư 80 3.4.1. Các hạng mục đầu tư chủ yếu 80 3.4.1.1. Cơ sở hạ tầng 80 3.4.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 80 3.4.1.3. Phương tiện vận chuyển 81 3.4.2. Nguồn vốn đầu tư 81 3.4.2.1. Từ ngân sách 81 3.4.2.2. Từ hỗ trợ của các tổ chức quốc tế 82 3.4.2.3. Từ các tổ chức tập thể và cá nhân trong và ngoài nước 82 3.5. Phương án hoạt động 83 3.6. Quan hệ giữa tổ hợp du lịch với VQG Cúc Phương 85 3.7. Công tác quảng cáo 87 3.8. Kiến nghị 88 * Chính sách cho vay vốn ưu đãi 88 * Hỗ trợ và hợp tác của Ban Du lịch VQG Cúc Phương 89 * Nâng cao nhận thức của cư dân 89 * Về chương trình đào tạo 90 Tiểu kết chương III 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Tài liệu tiếng Việt 93 Tài liệu tiếng nước ngoài 95 Phụ lục 96 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ 103 HỆ THỐNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 104 LỜI CẢM ƠN 105

doc109 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mô hình du lịch vì người nghèo tại vườn quốc gia Cúc Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c­ ®Þa ph­¬ng t¹i VQG Cóc Ph­¬ng nãi chung vµ nh÷ng ng­êi nghÌo nãi riªng ®Èy lïi ®­îc vÊn ®Ò khã kh¨n, nghÌo ®ãi cña m×nh nh»m thùc hiÖn ®óng c¸c QuyÕt ®Þnh sè 133/1998 Q§ TTg ngµy 23/7/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ QuyÕt ®Þnh 135/1998?Q§ TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa..... TiÓu kÕt ch­¬ng II Nh­ vËy, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng trong nh÷ng n¨m tíi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi. Tuy nhiªn, mèi quan hÖ gi÷a du lÞch víi céng ®ång d©n c­ ®Þa ph­¬ng thuéc c¸c x· vïng ®Öm n¬i ®©y cßn thiÕu sù g¾n bã mËt thiÕt hay nãi c¸ch kh¸c r»ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng n¬i ®©y hÇu nh­ vÉn ®øng ngoµi cuéc vµ hÇu nh­ kh«ng cã quyÒn lîi ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y. Trong khi cuéc sèng cña hä cßn nhiÒu khã kh¨n, vÊt v¶ vµ muèn c¶i thiÖn cuéc sèng th× b¾t buéc hä ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ hiÖn cã cña m×nh. Vµ, mét trong c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu gióp ng­êi d©n t¹i Cóc Ph­¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ tham gia vµo ho¹t ®éng phôc vô du lÞch. ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng c¸c tæ hîp dÞch vô phôc vô du lÞch nh»m gióp ng­êi d©n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n. Ch­¬ng III .X©y dùng tæ hîp du lÞch nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹i cóc ph­¬ng 3.1. Môc ®Ých Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ®êi sèng vµ vai trß cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng cho thÊy: viÖc thiÕt lËp hay x©y dùng mét tæ hîp du lÞch phôc vô c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch do ng­êi d©n nghÌo ®Þa ph­¬ng lµm chñ cã ý nghÜa rÊt thiÕt thùc. Mµ môc ®Ých chÝnh khi x©y dùng tæ hîp nµy nh»m khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn tù nhiªn vµ nh©n v¨n còng nh­ con ng­êi (céng ®ång ®Þa ph­¬ng) vµo ho¹t ®éng du lÞch nh»m gióp ng­êi d©n n¬i ®©y c¶i thiÖn cuéc sèng cña m×nh tõ ®ã ®Èy lïi ®­îc ®ãi nghÌo th«ng qua c¸c môc tiªu: * Gióp nh©n d©n cã c¸c kü n¨ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu ®Ó lµm du lÞch th«ng qua viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho céng ®ång cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ du lÞch; gióp cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng cã kü n¨ng c¬ b¶n trong ®ãn tiÕp vµ phôc vô kh¸ch du lÞch, nh­: kü n¨ng giao tiÕp, nÊu ¨n, phôc vô ngñ nghØ, häc tËp ngo¹i ng÷... vµ gióp cho c¸c gia ®×nh ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng tèi thiÓu phôc vô kh¸ch, nh­: c«ng tr×nh n­íc, c«ng tr×nh vÖ sinh, nhµ t¾m, bÌ m¶ng, ¸o phao, dông cô nÊu ¨n... * C¶i thiÖn sinh kÕ céng ®ång th«ng qua viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho mét bé phËn d©n c­ ®Þa ph­¬ng nghÌo cã thªm thu nhËp tõ dÞch vô ®­a dÉn kh¸ch (dÞch vô h­íng dÉn), trÌo m¶ng trªn s«ng ... Nh÷ng gia ®×nh ®­îc lùa chän lµ ®iÓm cho kh¸ch nghØ l¹i cã ®iÒu kiÖn t¨ng thu nhËp tõ dÞch vô phôc vô ngñ nghØ; nh÷ng gia ®×nh kinh doanh dÞch vô hµng ho¸, ¨n, uèng cã thªm thu nhËp tõ phÇn l·i cña c¸c dich vô nµy vµ c¸c c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ cã thªm thu nhËp tõ nguån thu dÞch vô nµy. * Hç trî kh«i phôc, b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n ho¸ b¶n ®Þa b»ng c¸c h×nh thøc x©y dùng c¸c nhãm v¨n nghÖ, cã kh¶ n¨ng tæ chøc v¨n nghÖ ®Ó phôc vô vµ giao l­u víi du kh¸ch; kh«i phôc vµ ph¸t huy mét sè nghÒ truyÒn thèng: dÖt thæ cÈm, ®an n¸t....t¹o ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ l­u niÖm cho du kh¸ch vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ Èm thùc thµnh s¶n phÈm du lÞch. *N©ng cao nhËn thøc vÒ b¶o tån thiªn nhiªn cho céng ®ång nh»m lµm cho céng ®ång cã thªm hiÓu biÕt vÒ gi¸ trÞ tù nhiªn, v¨n ho¸, lÞch sö; gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña céng ®ång ®Õn thiªn nhiªn vµ t¹o ý thøc tù gi¸c vµ thu hót céng ®ång tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o tån. Tõ ®ã céng ®ång d©n c­ ë trong vµ ngoµi vïng ®Öm cña v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi nghÌo cã c¬ héi: - ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ lao ®éng tõ ®iÒu kiÖn kinh tÕ tù cÊp, tù tóc víi nghÒ chÝnh lµ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp sang s¶n xuÊt tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng thñ c«ng truyÒn thèng còng nh­ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh­ rau, qu¶, thùc phÈm nãi chung... §ång thêi t¨ng c¬ héi n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n tõ c¸c dÞch vô: cho thuª phßng, b¸n hµng, vËn chuyÓn vµ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ..... - Ng­êi d©n ®­îc h­ëng lîi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp tõ sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ viÖc quan t©m ®Çu t­ cña nhiÒu nguån vèn, c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng nh­ giao th«ng, n­íc s¹ch, th«ng tin, b¶o vÖ m«i tr­êng... - B¶n s¾c v¨n ho¸ cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ cña ®ång bµo d©n téc M­êng ®­îc t«n träng, ph¸t huy. C¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸; c¸c sinh häat v¨n ho¸ truyÒn thèng nh­ nghÖ thuËt ca, móa, nh¹c, lÔ héi ®­îc kh«i phôc vµ trë thµnh s¶n phÈm du lÞch riªng cã, ®éc ®¸o.... Nh­ vËy, trªn ®©y lµ nh÷ng môc ®Ých chung nhÊt khi x©y dùng mét tæ hîp phôc vô du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng. Nh­ng tõ nh÷ng môc ®Ých chung nµy, ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng n¬i ®©y, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi sÏ ®­îc t¹o c¬ héi ®Ó tù minh c¶i thiÖn cuéc sèng cña m×nh gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng. 3.2. CÊu tróc cña tæ hîp §Ó du lÞch thùc sù lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu nh»m gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng n¬i ®©y th× viÖc phôc vô du lÞch cÇn ph¶i ®­îc c¬ cÊu mét c¸ch chÆt chÏ. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c h×nh thøc phôc vô kh¸ch du lÞch cÇn ®­îc chia nhá thµnh tõng bé phËn. Mçi mét bé phËn sÏ cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng vµ do mét bé phËn d©n c­ ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c bé phËn nµy cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, liªn quan tíi nhau ®Ó ®­a ra c¸c dÞch vô tèt nhÊt phôc vô c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch. Nh­ vËy, cÊu tróc cña tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng sÏ cã m« h×nh nh­ sau: Ban ®iÒu hµnh Tæ dÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng Tæ h­íng dÉn Tæ dÞch vô vËn chuyÓn Tæ s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ l­u niÖm S¬ ®å 3.1: CÊu tróc tæ hîp du lÞch t¹i c¸c x· vïng ®Öm cña Cóc Ph­¬ng Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn cña tæ hîp ®­îc ph©n phèi nh­ sau: * Ban ®iÒu hµnh Bé phËn nµy sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm chung trong viÖc ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn phôc vô kh¸c nhau trong tæ hîp. Ngoµi ra, Ban ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô kÕt hîp víi Ban Qu¶n lý Du lÞch V­ên vµ c¸c ban ngµnh kh¸c tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô cho c¸c tæ viªn; thay mÆt tæ hîp kªu gäi ®Çu t­ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt tr­íc nguån vèn ®Çu t­ cña c¸c tæ chøc ®Çu t­ vµ cho vay vèn trong vµ ngoµi n­íc.... Nh­ vËy, bé phËn nµy cßn cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hoµ nguån thu chi cña tõng bé phËn trong tæ hîp nh»m môc ®Ých gióp ng­êi d©n c¶i thiÖn ®­îc cuéc sèng cña chÝnh hä vµ ®¸p øng môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cña tæ hîp. * Tæ phôc vô dÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng §©y lµ bé phËn phôc vô c¸c nhu cÇu vÒ ngñ, nghØ vµ ¨n uèng trong thêi gian l­u tró cña kh¸ch du lÞch. Thay v× l­u tró trong c¸c bungalow, kh¸ch s¹n,... kh¸ch du lÞch sÏ sö dông c¸c dÞch vô l­u tró cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vµ hoµn toµn do ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng lµm chñ vµ phôc vô. §Õn víi Cóc Ph­¬ng, ngoµi viÖc kh¸m ph¸ phong c¶nh thiªn nhiªn ký thó ë n¬i ®©y, viÖc ®­îc ë cïng nhµ vµ sinh ho¹t theo nÕp sèng cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vµ ®­îc ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng phôc vô sÏ nh÷ng yÕu tè hÊp dÉn thu hót du kh¸ch. §Ó ®¸p øng phôc vô nhu cÇu l­u tró vµ ¨n uèng cña kh¸ch du lÞch, ng­êi d©n cña tæ hîp cÇn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt tèi thiÓu ®Ó phôc vô du kh¸ch: tõ c¸c yÕu tè nh­ n¬i ngñ, n¬i ¨n uèng vµ n¬i vÖ sinh.... TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy cÇn ®­îc ng­êi d©n vÖ sinh s¹ch sÏ hµng ngµy ®Ó t¹o c¶m gi¸c tho¸ng m¸t vµ an toµn cho du kh¸ch. ThËm chÝ, c¸c mãn ¨n phôc vô kh¸ch du lÞch còng ph¶i ®­îc tËp huÊn sao cho kh¸ch du lÞch cã ®­îc c¶m gi¸c hÊp dÉn, míi l¹ nh­ng quan träng nhÊt vÉn lµ võa ngon m¾t, ®éc ®¸o nh­ng còng võa an toµn. *Tæ h­íng dÉn Bé phËn nµy chñ yÕu lµ do con em nh÷ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng nghÌo phô tr¸ch vµ sÏ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®­a kh¸ch du lÞch ®i tham quan vµ giíi thiÖu vÒ c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch c¶ trong vµ ngoµi vïng ®Öm cña v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng. Bëi chÝnh hä sÏ lµ ng­êi hiÓu h¬n ai hÕt vÒ tµi nguyªn tù nhiªn vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña chÝnh hä. Do vËy, nÕu hä ®­îc ®µo t¹o ®Ó lµm h­íng dÉn viªn ®Þa ph­¬ng th× nh÷ng th«ng tin hä ®­a ra sÏ trë nªn x¸c thùc, phong phó vµ hÊp dÉn h¬n ®èi víi kh¸ch du lÞch. §©y còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o cña tæ hîp du lÞch n¬i ®©y. * Tæ phôc vô dÞch vô vËn chuyÓn Cã thÓ nãi, hiÖn nay viÖc phôc vô nhu cÇu vÒ vËn chuyÓn t¹i v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tham quan cña kh¸ch du lÞch. §iÓn h×nh: hiÖn t¹i V­ên vÉn ch­a x©y dùng ®­îc bÕn b·i ®Ó tr«ng gi÷ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho kh¸ch tham quan vµ kh¸ch du lÞch c¶ bªn trong vµ ngoµi v­ên. Bªn c¹nh ®ã, kh«ng gian cña c¶ trong vµ ngoµi vïng ®Öm v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng lµ mét m«i tr­êng rÊt tèt ®Ó kh¸ch du lÞch cã thÓ tham gia c¸c hµnh tr×nh tham quan b»ng ph­¬ng tiÖn xe ®¹p nh­ng ë ®©y dÞch vô nµy vÉn ch­a cã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña du kh¸ch. H¬n n÷a, kh«ng gièng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c, xe ®¹p kh«ng g©y ra sù « nhiÔm m«i tr­êng vµ ®ång thêi còng kh«ng lµm ph¸ vì ®i c¶nh quan tù nhiªn vµ tr¹ng th¸i sinh häc cña tµi nguyªn ë Cóc Ph­¬ng. Do vËy, viÖc ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch tham quan vµ kh¸m ph¸ b»ng xe ®¹p t¹i Cóc Ph­¬ng lµ mét h×nh thøc cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ ®em l¹i thu nhËp cao cho ng­êi d©n n¬i ®©y. ChÝnh v× thÕ, viÖc tæ hîp du lÞch cña Cóc Ph­¬ng cã tæ phôc vô vËn chuyÓn lµ mét ®iÒu kh¸ hîp lý. H×nh 3.1: Cóc Ph­¬ng cã thÓ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch b»ng xe ®¹p H×nh 3.2: Kh¸ch du lÞch ®i xe ®¹p tham quan t¹i Cóc Ph­¬ng Tuy nhiªn, ®Ó ®i vµo ho¹t ®éng, tæ vËn chuyÓn nµy sÏ kÕt hîp víi VQG Cóc Ph­¬ng cïng x©y dùng mét b·i ®ç xe cho kh¸ch du lÞch. Nh­ng b·i ®ç xe nµy sÏ giao cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®øng ra chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tr«ng gi÷ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho du kh¸ch. Ngoµi ra, tæ hîp cÇn kªu gäi sù ®Çu t­, gióp ®ì cña chÝnh Ban Qu¶n lý du lÞch VQG Cóc Ph­¬ng còng nh­ c¸c c¬ quan ban ngµnh kh¸c cho tæ hîp (mµ cô thÓ lµ c¸c hé gia ®×nh trong vµ ngoµi vïng ®Öm) cã nguån vèn ®Ó mua xe ®¹p cho kh¸ch du lÞch thuª. Nh­ vËy, bé phËn nµy sÏ lµm hai nhiÖm vô chÝnh lµ tr«ng coi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho kh¸ch du lÞch vµ ®ång thêi cho kh¸ch du lÞch thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn mµ cô thÓ lµ xe ®¹p ®Ó kh¸ch du lÞch ®i tham quan vµ kh¸m ph¸ Cóc Ph­¬ng. C¸c c«ng viÖc nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi Ých cho kh¸ch du lÞch mµ cßn mang l¹i lîi Ých cho c¶ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bªn liªn quan nh­: chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, Ban Qu¶n lý V­ên vµ c¸c c¬ quan liªn ngµnh kh¸c... * Tæ s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm hµng thñ c«ng truyÒn thèng vµ hµng l­u niÖm cho kh¸ch du lÞch VÒ c¬ b¶n, hiÖn nay Cóc Ph­¬ng vÉn ch­a khai th¸c ®­îc nguån tµi nguyªn nµy ®Ó phôc vô nhu cÇu kh¸ch du lÞch. Bëi hiÖn nay, trong VQG Cóc Ph­¬ng cã mét sè quÇy hµng l­u niÖm nh­ng l¹i hoµn toµn kh«ng sö dông ®Õn nguån lùc vÒ con ng­êi vµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña ng­êi d©n n¬i ®©y. Trong khi ®ã, Cóc Ph­¬ng l¹i cã nhiÒu nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng nh­ hµng thæ cÈm, m©y tre ®an, nghÒ nu«i ong vµ nu«i h­¬u.... Do vËy , viÖc thµnh lËp c¸c tæ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thñ c«ng truyÒn thèng vµ n«ng s¶n võa nh»m giíi thiÖu cho kh¸ch du lÞch vÒ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt võa ®ång thêi b¸n lu«n c¸c s¶n phÈm t¹o ra sÏ cµng nh»m t¨ng thªm ®é hÊp dÉn cho s¶n phÈm du lÞch t¹i n¬i ®©y. ChÝnh v× thÕ, vai trß cña tæ nµy lµ võa s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ võa ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cho cuéc sèng cña chÝnh hä, võa giíi thiÖu cho kh¸ch du lÞch c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm t¹o ra cho hä vµ c¸c vïng ®Þa ph­¬ng l©n cËn. Nh­ vËy, bé phËn nµy sÏ tù n©ng cao ®êi sèng cña m×nh b»ng chÝnh nh÷ng s¶n phÈm do m×nh t¹o ra nh­ng cã chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch cô thÓ h¬n viÖc s¶n xuÊt hiÖn nay. Nãi tãm l¹i, ®©y cã thÓ coi lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch tõ kh©u ®Çu tiªn cho ®Õn kh©u cuèi cïng. ChÝnh v× vËy, c¸c m¾t xÝch trong d©y chuyÒn phèi hîp chÆt chÏ vµ nhÞp nhµng víi nhau míi cã thÓ t¹o ra mét s¶n phÈm du lÞch cã chÊt l­îng hoµn thiÖn. Cã nh­ vËy, sù phôc vô cña tæ hîp míi thu hót ®­îc kh¸ch du lÞch ®Õn ngµy mét ®«ng h¬n vµ kÕ ho¹ch x©y dùng tæ hîp du lÞch v× ng­êi nghÌo míi cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ céng ®ång ®Þa ph­¬ng ë ®©y míi ®Èy lïi ®­îc vÊn ®Ò ®ãi nghÌo. Bëi trong t­¬ng lai, khi ®Êt canh t¸c ngµy cµng h¹n hÑp, ®« thÞ ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh th× viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ nh»m t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi d©n ë Cóc Ph­¬ng lµ rÊt cÇn thiÕt. 3.3. Nguån nh©n lùc 3.3.1. Nguån lao ®éng Môc tiªu chÝnh cña viÖc x©y dùng tæ hîp du lÞch ë Cóc Ph­¬ng lµ nh»m t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng tõ ®ã gióp ng­êi d©n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. ChÝnh v× vËy, yªu cÇu ®µo t¹o vµ sö dông ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ë ®©y, cô thÓ lµ céng ®ång ®Þa ph­¬ng sèng t¹i trong vµ ngoµi vïng ®Öm cña v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Nh­ vËy nguån nh©n lùc cho tæ hîp nµy lµ c¸c x· d©n c­ sèng xen kÏ trong khu b¶o vÖ nguyªn vÑn gåm 4 xãm (xãm NghÐo, BiÖn, §åi, Néi Thµnh) thuéc x· Th¹ch L©m huyÖn Th¹ch Thµnh tØnh Thanh Ho¸; d©n c­ sèng trong vïng phôc håi sinh th¸i: 2 xãm (xãm Nga, SÊm) thuéc x· Cóc Ph­¬ng huyÖn Nho Quan tØnh Ninh B×nh vµ trong vïng ®Öm cña v­ên (1215 hé víi 62.350 nh©n khÈu trong ®ã cã 70% lµ ®ång bµo d©n téc M­êng). 3.3.2. §µo t¹o nguån nh©n lùc Tuy viÖc ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc ®Þa ph­¬ng ë Cóc Ph­¬ng trong tæ hîp ho¹t ®éng du lÞch lµ mét viÖc lµm ®óng ®¾n vµ rÊt cÇn thiÕt. Nh­ng còng ph¶i nh×n nhËn th¼ng th¾n r»ng: phÇn lín ng­êi d©n ë ®©y ch­a ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô du lÞch, giao tiÕp, øng xö vµ ngo¹i ng÷ ®Ó cã thÓ ®¸p øng ngay nhu cÇu phôc vô cña kh¸ch du lÞch. Tuy nhiªn ®iÓm m¹nh cña hä l¹i lµ sù th©n thiÖn, mÕn kh¸ch, nhiÖt t×nh, cëi më. Vµ chÝnh hä sÏ lµ ®éi ngò lao ®éng g¾n bã l©u dµi víi du kh¸ch, víi quª h­¬ng vµ víi céng ®ång cña m×nh. §ång thêi, ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc, v¨n ho¸ b¶n ®Þa còng nh­ b¶o tån c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn tù nhiªn nh­: nói rõng, hå ®Çm, s«ng suèi... trong hä vÉn s©u s¾c cô thÓ. §éi ngò lao ®éng ®­îc tuyÓn chän nµy sÏ trë thµnh h¹t nh©n c¬ b¶n nhÊt cho viÖc tuyªn truyÒn vµ h­íng dÉn céng ®ång viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm du lÞch tham gia vµo tæ chøc c¸c dÞch vô phôc vô du lÞch t¹i ®Þa ph­¬ng. Do vËy, ®Ó x©y dùng thµnh c«ng tæ hîp du lÞch cho ng­êi d©n nghÌo t¹i Cóc Ph­¬ng th× viÖc khuyÕn khÝch ng­êi d©n gi÷ nguyªn vµ ph¸t huy sù th©n thiÖn, mÕn kh¸ch ®ång thêi tæ chøc nh÷ng kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô du lÞch, giao tiÕp øng xö vµ ngo¹i ng÷ cho hä ®Ó hä võa cã kiÕn thøc, kh¶ n¨ng, nghiÖp vô du lÞch ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, võa gi÷ ®­îc b¶n tÝnh hån hËu, mÕn kh¸ch s½n cã - nÐt ®Æc tr­ng quan träng, gãp phÇn thu hót du kh¸ch. Cô thÓ, ng­êi d©n n¬i ®©y cÇn ®­îc ®µo t¹o nh÷ng néi dung vµ h×nh thøc nh­ sau: 3.3.2.1. Néi dung ®µo t¹o: - Thø nhÊt: gi¸o dôc n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kh¸ch du lÞch. §©y lµ néi dung ®µo t¹o nh»m n©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ c¸c ®èi t­îng du kh¸ch kh¸c nhau nh»m tæ chøc tèt h¬n c«ng t¸c ®ãn tiÕp, phôc vô t¹o Ên t­îng tèt ®Ñp ®èi víi du kh¸ch. Néi dung nµy cßn bao gåm c«ng viÖc t×m hiÓu thÞ hiÕu kh¸ch du lÞch tõ nh÷ng quèc gia vµ vïng l·nh thæ kh¸c nhau; cung cÊp nh÷ng nÐt ®Æc thï vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña tõng n­íc vµ vïng l·nh thæ; t×m hiÓu sù mong ®îi vµ thãi quen cña kh¸ch du lÞch; t×m hiÓu së thÝch kh¸c nhau (thanh niªn, ng­êi giµ, nh÷ng ng­êi ®i du lÞch theo gia ®×nh, c¸ nh©n vµ nh÷ng ng­êi ®i du lÞch theo nhãm...). - Thø hai: ®µo t¹o vÒ kü n¨ng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch. Néi dung nµy tËp trung chñ yÕu vµo viÖc t¹o dùng m«i tr­êng trong vµ ngoµi tæ hîp du lÞch nh»m ®¶m b¶o tÝnh hµi hoµ, nång nhiÖt, an toµn, th©n thiÖn ®èi víi du kh¸ch. Ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng cÇn ®­îc ®µo t¹o vÒ c¸ch nãi trong giao tiÕp, th¸i ®é vµ hµnh ®éng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch. - Thø ba: ®µo t¹o vÒ kinh doanh du lÞch. Néi dung nµy tËp trung chñ yÕu vµo viÖc trang bÞ cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng kh¶ n¨ng ph©n tÝch thÞ tr­êng cung vµ cÇu; x©y dùng vµ c¶i thiÖn s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch du lÞch; x©y dùng vÞ trÝ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng; x¸c ®Þnh møc gi¸ phï hîp; ký kÕt hîp ®ång hoÆc quan hÖ ®èi t¸c víi c¸c c«ng ty du lÞch vµ c¸c ®èi t¸c liªn quan.... - Thø t­: ®µo t¹o ngo¹i ng÷. Néi dung nµy chñ yÕu nh»m n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä cã thÓ giao tiÕp ®­îc víi du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ mét sè ng«n ng÷ th«ng dông nh­ tiÕng Anh, Ph¸p, §øc, T©y Ban Nha..... Bªn c¹nh ®ã, cßn cÇn ph¶i më c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· cã kiÕn thøc vÒ ngo¹i ng÷ hoÆc nh÷ng ng­êi tham gia vµo ho¹t ®éng h­íng dÉn du lÞch. - Thø n¨m: ®µo t¹o vÒ xóc tiÕn, qu¶ng b¸. Néi dung nµy nh»m gióp ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng biÕt c¸ch x©y dùng tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c xóc tiÕn, qu¶ng b¸ vÒ tæ hîp du lÞch n¬i nµy nh­ tê gÊp, s¸ch, b¸o, sæ tay h­íng dÉn du lÞch.... §ång thêi ®­a ra nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn c¬ b¶n nh­ c¬ quan b¸o chÝ, nhµ xuÊt b¶n, h·ng l÷ hµnh, v¨n phßng du lÞch... - Thø s¸u: ®µo t¹o vÒ c¸ch phôc vô c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cña c¸c chñ l­u tró dµnh cho kh¸ch du lÞch. Néi dung nµy nh»m cung cÊp kiÕn thøc cho ng­êi d©n ®Æc biÖt lµ c¸c chñ nhµ l­u tró trong c¸ch ®èi xö vµ ch¨m sãc du kh¸ch, kÓ c¶ nh÷ng viÖc nhá nhÆt nh­ cho m­în xe ®¹p, cung cÊp cho kh¸ch nh÷ng th«ng tin vÒ th«ng tin liªn l¹c, v¨n ho¸ vµ lÞch sö cña ®Þa ph­¬ng vµ nh÷ng th«ng tin vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña chñ nhµ vµ kh¸ch du lÞch. - Thø b¶y: h­íng dÉn ng­êi d©n vÒ c¸ch s¾p ®Æt néi thÊt bªn trong nhµ nghØ. Néi dung nµy chñ yÕu cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c trang thiÕt bÞ c¬ b¶n; nh÷ng yªu cÇu vÒ gi÷ g×n vÖ sinh gia ®×nh nh­ dän dÑp vµ lau chïi th­êng xuyªn gi­êng, t­êng, trÇn nhµ, cöa sæ, cöa ra vµo, ¸nh s¸ng, ®å ®¹c trong nhµ; trang trÝ nhµ nghØ víi mµu s¾c hµi hoµ, c©n b»ng víi tæng thÓ; phôc vô ®Æc biÖt ®èi víi kh¸ch: n­íc uèng miÔn phÝ, dän gi­êng, c¾m hoa t­¬i trong phßng cho kh¸ch.... - Thø t¸m: h­íng dÉn ng­êi d©n vÒ c¸ch sö dôngc¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. Néi dung nµy gióp cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®­îc ®µo t¹o vÒ yªu cÇu trang thiÕt bÞ c¬ b¶n t¹i c¸c c¬ së phôc vô l­u tró cho du kh¸ch; gi÷ g×n vÖ sinh th­êng xuyªn nh­ dän nhµ vÖ sinh, lau g­¬ng, hép ®ùng giÊy vÖ sinh, phßng t¾m, bån röa mÆt vµ nh÷ng dÞch vô ®Æc biÖt ®èi víi kh¸ch nh­ lau chïi, chuÈn bÞ xµ phßng, giÊy vÖ sinh..... - Thø chÝn: h­íng dÉn phôc vô ¨n uèng cho du kh¸ch. Néi dung nµy h­íng dÉn cho c¸c hé gia ®×nh tæ chøc du lÞch ë nhµ d©n kiÕn thøc vÒ ®Þa ®iÓm phôc vô ¨n s¸ng tèt nhÊt cho kh¸ch du lÞch; c¸ch muèn t×n hiÓu vÒ nhu cÇu ¨n uèng cña du kh¸ch vµ nh÷ng yªu cÇu ®¶m b¶o vÖ sinh trong b÷a ¨n.... - Thø m­êi: ®µo t¹o néi dung liªn quan tíi c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng l­u tró cña du kh¸ch. Bao gåm nh÷ng quy ®Þnh chung nh­ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kiÓm tra kh¸ch du lÞch vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi kh¸ch du lÞch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n n¾m vµ thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh theo ph¸p luËt..... 3.3.2.2. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, viÖc ®µo t¹o vÒ c¸c chuyªn m«n vµ nghiÖp vô du lÞch cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng t¹i Cóc Ph­¬ng sÏ cã nhiÒu khã kh¨n tr­íc m¾t bëi phÇn lín ng­êi d©n ë ®©y ch­a ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô du lÞch, giao tiÕp, øng xö vµ ngo¹i ng÷ ®Ó cã thÓ ®¸p øng ngay nhu cÇu phôc vô cña kh¸ch du lÞch. Do vËy, viÖc ®µo t¹o cÇn ph¶i tèi ­u ho¸ mäi h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau nh»m gióp cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o cña ng­êi d©n t¹i ®©y cã thÓ diÔn ra nhanh nhÊt nh­ng quan träng lµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o Êy cã thÓ lµ: Thø nhÊt : ®µo t¹o t¹i chç. §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o mµ Ban ®iÒu hµnh vµ c¸c c¬ quan, ban ngµnh cã liªn quan cã thÓ më c¸c líp häc chuyªn m«n, nghiÖp vô phôc vô du lÞch ngay t¹i n¬i sinh sèng cña ng­êi d©n th«ng qua viÖc mêi Ban qu¶n lý du lÞch hay c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm vÒ phæ biÕn cho ng­êi d©n nh÷ng kinh nghiÖm vµ c¸c thao t¸c vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô du lÞch. Thø hai : ®µo t¹o th«ng qua viÖc göi con em cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng tíi c¸c tr­êng häc cã ®µo t¹o vÒ du lÞch t¹i c¸c tØnh ®Þa ph­¬ng hoÆc vïng l©n cËn, ®Æc biÖt lµ c¸c tr­êng cã ®µo t¹o du lÞch t¹i Hµ Néi. §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o kÕt hîp nh­ng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× sau khi kÕt thóc kho¸ häc c¸c em cã thÓ vÒ ®Þa ph­¬ng ®Ó lµm viÖc vµ phæ biÕn, truyÒn ®¹t cho nh÷ng ng­êi kh¸c trong tæ hîp. Nh­ vËy, viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em ®i häc chuyªn m«n nghiÖp vô t¹i c¸c tr­êng cã ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ du lÞch kh«ng nh÷ng gióp cho nghiÖp vô cña chÝnh b¶n th©n c¸c em mµ cßn n©ng cao cho c¶ c¸c tæ viªn kh¸c. Thø ba : Ban ®iÒu hµnh cã thÓ kÕt hîp víi Ban Qu¶n lý du lÞch t¹i v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¬ së ®µo t¹o theo thùc tÕ phôc vô du lÞch t¹i tæ hîp hoÆc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n cho ng­êi d©n theo ®Æc ®iÓm, yªu cÇu cña tõng bé phËn hoÆc ban ®iÒu hµnh còng cã thÓ kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh kh¸c tæ chøc cho c¸c häc viªn trong tæ hîp ®i tham quan, häc tËp t¹i c¸c ®iÓm cã ho¹t ®éng du lÞch céng ®ång ph¸t triÓn. VÝ dô nh­ c¸c m« h×nh ph¸t du lÞch t¹i Sapa vµ Mai Ch©u... Nh­ vËy, cã ®µo t¹o ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt lµ ng­êi nghÌo thùc hiÖn tèt c¸c kü n¨ng phôc vô du lÞch th× khi ®­a vµo ho¹t ®éng, tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng míi cã c¬ héi ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng. ChÝnh ®iÒu nµy sÏ lµm cho ho¹t ®éng du lÞch n¬i ®©y ®­a ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®Æc s¾c vµ phong phó tõ ®ã ng­êi d©n t¨ng thªm c¬ héi cã thªm viÖc lµm vµ ®Èy nhanh c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña m×nh. 3.4. §Çu t­ 3.4.1. C¸c h¹ng môc ®Çu t­ chñ yÕu 3.4.1.1. C¬ së h¹ tÇng §Ó thu hót, ®¸p øng nhu cÇu vµ ®Ó nh»m mang l¹i cho kh¸ch du lÞch nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng th× viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i ®©y hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc x©y dùng nµy chñ yÕu tËp trung vµo n©ng cÊp hÖ thèng ®­êng bé, ®iÖn, n­íc sinh ho¹t, tr¹m y tÕ, b·i ®ç xe .... Bëi kh¸ch du lÞch mÆc dï ®i du lÞch víi ý ®Þnh ban ®Çu lµ ®Ó th­ëng thøc c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn n¬i mµ hä ®Õn nh­ng l¹i kh«ng ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu tèi thiÓu th× dï cho c¸c tµi nguyªn du lÞch ë ®©y cã phong phó vµ hÊp dÉn ®Õn mÊy th× còng bÞ gi¶m ®i søc hÊp dÉn cña chÝnh nã. 3.4.1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt Bªn c¹nh c¬ së h¹ tÇng th× c¬ së vËt chÊt kü thuËt l¹i ®ãng vai trß qua träng trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch cña tæ hîp du lÞch n¬i ®©y vµ nh÷ng Ên t­îng ®Ó l¹i cña du kh¸ch. ChÝnh v× vËy, muèn cã ®­îc mét tæ hîp du lÞch ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, c¸c hé gia ®×nh trong tæ hé cÇn ®­îc ®Çu t­ ®Ó c¶i thiÖn n¬i ë cña m×nh nh»m phôc vô nhu cÇu l­u tró cña kh¸ch du lÞch nh­: c¸c trang thiÕt bÞ gia ®×nh nh­ tivi, m¸y nãng l¹nh, ch¨n, ga, gèi ®Öm....; c¸c dông cô nÊu ¨n vµ phôc vô ¨n uèng cho kh¸ch du lÞch vµ ®Æc biÖt lµ khu vÖ sinh..... Cã nh­ vËy th× kh¸ch du lÞch míi cã mong muèn ë l¹i vµ sö dông c¸c dÞch vô cña tæ hîp. 3.4.1.3. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn VÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, tæ hîp sÏ thu hót nguån vèn ®Çu t­ vµ cho vay vµ ­u tiªn ®Ó gióp mét sè hé gia ®×nh cã vèn ®Ó mua xe ®¹p nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®i tham quan, d· ngo¹i b»ng xe ®¹p cña du kh¸ch. Ngoµi ra, nguån vèn ®Çu t­ cßn cÇn tËp trung vµo viÖc x©y dùng mét b·i tr«ng gi÷ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho c¸c ®oµn kh¸ch ®Õn tham quan vµ du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng. Tuy nhiªn, viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý b·i ®ç xe nµy sÏ do ng­êi d©n nghÌo lµm chñ d­íi sù ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t cña Ban ®iÒu hµnh chung trong tæ hîp. Nh­ vËy, so víi c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c, th× viÖc ®Çu t­ cho ng­êi d©n vay vèn mua c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ x©y dùng b·i tr«ng gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn sÏ kh«ng chiÕm qu¸ nhiÒu nguån vèn ®Ó x©y dùng tæ hîp. H¬n n÷a, viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch sÏ trë nªn dÔ dµng, gän nhÑ, ®¬n gi¶n vµ nhanh quay vßng vèn h¬n. 3.4.2. Nguån vèn ®Çu t­ Cã thÓ nãi, viÖc x©y dùng mét tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng sÏ kh«ng thu hót vèn ®Çu t­ lín nh­ x©y dùng mét khu du lÞch hay mét khu gi¶i trÝ... Do vËy, cã thÓ thu hót, huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng tæ hîp du lÞch nµy qua nhiÒu ph­¬ng thøc: 3.4.2.1. Tõ ng©n s¸ch Do viÖc x©y dùng tæ hîp t¹i Cóc Ph­¬ng cã ý nghÜa kinh tÕ - x· héi to lín, ®Æc biÖt trong ph¸t triÓn céng ®ång, t¹o viÖc lµm cho ng­êi d©n vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo... nªn chÝnh quyÒn trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng cÇn quan t©m ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy b»ng c¸ch cho ng­êi d©n vay vèn ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp, dµi h¹n. H×nh thøc ®Çu t­ chñ yÕu tËp trung vµo viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ®µo t¹o, båi d­ìng lao ®éng, tuyªn truyÒn, xóc tiÕn qu¶ng b¸ vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng nh­: ®­êng giao th«ng, ®iÖn, n­íc, viÔn th«ng....Sè vèn nµy sÏ cã gi¸ trÞ vµ ý nghÜa to lín, gãp phÇn t¨ng thu nhËp, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n... 3.4.2.2. Tõ hç trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ Ngoµi sù ®Çu t­ cña vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, viÖc ®Çu t­ x©y dùng tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng còng cÇn nhËn ®­îc sù quan t©m cña nhiÒu c¬ quan, tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc quèc tÕ quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn céng ®ång vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Thêi gian qua ®· cã mét sè tæ chøc quèc tÕ quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy nh­ c¬ quan ph¸t triÓn h¶i ngo¹i NhËt B¶n (JODC) vµ tËp ®oµn ng©n hµng quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC) ®· ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ t¹i Th¸i Lan, trong ®ã tËp trung ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh du lÞch nhµ d©n. T¹i ViÖt Nam, tæ chøc ph¸t triÓn Hµ Lan (SNV) vµ c¬ quan hîp t¸c ph¸t triÓn BØ ®· b­íc ®Çu hç trî ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹o Mai Ch©u (Hoµ B×nh) vµ HuÕ. Trong t­¬ng lai, tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng cã thÓ kªu gäi sù hç trî ®Çu t­ cña c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ trªn vµ c¸c tæ chøc kh¸c nh­ tæ chøc du lÞch thÕ giíi (UNWTO), Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), c¬ quan hîp t¸c quèc tÕ T©y Ban Nha (AECI)....th«ng qua viÖc tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång nh»m n©ng cao nhËn thøc vµ båi d­ìng kiÕn thøc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ ng­êi d©n vÒ c¸ch thøc phôc vô du lÞch vµ ph¸t triÓn du lÞch l©u dµi. 3.4.2.3. Tõ c¸c tæ chøc tËp thÓ vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc §©y lµ mét kªnh thu hót ®Çu t­ hiÖu qu¶ v× c¸c doanh nghiÖp trong n­íc hiÓu rÊt râ vÒ ®iÒu kiÖn, m«i tr­êng ®Çu t­, tiÒm n¨ng du lÞch cña Cóc Ph­¬ng còng nh­ ng­êi d©n n¬i ®©y. H¬n n÷a, vèn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng tæ hîp kh«ng qu¸ lín, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Bªn c¹nh viÖc c¸c hé gia ®×nh d©n c­ cã thÓ tù huy ®éng ®­îc vèn, c¸c hé nghÌo cã thÓ ®­îc phÐp vay ­u ®·i t¹i ng©n hµng víi l·i suÊt thÊp, dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Bªn c¹nh ®ã, tæ hîp còng cÇn kªu gäi sù ®Çu t­ cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ bé phËn ng­êi d©n ViÖt kiÒu ®ang sinh sèng t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi. §©y lµ mét bé phËn g¾n bã kh¨ng khÝt víi d©n téc. H¬n n÷a, hiÖn nay ChÝnh phñ ®ang t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho KiÒu bµo cña c¶ n­íc hiÖn ®ang sinh sèng t¹i mäi quèc gia trªn thÕ giíi vÒ ViÖt Nam ®Çu t­ vµ lµm ¨n. Do vËy, ®©y còng lµ mét c¬ héi tèt ®Ó tæ hîp kªu gäi nguån vèn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn tæ hîp. ChÝnh v× vËy, ®©y lµ mét kªnh thu hót ®Çu t­ rÊt hiÖu qu¶, bÒn v÷ng v× khi ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng lµ nh÷ng ng­êi chñ kinh doanh du lÞch hoÆc cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch du lÞch, hä sÏ tÝch cùc h¬n trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng tù nhiªn, x· héi. B¶n th©n kh¸ch du lÞch còng thÊy thÝch thó h¬n khi ®­îc tham gia vµo c¸c tour du lÞch mµ cã sù hiÖn diÖn cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. Cã thÓ nãi, ng­êi d©n t¹i Cóc Ph­¬ng hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ x©y dùng mét tæ hîp du lÞch ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nÕu cã sù h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ cã kiÕn thøc chuyªn ngµnh vÒ du lÞch. 3.5. Ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng Ho¹t ®éng C¸c bªn tham gia Tªn ho¹t ®éng Miªu t¶ cô thÓ 1. Thu hót céng ®ång - Th«ng b¸o cho ng­êi d©n vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng tæ hîp - ThuyÕt phôc vµ gi¶i thÝch cho ng­êi d©n nh÷ng lîi Ých cña viÖc x©y dùng tæ hîp du lÞch n¬i ®©y. - ThuyÕt phôc ng­êi d©n tham gia nhiÖt t×nh vµo kÕ ho¹ch x©y dùng tæ hîp - Toµn bé ng­êi d©n cña c¸c x· tham gia - Uû ban nh©n d©n cña c¸c x· tham gia - C¸c chuyªn gia t­ vÊn ph¸t triÓn du lÞch 2. Kh¶o s¸t thùc tÕ Kh¶o s¸t ®Þa bµn sinh sèng vµ c¸c gi¸ trÞ, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cã thÓ khai th¸c ®­îc vµo phôc vô ho¹t ®éng du lÞch - C¸c chuyªn gia du lÞch - §¹i diÖn cña c¸c x· tham gia x©y dùng tæ hîp - §¹i diÖn ng­êi d©n cña c¸c x· 3.ChuÈn bÞ néi dung, tµi liÖu tËp huÊn - Kü n¨ng ®ãn tiÕp kh¸ch - Ban ®iÒu hµnh chung - Ban qu¶n lý du lÞch t¹i v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng - C¸c chuyªn gia du lÞch - X· cö nhãm tr­ëng - V¨n ho¸ øng xö vµ së thÝch cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ - H­íng dÉn viªn ®Þa ph­¬ng vµ sù hÊp dÉn cña tuyÕn, ®iÓm du lÞch - Nhµ nghØ, V¨n ho¸ Èm thùc vµ c¸c dÞch vô du lÞch lµng b¶n. - Mét sè ho¹t ®éng du lÞch 4. Tæ chøc tËp huÊn 5 néi dung ®· chuÈn bÞ ë trªn C¸c c¸n bé hoÆc c¸c chuyªn gia ®­îc mêi lu©n phiªn truyÒn ®¹t 5 bµi häc ®· ®­îc ph©n c«ng so¹n th¶o 5. Tham quan m« h×nh Tham quan m« h×nh b¶n L¸c Mai Ch©u, häc tËp c¸ch ®ãn tiÕp, phôc vô kh¸ch, giao l­u v¨n nghÖ vµ s¶n xuÊt, b¸n hµng l­u niÖm - §¹i diÖn cña c¸c x· tham gia x©y dùng tæ hîp - §¹i diÖn ng­êi d©n cña c¸c x· 7. TËp huÊn cho h­íng dÉn viªn vµ ng­êi nÊu ¨n TËp huÊn vµ thùc hµnh t¹i c¬ së du lÞch - C¸c tæ viªn trong tæ h­íng dÉn vµ tæ phôc vô l­u tró vµ ¨n uèng 8. Mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô kh¸ch Mua xe ®¹p UBND x· cö ng­êi chØ ®¹o c¸c hé d©n thùc hiÖn §¹i diÖn c¸c x·, th«n cã nhµ nghØ Mua dông cô nÊu ¨n Mua §Öm, ga Mua c¸c bé ch¨n, mµn, gèi 9. X©y dùng nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh cho kh¸ch X©y dùng c«ng tr×nh vÖ sinh nhá t¹i nhµ d©n ®­îc lùa chän cho kh¸ch nghØ l¹i - Ban ®iÒu hµnh chØ ®¹o - C¸c x· viªn thùc hiÖn 9. In Ên s¬ ®å cÇm tay cho du kh¸ch S¬ ®å tuyÕn ®i, c¸c b¶n, ®iÓm tham quan kÌm theo th«ng tin giíi thiÖu - Ban ®iÒu hµnh phèi hîp víi ban qu¶n lý v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng 9. Tæ chøc buæi häp x©y dùng quy chÕ cho c¸c th«n b¶n - Häp bµn ®Ó ®­a ra c¸c quy ®Þnh vµ quy chÕ ho¹t ®éng chung cña tæ hîp. - Ban ®iÒu hµnh chung - Ban qu¶n lý v­ên - C¸c ®¹i do c¸c tæ hîp cö tuyÓn 3.6. Quan hÖ gi÷a tæ hîp du lÞch víi VQG Cóc Ph­¬ng VQG Cóc Ph­¬ng phèi hîp víi tæ hîp du lÞch cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸, ®­a kh¸ch ®Õn víi tæ hîp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho céng ®ång ®Þa ph­¬ng cã c¬ héi thu hót vµ phôc vô kh¸ch du lÞch ®Õn víi tæ hîp cña m×nh. Toµn bé lîi nhuËn tõ c¸c dÞch vô du lÞch do céng ®ång c¸c th«n b¶n tù thu vµ ph©n phèi trong néi bé céng ®ång theo tho¶ thuËn do th«n b¶n x©y dùng trªn tinh thÇn mang l¹i: * Lîi Ých cho nh÷ng gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng du lÞch: - Mét sè c¸ nh©n cã thªm thu nhËp tõ dÞch vô ®­a dÉn kh¸ch (dÞch vô h­íng dÉn), trÌo m¶ng trªn s«ng ... - Nh÷ng gia ®×nh ®­îc lùa chän lµ ®iÓm cho kh¸ch nghØ l¹i (Homestay) cã ®iÒu kiÖn t¨ng thu nhËp tõ dÞch vô phôc vô ngñ nghØ. - Nh÷ng gia ®×nh kinh doanh dÞch vô hµng ho¸, ¨n, uèng cã thªm thu nhËp tõ phÇn l·i cña c¸c dich vô nµy. - C¸c c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ cã thªm thu nhËp tõ nguån thu dÞch vô nµy. * Lîi Ých chung cho c¶ céng ®ång - Cã ®­îc nguån thu ®­îc trÝch tõ lîi nhuËn c¸c dÞch vô ®Ó x©y dùng c¸c quü cho th«n b¶n, x· phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña céng ®ång (sè phÇn tr¨m ®­îc trÝch l¹i tõ lîi nhuËn c¸c dÞch vô ®­îc quy ®Þnh trong b¶n tho¶ thuËn cña c¸c th«n b¶n) - Th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch céng ®ång cã c¬ héi ®Ó giao l­u v¨n ho¸ - T¹o thªm viÖc lµm, thu hót lao ®éng, h¹n chÕ ho¹t ®éng tiªu cùc. gãp phÇn lµm tèt c«ng t¸c an ninh t¹i ®Þa ph­¬ng. VQG Cóc Ph­¬ng chØ thu duy nhÊt kho¶n phÝ h­íng dÉn (NÕu sö dông h­íng dÉn viªn cña V­ên dÉn kh¸ch ®Õn) ®Ó tr¶ trùc tiÕp cho h­íng dÉn viªn. Kh¸ch du lÞch ®Õn c¸c th«n b¶n ph¶i ®­îc ®¶m b¶o ®ñ c¸c thñ tôc ®¨ng ký, kª khai vµ ®­îc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. VQG cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng h­íng dÉn c¸c céng ®ång th«n b¶n thùc hiÖn theo ®óng thñ tôc quy ®Þnh. Tr­êng hîp du kh¸ch do VQG ®­a ®Õn th× c¸c khu tæ hîp du lÞch ph¶i hoµn tÊt viÖc kª khai danh s¸ch vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña tõng ®oµn kh¸ch vµ h­íng dÉn céng ®ång thùc hiÖn b­íc ®¨ng ký tiÕp theo. H­íng dÉn viªn cña tæ hîp cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp qu¶n lý du kh¸ch trong thêi gian l­u l¹i tæ hîp cña m×nh. 3.7. C«ng t¸c qu¶ng c¸o HiÖn nay, c«ng t¸c xóc tiÕn, qu¶ng b¸ ®ãng vai trß quan träng trong ph¸t triÓn du lÞch v× nã gióp cho kh¸ch du lÞch biÕt thªm vÒ nh÷ng s¶n phÈm du lÞch míi, nh÷ng ®iÓm ®Õn du lÞch ®Ó tõ ®ã hä cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho nh÷ng chuyÕn du lÞch cña m×nh. ChÝnh v× vËy, tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng còng cÇn ph¶i ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng b¸, xóc tiÕn kh¸c nhau ®Ó giíi thiÖu vÒ m×nh. Tuy nhiªn, kh¸c víi viÖc qu¶ng c¸o c¸c khu du lÞch vµ c¸c khu gi¶i trÝ kh¸c, tæ hîp du lÞch tai Cóc Ph­¬ng cÇn cã c¸c c«ng cô qu¶ng b¸, xóc tiÕn cô thÓ nh­ sau: 3.7.1. X©y dùng website vÒ c¸c h×nh thøc phôc vô du lÞch cña tæ hîp: Trang web nµy bao gåm c¸c th«ng tin vÒ c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch hÊp dÉn; c¸c c¬ së l­u tró vµ ¨n uèng trong ®ã cã ®Þa chØ vµ h×nh ¶nh ®Ó kh¸ch du lÞch tiÖn lùa chän vµ liªn hÖ. Bªn c¹nh ®ã, trang web nµy cßn cÇn ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi nh­: Anh, Ph¸p, §øc, NhËt... nh»m h­íng tíi nh÷ng thÞ tr­êng th­êng quan t©m vµ ®Õn VQG Cóc Ph­¬ng ®«ng nhÊt. 3.7.2. Xóc tiÕn qua c¸c héi chî, héi nghÞ vµ héi th¶o: Khi ®­a vµo ho¹t ®éng, tæ hîp du lÞch cña Cóc Ph­¬ng nªn kÕt hîp víi Ban du lÞch VQG Cóc Ph­¬ng x©y dùng vµ thiÕt kÕ tê r¬i, tËp gÊp vÒ m« h×nh du lÞch ë ®©y hoÆc lång ghÐp giíi thiÖu trong nh÷ng Ên phÈm, tµi liÖu tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ chung vµ ®em ph©n ph¸t cho kh¸ch du lÞch t¹i c¸c héi chî, héi th¶o vµ c¸c héi nghÞ vÒ du lÞch. Tuy nhiªn, nh÷ng Ên phÈm nµy còng cÇn ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi nh»m thu hót nhiÒu tËp kh¸ch kh¸c nhau. 3.7.3. Xóc tiÕn qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: §©y lµ h×nh thøc xóc tiÕn qu¶ng b¸ th«ng qua viÖc lµm phim qu¶ng b¸ ph¸t trªn ®µi truyÒn h×nh trong n­íc vµ ngoµi n­íc, viÕt bµi, ¶nh, phãng sù ®¨ng t¶i trªn b¸o chÝ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Hay tæ hîp du lÞch ë ®©y còng cã thÓ x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh riªng ph¸t th­êng kú trªn ®µi truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh hoÆc c¸c chuyªn môc riªng vÒ du lÞch ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ, b¸o du lÞch. 3.7.4. Xóc tiÕn qua chÝnh du kh¸ch: Khi tæ hîp du lÞch cña Cóc Ph­¬ng ®i vµo ho¹t ®éng, th× ho¹t ®éng du lÞch ë ®©y l¹i mang tÝnh ®Æc thï. §ã lµ viÖc du kh¸ch sÏ ®­îc sinh ho¹t vµ giao l­u trùc tiÕp víi chÝnh céng ®ång ng­êi d©n n¬i ®©y nªn nh÷ng Ên t­îng ®Ó l¹i th­êng s©u ®Ëm vµ ®Æc biÖt trong t©m trÝ cña du kh¸ch. NÕu tæ hîp lµm tèt c«ng t¸c phôc vô cña m×nh vµ ®Ó l¹i Ên t­îng tèt cho kh¸ch du lÞch th× chÝnh du kh¸ch sÏ kÓ l¹i nh÷ng tr¶i nghiÖm quý b¸u cña b¶n th©n hä cho ng­êi th©n, b¹n bÌ, ®ång nghiÖp hoÆc trªn nh÷ng trang web chuyªn vÒ du lÞch. §©y cã thÓ lµ mét kªnh th«ng tin h÷u hiÖu vµ thùc tÕ nhÊt ®èi víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cña tæ hîp du lÞch ë Cóc Ph­¬ng. 3.8. KiÕn nghÞ §Ó m« h×nh trë nªn kh¶ thi, cÇn cã c¬ chÕ vµ m«i tr­êng thuËn lîi. Cô thÓ lµ: * ChÝnh s¸ch cho vay vèn ­u ®·i Nhµ n­íc vµ ChÝnh Phñ còng nh­ mäi ban ngµnh kh¸c nhau cã liªn quan nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng­êi d©n t¹i Cóc Ph­¬ng cã c¬ héi tham gia vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng phôc vô du lÞch nh»m thóc ®Èy c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i ®©y. Cô thÓ, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh liªn quan nªn t¹o ra c¬ chÕ th«ng tho¸ng vÒ c¸c mÆt nh­ thñ tôc hµnh chÝnh, c¸ch thøc ®¨ng ký tham gia vµ ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch cho ng­êi d©n nghÌo n¬i ®©y cã ®iÒu kiÖn ®­îc vay vèn víi l·i xuÊt thÊp vµ thêi gian dµi h¹n... ®Ó hä cã thêi gian ®Çu t­ vµ thu håi l¹i vèn. §ång thêi, ®Ó nh÷ng nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi còng nh­ nh÷ng ng­êi ViÖt Nam sinh sèng t¹i n­íc ngoµi cã c¬ chÕ th«ng tho¸ng, ®¬n gi¶n vµ thuËn lîi ®Ó hä ®Çu t­ cho tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng. Cã nh­ vËy th× ng­êi d©n n¬i ®©y míi m¹nh d¹n vµ quyÕt t©m tham gia vµo tæ hîp du lÞch cña m×nh. * Hç trî vµ hîp t¸c cña Ban Du lÞch VQG Cóc Ph­¬ng Cã thÓ viÖc x©y dùng c¸c tæ hîp phôc vô du lÞch t¹i ®©y sÏ lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng du lÞch hiÖn t¹i cña V­ên. Nh­ng xÐt vÒ khÝa c¹nh l©u dµi, ®©y còng cã thÓ lµ mét h­íng ®i tèt ®Ó ho¹t ®éng du lÞch t¹i V­ên cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. Bëi hiÖn nay, ho¹t ®éng du lÞch cña V­ên vÉn ®ang diÔn ra mét c¸ch manh món, ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i th× ch­a ®óng nghÜa. Do vËy, Ban du lÞch cña V­ên nªn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ hîp, thËm chÝ b»ng kinh nghiÖm cña m×nh h­íng dÉn c¸c tæ hîp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô phôc vô cña m×nh. Cã nh­ vËy, chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ chÊt l­îng phôc vô trong ho¹t ®éng du lÞch n¬i ®©y míi ®­îc ®¶m b¶o vµ mang mét mµu s¾c riªng biÖt. §ång thêi, ®©y còng lµ c¬ héi gióp cho V­ên cã ®iÒu kiÖn thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch h¬n cßn ng­êi d©n nghÌo l¹i cã c¬ héi c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña m×nh th«ng qua qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng phôc vô du lÞch. * N©ng cao nhËn thøc cña c­ d©n V× môc ®Ých chÝnh cña viÖc x©y dùng tæ hîp du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng lµ gióp cho céng ®ång d©n c­ thuéc c¸c x· vïng ®Öm, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi d©n nghÌo n¬i ®©y cã c¬ héi c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña chÝnh b¶n th©n m×nh. Do vËy, ®ßi hái ng­êi d©n n¬i ®©y ph¶i cã nhu cÇu thùc sù vµ quyÕt t©m x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c tæ hîp cña m×nh mét c¸ch l©u dµi vµ bÒn v÷ng. Cô thÓ, mçi tæ viªn trong tæ hîp cÇn cã th¸i ®é l¹c quan, nghiªm tóc trong viÖc häc tËp c¸c kinh nghiÖm còng nh­ c¸c chuyªn m«n vµ nghiÖp vô phôc vô du lÞch. §ång thêi thùc hiÖn nghiªm tóc vµ ®óng môc ®Ých trong viÖc vay vèn vµ ®Çu t­ vèn vµo x©y dùng tæ hîp. Bªn c¹nh ®ã, sù thµnh c«ng cña viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn tæ hîp cßn ®ßi hái ng­êi d©n ph¶i biÕt ®oµn kÕt, th­¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau vµ ph¶i biÕt g¾n bã vµ phèi hîp nhÞp nhµng víi Ban du lÞch cña VQG Cóc Ph­¬ng ®Ó t¹o ra ®­îc c¸c s¶n phÈm du lÞch víi chÊt l­îng tèt vµ mang tÝnh ®Æc thï ®Þa ph­¬ng. ChØ víi sù quyÕt t©m, th¸i ®é nghiªm tóc vµ sù ®oµn kÕt lÉn nhau vµ ®oµn kÕt víi c¸c bé phËn còng nh­ c¸c ban ngµnh qu¶n lý kh¸c, c¸c tæ hîp phôc vô du lÞch cña ng­êi d©n míi nhanh chãng ®­îc x©y dùng, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn mét c¸ch l©u dµi vµ bÒn v÷ng. * VÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ViÖc ®µo t¹o ng­êi d©n t¹i Cóc Ph­¬ng tham gia vµo c¸c tæ hîp du lÞch n¬i ®©y cÇn ph¶i cã mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cô thÓ vµ phï hîp víi yªu cÇu chung cña ho¹t ®éng du lÞch còng nh­ yªu cÇu riªng cña c¸c tæ hîp. Bëi, qu¸ tr×nh ®µo t¹o cho ng­êi d©n n¬i ®©y ®ßi hái chØ trong mét thêi gian ng¾n nh­ng ng­êi d©n sau qu¸ tr×nh ®µo t¹o l¹i vª phôc vô cho chÝnh tæ hîp cña m×nh. Do vËy, viÖc ®µo t¹o cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng t¹i ®©y ®ßi hái ph¶i ®i s©u vµo c¸c kü n¨ng, kü x¶o hay cßn gäi lµ c¸c nghiÖp vô vô thÓ vÒ viÖc ®ãn tiÕp, h­íng dÉn vµ phôc vô c¸c nhu cÇu vÒ l­u tró, ¨n uèng còng nh­ c¸c dÞch vô gi¶i trÝ kh¸c. V× thÕ, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh«ng nªn ®­a qu¸ nhiÒu lý thuyÕt vµo trong khi ng­êi d©n l¹i cÇn c¸c kü n¨ng thùc hµnh ngay.... Nh­ vËy, trªn ®©y lµ mét vµi kiÕn nghÞ c¬ b¶n cho viÖc x©y dùng thµnh c«ng c¸c tæ hîp du lÞch v× ng­êi nghÌo t¹i Cóc Ph­¬ng. Cã thÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sÏ cã nhiÒu m©u thuÉn vµ nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh nh­ng nÕu nh÷ng kiÕn nghÞ c¬ b¶n trªn ®©y ®­îc ®¸p øng th× ch¾c ch¾n viÖc x©y dùng c¸c tæ hîp du lÞch nµy sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi vµ nhanh chãng mang l¹i c¬ héi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho ng­êi d©n n¬i ®©y. TiÓu kÕt ch­¬ng III Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng nãi chung vµ mèi quan hÖ gi÷a céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµ ho¹t ®éng du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng nãi riªng, ch­¬ng 3 cña luËn v¨n ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét m« h×nh du lÞch víi c¸c tæ hîp dÞch vô kh¸c nhau nh»m gióp céng ®ång ®Þa ph­¬ng t¹i ®©y thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, ch­¬ng nµy cßn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thu hót nguån vèn ®Çu t­, ®µo t¹o nguån nh©n lùc còng nh­ c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn qu¶ng b¸... nh»m gióp c¸c tæ hîp dÞch vô ®­a ra ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ l©u dµi. KÕt luËn X©y dùng m« h×nh du lÞch v× ng­êi nghÌo t¹i v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt nh»m ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång t¹i Cóc Ph­¬ng nãi riªng vµ t¹i c¸c v­ên quèc gia, c¸c khu b¶o tån tù nhiªn ë n­íc ta nãi chung. VÒ c¬ b¶n, kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n ®· ®¸p øng ®­îc môc tiªu ®Ò ra. §ã lµ: HÖ thèng ho¸ c¸c c¬ së lý luËn vÒ vai trß cña du lÞch tíi vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. TriÓn khai kh¶o s¸t thùc tÕ vµ kh¶o s¸t toµn diÖn vÒ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch t¹i VQG Cóc Ph­¬ng còng nh­ mèi liªn hÖ gi÷a céng ®ång d©n c­ t¹i Cóc Ph­¬ng víi ho¹t ®éng du lÞch. X©y dùng ®­îc mét m« h×nh ph¸t triÓn du lÞch v× ng­êi nghÌo t¹i Cóc Ph­¬ng còng nh­ c¸c biÖn ph¸p nh»m ®­a m« h×nh nµy vµo thùc tÕ ho¹t ®éng. Víi môc ®Ých v× céng ®ång d©n c­ ®Þa ph­¬ng sèng ë vïng ®Öm VQG Cóc Ph­¬ng, mµ chñ yÕu lµ ng­êi nghÌo, m« h×nh ®­îc x©y dùng nh­ mét tæ hîp dÞch vô du lÞch gåm dÞch vô l­u tró (homestay), dÞch vô ¨n uèng, dÞch vô h­íng dÉn... Hi väng r»ng, m« h×nh du lÞch v× ng­êi nghÌo ®­îc ®Ò xuÊt kh«ng chØ cã thÓ ¸p dông ®­îc ë Cóc Ph­¬ng mµ cßn phï hîp vµ cã thÓ ¸p dông ®­îc ë c¸c v­ên quèc gia vµ c¸c khu b¶o tån cña ViÖt Nam hiÖn nay. Tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu tiÕng ViÖt B¸ch khoa toµn th­, NghÌo vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghÌo ®ãi. Ban Qu¶n lý Du lÞch V­ên Quèc gia Cóc Ph­¬ng, B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch, tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2006. Ban Qu¶n lý Du lÞch V­ên Quèc gia Cóc Ph­¬ng, B¸o c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng du lÞch, th¸ng 8 n¨m 2007. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, V­ên Quèc gia Cóc Ph­¬ng, Dù ¸n hç trî ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i, n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n vïng ®Öm, gi¶m ¸p lùc ®Õn tµi nguyªn V­ên Quèc gia Cóc Ph­¬ng, 2001 Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, Ph­¬ng thøc x¸c ®Þnh chuÈn nghÌo. Côc B¶o vÖ m«i tr­êng, Tµi liÖu giíi thiÖu, h­íng dÉn x©y dùng m« h×nh céng ®ång tham gia b¶o vÖ m«i tr­êng, 2005. Douglas Hainsworth, N©ng cao tiÒm n¨ng cña mèi quan hÖ gi÷a du lÞch vµ nghÌo ®ãi, T¹p chÝ du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 5 n¨m 2005. Douglas Hainsworth, Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua du lÞch ®¹i trµ, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 7 n¨m 2006. §¹o Hoµng CÇm vµ Douglas Hainsworth, TriÓn khai s¸ng kiÕn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña tæ chøc Du lÞch thÕ giíi WTO t¹i ViÖt Nam, T¹p chÝ du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 10 n¨m 2005. §Ò tµi Khoa häc vµ C«ng nghÖ cÊp Bé, Nghiªn cøu m« h×nh du lÞch céng ®ång theo h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng, 2006. Héi Khoa häc Kü thuËt L©m nghiÖp ViÖt Nam, Héi c¸c v­ên Quèc gia vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt Nam, C¸c v­ên quèc gia ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp 2001. Héi th¶o T©y B¾c víi c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång, §iÖn Biªn, th¸ng 5 n¨m 2007. IUNC, SNV vµ ITDR, tuyÓn tËp b¸o c¸o héi th¶o chia sÎ kinh nghiÖm du lÞch céng ®ång t¹i ViÖt Nam, 1998. Juan Ovejero, Xóc tiÕn vµ tiÕp thÞ du lÞch dùa vµo céng ®ång v× ng­êi nghÌo t¹i ViÖt Nam, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 5 n¨m 2006. Juan Ovejero, C¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch quy m« nhá - C¬ héi gióp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 8 n¨m 2006. Ng©n hµng thÕ giíi, B¸o c¸o vÒ môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû. NguyÔn §øc Hoa C­¬ng, ChiÕn l­îc Marketing du lÞch v× ng­êi nghÌo ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 9 n¨m 2005. NguyÔn §øc Hoa C­¬ng, ChÝnh s¸ch v× sù bÒn v÷ng cña ngµnh du lÞch vµ lîi Ých ng­êi d©n SaPa, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, th¸ng 6 n¨m 2006. NguyÔn §×nh HoÌ, Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, Nxb §¹i häc Quèc gia, 2005. NguyÔn ThÞ Tè Hoa, Ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹i Héi th¶o T©y B¾c víi c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång, th¸ng 5 n¨m 2007. Ph¹m Quang H­ng vµ mét sè t¸c gi¶, Nghiªn cøu vËn dông kinh nghiÖm n­íc ngoµi trong viÖc qu¶n lý ph¸t triÓn lo¹i h×nh l­u tró cho kh¸ch du lÞch ë nhµ d©n, ®Ò tµi cÊp ngµnh, 2006. QuyÕt ®Þnh sè 143/2001/Q§-TTG cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2001, phª duyÖt Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi vµ gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2001-2005. QuyÕt ®Þnh sè 170/2005/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 2005, vÒ viÖc ban hµnh chuÈn nghÌo ¸p dông cho giai ®o¹n 2006 - 2010. QuyÕt ®Þnh sè 1586 cña Côc KiÓm l©m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, vÒ ®Þnh nghÜa, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña vïng ®Öm. Tæ chøc ph¸t triÓn Hµ Lan (SNV), B¸o c¸o héi th¶o vÒ Du lÞch céng ®ång t¹i Hµ Néi, , n¨m 2005. Uû ban nh©n d©n x· Kú Phó vµ Cóc Ph­¬ng, B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kinh tÕ x· héi n¨m 2006 vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2007 cña x· Kú Phó vµ Cóc Ph­¬ng, huyÖn Nho Quan, Ninh B×nh. Tµi liÖu tiÕng n­íc ngoµi Caroline Ashley, Dilys Roe and Harold Goodwin (April 2001), This policy briefing paper is based on the report: Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor. Carsten Huttche, gi¸m ®èc t­ vÊn - Envirinmental Professionals Ltd Singapore t¹i héi th¶o Community base Tourism t¹i Indonesia, 27 -28 th¸ng 6 n¨m 2001 Jakarta Indonesia. Stephanie Thullen t¹i National Workshop vÒ Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, ngµy 1-2 th¸ng 11 n¨m 2000 t¹i Tianjin Trung Quèc. C¸c trang web www. iictd.org www. Ecotourdirectory.com www. odi.org.uk www. propoortourism.org.uk www. propoortourism - Kenya.org www. pptpilot.org.za www. snv.org.vn www. vietnamtourism.gov.vn www. vqgCucphuong.com.vn Phô lôc Phô lôc 1: Tµi nguyªn du lÞch t¹i Cóc Ph­¬ng Phô lôc 2: HiÖn tr¹ng ®êi sèng cña c­ d©n vïng ®Öm t¹i Cóc Ph­¬ng Phô lôc 3: Kh¶ n¨ng thu hót vµ ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång t¹i Cóc Ph­¬ng Phô lôc 4: Danh s¸ch ban du lÞch VQG Cóc Ph­¬ng STT Hä vµ tªn Tr×nh ®é N¬i c­ tró §¹i häc Trung cÊp S¬ cÊp Viªn chøc 1 Lª Quèc Hoµn x X· Cóc Ph­¬ng 2 §ç T©n C­¬ng x ThÞ x· Ninh B×nh 3 §ç Ngäc Ch©u x ThÞ x· Ninh B×nh 4 Bïi ThÞ LuËn x ThÞ x· Ninh B×nh 5 §inh Phóc Th¸i x HuyÖn Nho Quan 6 Bïi §øc Träng x HuyÖn Nho Quan 7 §µo Nh­ YÕn x X· Cóc Ph­¬ng 8 NguyÔn ThÞ YÕn x ThÞ x· Ninh B×nh Hîp ®ång dµi h¹n 9 §inh Danh H­íng x ThÞ x· Ninh B×nh 10 Bïi V¨n §a x HuyÖn Nho Quan 11 NguyÔn V¨n Hïng x ThÞ x· Ninh B×nh 12 §ç Hång H¶i x ThÞ x· Ninh B×nh 13 L· ThÞ H­ng x HuyÖn Nho Quan 14 Ph¹m Trung Hoµ x HuyÖn Nho Quan 15 Lª ThÞ Chinh x ThÞ x· Ninh B×nh 16 NguyÔn Quang DuyÖt x ThÞ x· Ninh B×nh 17 NguyÔn Mai H­¬ng x X· Cóc Ph­¬ng 18 Ph¹m ThÞ Néi x ThÞ x· Ninh B×nh 19 §inh Minh Ph­ëng x ThÞ x· Ninh B×nh 20 Hoµng ThÞ Quyªn x ThÞ x· Ninh B×nh 21 Bïi Thu Hµ x X· Cóc Ph­¬ng 22 NguyÔn ThÞ Thu x ThÞ x· Ninh B×nh 23 Hoµng Xu©n Thuû x ThÞ x· Ninh B×nh 24 Bïi §øc TiÕn x ThÞ x· Ninh B×nh 25 Bïi V¨n Tr­êng x ThÞ x· Ninh B×nh 26 Ph¹m §¨ng TuÊn x ThÞ x· Ninh B×nh 27 Ph¹m V¨n TuÊn x HuyÖn Nho Quan 28 L­¬ng Dòng ViÖt x HuyÖn Nho Quan 29 Ph¹m V¨n B¶y x ThÞ x· Ninh B×nh Hîp ®ång ng¾n h¹n 30 Ph¹m ThÞ DiÖp x ThÞ x· Ninh B×nh 31 NguyÔn CÈm Th­¬ng x X· Cóc Ph­¬ng 32 §inh V¨n Huyªn x HuyÖn Nho Quan 33 Ph¹m ThÞ LuyÕn x HuyÖn Nho Quan 34 §inh ThÞ H­¬ng x HuyÖn Nho Quan 35 §inh ThÞ Ph­îng x X· Cóc Ph­¬ng 36 Bïi ThÞ H­¬ng TÝch x Vïng ®Öm Tæng céng 10 10 16 Danh môc b¶ng biÓu, h×nh ¶nh vµ biÓu ®å Danh môc b¶ng B¶ng 2.1: Møc cung øng dÞch vô l­u tró ë VQG Cóc Ph­¬ng 46 B¶ng 2.2: L­îng kh¸ch ®Õn tham quan VQG Cóc Ph­¬ng (giai ®o¹n tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006) 48 B¶ng 2.3: Doanh thu tõ ho¹t ®éng du lÞch t¹i VQG Cóc Ph­¬ng (giai ®o¹n tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006) 50 B¶ng 2.4: D©n sè vµ sù ph©n bè d©n c­ c¸c x· Cóc Ph­¬ng vµ Kú Phó 54 B¶ng 2.5: T×nh h×nh gi¸o dôc cña x· Kú Phó vµ Cóc Ph­¬ng 55 B¶ng 2.6: C¬ cÊu nhµ ë cña x· Cóc Ph­¬ng vµ Kú Phó 56 B¶ng 2.7: Doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m cña b¶n Khanh 62 Danh môc biÓu ®å BiÓu ®å 2.1: Sù t¨ng tr­ëng vÒ kh¸ch du lÞch 49 BiÓu ®å 2.2: Doanh thu tõ ho¹t ®éng du lÞch qua c¸c n¨m 50 Danh môc h×nh ¶nh H×nh 2.1: S¬ ®å vÞ trÝ ®Þa lý cña v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng 39 H×nh 2.2: HÖ ®éng thùc vËt trong v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng 42 H×nh 2.3: Nhµ sµn cña ng­êi d©n téc M­êng t¹i Cóc Ph­¬ng 43 H×nh 2.4: §êi sèng cña ng­êi d©n t¹i x· Cóc Ph­¬ng, huyÖn Nho Quan 57 H×nh 3.2: Kh¸ch du lÞch ®i xe ®¹p tham quan t¹i Cóc Ph­¬ng 73 H×nh 3.1: Cóc Ph­¬ng cã thÓ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch b»ng xe ®¹p 73 hÖ thèng c¸c ch÷ viÕt t¾t PCI : Møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi hµng n¨m HDI : ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi PPT : Du lÞch v× ng­êi nghÌo DFID : Trung t©m ph¸t triÓn Anh quèc UNWTO : Tæ chøc Du lÞch thÕ giíi SPPT : Du lÞch bÒn v÷ng v× ng­êi nghÌo PRLC : Dù ¸n ph¸t triÓn céng ®ång t¹i c¸c vïng d©n téc thiÓu sè NGO : Tæ chøc phi ChÝnh phñ APATUR : HiÖp héi Du lÞch n«ng th«n Paraguay PRONAPA : Ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ hç trî cho c¸c trang tr¹i nhá UDE : Tr­êng §¹i häc Doanh nghiÖp Montevideo IICA : ViÖn Liªn Mü vÒ Hîp t¸c n«ng nghiÖp SUTUR : HiÖp héi Du lÞch n«ng th«n Uruguay VQG : V­ên quèc gia Lêi c¶m ¬n LuËn v¨n víi ®Ò tµi "X©y dùng m« h×nh du lÞch v× ng­êi nghÌo t¹i VQG Cóc Ph­¬ng" lµ kÕt qu¶ häc tËp vµ nghiªnm cøu cña t¸c gi¶ trong kho¸ häc cao häc 2004 - 2007 chuyªn ngµnh Du lÞch t¹i Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n, t¸c gi¶ nhËn ®­îc sù ®Þnh h­íng chuyªn m«n, gîi më h­íng nghiªn cøu vµ sù tËn t×nh chØ b¶o cña phã gi¸o s­ h­íng dÉn, ®· gióp t¸c gi¶ cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh luËn v¨n cña m×nh. T¸c gi¶ xin ®­îc bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn ThÇy. Víi ®Æc thï ®èi t­îng nghiªn cøu trong luËn v¨n ®ßi hái ph¶i cã qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ ®iÒu tra x· héi häc, t¸c gi¶ ®· cã ®­îc sù hî t¸c quý b¸u cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, Ban Qu¶n lý du lÞch v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c x· vïng ®Öm t¹i Cóc Ph­¬ng trong tõng néi dung nghiªn cøu cô thÓ. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì chuyªn m«n cña c¸c ThÇy, C« gi¶ng d¹y trong Khoa Du lÞch häc, Tr­êng Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n vµ c¸c b¹n ®ång m«n. T¸c gi¶ còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c ThÇy, C« ®· gi¶ng d¹y cho líp Cao häc Du lÞch kho¸ 2 (2004 -2007), xin c¶m ¬n gia ®×nh, ®ång nghiÖp, b¹n bÌ ®· hÕt lßng gióp ®ì, ®éng viªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. MôC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDL 139.doc
Tài liệu liên quan