Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay

1. Lý do chọn đề tài. Ngay từ thuở sơ khai của đất nước, các bậc tiền nhân đã nói : "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước thịnh, nguyên khí suy thì đất nước suy". Có thể nói lịch s? phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thấy rằng: giáo dục và đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của yếu tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của mọi quốc gia. Xây dựng và phát triển con người có trí tuệ cao, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó, giáo dục - đào tạo có vai trò quyết định. ở nước ta hiện nay, đang diễn ra công cuộc đổi mới sâu sắc trong phạm vi toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết giáo dục đang được khoá VIII đã xác định mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu là “Thực hiện giáo dục toàn diện đạo đức, trí dục, thể dục, mỹ dục ở tất cả các bậc học; hết sức coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, khả năng tư duy chính trị, đạo đức cho học sinh phổ thông, do đó cần được cải tiến và đẩy mạnh theo phương pháp nhất định, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục nhân cách phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ghi rõ: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xX hội có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đương thời Hồ Chủ Tịch luôn quan tâm đến giáo dục lý tưởng ,đạo đức cho thế hệ trẻ. Trong di chúc của Người về giáo dục thanh niên Bác chỉ rõ : "Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết", và “thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên". Trong đời sống hiện nay, xã hội có những bước chuyển biến không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Song cái gì cũng có mặt trái của nó, mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động rất mạnh đến tư tưởng và lối sống của một bộ phận dân cư, trong đó phần lón là thanh niên, thiếu niên, đặc biệt là tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các trường học. Do vậy vấn đề đặt ra là giáo dục cho thế hệ trẻ phải giáo dục một cách toàn diện, đặc biệt là tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức, để thực hiện nhiệm vụ. Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, nhưng điều đáng tiếc là về tư tưởng, đạo đức có phần bị giảm sút. Đặc biệt là thế hệ trẻ, một bộ phận thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tưởng, không có mục đích, sống chạy theo các nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, sống thích hưởng thụ, sống thiếu niềm tin, sống buông thả. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 2 khoá VIII đã đánh giá thực trạng là “ Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước”. Trước tình hình đó, trong báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và phương hướng phát triển giáo dục đến 2010 có nêu “Vn đề bức xúc nhất trong giáo dục nước ta hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện, trước hết là chất lượng giáo dục chính trị, lý tưởng, đạo đức và lối sống”, “Nỗ lực phấn đấu toàn diện làm cho giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục đạo đức là cái gốc”. Trước tình hình và thực trạng đó, trong những năm qua đã được các cấp, các ngành, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục thực sự quan tâm và sự cần thiết là phải đầu tư cho việc giáo dục toàn diện. Nhưng thực tế thì vấn đề giáo dục lý tưởng đạo đức vẫn có những nơi, những lúc còn bị xem nhẹ, chưa được chú trọng. Trong công tác giáo dục đạo đức ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk ngay từ khi thành lập và dạy buổi học đầu tiên đã được đặc biệt coi trọng, chỉ mới qua một năm học đầu tiên từ khi thành lập đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp, các ngành ở địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của ban đại diện cha mẹ học sinh, việc xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc giáo dục nề nếp kỷ cương, nhân cách cho học sinh của nhà trường. Bản thân đã từng nhiều năm là cán bộ Đoàn, Đội và là giáo viên chủ nhiệm ở nhiều cơ quan, nhiều địa phương khác nhau khác nhau. Tôi tự thấy vai trò giáo dục đạo đức, lý tưởng, hoài bão cho học sinh luôn luôn phải được coi trọng và có nhiều giải pháp thích hợp từ đó làm nền tảng cho giáo dục toàn diện ở trường THPT nói chung và ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk nói riêng. Xuất phát từ những lý do khách quan và lý do chủ quan như đã phân tích ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk để góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1 Xác định cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 3.2 Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 3.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 4. Đối tượng nghiên cứu. 4.1 Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh của trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 4.2 Từ thực trạng, nghiên cứu những giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 5. Phương pháp nghiên cứu. 5.1 Nghiên cứu thông qua các tài liệu của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, các chỉ thị của Bộ giáo dục và đào tạo, cùng với các hướng dẫn của các ngành có liên quan. 5.2 Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu, qua tham quan học tập và các kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức cho học sinh được tiếp thu trong quá trình học tập tại học viện quản lý giáo dục. 5.3 Qua khảo sát thực tế, điều tra thực tế, so sánh, thống kê chất lượng giáo dục đạo đức trong năm học đầu tiên, kết quả của học sinh từ năm học trước của trường THPT EaH’Leo đã bàn giao lại cho trường THPT Trường Chinh. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1.Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 4 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4 4. Đối tơợng nghiên cứu. 4 5. Phơơng pháp nghiên c.ứu 4 PH?N N?I DUNG. chơơng i: cơ sở khoa học của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trơờng thpt. 6 1.1 Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trơờng THPT. 6 1.1.1 Đạo đức 7 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển đạo đức. 7 1.1.3 Quá trình giáo dục đạo đức. 7 1.1.4 Các đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức 8 1.1.5 Chức năng, nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức 8 1.1.6 Nội dung giáo dục đạo đức 9 1.2 Một số cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trơờng THPT. 10 Chơơng II 12 thực trạng của việc chỉ đạo nhằm nâng cao chất lơợng giáo dục đạo đức của học sinh trơờng THPT Trơờng chinh huyện eah’leo tỉnh đăk lăk. 12 2.1 Một số nét về trơờng THPT Trơờng Chinh, huyện EahLeo, tỉnh Đăk Lăk. 12 2.2 Những hạn chế và khó khăn 14 2.3 Những vấn đề đặt ra trong quản lý, nâng cao chất lơợng giáo dục đạo đức học sinh trong trơờng THPT Trơờng Chinh huyện EaHleo tỉnh Đăk Lăk. 14 Chơơng III 16 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lơợng giáo dục đạo đức học sinh ở trơờng thpt trơờng chinh huyện eah’leo tỉnh đăk lăk trong giai đoạn hiện nay 16 Phần kết luận và kiến nghị 25 1. Một số kết luận. 25 2. Một số kiến nghị và đề xuất. 26 Tài liệu tham khảo 27

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Trường Chinh huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH §Ò TµI S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng thpt tr­êng chinh huyÖn eah’leo tØnh ®¨k l¨k hiÖn nay Ng­êi thùc hiÖn : Hoµng Quèc ViÖt §¬n vÞ c«ng t¸c : Tr­êng thpt tr­êng chinh eah’leo-®¨k l¨k Easol, th¸ng 2 n¨m 2010 PHẦN MỞ ĐẦU. Lý do chän ®Ò tµi. Ngay tõ thuë s¬ khai cña ®Êt n­íc, c¸c bËc tiÒn nh©n ®· nãi : "HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, nguyªn khÝ thÞnh th× ®Êt n­íc thÞnh, nguyªn khÝ suy th× ®Êt n­íc suy". Cã thÓ nãi lÞch sử ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu thÊy r»ng: gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc, trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n quan t©m tíi sù nghiÖp ch¨m sãc vµ ph¸t huy yÕu tè con ng­êi. §iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng gi¸ trÞ lín lao vµ ý nghÜa quyÕt ®Þnh cña yÕu tè con ng­êi, chñ thÓ cña mäi s¸ng t¹o, mäi nguån cña c¶i vËt chÊt vµ v¨n ho¸, mäi nÒn v¨n minh cña mäi quèc gia. X©y dùng vµ ph¸t triÓn con ng­êi cã trÝ tuÖ cao, c­êng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc lµ ®éng lùc, ®ång thêi lµ môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, gi¸o dôc - ®µo t¹o cã vai trß quyÕt ®Þnh. ë n­íc ta hiÖn nay, ®ang diÔn ra c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c trong ph¹m vi toµn x· héi. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®ang ®­îc coi träng lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. NghÞ quyÕt gi¸o dôc ®ang ®­îc kho¸ VIII ®· x¸c ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chñ yÕu lµ “Thùc hiÖn gi¸o dôc toµn diÖn ®¹o ®øc, trÝ dôc, thÓ dôc, mü dôc ë tÊt c¶ c¸c bËc häc; hÕt søc coi träng gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, nh©n c¸ch, kh¶ n¨ng t­ duy chÝnh trÞ, ®¹o ®øc cho häc sinh phæ th«ng, do ®ã cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ ®Èy m¹nh theo ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp gi¸o dôc nh©n c¸ch ph¸t triÓn toµn diÖn, ®¸p øng yªu cÇu míi cña x· héi. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII ghi râ: “NhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ nh»m x©y dùng nh÷ng con ng­êi vµ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c­êng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i; ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n téc vµ con ng­êi ViÖt Nam, cã ý thøc céng ®ång vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸ nh©n, lµm chñ tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t­ duy s¸ng t¹o, cã kü n¨ng thùc hµnh giái, cã t¸c phong c«ng nghiÖp cã tÝnh tæ chøc vµ kû luËt, cã søc khoÎ lµ nh÷ng ng­êi thõa kÕ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. §­¬ng thêi Hå Chñ TÞch lu«n quan t©m ®Õn gi¸o dôc lý t­ëng ,®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ. Trong di chóc cña Ng­êi vÒ gi¸o dôc thanh niªn B¸c chØ râ : "Båi d­ìng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®êi sau lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt", vµ “thanh niªn ta nãi chung lµ tèt, mäi viÖc ®Òu h¨ng h¸i xung phong kh«ng ng¹i khã kh¨n, cã chÝ tiÕn thñ, §¶ng cÇn båi d­ìng hä thµnh nh÷ng ng­êi kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng võa hång võa chuyªn". Trong ®êi sèng hiÖn nay, x· héi cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn kh«ng ngõng, s©u réng vµ to lín vÒ mäi mÆt. Song c¸i g× còng cã mÆt tr¸i cña nã, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn t­ t­ëng vµ lèi sèng cña mét bé phËn d©n c­, trong ®ã phÇn lãn lµ thanh niªn, thiÕu niªn, ®Æc biÖt lµ tÖ n¹n x· héi ®ang x©m nhËp vµo c¸c tr­êng häc. Do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi¸o dôc cho thÕ hÖ trÎ ph¶i gi¸o dôc mét c¸ch toµn diÖn, ®Æc biÖt lµ t¨ng c­êng gi¸o dôc lý t­ëng, ®¹o ®øc, gi¸o dôc nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n, gi¸ trÞ ®¹o ®øc, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. Qua h¬n 20 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng, n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ kinh tÕ – x· héi, nh­ng ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc cã phÇn bÞ gi¶m sót. §Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ, mét bé phËn thanh niªn, thiÕu niªn, häc sinh, sinh viªn sèng kh«ng cã lý t­ëng, kh«ng cã môc ®Ých, sèng ch¹y theo c¸c nhu cÇu tÇm th­êng, ng¹i cèng hiÕn, ng¹i khã kh¨n, sèng thÝch h­ëng thô, sèng thiÕu niÒm tin, sèng bu«ng th¶. Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng 2 kho¸ VIII ®· ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng lµ “ §Æc biÖt ®¸ng lo ng¹i lµ trong mét bé phËn häc sinh, sinh viªn cã t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, mê nh¹t vÒ lý t­ëng, theo lèi sèng thùc dông, thiÕu hoµi b·o lËp th©n, lËp nghiÖp v× t­¬ng lai b¶n th©n vµ ®Êt n­íc”. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, trong b¸o c¸o kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Õn 2010 cã nªu “Vn ®Ò bøc xóc nhÊt trong gi¸o dôc n­íc ta hiÖn nay lµ chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, tr­íc hÕt lµ chÊt l­îng gi¸o dôc chÝnh trÞ, lý t­ëng, ®¹o ®øc vµ lèi sèng”, “Nç lùc phÊn ®Êu toµn diÖn lµm cho gi¸o dôc thùc sù lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, trong ®ã gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ c¸i gèc”. Tr­íc t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng ®ã, trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc thùc sù quan t©m vµ sù cÇn thiÕt lµ ph¶i ®Çu t­ cho viÖc gi¸o dôc toµn diÖn. Nh­ng thùc tÕ th× vÊn ®Ò gi¸o dôc lý t­ëng ®¹o ®øc vÉn cã nh÷ng n¬i, nh÷ng lóc cßn bÞ xem nhÑ, ch­a ®­îc chó träng. Trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k ngay tõ khi thµnh lËp vµ d¹y buæi häc ®Çu tiªn ®· ®­îc ®Æc biÖt coi träng, chØ míi qua mét n¨m häc ®Çu tiªn tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. §ã lµ nhê vµo sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ë ®Þa ph­¬ng, sù ñng hé gióp ®ì cña ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc gi¸o dôc nÒ nÕp kû c­¬ng, nh©n c¸ch cho häc sinh cña nhµ tr­êng. B¶n th©n ®· tõng nhiÒu n¨m lµ c¸n bé §oµn, §éi vµ lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ë nhiÒu c¬ quan, nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau kh¸c nhau. T«i tù thÊy vai trß gi¸o dôc ®¹o ®øc, lý t­ëng, hoµi b·o cho häc sinh lu«n lu«n ph¶i ®­îc coi träng vµ cã nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp tõ ®ã lµm nÒn t¶ng cho gi¸o dôc toµn diÖn ë tr­êng THPT nãi chung vµ ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k nãi riªng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ lý do chñ quan nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k trong giai ®o¹n hiÖn nay”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k ®Ó gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp gi¸o dôc nh©n c¸ch ph¸t triÓn toµn diÖn, hµi hoµ, ®¸p øng yªu cÇu míi cña x· héi. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu. 3.1 X¸c ®Þnh c¬ së khoa häc vµ c¬ së ph¸p lý cña mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k. 3.2 Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k. 3.3 §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k. 4. §èi t­îng nghiªn cøu. 4.1 Nghiªn cøu thùc tÕ ®èi t­îng häc sinh cña tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k. 4.2 Tõ thùc tr¹ng, nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaH’Leo tØnh §¨k L¨k. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 5.1 Nghiªn cøu th«ng qua c¸c tµi liÖu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, c¸c chØ thÞ cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cïng víi c¸c h­íng dÉn cña c¸c ngµnh cã liªn quan. 5.2 Nghiªn cøu c¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu, qua tham quan häc tËp vµ c¸c kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ®­îc tiÕp thu trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i häc viÖn qu¶n lý gi¸o dôc. 5.3 Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, ®iÒu tra thùc tÕ, so s¸nh, thèng kª chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong n¨m häc ®Çu tiªn, kÕt qu¶ cña häc sinh tõ n¨m häc tr­íc cña tr­êng THPT EaH’Leo ®· bµn giao l¹i cho tr­êng THPT Tr­êng Chinh. PHẦN NỘI DUNG. ch­¬ng i: c¬ së khoa häc cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng thpt 1.1 Mét sè c¬ së lý luËn cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT. Theo tæ chøc Y tÕ thÕ giíi WHO ®é tuæi vÞ thµnh niªn cã tõ 10 ®Õn 19 tuæi, ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®é tuæi vÞ thµnh niªn tõ 10 ®Õn 18 tuæi, theo ®iÒu tra tû lÖ thanh niªn ë n­íc ta n¨m 1999 chiÕm 23% d©n sè, trong ®ã 81% ®ang theo häc.Nh­ vËy häc sinh THPT lµ løa tuæi cuèi løa tuæi vÞ thµnh niªn, giai ®o¹n nµy c¸c em ph¸t triÓn m¹nh vÒ thÓ chÊt, sinh lý. Lµ thêi kú chuyÓn tiÕp tõ trÎ em sang ng­êi lín, c¸c em lu«n cã xu h­íng tù kh¼ng ®Þnh m×nh, cã ý thøc v­¬n lªn lµm chñ b¶n th©n. ë giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy sù chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ng­êi lín lµm c¸c em c¶m thÊy rÊt khã chÞu, bùc béi vµ rÊt dÔ næi nãng. Trong løa tuæi nµy c¸c em muèn t×m tßi, ph¸t hiÖn kh¸m ph¸,t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt cña cuéc sèng, c¸c em muèn cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh trong c¸c c«ng viÖc vµ viÖc lµm cña m×nh vµ muèn kh«ng bÞ sù rµng buéc cña gia ®×nh, bè mÑ vµ c¸c ng­êi lín tuæi. ë løa tuæi nµy sù giao tiÕp víi b¹n bÌ lµ mét nhu cÇu rÊt lín. C¸c em cã xu h­íng tô tËp thµnh tõng nhãm cã cïng së thÝch, phï hîp víi t×nh t×nh ®Ó vui ch¬i, ®ïa nghÞch, cã nh÷ng lóc, nh÷ng n¬i c¸c em cã c¸c hµnh ®éng kh«ng ®óng, kh«ng phï hîp víi løa tuæi cña m×nh. Trong gia ®o¹n nµy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sinh lý ¶nh h­ëng ®Õn rÊt nhiÒu tÝnh c¸ch cña c¸c em: c¸c em rÊt dÔ bÞ xóc ®éng khi cã mét t¸c ®éng nµo ®ã, b¶n th©n c¸c em dÔ bÞ l«i kÐo, kÝch ®éng, lßng kiªn tr× vµ kh¶ n¨ng tù kiÒm chÕ yÕu. ë løa tuæi nµy tÝnh t×nh kh«ng æn ®Þnh, dÔ næi c¸u, khi th× qu¸ s«i næi nhiÖt t×nh nh­ng cã trë ng¹i l¹i dÔ bu«ng xu«i, ch¸n n¶n. §èi víi c¸c em ë løa tuæi nµy, c¸i g× còng dÔ dµng, ®¬n gi¶n, c¸c em lu«n ë tr¹ng th¸i hiÕu th¾ng hoÆc tù ti v× thÕ dÔ dµng ®i ®Õn nh÷ng hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ chÝn ch¾n, nhiÒu lóc vi ph¹m mµ vÉn kh«ng biÕt. ChÝnh v× vËy, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c bËc phô huynh vµ mäi tæ chøc trong x· héi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm quan t©m s¸t sao, ®éng viªn kÞp thêi ®Ó h­íng c¸c em cã nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng ®óng. §Ó chØ ®¹o vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng THPT, ng­êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng vÊn ®Ò cô thÓ nh­ sau: 1.1.1 §¹o ®øc. Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm ®¹o ®øc, nh­ng cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm ®¹o ®øc d­íi 2 gãc ®é: - Gãc ®é x· héi: §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i x· héi ®Æc biÖt ®­îc ph¶n ¸nh d­íi d¹ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc, ®iÒu chØnh (hoÆc chi phèi) hµnh vi cña con ng­êi trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, gi÷a con ng­êi víi x· héi, gi÷a con ng­êi víi nhau vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. - Gãc ®é c¸ nh©n: §¹o ®øc chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm, nh©n c¸ch cña con ng­êi, ph¶n ¸nh ý thøc, t×nh c¶m, ý chÝ, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö cña hä trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, víi x· héi, gi÷a b¶n th©n hä víi ng­êi kh¸c vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. 1.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, cña con ng­êi lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó chuyÓn ho¸ nh÷ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc – x· héi thµnh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ nh©n, lµm cho c¸ nh©n ®ã tr­ëng thµnh vÒ mÆt ®¹o ®øc, c«ng d©n ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña x· héi. 1.1.3 Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. Lµ mét ho¹t ®éng cã tæ chøc, cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch nh»m biÕn chøng nh÷ng nhu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc theo yªu cÇu cña x· héi thµnh nh÷ng s¶n phÈm, gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña mçi c¸ nh©n vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, tiÕn bé cña x· héi. 1.1.4 C¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. - Cã ®Þnh h­íng thèng nhÊt c¸c yªu cÇu, môc ®Ých gi¸o dôc gi÷a c¸c tæ chøc gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. - TÝnh biÖn chøng, phøc t¹p trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, biÕn ®æi vÒ nh©n c¸ch cña häc sinh vÒ mÆt ®¹o ®øc. - Cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh d¹y häc trªn líp vµ gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp. - TÝnh l©u dµi cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc. - Ph¸t triÓn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vµ giao l­u tËp thÓ. - TÝnh ®ét biÕn vµ kh¶ n¨ng tù biÕn ®æi. - TÝnh c¸ thÓ ho¸ cao. - Chøa nhiÒu m©u thuÉn. - Cã sù t­¬ng t¸c hai chiÒu gi÷a nhµ gi¸o dôc vµ ®èi t­îng gi¸o dôc. 1.1.5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ®­îc coi lµ nÒn t¶ng, gèc rÔ t¹o ra néi lùc tiÒm n¨ng v÷ng ch¾c cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét bé phËn cÊu thµnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc trong tr­êng THPT. T¹o ra nhÞp cÇu g¾n kÕt gi÷a nhµ tr­êng vµ x· héi; con ng­êi víi cuéc sèng - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i gióp cho häc sinh thÊm nhuÇn s©u s¾c thÕ giíi quan M¸c – Lªnin, t­ t­ëng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh, tÝnh ch©n lý kh¸ch quan cña gi¸ trÞ ®¹o ®øc nh©n v¨n, nh©n b¶n cña c¸c t­ t­ëng, coi ®ã lµ kim chØ nam cho hµnh ®éng cña m×nh. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i thÊm nhuÇn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, biÕt sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, sèng cã kû c­¬ng nÒn nÕp, cã v¨n ho¸ trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, víi x· héi vµ gi÷a con ng­êi víi nhau. - Trªn c¬ së th«ng qua viÖc tiÕp cËn víi cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n ®Ó cñng cè niÒm tin vµ lÏ sèng, lý t­ëng sèng theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i lµm cho nhËn thøc ngµy cµng s©u s¾c c¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc vµ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa. BiÕn c¸c gi¸ trÞ ®ã thµnh ý thøc, t×nh c¶m, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö trong ®êi sèng hµng ngµy. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cã nhiÖm vô: Ph¸t triÓn nhu cÇu ®¹o ®øc c¸ nh©n, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc ®¹o ®øc; rÌn luyÖn ý chÝ, hµnh vi; h×nh thµnh thãi quen øng xö ®¹o ®øc; ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc c¸ nh©n theo nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ mang tÝnh ®Æc thï d©n téc vµ thêi ®¹i. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc kh«ng chØ ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ cßn ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng d¹y häc nãi chung. Víi t­ c¸ch lµ mét ng­êi qu¶n lý gi¸o dôc, tr­íc hÕt cÇn ph¶i hiÓu biÕt mét c¸ch s©u s¾c nh÷ng vÊn ®Ò chung cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. Tõ ®ã, cã nh÷ng ®Þnh h­íng, môc tiªu s¸t thùc, x©y dùng ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kh¶ thi vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc chØ ®¹o thÝch hîp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung, qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng. 1.1.6 Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ë n­íc ta ®ang diÔn ra c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c trong ph¹m vi toµn x· héi. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®­îc coi träng lµ “Quèc s¸ch hµng ®Çu”. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc cho häc sinh cÇn ®­îc coi träng vµ ®Æt lªn vÞ trÝ hµng ®Çu. Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng ®¹o ®øc cÇn ph¶i t¨ng c­êng gi¸o dôc thÕ giíi quan khoa häc. Trªn c¬ së t¨ng c­êng thÕ giíi quan khoa häc cÇn t¨ng c­êng gi¸o dôc t­ t­ëng c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa cho häc sinh. Qua gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i n©ng cao lßng yªu n­íc, t¨ng c­êng ý thøc lao ®éng vµ tù lao ®éng (®éng c¬, th¸i ®é ®óng ®¾n, ch¨m chØ, nç lùc v­¬n lªn lµm chñ khoa häc c«ng nghÖ). Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i ®ång thêi t¨ng c­êng gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc lßng yªu th­¬ng con ng­êi vµ hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ (biÕt øng xö lÔ phÐp tÕ nhÞ, lÞch sù). Trong nhµ tr­êng phæ th«ng c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn ®­îc trau dåi cho häc sinh mét c¸ch liªn tôc, khoa häc, hîp lý vµ ®­îc ph©n thµnh tõng nhãm theo tõng quan hÖ x· héi nh­: quan hÖ c¸ nh©n víi x· héi; céng ®ång (trung thµnh víi lý t­ëng chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n, lßng yªu n­íc x· héi chñ nghÜa, yªu hoµ b×nh, tù hµo d©n téc, cã niÒm tin yªu víi §¶ng vµ B¸c Hå kÝnh yªu); quan hÖ c¸ nh©n víi lao ®éng (ch¨m chØ häc tËp, say mª khoa häc kü thuËt, quý träng du lÞch); quan hÖ c¸ nh©n víi b¶n th©n, víi ng­ê kh¸c nh­ ruét thÞt, b¹n bÌ, ®ång chÝ; ®ång thêi còng ph¶i gi¸o dôc ®¹o ®øc gia ®×nh, quan hÖ b¹n bÌ. 1.2 Mét sè c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT. Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII ®· nªu râ: “NhiÖm vô môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ nh»m x©y dùng nh÷ng con ng­ê vµ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n bã víi lý t­ëng ®é lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c­êng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n téc vµ con ng­êi ViÖt Nam, cã ý thøc céng ®ång vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸ nh©n, lµm chñ tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t­ duy s¸ng t¹o, cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao lµ nh÷ng con ng­êi kÕ thõa vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa hång võa chuyªn”. §iÒu 2 Ch­¬ng I cña LuËt gi¸o dôc 2005 nªu râ; ‘Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n; ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. §iÒu 27 môc 2 ch­¬ng III luËt gi¸o dôc 2005 kh¼ng ®Þnh “Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t­ c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, cã môc tiªu phï hîp. Ph¶i ®­îc x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch cô thÓ vµ ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn liªn tôc vµ ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng míi ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ph¶i ®­îc tiÕn hµng b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó, linh ho¹t, phï hîp víi t©m sinh lý vµ løa tuæi cña häc sinh. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong vµ ngoµi tr­êng. §ång thêi ph¶i biÕt kÕt hîp gi¸o dôc gi÷a 3 m«i tr­êng: Nhµ tr­êng – Gia ®×nh – x· héi ®Ó t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp. Huy ®éng mäi nguån lùc, mäi sù hç trî cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan ban ngµnh, cïng ®oµn thÓ cïng phèi hîp ®Ó thùc hiÖn tèt x· héi ho¸ gi¸o dôc, gãp phÇn n©ng cao ®¹o ®øc, chÊt l­îng häc sinh, gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã trÝ tuÖ, ®ång thêi t¹o ra nguån nh©n lùc lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ch­¬ng II thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh tr­êng THPT Tr­êng chinh huyÖn eah’leo tØnh ®¨k l¨k. 2.1 Mét sè nÐt vÒ tr­êng THPT Tr­êng Chinh, huyÖn EahLeo, tØnh §¨k L¨k. EaH’Leo lµ mét huyÖn thuéc miÒn nói, ®ang lµ mét huyÖn ®­îc coi lµ vïng khã kh¨n, vïng s©u xa cña tØnh §¨k L¨k, kinh tÕ chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp, trång cµ phª, cao su… nh­ng nh×n chung do ®Æc thï cña vïng kinh tÕ míi nªn ch­a ph¸t triÓn, nguån thu nhËp vµ ®êi sèng cßn thÊp, giao th«ng ®i l¹i, tiÕp cËn c¸c nguån th«ng tin ®ang hÕt søc khã kh¨n. Tr­êng THPT Tr­êng Chinh lµ tr­êng thuéc c¸nh §«ng cña huyÖn, tr­êng ®­îc thµnh lËp theo c«ng v¨n cña UBND tØnh nh»m gi¶i quyÕt khã kh¨n trong trong viÖc ®i l¹i häc hµnh cña con em ë 3 x· vïng III cña huyÖn (x· Easol, Eahiao, Dleyjang). C¸ch trung t©m thÞ trÊn huyÖn Eah’leo 8 km vÒ phÝa §«ng, d©n c­ chñ yÕu sèng nhê vµo nguån thu nhËp tõ n­¬ng rÉy, trång c©y cµ phª, cao su… trªn ®Þa bµn rÊt réng vµ r¶i r¸c. Tr­êng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh §¨k L¨k vµo ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2007, tr­êng THPT Tr­êng Chinh chÝnh thøc vµo häc buæi häc ®Çu tiªn lµ ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2008 trong bèi c¶nh tr­êng vÉn thi c«ng, thÇy vµ trß vÉn h¨ng say lao ®éng vµ häc tËp, cho ®Õn nay tr­êng ®ang chuÈn bÞ hoµn thiÖn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cuèi cïng. Trong bèi c¶nh c¬ së vËt chÊt ch­a ®¸p øng ®ñ, t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phô huynh vµ häc sinh ch­a thùc sù ®Æt trän niÒm tin th× ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ph¶i ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc vµ nh÷ng h­íng ®i míi nh»m cñng cè lßng tin cña phô huynh vµ häc sinh còng nh­ v­ît lªn nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t. HiÖn nay nhµ tr­êng lµ lo¹i h×nh tr­êng c«ng lËp, n¨m häc 2008-2009 nhµ tr­êng cã 14 líp víi 640 häc sinh, trong ®ã 6 líp khèi 11 ®­îc chuyÓn tõ tr­êng THPT EaH’leo vÒ, tr­êng ch­a cã khèi 12. §éi ngò gi¸o viªn gåm cã 15 ®ång chÝ trong ®ã cã 1 ®ång chÝ cã tr×nh ®é th¹c sü vµ cã 2 ®ång chÝ theo häc n©ng cao tr×nh ®é th¹c sü. C¬ cÊu tæ chøc cña nhµ tr­êng nh­ sau: - Chi bé ®¶ng gåm 7 ®ång chÝ. - Ban gi¸m hiÖu gåm 2 ®ång chÝ ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô 1 c¸ch cô thÓ (HiÖu tr­ëng phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch c«ng t¸c thi ®ua, Phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch chuyªn m«n vµ c«ng t¸c ®oµn thÓ). - Tæ chøc c«ng §oµn cã 9 ®ång chÝ trong Ban chÊp hµnh phô tr¸ch vÒ c¸c mÆt ®êi sèng, néi tró, n÷ c«ng. - Tæ chøc §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh gåm 15 chi ®oµn, trong ®ã cã 14 Chi ®oµn häc sinh vµ 1 chi ®oµn c¸n bé gi¸o viªn gåm 23 ®ång chÝ. KÕt qu¶ gi¸o dôc hai mÆt trong n¨m häc 2008-2009 nh­ sau. N¨m häc KÕt qu¶ h¹nh kiÓm Tèt Kh¸ TB YÕu KÐm Kû luËt §uæi häc 2008 – 2009 352 240 46 2 0 0 0 N¨m häc KÕt qu¶ häc tËp Giái Kh¸ TB YÕu KÐm Hs giái cÊp tØnh §ç c¸c tr­êng §H 2008 – 2009 3 129 331 167 10 3 0 §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn, ®ã lµ nhê sù nç lùc, n¨ng ®éng cña ®éi ngò qu¶n lý cña nhµ tr­êng, c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng; sù ®oµn kÕt thèng nhÊt cña Héi ®ång s­ ph¹m nhµ tr­êng; ®Æc biÖt lµ sù chØ ®¹o, quan t©m cña chi bé §¶ng. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m häc tiÕp theo ®éi ngò qu¶n lý cña nhµ tr­êng cßn cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó cè g¾ng t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèt h¬n, phï hîp h¬n ®Ó cè g¾ng t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèt h¬n, ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ phÊn khëi h¬n n÷a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña x· héi vµ ®Þa ph­¬ng trong viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 2.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n. Qua mét n¨m c«ng t¸c t¹i tr­êng, t«i nhËn thÊy cã mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan mµ chÊt l­îng gi¸o dôc ch­a cao, kû c­¬ng nÒ nÕp cña gi¸o viªn ch­a thùc sù ®­îc coi träng, cßn thiÕu nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Cô thÓ cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn sa sót vÒ ®¹o ®øc trong 1 bé phËn häc sinh nh­ sau: - Mét sè häc sinh ch­a x¸c ®Þnh ®óng ®éng c¬ th¸i ®é häc tËp, cßn coi viÖc häc hµnh lµ sù Ðp buéc do gia ®×nh yªu cÇu nªn môc tiªu häc tËp ch­a ®¹t ®­îc. - Do c¸c em häc sinh phÇn lín lµ tõ nhiÒu vïng miÒn vµ ®Æc biÖt 30% häc sinh lµ con em d©n téc thiÓu sè t¹i chç, 20% häc sinh d©n téc thiÓu sè tõ c¸c vïng miÒn nªn trong øng xö, giao tiÕp c¸c em cßn vông vÒ, hay nãi trèng kh«ng, ®«i lóc thiÕu suy nghÜ, ph¸t ng«n bõa b·i, kh«ng ®óng n¬i ®óng lóc. - Mét sè häc sinh cßn ®ua ®ßi, xem nhÑ viÖc häc hµnh, thiÕu trung thùc trong häc tËp, thËm chÝ cã em cßn uèng r­îu, ch¬i cê b¹c, c¸ c­îc, g©y bÌ ph¸i, g©y mÊt trËt tù trong nhµ tr­êng vµ n¬i c«ng céng. - ViÖc ph¸t huy, kÕt hîp gi÷a 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: Nhµ tr­êng – Gia §×nh – x· héi ch­a ®­îc ®ång bé. C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ch­a ®­îc ®Èy m¹nh, ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. 2.3 Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn EaHleo tØnh §¨k L¨k. Dùa trªn c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý vµ ph©n tÝch cô thÓ thùc tr¹ng cña viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­êng THPT Tr­êng Chinh, t«i thÊy cÇn quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: 2.3.1 T¨ng c­êng vai trß cña l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng. 2.3.2 N©ng cao h¬n n÷a vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m«n trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc, rÌn luyÖn phÈm chÊt vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cho häc sinh. 2.3.3 Ph¸t huy vai trß xung kÝch, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña §oµn thanh niªn vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam trong nhµ tr­êng. 2.3.4 §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng. 2.3.5 Ph¸t huy h¬n n÷a ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh. 2.3.6 Coi träng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, kÕt hîp gi¸o dôc gi÷a: Nhµ tr­êng – Gia ®×nh – X· héi trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng thpt tr­êng chinh huyÖn eah’leo tØnh ®¨k l¨k trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3.1 T¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng. Trong tr­êng THPT vÞ trÝ cña Chi bé §¶ng lµ trung t©m chÝnh trÞ tËp hîp c¸c lùc l­îng quÇn chóng nh»m thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Trong tr­êng häc, Chi bé §¶ng n¾m quyÒn l·nh ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, lµ h¹t nh©n, lµ nÒn t¶ng cña sù ®oµn kÕt, chÝnh v× vËy ph¶i x©y dùng chi bé §¶ng nhµ tr­êng v÷ng m¹nh, thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh, lu«n thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m “§¶ng l·nh ®¹o, nh©n d©n lµm chñ, Nhµ n­íc qu¶n lý”. Mçi §¶ng viªn ph¶i ®Çu tÇu g­¬ng mÉu trong mäi ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng. Th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm, ®­êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn. Häp ®Þnh kú vµo cuèi th¸ng ®Ó ®Ò ra chñ tr­¬ng cô thÓ, giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng thùc hiÖn. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng ®¹o ®øc cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh. Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc, uèn n¾n, söa ch÷a nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c, sai chñ tr­¬ng mµ chi bé ®Ò ra. 3.2 N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m«n trong viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cho häc sinh. 3.2.1 §èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm . Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý häc sinh, gÇn gòi, g¾n bã, dÔ t×m hiÓu ®­îc t©m t­, nguyÖn väng vµ hoµn c¶nh cña c¸c em, lµ ng­êi mµ c¸c em c¶m thÊy th©n thiÕt nh­ cha mÑ, nh­ ng­êi th©n ruét thÞt cña m×nh mµ c¸c em muèn ®­îc thæ lé, gi·i bµy, muèn ®­îc cïng chia sÎ mäi ®iÒu. V× thÕ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th× mäi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng t¸c sau: - Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm: ViÖc ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm ®ßi hái ng­êi c¸n bé qu¶n lý, ph¶i chän nh÷ng gi¸o viªn v÷ng vµng vÒ lËp tr­êng chÝnh trÞ t­ t­ëng, cã phÈm chÊt tèt, cã nhiÒu kinh nghiÖm, yªu nghÒ, n¨ng ®éng, th­¬ng yªu häc sinh, hÕt lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc; cÇn quan t©m ®Õn gi¸o viªn lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng. - Th­êng xuyªn båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó hä n¾m v÷ng ®­îc nhiÖm vô; quyÒn h¹n vµ gióp hä thÊy ®­îc vai trß, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch cô thÓ, phï hîp trong c«ng t¸c chñ nhiÖm líp. §ång thêi biÕt kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n, Ban c¸n sù líp vµ Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Ó theo dâi, gióp ®ì kÞp thêi ®iÒu chØnh, uèn n¾n gi¸o dôc häc sinh. - Thµnh lËp tæ gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chøc héi nghÞ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó trao ®æi vµ häc tËp lÉn nhau. Coi träng c«ng t¸c häc tËp kinh nghiÖm víi c¸c tr­êng b¹n ®Ó n©ng cao n¨ng lùc chñ nhiÖm. - Tæ chøc c¸c cuéc thi cÊp tr­êng ®Ó gi¸o viªn chñ nhiÖm cã c¬ héi thÓ hiÖn nghiÖp vô vµ cã c¬ héi häc tËp lÉn nhau. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi Ban chÊp hµnh §oµn tr­êng ®Ó kÞp thêi uèn n¾n, xö lý kÞp thêi nghiªm minh víi nh÷ng häc sinh vi ph¹m néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng nh­: ®i häc muén, trèn häc, trang phôc kh«ng ®óng quy ®Þnh. - Gi¸o viªn thùc sù c«ng b»ng, kh¸ch quan trong viÖc xÕp lo¹i ®Ó t¹o niÒm tin cho häc sinh. §©y lµ biÖn ph¸p t©m lý rÊt quan träng vµ cã hiÖu qu¶. - Mçi th¸ng gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi ban gi¸m hiÖu, ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh giao ban nh»m th«ng tin hai chiÒu vÒ nh÷ng tån t¹i trong häc sinh vÒ ®¹o ®øc còng nh­ t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c em, ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, nhÊt lµ nh÷ng häc sinh c¸ biÖt vÒ ®¹o ®øc. - Cuèi mçi ®ît thi ®ua v× sau mçi häc kú, Ban gi¸m hiÖu cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm tèt, bªn c¹nh ®ã còng nh¾c nhë nh÷ng gi¸o viªn chñ nhiÖm nµo ch­a hoµn thµnh c«ng t¸c chñ nhiÖm cña m×nh. 3.2.2 §èi víi gi¸o viªn bé m«n vµ c¸n bé nh©n viªn nhµ tr­êng. §Æc thï cña ng­êi gi¸o viªn võa lµ nhµ s­ ph¹m, võa lµ nhµ tæ chøc, tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. Ph­¬ng tiÖn lao ®éng cña ng­êi gi¸o viªn lµ phÈm chÊt nh©n c¸ch vµ trÝ tuÖ cña chÝnh hä. nh÷ng phÈm chÊt ®ã t¹o nªn søc m¹nh, niÒm tin vµ lý t­ëng nã thÊm nhuÇn vµo bµi gi¶ng, tõng ho¹t ®éng gi¸o dôc cña hä. §Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­íc hÕt ng­êi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i chó ý båi d­ìng lßng nh©n ¸i s­ ph¹m cho ®éi ngò gi¸o viªn. Lßng nh©n ¸i t×nh th­¬ng con ng­êi lµ c¸i gèc cña ®¹o lý lµm ng­êi, t×nh yªu th­¬ng häc sinh lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña sù s¸ng t¹o s­ ph¹m lµm cho gi¸o viªn cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc cña m×nh. Xukh«mlinki ®· nãi: “Nhê cã søc m¹nh cña t×nh yªu ®ã mµ nhµ s­ ph¹m cã t©m hån cao th­îng, tinh thÇn s¶ng kho¸i, trÝ tuÖ s¸ng suèt t×nh c¶m nh¹y bÐn vµ tinh tÕ”. T×nh yªu th­¬ng häc sinh thÓ hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng d¹y häc vµ gi¸o dôc, ®ã còng lµ c¬ së xuÊt ph¸t cña t×nh yªu nghÒ nghiÖp, thÓ hiÖn trong viÖc kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh tÊm g­¬ng s¸ng, g©y niÒm tin ®¹o ®øc cho häc sinh. §èi víi ng­êi gi¸o viªn lßng yªu nghÒ, sù say mª høng khëi, sù kiªn tr×, kh¾c phôc khã kh¨n trong häc hái rÌn luyÖn, toµn t©m toµn ý víi sù nghiÖp gi¸o dôc, tÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu lµ biÓu hiÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vµ lý t­ëng nghÒ nghiÖp. V× vËy; ng­êi c¸n bé qu¶n lý cÇn cã tr¸ch nhiÖm: - X©y dùng ®­îc phong trµo tù häc, tù rÌn luyÖn kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho c¸n bé gi¸o viªn th«ng qua c¸c buæi hîp héi ®ång, c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, c¸c buæi häc tËp chÝnh trÞ. - Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, häc tËp chÝnh trÞ ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn hiÓu râ vai trß cña m×nh, thÓ hiÖn lßng nhiÖt t×nh cïng víi Ban gi¸m hiÖu tham gia vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th«ng qua c¸c bµi häc trªn líp. - Th«ng qua c¸c giê häc thªm trªn líp gi¸o viªn bé m«n cã thÓ ®an xen, lång ghÐp, tÝch hîp c¸c kiÕn thøc vµo gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh nh­: - H­ëng øng vµ phæ biÕn réng r·i ®Õn toµn thÓ gi¸o viªn vµ häc sinh cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ®ang ®­îc §¶ng ta ph¸t ®éng. M«n v¨n häc båi d­ìng t©m hån, t×nh c¶m, lßng yªu th­¬ng con ng­êi, biÕt ph©n biÖt ®iÒu g× nªn lµm, biÕt tr¸nh xa c¸i xÊu, biÕt lµm ®iÒu thiÖn, biÕt gióp ®ì th«ng c¶m víi nh÷ng con ng­êi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n. Víi m«n lÞch sö: gióp ®ì häc sinh hiÓu ®­îc truyÒn thèng ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña «ng cha ta. BiÕt t«n träng vµ tù hµo vÒ nh÷ng truyÒn thèng ®ã vµ thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi quª h­¬ng ®Êt n­íc. Víi m«n ®Þa lý: qua c¸c bµi gi¶ng gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, nh÷ng di s¶n thÕ giíi, nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh cña ®Êt n­íc, tõ ®ã gióp c¸c em biÕt tr©n träng vµ b¶o vÖ c¸c di s¶n, danh lam ®ã. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu vÒ m«i tr­êng vµ tõ ®ã cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i tr­êng. §èi víi c¸c m«n khoa häc tù nhiªn: gióp häc sinh nhËn thøc vµ lùa chän ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¸ trÞ vµ t×m ra nh÷ng hµnh vi biÖn ph¸p hîp lý trong ®êi sèng ®¹o ®øc cña m×nh §Æc biÖt ®èi víi bé m«n gi¸o dôc c«ng d©n: lµ mét bé m«n cã vai trß to lín trong viÖc gióp häc sinh n¾m ®ù¬c c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c ph¹m trï ®¹o ®øc trong viÖc øng xö hµng ngµy, n¾m ®­îc c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc, c¸c hµnh vi trong c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ, hiÓu râ tr¸ch nhiÖm l­¬ng t©m, nghÜa vô, tiÕn ®é ®¹o ®øc ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo cuéc sèng míi. - Th­êng xuyªn ®éng viªn, nh¾c nhë ®éi ngò gi¸o viªn ®Ó hä hiÓu râ tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng lµ 1 nhiÖm vô cña mäi ng­êi. Tõ ®ã trong c¸c giê lªn líp gi¸o viªn sÏ quan t©m h¬n trong viÖc uèn n¾n lêi nãi, t¸c phong, hµnh vi cö chØ cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng néi quy quy chÕ cña nhµ tr­êng. BiÖn ph¸p nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc trong qóa tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o häc sinh. 3.3 Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ héi LHTN ViÖt Nam trong nhµ tr­êng: §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn trong nhµ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm tr­íc chi bé, ban gi¸m hiÖu trong viÖc gi¸o dôc môc tiªu lý t­ëng c¸ch m¹ng cho ®oµn viªn, thanh niªn trong nhµ tr­êng th«ng qua nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng nh­: Héi th¶o, thi t×m hiÓu, d· ngo¹i, c¾m tr¹i giao l­u víi c¸c ®oµn tr­êng b¹n ®Ó gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc tõ ®ã h×nh thµnh cho c¸c em ­íc m¬ hoµi b·o cao ®Ñp. Héi liªn hiÖp thanh niªn cïng víi ®ßan tr­êng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé theo së thÝch: CLB yªu th¬, CLB to¸n häc, CLB thÓ dôc thÓ thao. X©y dùng vµ kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé §oµn, héi lµ nh÷ng ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong mäi c«ng viÖc. Phèi hîp th­êng xuyªn víi c¸c tæ chøc §oµn cÊp trªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng, tËp huÊn c¸n bé ®oµn vµ coi träng viÖc ph¸t triÓn §oµn viªn míi trong mçi n¨m häc. Trong mçi n¨m häc ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ tr­êng vµ cña §oµn tr­êng häc ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ. Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua theo tõng chñ ®Ò, thi ®ua dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Thµnh lËp c¸c ®éi an ninh xung kÝch häc sinh ®Ó th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi ®ua; ®ång thêi tæng kÕt, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng ®Ó cã sù ®éng viªn, khen th­ëng c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n kÞp thêi; bªn c¹nh ®ã phª b×nh khiÓn tr¸ch, ®iÒu chØnh, uèn n¾n nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n vi ph¹m. - X©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a §oµn tr­êng – gi¸o viªn chñ nhiÖm – gi¸o viªn bé m«n – Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Ó t¹o ra c¸c ho¹t ®éng bæ Ých gãp phÇn gi¸o dôc häc sinh cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc nh­: - Th¨m hái c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ nh©n ngµy 27/7, nh©n ngµy 22/12. Th¨m hái vµ ch¨m sãc Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, tu bæ vµ th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sÜ. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng s¶n xuÊt gióp ®ì c¸c gia ®×nh neo ®¬n, nghÌo vµ c¸c gia ®×nh gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. - Tæ chøc tèt phong trµo ñng hé häc sinh nghÌo, häc sinh vïng xa x«i, hÎo l¸nh. Tham gia tèt c¸c phong trµo tham gia tõ thiÖn, nh©n ®¹o. Tæ chøc tèt th¸ng thanh niªn hµnh ®éng theo c¸c chñ ®Ò cho ®oµn viªn, thanh niªn. - Tõng th¸ng cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho ®oµn viªn, thanh niªn tham gia c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr­êng trong nhµ tr­êng vµ n¬i c«ng céng. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng c«ng Ých x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thanh niªn vµ t¹o nguån quü ho¹t ®éng. Tõ ®ã gióp cho ®oµn viªn thanh niªn cã ý thøc lµm chñ, cã t×nh yªu th­¬ng ý chÝ céng ®ång. Båi d­ìng lßng nh©n ¸i, khoan dung, träng nghÜa t×nh ®¹o lý. RÌn luyÖn ®øc tÝnh cÇn cï, s¸ng t¹o, n¨ng ®éng, ham häc hái, ®éc lËp suy nghÜ vµ quyÕt ®o¸n trong hµnh ®éng. - KÕt hîp víi c¸c tæ chøc §oµn ë ®Þa ph­¬ng nh­ c¸c chi ®oµn c«ng an, chi ®oµn huyÖn ®éi, vµ ®oµn tr­êng b¹n. §Ó tõ ®ã gi¸o dôc cho ®oµn viªn, thanh niªn vÒ trËt tù an toµn giao th«ng, an toµn x· héi, tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi. - Ban chÊp hµnh ®oµn tr­êng ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh vµ nh÷ng cam kÕt ®èi víi ®oµn thanh niªn kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. - Ph¶i cã lÔ ký kÕt bµn giao c¸c ®oµn viªn häc sinh cho c¸c c¬ së ®oµn ®Þa ph­¬ng trong dÞp hÌ. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng hÌ t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ý thøc cña ®oµn viªn trong dÞp hÌ. 3.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng. Vµo ®Çu n¨m häc míi cÇn giíi thiÖu cho häc sinh truyÒn thèng x©y dùng, ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh, c¸c h×nh ¶nh c¸c thÕ hÖ ®· tr­ëng thµnh tõ m¸i tr­êng nay ®ang gãp søc x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc. C¸c thµnh qu¶ mµ nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc, c¸c thÕ hÖ thÇy c« gi¸o ®· vµ ®ang c«ng t¸c trong nhµ tr­êng ®Ó tõ ®ã gióp cho häc sinh t×nh yªu tr­êng yªu líp, biÕt ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng. - Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, täa ®µm cña c¸c c¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng, c¸c cùu chiÕn binh; tæ chøc c¸c ®ît ®i th¨m c¸c di tÝch lÞch sö. Tõ ®ã h×nh thµnh cho häc sinh lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, tù hµo d©n téc, ý chÝ tù c­êng vÒ quª h­¬ng, vÒ m¸i tr­êng yªu dÊu. LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua cho c¸c chñ ®Ò, nh©n c¸c ngµy lÔ lín. Mçi ®ît thi ®ua cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cho tõng c¸ nh©n. 3.5. Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh. TËp thÓ häc sinh lµ mét tæ chøc cã cïng m«i tr­êng häc tËp, cã cïng løa tuæi, lµ n¬i mµ c¸c em dÔ béc lé c¸ tÝnh. V× vËy ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i biÕt kÕt hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó gióp c¸c em x©y dùng ®­îc 1 tËp thÓ líp ®oµn kÕt cã tæ chøc kû luËt vµ ph¸t huy ®­îc vai trß tù qu¶n. §Ó ph¸t huy tèi ®a ®­îc vai trß tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh cÇn ph¶i cã sù lùa chän ®Çu t­ vÒ ®éi ngò c¸n bé líp, c¸n bé chi ®oµn, cô thÓ lµ: - Ph¶i lùa chän ®­îc ban c¸n sù líp lµ nh÷ng häc sinh cã phÈm chÊt, cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ cã uy tÝn víi tËp thÓ líp. - C¨n cø vµo sè l­îng häc sinh ®Ó ph©n chia thµnh c¸c tæ, nhãm cã tû lÖ chÊt l­îng, phï hîp víi vÞ trÝ ®Þa lý, tæ chøc tèt phong trµo “®«i b¹n cïng tiÕn” - Cã sù ®Þnh h­íng gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi Ban chÊp hµnh §oµn tr­êng vÒ c¬ cÊu nh©n sù cña Ban chÊp hµnh chi ®oµn ®Ó cã sù thèng nhÊt ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña tËp thÓ líp. - §éi ngò ban c¸n sù líp vµ Ban chÊp hµnh chi ®oµn cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña tËp thÓ líp theo c¸c tiªu chÝ ®· ®Ò ra vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng. §iÒu hµnh tËp thÓ líp gióp gi¸o viªn chñ nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. - Sau mçi tuÇn ho¹t ®éng sau c¸c ®ît thi ®ua vµ sau mét häc kú, cuèi n¨m th× gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng ban c¸n sù líp vµ chi ®oµn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÞp thêi ®Ó khen th­ëng nh÷ng c¸ nh©n tiªu biÓu ®ång thêi ®iÒu chØnh uèn n¾n nh÷ng sai ph¹m. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng ban c¸n sù líp vµ chi ®oµn cÇn t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng hoµn c¶nh vµ søc khoÎ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, h¹n chÕ vÒ nhËn thøc. §Ó cã kÕ ho¹ch gióp ®ì, chia sÏ, ®éng viªn khÝch lÖ ®Ó v­ît qua nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n, tin yªu l¹c quan trong cuéc sèng. 3.6. KÕt hîp gi¸o dôc gi÷a: Nhµ tr­êng - Gia ®×nh - x· héi trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Ho¹t ®éng gi¸o dôc häc sinh lµ nhiÖm vô cña toµn x· héi, vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh l¹i cµng cÇn cã sù phèi kÕt hîp cña c¸c tæ chøc x· héi, do vËy nhµ qu¶n lý gi¸o dôc cÇn ph¶i thùc hiÖn: - X©y dùng Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, hµng tuÇn Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cïng víi Ban gi¸m hiÖu vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ rÌn luyÖn cña con em m×nh kÞp thêi th«ng b¸o tíi gia ®×nh ®Ó cïng nhau gi¸o dôc. - Thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng cam kÕt gi÷a häc sinh – nhµ tr­êng – gia ®×nh – x· héi. §iÒu 94 ch­¬ng VI LuËt gi¸o dôc 2005 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh: “ Mäi ng­êi trong gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt” Còng trong ch­¬ng VI §iÒu 97 cña luËt gi¸o dôc 2005 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña x· héi: “Gióp nhµ tr­êng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc gãp phÇn x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn thanh niªn” Nh­ vËy gia ®×nh vµ x· héi cã vai trß rÊt lín trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Thùc hiÖn cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi gi÷a häc sinh vµ c«ng an ®­îc lµm th­êng xuyªn trong mçi n¨m häc. X©y dùng ®Ò ¸n an ninh tr­êng häc kÕt hîp víi an ninh ®Þa ph­¬ng cã häc sinh häc t¹i tr­êng. Cã c¸c th«ng tin th«ng b¸o nh÷ng hiÖn t­îng häc sinh vi ph¹m vµ cã biÖn ph¸p cïng gi¸o dôc. - C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng tin ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn kÞp thêi vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh víi Ban gi¸m hiÖu vµ phô huynh ®Ó ®iÒu chØnh vµ gi¸o dôc. - Nhµ tr­êng cïng víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, phô huynh häc sinh cÇn cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, th«ng qua c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó qu¶n lý häc sinh cïng víi nhµ tr­êng vµ gia ®×nh. - Tr­êng hîp cã häc sinh vi ph¹m kû luËt, Ban gi¸m hiÖu ph¶i kÕt hîp víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, phô huynh häc sinh, gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó kÞp thêi gi¸o dôc 1 c¸ch nghiªm kh¾c, ®ång thêi ph¶i cã kÕ ho¹ch theo dâi gióp ®ì häc sinh vi ph¹m söa ch÷a tiÕn bé. PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1. Mét sè kÕt luËn. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: Gi¸o dôc cho häc sinh lµ gi¸o dôc c¬ b¶n lµ nÒn t¶ng cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. Trong giai ®o¹n hiÖn nay §¶ng vµ nhµ n­íc ta hÕt søc coi träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. §¶ng ®· coi “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu”. Nh­ vËy ®ßi hái nhµ tr­êng lµ ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Æt sù nghiÖp trång ng­êi lªn hµng ®Çu, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi: “Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ng­êi v« dông”. Nh÷ng nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc kh«ng chØ ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ cßn ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng d¹y häc nãi chung, d¹y häc m«n ®¹o ®øc nãi riªng. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT Trõng Chinh. Nh­ vËy môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ®· hoµn thµnh. T«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o mang tÝnh kh¶ thi, ®ã lµ: 1.1. T¨ng c­êng vai trß l·nh chØ ®¹o cña chi bé §¶ng trong nhµ tr­êng. 1.2. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m«n trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. 1.3. Ph¸t huy vai trß xung kÝch s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam. 1.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng. 1.5. Ph¸t huy vai trß ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh. 1.6. KÕt hîp tèt gi÷a 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: Nhµ tr­êng - Gia ®×nh - X· héi ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. MÆc dï ®Ò tµi ®· ®­îc nghiªn cøu c«ng phu vµ thËn träng nh­ng ch¾c ch¾n cßn nh÷ng khÝa c¹nh vµ nh÷ng vÊn ®Ò ch­a ®­îc ®Ò cËp tíi. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng h¹n chÕ cña ®Ò tµi vµ ®ã còng lµ nh÷ng h­íng nghiªn cøu tiÕp cña ®Ò tµi. 2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt. * Víi Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: - KÞp thêi chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®ñ vÒ sè l­îng. - Cã chÕ ®é tho¶ ®¸ng víi gi¸o viªn c«ng t¸c ë vïng s©u, vïng xa khã kh¨n vµ h¶i ®¶o. - T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn d¹y häc ®Ó c¸c tr­êng ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ ho¹t ®éng. * Víi Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô th­êng xuyªn cho gi¸o viªn. - Nªn x©y dùng mét diÔn ®µn trªn trang website cña Së Gi¸o dôc §¨k L¨k, thµnh lËp tæ t­ vÊn t©m lý trùc tuyÕn ®Ó c¸c em ë løa tuæi häc sinh cã c¬ héi trao ®æi, ®­îc t­ vÊn kÞp thêi khi gÆp nh÷ng t×nh huèng khã xö trong cuéc sèng h»ng ngµy. - Th­êng xuyªn cung cÊp th«ng tin míi vµ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. * Víi nhµ tr­êng THPT Tr­êng Chinh huyÖn Eah’leo tØnh §¨k L¨k. - G¾n kÕt mèi quan hÖ gi÷a: Nhµ tr­êng-Gia ®×nh -X· héi. Thùc hiÖn tèt ®Ò ¸n an ninh tr­êng häc, lµm tèt c«ng t¸c an d©n nh­ ®· ®Ò ra trong nghÞ quyÕt cña n¨m häc. - Tr­íc m¾t, ph©n c«ng nh÷ng gi¸o viªn trÎ, nhiÖt t×nh, cã n¨ng lùc vÒ t­ vÊn t©m lý ®Ó thµnh lËp nhãm t­ vÊn t©m lý, gióp ®ì cho c¸c em häc sinh t¹i tr­êng khi c¸c em gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n vÒ mÆt t©m lý. - Cã kÕ ho¹ch mua s¾m, bæ sung c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng ngoµi giê ®Ó viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. - Tham m­u c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho c¸c em cã ®­îc s©n ch¬i lµnh m¹nh, bæ Ých… MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1.Lý do chän ®Ò tµi. 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. 4 3. NhiÖm vô nghiªn cøu. 4 4. §èi tîng nghiªn cøu. 4 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn c.øu 4 PHẦN NỘI DUNG. ch¬ng i: c¬ së khoa häc cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong trêng thpt. 6 1.1 Mét sè c¬ së lý luËn cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong trêng THPT. 6 1.1.1 §¹o ®øc 7 1.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc. 7 1.1.3 Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. 7 1.1.4 C¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc 8 1.1.5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc 8 1.1.6 Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc 9 1.2 Mét sè c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong trêng THPT. 10 Ch¬ng II 12 thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh trêng THPT Trêng chinh huyÖn eah’leo tØnh ®¨k l¨k. 12 2.1 Mét sè nÐt vÒ trêng THPT Trêng Chinh, huyÖn EahLeo, tØnh §¨k L¨k. 12 2.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n 14 2.3 Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong trêng THPT Trêng Chinh huyÖn EaHleo tØnh §¨k L¨k. 14 Ch¬ng III 16 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë trêng thpt trêng chinh huyÖn eah’leo tØnh ®¨k l¨k trong giai ®o¹n hiÖn nay 16 PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 25 1. Mét sè kÕt luËn. 25 2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt. 26 Tµi liÖu tham kh¶o 27 Tµi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII. 2. LuËt gi¸o dôc 2005. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 3. Hå ChÝ Minh vÒ ®¹o ®øc. NXB Sù thËt Hµ Néi, 1993 4. §iÒu lÖ tr­êng Trung häc. 5. Gi¸o tr×nh ®¹o ®øc häc M¸c – Lª nin. NXB §¹i häc vµ GDCN Hµ Néi 1983. 6. Gi¸o dôc häc - TËp 2 – Hµ ThÕ Nh÷, §Æng Vò Ho¹t. NXB Gi¸o dôc 1998. 7. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc, gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc, ®¹o ®øc ë tr­êng THPT. PTS. Ph¹m Kh¾c Ch­¬ng – Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, vô gi¸o viªn 1995 8. MÊy vÊn ®Ò ®¹o ®øc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Trung t©m Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n quèc gia, ViÖn triÕt häc 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHPTTruongChinhHoang_Quoc_Viet.doc