Đề tài Một số biện pháp thiết kế , tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi

I.MỞ ĐẦU: 1/ Lý do chọn đề tài Hoạt động là phương thức tồn tại của con người. Hoạt động quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách. Trong mỗi một lứa tuổi có một dạng hoạt động chủ đạo, mà thông qua hoạt động chủ đạo đó quyết định sự biến đổi về chất, veà lửụùng chi phối toàn bộ đời sống tâm lí của trẻ và là tiền đề cho các hoạt động tiếp theo. Trẻ mầm non có ba hoạt động chủ đạo: *0-12 tháng : Hoạt động chủ đạo là giao lưu cảm xúc *12-36 tháng:Hoạt động chủ đạo là hoạt động với đồ vật *36- 72 tháng:Hoạt động chủ đạo là hoạt động vui chơi Mỗi một giai đoạn, mỗi một lứa tuổi đứa trẻ càng được hoaùt động phong phú bao nhiêu thì sự phát triển tâm lí của trẻ càng tốt bấy nhiêu. Trẻ tham gia vào các hoạt động nào thì mang màu sắc tâm lí của hoạt động ấy. Chính vì vậy nhà giáo dục cần tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, phải tạo môi trường hoạt động, cung cấp phương tiện hoạt động, tạo cơ hội nảy sinh ý tưởng hoạt động cho trẻ. Vậy môi trường hoạt đông là gì? “ Môi trường hoạt động là toàn bộ caỷ hệ thống tự nhiên và xã hội do con người tạo ra, trong đó, đối tượng hoạt động phải chứa đựng tiềm năng trở thành động cơ bên trong của chủ thể ( tức là làm cho các cấu trúc tâm lí của chủ thể được động cơ hóa). Trong môi trường hoạt động của trẻ mầm non, đối tượng hoạt động của trẻ là những giá trị, kinh nghiệm được chọn lọc sư phạm mà trẻ cần chiếm lĩnh, các hình thức chuẩn mực như tri thức, kĩ năng, mẫu hành vi, các cách ứng xử, tiêu chuẩn đạo đức, nhaõn caựch con ngửụứi . Để làm cho các đối tượng hoạt động này được động cơ hóa cần tạo ra các mối liên hệ logic và sự phụ thuộc giữa nó và kinh nghiệm hiện có của trẻ. Điều này chỉ được thực hiện khi người lụựn quan tâm đến việc tổ chức môi trường hoạt động của trẻ. Thiết kế và tổ chức tốt môi trường hoạt động thì mới tạo cho trẻ không gian và thời gian độc lập hành động, suy nghĩ, phát triển các kĩ năng nhận thức, giao tiếp sáng tạo vận động ,cảm xúc, xã hội .,đồng thời giáo viên có cơ hội để thoả mãn nhu cầu và sở thích của trẻ, có nhiều thời gian quan sát trẻ, đánh giá kết quả hoạt động Việc thiết kế môi trường cho trẻ hoạt động có tác dụng tốt đối với sự phát triển của trẻ mầm non, là phương tiện giáo dục phù hợp với tâm sinh lí trẻ nhỏ.Vì hoạt động góc chính là nơi trẻ có thể chơi và tự hoạt động một mình hoặc trong nhóm nhỏ, qua đó phát huy tính độc lập, chủ động của trẻ, khuyến khích trẻ ra quyết định (trẻ tự chọn góc chơi mình thích .)giúp trẻ học cách cùng chơi, cùng cộng tác. MỤC LỤC PHẦN I I.PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1. lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiờn cứu 2 3. Đối tượng khỏch thể và địa bàn nghiờn cứu 2 PHẦN II NỘI DUNG I. Giải quyết vấn đề 2 1.Một số vấn đề cơ bản và cơ sở lý luận của đề tài 2 * Vài nét về vấn đề nghiên cứu 2 1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động giao dục 2 1.2 ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động giao dục 3- 6 3. Thực trạng trong cụng tỏc chỉ đạo 6-8 thực hiện hoạt động gúc của trường Mầm Non 4 .Một số biện pháp thiết kế nõng cao chất lượng 8 –18 hoạt động giao dục ở trường Mầm Non. PHẦN III * KẾT LUẬN 1 .Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 19-20 2. Bài học kinh nghiệm 20 3. í kiến đề xuất 21 4. Tài liệu tham khảo 21 5. Lời cảm ơn 22 6 .Phụ lục 23

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 18200 | Lượt tải: 67download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp thiết kế , tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM Moät soá bieän phaùp thieát keá nhaèm naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng goùc ôû tröôøng Maàm Non – Maàm Non. PHAÀN THÖ ÙI I.MÔÛ ÑAÀU: 1/ Lyù do choïn ñeà taøi: Ho¹t ®éng lµ ph­¬ng thøc tån t¹i cña con ng­êi. Ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch. Trong mçi mét løa tuæi cã mét d¹ng ho¹t ®éng chñ ®¹o, mµ th«ng qua ho¹t ®éng chñ ®¹o ®ã quyÕt ®Þnh sù biÕn ®æi vÒ chÊt, veà löôïng chi phèi toµn bé ®êi sèng t©m lÝ cña trÎ vµ lµ tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo. TrÎ mÇm non cã ba ho¹t ®éng chñ ®¹o: *0-12 th¸ng : Ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ giao l­u c¶m xóc *12-36 th¸ng:Ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ ho¹t ®éng víi ®å vËt *36- 72 th¸ng:Ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ ho¹t ®éng vui ch¬i Mçi mét giai ®o¹n, mçi mét løa tuæi ®øa trÎ cµng ®­îc hoaït ®éng phong phó bao nhiªu th× sù ph¸t triÓn t©m lÝ cña trÎ cµng tèt bÊy nhiªu. TrÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nµo th× mang mµu s¾c t©m lÝ cña ho¹t ®éng Êy. ChÝnh v× vËy nhµ gi¸o dôc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ho¹t ®éng, ph¶i t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng, cung cÊp ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng, t¹o c¬ héi n¶y sinh ý t­ëng ho¹t ®éng cho trÎ. VËy m«i tr­êng ho¹t ®«ng lµ g×? “ M«i tr­êng ho¹t ®éng lµ toµn bé caû hÖ thèng tù nhiªn vµ x· héi do con ng­êi t¹o ra, trong ®ã, ®èi t­îng ho¹t ®éng ph¶i chøa ®ùng tiÒm n¨ng trë thµnh ®éng c¬ bªn trong cña chñ thÓ ( tøc lµ lµm cho c¸c cÊu tróc t©m lÝ cña chñ thÓ ®­îc ®éng c¬ hãa). Trong m«i tr­êng ho¹t ®éng cña trÎ mÇm non, ®èi t­îng ho¹t ®éng cña trÎ lµ nh÷ng gi¸ trÞ, kinh nghiÖm ®­îc chän läc s­ ph¹m mµ trÎ cÇn chiÕm lÜnh, c¸c h×nh thøc chuẩn mùc nh­ tri thøc, kÜ n¨ng, mÉu hµnh vi, c¸c c¸ch øng xö, tiªu chuÈn ®¹o ®øc, nhaân caùch con ngöôøi . §Ó lµm cho c¸c ®èi t­îng ho¹t ®éng nµy ®­îc ®éng c¬ hãa cÇn t¹o ra c¸c mèi liªn hÖ logic vµ sù phô thuéc gi÷a nã vµ kinh nghiÖm hiÖn cã cña trÎ. §iÒu nµy chØ ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi lôùn quan t©m ®Õn viÖc tæ chøc m«i tr­êng ho¹t ®éng cña trÎ. ThiÕt kÕ vµ tæ chøc tèt m«i tr­êng ho¹t ®éng th× míi t¹o cho trÎ kh«ng gian vµ thêi gian ®éc lËp hµnh ®éng, suy nghÜ, ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng nhËn thøc, giao tiÕp s¸ng t¹o vËn ®éng ,c¶m xóc, x· héi ...,®ång thêi gi¸o viªn cã c¬ héi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ së thÝch cña trÎ, cã nhiÒu thêi gian quan s¸t trÎ, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ViÖc thiÕt kÕ m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng cã t¸c dông tèt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ mÇm non, lµ ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc phï hîp víi t©m sinh lÝ trÎ nhá.V× ho¹t ®éng gãc chÝnh lµ n¬i trÎ cã thÓ ch¬i vµ tù ho¹t ®éng mét m×nh hoÆc trong nhãm nhá, qua ®ã ph¸t huy tÝnh ®éc lËp, chñ ®éng cña trÎ, khuyÕn khÝch trÎ ra quyÕt ®Þnh (trÎ tù chän gãc ch¬i m×nh thÝch...)gióp trÎ häc c¸ch cïng ch¬i, cïng céng t¸c. hoã trôï vieäc hoïc caùc moân hoïc khaùc. Giuùp treû phaùt trieån moät caùch toaøn dieän hôn. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc thiÕt kÕ vµ tæ chøc m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò: Moät soá bieän phaùp thieát keá naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng goùc ôû tröôøng MN Maàm Non. Nhaèm ñaùp öùng nhieäm vuï môùi cuûa ngaønh Giaùo duïc ñeàà ra. 2/ Muïc ñích , nhieäm vuï vaø phaïm vi nghieân cöùu: a/ Muïc ñích nghieân cöùu: Taïo uy tín cho nhaø tröôøng töø ñoù giuùp nhaø tröôøng khaúng ñònh mìnhtrong coâng taùc phaùt trieån giaùo duïc. Treû yeâu meán coâ, yeâu meán tröôøng , töø ñoù phuï huynh tin töôûng, xaõ hoäi quan taâm – caùc ngaønh, caùc caáp, chính quyeàn cuøng hôïp söùc xaây döïng nhaø tröôøng ñeå laøm toát coâng taùc giaùo duïc ñaït keát quaû cao. b/ Nhieäm vuï nghieân cöùu: Ñaùnh giaù thöïc traïng quaûn lyù naâng cao chaát löôïng daäy hoaït ñoäng Goùc treân lôùp ôû tröôøng MN Maàm Non. Ñeà xuaát moät soá bieän phaùp cuûa Hieäu tröôûng nhaèm naâng cao chaát löôïng daäy hoaït ñoäng goùc. ÔÛ tröôøng MN Maàm Non trong hieän taïi vaø nhöõng naêm tieáp theo. c/ Phaïm vi nghieân cöùu: Böôùc ñaàu laøm quen coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc, khaû naêng vaø ñieàu kieän coøn haïn cheá, neân toâi chæ tìm hieåu thöïc traïng vaø ñöa ra moät soá bieän phaùp naâng cao chaát löôïng daäy hoaït doäng Goùc ôû tröôøng MN Maàm Non. 3/ Ñoái töôïng khaùch theå vaø ñòa baøn nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu Thöïc traïng vaø bieän phaùp veà coâng taùc naâng cao chaát löôïng daäy hoaït ñoäng Goùc. Khaùch theå nghieân cöùu: hoaït ñoäng Goùc ôû treû 5 tuoåi thöïc hieän chöông trình ñoåi môùi. c. Ñòa baøn nghieân cöùu: Tröôøng MN Maàm Non xaõ Eakmuùt. Huyeän Eakar. PHAÀN II : NOÄI DUNG I. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ 1.) Moät soá vaán ñeà cô baûn vaø cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi: * vaøi neùt veà vaán ñeà nghieân cöùu: 1.1 Ñaëc ñieåm baûn chaát cuûa hoaït ñoäng Goùc. Hoaït ñoäng khoâng phaûi laø thöøa naêng löôïng ( Nhö caùc nhaø tö saûn phöông taây quan nieäm) maø hoaït ñoäng ôû ñaâycuï theå laø hoaït ñoäng goùccuûa treû ñöôïc ngöôøi lôùn toå chöùc,höôùng daãn, giuùp ñôûteû taùi taïo laïi nhöõng kieán thöùc treû ñaõ ñöôïc hoïc, ñöôïc nhìn thaáy, nghe thaáy, sôø thaáy. Trong giôø hoïc, nhöõng söï vieäc, hieän töôïng saåy ra trong moâi tröôøng soáng gaàn guõi treû, thoâng qua ñoù treû hoïc ñöôïc maãu nhaân caùch phuø hôïp vôùi xaõ hoäi loaøi người . Treû chôi chuû yeáu do maâu thuaãn nhu caàu vaø khaû naêng cuûa treû, nhu caàu muoán baét chöôùc , muoán laøm ngöôøi lôùn, nhöng khaû naêng vaø söùc löïc cuûa trẻ chöa ñuû ñeå laøm ngöôøi lôùn do ñoù treû giaûi toaû maâu thuaãn ñoù döôùi moät hình thöùc cöïc kì ñoäc ñaùo ñoù laø hoaït ñoäng Goùc: - Góc học tập - Góc thiên nhiên - Góc xây dựng - Góc phân vai Nghóa laø chuùng tham gia vaøo xaõ hoäi ngöôøi lôùn theo caùch rieâng cuûa mình. Chuùng töôûng töôïng mình laø ngöôøi lôùn vaø cuõng ñoùng moät cöông vò xaõ hoäi nhö hoï Ví duï: Ngöôøi meï , coâ giaùo, chuù coâng nhaân, baùc syõ…. . Vôùi vai troø chuùng taùi taïo laïi cuoäc soáng cuûa ngöôøi lôùn moät caùch toång quaùt trong hoaøn caûnh töôûng töôïng. Hoaït ñoäng Goùc coù moät ñaëc tröng raát rieâng vì chôi cuûa treû khoâng phaûi laø thaät, maø laø giaû Vôø, nhöng söï giaû vôø aáy mang tính chaát raát thaät. Ví duï : Goùc xaây döïng : treû giaû vôø ñoùng vai chuù coâng nhaân, nhöõng vieäc laøm cuûa treû theå hieän raát caàn cuø, caëm cuïi laøm coâng vieäc cuûa ngöôøi coâng nhaân ñoàng thôøi treû bieát hôïp taùc vôùi nhau ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc ñöôïc giao. Hay treû “ Giaû vôø ñoùng vai Baùc só” treû theå hieän laø laø 1 Baùc só toát heát loøng chaêm soùc beänh nhaân cuûa mình.nhöng hoaït ñoäng cuûa treû khoâng nhằm ñeán muïc ñích cuoái cuøng laø chöõa khoûi beänh cho beänh nhaân maø chæ ñeå thoaû maõn nhu caàu xaõ hoäi cuûa treû – laøm quen vaø tham gia vaøo xaõ hoäi ngöôøi lôùn. Töùc laø hoaït ñoäng goùc cuûa treû khoâng nhaèm laøm ra saûn phaåm maø nằm trong söï haáp daãn cuûa quaù trình hoaït ñoäng. Ví dụ: Goùc hoïc taäp: Treû taùi taïo laïi nhöõng gì ñaõ ñöôïc coâ daäy trẻ trên tieát hoïc hoaëc nhöõng kieán thöùc chöa chuyeån taûi heát trong tieát hoïc chung. Nhaèm taïo cho treû söï ghi nhôù vöõng beàn hôn.Vaø tö duy tröøu töôïng phaùt trieån, keøm theo laø tö duy logic, tö duy ngoân ngöõ cuõng phaùt trieån. Trong caùc giôø hoïc tröôùc coâ daäy caùc chaùu naën nhöõng con vaät nuoâi trong nhaø, hoaëc naën nhöõng ngöôøi thaân, trong hoaït ñoäng goùc chaùu coù theå saùng taïo naën coâ giaùo vaø caùc baïn ñi chôi coâng vieân,… Nhö vaäy, roõ raøng hoaït ñoäng goùc ñöôïc phaùt trieån vaø môû roäng daàn theo söï phong phuù vaø môû roäng caùc moái quan heä qua laïi cuûa treû vôùi moâi tröôøng xung quanh. Baûn chaát hoaït ñoäng goùc laø moät hoaït ñoäng phaûn aùnh saùng taïo, ñoäcñaùo söï taùc ñoäng qua laïi giöõa treû vôùi moâi tröôøng xung quanh. Khi treû hoaït ñoäng goùc coù nghóa laø ñang soáng cuoäc soáng thöïc. Coù theå noùi treû thöïc söï laø moät chuû theå tích cöïc, haønh ñoäng moät caùch töï löïc, töï nguyeän vaø töï tin. 1.2/ YÙ nghóa giaùo duïc cuûa vieäc toå chöùc hoaït ñoäng goùc. Trong hoạt động góc là tổng hoà các loại trò chơi . trong quá trình chơi trẻ có thể töï bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trưng cơ bản của trò chơi là quá trình tưởng tưởng biểu hiện rất rõ nét, trẻ được tự do tái tạo nghĩa là tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung chơi…vì vậy mà nội dung chơi luôn phụ thuộc vào kinh nghiệm của trẻ. Hoạt động góc là phương tiện giáo dục nhaän thöùc. Trong quá trình thực hiện các trò chơi, trẻ phải sử dụng các phương tiện, đồ dùng, nhờ sự tiếp xúc đó mà vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng như: tên gọi, màu sắc, kích thước, hình dạng những thuộc tính không gian của đồ vật….. hay khi đứng trên cương vị của người lớn( qua các vai chơi) để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới hiểu được ý nghĩa hoạt động của con người là: làm việc vì người khác. Hoaït động góc còn củng cố chính xác, và mở rộng sự hiểu biết của treû về hiện tượng xung quanh. Nội dung của hoạt động góc là cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động trẻ phản ánh cuộc sống đó một cách sáng tạo và độc đáo chứ không phải mô phỏng hoàn toàn. Thông qua hoạt động góc trẻ đã thực sự làm chủ những gì trẻ biết tức là trẻ biết vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu cầu chơi. Ví dụ: Không có dao để cắt rau khi chơi trò chơi (nấu ăn), trẻ dùng miếng nhựa giống con dao để cắt và tiến hành thao tác như đang cắt bằng dao thật. Hơn thế nữa những biểu hiện tri thức của trẻ thu nhận được trong cuộc sống sẽ được củng cố, chính xác hoá và sâu sắc hơn. Ví dụ : Sự hiểu biết về công việc của bác công nhân, của Bác sĩ sẽ sâu sắc hơn khi chơi trò chơi xây dựng, trò chơi Bác sĩ. Cũng trong hoạt động góc, phát triển nhu cầu nhận thức, tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Đây là một cơ sở căn bản để giáo dục trí tuệ cho trẻ, hoaëc trong khi hoạt động trẻ đóng một vai nào đó thể hiện những hành động và mối quan hệ của người lớn, trẻ muốn đóng đúng hơn, giống thật hơn, nhưng vốn tri thức vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của trẻ chưa đủ nên cũng xuất hiện nhu cầu nhận thức mới, đó cũng là một yếu tố trong sự phát triển trí tuệ. Trong khi hoạt động góc các quá trình tâm lý, nhận thức cũng phát triển, chẳng hạn khi đóng vai, mô tả hiện tượng này hay hiện tượng kia, trẻ thường suy nghĩ về chúng thiết lập mối quan hệ giữa các hiện tượng khác nhau, tức là trẻ phải huy động tất cả tri thức của mình, lúc này tư duy, trí nhớ của trẻ cũng được phát triển. Trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng nhau, trao đổi tư tưởng thoả thuận, thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn khác hiểu và phải hiểu lời bạn khác nói, nên ngôn ngữ được phát triển. Ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng vì nhờ có ngôn ngữ trẻ mới giao tiếp và trình bầy ý kiến của mình với bạn. Cũng chính trong hoạt động góc trẻ phải luôn tạo ra hoàn cảnh chơi, sử dụng vật liệu thay thế, sử dụng các kí hiệu tượng trưng, điều này làm cho óc tưởng tượng, neân oùc sáng tạo của trẻ phát triển mạnh mẽ. Các troø chơi trong hoạt động Góc không ngừng làm cho trí tueä của trẻ phát triển mà còn ảnh hưởng rất lớn đến phát triển tình caûm xaõ hoäi của trẻ. Vì vậy hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ hướng tới cái đẹp, cái hoàn mỹ trong hành vi, cái đẹp trong giao tiếp, cư sử giữa người với người, góp phần hình thành hành vi xã hội của bản thân trẻ. Hình thành thái độ tích cực của trẻ đối với bản thân. Ví duï: Khi ñoùng vai Baùc só, do ñoäng cô baét chöôùc Baùc só gioáng thaät hôn neân treû deã daøng phuïc tuøng caùc qui taéc aån kín trong vai chôi. Ñoù laø baùc só aân caàn, chu ñaùo, thoâng caûm vaø coù traùch nhieäm vôùi beänh nhaân. Hoaëc thoâng qua ngöôøi baùn haøng treû hoïc ñöôïc caùch cö söû giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi moät caùch lòch laõm, nhö chaøo hoûi caûm ôn… cuûa ngöôøi mua haøng vaø giao haøng trong khi giao tieáp. Thoâng qua troø chôi saùng taïo. Coâ giaùo giuùp treû hình thaønh phaåm chaát ñaïo ñöùc quí baáu nhö: loøng nhaân aùi, aân caàn, toát buïng, chu ñaùo, quan taâm, caûm thoâng thaät thaø, duõng caûm, kieân trì, chòu khoù… Ñaëc bieät laø loøng nhaân aùi – khoâng coù moät loaïi hình hoaït ñoäng naøo ôû tuoåi maãu giaùo laïi coù theå giuùp treû boäc loä xuùc caûm, tình caûm vaø thaùi ñoä cuûa mình moät caùch thoaûi maùi, töï nhieân nhö theå hieän caùc vai chôi trong hoaït ñoäng Goùc. Treû xuùc ñoäng, vui buoàn theo vai chôi cuûa mình, treû boàn choàn lo laéng hoài hoäp, xoùt xa khi con oám( trong troø chôi meï con); treû bieát aâu yeám, vuoát ve, chaûi ñaàu cho buùp be â(troø chôi vôùi buùp beâ). Treû thoâng caûm, voäi vaøng coù traùch nhieäm vôùi beänh nhaân khi ñoùng vai Baùc só ; Treû caàn cuø xeáp töøng vieân gaïch, moät caùch nheï nhaøng khi chôi troø chôi xaây döïng.. treû kheùo leùo kieân trì khi chôi troø chôi hoïc taäp( toâ caùc chöõ chaám môø , ñieàn chöõ coøn thieáu trong töø noái caùc soá vôùi soá löôïng ñoà vaät, caét daùn caùcù boâng hoa, hay quaû coøn thieáu treân caønh. Naën taùi taïo laïi caùc con vaät, traùi caây, veõ nhöõng gì maø chaùu nhìn thaáy hoaëc ñaõ ñöôïc hoïc trong caùc tieát hoaït ñoäng chung maø chöa thöïc hieän heát. Nhö vaäy hoaït ñoäng goùc coøn laø phöông tieän phaùt trieån ngoân ngöõ noùi vaø ngoân ngöõ vieát cho treû. Söï suy luaän phaùn ñoaùn, oùc tö duy hình töôïng vaø tö duy tröøu töôïng tö duy loâ rích cuûa treû ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån maïnh . Cöù nhö vaäy qua quaù trình hoaït ñoäng Goùc vieäc traûi nghieäm tình caûm vaø vieäc luaân ñoåi vai chôi giuùp treû ñaët mình vaøo vò trí cuûa ngöôøi khaùc, töø ñoù bieåu töôïng cuûa loøng nhaân aùi daàn ñöôïc khaéc saâu trong treû, ñaët neàn moùng ñaàu tieân cho vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc ôû treû Maàm Non. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng goùc coøn laø phöông tieän giaùo duïc theå chaát cho treû maãu giaùo vì phaàn lôùn caùc hoaït ñoäng coù keøm theo vaän ñoäng : Ñi, chaïy, nhaåy..nhöõng vaän ñoäng naøy seõ giuùp ñaåy maïnh quaù trình trao ñoåi chaát, taêng hoâ haáp, maùu löu thoâng…giuùp cho caùc chöùc naêng khaùc nhau cuûa cô theå phaùt trieån vaø cuûng coá caùc vaän ñoäng cô baûn. Ñi, chaïy nhaûy..phaùt trieån caùc toá chaát nhanh, maïnh, beàn, kheùo… Maët khaùc trong khi hoaït ñoäng vôùi nhieàu theå loaïi hoaït ñoäng vôùi nhieàu chuûng loaïi phong phuù vôùi caùc ñoà chôi haáp daãn nhieàu maàu saéc, treû phaán khôûi vui ve ûlaø ñieàu kieän toát cho söï phaùt trieån theå löïc vaø taâm lyù treû maãu giaùo. Hoaït ñoäng goùc bao goàm caû caùc troø chôi saùng taïo cuõng laø phöông tieän giaùo duïc thaåm my õcho treû, thoâng qua hoaït ñoäng chôi treû caûm nhaän ñöôïc caùi ñeïp cuûa söï phong phuù ña daïng veà maàu saéc, veà kích thöôùc, chaát lieäu, aâm thanh cuûa ñoà vaät, ñoà chôi. ø Thoâng qua quaù trình hoaït ñoäng treû coøn caûm nhaän ñöôïc caí ñeïp trong haønh vi cö söû giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. Ñaëc bieät laø trongtroø chôi xaây döïng, laép gheùp giuùp treû töï mình saùng taïo ra caùi ñeïp( caùc coâng trình xaây döïng) töø ñoù phaùt trieån tình caûm thaåm myõ cho treû. Cuoái cuøng hoaït ñoäng goùc coøn laø phöông tieän giaùo duïc lao ñoäng vì trong caùc hoaït ñoäng goùc thöôøng phaûn aùnh sinh hoaït cuûa ngöôøi lôùn trong xaõ hoäi, phaûn aùnh caùc hình thöùc lao ñoäng cuûa ngöôøi lôùn neân qua caùc troø chôi hình thaønh ôû treû moät soá kyõ naêng lao ñoäng nhö caàm dao, caàm keùo, caùc thao taùc naáu aên queùt doïn nhaø cöûa cuõng qua hoaït ñoäng goùc, Treû ñònh ra ñöôïc muïc ñích chôi vaø noã löïc cuøng nhau thöïc hieän keát quaû. Taát nhieân khoâng mang laïi keát quaû cuï theå naøo nhöng coù taùc duïng hình thaønh tính muïc ñích, tính toå chöùc, tính saùng taïo, tính caàn cuø, khaû naêng chuù yù, tö duy, ngoân ngöõ tính ñoàng ñoäi, tính hôïp taùc. Tính nhöôøng nhòn ,töông thaân töông aùi… ñaây chính laø nhöõng phaåm chaát caàn thieát cho hoaït ñoäng sau naøy. Ngoaøi ra nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc trong quaù trình hoaït ñoäng goùc coù yù nghóa tích cöïc trong vieäc giaùo duïc loøng yeâu lao ñoäng. Vì theá NK. Crupxaia noùi: “Troø chôi ño,ù chính laø lao ñoäng”. * Toùm laïi: Vôùi nhöõng yù nghóa raát quan troïng nhö treân hoaït ñoäng goùc coù giaù trò raát lôùn trong vieäc phaùt trieån toaøn dieän nhaân cuûa treû maãu giaùo vaø ñaõ trôû thaønh phöông tieän ñeå giaùo duïc treû em; coù giaù trò khoâng nhoû noù quyeát ñònh söï thaønh coâng trong vieäc phaùt trieån Tình caûm xaõ hoäi – phaùt trieån thaåm myõ- phaùt trieån theå chaát – phaùt trieån ngoân ngöõ - phaùt trieån nhaän thöùc. Hay noùi caùch khaùc noù laø phöông tieän giaùo duïc khoâng theå thieáu nhaèm phaùt trieån toaøn dieän nhaân caùch vaø trí tueä cho treû ôû tröôøng Maàm Non . Vôùi yù nghóa treân toâi hy voïng neáu ñeà taøi thaønh coâng seõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng daäy hoaït ñoäng Goùc taïi nôi toâi coâng taùc. 3/ Thöïc traïng trong coâng taùc chæ ñaïo thöïc hieän hoaït ñoäng Goùc cuûa tröôøng Maàm Non. a/ Vaøi neùt veà ñòa lyù, kinh teá: Tröôøng MN Maàm Non naèm treân ñòa baøn xaõ Eakmuùt thuoäc vuøng 2. coù 1 buoân Daân Toäc Eâñeâ ñaëc bieät khoù khaên veà kinh teá, chính trò cuõng laø moät ñieåm töông ñoái noùng cuûa huyeän, coù nhieàu daân toäc anh em sinh soáng nhöng chuû yeáu laø ñaân toäc taïi choã vaø daân toäc kinh. Tröôøng coù 4 ñieåm tröôøngù 1 khu trung taâm dieän tích 1050 m2 coøn cacù ñieåm khaùc ñaõ coù ñaát rieân, 1 phoøng hoïc rieâng. phoøng xaây caáp 4: 3phoøng , phoøng taïm : 1phoøng coù moät ñieåm tröôøng caùch ñieåm chính 18 km. coøn laïi caùc ñieåm khaùc caùch ñieåm chính töø 1 ñeán 3 km. Xaõ Eakmuùt laø vuøng noâng thoân chuû yeáu laø troàng caây coâng nghieäp, troàng luùa vaø troàng rau xanh. b/ Vaøi neùt veà vaên hoaù giaùo duïc: Ñöôïc söï quan taâm saâu saùt cuûa laõnh ñaïo phoøng giaùo duïc, cuûa chính quyeàn ñòa phöông neân nhìn chung söï nghieäp giaùo duïc cuûa xaõ Eakmut ã ngaøy moät thay da ñoåi thòt caû xaõ coù 6 tröôøng. Trong ñoù coù 2 tröôøng ñang xaây döïng tröôøng chuaån quoác gia. Caùc caáp hoïc, ngaønh hoïc coù : Maàm Non: 2 tröôøng, Trung hoïc cô sôû : 1 tröôøng, Tieåu hoïc 3 tröôøng. Thôøi gian qua maëc duø nhaø tröôøng ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích ñaùng keå nhöng cuõng coøn khoâng ít khoù khaên, chaát löôïng giaùo duïc coøn haïn cheá. Veà ñoäi nguõ giaùo vieâncoù: Ñaïi hoïc : 1 ñ/c ñaït : 7,7 % , Cao Ñaúng : 9 ñ/c ñaït : 75 %, Chuaån hoaù : 2ñ/c ñaït : 16,7 % Giaùo vieân coøn thieáu so vôùi qui ñònh bieân cheá lôùp. Soá hoïc sinh ñöôïc toå chöùc aên baùn truù : 110 chaùu ñaït : 47 % . Coù 5/9 lôùp aên baùn truù, coøn laïi hoïc 2 buoåi treân ngaøy. c/ Veà tình hình xaõ hoäi hoaù giaùo duïc: Laâu nay vieäc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc ôû ngaønh hoïc maàm non noùi chung , tröôøng maàm non noùi rieâng, ñöôïc phaùt huy maïnh meõ nhaèm huy ñoäng treû ñeán tröôøng ñaït keá hoaïch phoøng giao. Ñaëc bieät laø huy ñoäng toái ña treû 5 tuoåi ra lôùp nhaèm thöïc hieän nhieäm vuï ngaønh giao laø( phoå caäp treû 5 tuoåi). Ñoàng thôøi xaây döïng cô sôû vaät chaát cho ngaønh hoïc theo phaân caáp quaûn lyù. Tuy vaäy vaãn coøn khoâng ít khoù khaên. d/ Veà tình hình lôùp , giaùo vieân lôùp choïn ñeå thöïc nghieäm. Hoïc sinh lôùp laù *Toång soá chaùu 30 chaùu taát caû caùc chaùu ñieàu baùn truù, trong ñoù coù 19 chaùu con em ñoàng baøo daân toäc ít ngöôøi. - Giaùo vieân: 1 coâ daïy caû ngaøy. - Coâ: Phaïm Thò Hoa sinh naêm 1973. Gia ñình ôû caùch tröôøng khoaûng 4 km - Trình ñoä chuyeân moân : Cao Ñaúng - Trình ñoä vaên hoaù: 12/12 - Coâ laø giaùo vieân gioûi caáp huyeän nhieàu naêm lieàn. - B¶n th©n: yªu nghÒ, cã chuyªn m«n nghiÖp vô cao, cã kh¶ n¨ng s­ ph¹m. Coâ laø ñaûng vieân Ñaûng coäng saûn Vieät Nam. - C¬ së vËt chÊt cña líp ®­îc trang bÞ: 1 phoøng xaây caáp 4 dieän tích söû duïng 40m2 c¸c ®å dïng häc tËp trang bÞ ®ñ cho trÎ nh­ : bót s¸p, giÊy mµu, hå d¸n… - C¸c ch¸u nh×n chung kháe m¹nh, nhanh nhÑn, thÝch kh¸m ph¸ c¸i míi, cïng mét løa tuæi..., thuËn lîi cho viÖc tiÕp thu kiÕn thøc do c« truyÒn ®¹t. Baûn thaân laø caùn boä quaûn lyù khoâng tröïc tieáp ñöùng lôùp â- nhiÒu trÎ ch­a häc qua líp choài. -Vèn kinh nghiÖm cña trÎ ch­a phong phó vµ ®ång ®Òu (cã trÎ coù ít kinh nghiÖm, cã trÎ khoâng coù kinh nghiÖm) c¸c thoùi quen kÜ n¨ng chöa ñöôïc hình thaønh. Nhö thoùi quen töï phuïc vuï, thoùi quen aên uoáng, thoùi quen veä sinh, thoùi quen ngoài hoïc, thoùi quen giao tieáp, ngoân ngöõ giao tieáp, ngoân ngöõ baát ñoàng kó naêng thöïc hieän hoaït ñoäng goùc haàu nhö chöa coù...) Hoaït ñoäng goùc cuõng coøn nhieàu baát caäp. Kinh nghieäm daïy hoaït ñoäng goùc cuûa giaùo vieân cuõng coøn nan giaûi. Ñoà duøng, ñoà chôi, duïng cuï, phöông tieän, khoâng gian ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng goùc haàu nhö chöa ñaït yeâu caàu. Phoøng hoïc chaät heïp, khoâng gian chôi khoâng ñaùp öùng nhu caàu cuûa treû. Caùc chaùu laø con em DT ít ngöôøi chieám 63,3% coù ñôøi soáng kinh teá cöïc kì khoù khaên, trình ñoä daân trí thaáp, chính vì theá neân hoï ít quan taâm tôùi vieäc hoïc taäp cuûa con em , maø phaàn lôùn nhôø vaøo söï giaùo duïc, nuoâi döôõng cuûa coâ giaùo. -ViÖc cïng c« thiÕt kÕ vµ t¹o dùng m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ cßn nhiÒu h¹n chÕ Phuï huynh chöa thöïc söï quan taâm tôùi vieäc phoái keát hôïp vôùi nhaø tröôøng ñeå nuoâi döôõng vaø giaùo duïc treû . * Tình hình chaát löôïng cuûa lôùp khi chöa ñöa saùng kieán kinh nghieäm vaøo aùp duïng : . §Çu tiªn t«i kh¶o s¸t vÒ tr×nh ®é nhËn thøc vµ kÜ n¨ng ho¹t ®éng cña trÎ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Kh¶o s¸t Sè trÎ/tØ lÖ Tr×nh ®é nhËn thøc KÜ n¨ng ho¹t ®éng §¹t Ch­a ®¹t §¹t Ch­a ®¹t 30 11 19 8 22 TØ lÖ 36,7% 63,4% 26,7% 73,3% - VÒ tr×nh ®é nhËn thøc : Sè trÎ ®¹t lµ 11/30 ®¹t tØ lÖ 36,7% Sè trÎ ch­a ®¹t lµ 19/30 ®¹t tØ lÖ 63,4% - VÒ kÜ n¨ng ho¹t ®éng: Sè trÎ ®¹t lµ 8/30 ®¹t tØ lÖ 26,7% Sè trÎ ch­a ®¹t lµ 22/30 ®¹t tØ lÖ 73,3% + Qua kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é nhËn thøc vµ kü n¨ng ho¹t ®éng theo nhãm cña trÎ líp m×nh t«i thÊy møc ®é ®¹t ë hai tiªu chÝ ®Òu thÊp, gi¸o viªn cÇn t×m tßi, s¸ng t¹o vµ thiªt kÕ ra c¸c m«i tr­êng ®Ó ë ®ã trÎ hoat ®éng mét c¸ch tÝch cùc nhÊt. 4./ Moät soá bieän phaùp thieát keá naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng goùc ôû tröôøng Maàm Non. * Caên cöù vaøo thöïc traïng treân toâi ñaõ traên trôû tìm toøi vaø thieát keá moät soá moâi tröôøng hoaït ñoäng môùi cho treû nhaèm daäy treû tham gia hoaït ñoäng goùc ñaït keát quaû cao cuï theå nhö sau: * ViÖc thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ ®­îc tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Chia diÖn tÝch phßng thµnh c¸c gãc hoÆc c¸c khu vùc ch¬i kh¸c nhau + Bè trÝ gãc ch¬i yªn tÜnh (t¹o h×nh, s¸ch..) xa c¸c gãc ån µo( x©y dùng, gia ®×nh, b¸n hµng..) + Cã gãc cè ®Þnh (gãc t¹o h×nh, gia ®×nh, s¸ch..), cã gãc di ®éng hoÆc thay ®æi tuú theo chñ ®Ò chÝnh cña líp trong thêi gian ®ã + Cã ranh giíi riªng gi÷a c¸c gãc (sö dông m¶ng t­êng, c¸c gi¸, tñ ®Ó ng¨n c¸ch) + Cã lèi ®i l¹i gi÷a c¸c gãc, ®ñ réng cho trÎ di chuyÓn + Bè trÝ bµn ghÕ ,®Öm, gèi.. phï hîp víi tõng gãc + §å ch¬i, häc liÖu ®Ó më, võa tÇm víi cña trÎ + §Æt tªn gãc dÔ hiÓu ®èi víi trÎ + Sau mçi chñ ®Ò cÇn thay ®æi c¸ch bè trÝ vµ ho¹t ®éng ë c¸c gãc ®Ó t¹o c¶m gi¸c míi l¹ vµ hÊp dÉn ®èi víi trÎ + Cho phÐp trÎ tham gia tæ chøc gãc ch¬i cña m×nh *Mét sè biÖn ph¸p thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ: a. Thư viện đồ chơi: Ngoài những giờ học, hoạt động trên lớp, trẻ được luân phiên đến thư viện chơi, tập… bởi nơi đây vó nhiều loại sách, đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng. Thư viện đồ chơi có nhiều góc chơi giúp trẻ học bằng chơi, chơi mà học rất có kết quả nhö vaäy thư viện đồ chơi nhiều loại sách từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo theo chủ đề, chủ điểm phục vụ nội dung chương trình giáo dục của ngành mầm non seõ thöïc hieän toát chuyên đề “Làm quen văn học - chữ viết”, laø hieäu tröôûng nhà trường,toâi luoân lo laéng suy nghĩ cần phải thaønh laäp phòng thư viện đồ chơi, nhằm tạo điều kiện để trẻ được thực nghiệm. Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi mầm non. Bước đầu hình thành cho trẻ có một số kỹ năng “đọc viết” chuẩn bị điều kiện để trẻ vào học phổ thông. Nhaø tröôøng caàn coù các loại sách: Những bộ tranh nhà trẻ, truyện tranh chữ to, thơ chữ to, tạp chí, hoạ báo đều có hình ảnh minh hoạ. Về truyện thì có truyện cổ tích kể theo tranh, truyện dân gian Việt Nam, truyện kể sáng tạo. Những bài thơ, ca dao, đồng dao cùng các nguồn tài liệu được chọn lựa phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và các nội dung sách có liên quan đặc thù văn hoá địa phương. Sách là một phần trong đồ dùng đồ chơi cho trẻ: sách giúp trẻ làm quen môi trường chung quanh, làm quen với tạo hình, với toán, với chữ viết… Ngoài ra, còn có sách cho cô tham khảo những nội dung văn hoá dân tộc Việt Nam , chăm sóc sức khoẻ, sách truyện tranh của nước ngoài… đối với trẻ đồ chơi cũng là một loại sách đặc biệt sinh động. Trẻ không những xem tranh, ngắm nhìn tranh trong sách mà trẻ còn hoạt động với đồ vật, đồ chơi, và tự kể theo ngôn ngữ của trẻ. Cô giúp trẻ sửa những từ trẻ dùng không đúng và giúp trẻ phát triển từ mới. Trẻ có thể tự làm sách truyện từ tranh ảnh do trẻ tự vẽ hoặc sưu tầm để rèn luyện khéo tay. Trẻ chơi ghép tranh có từ dưới tranh, trẻ chỉ các “chữ cái” hoặc “từ” trẻ đã làm quen. Trẻ kể chuyện theo tranh về các loại thực phẩm, món ăn cách chế biến. Bộ tranh lô tô giúp trẻ kể chuyện những vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng… trên cùng một bức tranh, nhiều trẻ kể theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra với đồ chơi nước, trẻ tưởng tượng thuyền, đò trôi trên sông, đồ chơi cát trẻ nghĩ ra cách chơi đắp núi, xây cầu vừa chơi vừa đọc thơ, ca dao, đồng dao… Trong thư viện đồ chơi có bàn xoay, có tranh rời trẻ tự sắp thành câu chuyện, có sân khấu rối với đủ loại rối… để trẻ diễn tập, tạo nhiều hứng thú. Trẻ giới thiệu nhân vật trong truyện và thơ, trẻ có thể thể hiện các nhân vật trong vai Thánh Gióng, Tấm Cám, Cấy khế… làm tái hiện tâm trạng, hành động, ngôn ngữ của các nhân vật trong câu chuyện, trẻ cũng tự chơi với nhân vật rối và còn dùng rối để kể, nói chuyện một cách tự nhiên. Đồ chơi vốn có nhiều chủng loại trong đó đồ chơi bằng điện tử mang tính giáo dục hiện đại. Loại đồ chơi này vừa hình ảnh vừa có âm thanh, trẻ phân biệt tiếng kêu của nhân vật, phân biệt các phương tiện giao thông. Trẻ chơi chuyển động các hình ảnh trên màn hình thật say sưa hấp dẫn. Trẻ hiểu tiếng tượng thanh như “suối chảy róc rách”, “chim hót líu lo” tiếng tượng hình “mây trôi lững lờ”, em bé được “nâng niu”. Cô hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn, trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều truyện, nắm vốn từ phong phú phân biệt từ láy như “lung linh, lấp lánh…” hiểu từ chính xác hơn như “run cầm cập, kêu ầm ĩ”… bước đầu cảm nhận từ văn học “đẹp như trăng rằm, đẹp như tơ nhuộm”… trẻ nói trôi chảy khi diễn đạt ý muốn và cảm xúc tình cảm của mình; và có thể sử dùng các từ này vào đời sống của trẻ. Ở phòng thư viện đồ chơi còn trang bị phương tiện nghe, nhìn đầy đủ với băng tiếng, băng hình như Tích Chu, Cô bé quàng khăn đỏ… trẻ nghe mãi, thích xem phim, hiểu rõ nội dung câu chuyện, kể lại cho ông bà cha mẹ và bạn bè nghe. Trường đã chỉ đạo giáo viên ở lớp và giáo viên phụ trách phải nắm chương trình giảng dạy, và cùng hợp tác rất chặt chẽ nên việc thực hiện chuyên đề đã đạt kết quả rất cao. Việc trang trí góc sách, đồ dùng đồ chơi phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tăng cường các điều kiện cho trẻ được hoạt động cá nhân và theo nhóm nhỏ. Trẻ được rèn luyện khả năng quan sát, cảm thụ, giúp trẻ yêu thích văn học, phát triển năng khiếu. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ trước quần chúng, trước các bậc phụ huynh, các buổi liên hoan văn nghệ, không chỉ có trẻ năng khiếu tham gia mà lần lượt các trẻ trong trường đều được trình diễn kể chuyện, đọc thơ gây được nhiều niềm tin, cảm tình. b, ThiÕt kÕ tranh chñ ®iÓm +Môc ®Ých: - G©y høng thó cho trÎ, cung cÊp kinh nghiªm cho trÎ - §Ó cho mäi ng­êi biÕt ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Ph¶n ¸nh néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò , chñ ®iÓm ,®Ó c« vµ trÎ h­íng vµo thùc hiÖn. • Tranh chñ ®iÓm treo ë vÞ trÝ dÔ nh×n Tranh chñ ®iÓm cã thÓ lµ tranh vÏ tËp thÓ cña c¸c trÎ vµ c« hoÆc tranh theo kiÓu m¹ng . Cã sù bæ sung d­íi m¶ng mét ®Ò tµi ®Ó cung cÊp thªm kiÕn thøc , kinh nghiÖm cho trÎ Cô thÓ c¸ch lµm tranh chñ ®iÓm ë mét sè vÝ dô nh­ sau: -VD: Chñ ®iÓm “ ThÕ giíi ®éng vËt” Tr­íc khi b­íc vµo chñ ®iÓm coâ troø chuyÖn trao ®æi vÒ chñ ®iÓm s¾p học coâ t×m hiÓu xem trÎ ®· biÕt vµ ch­a biÕt ®iÒu g× vÒ chñ ®iÓm, ®Ó tõ ®ã cïng trÎ vµ phô huynh chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu nh­ : tranh ¶nh, c¸c con vËt, m« h×nh, b¨ng ®Üa vÒ c¸c loµi ®éng vËt Khi thiÕt kÕ tranh chñ ®iÓm coââ còng cïng trÎ trß chuyÖn, th¶o luËn vÒ nôi soáng, ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c loµi ®éng vËt ®ã, cho c¸c ch¸u vÏ 1 bøc tranh tËp thÓ (trªn giÊy cuén to ghÐp vµo) vÒ thÕ giíi cña c¸c loµi ®éng vËt : ®éng vËt sèng trong gia ®×nh (chã, mÌo,gµ, ngan...), ®éng vËt sèng d­íi n­íc (c¸, t«m, cua, èc, mùc..), ®éng vËt sèng trong rõng (hæ, khØ, b¸o, voi...), c¸c loµi c«n trïng (b­ím, ong, chuån chuån...). Kh«ng nhÊt thiÕt trÎ ph¶i vÏ xong trong mét bu«Ø , mµ c« vµ trÎ bæ xung tiÕp vµo c¸c chñ ®Ò nh¸nh nhá sau ®ã b»ng c¸ch vÏ hoÆc t« mµu (trªn giÊy A4), råi c¾t d¸n bæ xung vµo bøc tranh => §Õn cuèi chñ ®iÓm cã thÓ cho trÎ quan s¸t l¹i bøc tranh vµ tæng kÕt chñ ®Ò T­¬ng tù ë Chñ ®iÓm “ BÐ víi giao th«ng” coâ còng cïng trÎ chuÈn bÞ nh÷ng nguyªn vËt liÖu më ë gãc chñ ®iÓm nh­: tranh ¶nh do trÎ s­u tÇm , bót s¸p mÇu , giÊy vÏ, giÊy mµu, giÊy nh¨n, hå d¸n , kÐo …. TrÎ t¹o lËp tranh chñ ®iÓm theo tõng chñ ®Ò nh¸nh, qua c¸c ho¹t ®éng chiÒu hoÆc ho¹t ®éng gãc ë gãc t¹o h×nh … c, ThiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng ë c¸c gãc theo c¸c chñ ®Ò Sau ®©y t«i xin ®i vµo thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®«ng ë c¸c gãc theo mét vµi chñ ®Ò cô thÓ: · Chñ ®Ò : Ngµy héi cña mÑ T«i thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng ë mét sè gãc nh­ sau : +Gãc s¸ch: - Trang trÝ gãc ®äc s¸ch: §Ó lµm cho gãc ®äc s¸ch thùc sù hÊp dÉn ®èi víi trÎ ,l«i cuèn trÎ, cÇn sö dông c¸c gam mµu s¸ng ®Ó trang trÝ gãc nµy : th¶m, ®Öm, c¸c giá ®Ó s¸ch …;tr­ng bµy c¸c con rèi ,trß ch¬i, tranh ¶nh; c¸c tËp b¨ng ghi ©m hoÆc b¨ng h×nh vÒ c¸c c©u chuyÖn cã trong gi¸ s¸ch; c¸c s¸ch do trÎ tù s­u tÇm… VÝ dô; - Cho trÎ ghi lêi høa víi mÑ Nguyªn liÖu: nh÷ng m¶nh giÊy nhá, bót s¸p mµu, hå d¸n. C¸ch t¹o m«i tr­êng: gi¸o viªn hái trÎ muèn høa ®iÒu g× víi mÑ, c« ghi gióp vµ ®Ó cho trÎ tù trang trÝ lêi høa ®ã, råi tù d¸n lªn - Lµm s¸ch vÒ mÑ mang tªn “Ai hiÓu mÑ nhÊt” d­íi d¹ng mét bµi pháng vÊn nho nhá => Qua ®ã trÎ hiÓu vÒ mÑ cña m×nh h¬n C¸ch lµm : ph¸t cho mçi mÑ cña trÎ m«t phiÕu vµ ®Ò nghÞ ghi ®Çy ®ñ th«ng tin. Mçi trÎ còng cã mét phiÕu t­¬ng tù, nh­ng c« gi¸o sÏ ghi theo sù hiÓu biÕt cña chÝnh ®øa trÎ. C« d¸n hai tê phiÕu ®ã c¹nh nhau vµ cho trÎ vµ mÑ cïng so s¸nh xem ai hiÓu mÑ m×nh nhÊt. + Gãc t¹o h×nh: Cho trÎ vÏ ch©n dung meï. Lµm b­u thieáp taëng coâ giaùo. Nguyªn liÖu : GiÊy A4, b×a mµu, giÊy nh¨n, giÊy mµu, kÐo, hå d¸n, d©y kim tuyÕn, l¸ c©y kh«, hoÆc t­¬i. C¸ch lµm : c« vµ trÎ cïng thiÕt kÕ c¸c lo¹i h×nh d¸ng cña b­u thiÕp. Sau ®ã c« cho trÎ tù trang trÝ theo nh÷ng g× trÎ thÝch =>TrÎ cã thÓ lµm trong giê ho¹t ®éng gãc hoÆc c¸c buæi ho¹t ®éng chiÒu TrÎ lµm tÝt ch÷ tËp thÓ ®Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m ®èi víi mÑ · Chñ ®Ò :Thế giới động vật T«i cã thÓ thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng më ë mét sè gãc sau: Gãc x©y dùng : cho trÎ x©y v­ên b¸ch thó (c«ng viªn huyeän Eakar) . ThiÕt kÕ tranh ho¹t ®éng gãc x©y dùng: Tranh chuång thó, v­ên hoa, th¶m cá, c¶ khu«n viªn cña v­ên b¸ch thó. T¹o c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó x©y chuång thó (hép, khèi gç, khèi nhùa, bé l¾p ghÐp, ®Ó ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng, n¨ng lùc c¶m thô cña trÎ. T¹o c¸c kiÓu th¶m cá b»ng c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau nh­: giÊy nh¨n, d©y nilon , nhùa T¹o ra hoa : cho trÎ lÊy xèp mµu c¾t thµnh c¸nh hoa, sau ®ã dÝnh vµo vá th¹ch, lÊy èng hót lµm cµnh. HoÆc lµm b»ng giÊy nh¨n vµ xèp quÊn quanh d©y thÐp. T¹o c©y : (c©y dõa, c©y v¹n tuÕ) Dïng giÊy b×a cò lµm th©n, xèp mµu lµm l¸ - Dïng sái, vá sß, ®Ó trÎ xÕp ®­êng ®i C¸c con vËt c« vµ trÎ cã thÓ t¹o thªm b»ng c¸ch vÏ h×nh c¸c con vËt ®ã råi g¾n vµo ®Õ xèp, ( Chó ý: ChuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu më ®Ó cho trÎ trang trÝ) · Lµm néi quy ë c¸c gãc. C« vµ trÎ cïng th¶o luËn vµ ®Ò ra néi quy cho tõng gãc ®ã. Hµng ngµy c« vµ trÎ cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ xem gãc ch¬i nµo ch¬i ngoan nhÊt, ®óng néi quy nhÊt Gãc BÐ tËp lµm néi trî - ThiÕt kÕ tranh ho¹t ®éng c¸c thùc phÈm ®­îc chÕ biÕn tõ ®éng vËt. C« chia thµnh 2 cét. Thùc phÈm sèng Thùc phÈm ®· ®­îc chÕ biÕn ( TrÎ vÏ hoÆc c¾t d¸n) (TrÎ vÏ hoÆc c¾t d¸n) ë mçi cét c« cho trÎ s­u tÇm, c¾t d¸n c¸c thùc phÈm sèng vµ chÝn Cho trÎ lµm c¸c bµi tËp vÒ dinh d­ìng ®Ó trÎ hiÓu ®­îc gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c¸c mãn ¨n.. - T¹o c¸c mãn ¨n tõ ®Êt nÆn: thÞt bß, x«i, ®ç - C« chuÈn bÞ c¸c nguyªn vËt liÖu cho trÎ lµm c¸c mãn ¨n nh­ : -Mãn nem: Tói nilon( lµm vá quÊn nem), GiÊy mµu vôn, xèp mµu vôn (lµm nh©n nem), b¨ng dÝnh 1 mÆt (d¸n) - Mãn b¸nh : ®Êt nÆn tr¾ng (nÆn b¸nh tr«i), ®Êt nÆn vµng (nÆn b¸nh r¸n) , · Chñ ®Ò : “ TÕt vµ mïa xu©n” ¥ chñ ®iÓm nµy t«i thiÕt kÕ m«i tr­êng ho¹t ®éng ë mét sè gãc nh­ sau: Gia ®×nh vui s¾m tÕt (Tranh vÏ ch©n dung mÑ) Mother (Tranh vÏ ch©n dung bè) Father (Tranh vÏ ch©n dung bÐ) Baby Thêi trang Mãn ¨n §å dïng Thêi trang Mãn ¨n §å dïng Thêi trang Mãn ¨n §å dïng Gãc “ Tæ Êm gia ®×nh” cho trÎ cïng ®i s¾m tÕt, qua ®ã trÎ hiÓu râ h¬n vÒ c«ng viÖc cña mäi ng­êi trong gia ®×nh trong ngµy tÕt - ThiÕt kÕ tranh ho¹t ®éng : C« cho trÎ cïng c¾t. Tranh ¶nh trong ho¹ b¸o, s¸ch truyÖn cò, råi d¸n lªn b¶ng ho¹t ®éng ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: * Gãc t¹o h×nh : ë chñ ®iÓm nµy cã thÓ cho trÎ lµm ra rÊt nhiÒu s¶n phÈm ë gãc t¹o h×nh b»ng c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau nh­: XÐ d¸n, vÏ c©y mïa xu©n Nguyªn vËt liÖu : giÊy mµu, hå d¸n, giÊy tr¾ng, bót s¸p mµu, kÐo... - Thæi vµ vÏ hoa ®µo, hoa mai( h×nh e1) Nguyªn vËt liÖu: giÊy A4 lo¹i dµy, mµu n­íc, èng hót, t¨m b«ng C¸ch lµm: lÊy mét Ýt mµu n­íc cho ra giÊy, dïng èng hót thæi theo c¸c h­íng t¹o thµnh cµnh, nh¸nh. Dïng b«ng t¨m chÊm mµu råi vÏ hoa, l¸ - Lµm tranh ®Êt ChuÈn bÞ:b×a cat t«ng cò c¾t thµnh tõng miÕng khæ A4, ®Êt nÆn C¸ch lµm c« cho trÎ chia ®Êt råi nÆn tõng chi tiÕt nhá g¾n lªn tranh - S¸ng t¹o tranh tõ rau cñ qu¶ ChuÈn bÞ : mµu n­íc, l¸ c©y, cñ cµ rèt c¾t nöa, tØa thµnh c¸nh hoa, cñ khoai t©y hoÆc khoai lang tØa hoa, giÊy A4 C¸ch lµm: c« cho trÎ lÊy nh÷ng chiÕc l¸, cñ ®· chuÈn bÞ s½n chÊm vµo b¸t mµu n­íc råi in ra giÊy, t¹o thµnh nh­ng bøc tranh ngé nghÜnh theo sù s¸ng t¹o cña trÎ. Qua c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh gióp trÎ ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng c¶m thô c¸i ®Ñp, sù s¸ng t¹o, kÜ n¨ng , nhËn thøc ... Gãc siªu thÞ: cho trÎ b¸n c¸c mÆt hµng ngµy tÕt: b¸nh, møt, kÑo, ®å hép, c¸c lo¹i thùc phÈm (rau, cñ, thÞt, b¸nh ch­ng...) ThiÕt kÕ tranh ho¹t ®éng : cho trÎ lµm b¶ng gi¸ c¸c lo¹i thùc phÈm( trÎ cã thÓ vÏ hoÆc c¾t d¸n c¸c lo¹i mÆt hµng, c¾t d¸n c¸c con sè lµm gi¸ trong ho¹ b¸o, t¹p chÝ B¶ng gi¸ c¸c lo¹i thùc phÈm MÆt hµng Gi¸ tiÒn (C¾t trong ho¹ b¸o) (C¾t trong ho¹ b¸o) Cho trÎ ®ãng gãi quµ tÕt Cöa hµng b¸n b¸nh ch­ng (trÎ cã thÓ gãi vµ b¸n b¸nh ch­ng) PHAÀN III * Keát Luaän 1. Keát quaû sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc laø moät coâng taùc heát söùc quan troïng quyeát ñònh söï höng thònh cuûa nhaø tröôøng noùi chung tröôøng Maàm Non noùi rieâng. Ñaây laø neàn taûng ñaàu tieân cuûa söï nghieäp giaùo duïc. Do ñoù laø moät caùn boä quaûn lyù toâi luoân trăn trôû tìm toøi vaø saùng taïo trong lónh vöïc chæ ñaïo chuyeân moân, phuø hôïp vôùi dieàu kieän hoaøn caûnh thöïc traïng cuûa tröôøng mình quaûn lyù. Có kế hoạch cụ thể trong mọi lĩnh vực quản lý . Đặc biệt là quản lý chỉ đạo đổi mới các biện pháp chỉ đạo chuyên môn trú trọng nhất là hoạt động Góc vì hoạt động này còn nhiều nan giải. Tích cöïc hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï, khieâm toán hoïc hoûi , töï kieåm ñieåm baûn baûn thaân. Naêng ñoäng bieát tö duy tìm nhieàu bieän phaùp tích cöïc phuø hôïp ñeå naâng cao chaát löôïng noùi chung, noùi rieâng laø chaát löôïng hoaït ñoäng goùc maø toâi choïn laøm ñeà taøi nghieân cöùu theo biện phaùp ñoåi môùi ngaøy caøng cao hôn. * Ý nghĩa , tính năng của sáng kiến Kinh nghiệm. Sau khi ñöa saùng kieán kinh nghieäm treân aùp duïng vaøo daïy lôùp laù maø toâi choïn ñeåû thöïc nghieäm trong n¨m häc 2009- 2010. ViÖc thiÕt kÕ vµ t¹o lËp m«i tr­êng ho¹t ®éng theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm nh­ vËy Nó có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố kiến thức mà trẻ tiếp thu được trong tiết hoạt động chung đồng thời sáng kiến kinh nghiệm này đạt kết quả cao trong quá trình giáo dục trẻ phát triển toàn diện . sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng dậy cho cả 3 độ tuổi., dậy được ở các trường vùng 1, vùng 2 , và các trường vùng 3 có tương đối đủ cơ sở vật chất . Biện pháp thiết kế tổ chức hoạt động góc phù hợp với đa số trình độ của giáo viên hiện nay. Trang thiết bị , đồ dùng, dụng cụ học tập và đồ chơi phục vụ tổ chức hoạt động góc . Dễ tìm , rẻ tiền, đa số là vật dụng phế thải. * Kết quả + §èi víi trÎ: - TrÎ h­ëng øng tèt, høng thó khi tham gia cïng c« - TrÎ m¹nh d¹n tù tin, hån nhiªn, cëi më - TrÎ ®­îc tham gia vµo ho¹t ®éng, kh¸m ph¸, tr¶i nghiÖm cho nªn kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng trÎ lÜnh héi ®­îc mét c¸ch bÒn v÷ng, ®Ó l¹i Ên t­îng khã phai mê trong trÎ vaø còng chÝnh m«i tr­êng ho¹t ®éng phong phó ®· gióp trÎ chñ ®éng, tÝch cùc trong viÖc nªu ý t­ëng vµ ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm, biÕt chia sÎ, trao ®æi, hîp t¸c trong ho¹t ®éng => qua ®ã ph¸t triÓn c¸c mÆt: xóc c¶m, t×nh c¶m, giao tiÕp x· héi, ng«n ng÷ nhaát laø vieäc thöïc hieän chuyeân ñeà (Vaên hoïc, chöõ vieát). Nhaèm taêng cöôøng tieáng vieät cho hoïc sinh 5 tuoåi ñaëc bieät laø hoïc sinh con em daân toäc ít ngöôøi ñaït keát quaû cao. - Phô huynh häc sinh rÊt vui mõng ®­îc cïng c¸c con s­u tÇm ho¹ b¸o, tranh ¶nh, nguyªn vËt liÖu, phÕ liÖu...Qua ®ã t¨ng c­êng mèi quan hÖ, kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng trong viÖc ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ KÕt qu¶ cô thÓ trong ®ît kh¶o s¸t lÇn hai nh­ sau: Kh¶o s¸t Sè trÎ/tØ lÖ Tr×nh ®é nhËn thøc KÜ n¨ng ho¹t ®éng §¹t Ch­a ®¹t §¹t Ch­a ®¹t 30 28 2 27 3 TØ lÖ 93,3 % 7.7 % 90 % 10 % VËy víi viÖc thiÕt kÕ t¹o lËp m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ theo chñ ®iÓm ®· cã sù t¨ng gi¶m cô thÓ sau: * VÒ tr×nh ®é nhËn thøc: - Sè trÎ ®¹t lµ : 28/30 ®¹t tØ lÖ 93,3% t¨ng 56,6 % so víi ®Çu n¨m - Sè trÎ ch­a ®¹t lµ 2/30 ®¹t tØ lÖ 7,7 % gi¶m 55,7 % so víi ®Çu n¨m * VÒ kÜ n¨ng ho¹t ®éng: - Sè trÎ ®¹t lµ 27/30 ®¹t tØ lÖ 90 % t¨ng 63,3 % so víi ®Çu n¨m - Sè trÎ ch­a ®¹t lµ 3/30 ®¹t tØ lÖ 10 % gi¶m 63,3 % so víi ®Çu n¨m + §èi víi c«: - Gi¸o viªn chñ ®éng ,t¹o nhiÒu c¬ héi cho trÎ ®­îc thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng. - Gióp gi¸o viªn cã thÓ lång ghÐp, ®an cµi c¸c ho¹t ®éng nh»m cung cÊp nh÷ng kinh nghiÖm mang tÝnh tÝch hîp cÇn cho cuéc sèng cña trÎ. - Gióp c« vµ trÎ giao tiÕp cëi më, c« cã thÓ hoµ m×nh vµo thÕ giíi cña trÎ - Gióp trÎ kh«ng gß bã trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, nh­ng l¹i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong viÖc truyÒn thô kiÕn thøc vµ c¸c kÜ n¨ng ho¹t ®éng cña trÎ. 2. Bµi häc kinh nghiÖm Tõ kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i nhËn thÊy muèn thiÕt kÕ, t¹o lËp ®­îc m«i tr­êng ho¹t ®éng tèt cho trÎ gi¸o viªn cÇn: - N¾m v÷ng ®­îc kinh nghiÖm cña trÎ vÒ mçi chñ ®Ò, chñ ®iÓm ®Ó thiÕt kÕ m«i tr­êng, ho¹t ®éng phï hîp. - Th­êng xuyªn cung cÊp më réng vèn kinh nghiÖm cho trÎ qua c¸c buæi trß chuyÖn, th¶o luËn, c¸c buæi tham quan d· ngo¹i.... - Lu«n phèi kÕt hîp víi phô huynh bæ xung nguyªn liÖu më ®Ó kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng - Nªn sö dông s¶n phÈm cña trÎ vµo viÖc thiÕt kÕ, t¹o lËp m«i tr­êng ho¹t ®éng - T¹o ®­îc cµng nhiÒu c¬ héi cho trÎ ho¹t ®éng cµng tèt. - Giaùo vieân coù tinh thaàn traùch nhieäm cao, luoân coù nhöõng yù kieán goùp yù vôùi ban giaùm hieäu ñeå ban giaùm hieäu coù keá hoaïch boå xung ñoà duøng, ñoà chôi, saùch, truyeän tranh cho caùc goùc cuûa lôùp vaø thö vieän. - Giaùo vieân luoân khaéc phuïc moïi khoù khaên ñeå khoâng ngöøng hoïc taäp, reøn luyeän ñeå nâng cao chuyeân moân nghieäp vuï. Vaø phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc caùc cuoäc vaän ñoäng cuûa Ñaûng, cuûa ngaønh phaùt ñoäng. Ñaëc bieät laø phong traøo “xaây döïng tröôøng học thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”. * Trªn ®©y lµ moät soá bieän phaùp thiÕt kÕ, t¹o lËp m«i tr­êng ho¹t ®éng t«i ®· nghieân cöùu vaø ñöa vaøo thöïc nghieäm thùc hiÖn trong thêi gian qua vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Qua ®ã t«i còng rót ra ®­îc mét sè kinh nghiÖm cho b¶n th©n trong vieäc hieäu tröôûng chæ ñaïo chuyeân moân. T«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña hội đồng khoa học c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n s¸ng kiÕn cña t«i ®­îc sö dông réng r·i vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc gi¸o dôc treû thöïc hieän hoaït ñoäng goùc ôû ñoä tuoåi maãu giaùo lôùn. 3. YÙ kieán ñeà xuaát: * Ñoái vôùi boä giaùo duïc vaø sôû giaùo duïc. - Neân quan taâm vaø ñaàu tö hôn nöõa veà cô sôû vaät chaát, thieát bò daïy hoïc cho caùc tröôøng vuøng 2, coù buoân daân toäc taïi choã ñaëc bieät khoù khaên. - Xaây döïng cô sôû vaät chaát ñaûm baûo dieän tích phuø hôïp ñeå toå chöùc hoaït ñoäng goùc theo yeâu caàu cuûa chöông trình giaùo duïc Maàm non mới. * Ñoái vôùi phoøng giaùo duïc: Caàn quan taâm hôn nöõa ñeán vieäc ñaàu tö veà cô sôû vaät chaát trang thieát bò daïy hoïc, phoøng hoïc phoøng chöùc naêng. Ñaëc bieät laø taùc ñoäng vôùi UBND xaõ huy ñoäng voán môû roäng khuoân vieân tröôøng chính. Bieân cheá theâm giaùo vieân ñuû theo tieâu chuaån daïy lôùp baùn truù. Ñeå giaùo vieân coù ñieàu kieän nghieân cöùu naâng cao trình ñoä thieát keá toå chöùc hoaït ñoäng goùc, vaø coù thôøi gian laøm ñoà duøng ñoà chôi. * Ñoái vôùi nhaø tröôøng: Ñeà nghò nhaø tröôøng mua nhieàu taøi lieäu về hoạt động góc ñeå giaùo vieân tham khaûo vaø nghieân cöùu ñeå toå chöùc hoaït ñoäng goùc ngaøy caøng ña daïng vaø phong phuù. Ñeà nghò giaùo vieân tích cöïc phối kết hợp với phụ huynh laøm ñoà duøng ñoà chôi ñeå phuïc vuï vieäc toå chöùc hoaït ñoäng goùc. Tài liệu tham khảo: - Chương trình chăm sóc MN mới ( ngày 25 tháng 7 năm 2009) - Hướng dẫn thực hiện Chương trình chăm sóc giáo dục MN đổi mới giành cho trẻ 5-6 tuổi. - Chuyên đề giáo dục thường xuyên MN chu kì I,II - Tập san MN - Tuyển tập trò chơi MN 5. Lôøi caûm ôn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c nhà khoa học đã viết nên các tài liệu trên để tôi tham khảo. các cÊp l·nh ®¹o đã taïo ñieàu kieän cho toâi ñöôïc tham gia nghieân cöùu khoa học, hieäu phoù chuyeân moân coâ Hoaøng Thò Veû vµ ®Æc biÖt lµ coâ giaùo chuû nhieäm lôùp laù Coâ phaïm Thò Hoa cïng toµn thÓ ®ång nghiÖp tr­êng MÇm non Maàm Non ®· gióp t«i hoµn thµnh b¶n s¸ng kiÕn nµy. Eakmút, ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2010 Ngöôøi vieát Ñoã thò Löông MỤC LỤC PHẦN I I.PHẦN MỞ ĐẦU Trang lý do chọn đề tài 1 Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 2 Đối tượng khách thể và địa bàn nghiên cứu 2 PHẦN II NỘI DUNG I. Giải quyết vấn đề 2 1.Một số vấn đề cơ bảnvà cơ sở lý luận của đề tài 2 * Vài nét về vấn đề nghiên cứu 2 1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động góc 2 1.2 Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động góc 3- 6 3. Thực trạng trong công tác chỉ đạo 6-8 thực hiện hoạt động góc của trường Mầm Non 4 .Một số biện pháp thiết kế nâng cao chất lượng 8 –18 hoạt động góc ở trường Mầm Non. PHẦN III * KẾT LUẬN 1 .Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 19-20 2. Bài học kinh nghiệm 20 3. Ý kiến đề xuất 21 4. Tài liệu tham khảo 21 5. Lời cảm ơn 22 6 .Phụ lục 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSKKN LƯƠNG - MẦM NON.doc
  • docBÌA CỦA LƯƠNG.doc