Đề tài Một số kiến nghị giải quyết tình trạng bán phá giá tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về giá; nhận hối lộ, bo che cho người vi phạm pháp luật về giá; thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc quản lý nhà nước về giá hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về giá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

doc48 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số kiến nghị giải quyết tình trạng bán phá giá tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ hay Thèng NhÊt nh­ng rÊt Ýt ng­êi mua. Trong khi nhu cÇu xe ®¹p trong c¶ n­íc rÊt lín kho¶ng 500.000- 600.000 xe/n¨m, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n­íc cã thÓ ®¸p øng ®­îc, nh­ng chóng ta ®· nh­êng 3/4thÞ phÇn cho xe ®¹p nhËp tõ c¸c n­íc NhËt, Ph¸p, Singapor vµ chñ yÕu nhÊt lµ hµng cña Trung Quèc. Hµng Trung Quèc ®a phÇn lµ nhËp lËu, trèn thuÕ, mÉu m· ®Ñp vµ thay ®æi liªn tôc, gi¸ b¸n rÎ: xe ®¹p mini TQ gi¸ tõ 400-600.000 ®/chiÕc, xe ®¹p ®Þa h×nh TQ n¨m 1996: 1,3 triÖu ®ång/chiÕc, sang n¨m 1997 chØ cã 800.000d/chiÕc, chÊt l­îng vÉn thÕ mµ kiÓu d¸ng ®Ñp h¬n, c¸c ®¹i lý b¸n xe ®¹p TQ cã thÓ chÞu vèn, do ®ã bá xa hµng ViÖt Nam. 2.1.2.2. Xe m¸y ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 400.000®(n¨m 2001). C¸c thµnh phè lín cña ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong ®ã c¸c khu vùc chÝnh cña c¸c thµnh phè ®Òu ®ang ®­îc x©y dùng, hÇu hÕt c¸c ®­êng phè ë c¸c thµnh phè nh­ Hµ Néi, Hå ChÝ Minh ®Òu rÊt hÑp. §ã lµ lý do t¹i sao xe m¸y, xe ®¹p lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn phæ biÕn nhÊt ë ViÖt Nam kÓ tõ nh÷ng n¨m 70. N¨m 1999 l­îng xe m¸y tiªu thô trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam kho¶ng nöa triÖu chiÕc, ng­êi ta cho r»ng cßn l©u n÷a míi cã thÓ ®¹t ®­îc mét triÖu chiÕc/n¨m. BÊt ngê cuéc “®æ bé” µo ¹t cña xe Trung quèc, ®Õn n¨m 2000 con sè nµy ®· lªn ®Õn 1,8 chiÕc. N¨m 2001 l­îng linh kiÖn xe m¸y nhËp khÈu lªn ®Õn h¬n hai triÖu bé. Cuéc “®æ bé” cña xe Trung quèc gi¸ rÎ tõ n¨m 1999 ®· buéc c¸c h·ng xe g¾n m¸y lín h¹ gi¸- 51 doanh nghiÖp l¾p r¸p xe Trung quèc d¹ng IKD ®· t¹o nªn søc Ðp kinh tÕ ®¸ng kÓ buéc c¸c h·ng xe m¸y liªn doanh vµ 100% vèn n­íc ngoµi ph¶i h¹ gi¸. Super Dream tõ 26 triÖu ®ång h¹ xuèng d­íi 20 triÖu ®ång (thêi ®iÓm 2001). Sirius tõ trªn d­íi 24 triÖu ®ång xuèng cßn d­íi 20 triÖu ®ång víi phanh chèng, 21 triÖu víi phanh ®Üa. Viva 110 còng t­¬ng tù. VMEP lµ h·ng cã gi¸ b¸n thÊp nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gi¸ Angel n¨m 1998 lµ 1.300 USD, ®Õn n¨m 2002 chØ cßn d­íi 1.000 USD, mÆc dï xe ®· c¶i tiÕn nhiÒu. C¸c th­¬ng hiÖu xe kh¸c cña h·ng nh­ Magic, Magic star còng ph¶i gi¶m kho¶ng 1 triÖu ®ång/xe. §Ó c¹nh tranh víi nh÷ng h·ng xe Trung quèc ®ang b¸n ph¸ gi¸ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam, h·ng Honda ViÖt Nam- mét th­¬ng hiÖu næi tiÕng cña ViÖt Nam ®· tung ra thÞ tr­êng xe Honda Wave Alpha vµo 19/01/2002. Xe Wave Alpha ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xe cña thÞ tr­êng ViÖt Nam: phï hîp víi ®Þa h×nh ViÖt Nam, gi¸ rÎ ( h¬n 10 triÖu ®) trong khi vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®é tin cËy cao th«ng qua viÖc sö dông c¸c cÊu kiÖn s¶n xuÊt trong n­íc víi gi¸ thµnh thÊp h¬n còng nh­ nh÷ng cÊu kiÖn ®­îc mua qua hÖ thèng mua s¾m toµn cÇu cña Honda. So víi c¸c lo¹i xe m¸y Trung quèc ®ang hiÖn hµnh th× Wave Alpha cã nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n h¼n. Sau sù xuÊt hiÖn cña Wave Alpha, ng­êi tiªu dïng ®ång lo¹t mua lo¹i xe míi nµy, thÞ tr­êng lo¹i xe ®ã trë nªn s«i ®éng, nhiÒu ng­êi ®· ph¶i ®Æt cäc tiÒn mua tr­íc vµ sau mét thêi gian míi lÊy ®­îc xe. Trong khi ®ã, nhiÒu cöa hµng b¸n xe Trung quèc ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ®ång lo¹t gi¶m gi¸ b¸n c¸c lo¹i xe ®éng c¬ Longcin vµ Lifan víi møc 400- 600.000®/xe. Gi¸ xe Trung quèc lo¹i Dream cao cßn 5,8- 6,5 triÖu®ång/xe, Wave cßn 6,2- 6,8triÖu ®ång/xe, . Nh­ng d­êng nh­ vÉn kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi Wave Alpha cña Honda. §Õn th¸ng 04/2002 ®· xuÊt hiÖn lo¹i xe Wave Alpha TQ víi mÉu m·, mµu s¾c gièng hÖt cña h·ng Honda ViÖt Nam nh­ng cã gi¸ b¸n rÎ h¬n nhiÒu. T¹i cöa hµng xe m¸y cña c«ng ty §øc Ph­¬ng trªn ®­êng Lª V¨n ViÖt (quËn 9- TP Hå ChÝ Minh), xe Wave Alpha Trung Quèc ®­îc b¸n víi gi¸ 7,5 triÖu ®ång/xe, chñ b¸n xe bao giÊy tê vµ cã giÊy h¶i quan chØ sau 1 ngµy. Nh­ vËy víi viÖc b¸n ph¸ gi¸ xe m¸y cña h·ng xe nhËp tõ Trung quèc ®· ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu tíi thÞ tr­êng xe m¸y néi ®Þa. Cuéc ®æ bé cña xe Trung quèc víi gi¸ rÎ ®· lµm cho nhiÒu h·ng xe cña ViÖt Nam ph¶i ®iªu ®øng mét thêi gian ®Ó t×m c¸ch trô v÷ng. 2.1.3. Hµng ph©n bãn Mét t×nh tr¹ng rÊt míi trong 5 th¸ng cña n¨m 2002 trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph©n NPK , nhÊt lµ c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ thua lç mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ph©n NPK chñng lo¹i 16:16:8(NPK16:16:8), nhËp khÈu tõ Hµn Quèc ®ang ®­îc b¸n víi gÝa rÊt thÊp trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Trong n­íc hiÖn nay cã hai “®¹i gia” vÒ s¶n xuÊt ph©n NPK 16:16:8 lµ C«ng ty liªn doanh ph©n bãn ViÖt- NhËt (JVF) , c«ng suÊt thiÕt kÕ 350.000 tÊn ph©n NPK trong mét n¨m vµ c«ng ty kiªn doanh ph©n bãn Baconco, còng cã c«ng suÊt t­¬ng tù. Nhu cÇu ph©n NPK trong n­íc hiÖn nay kho¶ng 1.5 triÖu tÊn/n¨m, trong ®ã cã kho¶ng 300000- 400000 tÊn lµ ph©n NPK 16:16:8. H¬n ba n¨m tr­íc, khi JVF vµ Baconco ch­a thµnh lË,ph©n NPK 16:16:8 chñ yÕu nhËp tõ Philippin, kho¶ng 300000- 350000 tÊn/n¨m. GÇn ®©y do trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc lo¹i ph©n nµy nªn l­îng nhËp khÈu gi¶m m¹nh, chØ cßn 50000- 100000 tÊn/n¨m. Sau khi ph©n NPK 16:16:8 Philippine kh«ng cßn nhËp vµo ViÖt Nam th× ph©n NPK cña Hµn Quèc nh¶y vµo thÕ chç víi l­îng nhËp khÈu vµo n¨m 2001 lµ 20000 tÊn. §Õn n¨m 2002,l­îng nhËp nµy t¨ng ®ét biÕn vµ nhµ nhËp khÈu b¸n cho ®¹i lý rÎ h¬n ph©n cïng lo¹i ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc ®Õn 500000 ®ång/tÊn. HiÖn nay gi¸ chµo b¸n ph©n NPK 16:16:8 lµ 1700- 1800 ®ång /kg.Nhµ nhËp khÈu ViÖt Nam b¸n cho ®¹i lý lµ 2100- 2250®ång/kg, trong khi gi¸ b¸n t¹i nhµ m¸y trong n­íc lµ 2500-2600 ®ång /kg. §Ó nÐ tr¸nh viÖc bÞ kiÖn b¸n ph¸ gÝa, nhµ nhËp khÈu ph©n bãn tõ Hµn Quèc ®· kh«ng nhËp nguyªn bao mµ nhËp hµng vÒ ViÖt Nam råi míi ®ãng bao. Tr­íc t×nh tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ nµy,c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang khiÕu n¹i víi Héi ph©n bãn ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ vÒ vÊn ®Ò nay nh­ng trªn thùc tÕ ViÖt Nam ch­a cã “luËt chèng b¸n ph¸ gi¸”nªn rÊt khã cho viÖc gi¶i quyÕt thùc tr¹ng nµy. 2.1.4. N­íc gi¶i kh¸t Trong trËn chiÕn gi÷a c¸c h·ng ®å uèng cã ga quèc tÕ nh­ Coca- cola vµ Pepsi, c¸c h·ng s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t ViÖt Nam nh­ Mekofood (s¶n xuÊt ®å uèng cã ga nh·n Festi). C«ng ty Tribeco ®· nh×n thÊy tr­íc nh÷ng khã kh¨n trong cuéc chiÕn nµy. Ngay khi vµo cuéc, c¶hai h·ng tung ra nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o cïng víi chiÕn thuËt c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ liªn tôc. Coca- cola h¹ gi¸ b»ng c¸ch n©ng dung tÝch chai tõ 207ml lªn 300 ml nh­ng vÉn gi÷ gi¸ b¸n 1500®. Cßn Pepsi tung ra lo¹i chai dung tÝch 500ml, b¸n gi¸ 1600®, nh­ vËy gi¸ thµnh h¹ xuèng cßn 800®/250ml. Trong khi ®ã s¶n phÈm cña Tribeco lµ chai dung tÝch 207ml, gi¸ b¸n 1100®/chai, cßn chai Festi 200ml gi¸ b¸n lµ 2000®/chai. Th¸ng 1 n¨m 1996 thÞ tr­êng l¹i chøng kiÕn cuéc b¸n ph¸ gi¸ quy m« lín cña Coca-cola. C«ng ty liªn doanh Coca-cola Ngäc Håi ¸p dông chÕ ®é khuyÕn m¹i ®Õn hÕt th¸ng 1/1996. Theo ®ã cø mua 3 kÐt coca hoÆc 3 kÐt sprite ®­îc t¨ng thªm mét kÐt hay mua 5 thïng coca hoÆc 5 thïng sprite th× tÆng thªm 1 thïng. NÕu tÝnh ra th× Coca-cola ®· h¹ gi¸ ®Õn 25%, víi møc gi¸ nµy th× Coca-cola ®· lµm mét cuéc ph¸ gi¸.V× thuÕ doanh thu n­íc ngät lóc bÊy giê lµ 8%, thuÕ nhËp khÈu h­¬ng liÖu lµ 30%, khã cã mét gi¸ thµnh s¶n xuÊt rÎ h¬n møc gi¸ khuyÕn m¹i nµy. Mét h·ng khæng lå s¶n xuÊt ë vµi chôc n­íc kh¸c nhau nh­ Coca-cola vµ Pepsi chØ cÇn mang Ýt hµng tån kho t¹m thêi ®­a vµo ViÖt Nam cho kh«ng ng­êi tiªu dïng còng kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn doanh thu cña hä. Muèn ®¸nh gôc ®èi ph­¬ng hä ®· kh«ng lµm nh­ vËy v× cña cho kh«ng sÏ mang tiÕng lµ ®å bá ®i. Hä ®· b¸n d­íi gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty trong n­íc vµ më réng c¸c ®ît khuyÕn m¹i liªn tôc trÞ gi¸ hµng tû ®ång, hä kh«ng hÒ chÞu lç bëi v× sè hµng nµy chØ lµ sè hµng thõa theo kÕ ho¹c s¶n xuÊt trªn toµn thÕ giíi mµ hä ®· thu ®ñ lîi nhuËn. §èi víi c¸c h·ng liªn doanh viÖc gi¶m gÝa b¸n s¶n phÈm ®Õn møc thÊp h¬n gi¸ thµnh dÉn ®Õn doanh nghiÖp bÞ lç, liªn doanh kh«ng ®­îc chia lêi, thùc chÊt chØ phÝa ViÖt Nam chÞu thiÖt cßn phÝa n­íc ngoµi vÉn cã l·i th«ng qua viÖc cung cÊp nguyªn liªô, c«ng nghÖ thiÕt bÞ víi gi¸ cao. Kh«ng thÓ ®øng v÷ng næi trong cuéc c¹nh tranh kh«ngb×nh ®¼ng vµ kh«ng c©n søc nµy, c«ng ty Tribeco, “con chim ®Çu ®µn” cña ngµnh s¶n xuÊt n­íc ngät ViÖt Nam ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng “hÊp hèi’. N¨ng suÊt n¨m 1996 gi¶m 30% ®Õn gi÷a n¨m 1997 th× s¶n l­îng ®· gi¶m ®Õn 60% so víi nh÷ng n¨m tr­íc. 2.2. Thùc tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam Trong quan hÖ th­¬ng m¹i Quèc tÕ, cho ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng hãa ra n­íc ngoµi ®· bÞ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi khëi kiÖn 8 vô bëi hä cho lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. - Tr­êng hîp ®Çu tiªn bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸ lµ mÆt hµng g¹o, n¨m 1994, n­íc ®©m ®¬n kiÖn lµ Colombia. KÕt luËn cuèi cïng lµ g¹o ViÖt Nam nhËp khÈu vµo Colombia kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ mÆc dï b¸n ë møc thÊp 9.07% song kh«ng g©y tæn h¹i cho c¸c nhµ s¶n xuÊt lóa g¹o ë n­íc së t¹i. N¨m 1998 víi mÆt hµng m× chÝnh xuÊt khÈu vµo EU, ViÖt Nam ®· bÞ EU quy vµo nø¬c cã mÆt hµng bÞ b¸n ph¸ gi¸. KÕt côc th× m× chÝnh bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ 16.8%. Còng cïng n¨m nµy hµng giÇy dÐp cña ViÖt nam xuÊt khÈu vµo EU còng bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸ nh­ng v× thÞ phÇn qu¸ nhá nªn kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. N¨m 2000: bËt löa ga cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Balan ®· bÞ kiÖn b¸n ph¸ gÝa vµ bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ víi møc 0.09euro/chiÕc. N¨m 2001: mÆt hµng tái cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Canada bÞ ®­a vµo vßng kiÖn tông b¸n ph¸ gi¸ vµ bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ 1,48 CAD/kg. N¨m 2002, tõ th¸ng 6 ®Õn nay, doanh nghiÖp VN l¹i ph¶i ®èi mÆt víi ba vô kiÖn víi c¸c mÆt hµng: ®Õ giµy, bËt löa ga vµo Canada vµ c¸ da tr¬n vµo Mü. Lý do mµ HiÖp héi c¸ nheo Hoa kú (CFA) ®­a ra lµ hµng thuû s¶n VN b¸n gi¸ rÎ, ph¸ gi¸ thÞ tr­êng. Nh­ng trªn thùc tÕ, sau khi ®i kh¶o s¸t vïng nu«i c¸ basa, c¸ tra ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, tËn m¾t chøng kiÕn nh÷ng bÌ c¸ lín trªn s«ng TiÒn vµ s«ng HËu thuéc vµo lo¹i lý t­ëng nhÊt thÕ giíi, gÆp gì nh÷ng nhµ nu«i trång thuû s¶n n¬i ®©y còng nh­ kh¶o s¸t mÆt b»ng gi¸, ph¸i ®oµn cña Bé N«ng nghiÖp Hoa kú, cña §¹i sø Mü t¹i ViÖt Nam ®· thõa nhËn gi¸ nh©n c«ng lao ®éng ë mét sè n­íc cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 300USD/n¨m ph¶i kh¸c víi 23.000USD/n¨m. Nh­ vËy søc tiªu thô c¸ ViÖt Nam kh«ng gi¶m trªn thÞ tr­êng Hoa kú lµ tõ cuéc chiÕn th­¬ng hiÖu CAFISH ®· lµm cho c¸i tªn c¸ tra, c¸ basa næi tiÕng ë thÞ tr­êng Mü. NÕu vô kiÖn ®­îc xem xÐt trªn d÷ kiÖn VN th× Mü sÏ ®­a ra møc thuÕ chèng ph¸ gi¸ lµ 191%. Tr­êng hîp VN ®­îc xem lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× møc ®Ó tÝnh thuÕ lµ 144%. Mét ®iÒu ®¸ng l­u ý lµ: nÕu coi VN lµ mét n­íc cã c¬ chÕ thÞ tr­êng, mét n­íc nµo ®ã cã thÓ xem xÐt viÖc ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng VN nÕu xÐt thÊy trÞ gi¸ th«ng th­êng cña hµng ho¸ cao h¬n gi¸ xuÊt khÈu b¸n cho ng­êi nhËp khÈu hoÆc hµng ho¸ ®­îc b¸n cho ng­êi nhËp khÈu víi gi¸ thÊp h¬n tæng chi phÝ cña hµng ho¸. Riªng víi tr­êng hîp nhËp khÈu tõ n­íc kh«ng cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më (kinh tÕ phi thÞ tr­êng), n­íc xuÊt khÈu cã thÓ lÊy møc gi¸ cña n­íc thø ba ®Ó so s¸nh khi x¸c ®Þnh xem cã ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ hay kh«ng. §¸ng tiÕc lµ cho ®Õn nay, c¸c n­íc khi tiÕn hµnh ®iÒu tra nh»m ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng VN th­êng dïng biÖn ph¸p so s¸nh gi¸ xuÊt khÈu cña VN víi gi¸ xuÊt khÈu cña n­íc thø ba. VÝ dô nh­ Colombia khi ®iÒu tra ®· lÊy gi¸ g¹o cña ViÖt nam so s¸nh víi gi¸ g¹o xuÊt khÈu cña Th¸i Lan. §iÒu nµy lµ kh«ng c«ng b»ng víi VN. Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cña VN bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸ hÇu nh­ lµ nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng cao (trõ c¸ basa), hoÆc kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn l­îc nªn c¸c doanh nghiÖp VN ch­a thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. 2.3. T¸c h¹i cña viÖc b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta 2.3.1. . Nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ Tõ thùc tr¹ng ®· ph©n tÝch ë trªn ta thÊy b¸n ph¸ gÝa hµng nhËp khÈu n­íc ngoµi ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ lín ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa. HÇu hÕt nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp ®· tõng cã thÕ m¹nh nh­: xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, c¬ khÝ, ®iÖn tö d©n dông, v¶i, may mÆc, r­îu, bia,.. nay ®Òu bÞ suy yÕu nghiªm träng do kh«ng c¹nh tranh næi víi c¸c hµng ngo¹i b¸n ph¸ gi¸. Cô thÓ nh÷ng thiÖt h¹i do b¸n ph¸ gi¸ g©y ra ®èi víi mét sè ngµnh c«ng nghiÖp néi ®Þa nh­: Ngµnh dÖt hiÖn nay ph¶i nh­êng 80% thÞ phÇn cho hµng n­íc ngoµi, chØ cßn gi÷ l¹i ®­îc 20%, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®ang ë trong t×nh tr¹ng rÊt khã kh¨n. S¶n xuÊt xe ®¹p thÞ phÇn bÞ mÊt ®i 75%, s¶n l­îng chØ ®¹t 25% so víi n¨ng lùc s¶n xuÊt. Ngµnh c¬ khÝ, s¶n xuÊt m¸y n«ng nghiÖp vµ phô tïng thÞ phÇn gi¶m tõ 60% xuèng cßn 20%, s¶n xuÊt ®éng c¬ næ thÞ phÇn gi¶m tõ 50% xuèng cßn 10% S¶n xuÊt qu¹t ®iÖn thÞ phÇn gi¶m tõ 80xuèng 20%. S¶n l­îng chØ cßn ®¹t 20% so víi n¨ng lùc s¶n xuÊt. Gi¸ bÞ gi¶m ®i 150.000®/chiÕc. Ngµnh s¶n xuÊt r­îu bÞ mÊt 90% thÞ phÇn cho hµng ngo¹i. Hai nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu bia lín nhÊt lµ r­îu B×nh T©y ph¶i ®ãng cöa, cßn r­îu Hµ Néi chØ cßn ®¹t kho¶ng 10% c«ng suÊt. Nh­ vËy viÖc b¸n ph¸ gi¸ hµng nhËp khÈu ®· g©y ra hiÖn t­îng tr× trÖ, h¹n chÕ tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cïng víi nã lµ sù ®×nh trÖ, bªn bê vùc ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ cña mét sè xÝ nghiÖp kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n. 2.3.2. Nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt x· héi Sù ®×nh trÖ s¶n xuÊt cña hµng lo¹t c¸c xÝ nghiÖp cïng víi sù gi¶i thÓ, bªn bê vùc ph¸ s¶n cña mét sè xÝ nghiÖp ®· g©y ra t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp gia t¨ng dÉn ®Õn thu nhËp gi¶m, cïng víi nã lµ c¸c tÖ n¹n x· héi còng gia t¨ng. Ng­êi tiªu dïng ph¶i sö dông nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, qu¸ h¹n, hµng gi¶, thËm chÝ hµng ®éc h¹i tõ n­íc ngoµi nhËp vµo g©y nguy h¹i cho søc khoÎ cña ng­êi tiªu dïng. B¸n ph¸ gi¸, thu ®­îc lîi nhuËn lín, do ®ã mµ t×nh tr¹ng bu«n lËu, trèn thuÕ, gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng gia t¨ng. Mét sè c¸n bé cã chøc cã quyÒn do h¸m l¬Þ ®· tiÕp tay cho bän téi ph¹m lµm tha ho¸ ®¹o ®øc, phÈm chÊt nghÒ nghiÖp, g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i lín ®èi víi x· héi. Tiªu biÓu lµ vô T©n Tr­êng Sanh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 1997 ®· tiÕp tay cho bän bu«n lËu, víi trÞ gi¸ hµng lªn tíi 25 tû ®ång, bän téi ph¹m ®· sö dông kho hµng cña qu©n ®éi ®Ó cÊt gi÷ hµng ho¸. §øng tr­íc nh÷ng thiÖt h¹i nµy, mét sè c©u hái cÇn thiÕt ph¶i ®»t ra lµ chóng ta ph¶i cã ph­¬ng ¸n “chiÕn ®Êu” nh­ thÕ nµo víi viÖc hµng ngo¹i b¸n ph¸ gi¸ hay chØ cã mét ®iÖp khóc “®Ò nghÞ Nhµ nø¬c cÊm nhËp hµng ngo¹i”?. Trong khi ®ã ®Õn n¨m 2006, thêi h¹n thùc hiÖn gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thiÕt lËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) cã hiÖu lùc ch¼ng cßn xa. Ch­¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ ë ViÖt Nam §øng tr­íc thùc tÕ b¸n ph¸ gi¸ ®· x¶y ra vµ nguy c¬ hµng thõa Õ tõ n­íc ngoµi sÏ trµn vµo ngµy cµng nhiÒu h¬n sau khi ta thùc hiÖn viÖc c¾t gi¶m tiÕn tíi xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan. §iÒu nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p vµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ®Ó b¶o vÖ nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt néi ®Þa b¶o vÖ thÞ tr­êng cho hµng ho¸ cña n­íc ta, chèng l¹i viÖc bu«n b¸n kh«ng trung thùc cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. 3.1. T¨ng c­êng qu¶n lý thÞ tr­êng, ®Êu tranh ng¨n chÆn tÖ n¹n bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i Theo ®¸nh gi¸ cña Bé th­¬ng m¹i, Tæng côc H¶i quan vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c, t×nh h×nh bu«n lËu cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua kh«ng gi¶m mµ cßn cã chiÒu h­íng gia t¨ng. Hµng bu«n lËu vµo n­íc ta gåm hµng tr¨m chñng lo¹i, nh­ng th­êng tËp trung nhiÒu nhÊt vµo nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­ thuèc l¸, hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, xe ®¹p Trung quèc (300.000chiÕc/n¨m), v¶i c¸c lo¹i kho¶ng 20triÖu mÐt- trÞ gi¸ h¬n 500 tû ®ång. GÇn ®©y gian lËn th­¬ng m¹i trong xuÊt khÈu ph¸t triÓn nhanh vµ nghiªm träng nh»m môc ®Ých trèn lËu thuÕ xuÊt nhËp khÈu. B»ng c¸c thñ ®o¹n nh­: khai b¸o kh«ng ®óng sè l­îng chñng lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu, khai b¸o gi¸ hµng nhËp khÈu thÊp h¬n nhiÒu so víi gÝa trÞ thùc tÕ nhËp khÈu ®Ó gi¶m møc thuÕ ph¶i nép, khai b¸o kh«ng ®óng xuÊt xø cña hµng ho¸... Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· chØ thÞ cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh trong c¸c n­íc ph¶i tËp trung lùc l­îng ®Ó chèng l¹i c¸c ho¹t ®éng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng bu«n lËu cã tæ chøc, coi ®ã lµ nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn vµ l©u dµi. Tæng côc H¶i quan, Bé Néi vô, bé Th­¬ng m¹i vµ Bé Tµi chÝnh ®ang phèi hîp triÓn khai ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cïng víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh h÷u quan kh¸c trong c¶ n­íc ®ång thêi cïng thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n ®Êu tranh chèng bu«n lËu cã hiÖu qu¶, xö lý nghiªm c¸c vô bu«n lËu. gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó r¨n ®e vµ gi¸o dôc chung. Cô thÓ c¸c gi¶i ph¸p chÝnh lµ: C¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ hµng nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ ®èi víi hµng nhËp lËu. Nh÷ng hµng tiªu dïng s¶n xuÊt trong n­íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng th× kiªn quyÕt kh«ng cho nhËp hoÆc h¹n chÕ sè l­îng nhËp ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. Ban hµnh quy chÕ bu«n b¸n biªn giíi, x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng mÆt hµng ®­îc phÐp bu«n b¸n ë biªn giíi. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh hµng ngo¹i nhËp nÕu kh«ng cã hãa ®¬n, chøng tõ chøng minh nguån gèc hîp ph¸p sÏ bÞ tÞch thu. ViÖc thanh to¸n ®èi víi hµng ho¸ bu«n b¸n ph¶i th«ng qua Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc giao tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch bu«n b¸n qua biªn giíi. Ngµnh y tÕ vµ th­¬ng m¹i phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc kh¶o s¸t, kiÓm tra cÊp giÊy phÐp chÊt l­îng vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho c¸c lo¹i thùc phÈm nhËp khÈu. Cñng cè l¹i c¸c tæ chøc chèng bu«n lËu trªn tõng ®Þa ban, quyÕt ®Þnh c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c lùc l­îng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c lùc l­îng nµy. 3.2. B¶o hé hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc ViÖc b¶o hé hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i phï hîp víi tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ c¸c HiÖp ®Þnh Quèc tÕ mµ ChÝnh phñ ®· ký kÕt. CÇn qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: Cã sù thèng nhÊt gi÷a tù do ho¸ th­¬ng m¹i víi b¶o hé mËu dÞch. B¶o hé mËu dÞch ph¶i tiÕn hµnh trªn nÒn tù do ho¸ th­¬ng m¹i, phï hîp víi tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam vµ xu h­íng tù do ho¸ th­¬ng m¹i trªn thÕ giíi. B¶o hé cã chän läc, cã thêi ®iÓm. Tøc lµ kh«ng b¶o hé trµn lan, kh«ng b¶o hé vÜnh viÔn. Nhµ n­íc sÏ chØ b¶o hé nh÷ng hµng ho¸ mµ s¶n xuÊt trong n­íc cã lîi thÕ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vÒ sau. B×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ khi cïng s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng thuéc diÖn b¶o hé cña Nhµ n­íc, th× ®Òu ®­îc h­ëng møc b¶o hé cña Nhµ n­íc nh­ nhau. Ph¶i ®¹t ®ù¬c hiÖu qu¶ kinh tÕ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé. ViÖc b¶o hé kh«ng ®­îc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr× trÖ s¶n xuÊt, ®ãng cöa nÒn kinh tÕ, ph¸ vì tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i. Qua ®ã gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc néi sinh cña nÒn kinh tÕ. Cã hai c«ng cô b¶o hé lµ: 3.2.1. H¹n ng¹ch H¹n ng¹ch lµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ sè l­îng cao nhÊt cña mÆt hµng hay mét nhãm hµng ®­îc phÐp xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu tõ mét thÞ tr­êng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh th«ng qua h×nh thøc cÊp giÊy phÐp. H¹n ng¹ch nhËp khÈu dÉn tíi sù h¹n chÕ sè l­îng nhËp khÈu, ®ång thêi g©y ¶nh h­ëng tíi gi¸ néi ®Þa cña hµng ho¸. H¹n ng¹ch nhËp khÈu lµm t¨ng gi¸ hµng néi ®Þa vµ nã cho phÐp c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc thùc hiÖn mét quy m« s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ thÊp h¬n so víi ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i tù do. Cho nªn, h¹n ng¹ch nhËp khÈu lµ c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu, b¶o hé nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa. Tuy nhiªn trong xu thÕ hiÖn nay, c«ng cô nµy cµng bÞ h¹n chÕ bëi sù tù do ho¸ th­¬ng m¹i. 3.2.2. ThuÕ nhËp khÈu ThuÕ nhËp khÈu lµ lo¹i thuÕ ®¸nh vµo mÆt hµng nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. §©y lµ mét c«ng cô hÕt søc quan träng trong chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng cña c¸c n­íc, ®¶m nhËn hai chøc n¨ng: b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. ThuÕ quan nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc më réng s¶n xuÊt, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. HiÖn nay thuÕ nhËp khÈu cña ta cßn nÆng vÒ thu mµ ch­a chó ý ®óng møc ®Õn môc tiªu khuyÕn khÝch vµ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp liªn doanh th× ®­îc phÐp nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ miÔn thuÕ trong khi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc th× kh«ng ®­îc miÔn thuÕ. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vèn ®· yÕu kÐm vÒ kü thuËt qu¶n lý. §Ó h¹n chÕ b¸n ph¸ gi¸ ta cã thÓ t¨ng thuÕ nhËp khÈu, khi ®ã tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu sang ViÖt Nam ®Òu ph¶i chÞu møc thuÕ nµy. §iÒu nµy kh«ng thÓ hiÖn chÝnh s¸ch cña chóng ta víi nh÷ng ho¹t ®éng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. Do vËy cã thÓ phèi hîp c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« trªn nh»m ng¨n chÆn b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸. Nh­ng nh­ vËy ch­a ®ñ ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 3.3. Thùc hiÖn tæ chøc thi hµnh “ph¸p lÖnh gi¸” N¨m 2002 ®¸nh dÊu mèc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ c¶ cña n­íc ta lµ Uû ban th­êng vô Quèc héi ®· ban hµnh “ph¸p lÖnh gi¸ vµ Chñ tÞch n­íc lÖnh c«ng bè cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/07/2002: §©y lµ ®¹o luËt cao nhÊt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh gi¸ c¶ tõ tr­íc ®Õn nay. Sau khi ph¸p lÖnh gi¸ ®­îc thi hµnh, Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n, Së Tµi chÝnh vËt gi¸ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng ®· tæ chøc thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô sau: Tæ chøc héi nghÞ toµn ngµnh ®Ó qu¸n triÖt néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸ vµ trao ®æi kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Gi¸, gãp ý vµo dù th¶o nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸. Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ ®· cã c«ng v¨n sè 473BVG CP-TH ngµy 19/06/2002 göi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Gi¸. Hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh gi¸ göi xin ý kiÕn c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ mét sè Tæng c«ng ty Nhµ n­íc tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cã liªn quan. §Õn cuèi th¸ng 07/2002 ®· cã 28 Bé, 8 Tæng c«ng ty Nhµ n­íc vµ 10 Së Tµi chÝnh VËt gi¸ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng gãp ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi ban vËt gi¸ ChÝnh phñ xem xÐt hoµn chØnh tr×nh ChÝnh phñ. NhiÒu ý kiÕn gãp ý mong muèn r»ng nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt, h­íng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh gi¸ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn, ®Æc biÖt l­u ý lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ thÈm ®Þnh gi¸, kiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn, chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý gi¸ míi ®­îc thÓ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt ë nø¬c ta. Ban vËt gi¸ chÝnh phñ ®· phèi hîp víi Bé T­ ph¸p (CLB ph¸p chÕ) phèi hîp víi phßng c«ng nghiÖp th­¬ng m¹i ViÖt Nam tæ chøc Héi nghÞ t¹i hai miÒn víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Ó giíi thiÖu qu¸n triÖt néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸ vµ xin ý kiÕn vÒ nh÷ng néi dung cÇn quy ®Þnh, h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸; phèi hîp víi ®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam, ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan b¸o chÝ tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸. Nh×n chung ý kiÕn cña c¸c ®¹i biÓu dù Héi nghÞ nãi trªn mong muèn NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt, h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh Gi¸ mµ ý kiÕn hiÓu kh¸c nhau ch­a thèng nhÊt nh­ vÊn ®Ò chèng b¸n ph¸ gi¸. Uû ban nh©n d©n, Së Tµi chÝnh vËt gi¸ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, §µ N½ng, c¸c tØnh Lai Ch©u, Hµ T©y, §ång Nai, Phó Yªn, Kon Tum, Gia Lai, Tuyªn Quang, Th¸i B×nh, B×nh Ph­íc, §ång Th¸p, Cao B»ng, H­ng Yªn, Qu¶ng TrÞ, Phó Thä . ®· ban hµnh v¨n b¶n chØ ®¹o hoÆc tæ chøc héi nghÞ qu¸n triÖt néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸ vµ thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Gi¸ . Sau khi cã ý kiÕn cña Ban Tæ chøc c¸n bé chÝnh phñ vµ ®Ó phï hîp víi Ph¸p lÖnh Gi¸ Ban VËt gi¸ chÝnh phñ ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh ®æi tªn Trung t©m th«ng tin vµ kiÓm ®Þnh gi¸ miÒn Nam thµnh trung t©m th«ng tin vµ thÈm ®Þnh gi¸ miÒn Nam; ®æi tªn trung t©m t­ vÊn, dÞch vô kiÓm ®Þnh gi¸ thµnh trung t©m ThÈm ®Þnh gi¸; thµnh lËp ban vËn ®éng, thµnh lËp HiÖp héi ThÈm ®Þnh gi¸ ViÖt Nam. Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ Së Tµi chÝnh vËt gi¸ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tiÕp tôc rµ so¸t c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý gi¸ ®· ban hµnh ®Ó kiÕn nghÞ bæ xung, söa ®æi hoÆc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi cho phï hîp víi néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô thÈm ®Þnh gi¸ ng¾n h¹n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸ t¹i c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc xem xÐt cÊp thÎ thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ theo ®iÒu 16 Ph¸p lÖnh Gi¸. Trong thêi gian tíi, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ së tµi chÝnh vËt gi¸ ChÝnh phñ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô tuyªn truyÒn quÊn triÖt néi dung Ph¸p lÖnh Gi¸, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸ . Ngoµi NghÞ ®inh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt , h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ bæ sung söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 44/2000/N§CP, ngµy 1/9/00 cña CHÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ c¶, dù kiÕn cßn so¹n th¶o v¨n b¶n quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn thÈm ®Þnh gi¸ ViÖt Nam, quy chÕ tÝnh gi¸ vµ cã thÓ cßn NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thÈm ®Þnh gi¸, kiÓm soat gi¸ ®éc quyÒn, chèng b¸n ph¸ gi¸, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ gi¸§ång thêi, tæ chøc chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn niªm yÕt gi¸ t¹i c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, tæ chøc diÒu tra chi phÝ s¶n xuÊt, theo dâi dù b¸o gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh÷ng hµng ho¸ quan träng ®Ó kiÕn nghÞ c¸c chÝnh s¸ch,biÖn ph¸p b×nh æn gi¸. KÕt luËn . “Ph¸ gi¸” lµ biÖn ph¸p “kinh ®iÓn” vµ trë nªn “ lçi thêi” ë c¸c cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ truêng non trÎ cña ViÖt Nam, biÖn ph¸p ph¸ gi¸ ®ang trë thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu cña c¸c h·ng n­íc ngoµi sö dông ®Ó th©u tãm thÞ phÇn cña c¸c h·ng ®èi thñ c¹nh tranh. Víi thÕ m¹nh vÒ tµi chÝnh, kinh nghiÖm, c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®ang tiÕn hµnh nh÷ng cuéc ph¸ gi¸ thùc sù “ngo¹n môc” vµ giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi hÕt søc vang déi tr­íc sù bÊt lùc cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc. Trong c¹nh tranh thÞ tr­êng th× c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay mét sù ®iÒu chØnh chung thèng nhÊt c¸c hµnh vi canh tranh bÊt chÝnh vÒ gi¸ vÉn ch­a t×m thÊy trong luËt. Nãi ®óng ra, c¸c hµnh vi c¹nh tranh bÊt chÝnh vÒ gi¸ chØ ®­îc ®Ò cËp mét c¸ch gi¸n tiÕp trong c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn qu¶n lý gi¸ cña Nhµ n­íc hoÆc qua c¸c quy ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong mét sè lÜnh vùc. V× vËy ,c¸c ngµnh cã chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cÇn ph¶i ph¸t huy t¸c dông, ph¸t hiÖn mäi sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ®Ó kÞp thêi xö lý. ViÖt Nam ®ang trªn ®­êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, thÓ hiÖn qua viÖc gia nhËp ASEAN, AFTA ,vµ s¾p tíi lµ APEC. Môc tiªu chÝnh cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO lµ th¸o gì mäi rµo c¶n mËu dÞch quèc tÕ, do ®ã b¶o hé mËu dÞch kh«ng cßn lµ biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶. Chóng ta ph¶i hoµn chØnh khung ph¸p luËt cña n­íc ta, nghiªn cøu sím ban hµnh “LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸”, ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn t×m hiÓu vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò b¸n ph¸ gi¸ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ kiÖn ph¸ gi¸ khi xuÊt khÈu hµng ho¸ ra n­íc ngoµi.Lµm viÖc ®ã chÝnh lµ b¶o vÖ c«ng nghiÖp néi ®Þa trong thêi kú khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ trë thµnh xu thÕ chÝnh cña thêi ®¹i, gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn héi nhËp vµo ho¹t ®éng kinh tÕ khu vùc, vµ v­¬n ra thÕ giíi tõ thÞ tr­êng néi ®Þa. §ång thêi , lµ b­íc chuÈn bÞ cÇn thiÕt vµ tÝch cùc ®Ó n­íc ta trë thµnh héi viªn chÝnh thøc cña WTO. Phô lôc Ph¸p lÖnh gi¸ §Ó gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b×nh æn gi¸, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh, cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/NQ-QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 52/2001/NQ-QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10 vÒ Ch­¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2002; Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ gi¸. Ch­¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông 1.Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ vµ ho¹t ®éng vÒ gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh. 2. Ph¸p lÖnh nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi ho¹t ®éng x¶n xuÊt, kinh doanh t¹i ViÖt Nam. 2.Tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh vÒ gi¸ kh¸c víi ph¸p lÖnh nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 2. Nguyªn t¾c qu¶n lý gi¸ 1. Nhµ n­íc t«n träng quyÒn tù ®Þnh gi¸ vµ c¹nh tranh vÒ gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt. 2.Nhµ n­íc sö dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b×nh æn gi¸, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh, cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. §iÒu 3. Gi¸m s¸t thi hµnh ph¸p luËt vÒ gi¸ 1. C¸c c¬ quan cña Quèc héi, ®¹i biÓu Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ gi¸. 2. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn ®éng viªn nh©n d©n thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¸, gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ gi¸. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Ph¸p lÖnh nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau: 1. Gݸ bao gåm gi¸ do Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh, vµ gi¸ thÞ tr­êng. 2. ThÈm ®Þnh gi¸ lµ viÖc ®¸nh gi¸ hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n phï hîp víi thÞ tr­êng t¹i mét ®Þa ®iÓm, thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh theo tiªu chuÈn cña ViÖt Nam hoÆc th«ng lÖ quèc tÕ. 3. B¸n ph¸ gi¸ lµ hµnh vi b¸n hµnh ho¸, dÞch vô víi gi¸ qu¸ thÊp so víi gi¸ th«ng th­êng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, h¹n chÕ c¹nh tranh ®óng ph¸p luËt. G©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. 4. Liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸ lµ tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh Ên ®Þnh mét møc gi¸ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c, cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. 5. Gݸ ®éc quyÒn lµ gi¸ hµng hãa, dÞch vô chØ do mét tæ chøc, c¸ nh©n b¸n, mua trªn thÞ tr­êng hoÆc lµ gi¸ hµnh ho¸, dÞch vô cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn kÕt ®éc quyÒn chiÕm phÇn lín thÞ phÇn, cã søc m¹nh chi phèi gi¸ thÞ tr­êng. 6. Gݸ biÕn ®éng bÊt th­êng lµ gi¸ t¨ng hoÆc gi¶m trong tr­êng hîp khñng ho¶ng kinh tÕ, thiªn tai, dÞch ho¹ hoÆc trong tr­êng hîp bÊt th­êng kh¸c. Ch­¬ng II §iÒu hµnh gi¸ cña nhµ n­íc Môc 1: B×nh æn gi¸ thÞ tr­êng §iÒu 5. Môc tiªu b×nh æn gi¸ Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cÇn thiÕt t¸c ®éng vµo quan hÖ cung cÇu ®Ó b×nh æn gi¸ thÞ tr­êng ®èi víi nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô quan träng, thiÕt yÕu, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh, cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc, gãp phÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­, ph¸t triÓn. §iÒu 6. BiÖn ph¸p b×nh æn gi¸ 1.Tr­êng hîp gi¸ thÞ tr­êng cña hµng ho¸, dichvô quan träng, thiÕt yÕu cã biÕn ®éng bÊt th­êng th× Nhµ n­íc sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau ®©y ®Ó b×nh æn gi¸: a) §iÒu chØnh cung cÇu hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng, c¸c ®i¹ ph­¬ng trong n­íc. b) Mua vµo hoÆc b¸n ra hµng ho¸ dù tr÷ c) KiÓm so¸t hµng ho¸ tån kho d) Quy ®Þnh gi¸ tèi ®a, gi¸ tèi thiÓu, khung gi¸ ®) KiÓm so¸t c¸c yÕu tè h×nh thµnh gi¸ e) Trî gi¸ n«ng s¶n khi gi¸ thÞ tr­êng xuèng qu¸ thÊp g©y thiÖt h¹i cho ng­êi s¶n xuÊt; trî gi¸ hµng ho¸, dÞch vô ®­îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô quan träng, thiÕt yÕu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cã liªn quan quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy ®Ó gãp phÇn b×nh æn gi¸. Môc 2 §Þnh gi¸, hiÖp th­¬ng gi¸ §iÒu 7. Tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ C¸c lo¹i tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ bao gåm: §Êt ®ai, mÆt n­íc,tµi nguyªn quan träng b) Tµi s¶n cña Nhµ n­íc ®­îc b¸n, cho thuª c) Hµng ho¸, dÞch vô déc quyÒn d) Hµng ho¸, dÞch vô quan träng ®èi víi quèc tÕ d©n sinh 2. Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy b»ng c¸c h×nh thøc sau d©y a) Møc gi¸ cô thÓ b) Møc gi¸ chuÈn c) Khung gi¸ d) GÝa giíi h¹n tèi ®a, tèi thiÓu. 2.ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc tµi s¶n, hµng ho¸ dÞch vô do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc ®Þnh gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy trong tõng thêi kú. §iÒu 8. C¨n cø ®Þnh gi¸ Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh nµy c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt, l­u th«ng, quan hÖ cung cÇu; søc mua cña ®ång tiÒn ViÖt Nam; gi¸ thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trong tõng thêi kú. §iÒu 9. ThÈm quyÒn ®Þnh gi¸ ThÈm quyÒn ®Þnh gi¸ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: a) ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô ®Æc biÖt quan träng cã t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña c¶ n­íc; b) Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô quan träng cã t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña nhiÒu ngµnh; c) Bé tr­ëng, thu tr­ëng c¬ quan ngang bé quyÕt ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô cã t¸c ®éng nhiÒu ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ngµnh m×nh; d) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quyÕt ®Þnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô cã t¸c ®éng nhiÒu dÕn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thÈm quyÒn ®Þnh gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 10. §iÒu chØnh møc gi¸ do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ 1. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Þnh gi¸ ph¶i kÞp thêi ®iÒu chØnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô thuéc danh môc Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ khi c¸c yÕu tè h×nh thµnh gi¸ trong n­íc vµ thÕ giíi cã biÕn ®éng ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, ®êi sèng. 2.Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn kiÕn nghÞ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Þnh gi¸ ®iÒu chØnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 11. HiÖp th­¬ng gi¸ C¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ tæ chøc hiÖp th­¬ng gi¸ gi÷a bªn mua, bªn b¸n ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô quan träng cã tÝnh chÊt ®éc quyÒn mua, ®éc quyÒn b¸n kh«ng thuéc ph¹m vi ®Þnh gi¸ cña Nhµ n­íc quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh nµy theo ®Ò nghÞ cña bªn mua, bªn b¸n hoÆc theo yªu cÇu cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. §iÒu 12. KÕt qu¶ hiÖp th­¬ng gi¸ 1. KÕt qu¶ hiÖp th­¬ng gi¸ do c¸c bªn tho¶ thuËn ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ ban hµnh ®Ó thi hµnh. 2. Tr­êng hîp ®· tæ chøc hiÖp th­¬ng gi¸ mµ c¸c bªn vÉn ch­a tho¶ thuËn ®­îc møc gi¸ th× c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ quyÕt ®Þnh gi¸ t¹m thêi ®Ó c¸c bªn thi hµnh cho ®Õn khi c¸c bªn tho¶ thuËn ®­îc møc gi¸ nh»m kÞp thêi phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh. Môc 3 ThÈm ®Þnh gi¸ §iÒu 13. Tµi s¶n cña Nhµ n­íc ph¶i thÈm ®Þnh gi¸ 1. Tµi s¶n cña Nhµ n­íc ph¶i thÈm ®Þnh gi¸ bao gåm: a) Tµi s¶n ®­îc mua b»ng toµn bé hoÆc mét phÇn tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc; b) Tµi s¶n cña Nhµ n­íc cho thuª, chuyÓn nh­îng, b¸n, gãp vèn vµ c¸c h×nh thøc chuyÓn quyÒn kh¸c; c) Tµi s¶n cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cho thuª, chuyÓn nh­îng, b¸n, gãp vèn, cæ phÇn ho¸, gi¶i thÓ vµ c¸c h×nh thøc chuyÓn ®æi kh¸c; d) Tµi s¶n kh¸c cña Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i thÈm ®Þnh gi¸: ChÝnh phñ quy ®Þnh møc gi¸ trÞ tµi s¶n cña Nhµ n­íc thuéc kho¶n 1 §iÒu nµy ®· qua ®Êu thÇu hoÆc qua Héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh gi¸. §iÒu 14. Doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ 1. Doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ bao gåm doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. ChÝnh phñ quy ®Þnh h×nh thøc tæ chøc vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy dÞnh cña ChÝnh phñ ®­îc thµnh lËp doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸. §iÒu 15. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ 1. Doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ thøc hiÖn thÈm ®Þnh gi¸ tµi s¶n trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Ph¸p lÖnh nµy vµ tµi s¶n kh¸c theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc, c¸ nh©n. 2. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo hîp ®ång víi c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu thÈm ®Þnh gi¸. §iÒu 16. Tiªu chuÈn thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ 1. Ng­êi ®­îc c«ng nhËn lµ thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chÈn sau ®©y: a) Lµ c«ng d©n ViÖt Nam; b) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn nghiÖp vô thÈm ®Þnh gi¸; c) Cã chøng chØ ®· qua ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn ngµnh vÒ thÈm ®Þnh gi¸ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; d) Cã thêi gian lµm viÖc liªn tôc tõ 3 n¨m trë lªn theo chuyªn ngµnh ®­îc ®µo t¹o. 2. Ng­êi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ trung ­¬ng xem xÐt cÊp thÎ ThÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. §iÒu 17. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh gi¸ KÕt qu¶ thÈm ®Þnh gi¸ ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n vµ chØ sö dông vµo môc ®Ých ®· ghi trong hîp ®ång. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh gi¸ cã thÓ sö dông lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó xem xÐt phª duyÖt chi tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, tÝnh thuÕ, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m vay vèn ng©n hµng, mua b¶o hiÓm, cho thuª, chuyÓn nh­îng, b¸n, gãp vèn, cæ phÇn ho¸, gi¶i thÓ doanh nghiÖp vµ sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c ®· ®­îc ghi trong hîp ®ång thÈm ®Þnh gi¸. §iÒu 18. QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ Doanh nghiÖp thÈm ®Þnh gi¸ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: 1.Yªu cÇu c¬ quan. Tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu thÈm ®Þnh gi¸ cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu cã liªn quan ®Õn thÈm ®Þnh gi¸ 2. Thu tiÒn dÞch vô thÈm ®Þnh gi¸ theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh gi¸ cña m×nh. Trong tr­êng hîp kÕt qu¶ thÈm ®Þnh gi¸ kh«ng ®óng, g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc, tæ chøc, c¸ nh©n th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 4 KiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn §iÒu 19. Nhµ n­íc kiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ tiÕn hµnh viÖc kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt, l­u th«ng, gi¸ hµng ho¸, dÞch vô cña tæ chøc, c¸ nh©n khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸ hoÆc khi cÇn ph¶i xem xÐt viÖc h×nh thµnh gi¸ ®éc quyÒn. §iÒu 20. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh khi nhËn ®­îc yªu cÇu kiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh khi nhËn ®­îc yªu cÇu kiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sè liÖu, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, l­u th«ng, gi¸ hµng ho¸, dÞch vô ®éc quyÒn theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. §iÒu 21. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ Trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ ®éc quyªn, c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. §×nh chØ viÖc thùc hiÖn gi¸ hµng ho¸, dÞch vô do tæ chøc, c¸ nh©n liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸ quyÕt ®Þnh. 2. Yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n liªn kÕt ®éc quyÒn ph¶i mua, b¸n theo ®óng gi¸ mua, gÝa b¸n tr­íc khi liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸. Tr­êng hîp cÇn ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ b¸n, gi¸ mua th× tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i lËp ph­¬ng ¸n gi¸ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 3. QuyÕt ®Þnh gi¸ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh trªn c¬ së ph­¬ng ¸n gi¸ do tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh tr×nh hoÆc kiÕn nghÞ víi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh gi¸ cho phï hîp. 4. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 5 Chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu 22. CÊm b¸n ph¸ gi¸ Nhgiªm cÊm tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. §iÒu 23. C¸c hµnh vi kh«ng bÞ coi lµ hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ 1. C¸c hµnh vi sau ®©y kh«ng bÞ coi lµ hµnh vi b¸n ph¸ gi¸: a) H¹ gi¸ b¸n hµng t­¬i sèng; b) H¹ gi¸ b¸n hµng ho¸ tån kho do chÊt l­îng gi¶m, l¹c hËu vÒ h×nh thøc, kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng; c) H¹ gi¸ b¸n hµng ho¸ theo mïa vô; d) H¹ gi¸ b¸n hµng ho¸ ®Ó khuyÕn m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) H¹ gi¸ b¸n hµng ho¸ trong tr­êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, thay ®æi ®Þa ®iÓm, chuyÓn h­íng s¶n xuÊt, kinh doanh. 2. C¸c tr­êng hîp h¹ gi¸ b¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ®­îc niªm yÕt c«ng khai, râ rµng t¹i cöa hµng, n¬i giao dÞch vÒ møc gi¸ cò, møc gi¸ míi, thêi gian h¹ gi¸. §iÒu 24. KhiÕu n¹i, tè c¸o hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c hµnh vi b¸n ph¸ gÝa. §iÒu 25. §iÒu tra, xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ 1. Khi nhËn ®­îc ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ hoÆc ph¸t hiÖn ®­îc hµnh vi b¸n ph¸ gi¸, c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ ph¶i tæ chøc ®iÒu tra hµnh bi b¸n ph¸ gi¸. 2. Néi dung ®iÒu tra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸: a) X¸c minh hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ b) X¸c ®Þnh thiÖt h¹i do hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y ra ®èi víi lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. 3. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra, c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ cã quyÒn xö lý hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. §iÒu 26. BiÖn ph¸p xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ 1. QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n tèi thiÓu nh­ng kh«ng lµm h¹n chÕ c¹nh tranh ®óng ph¸p luËt, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. 2. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Buéc tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ph¸ gi¸ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh bÞ tæn thÊt do hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. 4. Ng­êi cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ cã dÊu hiÖu ph¹m téi th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng III Ho¹t ®éng vÒ gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh §iÒu 27. §Þnh gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ®Þnh gi¸ hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. §iÒu 28. C¸c hµnh vi bÞ cÊm CÊm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh tiÕn hµnh c¸c hµnh vi sau ®©y: 1. CÊu kÕt víi tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ®Ó liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c, cña ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc. 2. B¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô. 3. BÞa ®Æt, loan tin kh«ng cã c¨n cø vÒ viÖc t¨ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸ g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c, cña ng­êi tiªu dïng lîi Ých cña nhµ n­íc. 4. §Þnh gi¸ sai ®Ó lõa dèi ng­êi tiªu dïng hoÆc tæ chøc, c¸ nh©n hîp t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh víi m×nh. 5. T¨ng hoÆc gi¶m gi¸ gi¶ t¹o b»ng c¸ch thay ®æi sè l­îng, chÊt l­îng, ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng ho¸, dÞch vô. 6. Lîi dông thiªn tai, dÞch ho¹ vµ diÔn biÕn bÊt th­êng kh¸c ®Ó ®Çu c¬ t¨ng gi¸, Ðp gi¸. 7. C¸c hµnh vi kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. §iÒu 29. Niªm yÕt gi¸ 1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i niªm yÕt gi¸ hµng ho¸, dÞch vô t¹i cöa hµng, n¬i giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô; viÖc niªm yÕt gi¸ ph¶i râ rµng, kh«ng g©y nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng, 2. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ th× tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i niªm yÕt ®óng gi¸ do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh mua b¸n ®óng gi¸ ®· niªm yÕt. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc danh môc Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ th× niªm yÕt theo gi¸ do tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh quyÕt ®Þnh. §iÒu 30. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc,c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh trong lÜnh vùc gi¸ 1.Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh gÝa mua, gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô, trõ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô thuéc danh môc Nhµ n­íc ®Þnh gi¸. b) QuyÕt ®Þnh gi¸ hµng ho¸, dÞch vô trong khung gi¸m, giíi h¹n gi¸ do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®inh. c) KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. d) KhiÕu n¹i, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸. ®) Yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n båi th­êng thiªtj h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. e) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) LËp ph­¬ng ¸n gi¸ hµng ho¸, dÞch vô thuéc danh môc Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ tr×nh c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÊp hµnh ®óng møc gi¸ ®ã. b) Cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸, c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ hµng ho¸, dÞch vô do tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. c) ChÊp hµnh c¸ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc nh»m b×nh æn gi¸ thÞ tr­êng quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh nµy. d) Båi th­êng thiªt h¹i do hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng IV Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ Môc 1. Néi dung vµ thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ §iÒu 31. Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ 1. Nghiªn cøu, x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p vÒ gi¸ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trong tõng thêi kú. 2. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸. 3. QuyÕt ®Þnh gi¸ hµng ho¸, dÞch vô quan träng, ®éc quyÒn. 4. Quy ®Þnh tiªu chuÈn thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸; tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nghiÖp vô thÈm ®Þnh gi¸; cÊp vµ thu håi thÎ thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 5. KiÓm so¸t gi¸ ®éc quyÒn vµ chèng b¸n ph¸ gi¸. 6. Thu thËp, ph©n tÝch vµ th«ng b¸o th«ng tin, dù b¸o gi¸ thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi. 7. Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, hîp t¸c quèc tÕ, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé trong lÜnh vùc gi¸. 8. KiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸. §iÒu 32. ThÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ trong ph¹m vi c¶ n­íc. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. C¸c bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ thuéc ngµnh m×nh theo ph©n cÊp qu¶n lý gi¸ cña ChÝnh phñ. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ t¹i ®Þa ph­¬ng theo ph©n cÊp qu¶n lý gi¸ cña ChÝnh phñ. §iÒu 33. Tæ chøc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Môc 2. KiÓm tra, thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸ §iÒu 34. Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ thùc hiÖn chøc n¨ng thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸. Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸ thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 35. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸ Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸ cã quyÒn: Yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh b¸o c¸o kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc nh÷ng sè liÖu tµi liÖu cã liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra, thanh tra gi¸ phï hîp víi ph¸p luËt; Yªu cÇu c¬ quan cã liªn quan cö ng­êi tham gia vµ cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn kiªn tra, thanh tra gi¸; Xö lý hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸ cã tr¸ch nhiÖm: Kh«ng ®­îc sö dông c¸c sè liÖu, tµi liÖu, th«ng tin thu thËp ®­îc vµo môc ®Ých kh¸c ngoµi môc ®Ých qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸; Kh«ng ®­îc tiÕt lé nh÷ng th«ng tin bÝ mËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh; ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc kiÓm tra, thanh tra gi¸ cña m×nh. §iÒu 36. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi ®­îc kiÓm tra, thanh tra gi¸. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËn ®­îc yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra, thanh tra gi¸ ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc nh÷ng sè liÖu, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra, thanh tra gi¸. Tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸. Trong tr­êng hîp kh«ng nhÊt trÝ víi quyÕt ®Þnh ®ã th× cã quyÒn khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; trong thêi gian khiÕu n¹i, vÉn ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn tõ chèi c¸c yªu cÇu kiÓm tra, thanh tra kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 3 Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 37. Khen th­ëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ gi¸ ®­îc khen th­ëng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §iÒu 38. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng­êi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸; nhËn hèi lé, bo che cho ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸; thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè ý lµm tr¸i quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ hoÆc cã hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸ th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 39. HiÖu lùc thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2002. Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 40. H­íng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy. T/M Uû ban th­êng vô Quèc héi Chñ tÞch NguyÔn V¨n An Tµi liÖu tham kh¶o GS- PTS T« Xu©n D©n, PTS Vò ChÝ Léc; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi. §oµn V¨n Tr­êng, B¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸; Nhµ xuÊt b¶n thèng kª.1998. T¹p chÝ “Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i” c¸c sè: 161/2002; 160/2002; 159/2002. T¹p chÝ “ Th­¬ng m¹i” ,c¸c sè: 25/2002; 8/2002; 21/2002; 163/2002; 22/2002. B¸o “DiÔn ®µn doanh nghiÖp” sè 41/2002. T¹p chÝ “ThÞ tr­êng gi¸ c¶” sè9/2002. T¹p chÝ “ Nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp” sè7/2002; 9/2002. ViÖn nghiªn cøu Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt; C¹nh tranh vµ x©y dùng c¹nh tranh ë ViÖt Nam hiÖn nay; Nhµ xuÊt b¶n C«ng an nh©n d©n-2001.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc8841.doc
Tài liệu liên quan