Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội

Lời mở đầu Việt Nam là nước đang phát triển, đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế trong hiện tại cũng như trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế đó là trình độ quản lý của cán bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của nền kinh tế một quốc gia vì chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, với những máy móc thiết bị tương đối hiện đại đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ cao mới đáp ứng được.Vậy để đáp ứng yêu cầu về trình độ chúng ta phải tiến hành công tác đào tạo và phát triển. Hơn nữa nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.Sự đầu tư cho con người thông qua các hoạt động giáo, đào tạo được xem là đầu tư có hiệu quả nhất, quyết định khả năng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của một quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, sự phân công lao động quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh giữa các nước ngày càng quyết liệt hơn. Trong cuộc cạnh tranh này vũ khí có hiệu quả nhất đó là phát huy được tối đa nguồn lực con người. Do vậy, chỉ có tăng cường đầu tư để phát triển nguồn nhân lực thì mới có thể tận dụng được những cơ hội của toàn cầu hoá để phát triển đất nước. Do nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề đối với nền kinh tế của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng nên em đã chọn đề tài nghiên cứu : “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội”. Bằng phương pháp luận và phương pháp thống kê, đề tài bao gồm 3 phần: Phần I: Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức. Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng Số1 Hà Nội. Phần III: Giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp Máy và Xây dựng số1 Hà Nội. Mục Lục lời Mở đầu 1 Phần I. Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức 2 I. Các khái niệm cơ bản 2 1. Quan điểm Quản Trị Tài Nguyên Nhân Sự – Nguyễn Hữu Thân 2 2. Quan điểm của giáo trình Quản Trị Nhân Lực 2 3. Quan điểm của bản thân 3 II. Tác dụng và ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển NNL 3 1. Tác dụng 3 2. ý nghĩa 5 III. Nội dung của hoạt động đào tạo và phát triển NNL 5 1. Các phương pháp đào tạo và phát triển NNL 5 1.1. Đào tạo trong công việc 5 1.2. Đào tạo ngoài công việc 8 2. Tiến trình xây dựng quá trình đào tạo 11 IV. Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất 16 1. Cơ sở hình thành nhu cầu đào tạo và phát triển 16 2. Khoa học công nghệ phát triển đòi hỏi công nhân sản xuất phải có trình độ cao mới đáp ứng được nhu cầu 17 3. Xuất phát từ mục tiêu kinh tế của tổ chức là tối đa hoá lợi nhuận cũng như tạo động lực cho người lao động 17 4. Tác động của quá trình toàn cầu hoá kinh tế 18 Phần II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội. 20 I. Đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất 20 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20 2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty 20 3. Đặc điểm sản xuất kinh doan, quy trình công nghệ và máy móc thiết bị của công ty 22 4. Đặc điểm đội ngũ lao động của công ty 24 II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân sản xuất của công ty 25 a. Xác định nhu cầu đào tạo 27 b. Xác định mục tiêu đào tạo 28 c. Xác định đối tượng đào tạo 28 d. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 28 e. Lựa chọn phương pháp đào tạo 29 f. Lựa chọn người dạy và đào tạo người dạy 30 g. Đánh giá chương trình đào tạo 30 III. Đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo và đánh giá công tác đào tạo 32 1. Thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 32 2. Đánh giá công tác đào tạo của công ty 32 3. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức đối với công ty trong công tác đào tạo và phát triển 33 Phần III. Giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội 34 I. Phương hướng phát triển của công ty 34 II. Giải pháp 34 III. Kiến nghị 37 Kết luận 38 Danh mục tài liêu tham khảo 39

doc41 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ý rÊt tèn kÐm. c. C¸c bµi gi¶ng, c¸c héi nghÞ hoÆc c¸c héi th¶o. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸n bé qu¶n lý nhiÒu h¬n, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh kú tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ nh»m trao ®æi kiÕn thøc, kinh nghiÖm lµm viÖc. C¸c buæi héi th¶o cã thÓ ®­îc tæ chøc riªng hoÆc kÕt hîp víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c.Häc viªn sÏ th¶o luËn theo tõng chñ ®Ò d­íi sù h­íng dÉn cña ng­êi l·nh ®¹o nhãm, qua ®ã hä häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cÇn cã ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p: §¬n gi¶n, dÔ tæ chøc, kh«ng ®ßi hái trang thiÕt bÞ riªng, häc viªn häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng viÖc còng nh­ phong c¸ch bµy tá, thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh tr­íc ®¸m ®«ng. Nh­îc ®iÓm: Tèn nhiÒu thêi gian, ph¹m vi hÑp. d. §µo t¹o theo kiÓu ch­¬ng tr×nh ho¸ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn d¹y vµ häc rÊt tiÖn dông, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i mµ nhiÒu c«ng ty ë nhiÒu n­íc ®ang sö dông. Trong ph­¬ng ph¸p nµy, c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc ng­êi lËp tr×nh so¹n s½n vµ ghi lªn ®Üa mÒm ch­¬ng tr×nh häc, häc viªn chØ viÖc më ®Üa qua m¸y vi tÝnh vµ lµm theo h­íng dÉn trong ®ã. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ng­êi häc ph¶i tèn nhiÒu thêi gian vµo tù häc vµ ®Ó so¹n th¶o ra mét ch­¬ng tr×nh th× rÊt tèn kÐm, nã chØ cã hiÖu qu¶ khi cã sè lín häc viªn tham gia ch­¬ng tr×nh. Ngoµi ra, häc viªn còng ph¶i ®a n¨ng míi cã thÓ häc ®­îc. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®µo t¹o ®­îc nhiÒu kü n¨ng mµ kh«ng cÇn ng­êi d¹y. Häc viªn cã thÓ tù s¾p xÕp thêi gian häc cho m×nh mét c¸ch hîp lý, néi dung ch­¬ng tr×nh häc ®a d¹ng nªn cã nhiÒu c¬ héi lùa chän vµ ®Æc biÖt lµ cung cÊp tøc thêi th«ng tin ph¶n håi ®èi víi c©u tr¶ lêi cña ng­êi häc lµ ®óng hay sai, cã ®¸p ¸n ngay gióp ng­êi häc gi¶i quyÕt v­íng m¾c. e. §µo t¹o theo ph­¬ng thøc tõ xa. §µo t¹o tõ xa lµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o mµ ng­êi häc tù häc qua s¸ch, tµi liÖu hoc tËp, b¨ng h×nh b¨ng ®Üa CD vµ VCD, internet. Khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin cµng ph¸t triÓn th× c¸c ph­¬ng tiÖn trung gian cµng ®a d¹ng. Trong ch­¬ng tr×nh nµy ng­êi häc vµ ng­êi d¹y kh«ng gÆp nhau t¹i mét ®Þa ®iÓm, cïng thêi gian mµ ng­êi häc tù s¾p xÕp thêi gian häc cho m×nh. §©y chÝnh lµ mét ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ®ã lµ ng­êi häc cã thÓ chñ ®éng bè trÝ thêi gian häc tËp cho phï hîp víi kÕ ho¹ch cña m×nh; ng­êi häc ë xa trung t©m vÉn cã thÓ häc ®­îc mµ kh«ng mÊt chi phÝ ®i l¹i; chÊt l­îng ®µo t¹o cao tuy nhiªn h×nh thøc ®µo t¹o nµy ®ßi hái c¬ së ®µo t¹o ph¶i cã sù ®Çu t­ lín ®Ó chuÈn bÞ bµi gi¶ng. f. §µo t¹o theo kiÓu phßng thÝ nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p nµy ®µo t¹o cho c¸n bé qu¶n lý c¸ch gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong thùc tÕ ®­îc m« h×nh ho¸ qua c¸c bµi tËp t×nh huèng, diÔn kÞch, m« pháng trªn m¸y tÝnh, trß ch¬i qu¶n lý… th«ng qua c¸c cuéc héi th¶o.¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p lµ ngoµi häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ thùc hµnh, häc viªn cßn cã c¬ héi ®­îc ®µo luyÖn nh÷ng kü n¨ng thùc hµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc víi con ng­êi vµ ra quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái tèn nhiÒu c«ng søc, tiÒn cña, thêi gian ®Ó x©y dùng lªn c¸c t×nh huèng mÉu. g. M« h×nh ho¸ hµnh vi. §©y lµ ph­¬ng ph¸p diÔn c¸c vë kÞch ®­îc thiÕt kÕ s½n ®Ó m« h×nh ho¸ c¸c hµnh vi hîp lý trong c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt. h. §µo t¹o kü n¨ng xö lý c«ng v¨n, giÊy tê §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng c¸ch ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng trong c«ng viÖc hµng ngµy. Häc viªn khi võa tíi n¬i lµm viÖc sÏ nhËn ®­îc mét lo¹t c¸c tµi liÖu, c¸c b¶n ghi nhí, c¸c t­êng tr×nh, b¸o c¸o, dÆn dß cña cÊp trªn vµ c¸c th«ng tin kh¸c vµ hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xö lý nhanh chãng vµ ®óng ®¾n. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông cho c¸n bé qu¶n lý, gióp hä nhanh chãng cã kü n¨ng lµm viÖc vµ ra quyÕt ®Þnh. Nh­ng ®«i khi cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i cho tæ chøc vµ ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc cña bé phËn. Tuú theo vµo nhu cÇu ®Æc ®iÓm nghÒ còng nh­ tr×nh ®é c«ng nh©n mµ tæ chøc lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi nguån tµi chÝnh cña m×nh.V× mçi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña nã nªn tæ chøc c©n xem xÐt kü tr­íc khi lùa chon mét ph­¬ng ¸n nµo ®ã. TiÕn tr×nh x©y dùng qu¸ tr×nh ®µo t¹o. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®ãng vai trß quan träng trong mäi tæ chøc nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khhi mµ nÒn kinh tÕ ®ang cã sù chuyÓn biÕn nhanh chãng nhu cÇu héi nhËp, toµn cÇu ho¸ trë nªn cÇn thiÒt th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ m«t qu¸ tr×nh liªn tôc, kh«ng døt. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i lu«n kiÓm tra , ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®· ®¸p øng nhu cÇu vµ môc tiªu cña tæ chøc ®Ò ra hay ch­a. Ngoµi ra, cßn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ch­¬ng tr×nh nµy mang l¹i b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ tr­¬c vµ sau khi ®µo t¹o. ViÖc x©y d­ng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o hoÆc ph¸t triÓn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo 7 b­íc sau: Tr×nh tù x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn TÝnh to¸n chi phÝ ®µo t¹o ThiÕt lËp quy tr×nh ®¸nh gi¸ a, X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. ViÖc ®µo t¹o lµ rÊt cÇn thiÕt cho tæ chøc nh­ng kh«ng ph¶i cho bÊt kú ai ®i ®µo t¹o còng mang l¹i kÕt qu¶ tèt vµ h¬n n÷a, nã cßn phô thuéc vµo kinh phÝ bá ra. ChÝnh v× vËy ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o xem khi nµo, ë bé phËn nµo, ®µo t¹o kü n¨ng nµo, cho lo¹i lao ®éng nµo, bao nhiªu ng­êi. Nhu cÇu lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn ph©n tÝch nhu cÇu lao ®éng cña tæ chøc, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc thùc hiÖn vµ ph©n tÝch tr×nh ®é, kiÕn thøc, kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng. X¸c ®Þnh nhu cÇu cho c«ng nh©n kü thuËt cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau: C¨n cø vµo tæng hao phÝ thêi gian lao ®éng kü thuËt cÇn thÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ quü thêi gian lao ®éng cña lo¹i c«ng nh©n viªn kü thuËt t­¬ng øng. KT = Trong ®ã: KT: Nhu cÇu c«ng nh©n viªn thuéc nghÒ i. T : Tæng hao phÝ thêi gian lao ®éng kü thuËt thuéc nghÒ i cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt. Q : Quü thêi gian lao ®éng cña mét c«ng nh©n viªn kü thuËt thuéc nghÒ i. H : Kh¶ n¨ng hoµn thµnh v­ît møc ë kú väng cña nh©n viªn kü thuËt thuéc nghÒ i Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¨n cø vµo sè l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, møc ®¶m nhiÖm cña mét nh©n viªn kü thuËt vµ hÖ sè ca lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. KT= Trong ®ã: SM : Sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt cÇn thiÕt ë kú triÓn väng. H: HÖ sè ca lµm viÖc cña m¸y mãc trang thiÕt bÞ. N : Sè l­îng m¸y mãc trang thiÕt bÞ do c«ng nh©n viªn kü thuËt ph¶i tÝnh. §©y lµ hai ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ngoµi ra khi x¸c ®Þnh nhu cÇu c«ng nh©n viªn ®i ®µo t¹o cßn ph¶i dùa vµo c¸c dÊu hiÖu: S¶n phÈm míi doanh nghiÖp ®Þnh s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã kü n¨ng g× míi, xem xÐt thÞ tr­êng cã ®­îc më réng? Lîi nhuËn cã gi¶m? T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kû luËt lao ®éng: cã vi ph¹m? møc ®é vi ph¹m? Sau ®ã ph©n tÝch: Ph©n tÝch tæ chøc: Møc ®é ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc tíi ®©u: doanh thu, lîi nhuËn, tØ träng thÞ tr­êng ®¹t ®ù¬c so víi mong ®îi cña tæ chøc. Trong sù t­¬ng quan vÒ c¬ cÊu cña tæ chøc, x¸c ®Þnh ra bé phËn nµo lµm tèt vµ bé phËn nµo ch­a tèt. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp: Sö dông b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ b¶n yªu cÇu c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn ®Ó ph©n tÝch xem c«ng viÖc ®ã muèn thùc hiÖn tèt th× ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i cã yªu cÇu, tr×nh dé g×. Ph©n tÝch ng­êi lao ®éng: Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ng­êi lao ®éng trªn c¬ së b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ yªu cÇu c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn. b, X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Tøc lµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ hy väng ®¹t ®­îc sau khi ch­¬ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn. Yªu cÇu khi x¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: Ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu. Môc tiªu ph¶i râ rµng, cô thÓ, phôc vô ®­îc cho viÖc ®¸nh gi¸. Néi dung cña môc tiªu: Kü n¨ng cô thÓ cÇn ®µo t¹o vµ tr×nh ®é cã ®­îc sau ®µo t¹o. Sè luîng vµ c¬ cÊu häc viªn. Thêi gian ®µo t¹o. c, Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o. §Ó ®µo t¹o ®­îc mét ng­êi lao ®éng lµ rÊt tèn kÐm, v× vËy, tr­íc khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i x¸c ®Þnh, lùa chän ®èi t­îng ®­îc cho ®i ®µo t¹o. Tr­íc hÕt, ng­êi ®ã ph¶i n»m trong sè nhu cÇu cÇn ®µo t¹o, sau ®ã xem xÐt ®éng c¬ häc tËp cña hä cã muèn ®­îc tham gia kho¸ ®µo t¹o hay kh«ng? Tuy nhiªn, còng ph¶i xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng häc tËp cña tõng ng­êi lao ®éng, cã thÓ do tr×nh ®é thÊp hoÆc tuæi cao nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi häc th× kh«ng nªn lùa chän. Vµ cuèi cïng lµ dù ®o¸n viÖc thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng tíi ®©u. NÕu thÊy cã kh¶ quan th× lùa chän. d, X©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng ®µo t¹o, môc tiªu ®µo t¹o, ®i x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp víi ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o còng nh­ môc tiªu ®µo t¹o. X¸c ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bao gåm: Sè l­îng c¸c bµi häc vµ m«n häc cÇn ph¶i häc. Thêi l­îng cña tõng m«n häc, bµi häc. Thø tù cña tõng m«n häc. Sau ®ã x¸c ®Þnh xem, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nµo lµ phï hîp víi yªu cÇu dÆt ra còng nh­ phï hîp vÒ mÆt kinh phÝ cña tæ chøc. ®, Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò then chèt trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®µo t¹o. Nh÷ng doanh nghiÖp cã kinh phÝ giµnh cho ®µo t¹o ng­êi lao ®éng h¹n hÑp th× chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Ýt tèn kÐm nh­ng vÉn hiÖu qu¶. V× ®Ó thùc hiÖn ®­îc mét kho¸ ®µo t¹o cÇn ph¶i dù tÝnh rÊt nhiÒu chi phÝ. Chi phÝ cho ng­êi d¹y. Chi phÝ cho ng­êi häc. Chi phÝ qu¶n lý. Chi phÝ cho ph­¬ng tiÖn d¹y vµ häc. NÕu kh«ng dù tÝnh ®­îc tr­íc c¸c kho¶n chi phÝ nµy, doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Do vËy, cÇn ph¶i dù tÝnh tr­íc. e, Lùa chän ng­êi d¹y vµ ®µo t¹o ng­êi d¹y. Tuú theo viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nµo mµ tõ ®ã lùa chän ng­êi d¹y. Lùa chän ®óng ng­êi d¹y bao giê ng­êi ta còng cã t©m huyÕt víi nghÒ h¬n, mèi liªn hÖ gi÷a ng­êi d¹y vµ ng­êi häc dï nhiÒu hay Ýt, ng­êi d¹y giái bao giê còng mang l¹i chÊt l­îng cao h¬n. Cã hai nguån ®Ó lùa chän: + Nguån bªn trong: Lùa chän trong tæ chøc nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm, tay nghÒ cao. Lùa chän nguån nµy th× Ýt tèn kÐm chi phÝ, dÔ qu¶n lý nh­ng cã thÓ kh¶ n¨ng s­ ph¹m (truyÒn thôc) kÐm h¬n bªn ngoµi. + Nguån bªn ngoµi: Ng­êi cña c«ng ty kh¸c hay gi¸o viªn trong c¸c c¬ së ®µo t¹o, hoÆc nghÖ nh©n. Dïng nguån nµy, kh¶ n¨ng lùa chän ®­îc ng­êi d¹y giái cao, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do chuyÓn sang d¹y khi lùa chän nguån bªn trong. Tuy nhiªn, tèn kÐm chi phÝ vµ khã qu¶n lý. Tr­íc khi ®µo t¹o cho häc viªn th× còng cÇn ph¶i ®µo t¹o s¬ qua cho gi¸o viªn ®Ó hä hiÓu ®­îc môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, biÕt ®­îc ®èi t­îng ®µo t¹o cña hä lµ ai vµ hiÓu râ mét sè nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ tæ chøc. f, §¸nh gi¸ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Khi kÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o xem cã ®¹t kÕt qu¶ nh­ môc tiªu ®Æt ra hay kh«ng. Tõ ®ã t×m ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu ®Ó t¨ng c­êng vµ kh¾c phôc cho ®ît sau. ViÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc ®¸nh gi¸ qua ba gãc ®é: §¸nh gi¸ xem môc tiªu cña ®µo t¹o ®· ®¹t ®Õn ®©u: so s¸nh tr­íc vµ sau ®µo t¹o. §¸nh gi¸ xem mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o. §Ó tõ ®ã rót ra bµi häc lµm c¬ së cho ®ît ®µo t¹o sau. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: so s¸nh lîi Ých ®¹t ®­îc víi chi phÝ bá ra. §Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, th­êng lÊy th«ng tin tõ kÕt qu¶ häc tËp, tõ th¨m dß ý kiÕn cña ng­êi häc vµ ng­êi d¹y; Sau ®ã, so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn cña ng­êi ®i häc tr­íc vµ sau qu¸ tr×nh ®µo t¹o b»ng c¸ch th¨m dß ý kiÕn cña ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp bé phËn cã ng­êi ®­îc ®i ®µo t¹o. Trong thùc tÕ, c¸c b­îc ®­îc thùc hiÖn song song víi nhau, hç trî vµ ®iÒu chØnh lÉn nhau. §©y lµ vai trß quan träng cña phßng qu¶n lý nh©n lùc, cïng víi sù ñng hé cña c¸c phßng ban kh¸c. IV. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. 1. C¬ së h×nh thµnh nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. BÊt kÓ mét tæ chøc nµo tr­íc khi ®i vµo ho¹t ®éng còng ph¶i cã b¶n ph©n tÝch c«ng viÖc. Nã lµ c«ng cô c¬ b¶n cña QTNL, ®­îc sö dông lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhµ qu¶n trÞ nh­: c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, thï lao lao ®éng. Nã gióp cho ng­êi lao ®éng hiÓu râ h¬n c«ng viÖc cña m×nh: hä ph¶i lµm nh­ thÕ nµo, t¹i sao lai ph¶i lµm nh­ vËy, tõ ®ã hä thùc hiªn c«ng viÖc tèt h¬n. ChÝnh ®©y lµ yÕu tè t¹o ®éng lùc rÊt tèt cho ng­êi lao ®éng. Khi tæ chøc tuyÓn ng­êi lao ®éng míi th× hä ch­a thÓ cã ®ñ tr×nh ®é nh­ yªu cÇu cña c«ng viÖc ®ßi hái. V× vËy, cÇn ph¶i ®µo t¹o hä theo ®óng yªu cÇu cña b¶n ph©n tÝch c«ng viÖc. §èi víi nh÷ng lao ®éng cò ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tr×nh ®é thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc th× còng ph¶i ®­a ®i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Tãm l¹i, b¶n m« t¶ c«ng viÖc lµ liÖt kª chi tiÕt vÒ nhiÖm vô hay tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc. Cßn b¶n yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn liÖt kª c¸c yªu cÇu cÇn ph¶i cã cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn. Hai b¶n nµy ®ãng vai trß nh­ mét b¶n tham chiÕu ®Ó ®èi chiÒu, so s¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng víi yªu cÇu ®Ò ra. Tõ ®ã, xuÊt hiÖn nhu cÇu ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2.Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i cã tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. Ngµy nay, khoa häc c«ng nghÖ trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh­ vò b·o. Nh÷ng c¸i cò, l¹c hËu sÏ bÞ lo¹i trõ thay b»ng c¸i míivµ hiÖn ®¹i h¬n rÊt nhiÒu. V× vËy, n­íc nµo mµ kh«ng chÞu lµm míi hay kh«ng theo kÞp th× sÏ bÞ tôt hËu, bá xa rÊt nhiÒu. Sù ph¸t triÓn ®ã ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp víi nh÷ng m¸y mãc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ßi hái ng­êi lao ®éng còng ph¶i ®¹t ®­îc mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh míi cã thÓ sö dông ®­îc. Doanh nghiÖp kh«ng muèn bÞ tôt hËu th× ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu trªn. Vµ khi ®ã, nhu cÇu ®µo t¹o xuÊt hiÖn. Nh÷ng c«ng nh©n tr­íc kia chØ quen lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é thÊp, dùa vµo kinh nghiÖm giê kh«ng cßn thÝch hîp n÷a, v× vËy, ph¶i cho hä ®i ®µo t¹o ®Ó cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸i míi, tiÕn tíi sö dông nh÷ng c¸i míi. §µo t¹o ë ®©y trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt. 3. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu kinh tÕ cña Tæ chøc lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh­ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. X· héi cµng ph¸t triÓn, c¹nh tranh cµng m¹nh. C¸c nhµ s¶n xuÊt t×m mäi c¸ch ®Ó ®­a doanh nghiÖp cña m×nh lªn mét vÞ thÕ c¹nh tranh nhÊt ®Þnh. HÖ thèng truyÒn th«ng còng rÊt hiÖn ®¹i nªn mäi th«ng tin ®­îc truyÒn ®i rÊt nhanh. V× vËy mµ doanh nghiÖp nµo kh«ng cËp nhËt th«ng tin th­êng xuyªn, doanh nghiÖp ®ã kh«ng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c¸i míi, kh«ng ®æi míi theo tøc kh¾c sÏ bÞ ®µo th¶i. Søc m¹nh cña c¹nh tranh lµ v« ®Þch, nh÷ng s¶n phÈm míi liªn tôc ®­îc t¹o ra víi nh÷ng tÝnh n¨ng ngµy cµnh hiÖn ®¹i ®· t¹o ra mét sù c¹nh tranh, mét m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt m¹nh mÏ. C¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi nhau vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. §øng tr­íc søc Ðp c¹nht ranh nh­ vËy, doanh nghiÖp kh«ng thÓ ngåi nh×n thÕ giíi ®æi thay mµ hä buéc ph¶i t×m c¸ch ch¹y ®ua cïng sù thay ®æi ®ã. Vµ ®Ó t¨ng tèc ®é cho m×nh th× doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng l¹c hËu cña m×nh thµnh mét ®éi ngò lao ®éng tiªn tiÕn thÝch øng víi nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng víi tèc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp nµo chiÕm ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng th× lîi nhuËn cµng cao. Vµ vËy, ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao doanh nghiÖp cÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ... M¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ßi hái ng­êi sö dông ®­îc ph¶i cã tr×nh®é cao vµ nã còng lµm gi¶m thiÓu ®­îc l­îng lao ®éng, do ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. Chóng ta ®Òu biÕt, môc tiªu cña cac doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, mµ yÕu tè quyÕt ®inh ®Õn lîi nhu©n lµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× cã nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã ®æi míi c«ng nghÖ nh­ng khi ®ái míi c«ng nghÖ th× doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó øng dông c«ng nghÖ míi ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®ã lµ ®éng lùc cña ng­êi lao ®éng. V× ®éng lùc lao ®éng cña ng­êi lao ®éng ®­îc t¹o ra xuÊt ph¸t tõ hai nhu cÇu: vËt chÊt vµ tinh thÇn. Khi nhu cÇu vÒ vËt chÊt kh«ng cßn quan träng n÷a hä sÏ cã nhu cÇu vÒ mÆt tinh thÇn. Hä muèn kh¼ng ®Þnh m×nh, muèn tæ chøc thÊy tÇm quan träng cña hä trong tæ chøc. Do ®ã, hä cã nhu cÇu ®­îc ®­a ®i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Tæ chøc muèn ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh th× ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng ®Ó t¹o ®éng lùc lao ®éng cho hä. Nh­ vËy, ®µo t¹o võa ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng ®Ó lu«n theo kÞp víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña thÞ tr­êng võa ®¸p øng nhu cÇu t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. 4.T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu h­íng kh«ng thÓ ®¶o ngù¬c cña kinh tÕ thÕ giíi hiÖn t¹i. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ¶nh h­ëng kh«ng chØ ®Õn kinh tÕ cña mét n­íc mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn rÊt nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ-x· héi kh¸c, trong ®ã cã lÜnh vùc ®µo t¹o. §Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta cÇn ph¶i b¾t nhÞp chung víi c¸c tri thøc nh©n lo¹i. Tøc lµ chóng ta ph¶i cã mét hÖ thèng ®µo t¹o phï hîp ®Ó ®µo t¹o lao ®éng kü thuËt võa n¾m v÷ng lý thuyÕt, võa cã kü n¨ng, kü x¶o nghÒ nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù thay ®æi cña c«ng nghÖ. N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o lµ yªu cÇu sèng cßn ®èi víi c¸c tæ chøc ®Ó b¾t kÞp tr×nh ®é ®µo t¹o cña c¸c n­íc ph¸t triÓn còng nh­ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng tr×nh ®é cao víi nhiÒu phÈm chÊt míi ®Æt ra cña thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng chØ trong n­íc mµ c¶ khu vùc. VËy, ®µo t¹o lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®èi víi mçi doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty l¾p m¸y sè 1 hµ néi. I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty l¸p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc trùc thuéc Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp n¨m 1960 cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 109587 do Uû ban KÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp. Qua 46 n¨m x©y dùng vµ truëng thµnh, c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé kü s­ c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é khoa ho¹ kü thuËt cao, tay nghÒ giái, ®­îc trang bÞ nhiÒu ph­¬ng tiÖn dông cô thi c«ng chuyªn nghµnh tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Víi truyÒn thèng l©u ®êi trong l¾p m¸y vµ x©y dùng, c«ng ty ®· vµ ®ang kh«ng ngõng lín m¹nh, x©y dùngvµ l¾p ®Æt cho ®Êt n­íc nhiÒu c«ng tr×nh hiÖn ®¹i cã quy m« lín vµ phøc t¹p, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n sù ®ßi hái cña ®Êt n­íc, cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra. C«ng ty ®· thi hµnh vµ ®­a vµo sö dông hµng tr¨m c«ng tr×nh víi chÊt l­îng cao trªn mäi lÜnh vùc tõ c«ng tr×nh kinh tÕ, v¨n ho¸ ®Õn c¸c c«ng tr×nh quèc phßng. 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ Néi cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc bao gåm PG§ néi chÝnh vµ th­êng trùc, phßng tæ chøc, phßng hµnh chÝnh, phßng cung øng vËt t­, phßng kinh tÕ kü thuËt vµ phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­. Bé phËn trùc tuyÕn cña c«ng ty bao gåm c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc x­ëng c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®éi c¬ giíi. C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc cã 5 xÝ nghiÖp trong ®ã gåm cã 2 xÝ nghiÖp l¾p m¸y, 1 xÝ nghiÖp hµn vµ x©y dùng. C¸c xÝ nghiÖp vµ x­ëng s¶n xuÊt cã c¸c ®éi c«ng tr×nh, thi c«ngc¸c c«ng tr×nh d­íi sù chØ huy cña ®éi tr­ëng. Ho¹t ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt thi c«ng ®Òu do ®éi tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh, cã sù trî gióp cña c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc PG§ néi chÝnh Phßng tµi vô Phßng tæ chøc Phßng hµnh chÝnh Phßng cung øng vËt t­ Phßng kinh tÕ kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ XN.LM sè 1 C¸c ®éi SX XN.LM sè 2 C¸c ®éi SX XN §iÖn C¸c ®éi SX XN X©y dùng C¸c ®éi SX X­ëng CK chÕ t¹o thiÕt bÞ C¸c ®éi SX §éi c¬ giíi PG§ kü thuËt thi c«ng C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®­îc bè trÝ theo tõng cÊp nh­ng ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ môc tiªu chung. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo d¹ng trùc tuyÕn chøc n¨ng. Do ®ã, møc ®é chuyªn m«n ho¸ cña tõng bé phËn cao, ®ßi hái tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ph¶i chuyªn s©u. ViÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc do ®ã còng ph¶i ®µo t¹o chuyªn s©u cho tõng bé phËn: bé phËn qu¶n lý vµ bé phËn s¶n xuÊt, nhÊt lµ bé phËn s¶n xuÊt. V× vËy, chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o sÏ lín do ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®µo t¹o vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc. 3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. a, §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung cßn mang nh÷ng ®Æc diÓm riªng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ ®Æc ®iÓm tæ s¶n xuÊt x©y l¾p víi c«ng viÖc chñ yÕu lµ l¾p m¸y, t¸i t¹o ta t¸i s¶n cè ®inh. Do ®ã, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cßn mang mét sè ®Æc ®iÓm sau: + S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn trøc cã quy m« lín, gi¸ trÞ cao, kÕt cÊu phøc t¹p, yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt cao, gi¸ trÞ cao, ®¬n chiÕc, cã tÝnh cè ®Þnh thêi gian thi c«ng dµi chñ yÕu ë ngoµi trêi vµ thëi gian sö dông s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi. + S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, cã tÝnh ®¬n chiÕc, Ýt vµ ®­îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hay tho¶ thuËn nªn tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ. + Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p rÊt phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh, viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nh­: t­ t­ëng tæ chøc chØ ®¹o thi c«ng, lùc l­îng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. b, §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty. HiÖn nay, c«ng ty cã c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cô thÓ nh­: Quy tr×nh l¾p ®Æt c¸c nhµ m¸y sîi, nhµ m¸y n­íc, nhµ m¸y bia, nhµ m¸y s÷a... Quy tr×nh l¾p ®Æt lß h¬i, bÓ cã dung tÝch lín. Quy tr×nh l¾p ®Æt r«to, m¸y ph¸t c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn. Quy tr×nh l¾p ®Æt vËn chuyÓn, cÈu l¾p c¸c thiÕt bÞ nÆng. Quy tr×nh l¾p ®Æt c¸c tr¹m biÕn thÕ, c¸p ngÇm, cét ®iÖn thÐp 500KV, th¸p truyÒn h×nh, ¨ng ten Parabol, cét viba, cét ®Ìn s©n vËn ®éng. Quy tr×nh l¾p ®Æt nhµ m¸y l¾p r¸p « t«, xe m¸y. Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o, l¾p r¸p kÕt cÊu khung thÐp. Do sù ®ßi hái cña quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau, nªn viÖc s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng cho tõng bé phËn còng ®ßi hái kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi c«ng viÖc, chuyªn nghµnh ®µo t¹o vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. c, §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nh»m ®¸p øng nh÷ng ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu c«ng viÖc mang tÝnh kü thuËt cao cña C«ng ty, C«ng ty ®· vµ ®ang trang bÞ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ víi chÊt l­îng tèt, c«ng suÊt cao, ®Çy ®ñ, ®a d¹ng ®­îc s¶n xuÊt tõ nhiÒu n­íc tiªn tiÕn ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh nh­; cÈu lèp GROVE cña Mü, xe s¬ mi romooc KpA3 cña Nga, Plaform cña NhËt, m¸y c¾t PLASMA cña NhËt....Do vËy, c«ng nh©n ®­îc tiÕp cËn trùc tiÕp víi c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÑn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn häc hái, n©ng cao tay nghÒ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éngvµ chÊt l­îng s¶n phÈm tiÕt kiÖm thêi gian s¶n xuÊt, ®Èy nhanh tèc ®é thi c«ng. §ång thêi qua ®©y, C«ng ty cã thÓ ®¸nh gÝa ®­îc n¨ng lùc tay nghÒ tr×nh ®é cña c«ng nh©n tõ ®ã ®¸nh gi¸ lao ®éng tèt h¬n, qu¶n lý lao ®éng tèt h¬n. Sù thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ ®ßi hái c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ph¶i cã sù thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é c«ng nh©n. §©y lµ giai ®o¹n C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Do ®Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty hiÖn ®¹i vµ ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc kh¸c cã khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh h¬n ViÖt Nam rÊt nhiÒu nªn ®ßi hái c«ng nh©n cña c«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao míi cã thÓ vËn hµnh vµ sö dông ®­îc. Do ®ã c«ng t¸c ®µo t¹o cho c«ng nh©n ®ßi hái ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ ph¶i ®µo t¹o chuyªn s©u, ng­êi c«ng nh©n ph¶i th­êng xuyªn ®­îc cung cÊp, bæ sung thªm kiÕn thøc nghÒ nghiÖp míi theo kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. 4.§Æc ®iÓm ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña quy m« s¶n xuÊt vµ sù ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong C«ng ty ®ßi hái cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ ngµy cµng cao. §øng tr­íc nhu cÇu nµy, ngoµi viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ C«ng ty mçi n¨m cßn tuyÓn thªm mét sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµo lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban, c¸c ®éi x©y l¾p. §ång thêi, C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o vµ thi n©ng bËc cho c«ng nh©n. V× vËy, qua 46 n¨m x©y dùng vµ truëng thµnh C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò kü s­ , c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao, tay nghÒ giái. Ngoµi sè lao ®éng dÇy d¹n kinh nghiÖm cña C«ng ty, hµng n¨m C«ng ty cßn tiÕp nhËn thªm lùc l­îng lao ®éng ®¸ng kÓ lµm hîp ®ång còng cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, tuy nhiªn nßng cèt vÉn lµ lùc l­îng lao ®éng trong biªn chÕ cña c«ng ty. C¬ cÊu c«ng nh©n lao ®éng cña C«ng ty ®­îc ph©n bæ ®Òu cho c¸c nghµnh nghÒ, cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu c«ng nh©n cña C«ng ty §¬n vÞ: Ng­êi N¨m 2000 2001 2002 2003 Tæng sè c«ng nh©n Sè c«ng nh©n bËc 4 trë lªn Sè c«ng nh©n bËc d­íi 4 Trong ®ã: C«ng nh©n x©y dùng C«ng nh©n c¬ giíi C«ng nh©n l¾p m¸y C«ng nh©n c¬ khÝ C«ng nh©n kh¶o s¸t Lao ®éng phæ th«ng 345 199 146 26 31 169 85 1 34 382 214 168 26 31 173 117 1 34 391 223 168 25 30 173 126 1 36 415 227 188 25 30 179 144 1 36 Nguån: TrÝch b¸o c¸o sè l­îng, chÊt l­îng c«ng nh©n thuéc ®¬n vÞ qu¶n lý c¸c n¨m 2000, 2001, 2002, 2003. Nh­ vËy, qua b¶ng thèng kª trªn ta thÊy sè lao ®éng qua c¸c n¨m tõ n¨m 2000 ®Õn 2003 ®Òu t¨ng vµ sè l­îng c«ng nh©n bËc 4 trë lªn lín h¬n c«ng nh©n d­íi bËc 4. ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· chó träng quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xuÊt cña C«ng ty. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô trong thêi kú ®æi míi, C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ Néi lu«n x¸c ®Þnh con ng­êi lµ t¸i s¶n quan träng nhÊt. Do vËy, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng cho C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông 2 ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cho c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ: + §µo t¹o theo kiÓu chØ dÉn c«ng viÖc. + Cö ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh quy. Ngoµi ra, h»ng n¨m C«ng ty cßn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ, c¸c cuéc thi nµy sÏ ®­a ra kÕt qu¶ ®Ó n©ng bËc cho ng­êi lao ®éng. Vµ còng th«ng qua cuéc thi nµy. C«ng ty sÏ t×m ra nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng thùc sù ®Ó båi d­ìng, cö ®i häc tËp n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu biÕn ®æi trong t­¬ng lai. §ång thêi còng th«ng qua cuéc thi nµy ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng häc tËp tÝch luü kinh nghiÖm hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ n©ng cao tay nghÒ. MÆt kh¸c, C«ng ty lu«n khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®i häc c¸c líp chuyªn tu, båi d­ìng ng¾n h¹n, bæ xung kiÕn thøc vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng­êi lao ®éng võa häc tËp tèt, võa hoµn thµnh nhiÖm vô cña C«ng ty giao. Tr×nh tù X©Y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ néi. Qu¸ tr×nh x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña C«ng ty còng theo tr×nh tù 7 b­íc. Tuy nhiªn, cã ph­¬ng ph¸p bÞ c¾t bít mét sè b­íc mµ C«ng ty cho lµ cã thÓ bá qua: X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn TÝnh to¸n chi phÝ ®µo t¹o ThiÕt lËp quy tr×nh ®¸nh gi¸ Do ®Æc ®iÓm m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty lµ ®· vµ ®ang ®­îc trang bÞ víi chÊt l­îng tèt, c«ng suÊt cao, ®Çy ®ñ, ®a d¹ng ®­îc s¶n xuÊt tõ nhiÒu n­íc tiªn tiÕn nªn ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë C«ng ty ®ßi hái cã thay nghÒ, tr×nh ®é ngµy cµng cao. V× vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o cho c«ng nh©n s¶n xuÊt lu«n ®ãng vai trß quan träng trong C«ng ty. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu cã sù ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ cã tuyÓn thªm mét sè ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é cao. C«ng ty thùc hiÖn ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng nh»m n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu vÒ tr×nh ®é. C«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc: a) X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, c¸n bé phßng tæ chøc ®· dùa vµo b¶n ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó xem xÐt ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i cã yªu cÇu gid, tr×nh ®é nh­ thÕ nµo, sau ®ã ph©n tÝch ng­êi lao ®éng xem tr×nh ®é cña hä ®¸p øng ®Õn ®©u so víi yªu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra. Tõ ®ã t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty sÏ t×m c¸ch ®Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña ng­êi lao ®éng. NÕu kho¶ng c¸ch tr×nh ®é gi÷a b¶n yªu cÇu c«ng viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã mµ qu¸ xa ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng viÖc th× C«ng ty sÏ më líp ®µo t¹o. Ngoµi ra nhu cÇu ®µo t¹o cßn ®­îc x¸c ®Þnh dùavµo nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng còng nh­ nh÷ng biÕn ®éng trong C«ng ty. §ã lµ khi mµ nhu cÇu vÒ thÞ tr­êng ®ßi hái s¶n phÈm míi víi nh÷ng tÝnh n¨ng hiÖn ®¹i, míi mÎ, ®ßi hái tr×nh ®é thÝch øng. C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ Néi lµ C«ng ty l©u ®êi vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng nªn th­êng xuyªn nhËn ®­îc nh÷ng hîp ®ång l¾p m¸y vµ tróng thÇu x©y dùng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc C«ng ty lu«n chó träng viÖc x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o. Do c«ng viÖc nhiÒu nªn viÖc x¸c ®Þnh ®óng sè l­îng ng­êi ®­îc ®µo t¹o lµ rÊt quan träng, th­êng C«ng ty chó träng ®µo t¹o nh÷ng c«ng nh©n chÝnh vµ do sè l­îng c«ng nh©n trong C«ng ty lµ kh«ng nhiÒu nªn sè l­îng ®µo t¹o mçi kho¸ ®µo t¹o cña mçi bé phËn chØ kho¶ng 2-3 ng­êi. b) X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o C«ng ty ®· v¹ch râ c¸c môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc: + Tr×nh ®é cÇn ®¹t ®­îc sau ®µo t¹o ®ã lµ thµnh th¹o c«ng viÖc míi cña m×nh; ®¹t tr×nh ®é ®Ó thi n©ng bËc thî, C«ng ty ®ang cè g¾ng ®Ó n©ng bËc cho lao ®éng lªn bËc 6, bËc 7 vµ trªn bËc 7 ngµy cµng nhiÒu. Môc tiªu cña C«ng ty cßn lµ lîi nhuËn, C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t lîi nhuËn n¨m 2004 lµ trªn 4 tØ ®ång. Thêi gian ®µo t¹o tuú thuéc vµo tr×nh ®é cÇn ®µo t¹o cã thÓ 1 tuÇn, 2 th¸ng hoÆc còng cã thÓ lªn tíi 2 n¨m. c) X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o. Sau khi x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, C«ng ty ®­a ra danh s¸ch nh÷ng ng­êi cÇn ph¶i ®µo t¹o. Tuy nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o cßn ph¶i xem xÐt ®éng c¬, th¸i ®é cña ng­êi lao ®éng xem hä cã thùc sù mong muèn ®­îc ®­a ®i ®µo t¹o . Ph¶i nh×n nhËn tíi kh¶ n¨ng häc tËp cña ng­êi lao ®éng, kh¶ n¨ng tiÕp thubµi, kiÕn thøcmíi. Vµ dù ®o¸n xem viÖc ®µo t¹o sÏ lµm thay ®æi h×nh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng tíi ®©u. C«ng ty tiÕn hµnh ®iÒu tra ng­êi lao ®éng th«ng qua hå s¬ nh©n sù vµ qua kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc qua c¸c thêi kú tr­íc ®ã hoÆc qua quan s¸t ng­êi lao ®éng, pháng vÊn trùc tiÕp mong muèn cña hä. ®éng c¬ cña hä trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é c¶u m×nh. d) X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. Tuú thuéc vµo nhu cÇu ®µo t¹o vµ môc tiªu ®µo t¹o cña C«ng ty mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. C«ng ty th­êng ¸p dông 2 ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n míi vµo, ®Ó hä thÝch øng víi c«ng viÖc, C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o theo kiÓu chØ dÉn c«ng viÖc gióp hä lµm quen víi c«ng viÖc s¾p ph¶i lµm. Ng­êi c«ng nh©n míi sÏ ®­îc ®­a xuèng ph©n x­ëng l¾p m¸y, ë ®ã hä sÏ ®­îc mét sè c«ng nh©n lµnh nghÒ ®­îc cö ra ®Ó huíng dÉn. §Çu tiªn sÏ h­íng dÉn gi¶i thÝch môc tiªu cña c«ng viÖc, sau ®ã gi¶ng gi¶i c¸c c¸ch thao t¸c tõng ®éng t¸c, thao t¸c c«ng viÖc vµ ®Ó ng­êi häc tù thùc hiÖn cho ®Õn khi thµnh th¹o th× th«i. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o nµy kÐo dµi kho¶ng 2 tuÇn, tuy nhiªn, tuú theo ®é phøc t¹p kh¸c nhau cña c«ng viÖc mµ thêi gian còng thay ®æi theo, víi nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p, ng­êi häc cã thÓ ph¶i häc kÐo dµi kho¶ng 2 th¸ng ë ph©n x­ëng. Trong thêi gian häc viÖc ng­êi häc ®­îc h­ëng 75% l­¬ng so víi khi lµm viÖc chÝnh thøc. Ngoµi ra khi cã sù thay ®æi nhá vÒ c«ng nghÖ, ng­êi lao ®éng cÇn cã thªm kü n¨ng th× còng ®­îc ®µo t¹o theo c¸ch nµy. §Ó chuÈn bÞ cho mét c«ng cuéc thay ®æi c«ng nghÖ míi, ®ßi hái tr×nh ®é c«ng nh©n ph¶i n©ng lªn ë bËc cao th× c«ng ty ph¶i tæ chøc cho c«ng nh©n cña m×nh ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh quy. NhÊt lµ nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã kü n¨ng ®Æc thï, c«ng viÖc cã kü n¨ng kh¸c h¼n so víi c«ng viÖc tr­íc kia do C«ng ty më réng s¶n xuÊt, c«ng viÖc ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng kiÕn thøc ®Çy ®ñ c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh th× b¾t buéc C«ng ty ph¶i cho ®i ®µo t¹o t¹i tr­êng chÝnh quy. Häc phÝ cã thÓ C«ng ty phô cÊp mét phÇn. Trong thêi gian ®i häc, ng­êi c«ng nh©n ph¶i chÊp nhËn nghØ kh«ng l­¬ng. Do ®ã viÖc lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o lµ rÊt quan träng. Tõ hai ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o trªn, C«ng ty x©y dùng ch­¬ng tr×nh häc cho ph­¬ng ph¸p chØ dÉn cv. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ häc thùc hµnh, kh«ng cã lý thuyÕt nªn ph­¬ng ph¸p còng kh«ng ®­îc v¹ch ra ch­¬ng tr×nh häc mµ chØ quy ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p th× tæ chøc ®µo t¹o trong thêi gian 2 th¸ng, c«ng viÖc ®¬n gi¶n cã thÓ 1-2 ngµy hoÆc 1 tuÇn. e) Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o. Hµng n¨m, C«ng ty trÝch 15% quü ®Çu t­ ph¸t triÓn dµnh cho ®µo t¹o. §èi víi bÊt kú tæ chøc nµo khi thùc hiÖn ®µo t¹o th× chi phÝ còng lµ kho¶n ®­îc quan t©m tr­íc tiªn. NÕu kh«ng dù tÝnh tr­íc chi phÝ cã thÓ®Én ®Õn chi phÝ ®µo t¹o v­ît ra khái kh¶ n¨ng chi tr¶ cña Tæ chøc. Sau c¸c b­íc trªn, C«ng ty x¸c ®Þnh c¸c môc chi phÝ râ rµng ®Ó tõ ®ã tæng hîp mäi chi phÝ ®µo t¹o cho mét kho¸ ®µo t¹o. Khi ®ã, nhµ qu¶n lý sÏ dÔ dµng chi tiªu còng nh­ qu¶n lý vµ theo dâi chi phÝ dÔ dµng h¬n. Nhµ qu¶n lý sÏ v¹ch ra c¸c lo¹i chi phÝ cho ®µo t¹o. Do khi cho c«ng nh©n ®i ®µo t¹o th× c«ng viÖc sÏ bÞ bá dë, kh«ng cã ng­êi thay thÕ sÏ lµm mÊt ®i mét kho¶n thu cho doanh nghiÖp. V× vËy, nhµ qu¶n lý còng ph¶i tÝnh to¸n xem chi phÝ c¬ héi mÊt ®i. C«ng ty th­êng cho c«ng nh©n ®i ®µo t¹o vµo ®Çu n¨m hoÆc cuèi mïa m­a khi c«ng viÖc nhµn rçi h¬n ®Ó ®ì mÊt ®i chi phÝ c¬ héi. Nh÷ng kho¶n chi phÝ mµ C«ng ty v¹ch ra: Chi phÝ cho ng­êi ®i d¹y: ®­îc h­ëng thªm 25% l­¬ng chÝnhcho ng­êi h­íng dÉn Chi phÝ cho ng­êi ®i häc: 75% l­¬ng chÝnh ®­îc h­ëng hoÆc kh«ng cã. Chi phÝ qu¶n lý: ®­îc h­ëng thªm 25% l­¬ng chÝnh. f) Lùa chän ng­êi d¹y vµ ®µo t¹o ng­êi d¹y. C«ng ty xuèng ph©n x­ëng vµ lùa chän ra nh÷ng thî lµnh nghÒ, kiÕn thøc tay nghÒ v÷ng, t¹o ra sù tin t­ëng trong mäi ng­êi vµ cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t. Do C«ng ty cã nhiÒu thî tr×nh ®é cao nªn chØ chän ng­êi d¹y trong néi bé chø kh«ng dïng ng­êi bªn ngoµi, võa ®ì tãn chi phÝ, võa gióp häc viªn ®­îc tiÕp cËn víi ng­êi sau nµy lµm viÖc cïng. ViÖc lùa chän ng­êi d¹y nµy ®· thµnh truyÒn thèng cña C«ng ty nªn thùc hiÖn rÊt dÔ dµng. g) §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Cuèi mçi kho¸ häc, C«ng ty ®Òu cã b­íc ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o xem kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®Õn ®©u. Ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch: Tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n ®­îc ®i ®µo t¹o xem cã bao nhiªu ng­êi ®­îc n©ng bËc, bao nhiªu ng­êi kh«ng ®­îc n©ng. T×m ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®Ó rót kinh nghiÖm cho ®ît sau. Cuèi n¨m, C«ng ty tæ chøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. So s¸nh chi phÝ bá ra víi lîi Ých thu vÒ, ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt lao ®éng cã t¨ng hay gi¶m. Th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc lÊy tõ kÕt qu¶ häc tËp, th¨m dß ý kiÕn häc viªn, gi¸o viªn, kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi ®i ®µo t¹o. Tæng kÕt sau ®©y sÏ cho biÕt kÕt qu¶ ®µo t¹o: B¶ng 2: Thùc tÕ ®µo t¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt cña C«ng ty C«ng viÖc ®µo t¹o Sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o Chi phÝ ®µo t¹o cho 1 ng­êi (1000d) KÕt qña ®µo t¹o §¹t Kh«ng ®¹t +/- % +/- % - C«ng nh©n XD - C«ng nh©n c¬ giíi - C«ng nh©n l¾p m¸y - C«ng nh©n c¬ khÝ 5 3 15 4 200 2000 2000 2000 4 3 12 3 80 100 80 75 1 0 3 1 20 0 20 25 TrÝch sè liÖu tõ c«ng ty Qua b¶ng trªn ta thÊy kÕt qu¶ cña viÖc ®µo t¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt ch­a ®¹t ®­îc 100% nh­ng còng ®¹t ë tûlÖ cao. §èi víi nh÷ng lo¹i c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái viÖc ®µo t¹o ph¶i cã thêi gian vµ tèn kÐm cho nªn viÖc kh«ng ®¹t 100% lµ hîp lý. Ta cã thÓ so s¸nh kÕt qu¶ ®µo t¹o vña C«ng ty qua c¸c n¨m dùa vµo bËc thî b×nh qu©n cña b¶ng sau: B¶ng 3: CÊp bËc thî b×nh qu©n qua c¸c n¨m §¬n vÞ: bËc thî Ngµnh nghÒ CÊp bËc thî b×nh qu©n N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 - C«ng nh©n x©y dùng - C«ng nh©n c¬ giíi - C«ng nh©n x©y l¾p - C«ng nh©n c¬ khÝ 3 3.6 3.52 3.72 3.5 4.2 4 4 3.6 4.3 4.5 4.52 4 4.52 4.9 4.97 TrÝch sè liÖu tõ c«ng ty. CÊp bËc thî b×nh qu©n qua c¸c n¨m ®­îc n©ng lªn do sè ng­êi ®­îc n©ng bËc nhiÒu h¬n vµ do sè c«ng nh©n bËc cao nhiÒu h¬n. III. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o. Th«ng qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua 3 n¨m. B¶ng 4: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua 3 n¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 Doanh thu thuÇn (1000®) 15.287.000 23.969.992 35.000.000 Gi¸ vèn b¸n hµng (1000®) 12.254.000 20.615.688 32.350.000 Lîi nhuËn tõ H§SXKD (1000®) 786.380 1.104.799 3.250.300 Sè CBCNV (ng­êi) 481 496 535 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 ng­êi /th¸ng (1000®) 952 1.050 1.150 NSL§ theo doanh thu (1000®/ ng­êi) 39.210 59.970 66.070 TrÝch nguån sè liÖu cña c«ng ty. Qua b¶ng BCKQKD trªn ta thÊy chØ tiªu doanh thu thuÇn t¨ng lªn nhanh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh còng t¨ng víi tèc ®é rÊt nhanh. Trong khi ®ã, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng kh«ng ®¸ngkÓ. Do ®ã, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 ng­êi /th¸ng t¨ng lªn. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty, ta so s¸nh quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty víi thùc tÕ thùc hiÖn. Quy ®Þnh cña C«ng ty vÒ ®µo t¹o lµ hµng n¨m ®Òu cã c¸c kho¸ ®µo t¹o båi d­ìngchuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ®µo t¹o ®Ó ®¹t tr×nh ®é cao trong C«ng ty;C«ng ty cÊp kinhphÝ ®Ó cho c«ng nh©n ®i ®µo t¹o ë c¸c tr­êng hoÆc ®µo t¹o t¹i C«ng ty, chiphÝ ®Ó giµnh cho ®µo t¹o kh«ng d­íi 15% quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cña C«ng ty. VÒ phÝa C«ng ty, ®· thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o t­¬ng ®èi phï hîp so víi quy ®Þnh ®Ò ra. §¸nh gi¸ mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. ThuËn lîi: Do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc, m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i nªn ngay tõ kh©u tuyÓn chän c«ng nh©n, C«ng ty ®· tuyÓn nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao nªn viÖc ®µo t¹o ®¬n gi¶n h¬n tøc lµ ®µo t¹o nhanh h¬n, ®ì tèn chi phÝ h¬n. §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ trong c«ng ty ®«ng ®¶o gióp cho c«ng t¸c ®µo t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p chØ dÉn c«ng viÖc ®­îc thu©n lîi víi nguån gi¸o viªn tõ bªn trong. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cao, chi phÝ giµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o lµ rÊt lín, thuËn lîi cho viÖc chi tr¶ chi phÝ ®µo t¹o. Khã kh¨n: C«ng nghÖ m¸y mãc ngµy cµng hiÖn ®¹i ®ßi hái tr×nh ®é c«ng nh©n ngµy cµng cao. C«ng ty muèn chiÕm vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng còng nh­ cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ th× c«ng t¸c ®µo t¹o ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. Do ®ã, ®ßi hái mét kho¶n chi phÝ rÊt lín cho ®µo t¹o. Sè c«ng nh©n trong C«ng ty kh«ng nhiÒu, nÕu cho ®i ®µo t¹o ë n¬i kh¸c sÏ bÞ thiÕu c«ng nh©n dÉn ®Ôn h¹n chÕ c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ë ngoµi C«ng ty. PhÇn III: gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 hµ néi I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. §Ó ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty lu«n ®Æt ra c¸c chØ tiªu lîi nhuËn vµ cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc. HiÖn nay, c«ng ty ®ang phÊn ®Êu lîi nhuËn trong n¨m tíi t¨ng lªn h¬n 4 tØ ®ång ®Ó t¨ng møc l­¬ng b×nh qu©n cho ng­êi lao ®éng nh»m n©ng cao ®êi sèng cho hä. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch nhËp thªm c¸c m¸y mãc, linh kiÖn hiÖn ®¹i ®­a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Vµ phÊn ®Êu trong n¨m tíi, cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng nh©n ®­îc n©ng lªn, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng nh©n ®¹t bËc 7 vµ trªn bËc 7. Môc tiªu lín nhÊt c«ng ty hiÖn nay lµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong c¶ n­íc vµ n­íc ngoµi vÒ c«ng nghÖ l¾p m¸y. Vµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng n÷a lµ c«ng ty sÏ thùc hiÖn t¨ng thªm chi phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o, cè g¾ng trî cÊp toµn bé chi phÝ ®µo t¹o cho ng­êi ®i häc, ngoµi ra cßn trî cÊp thªm tiÒn l­¬ng cho hä trong qu¸ tr×nh ®i häc. II. Gi¶i ph¸p . Tõ môc tiªu cña c«ng ty lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty buéc ph¶i chó träng ®Õn ®éi ngò lao ®éng cña m×nh v× ®©y lµ nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ KHCN ngµy cµng ph¸t triÓn víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ lu«n ®­îc thay thÕ vµ ngµy cµng cã nh÷ng tÝnh n¨ng hiÖn ®¹i ®ßi hái ë ng­êi lao ®éng ph¶i ®¹t tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã. Khi ®ã nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho ng­êi lao ®éng trë thµnh thiÕt yÕu ®èi víi c«ng ty. Bëi bÊt cø mét tæ chøc nµo muèn theo kÞp thêi ®¹i th× ®Òu ph¶i thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña m×nh. Tuy nhiªn, mçi tæ chøc nµy ®Òu cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng nªn c«ng t¸c ®µo t¹o cßn cã nh÷ng h¹n chÕ. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè1 Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín vµ l©u ®êi, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty còng lu«n ®­îc chó träng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, vÉn mang tÝnh truyÒn thèng nªn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng ty th× cÇn ph¶i ®­a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p nh­ sau: *. §èi víi tæ chøc. - Thµnh lËp ra mét ®éi chuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸c häc viªn tham gia ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty. §éi nµy sÏ gi¸m s¸t chÆt chÏ tõng b­íc trong qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c häc viªn xem møc ®é tiÕn bé cña tõng ng­êi. Trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t ®ã, ®éi nµy sÏ ph¶i th­êng xuyªn nh¾c nhë, kiÓm tra, khuyÕn khÝch häc viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao sau khi ®µo t¹o. - Nhu cÇu ®µo t¹o cã thÓ do tæ chøc còng cã thÓ do nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng muèn ®­îc n©ng cao tay nghÒ, n©ng cao vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong tæ chøc. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i lóc nµo ng­êi lao ®éng còng nhËn thÊy ®­îc lîi Ých cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o mang l¹i. Do ®ã, hä kh«ng tù nguyÖn tham gia hoÆc tham gia kh«ng nhiÖt t×nh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®µo t¹o kh«ng ®¹t ®­îc nh­ mong muèn. Tõ ®ã c«ng ty ph¶i ®­a ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh, nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®Ó hä tù nguyÖn tham gia vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh­: tµi trî hoµn toµn chi phi phÝ cho ®µo t¹o, ngoµi ra cßn ®­îc h­ëng l­¬ng hµng th¸ng. Sau khi ®i ®µo t¹o vÒ, khi tr×nh ®é ®­îc n©ng cao lªn th× c«ng ty n©ng cÊp, th¨ng chøc cho hä phï hîp víi tr×nh ®é mµ hä ®½ ®¹t ®­îc. - Nguån lùc con ng­êi lµ quan träng nhÊt cña c«ng ty. Muèn ph¸t triÓn ®­îc c«ng ty th× tr­íc hÕt ph¶i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Do ®ã, ®ßi hái c«ng ty ph¶i bá ra mét l­îng chi phÝ lín ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, hµng n¨m c«ng ty ph¶i bá ra Ýt nhÊt 15% quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c«ng ty dµnh cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. - Khi x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ tr×nh ®é cÇn cã cña ng­êi lao ®éng cho c«ng viÖc s¾p tíi, sè l­îng ng­êi lµ bao nhiªu. Muèn v©y, c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch tæ chøc thi tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. Tõ ®ã x¸c ®Þnh tr×nh ®é hiÖn cã, so s¸nh víi tr×nh ®é cÇn cã trong t­¬ng lai. Khi ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu tr×nh ®é cÇn ®µo t¹o sè l­îng ng­êi cÇn ®­îc ®µo t¹o. - Bè trÝ lao ®éng hîp lý gi÷a cÊp bËc c«ng viÖc víi cÊp bËc c«ng nh©n ®Ó tr¸nh l·ng phÝ nguån lùc cña c«ng ty. C«ng ty nªn bè trÝ cÊp bËc c«ng viÖc lín h¬n hoÆc b»ng cÊp bËc c«ng nh©n vµ khi ®ã ng­êi lao ®éng sÏ ph¶i lµm c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é cao h¬n tr×nh ®é cña m×nh. Tõ ®ã sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh cho phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc, hä sÏ lu«n cè g¾ng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. Khi ®ã c«ng ty ®­a ra ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sÏ thÝch hîp h¬n cho ng­êi lao ®éng. - C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã phôc vô cho c«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty. Bëi ngay tõ giai ®o¹n tuyÓn dông c«ng ty ph¶i tuyÓn chän , xem xÐt kü tr×nh ®é c«ng nh©n ®· ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc ch­a. NÕu c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chän th× sÏ chän ra ®­îc nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é nh­ mong muèn. Khi ®ã c«ng ty sÏ kh«ng mÊt thªm chi phÝ ®µo t¹o do tuyÓn chän ng­êi ch­a ®¹t so víi yªu cÇu ®­a ra. *. §èi víi ng­êi lao ®éng: - C«ng ty cÇn thùc hiÖn kiªm nhiÖm c«ng viÖc ®Ó cã thÓ thay thÕ nhau khi cã ng­êi ®i häc. - Gi¸o dôc ®Ó ng­êi c«ng nh©n hiÓu ®­îc lîi Ých mµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o mang l¹i tõ ®ã hä cã tinh thÇn tù nguyÖn tham gia ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o mang l¹i kÕt qu¶ cao. *. §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn: - §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn thuéc c«ng ty th× t¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, cã trinh ®é s­ ph¹m vµ cã kü n¨ng tay nghÒ, nhÊt lµ tr×nh ®é thùc hµnh; th­c hiÖn lu©n phiªn båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo chu kú. - X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®¸p øng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o míi, phï hîp víi nh÷ng kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®­îc c¸c th«ng tin vÒ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tin häc cho ®éi ngò gi¸o viªn. Cã thÓ göi gi¸o viªn d¹y nghÒ ®i ®µo t¹o c¬ b¶n ë c¸c n­íc kh¸c ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghÒ còng nh­ tr×nh ®é s­ ph¹m. - §æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh lµ mét trong nh÷ng nguån lùc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nghÒ. Do ®ã c«ng ty thùc hiÖn ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo ®Þnh h­íng cña thÞ tr­êng, mÒm dÎo, n©ng cao kü n¨ng thùc hµnh n¨ng lùc thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®æi cña c«ng nghÖ vµ thùc tÕ s¶n xuÊt. - §æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña cña gi¸o viªn, t¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng vµ tÝch cùc cña häc viªn. III. KiÕn nghÞ: C«ng ty nªn ¸p dông thªm ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o: më líp c¹nh doanh nghiÖp, kÌm cÆp, chØ b¶o…. Cã thÓ dïng nguån gi¸o viªn h­íng dÉn tõ bªn ngoµi cã tr×nh ®é s­ ph¹m chuyªn nghiÖp h¬n. KÕt luËn Qua nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn ta thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trong mäi tæ chøc còng nh­ trong nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc. HiÖn nay, c«ng t¸c ®µo t¹o cho ng­êi lao ®éng ®ãng vai trß then chèt trong mäi tæ chøc v× con ng­êi lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ nhÊt, muèn khai th¸c nguån tµi nguyªn nµy mµ kh«ng lo bÞ c¹n kiÖt th× ph¶i th­êng xuyªn bæ sung kiÕn thøc, kiÕn thøc cµng réng th× nguån tµi nguyªn con ng­êi cµng dåi dµo. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®ßi hái ng­êi lao ®éng ngµy cµng ph¶i cã tr×nh ®é cao. V× vËy, tæ chøc nµo cµng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ng­êi lao ®éng, tæ chøc ®ã cµng ph¸t triÓn, th¾ng lîi trªn mäi lÜnh vùc. Còng qua nghiªn cøu vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c«ng nh©n s¶n xuÊt cho chóng ta thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c«ng t¸c ®µo t¹o trong c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña c¶ n­íc nãi chung. §Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ, bæ sung nh÷ng mÆt cßn thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Vò ThÞ Uyªn (gi¶ng viªn tr­êng §HKTQD – Hµ Néi) ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy. Hµ Néi, ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2004. Sinh viªn thùc hiÖn: §Æng ThÞ H¶i Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc Qu¶n trÞ nh©n sù - NguyÔn H÷u Th©n Bµi gi¶ng vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ThS. Vò ThÞ Uyªn. Tµi liÖu cña C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 1 Hµ Néi Môc Lôc lêi Më ®Çu 1 PhÇn I. Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc 2 I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2 1. Quan ®iÓm Qu¶n TrÞ Tµi Nguyªn Nh©n Sù – NguyÔn H÷u Th©n 2 2. Quan ®iÓm cña gi¸o tr×nh Qu¶n TrÞ Nh©n Lùc 2 3. Quan ®iÓm cña b¶n th©n 3 II. T¸c dông vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL 3 1. T¸c dông 3 2. ý nghÜa 5 III. Néi dung cña ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL 5 1. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL 5 1.1. §µo t¹o trong c«ng viÖc 5 1.2. §µo t¹o ngoµi c«ng viÖc 8 2. TiÕn tr×nh x©y dùng qu¸ tr×nh ®µo t¹o 11 IV. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt 16 1. C¬ së h×nh thµnh nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 16 2. Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i cã tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu 17 3. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu kinh tÕ cña tæ chøc lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh­ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng 17 4. T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ 18 PhÇn II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 1 Hµ Néi. 20 I. §Æc ®iÓm cña c«ng ty cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt 20 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 20 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 20 3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doan, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty 22 4. §Æc ®iÓm ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty 24 II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty 25 a. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o 27 b. X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o 28 c. X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o 28 d. X©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o 28 e. Lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o 29 f. Lùa chän ng­êi d¹y vµ ®µo t¹o ng­êi d¹y 30 g. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o 30 III. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o 32 1. Th«ng qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o cña c«ng ty 32 3. §¸nh gi¸ mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 33 PhÇn III. Gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 1 Hµ Néi 34 I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 34 II. Gi¶i ph¸p 34 III. KiÕn nghÞ 37 KÕt luËn 38 Danh môc tµi liªu tham kh¶o 39

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA124.doc