Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát

Hiện tại Công ty không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tính vào chi phí sản xuất sản phẩm. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn, toàn bộ chi phí được tính cho phân xưởng sử dụng TSCĐ đó. Do vậy khi chi phí sửa chữa lớn phát sinh trong kỳ làm cho tính chính xác của giá thành không được đảm bảo, và gây biến động giá thành và ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán. Do vậy để đáp ứng kịp thời nhu cầu máy móc phục vụ sản xuấ, Công ty nên thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cuối niên đọ kế toán, Phòng quản lý vật tư cơ giới cùng Phòng kê hoãchay dựng kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ cho năm kế hoạch. Căn cứ vào dự toán chi phí sửa chữa lớn, hàng tháng, phòng kế toán tiến hành phân bổ vào chi phí của các đối tượng sử dụng.

doc63 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 25/12/2018 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p taêng giaûm TSCÑ. Keá toaùn voán baèng tieàn, tieàn löông: Chòu traùch nhieäm veà caùc Taøi khoaûn keá toaùn tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, caùc khoaûn töông ñöông tieàn vaø caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính. Laäp baûng phaân boå löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa caùc phaân xöôûng vaø toaøn doanh nghieäp. Sô ñoà boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty: Sô ñoàâ2: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KT vèn b»ng tiÒn, t.l­¬ng KT C«ng nî KT tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh KT thµnh phÈm vµ tiªu thô Thñ quü Nh©n viªn kinh tÕ KT TSC§ 2.1.5.2. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn cuûa Coâng ty: - Hình thöùc keá toaùn aùp duïng taïi coâng ty : Coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn Chöùng töø ghi soå treân phaàn meàm keá toaùn Bravo 5.0. Quy trình haïch toaùn, xöû lyù chöùng töø, cung caáp thoâng tin keá toaùn cuûa Coâng ty ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân maùy vi tính. - Nieân ñoä keá toaùn quy ñònh: Töø 01/01 ñeán 31/12 haøng naêm. - Kyø keá toaùn aùp duïng: Theo thaùng. - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. - Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn: Ñeå haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm Coâng ty söû duïng caùc TK 621, 622, 627, 154 vaø caùc TK khaùc nhö TK 141, 331, 152, Caùc TK ñeàu ñöôïc maõ hoaù cho töøng phaân xöôûng, töøng saûn phaåm. - Heä thoáng soå keá toaùn aùp duïng: Coâng ty aùp duïng hình thöùc soå keá toaùn laø hình thöùc Chöùng töø ghi soå. Heä thoáng soå keá toaùn Coâng ty söû duïng laø: Chöùng töø ghi soå, Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå; Soå caùi; Soå, theû keá toaùn chi tieát; Baûng toång hôïp soå chi tieát; Baûng caân ñoái taøi khoaûn; Baùo caùo taøi chính. Sô ñoà: Tình töï ghi soå keá toaùn taïi Coâng ty TNHH Thieát bò phuï tuøng Hoaø Phaùt: Chøng tõ gèc vµ b¶ng tËp hîp chøng tõ cïng lo¹i Chøng tõ m· ho¸ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt Sæ d¨ng ký chøng tõ Sæ c¸i tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chuù : Ghi haøng ngaøy : Ghi cuoái thaùng : Ñoái chieáu : 2.2. Tình hình thực tế về công tác tổ chức sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. 2.2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 2.2.1.1. Ñaëc ñieåm, yeâu caàu quaûn lyù vaø phaân loaïi chi phí saûn xuaát ôû Coâng ty. Laø moät doanh nghieäp saûn xuaát neân cuõng nhö caùc doanh nghieäp saûn xuaát khaùc, chi phí saûn xuaát cuûa Coâng ty laø nhöõng chi phí doanh nghieäp boû ra trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. Do ñoù, ñaëc ñieåm, yeâu caàu quaûn lyù chi phí saûn xuaát taïi moãi doanh nghieäp seõ phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saûn xuaát ra saûn phaåm cuûa doanh nghieäp ñoù. Taïi Coâng ty TNHH Thieát bò phuï tuøng Hoaø Phaùt toå chöùc saûn xuaát raát nhieàu saûn phaåm, moãi saûn phaåm laïi coù moät quy trình saûn xuaát rieâng bieät, do vaäy Coâng ty toå chöùc saûn xuaát caùc saûn phaåm taïi caùc phaân xöôûng saûn xuaát khaùc nhau. Vì vaäy, chi phí saûn xuaát cuûa Coâng ty phaùt sinh taïi caùc phaân xöôûng khaùc nhau ñoøi hoûi Coâng ty phaûi toå chöùc taäp hôïp chi phí taïi töøng phaân xöôûng. Maët khaùc, do ñaëc ñieåm saûn phaåm cuûa Coâng ty laø moãi loaïi saûn phaåm coù nhieàu kích côõ khaùc nhau vôùi cuøng moät loaïi nguyeân vaät lieäu, do ñoù ñeå quaûn lyù chính xaùc ñoái töôïng chòu chi phí coøn phaûi phaân boå töøng loaïi chi phí saûn xuaát cho caùc ñoái töôïng ñoù. Cũng như caùc doang nghieäp saûn xuaát khaùc, chi phí saûn xuaát cuûa Coâng ty cuõng bao goàm 3 khoaûn muïc chi phí, ñoù laø: chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung. Coâng ty döïa vaøo caùc khoaûn muïc chi phí naøy ñeå taäp hôïp chi phí saûn xuaát. Ngoaøi ra ñeå phuïc vuï cho vieäc laäp baùo caùo chi phí saûn xuaát kinh doanh, Coâng ty coøn phaân loaïi chi phí saûn xuaát kinh doanh thaønh caùc loaïi sau caên cöù vaøo noäi dung, tính chaát kinh teácuûa chi phí ( hay coøn goïi laø phaân loaïi chi phí theo yeáu toá ), goàm caùc yeáu toá chi phí sau: Chi phí nguyeân lieäu vaø vaät lieäu, chi phí nhaân coâng, chi phí khaáu hao maùy moùc thieát bi, chi phí dòch vuï mua ngoaøi, chi phí khaùc baèng tieàn. 2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợip chi phí sản xuất tại Công ty. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên quan trọng, chi phối toàn bộ công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phải phù hợp với đặc điểm riêng của từng ngành, dặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý của từng đơn vị. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm sản phẩm và yêu cầu quản lý của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất được xác định là từng phân xưởng sản xuất. Mỗi phân xưởng sản xuất đều được mở sổ chi tiết theo dõi riêng và tập hợp chi phí theo từng khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 2.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Công ty hiện đang vận dụng là phương pháp trực tiếp theo từng phân xưởng sản xuất. Chi phí sản xuất phát sinh sử dụng cho phân xưởng nào được hạch toán trực tiếp cho phân xưởng đó. 2.2.1.4. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm của Công ty. Do vậy việc hạch toán chính xác chi phí vật liệu có ý nghĩa quan trọng đặc biệt để xác định lượng tiêu hao vật chất trong sản xuất cũng như tính chính xác và hợp lý của giá thành sản phẩm của Công ty. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty là toàn bộ trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm của Công ty, bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu chính: sắt, thép các loại, tôn các loại, que hàn, - Chi phí bán thành phẩm mua ngoài : động cơ, vòng bi, tâm hàn, dây dùi - Chi phí nguyên vật liệu phụ : dung môi, sơn đầu nối, sơn chống gỉ - Nhiên liệu : Xăng dầu, than rèn,... cung cấp nhiệt cho quá trình sản xuất tại các phân xưởng. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh được phản ánh trên TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. phiếu nhập kho: TK này đã được mã hoá cho từng phân xưởng, sản phẩm của phân xưởng: + TK 62101: Do đặc điểm của sản phẩm vật liệu xây dựng, mỗi loại sản phẩm lại có nhiều kích cỡ khác nhau nhưng dùng sản cùng một loại nguyên vật liệu. Do vậy, để thuận tiện cho việc quá trình sản xuất, Công ty tổ chức sản xuất theo từng phân xưởng, và mỗi phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm với các kích cỡ khác nhau. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu do Công ty tự tìm kiếm. Khi nguyên vật liệu nhập kho căn cứ vào hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho của người bán và các chứng từ hợp lệ khác, căn cứ vào số lượng thực tế nhập, thủ kho ghi vào thẻ kho ( thủ kho theo dõi số lượng ). Trên cơ sở giá mua, số lượng, chi phí mua, các loại thuế ( nếu có ), các khoản chiết khấu giảm giá kế toán sẽ lập Công ty TBPT Hoà phát Kho thép Phiếu nhập kho Số 34 Ngày 04 tháng 03 năm 2007 Họ và tên người nhập: CTY TBPT HOÀ PHÁT HN Nội dung: Nhập hàng theo hoá đơn số 95791 ngày 04/03/2007 của Công ty thép Hoà Phát Nhập tại kho: Kho thép Hoà Phát ( KTHP ) TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo CT Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Thép Phi 42*2 Tấn 10,0 10,0 7.550.085 75.500.850 Thuế nhập khẩu Thuế GTGT 7.550.085 Tổng Cộng 83,050,935 Tổng số tiền bằng chữ: Tám mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn, chín trăm ba mươi lăm đồng. Sau ®ã c¨n cø vµo giÊy yªu cÇu cÊp vËt t­ cuac¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, thñ kho lËp PhiÕu xuÊt kho, ghi vµo thÎ kho vµ xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. PhiÊu xuÊt kho ®­îc viÕt thµnh ba liªn: chøng tõ gèc liªn 1 göi vÒ phßng kÕ to¸n, liªn 2 thñ kho gi÷, liªn 3 giao cho ng­êi nhËn vËt t­. C«ng ty TBPT Hoà Phát Kho Thép hoà Phát Phiếu xuất kho Sè 56 Ngày 10 tháng 03 năm 2007 Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Dũng Lý do xuất kho: Sản xuất Giàn giáo. Địa chỉ ( bộ phân ): PX Giàn giáo Xuất tại kho: Kho thép Hoà Phát ( KTHP ) TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo YC Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Thép Phi 42*2 Tấn 139,401 139,401 Tổng Cộng 139,401 139,401 KÕ to¸n Ng­êi nhËn Thñ kho §¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n cè ®Þnh mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo trÞ gi¸ vËt t­ tån ®Çu kú, nhËp trong kú, vµ l­îng tån ®Çu kú, l­îng nhËp trong kú ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ xuÊt kho theo c«ng thøc sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n xuÊt kho = cuèi th¸ng TrÞ gi¸ NVL tån kho ®Çu th¸ng + Tæng trÞ gi¸ nhËp kho trong th¸ng Sè l­îng tån ®Çu kú + Sè l­îng nhËp trong th¸ng Nh­ vËy, trÞ gi¸ vèn cña vËt t­ xuÊt kho sö dông ph¶i ®Õn cuèi mçi th¸ng míi x¸c ®Þnh ®­îc. §Þnh kú 10 ngµy, nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ph©n x­áng tiÕn hµnh thanh to¸n c¸c chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. C¸c chøng tõ gåm: PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu nhËp kho, B¶ng kª khèi l­îng vËt t­ xuÊt dïng vµ c¸c chøng tõ kh¸c nh­ Ho¸ ®¬n GTGT, c¸c chøng tõ thanh to¸n t¹m øng,C¨n cø vµo vµo c¸c chøng tõ do nh©n viªn kinh tÕ göi lªn, kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh xö lý, ph©n lo¹i chøng tõ, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y, nhê ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n BRAVO 5.0 c¸c sè liÖu sÏ ®­îc tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ qu¶n trÞ ngay sau khi ghi chøng tõ. C¨n cø vµo chøng tõ: PhiÕu xuÊt kho sè 56 ngµy 10/03/2007, kÕ to¸n nhËp sè liÖu trªn chøng tõ nµy vµo chøng tõ “xuÊt vËt t­” trªn m¸y khi ®· tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ ThÐp Phi 42*2 xuÊt kho b×nh qu©n cuèi th¸ng lµ 8000 ®ång/ kg theo bót to¸n: Nî TK 62101 : 1,115,208,000 Cã TK : 1,115,208,000 Cuèi mçi th¸ng c¸c phiÕu xuÊt kho cña tõng lo¹i vËt liÖu ®­îc tËp hîp hîp trªn B¶ng kª khèi l­îng xuÊt kho tõng lo¹i vËt liÖu trong th¸ng: Trong th¸ng 03/2007 tæng l­îng thÐp Phi 42*2 xuÊt sö dông lµ: 458,565 kg víi d¬n gi¸ b×nh qu©n do m¸y tù ®éng tÝnh lµ 8000 ®/ kg. B¶ng kª khèi l­îng thÐp Phi 42*2 xuÊt sö dông trong th¸ng 03/2007. Chøng tõ Bé phËn Sè l­îng ( Kg ) Sè hiÖu Ngµy PXK56 10/03 Ph©n x­ëng giµn gi¸o 139,401 PXK64 16/03 Ph©n x­ëng c«ppha 10,000 Tæng céng 458,565 Víi viÖc øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n BRAVO 5.0 vµo c«ng t¸c kÕ to¸n, quy tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n vÒ tæng thÓ còng nh­ mçi phÇn hµnh ®­îc miªu t¶ nh­ sau: Khai b¸o hÖ thèng ban ®Çu NhËp d÷ liÖu Xö lý tù ®éng HÖ thèng c¸c b¸o c¸o k4Õ to¸n: + BCTC4 + BC Qu¶n trÞ Trong BRAVO 5.0 th× tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®Òu ®­îc cËp nhËt chung t¹i mét mµn h×nh, c¨n cø vµo m· chøng tõ ®Ó ph©n biÖt c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c nhau.C¸c chøng tõ nµy ®­îc cËp nhËt t¹i Menu chøng tõ. Sau khi chän chøc n¨ng cËp nhËt chøng tõ th× ch­¬ng tr×nh s· hiÖn ra mµn h×nh danh s¸ch c¸c chøng tõ míi ®­îc cËp nhËt trong thêi gian gÇn ®©y nhÊt. Sau khi chän m· chøng tõ th× mµn h×nh t­¬ng øng víi chøng tõ sÏ ®­îc hiÖn ra. Khi nhËp chøng tõ cÇn chän ngµy, th¸ng, n¨m ph¸t sinh, diÔn gi¶i néi dung cña chøng tõ trong c¸c « th¸ng, ngµy chøng tõ, ngµy ghi sæ, cã thÓ thay ®æi ngµy chøng tõ vµ ngµy ghi sæ theo thùc tÕ cña doanh nghiÖp. PhÇn nhËp chøng tõ ®­îc chia lµm c¸c lo¹i sau ®Ó nhËp c¸c chøng tõ kh¸c nhau: - PhiÕu thu tiÒn mÆt ( PT ) - PhiÕu chi tiÒn mÆt ( PC ) - B¸o cã tiÒn göi Ng©n hµng ( BC ) - B¸o nî tiÒn göi Ng©n hµng ( BN ) - PhiÕu kh¸c ( PK ) - Bï trõ c«ng nî cña kh¸ch hµng ( BT ) - PhiÕu chi phÝ mua hµng vµ thuÕ nhËp khÈu ( CP ) - PhiÕu nhËp kho ( PN ) - PhiÕu xuÊt l¾p r¸p, chuyÓn thÎ ( LR ) - PhiÕu xuÊt kho ( PX) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng ( HD ) - Ho¸ ®¬n dÞch vô ( DV ) - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ( TL ) . §Ó thuËn tiÖn cho viÖc nhËp chøng tõ, kÕ to¸n C«ng ty ph¶i ph©n lo¹i chøng tõ tr­íc khi nhËp sau ®ã chän « chøng tõ thÝch hîp. Ch­¬ng tr×nh cho phÐp xem b¸o c¸o bÊt cø thêi ®iÓm nµo mµ kh«ng cÇn c¸c b­íc tæng hîp sè liÖu trung gian. Ngoµi ra ng­êi sö dông cßn cã thÓ tù thiÕt kÕ c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu thùc tÕ. øng dông vµ c¸ch nhËp chøng tõ phiÕu xuÊt kho sè 56 ngµy 10/03/07, b¹n chän Menu Chøng tõ vµ chän tiÕp lo¹i chøng tõ PhiÕu xuÊt kho. T¹i giao diÖn më ®Çu cña BRAVO 5.0, chän phÇn “NhËp chøng tõ”. T¹i giao diÖn cña BRAVO 5.0 ®Ó nhË chøng tõ kÕ to¸n, chän lo¹i chøng tõ “XuÊt vËt t­”. ViÖc ghi chøng tõ nh­ sau: + ¤ th¸ng: Chän th¸ng 03/2007 + ¤ ngµy CT: NhËp“10/03/2007” + ¤ ngµy GS: NhËp” 10/03/2007” + ¤ sè hiÖu: NhËp “PX56” + ¤ diÔn gi¶i: NhËp “ XuÊt ThÐp Phi 42*2 Ph©n x­ëng Giµn gi¸o” + Chän « nguån xuÊt: MN- Nguån mua ngoµi kh¸c + Chän kho hµng: KTHP T¹i dßng nhËp ph¸t sinh: NhËp TK 152, NhËp sè hiÖu vËt t­ cÇn xuÊt, NhËp sè l­îng xuÊt:139,401 Ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®«ng tÝnh gi¸ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p ®· chän trong phÇn th«ng sè hÖ thèng víi c«ng thøc ®· ®­îc cµi ®Æt s½n. Ph¸t sinh Cã sÏ ®­îc tù ®éng tÝnh to¸n t¹i « ph¸t sinh Cã theo VN§: 1,115,208,000. Sau ®ã ghi dßng ph¸t sinh cña chøng tõ b»ng c¸ch nhÊn “*” NhËp TK ®èi øng t¹i dßng ph¸t sinh: TK 621, ghi ph¸t sinh Nî b»ng VN§: 1,115,208,000. Sau ®ã nhÊn nót “*” ®Ó ghi sè ph¸t sinh. BÊm nót ghi chøng tõ, ch­¬ng tr×nh sÏ kiÓm tra tÝnh c©n ®èi Nî – Cã cña chøng tõ, nÕu chøng tõ hîp lÖ th× ®­îc cËp nhËt vµo hÖ thèng. NÕu kh«ng sÏ th«ng b¸o ®Ó kiÎm tra l¹i chøng tõ. NÕu muèn söa chøng tõ, ta nhÊn nót Söa ( hoÆc phÝm nãng F3) ®Ó thay ®æi tµi kho¶n vµ sè ph¸t sinh. Sau khi nhËp chøng tõ hoÆc xo¸ chøng tõ, cã thÓ tiÕp tôc nhËp chøng tõ kh¸c nh­ b×nh th­êng b»ng c¸ch nh©n nót Thªm ( hoÆc F2) §Ó in chøng tõ hiÖn t¹i trªn mµn h×nh ta chon nót In ( F 7) Cuèi th¸ng, sau khi hoµn tÊt viÖc nhËp d÷ liÖu vÒ nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt trong th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh bót to¸n cuèi kú ®ã lµ: ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ®Þnh møc ®· cho s½n trong ch­¬ng tr×nh, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” Nî TK 154 ( Chi tiÕt cho tõng PX s¶n xuÊt ) Cã TK 621 ( Chi tiÕt cho tõng PX s¶n xuÊt ) M¸y tù ®éng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña tõng lo¹i vËt t­ cho tõng kÝch cì s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt theo tiªu thøc CPNVL ®Þnh møc víi c«ng thøc sau: Møc ph©n bæ chi phÝ NVL cho tõng ®èi t­îng = Tæng CPNVLTT thùc tÕ xuÊt sö dông x TrÞ gi¸ NVLTT cña tõng ®èi t­îng ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc Tæng gi¸ trÞ NVLTT cña c¸c ®èi t­îng ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc VÝ dô: Cuèi kú dùa vµo sè l­îng thµnh phÈm nhËp kho trong th¸ng vµ ®Þnh møc vÒ NVL ThÐp Phi 42*2/ khung cña ph©n x­ëng Giµn gi¸o, ®­îc m¸y tæng hîp trong b¶ng sau: B¶ng chi phÝ ®Þnh møc vÒ NVL thÐp f 42 * 2 trong th¸ng 03/2007 - Ph©n x­ëng Giµn gi¸o Maõ SP Teân SP ÑM NVL/ Khung SLHT CPNVL Ñònh möùc GG120 Khung 1.2 m 6.99 kg 305 2,131.95 GG153 Khung1.53 m 8.5084 kg 150 1,276.26 GG170 Khung 1.73 m lieàn 9.1282 kg 1069 97,580,458.00 GG173 Khung 1.73 m rôøi 9.1828 kg 749 68,779,172.00 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi* 2.4 ly 11.04 kg 10,802 119,254.08 TC 139,298.25 Chi phí veà NVLTT theùp Phi 42*2 ñöôïc phaân boå cho caùc kích côõ saûn phaåm nhö sau: Khung 1.2m : Möùc phaân boå chi phí theùp 42*2 cho khung = 1.2 m 139.401 x 2,133.523 = 2,133.523 (kg) 139,298.253 Thaønh tieàn : 2,133.523 x 8000 = 17,608,180.285 ñ Khung 1.53 m rôøi Möùc phaân boå chi phí theùp 42*2 cho khung = 1.53 rôøi 139.401 x 1,276.26= 1277.201 (kg) 139,289.253 Thaønh tieàn : 1,277.201x 8000 = 10,217,611.000 ñ Khung 1.73m lieàn : Möùc phaân boå chi phí theùp 42*2 cho khung = 1.73 m lieàn 139.401 x 9,758.0458 = 9,765.243 (kg) 139,289.253 Thaønh tieàn : 9,765.243 x 8000 = 78,121,947.018 ñ Khung 1.73 m rôøi : Möùc phaân boå chi phí theùp 42*2 cho khung = 1.73 m rôøi 139.401 x 6,877.9172 = 6,882.9904 (kg) 139,289.253 Thaønh tieàn : 6,882.9904 x 8000 = 55,063.9232 ñ Khung 1.73m rôøi * 2.4 ly: Möùc phaân boå chi phí theùp 42*2 cho khung = 1.73 m rôøi *2.4 ly 139.401 x 119,254.08 = 119,342.0423(kg) 139,289.253 Thaønh tieàn : 119,342.0423 * 8000 = 954,736.3384 ñ Ta seõ coù baûng phaân boå chi phí NVL theùp Æ 42 cho caùc loaïi khung giaøn giaùo: B¶ng ph©n bæ NVLC - ThÐp f 42 *2 - Ph­¬ng x­ëng Giµn gi¸o Soá löôïng thöïc teá phaùt sinh : 139,401 kg ÑGBQ : 8000 ñ Maõ SP Teân SP ÑMNVL/ Khung SLHT CPVTÑM Möùc phaân boå Thaønh tieàn GG120 Khung 1.2 m 6.99 kg 305 2,131.950 2,133.253 17,068,180.285 GG153 Khung 1.53 m rôøi 8.5084 kg 150 1,276.260 1,277.201 10,217,611.000 GG170 Khung 1.73 m lieàn 9.1282 kg 1069 9,758.046 9,765.243 78,121,947.018 GG173 Khung 1.73 m rôøi 9.1828 kg 749 6,877.917 6,882.990 55,063,923.054 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi * 2.4 ly 11.04 kg 10802 119,254.080 119,342.042 954,736,338.643 TC 139,298.253 139,401.000 1,115,208,000 §èi víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c ( kÓ c¶ nguyªn vËt liÖu phô ) m¸y còng tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t­¬ng tù nh­ trªn. Cuèi th¸ng ta cã ®­îc b¶ng tæng hîp ph©n bæ chi phÝ NVLTT cho c¸c s¶n phÈm trong c¸c ph©n x­ëng. BAÛNG TOÅNG HÔÏP PHAÂN BOÅ CHI PHÍ NVLTT CHO CAÙC SAÛN PHAÅM PHAÂN XÖÔÛNG GIAØN GIAÙO Maõ SP Teân SP SLHT CPNVL theo ÑM Chi phí NVLphaân boå cho caùc SP GG120 Khung 1.2 m 305 23,955,950.500 24,925,713.08 GG153 Khung 1.53 m rôøi 150 16,133,790.000 16,202,496.75 GG170 Khung 1.73 m lieàn 1069 124,407,333.700 124,937,130.07 GG173 Khung 1.73 m rôøi 749 83,750,333.800 84,106,989.81 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi * 2.4 ly 10802 1,373,332,793.800 1,379,376,551.23 Toång coäng 1,621,580,201.800 1,629,548,880.93 Toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong c¶ th¸ng ®­îc m¸y tù ®éng tæng hîp vµ tiÕn hµnh kÕt chuyÓn. VÝ dô víi PX Giµn gi¸o: Nî TK 15401 1,629,548,880,930 Cã TK 62101 1,629,548,880,930 Sau ®ã sè liÖu sÏ ®­îc ghi vµo Chóng tõ ghi sæ (BiÓu 01), Sæ c¸i( BiÓu 02), Sæ chi tiÕt ( BiÓu 03). 2.2.1.5. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp của Công ty TBHP là một bộ phận chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty. Do vậy, tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp có ý nghĩa rất quan trọng. Hạch toán đúng, đủ chi phí nhân công trực tiếp sẽ góp phần vào việc tính toán hợp lý, chính xác giá thành sản phẩm. Mặt khác, còn giúp cho việc thanh toán chi trả lương cho người lao động thoả đáng, kịp thời, khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp ở Công ty TBPT hoà phát bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương ( BHXH< BHYT, KPCĐ ) của công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty sử dụng TK 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp” để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp phát sinh. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng phân xưởng, sản phẩm. + 62201: Phân xưởng Giàn giáo + 62202: Phân xưởng Côppha + 62203: Phân xưởng máy xây dựng Việc trả lương cho người lao động trong Công ty từ bộ phận quản lý đến bộ phận trực tiếp sản xuất đều được thực hiện thông nhất theo quy chế trả lương chung do Giám đốc Công ty phê duyệt. Hiện nay Công ty đang áp dụng đồng thời các hình thức trả lương sau: - Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp: Được Công ty áp dụng để trả lương cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất. Tiền lương trực tiếp theo sản phẩm phải trả cho công nhân sản xuất được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách phẩm chất và đơn giá lương sản phẩm quy điịnh. Công thức tính lương: Tiền lương phải = Trả cho người Lao động Số lượng sản phẩm Hoàn thành đúng Quy cách phẩm chất x Đơn giá lương sản phẩm quy định - Hình thức tính lương theo thời gian: Được Công ty áp dụng để trả lương cho bộ phận lao động gián tiếp: gián tiếp ở phân xưởng và gián tiếp văn phòng. Tiền lương tính theo thời gian có thực hiện tính theo ngày, giờ, tháng làm việc của người lao động tuỳ thuộc vào yêu cầu và trình độc quản lý của người lao động. Công thức tính: = x Một số mức lương công nhật áp dụng tại Công ty: 25,000 đ / ngày; 32,000 đ/ ngày; 50,000 đ/ ngày; 54,000 đ/ngày. - Các chế độ lương khác: Tại Công ty còn áp dụng các chế độ khác để tính lương cho công nhân viên như: chế độ làm thêm gi, chế độ phụ cấp, lệ phí công tác Hàng ngày đốc công ở các phân xưởng sẽ căn cứ vào số lượng công nhân đi làm thực tế và khối lượng công việc họ hoàn thành để chấm công. Đến kỳ trả lương đốc công sẽ chuyển bảng chấm công để lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Cuối tháng căn cứ vào bảng thanh toán lương và các khoản trích theo lương kế toán tiến hành lập Bảng phân bổ lương và BHXH cho từng phân xưởng để phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng sản phẩm trong phân xưởng nhằm xác định giá thành sản phẩm. Căn cứ vào bảng phân bổ này, kế toán nhập số liệu vào máy theo bót toán: Nợ 622 ( Chi tiết theo từng phân xưởng) Có TK 334 Ngoài tiền lương thực tế phải trả cho lao động trực tiếp sản xuất, trong khoản mục chi phí nhân công trực tiếp sản xuất còn bao gồm các khoản trích theo lương (BHXH,BHYT, KPCĐ) của công nhân trực tiếp sản xuất tính vào giá thành sản phẩm. Căn cứ vào số lao động trong danh sách, mức lương cơ bản và tiền lương thực trả trong tháng của từng công nhân, kế toán tiến hành trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định: + BHXH: 20% lương cơ bản, trong đó 5% khấu trừ trực tiếp vào lương cônh nhân, còn 15% tính vào chi phí sản xuất hàng tháng. + BHYT: 3% lương cơ bản, trong đó 1% khấu trừ trực tiếp lương công nhân, còn 2% tính vào chi phí sản xuất trong tháng. + KPCĐ: 2% lương thực trả, tính toàn bộ vào chi phí sản xuất hàng tháng. Như vậy có 19% tiền trích theo lương được hạch toán vào giá thành còn 6% do người lao động đóng góp. Các khoản trích này được phản ánh trên Bảng phân bổ lương và BHXH. Căn cứ vào Bảng phân bổ lương và BHXH kế toán nhập dữ liệu vào máy: Nợ TK 622 ( Chi tiết theo từng phân xưởng ) Có TK 3382 Có TK 3383 Có TK 3384 Căn cứ vào Bảng phân bổ lương và BHXH tháng 03/2007 (Biểu 04), cho đối tượng là Phân xưởng Giàn giáo, kế toán nhập số liệu vào chứng từ tổng hợp trên máy theo các bút toán phản ánh sau: - Phản ánh lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất tháng 03/2007: Nợ TK 62201 : 64,554.510 Có TK 334 : 64,554,510 - Phản ánh các khoản trích theo lương công nhân sản xuất trực tiếp thang 03/2007: Nợ TK 62201 : 12,265,356.900 Có TK 3382 : 9,683,176.500 Có TK 3383 : 1,291,090.200 Có TK 3384 : 1,291,090.200 Số liệu trên Bảng phân bổ lương và BHXH sau khi được nhập vào máy, kế toán thực hiện bước phân bổ chi phí nhân công trực tiếp trong tháng cho các sản phẩm của phân xưởng. Chi phí nhân công trực tiếp sẽ được phân bổ theo mức lương sản phẩm trong theo công thức sau: Mức phân bổ chi Phí NCTT cho = từng đối tượng Tổng chi phí NCTT thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng x CPNCTT của từng đối tượng được xác định theo mức lương sản phẩm Tổng CPNCTT của các đối tượng được xác định theo mức lương sản phẩm Công thức phân bổ được cài đặt sẵn trong phần mềm kế toán, còn bảng lương theo sản phẩm cũng được máy tính toán theo dơn giá và số lượng sản phẩm hoàn thành. Ta có Bảng lương theo sản phẩm tháng 03/2007 như sau: BAÛNG LÖÔNG THEO SAÛN PHAÅM THAÙNG 03/2007. Maõ SP Teân SP SLHT Ñôn giaù Thaønh tieàn GG120 Khung 1.2 m 305 2,250 686,250 GG153 Khung 1.53 m rôøi 150 2,520 378,000 GG170 Khung 1.73 m lieàn 1,069 3,920 4,190,480 GG173 Khung 1.73 m rôøi 749 3,420 561,001 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi * 2.4 ly 10,802 4,100 44,288,200 TC 52,104,510 Sau bước phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho các s¶n phÈm máy tự động ghi vào Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và Chứng từ ghi sổ ( Biểu 05), Sổ chi tiết TK 622( Biểu 06), Sổ cái TK 622( Biểu 07). BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ NCTT – PHAÂN XÖÔNG GIAØN GIAÙO THAÙNG 03/2007 Maõ SP Teân SP Ñôn giaù ñònh möùc SLHT Tieàn löông theo ÑM Phaân boå CPNCTT GG120 Khung 1.2 m 2,250 350 787,500 1,011,767.19 GG153 Khung 1.53 m rôøi 2,520 150 378,000 557,301.27 GG170 Khung 1.73 m lieàn 3,920 1069 4,190,480 6,178,200.62 GG173 Khung 1.73 m rôøi 3,420 749 2,561,580 3,776,644.95 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi * 2.4 ly 4,100 10802 44,288,200 65,295,952.87 TC 52,205,760 76,819,866.90 2.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung ở Công ty TBPT Hoà Phát là những chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất trong phạm vi phân xưởng sản xuất bao gồm: - Chi phí về nhân viên ở các phân xưởng: gồm các khoản tiền lương của bộ phận quản lý phân xưởng và các khoản trích theo lương, phụ cấp thuộc lương. Lương của bộ phận này là lương thời gian. - Chi phí về công cụ, dụng cụ: móc sàn, lưỡi giập giáo, lưỡi đục lỗ, rổ lọc sơn, bao tay, khẩu trang, giẻ lau, mặt nạ sơn, giầy, - Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao về máy móc, nhà cửa, kho tàng, vật kiến trúc dùng cho hoạt động sản xuất của Công ty. - Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác: tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện Để phản ánh chi phí sản xuất chung, Công ty sử dụng TK 627 “ Chi phí sản xuất chung”. TK 627 được Công ty mở chi tiết cho 6 TK cấp 2: + TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng. + TK 6273 : Chi phí dụng cụ sản xuất + TK 6274 : Chi phí KHTSCĐ + TK 6277 : Chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6278 : Chi phí bằng tiền khác. Phương pháp kế toán được Công ty sử dụng để tập hợp Chi phí sản xuất chung là phương pháp tập hợp trực tiếp theo từng phân xưởng sản xuất. Việc hạch toán cụ thể đối với từng loại chi phí như sau: * Hạch toán chi phí nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất: Tại Công ty TBPH Hoà Phát, các khoản tiền lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên quản lý phân xưởng, nhân viên kỹ thuật, các nhân viên phục vụ tại phân xưởng được hạch toán vào TK 6271 “ Chi phí nhân viên phân xưởng”. Việc hạch toán các khoản tiền lương,trích theo lương được hạch toán tương tự như hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, và cũng thể hiện trên Bảng phân bổ lương và BHXH (Biểu 04) Chứng từ ban đầu để hạch toán tiền lương ban quản lý phân xưởng là các Bảng chấm công. Hình thức trả lương áp dụng là trả lương theo thời gian. Tiền lương theo thời gian phải trả cho bộ phận này được tính theo công thức: Tiền lương phải trả cho = Nhân viên trong tháng Mức lương ngày của Nhân viên đó x Số ngày làm việc thực tế trong tháng C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo chøng tõ tæng hîp trªn m¸y theo bót to¸n: - Ph¶n ¸nh l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng: Nî TK 6271 ( chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng) Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng: Nî TK 627 ( Chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh) Cã TK 3382,3383,3384 C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ BHXH (BiÓu04) th¸ng 03/2007 cho ®èi t­îng lµ ph©n x­ëng Giµn gi¸o, kÕ to¸n nhËp vµo m¸y theo bót to¸n: Nî TK 627101 : 24,645,255 Cã TK 334 : 24,645,255 Nî TK 627101 : 4,682,598.450 Cã TK 3382 : 3,696,788.250 Cã TK 3383 : 492,905.100 Cã TK 3384 : 492,905.100 Sè liÖu sau khi nhËp vµo m¸y sÏ ®­îc tù ®éng ghi vµo Chøng tõ ghi sæ( BiÓu 08), Sæ C¸i TK 6271( BiÓu 09) H¹ch to¸n chi phÝ c«ng cô, dông cô: C«ng ty sö dông TK 6273 “ Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt “ ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô phôc vô cho s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t×nh h×nh thùc tÕ khi cã yªu cÇy vÒ c«ng cô, dông cô c¸c ph©n x­ëng viÕt giÊy yªu cÇu xin lÜnh c«ng cô, dông cô tõ kho hoÆc xin t¹m øng tiÒn ®Ó mua. C«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n xö¬ng cã gi¸ trÞ nhá nh­: mãc sµn, l­ìi giËp gi¸o, l­ìi ®ôc lç, ræ läc s¬n, m¸y s¬n tau c¸ nh©n, bao tay, khÈu trang, mÆt n¹ s¬nC¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho hay phiÕu chi, GiÊy b¸o Ng©n hµng, kÕ to¸n sÏ h¹ch to¸n toµn bé gi¸ trÞ vµo chi phÝ cña ®èi tù¬ng sö dông: Nî TK 6273 (Chi tiÕt cho tõng Ph©n x­ëng) Cã TK 153,111, 112, 141 C¨n cø vµo PhiÕu chi sè 806: NguyÔn V¨n T©m – Nh©n viªn tµi vô cña ph©n x­ëng Giµn gi¸o – Chi tiÒn mua b¶o hé lao ®éng cho ph©n x­ëng Giµn gi¸o, sè tiÒn: 4,660,000 ®ång, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y theo bót to¸n: Nî TK 627301 : 4,660,000 Cã 1111 : 4,660,000 C¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho sè 21 ngµy 12/03/2007: XuÊt kho mãc sµn, l­ìi giËp gi¸o cho ph©n x­ëng Giµn gi¸o, trÞ gi¸ 1,550,000 ®ång, kÕ to¸n ghi chøng tõ nµy vµo m¸y theo bót to¸n: Nî TK 627301 : 1,550,000 Cã TK 1531 : 1,550,000 Đối với công cụ dụng cụ có giá trị lớn như: dụng cụ gá lắp, máy hút bụi, máy vi tính, bàn làm việc, Khi xuất dùng toàn bộ giá trị được hạch toán vào TK 142” Chi phí trả trước”. Sau đó kế toán tiến hành phân bổ giá trị công cụ dụng cụ cho đối tướngử dụng căn cứ vào thời gian hữu dụng và mức độ sử dụng của công cụ dụng cụ. Khi xuất dùng kế toán ghi: Nợ TK 142 ( Chi phí trả trước) 100% giá trị CCDC Có TK 153 Phân bổ cho đối tượng sử dụng theo tình hình sử dụng thực tế: Nợ TK 6273 ( Chi tiết theo từng Phân xưởng) Có TK 142 Tháng 3/2007, Phân xưởng Giàn giáo có sử dụng một bộ gá lắp mới nguyên giá: 27,360,000 VNĐ. Bộ gá lắp này có thể sử dụng được 12 lần, trong tnáng đã sử dụng 4 lần. Căn cứ vào Phiếu xuát kho CCDC số 12 kế toán tính số tiền phân bổ cho phân xưởng trong tháng: Trị giá Gá lắp phân bổ cho Phân xưởng Giàn giáo tháng 03/2007: 27,370,000 x 4 = 9,120,000 VNĐ 12 Th¸ng 03/2007, khi xuÊt dïng, kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ “xuÊt vËt t­” trªn m¸y theo bót to¸n: Nợ TK 142 : 27,370,000 Có TK 153 : 27,370,000 §ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ cho thn¸g 03: Nî TK : 9,120,000 Cã TK : 9,120,000. C¨n cø vµo sè liÖu trªn kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vi tÝnh, sau ®ã ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n BRAVO 5.0 sÏ tù ®éng ghi vµo Chøng tõ ghi sæ sè(), Sæ c¸i TK 6273. H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty gåm nhµ x­ëng, nhµ cña m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ( m¸y tiÖn, m¸y hµn, m¸y khoan, m¸y c¾t) thiÕt bÞ ®éng lùc, thiÕt bÞ vËn t¶iChi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung. HiÖn nay, C«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ theo Q§ 206/2003 Q§ - BTC cña Bé Tµi ChÝnh. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao d­îc C«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. Sè tiÒn khÊu hao hµng n¨m trong C«ng ty ®­îc tÝnh c¨n cø vµo tuæi thä kinh tÕ vµ khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i TSC§. Møc khÊu hao hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Riªng ®èi víi TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay tÝn dông, C«ng ty trÝch khÊu hao theo thêi gian trong khÕ ­íc vay ®Ó ®mr b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî khi ®Õn h¹n. T×nh h×nh KH TSC§ ®­îc theo dâi qua TK 214” Hao mßn TSC§” Chi phÝ KH TSC§ ®­îc coi lµ mét phÇn gi¸ thµnh s¶n phÈm th«ng qua chi phÝ s¶n xuÊt chung. Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i TSC§ ¸p dông theo quy ®Þnh cña Q§206/2003/Q§ - BTC. Chi phÝ khÊu hao TSC§ ë C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 6274” Chi phÝ khÊu hao TSC§”. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¶ chi phÝ KH TSC§ phôc vô cho s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng.Tµi kho¶n 6274 còng ®­îc m· ho¸ cho tõng ph©n x­ëng ( trong ®ã TK 627401: Ph©n x­ëng Giµn gi¸o) Nguyªn t¾c tÝnh khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng liªn quan t¹i C«ng ty lµ TSC§ sö dông cho ph©n x­ëng nµo th× tÝnh chi phÝ khÊu hao trùc tiÕp cho ph©n x­ëng ®ã. Hµng th¸ng kÕ to¸n tÝnh sè tiÒn khÊu hao toàn C«ng ty vµ tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp vµ ph©n bæ khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo th¸ng. C¨n cø vµo c¸c lo¹i TSC§ thùc tÕ sö dông t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho chi phÝ khÊu hao cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo phÇn mÒm kÕ to¸n theo bót to¸n: Nî TK 6274 ( Chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng) Cã TK 214 C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ khÊu hao th¸ng 03/2007 cho ®èi t­îng lµ ph©n x­ëng Giµn gi¸o, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo chøng tõ ‘TrÝch khÊu hao” trªn m¸y theo bót to¸n sau: Nî TK 627401 : 49,680,275 Cã TK 214 : 49,680,275 Sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng ghi vµo Chøng tõ ghi sæ , Sæ c¸i TK 6274. B¶ng tæng hîp ph©n bæ khÊu hao Th¸ng 03/2007 TK ghi nî vµ ®èi t­îng sö dông TK ghi Cã 2141 2142 2143 6274 272,649,058 627401 Ph©n x­ëng Giµn gi¸o 49,680,275 Ph©n x­ëng C«ppha 36,968,230 Ph©n x­ëng M¸y XD 90,320,278 .. * H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: C«ng ty sö dông TK 6277 ®Ó h¹ch to¸n lo¹i chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ ®iÖn n­íc, chi phÝ söa ch÷a TSC§, vµ c¸c dÞch vô mua ngoµi kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm, thö nghiÖm mÉu vËt t­, Tµi kho¶n nµy ®­îc m· ho¸ theo tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt ( trong ®ã TK 627701: Ph©n x­ëng Giµn gi¸o). Chi phÝ cho ph©n x­ëng nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ph©n x­ëng ®ã. §èi víi chi phÝ söa ch÷a nhá TSC§ lµ lo¹i chi phÝ kh«ng ®­îc C«ng ty lËp dù to¸n tr­íc vµ chi phÝ nµy còng kh«ng qu¸ lín. Do ®ã khi ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tiÒn trong biªn lai thanh to¸n ®Ó ghi sæ. §èi víi c¸c chi phÝ kh¸c, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c Ho¸ ®¬n chøng tõ thanh to¸n liªn quan ®Ó tiÕn hµnh nhËp vµo m¸y theo bót to¸n sau: Nî TK 6277 ( Chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng) Cã TK 111,112,141,331 C¨n cø vµo chøng tõ PC280 ngµy 31/03/2007 tr¶ tiÒn ®iÖn cña ph©n x­ëng Giµn gi¸o, sè tiÒn:8,468,363 ®ång( ch­a tÝnh thuÕ GTGT), kÕ to¸n ghi vµo m¸y theo bót to¸n: Nî TK 627701 ; 8,468,363 Nî TK 133 (1331) : 846,836.3 Cã 9,315,199.3 Sè liÖu nhËp vµo m¸y sÏ tù ®éng ghi vµo Chøng tõ ghii sæ, Sæ c¸i TK 6277. * H¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: C«ng ty sö dông TK 6278 “ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn” ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c chi phÝ ®· kÓ trªn, bao gåm: chi phÝ cho c¸n bé phßng ®i c«ng t¸c, tiÒn in vµ ph« t« tµi liÖu, tiÒn mua thÎ ATL§ cho c«ng nh©n, tiÒn tiÕp kh¸ch, chi tiÒn tÕt, TK nµy còng ®­îc më chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng ( TK 627801: Ph©n x­ëng Giµn gi¸o). §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ nµy, kÕ to¸n qu¶n lý vµ ghi sæ dùa trªn c¸c chøng tõ do nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ph©n x­ëng göi lªn nh­: gi¸ vÐ tµu xe c¸n bé ®I c«ng t¸c, phiÕu chi, giÊy hoµn t¹m øng, Ho¸ ®¬n GTGT, C¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu thËp ®­îc kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y theo bót to¸n sau; Nî TK 6278 ( Chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng) Cã TK 111,141,3388, C¨n cø vµo chøng tõ: PhiÕu chi sè 284 ngµy 23/03/2007: Vò ViÕt Tïng - TCHC – Thanh to¸n tiÒn chi phÝ l¾p ®Æt thªm ®­êng d©y ®iÖn tho¹i cho ph©n x­ëng Giµn gi¸o, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y theo bót to¸n: Nî TK 627801 : 636,364 Cã TK 1111 : 636,364 Sè liÖu sau khi nhËp vµo m¸y sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh tù ®éng ghi vµo Chøng tõ ghi sæ, Sæ c¸i TK 6278. * TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËo hîp c¸c chi phÝ thuéc chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n x­ëng, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c s¶n phÈm trong cïng mét ph©n x­ëng. Ch­¬ng tr×nh ph©n fmÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng 03/2007 vµ ta cã B¶ng kª tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ph©n x­ëng Giµn gi¸o Th¸ng 03/2007 CPNVPX CPCCDC CPKHTSC§ CPDV mua ngoµi CP b»ng tiÒn kh¸c Céng 30,313,663.650 42,953,808 49,680,275 37,991,719 15,941.571 176,881,036.650 Sau đó kế toán thực hiện phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm trong cùng phân xưởng theo tiêu thức Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đã cài đặt sẵn trên máy. Và đưa ra được Bảng phân bổ Chi phí sản xuất chung: BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG Phaân xöôûng Giaøn giaùo – Thaùng 03/2007 ÑVT : VNÑ Maõ SP Teân SP SLHT Chi phí NVLTT Chi phí SXC GG120 Khung 1.2 m 305 24,925,713.08 2,705,586.816 GG153 Khung 1.53 m rôøi 150 16,202,496.75 1,758,716.450 GG170 Khung 1.73 m lieàn 1,069 124,937,130.07 GG173 Khung 1.73 m rôøi 749 84,106,989.81 GGDR173 Khung 1.73 m rôøi * 2.4 ly 10,802 1,379,376,551.23 TC 1,629,548,880.93 Cuoái kyø maùy taäp hôïp soá lieäu treân soå chi tieát TK 627 theo töøng saûn phaåm, Baûng toång hôïp chi phí saûn xuaát chung toaøn doanh nghieäp. 2.2.1.7. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ. Để thực hiện công việc tính giá thành, trước hết cần phải tập hợp tất cả các chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình sản xuất. Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát áp dụng phương pháp kế toán K.K.T.X để tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm. Do đó để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cuối kỳ, Công ty sử dụng TK 154”Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”.TK này được mã hoá cho từng phẫnưởng, sản phẩm: + 15401: phân xưởng Giàn giáo + 1540101: sản phẩm Giàn giáo khung 1,2 m + 15402: Phân xưởng Côppha . Cuối kỳ các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đã được tập hợp trên các sổ Cái các TK 621”Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”, TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”, TK 627 “Chi phí sản xuất chung” được kết chuyển sang TK 154” Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Các chi phí sản xuất trong tháng 03/2007 được tập hợp trên TK 154 được thể hiện trên Chứng từ ghi sổ Số 61. 2.2.2. Công tác tính gia thành sản phẩm tại Công ty. 2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm. Xuất phát từ đặc diểm của quy trình sản xuất sản phẩm tại Công ty là khép kín từ nguyên vật liệu, bán thành phẩm mua ngoài dược gia công chế biến lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó Công ty xác định đối tượng tính giá thành là thành phẩm hoàn chỉnh ở giai đoạn cuối cùng. Kỳ tính giá thành được xác định là hàng tháng, vào thời điẻm cuối tháng, vì sản phẩm của Công ty có chu kỳ sản xuất ngắn, xen kẽ liên tục nhau. 2.2.2.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Sản phẩm làm dở của Công ty là chi tiết, bộ phận còn đang ở trong quy trình công nghệ sản xuất, bán thành phẩm. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty là tính toán, xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm làm dở của Công ty phải chịu. Công ty tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang hàng tháng phù hợp với kỳ tính giá thành sản phẩm. Tại Công ty TBPT Hoà Phát sản phẩm làm dở thường là những chi tiết đã được gia công qua một số công đoạn chế biến ban đầu như: khoan, cắt, hàn, đột dập, và các chi tiết làm dở cuối mỗi tháng tương đối ổn định, có được điều này là do sản phẩm được sản xuất ra luôn có kế hoạch sản xuất tương đối sát với nhu cầu bán ra, hơn nữa đến khoảng năm ngày cuối tháng từng phân xưởng luôn có kế hoạch sản xuất sao cho số lượng sản phẩm làm dở là ít nhất. Do vậy, để cho đơn giản trong việc tính toán, đánh giá, kiểm kê sản phẩm dở cuối tháng, Công ty chỉ tính phần chi phí NVL nằm trên các chi tiết của sản phẩm dở dang mà không tính đến các chi phí khác. Tóm lại, giá trị sản phẩm làm dở được đánh giá cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Sau khi tiến hành kiểm kê sản phẩm làm dở cuối kỳ, kế toán tính toán trực tiếp số lượng vật tư trên từng công đoạn tương ứng với sản phẩm làm dở dựa vào định mức vật tư đã được phòng kỹ thuật kiểm duyệt. Ví dụ với sản phẩm Giàn giáo khung 1,53 m trong tháng 03 có số lượng làm dở là 30 sản phẩm, Sau khi kiểm tra mức độ hoàn thành và đối chiếu với định mức kỹ thuật thì số chi tiết này mới qua giai đoạn cắt Thép Phi 42*2 thành các đoạn khác nhau nên đã được đánh giá như sau: DCK = Số lượng sản phẩm dở x Định mức vật tư Trị giá NVL trong số sản phẩm giáo khung 1,53 m dë dang Th¸ng 03/2007: ThÐp 42*2 = 30x 8.5084 kg x 8,000 = 2,042,016 ® Gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ chi tiÕt TK 154, Sæ C¸i 154, B¶ng chi phÝ gi¸ thµnh. 2.2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Zsxsp = D®k + Ctk - Dck Zsxsp Zsp= Ssp Sau khi tËp hîp xong chi phÝ s¶n xuÊt, kÕt chuyÓn sang TK 154 vµ chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng dë dang cuèi kú tÝnh ®­îc, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh theo c«ng thøc trªn. Nh­ vËy, theo c«ng thøc trªn , gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng s¶n phÈm Giµn gi¸o khung 1,53 m trong th¸ng 03/2007 lµ: 2,050,000 + 2,113,846,238 – 2,042,016 = 2,113,854,222 ®ång. Sè liÖu trªn m¸y sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ cËp nhËt vµo Sæ Chi tiÕt TK 154 (S¶n phÈm GG khung 1,53m), Sæ C¸i, sæ chi tiÕt TK 632 theo bót to¸n: Nî TK 6320102: 2,113,854,222 Cã TK 1540102: 2,113,854,222. Chương III Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát 3.1. Những nhận xét chung, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. Qua 15 năm thành lập và trưởng thành, để tồn tại và phát triển nhất là trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt luôn đòi hỏi sự phấn đấu và vươn lên khẳng định mình, Công ty thiết bị phụ tùng Hoà Phát đã không ngừng đổi mới về mọi mặt và đạt được những thành tựu đáng kể. Đó là kết quả của quá trình trình phấn đấu của toàn bộ công nhân viên của Công ty trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Trong quá trình thực tập tại Công ty, trên cơ sở lý luận kết hợp với thực tế của Công ty em xin đưa ra một số nhận xét tổng quát về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng. 3.1.1. Những ưu điểm: - Về tổ chức bộ máy quản lý: Công ty đã tổ chưc bộ máy quản lý một cách khoa học, hợp lý, gon nhẹ; các phòng ban phục vụ hiệu quả hỗ trợ cho nhau đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin cần thiết cho Ban lãnh đạo trong việc điều hành và quản lý Công ty. Từ đó tạo điều kiện và uy tín cho Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình cũng như trong cộng đồng doanh nghiệp. - Về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức một cách khoa học kợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm từng nhân viên, bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt đến bộ phân kế toán các yếu tố chi phí. Công tác kế toán của Công ty được thực hiện trên máy vi tính, theo hệ thônngs phần mêm kế toán BRAVO 5.0, do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty là tương đối thuận tiện. Nhờ việc ứng dụng phần mềm kế toán này, khối lượng công việc ghi chép hàng ngày giảm đi đáng kể trong khi vẫn đảm bảo tính đầy đủ và tính chính xác của số liệu kế toán. Công việc của phòng kế toán tập trung vào khâu thu thập, xử lý phân loại chứng từ, định khoản kế toán, nhập số liệu vào máy dựa trêncác chứng từ gốc Sau khi nhập số liệu vào các chứng từ mã hoá trên máy, chương trình sẽ tự động chuyển số liệu vào các sổ liên quan. - Về hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ “ Chứng từ ghi sổ”. Hình thức kế toán này phù hợp với đặc điẻm của Công ty là khối lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày lớn. Tuy nhiên hình thức này cũng có nhược điểm là công việc ghi sổ dòn vào cuối kỳ lớn. Việc sử dụng phần mềm kế toán BRAVO 5.0 giúp hạn chế được nhược điểm này. Việc áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là hoàn toàn phù hợp với trình độ đội ngũ cán bộ kế toán, tình hình trang bị phương tiện kỹ thuật trong công tác tính toán, xử lý tông tin, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý của Công ty. - Về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán. Nhìn chung hệ thống chứng từ ban đầu của Công ty được tổ chức hợp lệ, đầy đủ. Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán được vận dụng mtj cách khoa học theo đúng chế độ kế toán, các tài khoản kế toán và sổ kế toán được mở chi tiết cho từng phân xưởng, sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thông tin kinh tế nội bộ cũng như yêu cầu của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Bên cạnh các sổ sách, mẫu biểu theo quy định, Công ty còn có một sổ sách, mẫu biểu thiết kế phù hợp, tiện lợi áp dụng cho hạch toán kế toán của Công ty. - Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát thực hiện kế toánchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp này cho phép Công ty có thể kiểm soát được từng lần nhập, xuất vật tư, hạn chế tình trạng thất thoát, sử dụng lãng phí. vật tư phục vụ sản xuất của Công ty được nhập xuất liên tục do chu kỳ sản xuất ngắn nên nhờ việc áp dụng phương pháp kế toán này sẽ phản ánh được tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giúp cho việc tính toán đúng, đủ chi phí sản xuất cho tùng phân xưởng liên quan, làm co sở xác định giá thành hợp lý, chính xác. Đối tượng tập hợp chi phí là từng phân xưởng, còn đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong phân xưởng đó. Chi phí được tập hợp theo từng khoản mục tao điều kiện cho công tác tính giá thành sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm được chính xác, chi tiết. Giá thành sản phẩm được tính toán chi tiết theo từng khoản mục chi phí giúp cho Công ty có thể so sánh tình hình thực tế với kế hoạch đề ra, từ đó thấy được những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. Với những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm của Công ty, tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên bên cạnh những ưu diểm cần được phát huy đó, công tác kế toán chi phí sản xuấ và tính giá thành sản phẩm của Công ty cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế cần khắc phục. 3.1.2. Nhũng hạn chế cần khắc phục: - Về công tác luân chuyển chứng từ: Hiên nay, mặc dù Công ty đã có quy định rõ ràng về định kỳ luân chuyển chứng từ lên phòng kế toán Công ty nhưng vẫn xảy ra tình trạng chứng từ được chuyển lên rất chậm. Đó là do các phân xưởng sản xuất đặt khá xa trụ sở chính của Công ty. Thường đến cuối tháng chúng từ phát sinh mới được tập hợp chuyển lên phòng kế toán, gây ra một lượng khá lớn công việc vào cuối tháng cho phòng kế toán, do đó dễ gây nên tình trạng nhầm lẫn, thiếu sot, dồn ép công việc kế toán. - Việc hạch toán chi phí sản xuất chung: Hiện nay Công ty chưa hạch toán chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, như vật liệu dùng để sủa chữa, bảo dưỡng TSCĐ vào TK 621”chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” mà không hạch toán vào TK 6272”Chi phí vật liệu” ( TK cấp 2 của TK 627” Chi phí sản xuất chung) theo quy định của Bộ Tài Chính. Việc hạch toán này làm cho tỷ trọng các khoản mục chi phí trong giá thành có sự thay đổi lớn nếu trong kỳ phát sinh các khoản chi phí vật liệu này lớn. Việc phân bổ chi phí sản xuất chung không được thực hiện đối với các TK cấp 2 mà chi phân bổ tổng chi phí sản xuất chung, do đó không xác định được các chi phí thành phần trong khoản mục chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm. 3.2. Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. Sau một thời gian được tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tai Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát, bên cạnh những ưu điểm trong công tác kế toán tổ chức kế toán cũng còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở những kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty như sau: 3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ ban đầu Để giảm bớt khối lượng công việc vào cuối tháng, yêu cầu các nhân viên kinh tế ở các phân xưởng sản xuất định kỳ một tuần hay nửa tháng phải tập hợp các chừng từ lên phòng kế toán để ghi sổ kế toán. Phân xưởng phải thanh toán dứt điểm chứng từ lần này mới được thanh toán lần tiếp theo. Quy định trên sẽ buộc các phân xưởng phải luân chuyển chứng từ đúng thời hạn. 3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hệ thống sổ sách kế toán: Kế toán nên mở thêm Chứng từ ghi sổ, Sổ Cái TK 6272” Chi phí vật liệu” để hạch toán các khoản này khi phát sinh nhằm tách bạch vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và vật liệu xuất dùng cho các hoạt động khác 3.2.3. Ý kiến thứ ba: Về hạch toán chi phí sản xuất chung. Công ty nên phân bổ các bộ phận của khoản mục chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm trong mỗi phân xưởng sản xuất, và mỗi loại chi phí sản xuất chung cần chọn lựa một tiêu thức phân bổ phù hợp với đặc điểm của loại chi phí đó, tạo điều kiện cho việc tính toán giá thành sản phẩm chính xác hơn. Hiện nay Công ty đang phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp, việc phân bổ như thế là quá chung chung, chưa thực sự chính xác. 3.2.4. Ý kiến thứ tư: Về chi phí sửa chữa lớn: Hiện tại Công ty không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tính vào chi phí sản xuất sản phẩm. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn, toàn bộ chi phí được tính cho phân xưởng sử dụng TSCĐ đó. Do vậy khi chi phí sửa chữa lớn phát sinh trong kỳ làm cho tính chính xác của giá thành không được đảm bảo, và gây biến động giá thành và ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán. Do vậy để đáp ứng kịp thời nhu cầu máy móc phục vụ sản xuấ, Công ty nên thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cuối niên đọ kế toán, Phòng quản lý vật tư cơ giới cùng Phòng kê hoãchay dựng kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ cho năm kế hoạch. Căn cứ vào dự toán chi phí sửa chữa lớn, hàng tháng, phòng kế toán tiến hành phân bổ vào chi phí của các đối tượng sử dụng. Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 335 Khi phát sinh chi phí kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 111,112,141,331 Nếu chi phí thực tế phat sinh lớn hơn chi phí trích trước, số tiền chênh lệch được hạch toán vào chi phí trong kỳ theo định khoản: Nợ TK 627 Có TK 335 Nếu chi phí trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác trong kỳ: Nợ TK 335 Có TK 711 Khi lập kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, Công ty có thể mở các sổ: Sổ trích trước chi phí sửa chũa lớn TSCĐ và Sổ chi tiết phân bổ khấu hao theo mẫu sau: Công ty TBPT Hoà Phát Sổ trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Năm N Phân xưởng: STT Tài sản Nguyên giá Mức trích Ghi chú Tên Tài sản Số hiệu CTY TBPT Hoà Ph¸t Sæ chi tiÕt ph©n bæchi phÝ söa chòa lín TSC§ Năm N Phân xưởng: STT Tài sản TK ghi Nî Ghi C ó TK 335 Tên Tài sản Số hiệu Cßn cã mét sè ý kiÕn n÷a em muèn ®­îc ®­a ra nh­ng cßn ph¶I tham kh¶o ý kiÕn cña phßng kÕ to¸n C«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVV640.doc
Tài liệu liên quan