Luận văn Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

Cùng với sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, đồng đô la Mỹ không còn thể hiện vị trí độc tôn trên thị trường tài chính, vàng đã tái lập vị trí không thể thay thế trong việc trở thành đối trọng tài chính của các quốc gia, những biến động liên quan đến giá vàng luôn là tâm điểm chú ý sát sao của giới kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Khác với thời gian trước, người Việt Nam giờ đây không chỉ mua vàng để tích trữ vì lo đồng tiền mất giá mà đã hăm hở gia nhập đội ngũ những nhà đầu tư “lướt sóng” thị trường vàng. Rõ ràng trong bối cảnh thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản trong nước còn nhiều bất cập, lãi suất tiết kiệm chưa hấp dẫn thì chẳng có gì bì được với sự hấp dẫn của kênh đầu tư này. Nắm được tâm lý đó, hàng loạt sàn vàng và cách thức kinh doanh vàng lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, đây là kênh đầu tư phức tạp và khá mới mẻ tại Việt Nam nên các hoạt động giao dịch đầu tư vàng trong thời gian qua gần như tự phát, chưa có hành lang pháp lý chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro và đã có một vài tác động xấu đen thị trường trong nước. Chính vì the, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định tạm thời thu hẹp và chấm dứt hoạt động giao dịch vàng trên sàn kể từ ngày 30/03/2010. Với vai trò quan trọng của vàng trong đời sống người dân Việt Nam và theo nhận định số lượng vàng tồn trữ trong dân khá lớn, nếu không có những kênh đầu tư hấp dẫn và thị trường vàng bị thu hẹp như hiện nay thì lượng vốn tồn trữ này sẽ trở nên lãng phí, trong khi nền kinh tế nước ta đang cần vốn đầu tư trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Với mong muốn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những phương hướng, giải pháp thúc đẩy thị trường vàng Việt Nam phát triển và cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới, tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam”.

pdf88 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u  .$Q #.~: PL@@bN@@W* + " < :q  :2"  #s  T $" U CC@ˆ  B@@[" w:E3+ V $<:q :2 W"$7PŒDS Y 2*=3<S:# E3 + O" O u 1# 3< $<: PX@b[@ W ,3 *0y<:q  ^ G$U ! E3+ /U*0~ X1 T B@@A^ G$U !E3+ TC[a‘)m" :"^ G$U P B@@[y ~ CB"L a‘)m*\ 2 1NvB@@A"0> <! w ; , .\ < :q *DI4 ,3 P W ::4; <:q " # 3<P W<P ,3 1 $W *R 4"3.$Q $:.$Q F4:P#& < *+VT "3< :q ƒƒp:< * 0 2 B@@`"1 $G " ,^> # 1   " Q I  W  C*CCB‘)mvj‰ ,`vCCvB@@`*+ "7#G#-OOWi!1^ 9 1<G!$Q#^" T U $ w q, 1 " > F U1 *DIi . . $Q" 2 T U"P$V ; ,7!$Q#^"+^+$p <x<<:q :2$7<s7< ! I3<.$Q*+$," :\<:q \1NvB@@A , I< "  NB S,Oƒ T $72 "#%:\,CBvCC% S! S2 T 2$0,EO 1; 9)(F"+^c W<:q E3 + "0,EO 1; 9'z+ "† )a _ _   -  ]]\-& EH:4: <P 2 n" u# 3<:#   S$:ƒ<G*?S2 ,I #.O"O: *?S2U# , S:#  " S2# 3<:# F T $ %OW SP* ) O:b)Rl"  P  )Rl" ,, 3 q, <1I1P<q #.G; %:  $1:# H"#.G1 . 1; 9"1 . i†?$18y $7) O:b)Rl> % V S I P OP  G #  7 w n   B@C@* ms .K B@C@, S :4: 21# 3<:# "$:# K"%T ƒ3,! .$QWy:<P ::# :  ; 1 *.$Q4z S"zT ƒ": 7"::4:*  S%:1,P  % ! $:# " 3ƒ OƒUS:# , 2; /W* =T 1^4  O" :W #  S 4Ip ,I :# #.OW SP n : 1*** )   2 1 I ,I $ : # OK1:7"; P9; Z*** I  S : 1"$W T $"*** +, : 48: P"00' T $:# ; 2 wI: S:# W*E S:# W" T $ $7<x< T $" ,I : P NJ WB {%< O11P<q )l0``"``ˆ OKC@@ˆ1.W1 bO1t 1.$Q $" np n/ I t 13 O1W<*= S #.W,z<:1&4I: # " #.W$: WOP ; P*= : # W $7:1; ^ "2$7:1 :9 V: P #. BbJ,; L@bN@ˆ H, $*0F1 T $y $ %"#F $ T $47W* ,"t PO1 ! S2 ,=3<SE E3+ "3 48: P$ :4O3 <1<; P9"#-P,H €$G3 W \P,'*=0?4T ƒp4 *D5Q"3 I1#.G 3 O1; : PV$ <1$3,pq  , 2! * )',d e)& 0$UJi: T $:# $Q\ ; *Y 4" O $7H n T<1 ,UH n5T $7:ƒ<G*?G >K i . 3.$QE3+ "  <1I.$QE3+ $U4I<.$Q <1I: W$* NL 7@T93^ $%pqU XX r m \- ^*p st& ^**U9=>97348BC93& ^***{0?NBC9376…‹7H‚=/93BC930?E93zœ9& +K Oi1Pi . . $Q > $"$ T#%H #4#%H 3 S17<9*m ^ 9&F 5\Q:f:O W<$ ^,"1$>K$7 WH #^:1!, #$ ]"x*DIP  $7>H #^" , S 52,<GG 3<1I W$"$T41>1: 7<9" zzi .. $Q": IP,H 71P SOP,$ H ; " ^ 1. 5E3+ " ,pP ^ 9>H<F ! #^z#$7,p $7 q, T $* ^**+ 79718M7976v7©HBC93& 1 SO"3<:q p P 3.$Q 4*m 4">1<:q WT:.<Q3< :.$Q4O S*+$Tt $ S 4 $Q" <x<$Q#^ $7%# O1" i.$Qt 1P T ; , .*T"$ 3<$ S :# %%* : PQ\ C`[N <:aC``@" 4F ; / 3>y,1: !$Q:f,:3 ; P" S%O S1#sW]y P$V :*E:3 $U 1 QO W<" $ w4 , i:.<Q"<s7< "Q 41~2 :W 7*0~2(m'!E3+ w 1:I": H  NN <1V S 2b 47W*EH, i 4" wV z.>!4 :E3+ 3,*(1P! :FP$V; 1 c=*(1E3+ <G S!,  1 …T $"F1^2:1~P$V W> 1* ^**) 79718M7‡H“0v7©HBC93&  O u  $ < :q : P X@ W t $Q > "  F S $7 :1 $7 <  OK  $Q < ^, W 1 3:1 * ," $7<:q  $ $78#G3 ; P"!, $7#sP W "  $7H !,  #^" $7 W:q W >"!, #$ # ,3 *m 4 $!, t C < "T$:4 T 3 T $":#  $FO.W *0GI":1 $ P 3W< U1"$Q#^ t O1W "1# 3<:# p $ : $7<x< W:q IO1  Q*m 4" 3:#  $F W $<1 I $7" ~ FF #^z*+ $7<x< W:q "# 3<<PO " ,3 I W "^,2:x  1# 3<^ 2 W:q * ^**^ 79718M70C4M79704Š90I67ª76& +:E3+ >\ C``@ B@@AG OW i .*. $Q 3 >#G4 #W 3 P > : P . $Q : 1 OWi.$QOW SP 4O ,4#W 3 z /* <11 n4 !, !:$4#W 3 :P; *cx S1:1; 1 ,^1 S%:!E3+ 4$ # :! P:!; 2"  4 nO3 1#T * H"O3#.P, 2:!E3+  NX H ; * ," S^241 S:] <Px 1>1 3>#G"1P<1<2 7<* t 2: B@@`4BT+^$; , . , i )0R{,C1B )0RP \ A"Nˆ 2 [ˆ,BX 1CC )0R\ [ˆ Aˆ*E3V! )0R 2 B@@` $7 K W#G; 14 J["[Jˆ  B@@Ad$7 .$!><!J@ˆ e  ,#& % 2GOSV S2^]# <G S:1 3 , S2ƒ* R07>Q4O9=/93…«41H“0MTQ59” B0&¬– ( ( ( ( ( ( ( ( (                      U/r] $2 01P1ƒn3!E3 + O 5 1W UOP$w WUOP"~3#%HOƒO S 21^"zO:]$ "zO 11 +=? I2 <1*) U S "1P<1<ƒn3, w #& H:; P: 2*E3w WUOP"\AˆCLˆ wO S1+=?  S S, w W8"w W8 1^ , S w w WTC`ˆ" >BCˆ$& :4 , S*E w W , 4 `@ˆ1m+: I ,2^ N[ I:# $7 ~ 3Q!2!VH dj|e~ #$ CBˆv *7<1#T "3 T  :1 T O. :2 I2 <1"1m+U u4 ,U O.<1P *1m+P  4 n u#& 1 : P !$pP z"#& P  ^1*R 4" W<Os1"711 n I2 <1p 1 : P ^12 wP # 1m+O. u n<1PVW  U*DIOP P OS 1,>2nW<Osu 1 n$:21 T "+$4p:41 :1<P<1 n , IOs ƒ<*,p#&  <12 wT /pT /U*R/ <1 C`AB C`AX&F4i 2E3+ *E3ƒn3">#GOK 1OƒO S1+=?~ 3#%HOƒO S", T 1+=? 1 <x w W W<†  22:P#G I ,!1^ P "#& /<P T $22F :\<T#%HW:  H % 4 !  $  , : 1 ,:# OW SP†w W K Os ƒ< 22 , Sw W <P I#%H : n 1<!w WW<*; P" , U1+=?O. W2" u ,3H >: P!3 2^,z^ :4:5W* 0> 1 >#G 3$ " : H w :4 +=? F q,1m+ :4:w W :4: 3,2*1 S!1O3<1<,4P $VS^ ƒ .$Q : 1.$QOW SP* ; P .$Q, #2:<$ w <V* E, I2 <1"2:! P:"i .<1I :"E3+ T :P 1P<1<!?Z Q\; " g}mb0G#%H; 2= f w%3JP<1<UOP{ W"ƒ P w W*?G >!P<1<, OP P 1m+!?Z , NA S $72w WW< IP "P 1  :31 #T * $Q7<1 T $I$$U  T  214 m+O1"3ƒP w W\N"Xˆ 2FBˆ!g}m ; /z<1m+!?Z5 S:# 4w*R 4"w WW<"1^ , #sw WpW<" ,z< 1 +7!^P O ‚2,z q, #s!: "OU  $ :{ 1+=?,w WW< I^ 1 m+,w WW: P 232^" 5 QF $Q#^K :>T #s 2: O" ::2OW:f1 T !4 ":IP#T *g}m4; I W6:#sP I3< 1P.$Q" #s1O31 ">1>#Gw WW< >!:* +HP<1<!g}m w $7:I ; :?Z":1< #G $4Ip4H ~<s7<U* )%i .!. $Q>s; /*+HO Sa 1‘)m 1XvB@@A w^,-  . $Q 3 $*(1C ‘)m,C`vXvB@@A.$Q%# C`*N@@ 5:1 $ U1TA@@*@@@ 5v$7"z, W3H  %K G7*a1 $7 ~"1O St  $7dW<U1; , iT[@@*@@@ 5v$7e#sz,1  *+ 1P<1<"y $7 CGH 3  32 <1* ^*+/497607>0?@A93BC9307O34~4& ^*+*497zEJ97BC9307†E04wHM7H©9H2M0O& =3,"3E3+ $ 1< ! q; 2"$ ! ,> I $7W %<13E3+ W W 2 I3E3+  N` <.$Q; 2*DI $7 ,U<1:U :1 1^ nO3^$*Q:f$4W   3 E3+ ${'$7= "R z" ""† $ ,$ .$QS .~F)l0 ,>W…m S# 3<$<1 4 0 ,O 1; 9)(F b )l0*+$ ,  , 2 W $7" S % P OP $  ^ #  $UyW; /* ^*++­ 0?BC 0FE=4ŠHv4I9=D93C97v4;7EC9 4I0J;07J; 34JBCE07>0?@A9307O34~4& +: E3+ 3,&!, !"P<q  $ 5W$  SP "# 4P<q :  $$ ! 1P<q U $7 \ 1, 4 3  1 1u 7 3 W:q $ <x< W:q " x" " 5Q  :3 I17:  $4#.< $ /< :3 \13^$ " T $1 1, 4"O.3 1 I: E3+ U $U* ^*+) 9707C97BC67800?4D9VH€=GH0@BC93& DI 4 T US::! P T #T ; :E3+ 5<G"1; Z T $$ 2 T $ .$QE3+ * %>"O1o"1 #G",*** K T ƒ !P1; Z T $$ &1; Z $* ?u; Z T $ 49 $V : , S2 ! *0‚"E0< , S2 I T $OW SP"m 0<  2  ; Z $7" ; Z )?  2  ; Z T $ *** : 4"+^DT $'1IE3+ +^ER d+e 4: < S; Z T $; , 2: PN@@3 ‘)m I T $ E3+ 1$Dm$U* 4"34<; Z 7 X@ |p%3 B@C@" 2I C@@3 ‘)m*01%$ !; Z T $,# ."OW SP"$7***0,Y P9 T $ : 1E3+ dEg?ey W3<; Z T $ N# ,,; P9" 4Y ZDT $ SE3+ dEge* Y H#&  W, T P$V!1Y Z T $ :1" % T $E3+ y4HY Z T $ % T $4.$Q> $4 p<1 IW *R2P:  , 1$3,  :3W2 3 Q S; Z T $* H ; "%1 ; Z T $E3+ $Q#-t 14"<T<  H $Q I 2!:* 01  ,  O"  3 4 T C@@ . T $ > ,3<"O 5 1; Z T $"1,; P9; Z"1^ T $***" 52:#$C@@a‘)m*0~T1 ., T $Cˆ 22 4 E3+ : $4 : PC a ‘)m* % "t :f/!1 ., 2 . $QE3 + U 2 4W " ^,4Ip S% % $V!:E3+ H * ^*)7800?4D993C97v497zEJ97BC930?E939@~M& ^*)* 79718M707HO@H=«4=24B~4BC93& ,ƒ$3," <:q Cˆ 2 &F:1 1$ : %: <:q * m 4p 1 $:4 $71$ : %* m 5 E3+ : "!, &<:q " >1 <:q 2T $7$ w ~<s7< U": ,:> $Q" !P <q $ 5Qy 5 ^1$* XC ^*)+FE7C97…J936786…H59…M8M1C934JEz>M7BC93& +,J@v@JvB@C@ , 2 S!1 #.  $t ; , .!!$0><!* ," ^,~O3<1< QK ~ 2 S:# $$%u  Q\; # 1 #. ST$%<1$ 4 $7%; P9np\$y$!1 U.< * m ," Q$T <1<96"n p$ w \1<#G . $Q : 1K  : T $ WH:1 #^z"P P S #.W":P: P!z q,.$Q > $ <T S" :P:# :   T $ #^z* ^*))7C97…61C934JEz>M7BC93H2M34J& (2 $  #.  : 1" I 1  S O5" % <1 $ $ ^," 21 #.yT S U. :I ^  / #.; 2K ; P9"1 1 %2W  32 #.* + " IP O!  T $1P<q  #.$U" #. P OP OKC@@ˆW"*†*T $7 $  Iz< $.$QE3+ * ^*)^ 7E 67®6 BC;S ?/93 =24 0@93v497 zEJ97 BC93 0?w9 9@~M93EC4& m :# $3,~:# W .$Q$<P *+ $ <x< V S 2 $7 : #  P : P $  ƒ ƒ . $Q $p SU<1IU* XB ^+p t& ^+*œ93MJEBC07{M74I9020M„9308MM7};1žMv78M77C93 ^+**EC9074I97I072930?H‚Š907„93049&  SOS 1, S32 , 4FW; /" 3  i , : >1 p^,  ; P 1*  S T $"3<3 T $ yt $^,! P T $^*m 4"OS 1, S"T<P $7]/"15:^,sƒ< 3 ,p3 U*? 2,"^T432 3 $7 T $3 "; , S6" " I11ƒ"3 ; 1 #. !:1* ^+*+œ93MJE97907yMM|Jv78M77C93BŠ$=GH0@BC93& DT $:# 4W ! # :f ~1$U 2#"O S1!, # P$V\.$Q" : 41+=? $\ 4F T $\$Q <. $Q   S O1H T $ $; 2 *E,"7 ^ $7 S<Tp: Pu!1 T $*DIP O! 1 T $ $" 3<1 S": , :> T $"1+=?y<P<iOPO1 H! 4In< <P ; 1 T $ 1:1*=$#&$W^,#% ; P9! \:1*DT $:<G S  %2d>&4I T $ $7e ; / ^! U" / < O OP $Q , < "  i : 3 %  1 ,* ^+*) CE0FEM7H‚w9;„907@A93‡H‚w9M7E=/493¯97œ9B4w9& E%<1I p!1<$U33"1 T $, $7^ : :3 "# 4 I4 I $#& $W :1" Sy^!^T $7 XJ  " W ,3 #5 , $Q ,"^ 3<G":P <:Z 4:1, ,3< 1<  T T $!:1* ^++œ93MJEM7“0…@93z>M7BLv497zEJ97BC93& ^++*œ93M“67I07293M„93937I07„93049& + 5 23 T $W; /T" nO3 % T $*m 4" :2 $7 :i 5 $7 <zQ F]<P4 S32 1< $7 T 4" 2 $7$,^T<P T $"O.^W<32 G":.<Q 1< T, ! T T $!:1"1  W<WH! 4IP, #.* ^+++EC9074I967G9;Š;M7@T930? 97& ; 1 n3" 3. ! #-O1P.$Q" T $Fn<<P S! :1 432 n3O.u"O. Gn"WQ I 1 O S ; P:4$Q*m 4"1 U. < #.T4 !%> I4I T $32<T $U3 "2 S89," 1< $7 T n3!1 T $ OW Q I #-O .$Q$ * ^++) 5404O9BC7EC9074I9zG9M8MH‚0? 977EF0=/93& $: $P<q #.G  S"^T<P P q6W 1 ; , S!P<q ,*1  ^ z:3  4 ,p:4  S2" :4  ,> $7:1" nO3 % T $* ^+)7<Q4O9BC67800?4D9=GH0@BC93& ^+)* 79718M704O607>74IHH5& E%<1I p!1<$U3 ,"3<1 S <iO3 T $:# #^z:<P; 1:4:* ," $7 :i 5 /$Q $7,"  XL 3<P  Iu7:# V 2z" iO : UP*EW : T $3," T $4W  % /*m 4" 3 $ T " 2 :  1 #H 3  . $QT H7>%Oi>ƒƒp z $7%; ^ ! /$Q* ^+)+ 79718M7@H=«4BC07H7°097C=GH0@& + 3O.:Z 4$W:1" I z T $1^T1$ ww W ," :9; Z" #."†*? %^  1 1 T $ƒƒ/p% , " 7> ^ % T $* ^+))[œ‚z{93˜†Q140†M7H‚w9MH93M“607„93049BŠ=GH0@BC93& DI  > , 3<   S T $ : # " :I: T $^,#%htO W<#.G T $ *htOp W<1T":.<Q :1 / :T<P ^*htOy.<T H^ T $"3HO1 "; , . p $7 7:.<Q U: :1* ^),d e^ 0$UL w $HP<1<K 3<1I.$Q T $ $* ,KQ\; 1 wO SW" ^, !  : > T $" $Q4 %O S, V : T $W<#&H T $4: :3 * , "O S!1<P W<1\ z T !.$Q: 4 . $Q  $ <1 I $7" >  ! . $Q $*Q\; w W3:>H 3$7 T U" z^,- .$Q… ^,>H5 +$ H>1": :i<1<9np I<F 2 $U* XN ,d Y ./0123454678697:;9707>0?@A93BC93BC6780 0?4D97EF0=/93=GH0@BC930F4 4I0J;K‹ w3 i; . $Q #."; 1<1I IV S4; /.$Q> ^ %$U1 H.$Q:; \Q:fi: T $ :# $ $HP<1<K i ." 3 <1I.$Q $* =3 ," . $Q E3+ :1 S  4 H O$<1I p"% Q 1 ^ #. Q\; ": :3 !1 T $E3+ w $7 VSU %%/ #G T $*) " :# : T $q ! :4#% 1 ^,: T $:1 o.$QE3+ wP, OW<#& 0><!; , . $ S \J@v@JvB@C@$  #.  : P $  \ JCv@[vB@C@* #  W :q E3+ &F $&# ,; <:q " $ $7<x< W:q "]*E3:# ~ V: PB@^m+*DI. $QE3+ 4 S $Q P .$QT<1 , , 2* $"T4<1<9np! 1 1 T $" ^,\, T W<O1"\ F]7<9!. $QE3 + K :2 $7 #. . $Q :<P :2 $7<:q "  , S2 #^ I T $ <1I:*R 4"1 T $E3+ T4% qO. 1 POP :3 T $; 2 " #TO 1$7 ; % :1O3H.$QE3+ "ƒ $7US^ U; 2"\O$ ; t1<#G1G:# 3 ; P" 5Qƒ H1<$U P I ! : T $* XX ,\-p  ,\& C* '()")*T+/U'()")*+ ,-+/D.'()")*+ ,- .+/)*+ ,-. = *+ ,-ƒY 2RP dB@@Ne>; 2€"*JbCL*CBNbCLJ* B* '()" )* + ,- . +/ dB@@Xe" Y P . !  >€" LbBN* J* '()")* '.R>+ ,3" * D0> dB@@[e" '^ > :Z  #G T $ : 1€"*JbBA* L* * . (dB@@[e"R: smt%?/@4 U Ru U"0$UC?GC*LI GC*L*C. $Q "*CCbCL* N* *E6.s,E^dB@@Je"; :@  " &%l@:Uv m/6 *BXbJ`* X* * = f '$ + , dB@@[e"M !2 @ 4 : U /04 Q%72   *NLbXC* [* 0 4 c=COdB@@Ae"-m71 %?/@Q7/k@] $2"*CbCL* A* '()" )*+ ,-ƒE )*RsD ƒ"  , E3 + 4 : 1 P€ 4¤€" CBv@`vB@@`" htOt <{vvhhh*kt¥** `* + ,-=H z…'F'mRbEG0)…+=++dB@@Xe"+H #-OOW $Q . $Q{+ ,^" 1 SP <1<€"htOt<{vvhhh*O* *vv tvt *   ip& C* $2@CvB@C@vb+=++,@Xv@CvB@C@vRwO]Y , .2 @JvB@@XvYDb+=++,CAv@CvB@@Xv# : P X[ V$ Y , . 2CCvB@@[vYDb+===,CNv@JvB@@[v )8 i"Oi Y , .2@JvB@@XvYDb+=++* B* $ 2 C@vB@C@vb+=++ , BXv@JvB@C@ v )8 i : P B" : PJD B$2@CvB@C@vb+=++,@Xv@CvB@C@v #  : P V $  Y , . 2 CCvB@@[vYDb +===,CNv@JvB@@[v)8 i"Oi Y , .2@JvB@@XvYDb +=++*  -•& <{vv* *v :tvOt b# bbvOt b# b<bb bOv <{vvktk* <{vv: * <{vvhhh*kt¥*vv <{vv*h:<t#* vh:v0 <{vvhhh* * v<tv #t ¦=* <{vvhhh* * *v#tk *<¤O#–BBA|t |m–C`CN <{vvhhh*< * ,* *v <{vvhhh*<* *v :vB@@`vCCvB@AB`Bv <{vvO:* v <{vvhhh*O* *vv tvt <{vvhhh*t< Ot #* v t¦ k¦ #*<  XA , * % ‹ ± c Z-  * 3HR932MBC1T…@MH80? 9767800?4D93480?>M|JBC93& ) 1: :1" $7:1VT WW<U‚*E : ; 94>$ƒ"$$ f"4 nV:ƒ<1 1 ]1 W"F4V $" "5" T T,"OIP"4P ::>" 1 % S* 01 : / w 1 . $7  $7  1 O‰ @"@@@BvW 1 b @"@@BvW 1 b @"@@@CvW  $ b @"@@@@JvW $OI b @"@@@@@LvW" ^, H 2 3 I " :P :49:::1 1" $" 1 2$7 $7W<$,* E>W: ; 9" $7#s 31 * ?S H i$W! $Q$Q) t! ?t < " i !$Q | |ƒ,,*=/t $ " 5   >  :a N $ , d0+e*0s Q:f,"H$Q0<i H$QP W W Q$7i"Oƒ T " /F8#G  G > 3*01     L  X dB[@@ … BB[@ 0+e w<1" ,:2$7<1W T  .8  0 t dNX@…NLX0+e"$Q2. ,#i " i !$Q ^,i+f,,*mW 3 $7 $ $U; ,! T $8 T OF4"H 5 T , > V  q!3 i 3 #.O O1  Q:f 4* X` + ¦M0?@93BC097M7“0M|JBC93& +*724…@93?4w93BC0ƒ0?Ž93& E4  ":93 4/‘" ,24 /4 | S32 T ?t#ttt<"2 % ,8[L" , 8$7C`X"`X[* 17<W4/"2 ,4!˜C˜J* 2$7 ,2 $7>OK ,j tdJC"C@JN e*+44 :2 $7 #– C`"JBv J*+3 S4 P, C*@X@ 0"3 S  B*`N@ 0*Ea/!C`"JBv J"C , tp4I> C"XL J*?S W # 4 p 4 I > NC*[X@ J" $U $U C :2 4J["B[ * ++ T9B>=E…@A930ƒ…IBC930?E9376v4;& J?J U. :2$78#G 1; 9 $Q a 3  "4 $U $UB@@ *m \,VE3 + ~ W3\:$Q'1< * S2H^ • "‚ $ \224 52\=, <92 d; P! ^, O b S  ^, $  V s D.  =P" : / 2 2 # b2e" ; 1H$Ÿ< *01 !; P O w $78#G$; P^ 1<x<^ >1 :>$ 5W!4B* ; 1: "7<:  1; 2 42:1 "G I ^ • <iO CACL"$ `<iOU*R5D +8#GC`"B*?ZCL $ " :C@*s D"ŒDSsD+ ^ ‹"  ,2BBd~ PBJe* Y 2"=5 S2s:1!^ ‹" :: €,  ``ˆd 2BLe<iO* ,"\ C`@[41.OKB@@  3 x w $7W< 3,4 $78#GSw < * [@ +) ¦M=4D;BC;/012y93zL93HJ90?Ž93M|JBC93& b :  #- 2#-#1W"$Q 4 I#1 $7H 1 #, J§ " C 4 I #1 W C B" 4 I <! 1 O1 " †C t4I:x 7C#^,#N@#n dC#n –C"X: e n C 5 4 $Q:>P#n * 3 " $7#s < 1 <!z< W/4It $7#$:>I 38; x* b O.P$V n4/$3 S" Sq " ,T 1W FW $7$ S 3<*m ," $78#GW 1P<q 3 3,* b % 3 1  ; /  1, >" O. - " SU 1,O," :"† b ms ^P : * b 0 # $7#s 3G<P* b m #  t . :<#„* [C , + g,²‹]]-    _ \- *~M0970?N…@93BC930?w907O34~4BC0F4 4I0J;=O99J‚& **~M0970?N…@93BC930?w907O34~4&  $Q w> $7 ,H$7 : P+a((((0“9* UB@ ; "P$7:1O ; ^ @"BLˆv *\ Q $7i ," $Q w: 1: P CN@*@@@W\F W*01 .W w >% : <1 3 #FV 1 s 4 W z . W" :   7  : 1 w ,H$7% Nˆ* + ~  U / U P  3 F C@@ W  ,  P $7 : 1   O B*J@@ W ; np:3 B@N@"UL@ H 1 z p:F I: 1*+4 > 1$,"$% : <P,"ƒƒ  4:P,F W&F  O>q"& F ]F$ $7<13"$ : ***CN $ ^," ,H$7~O4N[*@@@WP$7:1 B*B@@W* z 4" w4: p:3  B@CA$ B@@A"1 .W w  LJ*@@@ W $2#% H  C@@*@@@ W*=/1 G"<$U3:Z 3 19 "1 .Wp<1 3  ,; 91UH<GG S 5*+u  :3p:F1 P$QH*   4 UB@ $ $7 $ w 4 H $7 CW*D T + ' JC*@@@W" JCˆ H $7  * O +  . >    , [*@@@WP $7 B@@A CX@ W*”4 ,X*@@@ W" [B B@@A:1BBNW*|# ty4 : PX*@@@ W?ZbN*N@@W0#…L*B@@W Y 2…L*C@@W?t "0" ("'t "'< +th( tH$ w4 2ƒs" :  ,H$7\B*J@@ J*L@@WC* 4DH=R;4977ŽJ?N…@93BC930?w907O34~4 6 6 6 6 6 6 6 6 !4<- =>?!! @A "# B >C! D!!! E+F+GA ">CA D->E+<!5+!HI+H!  R;5 5OfMw] @5Cx T8w i OQ@] $ 2y#9:myzn ()() ,((@a{@ *+~M0970?N…@93BC930F4 4I0J;&  Y n 1VE3+ 3<^O2P1V U; , ]*01 .W w<13V {: 1 2*E: 1<^O2V s CN@G: 1" 44 B[U $7 11 #F S 1 ~)U "= R"'z/"Rƒ 0"0 RK"1+ ,"= 1"+3***=3"z$ W,1 ]24H$7"$Q S2 ]~ CbNW*i ,> $7: PWH$7~ W*E2 $7<13V U :I ; n 1:1 *I ; n 1b4V0 RK"Rƒ0"1+ ," ,Y " = 1"Y P+ I ; n 1bb k 4VRƒ0" )U"="Y PR"Y P."Y P+ "RD." "'z [J ’"D5+I ; n 1 b 4V ,Y "= R" +3***+ B@@A" S ] $7 <1 3  W € '$ )U dY P+ e; :P 1 11 .W"H$72 ],U C@[:* E T , 3  <131 ]  3 GW; /!1; 2"1 .W  4 E3+ 4*E13,3 <1 I" , / : 1 P p : F : 1 P Ž4Ž  U* + 977 97v7J4078MBC04wH07LBC930?w907O34~4& +H [@!:aB@"P$7:1 C*N@@Wv * \ C``@ ,"P$7:1$U 2i .V : P #$ B*@@@ Wv * UCB@ "+ '  T P$7:1* ," C@ ; 2 S: 1 + ' P  " \ u  [@ˆ P $7   C`[@ 2FB@ˆ  C``[ 5 FCC"Aˆ  B@@X*E B@@[ Y 2 w$7; + 'V$P WW P$7 B[@"L`W*+ B@@A"P W Y 2 CC"N W dL"BXˆe BAB W*)P $7! Y 2 B@@` JCJ"`A W"CC"JLˆ B@@AH ,.>2 SP W *t 23 \=S 5E" T ! Y 2 T $ wW<J B@@A" Y 23; 2 G  ŒDS*+$ 3&<G"ŒDS4IpO. $7; * Y 2 GJ`N"XW B@@` 2 T $" n: PCLˆ T T " JB["AW B@@[*+ T T $! Y 2XA"`W 1\BN"XW B@@[*i$7 G!ŒDS wP CLˆ\XX@"BW B@@A" 4 T $O1oP 2FC`@"NW\BC["NW B@@[* [L )P$7 GV Y 2yBJˆ B  ŒDS  G W : P[BB Wv   B@@["?Z J GB[AWv N* )2 $7 : 1 $7 #s  1 $ { :  AJˆ 38N"Aˆ3 N"Xˆ, B"Bˆ ^ ,$U @"`ˆ13:1B"Nˆ* [N , ) !"#$! %& '" () * !"#$ +,-. ($)* /012" ($)*  !"34! ( 5* 67    66     6     6                  8     9     :     7      6 (         ( ( (    ( ( (    ( ( (   ( ( (   8 ( ( (     9 ( ( (   : ( ( (    7 ( ( (   6 ( ( (     ( ( (    ( ( (    ( ( (     ( ( (    ( ( (  ( 8 ( ( (    9 ( ( (    : ( ( (   7 ( (  (   6 ( (  (    (  (  (    ( ( ( (  );8 (  (  ( (   [X , ^ !? @AB  CDE F! GAHI F J! A@AB )Kc lLp - TM do - HNnh phóc $K"O$07%&  PQ"+R/0;1STC87/)E $0 7#U#"VW" 3X#$YZ$"W[\]^$"#$/0;1STC 6/)E $0:86#U#"VT_X12"O+2T /0;1STC87/)E  D7AJ=+K,L--/A2,!474 M=+K,8N! O?O8+4P,8GQ+AR!=+K,L--/A74M D7AJ=+K,DA,OA-JA,S)T74 M=+K,8N!O?O8+ 4P,8GQ+AR!=+K,DA,OA-JA,S)T74 M D7AJ-UU-8G ;D<V AR!D-S- 5-RW+VU-A-,.,,---<-52-93-GM D7AJ-UU-8G ;D<V  AR!D-S-5-R W+VU-A-JA7-24TW+VQ-3AXAY+ ,OA-JAAR!L --/A2,!4M -ZA-2[\.\., +KAR!-R,/D-S-5-R,3- ?9 8G ]<D<V AR!75-^D-S-5-RM L--/A2,!4W+VU--8!+_ )"U`]`?aF+V.,U-8G F;bV  AR! -G GA L - - /A Q 2A \- )9!- ,E> , \-9: c /A 9 F+V., U- 8G F;b V AR!-GGAL--/AQ2A8N!O?O8+ F+V.,U-8G F;bV AR!-GGAL --/AQ2A\-)9!-,E>,\-9:c/A9( )"U` (DA,OA-JA,S)T)9!--25!\-)9!-,E> ,\-9:c/A95-:A-Y4)J,4d-93,P\-)9!-,E> [[ ,\-9:c/A9\e,fV- ,VAg-2+ZA,EfAA!9 )UA-e ,Y, ,9g , \-9:\-)9!- ,E> , \-9:c/A 9W+VU-,3\-9:;Q+V( (DA,OA-JA,S)T)9!--25!\-)9!-,E> ,\-9:c/A9Ag ,EA--24,Y, ,9gAA,\-9:\- )9!-c/A9,E/AV( ( DA YV 5-h5 \- )9!- ,E> , \-9: c /A 9 L--/A`AY5A-9AA,OA-JA,S)T)9!--25\- )9!- ,-H9F+V., U- 8G F;b V  Q 2A \- )9!- ,E> , \-9: c /A 9 F+V., U- 8G F;b V  8N! O ?O 8+ F+V., U- 8G F;b-.,-2+ZA\e,fV( )"U8` (- ,VAg-2+ZA,---\e,fV ( (D--75-^T,EcTF+:[93-G-R,Ec AAXU ,-+PAL--/A4GAL--/A A---AA ,i- ,--5-G ,EZA ,-+PAE+XAA ,OA-JA ,S )TAA)9!--25\-)9!-,E>,\-9:c/A9A-U+ ,EA--24,---- ,V((       )QWaD0b%!"$   

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfmot_so_giai_phap_nham_on_dinh_thi_truong_vang_va_phat_trien_hoat_dong_dau_tu_vang.pdf
Tài liệu liên quan