Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

Lời nói đầu Kinh tế thị trường với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi chủ thể trong nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Phải biết phát huy mọi lỗ lực vươn lên, tạo chỗ đứng cho mình trên thương trường để có thể tồn tại và phát triển. Muốn làm được điều này thì các doanh nghiệp phải biết tìm mọi cách đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, từ đó mở rộng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp. Có thể nói, hoạt động tiêu thụ hàng hoá và công tác phát triển thị trường luôn gắn liền sức sống của một doanh nghiệp. Mọi nỗ lực hoạt động trên thương trường của doanh nghiệp chỉ nhằm vào một hướng đích duy nhất là đẩy mạnh doanh số mở rộng thị trường tiêu thụ, nhờ đó hàng hoá được chuyển thành tiền, thực hiện vòng chu chuyển vốn trong doanh nghiệp và chu chuyển tiền tệ trong xã hội, đảm bảo phục vụ cho các nhu cầu xã hội. Như vậy, ổn định và phát triển thị trường trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá là một khâu hết sức quan trọng, là một yêu cầu thường xuyên và có tính chất quyết định tới sự phát triển của một doanh nghiệp, là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện các mục tiều của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty INCOM em đã lựa chọn đề tài :” Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại” với mục đích đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu quá trình hoạt động, kinh doanh của Công ty và phân tích kỹ các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ, từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp với công tác phát triển thị trường của Công ty

doc56 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h­: Internet, m¹ng côc bé, m¹ng kh«ng d©y vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, INCOM lu«n lµ mét trong nh÷ng c«ng ty tiªn phong trong viÖc phá biÕn vµ ph¸t triÓn c¸c øng dông ®ã trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, ®Ó nh÷ng lÜnh vùc míi trong thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc øng dôgn vµ ph¸t triÓn th× Nhµ n­íc còng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî mang tÝnh thiÕt thùc nh­: ThuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng c«ng nghÖ thong tin, c¸c giíi luËt b¶o vÖ quyÒn chÝnh ®¸ng cña c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm-quyÒn t¸c gi¶, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî kh¸c. 2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. a. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty: BiÓu 01: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ: ngh×n ®ång N¨m N¨m So s¸nh 2002-2001 ChØ tiªu 2001 2002 Sè tiÒn % 1.Tæng doanh thu 11.786.234. 12.827.651 1.041.417 8,83 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 121.024 154.763 33.739 27,87 2.Tæng chi phÝ 11.477.634 12.402.651 955.017 8,34 3.Thu nhËp tõ H§KD 338.600 425.000 86.400 25,52 4.Thu nhËp kh¸c 24.418 30.757 6339 2,96 5.Thu nhËp ch­a thuÕ(3+4) 360.018 455.757 95.739 26,6 6. ThuÕ lîi tøc 0 0 0 0 7. L·i sau thuÕ (5-6) 360.018 455.757 95.739 26,6 Lîi nhuËn lµ tiªu thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi lîi nhuËn võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Th«ng qua møc t¨ng tr­ëng cña lîi nhuËn ta cµng kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nh×n chung trong 3 n¨m qua C«ng ty kinh doanh ®Òu cã l·i. N¨m 2000 doanh thu cña C«ng ty lµ 11.786.234 ngh×n ®ång N¨m 2002 doanh thu cña c«ng ty lµ 12.827.651 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 8,83% ngh×n ®ång t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi lµ 1.041.417 ngh×n ®ång Chi phÝ n¨m 2001 lµ11.447.634 ngh×n ®ång Chi phÝ n¨m 2002 lµ 12.402.651 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 8,34% t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi lµ 95.547 ngh×n ®ång Lîi nhuËn n¨m 2001 lµ 338.600 ngh×n ®ång Lîi nhuËn n¨m 2002 lµ 455.757 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 26,60% t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi lµ 95,739 ngh×n ®ång. Ta thÊy doanh thu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng nªn ®¸ng kÓ. Chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®· vµ ®ang ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, uy tÝn cña C«ng ty ®ang ®­îc ngµy mét n©ng lªn. Tuy nhiªn, øng víi doanh thu t¨ng ®iÒu nµy còng lµm cho tæng chi phÝ t¨ng. Tû lÖ t¨ng chi phÝ cao h¬n so víi tû lÖ t¨ng doanh thu ®iÒu nµy lµ kh«ng tèt. Trong khi ®ã lîi nhuËn t¨ng cao nhÊt (lµ 26,60%) ®iÒu nµy lµ tèt cho c«ng ty . C«ng ty cÇn gi÷ vøng tèc ®é t¨ng tr­ëng nµy vµ lµm sao ph¶i ¨ng tû lÖ doanh thu cïng víi nã gi¶m chi phÝ kinh doanh xuèng nh­ thÕ víi tèt cho doanh nghiÖp b. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kÕt cÊu mÆt hµng Hµng ho¸ lµ ®èi t­îng kinh doanh cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo, viÖc lùa chän ®óng ®¾n mÆt hµng kinh doanh cã ý nghÜa to lín ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. MÆt hµng kinh doanh lµ lêi gi¶i ®¸p cho doanh nghiÖp vÒ mét nhu cÇu ®· ®­îc l­îng ho¸ th«ng qua nghiªn cøu nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ cña thÞ tr­êng. BiÓu 02: T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty: §¬n vÞ: TriÖu ®ång. MÆt hµng 2000 2001 2002 So s¸nh 2001-2000 So s¸nh 2002-2001 Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1- phÇn cøng 3.129,90 3.930,24 5.236,31 800,34 25,6 1.306,07 33,23 2- phÇn mÒm 6.182,52 6.860,48 7.522,11 677,96 10,96 661,63 9,64 Qua b¶ng trªn ta thÊy, nh×n chung s¶n l­îng tiªu thô hai mÆt hµng cña C«ng ty ®Òu t¨ng. MÆc dï tèc ®é t¨ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm lµ kh«ng ®Òu song nã dù b¸o thÞ tr­êng s¶n phÈm nµy cßn chøa nhiÒu tiÒm n¨ng vµ triÓn väng. Tæng doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty qua c¸c n¨m cã xu h­íng t¨ng. Doanh thu b¸n hµng t¨ng chñ yÕu lµ do mÆt hµng phÇn cøng t¨ng, mÆt hµng nµy chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè b¸n ra vµ lµ mÆt hµng chñ lùc cña C«ng ty. §èi víi mÆt hµng phÇn cøng cña C«ng ty. N¨m 2000 doanh thu phÇn cøng cña c«ng ty lµ 3.192,90 triÖu ®ång N¨m 2001donh thu phÇn cøng cña c«ng ty lµ 3.930,24 triÖu ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 25,6% t­¬ng øng sè tiÒn t¨ng lµ 800,34 triÖu ®ång N¨m 2002 doanh thu phÇn cøng cong ty lµ 2.753,46 triÖu ®ång, víi tû lÖ t¨ng lµ 33,23% t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 1.306,07 triÖu ®ång §èi víi mÆt hµng phÇn mÒm doanh thu ®¹t 7.522,11 triÖu ®ång, t¨ng 9,64 % t­¬ng øng 661,63 triÖu ®ång. §èi víi mÆt hµng phÇn mÒm: N¨m 2000 doanh thu cña nã lµ 6.182,52 N¨m 2001 doanh thu phÇn mÒm lµ 6.860,48 víi tû lÖ t¨ng lµ10,96% t­¬ng øng víi sè t¨ng tuyÖt ®èi lµ 677,96 triÖu ®ång N¨m 2002 doanh thu phÇn mÒm cña c«ng ty lµ 7.522,11 triÖu ®ång, víi tû lÖ t¨ng lµ 9,64% t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi lµ 661,63 triÖu ®ång N¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, mÆc dï C«ng ty míi ®i vµo kinh doanh nh­ng ®· chó träng ®Çu t­ vµ cã ®Þnh h­íng cho mÆt hµng cña m×nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua sù t¨ng ®ét biÕn vÒ tiªu thô trong hai n¨m qua, ®©y còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng vµ lµ sù cñng cè niÒm tin vµo kh¶ n¨ng më réng dÇn thÞ tr­êng. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay mµ kÕt qu¶ kinh doanh vÉn t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng, bé phËn kinh doanh ®· tÝch cùc më réng quan hÖ kh¸ch hµng nh»m t¨ng thÞ phÇn, qua ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c h·ng m¸y tÝnh cã trªn thÞ tr­êng. §©y lµ kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan, ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy toµn C«ng ty ®· hÕt søc cè g¾ng, C«ng ty cã ®éi ngò kÜ thuËt n¨ng næ, b¸m s¸t th«ng tin, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng tiÕn bé kÜ thuËt chuyªn ngµnh còng nh­ biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, ngoµi ra cßn cã sù hç trî cña c¸n bé theo dâi DA b»ng c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tr¹nh... V× vËy, mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t kÕt qu¶ cao, hÇu hÕt c¸c ®¬n chµo hµng cña INCOM ®Òu ®­îc chÊp nhËn. Nh­ng C«ng ty còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈm nµy. C¸c kÕt qu¶ trªn lµ c¶ mét sù lç lùc phÊn ®Êu cña toµn C«ng ty, trong t­¬ng lai C«ng ty cÇn cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp h¬n n÷a ®Ó C«ng ty më réng thÞ phÇn, n©ng cao søc c¹nh tranh, gi÷ ch÷ tÝn…®Æc biÖt trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. c. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc b¸n hµng: BiÓu 04: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc b¸n hµng §¬n vÞ: TriÖu ®ång Ph­¬ng thøc N¨m N¨m N¨m So s¸nh 2000 –2001 So s¸nh 2002-2001 b¸n hµng 2000 2001 2002 Sè tiÒn % Sè tiÒn % B¸n hµng gi¸n tiÕp 2.167,376 2.324,65 2.753,46 157,274 7,26 428.81 18,44 B¸n hµng trùc tiÕp 8.066,21 8.466,07 10.004,96 379,86 4,96 1.538,89 18,18 Qua b¶ng trªn ta thÊy: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc b¸n hµng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. - §èi víi ph­¬ng thøc b¸n hµng gi¸n tiÕp: N¨m 2000 qua ph­¬ng thøc b¸n hµng gi¸n tiÕp doanh thu cña C«ng ty ®¹t 2.167,376 triÖu ®ång. §Õn n¨m 2001 lµ 2.324,65 triÖu ®ång t¨ng 7,26% t­¬ng øng víi sè tiÒn 157,274 triÖu ®ång. N¨m 2002 doanh thu cña C«ng ty t¨ng 428,81 triÖu ®ång t­¬ng øng t¨ng 18,44% so víi n¨m 2001. - §èi víi ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp: N¨m 2000 doanh thu b¸n lµ 8066,21 triÖu ®ång §Õn n¨m 2001 ®¹t 8.466,07 triÖu ®ång t¨ng 4,96% t­¬ng øng sè tiÒn lµ 379,86 triÖu ®ång. N¨m 2002 doanh thu b¸n ®¹t 10.004,96 triÖu ®ång t¨ng 18,18% t­¬ng øng sè tiÒn lµ 1538,89 triÖu ®ång so víi n¨m 2001. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· ¸p dông hai ph­¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n hµng trùc tiÕp vµ b¸n hµng gi¸n tiÕp. S¶n phÈm ®­îc b¸n trùc tiÕp cho c¸c cöa hµng b¸n lÎ, c¸c ®¹i lý, C«ng ty kinh doanh kh¸c vµ ng­êi tiªu dïng cuèi cïng… §èi víi ph­¬ng thøc b¸n hµng gi¸n tiÕp, s¶n phÈm ®­îc b¸n th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi ®Æt t¹i c¸c khu vùc thÞ tr­êng cña C«ng ty. d. Tæng doanh sè b¸n ra qua c¸c n¨m §èi víi mét doang nghiÖp, doanh thu b¸n hµng lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ , thµnh phÈm hoÆc dÞch vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú. Doanh thu t¨ng hay gi¶m qua c¸c kú kinh doanh thùc chÊt lµ viÖc t¨ng hay gi¶m l­îng tiÒn vÒ cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng hay gi¶m l­îng hµng mµ doanh nghiÖp ®· cung cÊp ra thÞ tru­êng vµ møc thÞ phÇn hiªn c¸ cña Doanh nghiÖp tªn thÞ tr­êng ®ã. Doanh thu b¸n hµng lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan trängph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m«tj Donh nghiÖp. Do vËy , ph©n tÝch t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng lµ mét néi dung quan träng ®Ó Doanh nghiÖp lÊy lµm c¨n cø ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng vµ tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. §èi víi INCOM còng vËy, tr­íc t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t cña thi tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam, c«ng ty INCOM ®· tiÒn hµnh tæ chøc kinh doanh chÆt chÏ vµ linh ho¹t, t×m c¸ch ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Æc biÖt lµ kh©u tæ chøc tiªu thô ®Ó n©ng cao møc thÞ phÇn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Coong ty trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, do c¬ c¸u tæ chøc lu«n thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng vµ do t×nh chuyªn m«n ho¸ cao trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng x¶n xuÊt kinh doanh doanh thu cña INCOM cã sù t¨ng gi¶m ®¸ng kÓ §Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, INCOM kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm mµ C«ng ty kinh doanh. Sn¶ phÈm tiªu thô cña c«ng ty kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ mÆt hµng maýa tÝnh mµ bao gåm rÊt nhiÌu c¸c Þch vô tin häc kh¸c phôc vô cho nhu cÇu sö dông vµ hÖ thãng ho¸ qu¸ tr×nh ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­: c¸c thiÕt bÞ m¹ng, thiÐt bÞ ngo¹i vi, c¸c gi¶i ph¸p tin häc, c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông, c¸c dÞch vô l¾p ®Æt, b¶o hµnh, söa ch÷a, thay thÕ linh kiÖn thiÕt bÞ háng hãc,...Do vËy s¶n phÈm kinh doanh cña C«ng ty gäi chung lµ s¶n phÈm tin häc. Sau ®©y lµ t×nh h×nh doanh thu cña INCOM tõ n¨m 2000-2002 BiÓu 05 §¬nvÞ:VN§ N¨m Doanh Thu Tû lÖ t¨ng DT(%) Møc t¨ng tuyÖt ®èi 2000 10.687.463.000 0 0 2001 11.786.234.000 10.28 1.098.771.000 2002 12.827.651.000 8.93 1.041.138.000 N¨m 2000 tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t 10.687.463.000 ®ång VN N¨m 2001 tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t 11.786.234.000 ®ång VN, víi nøc t¨ng doanh thu lµ 10,28% t­¬ng øng víi møc tuyÖt ®èi lµ1.098.771.000 ®ång VN N¨m 2002 tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t lµ 12.827.651.000 ®ång VN víi móc t¨ng doanh thu lµ 8,93% t­¬ng øng víi møc tuyÖt ®èi lµ 1.041.138.000 ®ång VN Trong kho¶ng thêi gian(tõ 200-2002), doanh thu cña c«ng ty cã chiªu h­íng t¨ng chøng tá ho¹t ®éng déng cña c«ng ty lµ tèt nh­ng vÉn cã chiÒu ®i xuèng v× tû lÖ t¨ng doanh thu cña n¨m 2001 nhá h¬n tû lÖ t¨ng doanh thu cña n¨m 2002 lµ 1,35% ®iÒu nay lµ kh«ng tèt c«ng ty cÇn kh¾c phôc ®Ó t¨ng doanh thu cao h¬n. V× thÞ tr­¬ng m¸y tÝnh lµ rÊt lín ngµy cµng t¨ng cao c«ng ty cÇn ph¶i tró träng. e. T×nh h×nh tiªu thô theo nghiÖp vô kinh doanh. BiÓu 06 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô hqµng ho¸ cña INCOM theo nghiÖp vô kinh doanh qua nh÷ng n¨m gÇn ®ay + Tæng doanh thu tin häc tõ n¨m 2000-2001 t¨ng lªn víi tû lÖ 10,28% øng víi møc doanh thu t¨ng lªn 1.099 triÖu ®ång VN trong ®ã: Doanh thu b¸n hµng t¨ng 9,28% t­¬ng øng sè tiÒn doanh thu t¨ng 940,48 triÖu ®ång Doanh thu vÒ cung cÊp dÞch vô t¨ng 26,7% t­¬ng øng víi sè tiÒn doanh thu t¨ng lµ 61,63 triÖu ®ång Doanh thu vÒ dÞch vô ®µo t¹o t¨ngtû lÖ lµ 30,07% t­¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 96,73 triÖu ®ång + Tæng doanh thu tin häc tõ n¨m 2001-2002 t¨ng lªn víi tû lÖ 8,83% t­¬ng øng v¬i sã tiÒn t¨ng lµ1.041 triÖu ®ång trong ®ã: - Doanh thu b¸n hµng t¨ng víi tû lÖ 7,27% t­¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 805,17 triÖu ®ång Doanh thu cung cÊp dÞch vô t¨ng víi tû lÖ 39,6% t­¬ng øng lµm t¨ng sè tiÒn doanh thulµ 61,34 triÖu ®ång. Doanh thu diÞch vô ®µo t¹o t¨ng víi tû lÖ 19,26% t­¬ng øng lµm t¨ng sè tiÒn doanh thu lµ 80,57 triÖu ®ång + Doanh thu n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 20,03% t­¬ng øng sè tiÒn lµ 2141 triÖu ®ång ®ã lµ do : Doanh thu b¸n hµng n¨m 2002 so víi 2000 t¨ng 17,23% t­¬ng øng sè tiÒn t¨ng lµ 1746,15 triÖu ®ång Doanh thu cung cÊp dÞch vô 2002 so víi 2000 t¨ng 94,3% t­¬ng øng sè tiÒn t¨ng lµ 216,61 triÖu ®ång. Doanh thu dÞch vô ®µo t¹o 2002 so víi 2000 t¨ng víi tû lÖ 57,92% t­¬ng øng sè tiÒn t¨ng lµ 186,3 triÖu ®ång. Nh×n chung doanh thu cña INCOM theo c¸c nhãm hµng hµng n¨m ®Òu t¨ng vµ t¨ng nhanh ®©y lµ ®iÒu rÊt tèt ®èi víi c«ng ty. C«ng ty cÇn gi÷ v÷ng tû lÖ vµ ®Èy m¹nh møc t¨ng trong c¸c n¨m sau. g. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña INCOM theo nhãm hµng chñ yÕu trong 3 n¨m gÇn ®©y: BiÓu 07 C¸c nhãm hµng chñ yÕu cña INCOM bao gåm : M¸y tÝnh : + M¸y chñ cao cÊp phï hîp víi m¹ng néi bé trong c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, tr­êng häc. + M¸y ch¹m cao cÊp sö dông cho nhãm lµm viÖc trong lÜnh vùc ®å ho¹, thiÕt kÕ. + M¸y tÝnh c¸ nh©n cã cÊu h×nh m¹nh dµnh cho c¬ quan nhµ n­íc, hÖ thèng ng©n hµng, tµi chÝnh, ®iÖn lùc, ... - ThiÕt bÞ ngo¹i vi : + M¸y in + bé æn ®Þnh nguån UPS. + M¸y Fax, Scander - ThiÕt bÞ m¹ng : gåm c¸p m¹ng, card m¹ng... - Gi¶i ph¸p m¹ng gåm : gi¶i ph¸p l¾p ®Æt thiÕt kÕ m¹ng néi bé (m¹ng LAN), m¹ng diÖn réng (WAN), vµ mét sè m¹ng kh¸c. - Gi¶i ph¸p phÇn mÒm : bao gåm c¸c tr×nh øng dông, c¸c phÇn mÒm qu¶ lý tµi liÖu, c«ng v¨n, giÊy tê, cung cÊp cho kh¸ch hµng. T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ n¨m 2000- 2001 theo nhãm hµng chñ yÕu - Tæng doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm tin häc tõ n¨m 2000- 2001 t¨ng lªn víi tû lÖ 25,71% øng víi møc doanh thu t¨ng lµ 1148,57 triÖu ®ång trong ®ã : + Doanh thu mÆt hµng m¸y tÝnh t¨ng 14,77% øng víi sè tiÒn t¨ng 525,15 triÖu ®ång + Doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi t¨ng 33,59% øng víi sè tiÒn t¨ng 556,12 triÖu ®ång. + Doanh thu thiÕt bÞ m¹ng t¨ng 75,54% øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 338,56 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p m¹ng t¨ng 73,49% øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 90,62 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p phÇn mÒm t¨ng 28,93% øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 2623 triÖu ®ång. - XÐt vÒ tû trängc c¸c chØ tiªu doanh thu th× doanh thu m¸y tÝnh chiÕm tû träng lín nhÊt. Tõ n¨m 2000-2001 tû träng doanh thu b¸n mÆt hµng m¸y tÝnh t¨ng 25,71% tiÕp ®Õn doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi t¨ng 14,77%. T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ tõ n¨m 2001-2002 theo nhãm hµng chñ yÕu: - Tæng doanh thu c¸c s¶n phÈm tin häc tõ n¨m 2001- 2002 t¨ng lªn víi tû lÖ 2,82% øng víi doanh thu t¨ng 337 triÖu ®ång, trong ®ã : + Doanh thu mÆt hµng m¸y tÝnh t¨ng 7,23% øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 406,04 triÖu ®ång. + Doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi gi¶m 14,34% øng víi sè tiÒn gi¶m lµ 410,61 triÖu ®ång. + Doanh thu thiÕt bÞ m¹ng t¨ng 3,48% øng víi sè tiÒn t¨ng 76,99 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p m¹ng t¨ng 15,57% øng víi sè tiÒn t¨ng lµ 122,5 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p phÇn mÒm t¨ng 41,5% øng sè tiÒn t¨ng 88,79 triÖu ®ång. - XÐt vÒ tû träng c¸c chØ tiªu doanh thu th× doanh thu b¸n m¸y tÝnh chiÕm tû lÖ lín nhÊt. Tõ n¨m 2001-2002 tû träng doanh thu b¸n m¸y tÝnh t¨ng 7,23%. T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ n¨m 2000- 2002 theo nhãm hµng chñ yÕu: - Tæng doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm tin häc tõ 2000- 2002 t¨ng lªn víi tû lÖ 32,55% øng víi møc doanh thu t¨ng 2951 triÖu ®ång trong ®ã : doanh thu mÆt hµng m¸y tÝnh t¨ng 34,8% øng víi sè tiÒn t¨ng 1554,71 triÖu ®ång doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi t¨ng 4,9% øng víi sè tiÒn t¨ng 114,54 triÖu ®ång. + Doanh thu thiÕt bÞ m¹ng t¨ng 40,41% øng víi sè tiÒn t¨ng 633,11 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p m¹ng t¨ng 102,8% øng víi sè tiÒn t¨ng 461,06 triÖu ®ång. + Doanh thu gi¶i ph¸p phÇn mÒm t¨ng 145,49% øng víi sè tiÒn t¨ng 179,41 triÖu ®ång. - XÐt vÒ tû träng c¸c chØ tiªu doanh thu th× doanh thu b¸n m¸y tÝnh chiÕm tû träng lín nhÊt tõ n¨m 2000-2002 tû träng b¸n m¸y tÝnh t¨ng 34,8%. §¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm tin häc chñ yÕu : Dùa trªn nh÷ng tÝnh to¸n ë biÓu vµ nh÷ng nhËn xÐt ë trªn ta cã thÊy : + Doanh thu b¸n hµng m¸y tÝnh trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 2000-2002, cã t¨ng tr­ëng vµ t¨ng ®Òu. Do vËy, ta ph¶i nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ®Ó gi÷ v÷ng møc ®é t¨ng tr­ëng tõ ®ã ®Ó æn ®Þnh nã trong t­¬ng lai. + Doanh thu do viÖc cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p m¹ng vµ gi¶i ph¸p phÇn mÒm lu«n lu«n t¨ng t¨ng tr­ëng trong thêi kú 2000-2002 vµ tû träng trong tæng doanh thu còng t¨ng dÇn lªn qua c¸c n¨m. do vËy, cÇn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy t¨ng doanh thu phÇn mÒm vµ doanh thu gi¶i ph¸p m¹ng. + Doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi chiÕm mét tû träng kh¸ lín vµ liªn tôc gi¶m sót trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. v× vËy cÇn ph©n tÝch nghiªn cøu nh÷ng nguy ªn nh©n gi¶m doanh thu thiÕt bÞ ngo¹i vi ®ª cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc trong thêi kú kinh doanh míi. + Doanh thu thiÕt bÞ m¹ng tuy chiÕm tû träng thÊp trong tæng doanh thu b¸n hµng vµ qua c¸c n¨m gÇn ®©y, doanh thu t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu. Do vËy còng ph¶i ph©n tÝch vµ nghiªn cøu nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi trong thêi gian tíi. h. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr­êng: BiÓu 03: kÕt qu¶ tiªu thô trªn mét sè thÞ tr­êng: §¬n vÞ: TriÖu ®ång Khu vùc thÞ tr­êng N¨m N¨m So s¸nh 2002-2001 2001 2002 Sè tiÒn % - Hµ Néi 8.768,122 9.565,111 796,989 9,09 - C¸c tØnh kh¸c 3.000,112 3.262,54 262,428 8.75 Do ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cña mçi thÞ tr­êng lµ kh¸c nhau, nªn t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn mçi thÞ tr­êng lµ kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m qua, doanh sè b¸n ra cho c¸c khu vùc nh×n chung ®Òu t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá INCOM ®· t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng kinh doanh. Lµ mét trong sè nh÷ng doanh nghiÖp míi nh­ng C«ng ty chiÕm ®­îc thÞ phÇn cao, C«ng ty cã rÊt nhiÒu b¹n hµng ë Hµ Néi vµ mét sè tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Trªn 2 thÞ tr­êng chÝnh th× thÞ tr­êng Hµ Néi chiÕm thÞ phÇn lín nhÊt (kho¶ng h¬n 2/3 doanh sè b¸n). N¨m 2001 doanh sè b¸n lµ 8.768,122 triÖu ®ång. N¨m 2002 doanh sè b¸n ra lµ 9.565,111 triÖu ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 9,09% t­¬ng øng sè tiÒn lµ 796,989 triÖu ®ång Doanh sè thÞ tr­êng c¸c tØnh kh¸c n¨m 2001 lµ 3.000,112 ngh×n ®ång Doanh sè n¨m 2002 lµ 3263,54 ngh×n ®ßng víi tû lÖ t¨ng lµ 8,75% t­¬ng øng sè tiÒn t¨ng lµ 262,428 ngh×n ®ång §Æc biÖt thÞ tr­êng Hµ Néi n¬i cã tèc ®é tiªu thô m¹nh chiÕm 1/3 thÞ phÇn MiÒn B¾c. Tuy nhiªn trong n¨m 2002 s¶n phÈm cña C«ng ty t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi tiªu thô b×nh th­êng( t¨ng 9,09% t­¬ng øng sè tiÒn 796,989 triÖu ®ång). Do mét sè yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan nh­ ®êi sèng x· héi t¨ng cao, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c h·ng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra trong bèi c¶nh t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ trªn thÕ giíi vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë lªn quyÕt liÖt ®Ó giµnh, gi÷ vµ më réng thÞ tr­êng. Tuy vËy, nh×n chung nh÷ng n¨m qua tèc ®é tiªu thô trªn c¸c khu vùc liªn tôc t¨ng bëi sù nç lùc cña C«ng ty cïng víi mét ®éi ngò c¸n bé dÇy d¹n kinh nghiÖm, nh÷ng ng­êi tËn t©m nhiÖt t×nh, lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, thÞ tr­êng tiªu thô ®­îc më réng, kh¸ch hµng cña C«ng ty tin t­ëng vµo s¶n phÈm … Do vËy C«ng ty cÇn khai th¸c vµ cã biÖn ph¸p hç trî, ­u ®·i tèt h¬n ®Ó t¨ng mèi quan hÖ lµm ¨n. §ång thêi cñng cè uy tÝn cho C«ng ty th«ng qua sù giíi thiÖu qu¶ng c¸o cña nhãm kh¸ch hµng nµy. i. §¸nh gi¸ vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo mét sè chØ tiªu - ThÞ phÇn: ThÞ phÇn cña INCOM trªn thÞ tr­êng m¸y tÝnh cßn rÊt nhá. §èi víi thÞ phÇn ë Hµ Néi th× thÞ phÇn cña INCOM chØ chiÕm 5,67%. Cßn thÞ phÇn cña c¸c tØnh kh¸c cßn rÊt nhá. Víi mét thÞ tr­êng m¸y tÝnh ®Çy tiÒm n¨ng c¶ ngµy h«m nay vµ trong t­¬ng lai th× nhu cÇu vÒ m¸y tÝnh lµ rÊt lín. Trong t­¬ng lai sÏ cã thÓ mçi ng­êi dïng mét m¸y tÝnh, vËy c«ng ty cÇn ph¶i nhanh chãng më réng thÞ tr­êng n©ng cao thÞ phÇn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. - Doanh thu: Doanh thu cña INCOM trong 3 n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng. Víi tû lÖ t¨ng lµ 10,28% n¨m 2001 vµ 8,93% n¨m 2002. Víi mét thÞ tr­êng m¸y tÝnh tiÒm n¨ng vÒ m¸y tÝnh ViÖt Nam th× tû lÖ t¨ng doanh thu cßn Ýt (n¨m 2002 doanh thu míi chØ h¬n 12 tû ®ång ViÖt Nam). VËy c«ng ty cÇn vay thªm vèn, t¨ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tuyÓn dông thªm nh©n tµi ®Ó më réng thªm thi tr­êng. T¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin vµ trªn m¹ng Internet. III. Nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi sù biÕn ®éng trªn ®èi víi thÞ tr­êng cña c«ng ty: 1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - Do chÕ ®é qu¶n lý cña nhµ n­íc trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i cßn thiÕu chÆt chÏ nªn t¹o nh÷ng kÏ hë cho hµng nhËp lËu ®iÒu kiÖn thÈm thÊu qua biªn giíi, ®Æc biÖt lµ linh kiÖn trung quèc. Nh÷ng linh kiÖn nµy cã ®Æc ®iÓm lµ chÊt l­îng kÐm vµ kh«ng ®ång ®Òu nh­ng gi¸ rÊt rÎ nªn ®· hÊp dÉn ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng vµ cµnh tranh khèc liÖt víi hµng linh kiÖn m¸y tÝnh nhËp khÈu qua con ®­êng chÝnh ng¹ch ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. - Do tèc ®é ph¸t triÓn vÒ c«ng nghÖ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin lín h¬n rÊt nhiÖu trong lÜnh vùc øng dông c¸c c«ng nghÖ ®ã trªn thÞ tr­êng, g©y nªn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu, (cung ph¸t triÓn qu¸ nhanh so víi cÇu), g©y khã kh¨n rÊt lín víi c¸c doanh nghiÖp tin häc trong viÖc t×m kiÕm vµ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó cã c¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ®èi víi tËp kh¸ch hµng. - Do nhµ n­íc cßn tiÕn hµnh ®¸nh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng linh kiÖn c«ng nghÖ cao vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh tin häc trong n­íc hÇu hÕt lµ ph¶i nhËp khÈu linh kiÖn vµ thiÕt bÞ ë n­íc ngoµi nªn ch­a khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng trong n­íc. - Do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh – tiÒn tÒ n¨m 1999 nªn kh«ng kÝch thÝch ®­îc sù tiªu dïng chung cña nÒn kinh tÕ vµ thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng n¨m ngoµi vßng xoay ®ã. - Do ¶nh h­ëng cña cuéc ¶nh h­ëng tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta cã sù ch÷ng l¹i. ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn khã kh¨n ®èi víi viÖc kÝch thÝch tiªu thô vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh tin häc nh­ INCOM. 2. Nguyªn nh©n chñ quan : - Nh©n lùc thiÕu nªn khã kh¨n trong viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô më réng thÞ tr­êng. N¨m 2000 sè nh©n viªn lµ 20 ng­êi ®Õn n¨m 2002 nh©n viªn t¨ng lªn ®­îc 25 ng­êi. ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô th× ®iÒu kiÖn cÇn lµ ph¶i t¨ng sè l­îng nh©n viªn trùc tiÕp tham gia kinh doanh. - Ho¹t ®éng cña mét sè phßng ban ch­a ph¸t huy c¸c kh¶ n¨ng, ®Æc biÖt lµ phßng kinh doanh. ViÖc quan träng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng lµ viÖc c«ng ty ph¶i lËp nh÷ng chiÕn l­îc kh¸ch hµng cho phï hîp víi tõng tËp kh¸ch hµng sao cho : biÕn kh¸ch hµng tiªu dïng th­êng xuyªn thµnh kh¸ch hµng tiªu dïng th­êng xuyªn h¬n n÷a, biÕn nh÷ng kh¸ch hµng míi thµnh tËp kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ biÕn tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng thµnh tËp kh¸ch hµng míi ®Ó thö nghiÖm tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. Vµ c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó t¸c ®éng vµo t©m lý kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®ã lµ nh÷ng dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng tr­íc, trong vµ sau khi b¸n hµng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ho¹t ®éng cña phßng dÞch vô ch­a ®¹t ®­îc møc mong muèn. BiÓu hiÖn cña ®iÒu nµy lµ viÖc doanh thu cña tõng tËp kh¸ch hµng biÕn ®éng thÊt th­êng, ¶nh h­ëng do dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng cßn ch­a tèt. Sù kÕt hîp cña hai phßng kinh doanh dù ¸n vµ dÞch vô ch­a nhuÇn nhuyÔn dÉn tíi viÖc cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô thiÕu ®ång bé nªn ®«i lóc g©y mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng. - M« h×nh tæ chøc kinh doanh hiÖn t¹i cßn nhiªu v­íng m¾c nªn kh«ng tèi ®a ho¸ ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y. 3. C¸c biÖn ph¸p cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn: Më réng quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c lµ nhµ cung cÊp, tõ ®ã t¹o nguån hµng phong phó víi chÊt l­îng vµ chñng lo¹i ®a d¹ng phôc vô tèt cho nhu cÇu thÞ tr­êng cña c«ng ty. INCOM hiÖn nay ®ang lµ ®¹i lý vµ tÝch hîp hÖ thèng chÝnh thøc cña c¸c h·ng tin häc næi tiÕng trong vµ ngoµi n­íc nh­ : PHILLIPS, IBM, MCROSOFT, SAMSUNG,... do ®ã nguån hµng cña INCOM lµ phong phó víi chÊt l­îng tèt. ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c«ng ty më réng thÞ tr­êng. Ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, lÊy nh©n tè con ng­êi lµm ®éng lùc chñ yÕu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh l©u dµi vµ më réng thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m võa qua INCOM rÊt chó träng vµo nh©n tè con ng­êi t¹i c«ng ty th«ng qua hai viÖc chÝnh. ®ã lµ chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù vµ chÕ ®é ®µo t¹o n©ng chÊt l­îng nh©n sù. ChÕ ®é ®·i ngé nh©n sù ®­îc thÓ hiÖn ë chç : møc thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty æn ®Þnh vµ møc kh¸ cao so víi ho¹t ®éng chung (cô thÓ lµ : 1,58 triÖu ®ång/ng/th¸ng), INCOM còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ víi c¸c chÕ ®é nh©n viªn nh­ : chÕ ®é nghØ thai s¶n, nghØ èm, th¨m hoØ,... víi chÕ ®é nµy, INCOM ®· t¹o nªn sù yªn t©m cho ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc t¹i c«ng ty, tõ ®ã t¹o nªn sù g¾n bã vµ ®oµn kÕt trong bé m¸y tæ chøc kinh doanh dÉn ®Õn thµnh c«ng cña c«ng ty. ChÕ ®é ®µo tµo n©ng cao chÊt l­îng nh©n sù ®­îc c«ng ty thùc hiÖn chÆt chÏ vµ nguyªn t¾c. Sè nh©n viªn ®­îc INCOM göi ®i ®µo t¹o nh­ c¸c h·ng : PHILLIPS, IBM. Më réng c¸c lÜnh vùc trong ngµnh tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tæng thÓ vµ hoµn h¶o tõ ®ã tµo niÒm tin vµ sù tin cËy cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty. Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi – kÝch thÝch nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc øng dông c¸c phÇn mÒm mang tÝnh ®Æc thï cña ViÖt Nam, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ c¸ch thøc sö dông cña ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam, tõ ®ã kÝch thÝch nhu cÇu tiªu cña thÞ tr­êng. Víi trung t©m phÇn mÒm vµ trung t©m tÝch hîp hÖ thèng, INCOM ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nh­ : INTERNET, M¹ng kh«ng d©y,... ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cña c«ng ty. Hoµn thiÖn vµ ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty, ®Æc biÖt lµ trung t©m kinh doanh dù ¸n. Víi c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t­¬ng ®èi kh¾t khe, INCOM tuyÓn chßn vµo lµm viÖc c«ng ty nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®Ó lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban, ®Æc biÖt lµ phßng kinh doanh. Víi m« h×nh tæ chøc kh· chÆt chÏ vµ nguyªn t¾c nh­ng vÉn ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶ lµm viÖccu¶ c¸c thµnh viªn. X©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh riªng ®èi v¬Ý tõng kh¸ch hµng cô thÓ nh­ gi¸ c¶ ­u ®·i, ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lý, chÊt l­îng thiÕt bÞ cung øng, thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång,... phï hîp víi nhu cÇu nguyÖn väng cña kh¸ch hµng, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tr­íc, trong vµ sau khi b¸n hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn tiÖn nhÊt. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng c«ng ty m¸y t×nh INCOM I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty 1. Xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt nam. ThÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin viÖt nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Së dÜ ®­îc nhËn ®Þnh nh­ vËy v× dung l­îng thÞ tr­êng tiªu thô tin häc viÖt nam hiÖn nay chØ chiÕm kho¶ng 10% kh¶ n¨ng b·o hoµ cña thÞ tr­êng. ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc thÞ tr­êng míi chØ trong giai ®o¹n t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Trong giai ®o¹n khëi ®Çu cña thÞ tr­êng (vµo kho¶n cuèi thËp kû 80 ®Çu thËp kû 90) chØ lµ nhu cÇu vÒ mét c¸ch thøc sö dông m¸y tÝnh th¸y cho mét c¸i m¸y ®¸nh ch÷ soan th¶o v¨n b¶n dïng trong v¨n phßng cña c¸c doanh nghiÖp vµ lóc ®ã thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin cßn kh¸ míi mÎ vµ ch­a béc lé hÕt kh¶ n¨ng vèn cã cña nã. §Õn gfi÷a nh÷ng n¨m 90, chiÕc m¸y tÝnh vµ mét sè øng dông phÇn mÒm cña m¸y tÝnh ®· trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý c«ng v¨n giÊy tê ®¾c lùc cho c¸c c«ng së võa tiÕt kiÖm thêi gian, võa tiÕt kiÖm nh©n lùc vµ ®· mét phÇn phôc vô cho nhu cÇu gi¶i trÝ cña mét sè bé phËn ng­êi tiªu dïng trong x· héi. Cho tíi ngµy nay, thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin míi b¾t ®Çu béc lé kh¨ n¨ng cña nã. Kh«ng chØ dõng l¹i lµ mét c«ng cô so¹n th¶o v¨n b¶n, mét c«ng cô qu¶n lý giÊy tê ®¾c lùc, mét c«ng cô gi¶i trÝ mµ tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®· tham gia vµo mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi nh­: giao dÞch th­¬ng m¹i, qu¶n trÞ kinh doanh, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸,...vµ ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc truyÒn th«ng liªn l¹c. ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña th«ng tin. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ai n¾m b¾t ®­îc nhiÒu th«ng tin nhÊt vµ xö lý chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó sö dông cho môc ®Ých cña m×nh lµ ng­êi lu«n dµnh chiÕn th¾ng. Cuïng víi sù ®i lªn cña nhu cÇu tiªu dïng x· héi, c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu. HiÖn nay, nhu cÇu sö dông c«ng nghÖ th«ng tin cña thÞ tr­êng ViÖt nam ph¸t triÓn kh¸ ®a d¹ng. Bªn c¹nh nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm mang tÝnh truyÒn th«ng nh­: m¸y tÝnh vµ mét vµi tr×nh øng dông phÇn mÒm ®¬n thuÇn, cßn cã c¸c s¶n phÈm míi phôc vô cho nh÷ng lÜnh vùc hoµn toµn míi nh­ m¹ng néi bé(LAN-WAN), m¹ng kh«ng d©y, m¹ng th«ng tin Internet, c¸c m¸y chñ cÊu h×nh m¹nh dïng trong kÕt nèi m¹ng vµ nh÷ng phÇn mÒm qu¶n lý d÷ liÖu míi. Dù b¸o doanh sè cña thÞ tr­êng c«ng nghÖ théng tin ViÖt Nam. BiÓu 08 §¬n vÞ: TriÖu USD ThÞ tr­êng N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 PhÇn cøng 500 1.000 1.200 Trong ®ã: + ThiÕt bÞ m¹ng(m¸y chñ, card m¹ng, m¸y tr¹m,...) 450 850 1.000 + ThiÕt bÞ ngo¹i vi 50 150 200 PhÇn mÒm 80 500 700 Trong ®ã: + Gi¶i ph¸p m¹ng 30 200 300 + Tr×nh øng dông phÇn mÒm 50 300 400 Tæng doanh sè dù kiÕn 580 1.500 1.900 Sè liÖu cña c«ng ty chuyªn cung cÊp sè liÖu thi tr­êng IDG HiÖn nay, nhu cÇu sö dông c¸c m¸y tÝnh thuéc c¸c h·ng næi tiÕng nh­: Compaq, IBM, Hewlett-Parkarrd(HP, Dell Computer, Legend vµ mét sè h·ng kh¸c trªn thÞ tr­êng ViÖt nam chiÕm kho¶ng 30% tæng sè nhu cÇu sö dông m¸y tÝnh cña thÞ tr­êng, cßn l¹i 70% lµ m¸y tÝnh l¾p gi¸p trong n­íc. M¸y tÝnh nh·n hiÖu n­íc ngoµi ®a sè phôc vô cho nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng t¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi quy m« ho¹t ®éng lín, cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng vµ tÝnh æn ®Þnh cña m¸y tÝnh khi ®ang lµm viÖc. Cßn m¸y tÝnh l¾p gi¸p trong n­íc ®a phÇn phôc vô cho tiªu dïng c¸ nh©n vµ tæ chøc nhá lÎ trong n­íc kh«ng ®ßi hái yªu cÇu cao l¾m vÒ chÊt l­îng, víi møc phÝ thÊp cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. M¸y tÝnh nh·n hiÖu n­íc ngoµi t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam ®­îc chÊp nhËn víi sè l­îng tiªu thô cña tõng h·ng nh­ sau: Compaq: 18,6% IBM: 16,55 HP: 15,8% Dell Computer: 8,7% Legend: 6,3% C¸c h·ng kh¸c: 31,4% M¸y tÝnh l¾p r¸p trong n­íc gåm c¸c h·ng m¸y tÝnh nh­: T&H, Mekong xanh, CMS-CDS vµ mét sè h·ng l¾p r¸p nhá lÎ kh¸c trªn thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, m¸y tÝnh l¾p r¸p trong n­íc còng ®· t×m ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng víi th­¬ng hiÖu viÖt nam , ®· vµ ®ang ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. Doanh sè b¸n ra cña c¸c h·ng l¾p r¸p cña c¸c h·ng trong n­íc trong nh÷ng n¨m võa qua trong tæng sè l­îng m¸y tÝnh ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng nh­ sau: Mekong xanh: 10,4% T&H: 9,8% CMS-CMD: 12,2% C¸c h·ng kh¸c: 67,6% Trong t­¬ng lai, nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa ho¸ trong n­íc ®ang trë thµnh mét xu h­íng chung cho thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin n­íc nhµ, ng­êi tiªu dïng sÏ tiªu dïng m¸y tÝnh l¾p r¸p trong n­íc nhiÒu h¬n hiÖn nay, bëi chÊt l­îng m¸y tÝnh trong n­íc sÏ kh«ng thua kÐm ®èi víi hµng nhËp ngo¹i mµ gi¸ thµnh l¹i rÎ h¬n 30% vµ dÞch vô sau b¸n còng thuËn tiÖn h¬n, nhanh chãng h¬n. §©y lµ mét trong nh÷ng xu h­íng chung cuØa thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin cña nhiÒu quèc gia víi sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn tõ ChÝnh Phñ. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh tin häc, INCOM ph¶i n¾m b¾t ®­îc xu h­íng nµy ®Ó tõ ®ã x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cô thÓ trong t­¬ng lai, x©y dùng c¸c chiÕn l­îc mÆt hµng víi tû lÖ hîp lý, tõ ®ã ®Èy m¹nh doanh sè b¸n, më réng thÞ tr­êng. 2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. N¨m 2001 lµ n¨m ®Çu tiªn ®Êt n­íc ta b­íc vµo thÕ kû 21 vµ còng lµ n¨m tæ chøc §¹i héi §¶ng lÇn thø IX,tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Theo ®ã, ngµnh tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc nhµ n­íc vµ c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n sÏ quan t©nm h¬n vµ t¹o c¸c ®iÒu kiªn thuËn lîi h¬n cho thÞ tr­êng tin häc viÖt nam ph¸t triÓn. §ã lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi chung cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh tin häc. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh , INCOM lu«n coi trong viÖc ph©n tÝch vµ nghiªn cøu thÞ tr­êngvµ nh÷ng chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin nãi riªn, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biªn ph¸p øng xö phï hîp . §èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, INCOM tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh quy ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i vÒ nghiÖp vô, kiÓm tra th­êng xuyªn vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®èi víi tõng nh©n viªn trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ nh©n viªn phßng kinh doanh dù ¸n. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ thu håi c«ng nî, ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n míi theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng ty nh»m më r«ng c¸c lÜnh vùc kinbh doanh trong ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng cung cÊp, t¹o vÞ thÕ trªn th­¬ng tr­êng. II. Mét sè biÖn ph¸p æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng 1. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi c«ng ty a. TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu c¸c tËp kh¸ch hµng cña c«ng ty, tõ ®ã x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi tõng tËp kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ nh©n tè chi phèi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi t¸c ®éng vµo kh¸ch hµng trªn c¬ së tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña hä. Doanh nghiÖp cã kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã thÞ tr­êng. Kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp cµng nhiÒu th× th× doanh thu mµ daonh nghiÖp d¹t ®­îc còng t¨ng lªn, ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc thÞ tr­êng cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi kh¸ch hµng lµ mét nh©n tè cã v¹i trß cùc kú quan träng ®èi víi viÖc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. INCOM lµ mét c«ng ty kinh doanh tin häc mµ doanh thu chñ yÕu lµ th«ng qua c¸c hîp ®ång lín víi c¸c tËp kh¸ch hµng lín nh­: c¸c kh¸ch hµng thuéc chÝnh phñ, ngµnh tµi chÝnh –ng©n hµng, ngµnh hµng kh«ng, ®iÖn lùc, c¸c tæng c«ng ty,vµ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi cã chi nh¸nh ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Víi mçi kh¸ch hµng kh¸c nhau, hä cã c¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh vµ c¸c th«ng sè kü thuËt s¶n phÈm mµ c«ng ty cung øng còng kh¸c nhau. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c x©y dùng chinhs s¸ch víi tõng tËp kh¸ch hµng: + Nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p cung øng mÆt hµng mét c¸ch hîp lý: Tr­íc khi cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng, c«ng ty ph¶i cö c¸n bé ®i t×m hiÓu vµ ph©n tÝch nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu ®ã cÇn ®¸p øng ®Õn ®©u vµ kh¶ n¨ng cung øng cña c«ng ty. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc, c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng c¬ cÊu mÆt hµng vµ c¸c gi¶i ph¸p hîp lý tiÕn hµnh cung øng cho kh¸ch hµng. + ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: Gi¸ c¶ ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn gi¸ trÞ cña hµng ho¸. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hµng ho¸ ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng phô thuéc vµo nøc ®é yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt cña kh¸ch hµng ®oãi víi s¶n phÈm ®ã vµ phô thuéc vµo t×nh h×nh cung øng cña s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr­êng. Qui tr×nh ®Þnh gi¸ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: X¸c ®Þnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty víi kh¸ch hµng ®ã X¸c ®Þnh nhu cÇu hµng ho¸ ®ã vµ c¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh, th«ng sè kü thuËt vÒ s¶n phÈm cña kh¸ch hµng TÝnh to¸n chi phÝ Ph©n tÝch c¸c gi¸ c¶ vµ hµng ho¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Chän ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ ThiÕt lËp gi¸ cuèi cïng + Ph­¬ng thøc vµ sè l­îng hµng cung øng C¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña kh¸ch hµng mµ c«ng ty tiÕn hµnh thiÕt lËp c¸c c¸ch thøc cung øng ( Cung cÊp mét lÇn, theo ®Þnh kf hoÆc theo ®ît) c¸c s¶n phÈm. S¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin cã ®Æc ®iÓm lµ møc ®é ph¸t triÓn vµ ®ßi hái ®æi míi c«ng nghÖ cao nªn ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc cung øng vµ c¬ cÊu mÆt hµng cho hîp lý. + x©y dùng ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lývíi tõng kh¸ch hµng C¨n cø vµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh quay vßng vèn cña c«ng ty mµ x©y dùng ph­¬ng thøc thanh to¸n cho hîp lý, kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ thanh to¸n mµ còng gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ thu håi vèn nhanh ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr¸nh tr­êng hîp ø ®äng vèn gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. + Tæ chøc tèt c¸c dÞch vô sau b¸n nh­: v©n chuyÓn tËn n¬i kh¸ch hµng yªu cÇu, l¾p ®Æt, vËn hµnh, ch¹y thö, b¶o hµnh, b¶o d­ìng,söa ch÷a... §©y lµ nh÷ng liªn quan ®Õn thùc hiÖn hµng hoa ®èi víi ng­êi mau, ®ã lµ nh÷ng dÞch vô miÔm phÝ. Nã gióp t¹o t©m lý tÝch cùc cho kh¸ch hµng khi mau vµ tiªu dïng s¶n phÈm, ®ång thêi thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh. §©y còng lµ mét vò khÝ c¹nh tranh vµ h÷u hiÖu. b. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Vèn lµ mét yÕu tè ®Çu vµo quan träng cho qu¸ trinh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp . Kh«ng cã vèn,doanh nghiÖp kh«ng thÓ tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc vµ mçi doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó sö dông vèn mét c¸ch hîp lý nhÊt sao cho tèi ®a ho¸ møc doanh thu ®¹t ®­îc trªn sè vèn ®· bá ra®Ó ®Çu t­. chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông v«ns. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ gióp cho c«ng ty n©ng cao doanh sè b¸n, thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu trong chiÕn l­îc kinh doanh lµ æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng. Tæng doanh thu(M) HiÖu qña sö dông vèn(H) = Sè vèn b×nh qu©n ®­îc sö dông rong n¨m (V) Sè b×nh qu©n ®­îc sö dông trong n¨m ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc b×nh qu©n ®iÒu hoµ. V1/2 + V2 + V3 + ... + Vn/2 V = N – 1 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c lo¹i vèn : HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng : ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng : Sè lÇn chu tæng doanh thu (M) ChuyÓn vèn l­u = ®éng trong kú vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú. Sè ngµy chu vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú ChuyÓn vèn l­u = ®éng trong kú doanh thu thuÇn b×nh qu©n mét ngµy. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh. Tæng doanh thu (M) Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn sö dông trong kú mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu. Tõ nh÷ng c«ng thøc tÝnh to¸n ë trªn ta thÊy, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh th× c«ng ty cÇn ph¶i : - §Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é l­u chuyÓn cña vèn l­u ®éng. HiÖn nay, tæng sè vèn s­u ®éng cña INCOM lµ 26,154 tû ®ång, tèc ®é q uay vßng vèn l­u ®éng trung b×nh trong mét n¨m (2000-2001) lµ kho¶ng 3,4 vßng/n¨m. vèn l­u ®éng cµng quay vßng nhanh th× møc doanht hu ®¹t ®­îc cµng lín. - N©ng cao søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng doanh thu cña c«ng ty. c. TiÕp tôc më réng quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c lµ c¸c nhµ cung cÊp, tõ ®ã t¹o nguån hµng phong phó víi chÊt l­îng vµ chñng lo¹i ®a d¹ng phôc vô tèt cho nhu cÇu thÞ tr­êng cña c«ng ty. Cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy r»ng : ViÖc tæ chøc tèt nguån hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho l­u chuyÓn hµng h¸o, gãp phÇn thùc hiÖn chøc n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, ®ång thêi cßn thÓ hiÖn søc m¹nh kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. Tæ chøc tèt nguån hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i, gãp phÇn æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, INCOM ®ang lµ ®¹i lý vµ nhµ ph©n tÝch hîp hÖ thèng cña 14 h·ng cung cÊp c«ng nghÖ th«ng tin næi tiÕng thÕ giíi vµ trong t­¬ng lai, con sè nµy sÏ cßn lín h¬n n÷a. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh lùa chän ®èi t¸c cung øng, c«ng ty ph¶i l­u ý mét sè ®iÓm sau : + Uy tÝn cña nµh cung øng ®ã trªn thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam vµ thÕ giíi. + ChÊt l­îng hµng cung øng cã phï hîp víi môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty hay kh«ng ? + Nhu cÇu vÒ mÆt hµng cña nhµ cung øng ®ã trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay nh­ thÕ nµo ? + C¸c ®iÒu kiÖn ký kÕt ®èi t¸c cã dÔ dµng vµ thuËn tiÖn kh«ng ? + Gi¸ c¶, c¸c ®iÒu kiÖn cung øng vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. + C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c... Hä cã thÓ gÆp nhau ngay trªn m¹ng ®Ó tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶, sè l­îng hµng ho¸, h×nh thøc cung cÊp, ph­¬ng thøc thanh to¸n, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn. sau ®ã, ng­êi mua sÏ tiÕn hµnh cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô cho ng­êi mua vµ ng­êi mua tiÕn hµnh thanh to¸n cho ng­êi b¸n còng qua m¹ng. §iÒu nµy sÏ rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian vµ thêi gian gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Theo thèng kª, hiÖn nay trªn thÕ giíi cã kho¶ng 60% trong tæng c¸c cuéc giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ ®­îc tiÕn hµnh qua m¹ng th«ng tin internet vµ trong t­¬ng lai lµ 100% c¸c cuéc giao dÞch ®­îc tiÕn hµnh qua m¹ng. Ngµy nay, giao dÞch qua m¹ng ®­îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh : B to C (Business to Customer): giao dÞch bu«n b¸n gi÷a h·ng víi ng­êi tiªu dïng, chiÕm kho¶ng 20% tæng c¸c cuéc giao dÞch qua m¹ng. B to B (Business to Business) : Giao dÞch bu«n b¸n gi÷a h·ng víi h·ng, chiÕm kho¶ng 80% tæng c¸c cuéc giao dÞch qua m¹ng. HiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai kh«ng xa, kinh doanh trªn m¹ng th«ng tin internet sÏ lµ mét h­íng ph¸t triÓn quan träng cña th­¬ng m¹i thÕ giíi, gióp thóc ®Èy qu¸ tr×nh th­¬ng m¹i toµn cÇu ho¸, t¹o nªn mét thÞ tr­êng kinh doanh hoµn toµn míi – thÞ tr­êng ¶o. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty khi tham gia kinh doanh trªn m¹ng lµ : -ThuËn lîi : + Kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng t×m hiÓu vÒ c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm c«ng nghÖ vµ vÒ c«ng ty khi truy cËp trang Web cña c«ng ty, tõ ®ã t¹o sù tin t­ëng h¬n khi quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm do c«ng ty cung cÊp. + Rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian, tiÕt kiÖm thêi gian vµ tiÒn b¹c cho c¸c cuéc giao dÞch th­¬ng m¹i. + N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y kinh doanh nªn ®¹t ®­îc c¸c hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ trong kinh doanh. + ThÞ tr­êng kinh doanh tin häc trªn m¹ng cßn lµ mét h×nh thøc kh· míi mÎ ®èi víi th­¬ng m¹i viÖt nam nªn møc ®é c¹nh tranh ch­a cao. -Khã kh¨n : + §ßi hái mét l­îng vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín nªn khã kh¨n trong viÖc huy ®éng nguån vèn lín. + Ph¶i tæ chøc mét m¹ng l­íi thùc hiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng réng vµ dµy ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a s¶n phÈm dÊn ®Õn khã kh¨n trong tuyÓn dông vµ qu¶n lý nh©n sù cho m¹ng l­íi dÞch vô. + C¸c khÝa c¹nh ph¸p lý trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë n­íc ta ch­a hoµn thiÖn nh­ : c¸c khung quy ®Þnh ph¸p lý, c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi... nªn cßn g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp khi kinh doanh trªn m¹ng vµ ®Æc biÖt lµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ch­a cã h×nh thøc ®Êu thÇu qua m¹ng nªn hîp ®ång cung cÊp cho kh¸ch hµng th­êng cã gi¸ trÞ nhá lÎ kh«ng cã c¸c gãi hîp ®ång lín. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn ®ª tiÕn hµnh kinh doanh trªn m¹ng : - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ vèn : HiÖn nay, tæng sè vèn sö dông cho ho¹t ®éngkinh doanh cña INCOM lµ 32,154 tû ®ång. Muèn tiÕn hµnh kinh doanh trªn m¹ng th× ®ßi hái INCOM ph¶i bæ sung thªm vµo nguån vèn hiÖn cã Ýt nhÊt lµ h¬n 40 tû ®ång. Nguån vèn bæ sung nµy dïng ®Ó ®Çu t­ më réng m¹ng l­íi ph©n phèi, ®Çu t­ ph¸t triÓn trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n sù, c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng – qu¶n c¸o... -C¸c ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ : HiÖn nay, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹i INCOM mang tÝnh tiªn tiÕn cao. Víi viÖc sö dông m¹ng th«ng tin côc bé (LAN) vµ kÕt nèi internet qua ®­îc truyÒn 64K, lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh trªn m¹ng. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ nh©n sù vµ tæ chøc m¹ng l­íi dÞch vô : Nõu tiÕn hµnh kinh doanh trªn m¹ng th× ®ßi hái ph¶i cã sù t¨ng vät vÒ sè nh©n viªn phßng kinh doanh vµ sè nh©n viªn tham gia vµo lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô sau b¸n cho kh¸ch hµng. V× vËy, ph¶i tiÕn hµnh tèt c«ng t¸c tuyÓn dông vµ qu¶n lý nh©n sù. - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c... NhËn xÐt chung : ThÞ tr­êng trªn m¹ng lµ mét thÞ tr­êng míi mÎ nµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña nã rÊt lín. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ b¸n s¶n phÈm qua m¹ng internet lµ mét tÇm nh×n cã tÝnh chiÕn l­îc trong c«ng t¸c æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty kinh doanh hiÖn nay vµ c¸c c«ng ty tin häc ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®i tiªn phong trong lÜnh vùc nµy. 2. Nh÷ng ®Ò xuÊt víi nhµ n­íc: §èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi thÞ tr­êng tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nãi riªng, nhµ n­íc võa cã vai trß lµ mét kh¸ch hµng tiªu dïng lín nhÊt, võa cã vai trß lµ mét ng­êi cÇm c©n n¶y mùc,t¹o m«i tr­pngf ph¸p lý vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy, mäi t¸c ®éng vÜ m« c¶u nhµ n­íc b»ng c¸c chÝch s¸ch, luËt ph¸p cã ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ tr­êng míi nh­ thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin. Cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng : thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam cã æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn hay kh«ng, phô thuéc nhiÒu vµo c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi nã. Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhµ n­íc ta ®· cã sù chó träng ®¸ng kkÓ ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña thÞ tr­êng. N¨m 2001, sau quyÕt ®inh sè 128/2000 vÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp phÇn mÒm vµ hµng lo¹t c¸c chØ thÞ, chÝnh s¸ch ®· ban hµnh kh¸c, thñ t­íng chÝnh phñ tiÕp tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 19/2001/Q§ - TT bæ sung s¶n phÈm m¸y vi tÝnh vµo danh môc c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm. ®iÒu nµy ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta trong viÖc thóc ®Èy c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c øng dông ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, ®Ó thùc sù thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin n­íc nhµ ph¸t triÓn th× nhµ n­íc nªn thùc hiÖn mét sè c¸c biÖn ph¸p sau : - TiÕn hµnh miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng c«ng nghÖ cao. ®iÒu nµy, sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp tin häc cã nguån nguyªn vËtliÖu, thiÕt bÞ, linh kiÖn chÊt l­îng tèt tõ n­íc ngoµi vµ do kh«ng chÞu thuÕ nhËp khÈu nªn gi¸ thµnh h¹, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng nhËp lËu tõ Trung Quèc (®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp tin häc n­íc ta lµ ch­a s¶n xuÊt ®­îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö kü thuËt cao nªn 100% c¸c linh kiÖn l¾p r¸p ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi). - T¹o m«i tr­êng ph¸p lý chÆt chÏ, hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý th­¬ng m¹i, qu¶n lý thÞ tr­êng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ®Èy lïi vµ ng¨n ch¨n c¸c biÓu hiÖn xÊu cña thÞ tr­êng nh­ : gian lËn th­¬ng m¹i, ®Çu c¬ tÝch tr÷, bu«n lËu... ®Ó c¸c doanh nghiÖp yªn t©m kinh doanh vµ ph¸t triÓn lµnh m¹nh. Bªn c¹nh ®ã, nhµ n­íc còng nªn x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý trong luËt th­¬ng m¹i vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­ : c¸c khÝa c¹nh ph¸p lý ®Ó triÓn khai th­¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thanh to¸n liªn ng©n hµng... ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã c¨n cø thùc hiÖn. C¸c khÝa c¹nh ph¸p lý cÇn hoµn thiÖn trong kinh doanh th­¬ng m¹i ®iÖn tö gåm: - Hîp ®ång (hiÖu lùc cña hîp ®ång, gi¸ trÞ chøng cø, c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång, xö lý vi ph¹m hîp ®ång, gi¶i quyÕt tranh chÊp, c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi vµ båi th­êng thiÖt h¹i). - Thanh to¸n ®iÖn tö vµ b¶o mËt (hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc thanh to¸n, cam kÕt b¶o mËt, xö lý tranh chÊp). - Gi¸ trÞ chøng cø cña c¸c b»ng chøng th­¬ng m¹i ®iÖn tö, nªn c«ng nh©n Email nh­ mét b»ng chøng cho ®Õn khi nã bÞ thõa nhËn lµ gi¶ m¹o. Së h÷u trÝ tuÖ (quyÒn t¸c gi¶, bÝ quyÕt, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh). - VÒ viÖc tÝnh c¸c lo¹i thuÕ nh­ : thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp,... ®èi víi c¸c doanh nghiÖp TM§T (gåm c¸c lo¹i ho¸ ®¬n, chøng tõ, ho¸ ®¬n kÕ to¸n, mÉu biÓu,...). - H×nh thøc qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp TM§T trong vµ ngoµi n­íc nh­ thÕ nµo trong c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, th«ng tin m· ho¸, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh,... - Nhµ n­íc ph¶i lµ ng­êi ®i ®Çu trong viÖc tiÕn hµnh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét ngµnh c«ng nghÖ øng dông vµ kh¸ch hµng lín nhÊt, cã tÝnh quyÕt ®Þnh nhÊt chÝnh lµ nhµ n­íc. Nhµ n­íc võa lµ c¬ quan qu¶n lý, còng lµ nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng lín nhÊt, võa còng pahØ lµ ®¬n vÞ ®Æt hµng lín nhÊt vµ ®i ®Çu trong lÜnh vùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. Cã lµm ®­îc nh­ vËy th× nhµ n­íc ®· hoµn thµnh ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó c«ng nghÖ th«ng ti ViÖt Nam ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc vµo n¨m 2010 nh­ chØ thÞ 58 cña bé chÝnh phñ ®· ®Æt ra. KÕt luËn ThÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam lµ mét m¶nh ®Êt tèt®Ó c¸c c«ng ty tin häc ph¸t triÓ. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy chØ ®óng víi nh÷ng c«ng ty tin häc biÕt tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn biÕn ®éng trªn thj tr­êng, ®Ó tõ ®ã mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt, ®¹t møc doanh thu b¸n ra lµ cao nhÊt, uy tÝn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao trªn th­¬ng tr­êng. INCOM lµ mét c«ng ty tin häc ra ®êi tõ giai ®o¹n ®Çu cña thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tinViÖt Nam. Qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh, INCOM ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng b»ng viÖc doanh sè b¸n ra t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty ngµy mét nhiÒu. Tuy nhiªn, do tÝnh bÊt æn tõ thÞ tr­êng (khñng ho¶ng tiÒn tÖ n¨m 1999, l¹m p-h¸t thÊt th­êng, cÇu trªn thÞ tr­êng ®èi víi amùt hµng c«ng nghÖ th«ng tin cã xu h­íng ch÷ng l¹i,...) nªn tèc ®é t¨ng doang sè cña INCOM trong mÊy n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m sót vµ do ®ã, c«ng t¸c æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty cßn gÆp ®«i chót khã kh¨n trë ng¹i, cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty INCOM, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong tæ th­ ký dù ¸n, cña tr­ëng phßng kinh doanh dù ¸n, cïng víi sù gióp ®ì cña gi¸m ®èc c«ng ty INCOM còng nh­ sù h­ìng dÉn tËn t×n cña thÇy gi¸oTiÕn sÜ Ph¹m C«ng §oµn, em ®· tiÕn hµnh ®Þ s©u t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty INCOM , ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin. Trong thêi gian nghiªn cøu Êy, em còng ®· ®óc rót ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cho b¶n th©n vµ cho nghÒ nghiÖp cña m×nh sau nµy. Mong r»ng, mét sè biÖn ph¸p nh»m æ ®Þnh vµ p¬h¸p triÓn thÞ tr­êng mµ em ®· ®Ò xuÊt trong chuyªn ®Ò nµy sÏ gãp mét phÇn nhá bÐ vµo c«ng t¸c ph¸p triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty. V× thêi gian thùc tËp nghiªn cøu ch­a nhiÒu vµ do tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn trong chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khuyÕt ®iÓm. Em còng mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn vµ nh÷ng gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Vµ em còng xin göi nh÷ng lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c phßng ban trong c«ng ty vµ gi¸m ®èc , ®Æc biÖt lµ nhµ gi¸o- tiÕn sÜ Ph¹m C«ng §oµn, nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì em ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt bµi chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m2003 Sinh viªn §µo Minh Ph­íc Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o - A.FFor – S.De Vylder - Tõ kÕ ho¹ch ®Õn thÞ tr­êng – Sù chuyÓn ®æi kinh tÕ ë ViÖt Nam – NXB ChÝnh trÞ quèc gia - 1997. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty TNHH VÜnh Phóc n¨m 2000-2001-2002. - D.larue – A.Caillat – Kinh tÕ doanh nghiÖp – NXB khoa häc kü thuËt, HN n¨m 1992. - Philip Kotler – Qu¶n trÞ Marketing- NXB thèng kª-1997. - TS Ph¹m C«ng §oµn, TS NguyÔn C¶nh LÞch – Gi¸o tr×nh kinh tÕ doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i – NXB Gi¸o Dôc-1999. - TS Ph¹m Vò LuËn – Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp – NXB §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi-2001. - Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, b¸o thÞ tr­êng. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQT100.doc
Tài liệu liên quan