Nhà khung tầng hầm

I. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO : Đặc điểm của công trình có tầng hầm, vì thế khối lượng đào đất cho công trình rất lớn, chiếm phần lớn khối lượng công việc cũng như chi phí công trình. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải đưa ra phương án thi côngơ4 có hiệu quả về kinh tế cũng như phù hợp với điều kiện thi công một cách hợp lý, có hiệu quả về kinh tế cũng như phù hợp với điều kiện thi công thực tế và tiến độ thi công. Đất ở công trường xây dựng thuộc loại đất cấp III theo tiêu chuẩn phân loại cấp đất. Tra bảng ta chọn độ dốc của mái dốc m = 0,67

doc33 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhà khung tầng hầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc teá . - Coát theùp caàn ñöôïc keùo uoán vaø naén thaúng tröôùc khi söû duïng . Söûa thaúng vaø ñaùnh gæ coát theùp : - Nhöõng thanh nhoû thì duøng buùa ñaäp cho thaúng hoaëc duøng van caùn daøi ñeå beû thaúng . - Nhöõng thanh coát theùp lôùn treân 24mm söûa thaúng baèng maùy uoán . - Nhöõng cuoän daây coát theùp ñöôïc keùo baèng tôøi . Khi naøy daây coát theùp khoâng nhöõng ñöôïc keùo thaúng maø khi keùo daây theùp giaûn ra laøm bong caùc vaåy gæ seùt ngoaøi coát theùp , ñôû maát coâng caïo gæ . - Ñaùnh gæ baèng baøn chaûi saét hoaëc tuoát theùp qua ñoáng caùt . Caét vaø uoán coát theùp : - Theùp coù ñöôøng kính töø 10 mm trôû xuoáng thì duøng keùo ñeå caét vaø uoán. - Theùp coù ñöôøng kính töø 12 mm trôû leân thì duøng maùy caét , uoán ñeå caét uoán theùp . - Theùp söû duïng cho coâng trình haàu heát laø theùp gai neân khoâng caàn beû moùc. - Coát theùp ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daïng vaø kích thöôùc thieát keá. - Saûn phaåm coát theùp ñöôïc caét uoán xong caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng loâ. Haøn coát theùp : - Lieân keát haøn ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau, nhöng phaûi baûo ñaûm chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá . - Caùc moái haøn phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau : + Beà maët nhaún khoâng chaùy, khoâng ñöùt quaûng, khoâng thu heïp cuïc boä vaø khoâng coù boït . + Baûo ñaûm chieàu daøi vaø chieàu cao ñöôøng haøn theo yeâu caàu thieát keá . Noái buoäc coát theùp : - Khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choå uoán cong. Trong moät maët caét cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 50% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi coát theùp coù gôø, vaø khoâng quaù 25% ñoái vôùi coát theùp trôn . - Vieäc noái buoäc coát theùp caàn thoûa maûn caùc yeâu caàu sau : + Chieàu daøi noái buoäc coát theùp trong khung vaø löôùi theùp baèng (30 ¸ 45)d vaø khoâng nhoû hôn 25cm ñoái vôùi theùp chòu keùo, baèng (20 ¸ 40)d vaø khoâng nhoû hôn 20cm ñoái vôùi theùp chòu neùn . + Khi noái coát theùp trôn ôû vuøng chòu keùo phaûi uoán moùc, coát theùp coù gôø thì khoâng caàn uoán moùc . + Trong moät moái noái caàn buoäc ít nhaát laø 3 vò trí (ôû giöõa vaø hai ñaàu ñoaïn noái). + Daây buoäc duøng daây theùp meàm ñöôøng kính 1mm . Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp : - Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: + Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp . + Coát theùp töøng thanh neân buoäc theo töøng chuûng loaïi ñeå traùnh nhaàm laån khi söû duïng . + Phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån, laép döïng coát theùp . - Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu sau : + Caùc boä phaän laép döïng tröôùc khoâng ñöôïc gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau . + Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp ñeå khoâng bò bieán daïng trong quaù trình ñoå beâ toâng . + Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp , nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ . Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp , noù ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp vaø khoâng phaù huûy beâ toâng . + Sai leäch chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng ñöôïc vöôït quaù 3mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy nhoû hôn 15mm , vaø 5mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy lôùn hôn 15mm . Þ Trình töï vaø caùch thöùc laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu : a) Laép ñaët coát theùp moùng: Tröôùc khi tieán haønh coâng taùc coát theùp ta tieán haønh caùc coâng taùc sau : - Hoaøn thieän maët neàn moùng : laøm baèng phaúng vaø ñaàm chaët. - Ñoå beâ toâng loùt daøy 10cm vaø ñaàm chaët, lôùp loùt naøy laøm baèng beâ toâng ngheøo. Muïc ñích cuûa lôùp beâ toâng loùt laø taïo moät beà maët baèng phaúng cho vieäc thi coâng ñöôïc thuaän tieän, ngöôøi ñi laïi khoâng laøm hö hoûng neàn coâng trình, ñoàng thôøi ngaên khoâng cho ñaát neàn huùt nöôùc xi maêng cuûa beâ toâng moùng laøm trô coát theùp ñaùy moùng . - Khoái löôïng coát theùp ñaøi moùng lôùn, neân phaûi ñaët töøng thanh rieâng leû taïi choå. - Tröôùc khi ñaët coát theùp, caàn ñaùnh daáu sôn treân maët neàn beâ toâng loùt caùc vò trí coát ngang vaø doïc, sau ñoù raõi theùp vaø buoäc. - Trong vieäc ñaët coát theùp caàn phaûi ñaûm baûo vò trí ñuùng cuûa töøng thanh vaø ñaûm baûo ñoä daøy cuûa lôùp beâ toâng baûo veä. Giöõa coát theùp vaø coáp pha ñöùng thì phaûi buoäc caùc mieáng beâ toâng ñeäm vaøo coát theùp baèng daây theùp nhoû - Nghieäm thu coát theùp laø kieåm tra caùc kích thöôùc theo ñuùng baûn veû thieát keá caáu taïo, kieåm tra vò trí vaø caùch ñaët caùc mieáng beâ toâng ñeäm, kieåm tra ñoä vöõng chaéc vaø ñoå oån ñònh cuûa khung coát theùp ñaûm baûo khoâng chuyeån dòch vaø bieán daïng khi ñuùc, ñaàm beâ toâng. b) Laép ñaët coát theùp töôøng chaén: Coát theùp coù daïng löôùi goàm coát theùp doïc (hoaëc ñöùng) vaø coát ngang, ñaët choàng leân nhau, neáu thieát keá khoâng quy ñònh roõ thì cöù caùch 1 ñieåm (giao nhau cuûa coát theùp doïc vaø ngang) laïi buoäc 1 ñieåm. Rieâng 2 haøng theùp ngoaøi cuøng thì ñieåm naøo cuõng phaûi buoäc, vaø buoäc cheùo nhau ñeå traùnh coát theùp bò xeâ dòch. Khi töôøng chaén coù 2 lôùp löôùi theùp thì caàn ñaët moät soá coát theùp laøm cöõ giöõ khoaûng caùch 2 lôùp coát theùp, coát theùp cöõ boá trí kieåu baøn côø hay hoa mai, cöù caùch khoaûng 3-4 thanh theùp ñaët moät cöõ. c) Laép ñaët coát theùp coät: Coät lôùn neân ta ñaët töøng caây, haøn hoaëc noái buoäc vôùi coát theùp caáy saün treân moùng. Sau ño, thaû theùp ñai töø ñænh coät xuoáng, loàng ra ngoaøi theùp chòu löïc vaø buoäc theùp ñai vaøo theùp chòu löïc theo khoaûng caùch thieát keá. Chuù yù : ta laép döïng coát theùp coät tröôùc roài môùi laép döïng coáp pha coät . d) Laép ñaët coát theùp daàm: Do daàm chính lôùn (45´130cm) neân ñaët töøng thanh taïi choå. Khi döïng coáp pha ñaùy thì ñaët buoäc coát theùp daàm, sau cuøng môùi gheùp coáp pha thaønh daàm. Coát theùp daàm phuï loàng xuyeân vaøo daàm chính. Ñaët coát theùp daàm chính tröôùc, daàm phuï sau. Ñaët xong coát theùp daàm chính xoû töøng caây coát theùp daàm phuï vaøo khe khung theùp daàm chính theo thieát keá, khi xoû theùp daàm phuï nhôù loàng theùp ñai vaøo coát theùp doïc cuûa daàm phuï, sau ñoù tieán haønh buoäc taïi choã coát theùp daàm phuï. e) Laép ñaët coát theùp saøn : Ñaët coát theùp daàm chính roài ñeán daàm phuï vaø sau cuøng laø coát theùp saøn. Coát theùp saøn thöôøng boá trí luoàn qua khung theùp cuûa daàm , cho neân sau khi buoäc xong coát theùp daàm môùi cho raûi vaø buoäc coát theùp saøn. VII. TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC, ÑOÄ OÅN ÑÒNH CUÛA COÁP PHA, GIAØN GIAÙO, SAØN COÂNG TAÙC: A. MOÙNG BAÊNG: - Moùng cao 0,9 m, roäng 3m - Duøng taám coáp pha tieâu chuaån baèng theùp loaïi roäng 300, daøi 1800 - Khung söôøn chòu löïc do haõng Lenex cheá taïo. Coáp pha ñöôïc lieân keát baèng caùc neâm choát. 1. Kieåm tra thanh söôøn ñöùng: a. Kieåm tra veà ñoä beàn : - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Ñieåm lieân keát choáng ñôõ thanh söôøn ñöùng caùch nhau 700mm. Heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 800mm - Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Moâmen lôùn nhaát treân thanh söôøn ñöùng M = = = 101,675 kgm Duøng thanh söôøn ñöùng 2L50x50x5 gheùp laïi vôùi nhau coù : W = 6,25 cm3 ; J = 22,4 cm4 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ñöùng: = = = 1627 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra veà ñoä voõng: fmax [f] = = = 0,21 cm. fmax = .. = 0,11 cm. Vaäy fmax < [f] thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra saøn coâng taùc: Taûi troïng treân saøn - Ba ngöôøi thi coâng + 1 ñaàm duøi P1 = 200 + 20 = 220 kg - Taûi troïng moät daàm coâng taùc chòu: P = = = 110 kg Moâmen lôùn nhaát ôû giöõa daàm: Mmax = = = 80 kgm Daàm saøn coâng taùc duøng [ coù [] = 2100 kg/cm2 Wyc = = = 3,809 cm2 vaäy caáu taïo 1 [8 coù Wy = 5,89 cm2 > Wyc Daàm saøn coâng taùc ñöôïc lieân keát vôùi thanh choáng ñöùng cuûa moùng Dieän tích 2 caây choáng ñöùng: F = 4,8 x 2 = 9,6 cm2 Dieän tích yeâu caàu: Fyc = = = 0,026 cm2 F > Fyc ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 3. Kieåm tra thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang: Choïn thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang L50x50x5coù R’a = Ra = 3600 kG/cm2 ; F = 4,8 cm2 Löïc taùc duïng leân 1m daøi cuûa daàm thoøi ñaàu: q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm A, ta coù: MA = R x AK – ql x = 0 trong ñoù R: löïc neùn trong thanh choáng xieân R = = 1358,25 kG Heä soá an toaøn choáng laät K = 1,3 Thanh choáng xieân chòu neùn doïc thôù. Ta coù R’a x F = 3600 x 4,8 = 17280 kG > 1,3 x 1358,25 = 1765,73 kG vaäy thanh choáng xieân ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm B, nhaän thaáy löïc keùo trong thanh choáng ngang nhoû hôn löïc keùo trong thanh choáng xieân. Vaäy thanh choïn nhö vaäy laø ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc B. TÖÔØNG CHAÉN: - Töôøng cao 7m, daøy 30 cm. - Duøng caàn truïc thaùp baùnh xích ñeå ñoå beâtoâng - Duøng taám coáp pha theùp tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo - Caùc söôøn ngang vaø söôøn ñöùng ñeàu duøng baèng theùp goùc daïng [ - Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ngang : 0,75m - Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñöùng : 2,0m - Kích thöôùc coáp pha 30 x (1800 ; 1200 …) 1. Kieåm tra söôøn doïc: a. Kieåm tra ñoä beàn - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 Vì coáp pha ñöôïc gheùp naèm ngang neân phía ngoaøi keá noù laø heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 800. Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi söôøn doïc coáp pha laø: q = 2075 x 0,9 = 1867,5kg/m Moâmen lôùn nhaát treân söôøn: M = = = 336,15kgm Vôùi söôøn ngang coáp pha ñöôïc caáu taïo baèng theùp ][ N0 6,5 coù W = 30 cm3; J = 97,2 cm4 ; R = 2100 kg/cm2 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ngang: = = = 1120,5 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 söôøn ngang ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra ñoä voõng: fmax [f] = = = 0,36 cm. fmax = .. = 0,247cm. Vaäy fmax < [f] söôøn doïc ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : Söôøn doïc coáp pha ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 1. Kieåm tra thanh söôøn ñöùng: a. Kieåm tra veà ñoä beàn : - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Ñieåm lieân keát choáng ñôõ thanh söôøn ñöùng caùch nhau 900mm. Heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 1200mm - Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 1,2 = 2075 x 1,2 = 2490 kg/m Moâmen lôùn nhaát treân thanh söôøn ñöùng M = = = 252,11 kgm Vôùi söôøn ngang coáp pha ñöôïc caáu taïo baèng theùp ][ N0 8 coù W = 44,8 cm3; J = 178,8 cm4 ; R = 2100 kg/cm2 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ñöùng: = = = 562,75 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra veà ñoä voõng: fmax [f] = = = 0,27 cm. fmax = .. = 0,002 cm. Vaäy fmax < [f] thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra saøn coâng taùc: Taûi troïng treân saøn - Ba ngöôøi thi coâng + 1 ñaàm duøi P1 = 200 + 20 = 220 kg - Taûi troïng moät daàm coâng taùc chòu: P = = = 110 kg Moâmen lôùn nhaát ôû giöõa daàm: Mmax = = = 24,75 kgm Daàm saøn coâng taùc duøng [ coù [] = 2100 kg/cm2 Wyc = = = 1,18 cm2 vaäy caáu taïo 1 [5 coù Wy = 2,75 cm2 > Wyc 3. Choïn heä choáng xieân: Choïn heä choáng xieân nhö hình veõ, ñaûm baûo ñuû khaû naêng chòu löïc. C. COÄT: - Coät coù tieát dieän 450 x 900 - Coáp pha coät ñöôïc caáu taïo töø nhöõng taám coáp pha tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo. Theo chieàu caïnh ngaén cuûa coät duøng taám coù kích thöôùc 300 x 1800, 150 x 900. Theo chieàu caïnh daøi duøng taám 300 x 1800. - Goâng coät duøng theùp goùc L70x6 coù khoaûng caùch ñeàu 0,5m. - Ñieàu chænh thaúng ñöùng coáp pha baèng caùc caây choáng coù taêng ñô vaø baèng caùc daây theùp giaèng coù taêng ñô neo vaøo caùc maãu theùp ñaõ choân saün trong beâtoâng. Caùc chi tieát naøy ñaët caáu taïo vì khaû naêng chòu löïc cuûa noù laø raát lôùn so vôùi taûi troïng taùc duïng. 1. Kieåm tra goâng coät: a. Kieåm tra ñoä beàn: - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 laø : p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Duøng theùp L70x6 coù W = 7,43 cm3 ; J = 37,6 cm4 - Löïc taùc duïng treân 1m daøi goâng q = p x 0,6 = 2075 x 0,6 = 1245 kg/m - Ñieåm lieân keát giöõa 2 thanh goâng: l = 900 + 50 + 70 = 1020 mm - Moâmen lôùn nhaát treân goâng: M = = = 156kgm. - ÖÙng suaát lôùn nhaát: = = = 2090 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 goâng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra ñoä voõng: fmax [f] = = = 0,306 cm. fmax = .. = 0,23 cm. Vaäy fmax < [f] goâng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : goâng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra thanh choáng xieân: Choïn caây choáng xieân loaïi V2, caáu taïo heä caây choáng nhö hình veõ laø ñuû khaû naêng chòu löïc D. DAÀM SAØN: 1. Daàm chính: - Kích thöôùc daàm chính 450 x 1300 - Duøng taám coáp pha theùp tieâu chuaån. Thaønh daàm duøng caùc taám coáp pha theùp 300x1800, 150x900. Ñaùy daàm duøng caùc taám coáp pha 300x1800, 200x1500 - Goùc giao giöõa daàm vaø saøn duøng taám goùc trong - Choáng ñôõ daàm baèng caùc caây choáng theùp - Taïi choã giao nhau giöõa coáp pha thaønh vaø coáp pha ñaùy daàm baèng caùc taám goùc ngoaøi. - Lieân keát giöõa caùc coáp pha baèng caùc neâm choát, giöõa caùc coáp pha vaø söôøn choáng ñöùng baèng caùc moùc coù buloâng. - Coáp pha thaønh ñöôïc ñaët naèm ngang neân phía ngoaøi coù caùc söôøn ñöùng duøng baèng 2L50x5 ñaët gheùp vôùi nhau vaø caùch khoaûng a = 600 coù W = 6,25 cm3; J = 22,4 cm4 a. Kieåm tra söôøn ñöùng ñôõ coáp pha thaønh daàm: Khoaûng caùch giöõa 2 ñieåm lieân keát cuûa söôøn ñöùng laø 800 mm. Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 0,6 = 2075 x 0,8 = 1245 kg/m Moâmen lôùn nhaát söôøn ñöùng: M = = = 99.6 kgm Duøng söôøn ñöùng coù : W = 6,25 cm3 ; J = 22,4 cm4 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn doïc: = = = 1594 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. fmax [f] = = = 0,21 cm. fmax = .. = 0,11 cm. Vaäy fmax < [f] söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. b. Kieåm tra thanh choáng xieân : Choïn thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang L50x50x5coù R’a = Ra = 3600 kG/cm2 ; F = 4,8 cm2 Löïc taùc duïng leân 1m daøi cuûa daàm thoøi ñaàu: q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm A, ta coù: MA = R x AK – ql x = 0 trong ñoù R: löïc neùn trong thanh choáng xieân R = = 3007kG Heä soá an toaøn choáng laät K = 1,3 Thanh choáng xieân chòu neùn doïc thôù. Ta coù R’a x F = 3600 x 4,8 = 17280 kG > 1,3 x 3007= 3910 kG vaäy thanh choáng xieân ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc c. Kieåm tra söôøn doïc ñôõ coáp pha ñaùy daàm: Vì daàm lôùn, coù taûi troïng phaân boá ñeàu treân ñaùy daàm lôùn neân ñeå taêng khaû naêng chòu löïc cho coáp pha ñaùy daàm ta duøng 2 theùp I10 coù W = 10 cm3 ; Jy = 35,2 cm4. - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. - Troïng löôïng keát caáu p2 = (2500 + 600 + 120) x 1,2 = 3864 kg/cm2 - Taûi troïng gaây ra do ñaàm beâtoâng p3 = 130 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 laø : p = p1 + p2 + p3 = 200 + 3864+ 130 = 4194 kg/m2 Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi söôøn doïc coáp pha laø: q = 3330 x = 629,1 kg/m Moâmen lôùn nhaát treân söôøn: M = = = 28,31 kgm ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn doïc: = = = 283 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 söôøn doïc ñaûm baûo ñoä beàn. d. Kieåm tra ñaø ngang chòu löïc ñôõ daàm: Ñaø ngang ñôõ daàm duøng 2L70x6 gheùp quy caùch laïi vôùi nhau coù J = 75,2 cm4 ; W = 14,86 cm3 Löïc taùc duïng leân ñaø ngang laø löïc truyeàn töø daàm xuoáng taïi vò trí ñaët theùp chöõ I ñôõ ñaùy daàm. Löïc truyeàn vaøo daàm: P = ql = 499,5 x 0,6 = 299,7 kg Moâmen lôùn nhaát treân ñaø ngang: M = P x 0,45 = 299,7 x 0,45 = 134,865 kgm ÖÙng suaát lôùn nhaát treân ñaø ngang: = = = 908 kg/cm2 < R = 2100 kg/cm2 ñaø ngang ñaûm baûo ñoä beàn. fmax [f] = = = 0,36 cm. fmax = .(3l2 – 4a2) = (3x1202 – 4 x 452). Vaäy fmax = 0,0012 cm < [f] ñaø ngang ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : ñaø ngang ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Daàm phuï: - Caáu taïo coáp pha töông töï daàm chính: coáp pha thaønh, coáp pha ñaùy - Vieäc tính toaùn, kieåm tra nhö daàm chính cho keát quaû ñaûm baûo. 3. Saøn: - Duøng caùc taám coáp pha theùp tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo - Duøng caùc daàm theùp tieâu chuaån ñeå ñôõ coáp pha saøn. - Khoaûng caùch giöõa caùc saøn laø 900 - Khoaûng caùch giöõa caùc taám coáp pha saøn theo phöông song song vôùi daàm ñôõ ta ñaët theâm 1 daàm goã roài choáng caùc caây choáng theâm vaøo. - Coáp pha daàm (xaø) coù hai thaønh phaàn chính laø thaønh vaø ñaùy. Coáp pha thaønh chòu löïc xoâ ngang do vieäc ñoå vöõa beâtoâng vaø chaán ñoäng cuûa ñaàm gaây ra. Ta thöôøng laáy coáp pha thaønh theo caáu taïo, cuøng laøm vieäc vôùi caùc neïp, goâng, vaêng… - Coáp pha ñaùy chòu löïc thaúng ñöùng do troïng löôïng cuûa beâtoâng, cuûa coáp pha (taûi troïng tónh) vaø troïng löôïng cuûa ngöôøi, cuûa xe, cuûa maùy (taûi troïng ñoäng) gaây ra. Tuy nhieân, do ta söû duïng coáp pha theùp ñònh hình ñaõ ñöôïc cheá taïo saün, vì theá vieäc tính toaùn thieát keá coáp pha ôû ñaây thöïc teá laø tìm khoaûng caùch cuûa coät choáng ôû döôùi coáp pha ñaùy. ÔÛ ñaây ta coi nhö moät daàm lieân tuïc coù löïc phaân boá ñeàu laø q q = qt x nt + qñ x nñ vôùi qt : taûi troïng tónh, goàm coù troïng löôïng caùc loaïi nhö : - Coáp pha: 600kg/m3 - Beâtoâng : 2500kg/m3 - Coát theùp saøn, töôøng, moùng : 100kg/m3 - Coát theùp daàm, coät : 120kg/m3 Khoaûng caùch giöõa caùc coät choáng : l = vôùi W : moâmen khaùng uoán tính theo coâng thöùc W = : öùng suaát cho pheùp cuûa coáp pha theùp - Taûi troïng taùc duïng leân 1m2 saøn : + Troïng löôïng baûn thaân keát caáu: p1 = (2500 + 600 + 120) x 0,1 = 322 kg/m2 + Taûi troïng gaây ra do ñaàm: P2 = 130 kg/m2 + Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha P3 = 200 kg/m2. + Troïng löôïng do ngöôøi vaø xe phaân boá ñeàu treân 1m daøi laø 250 kg/m - Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi coáp pha saøn laø: q = (p1 + p2 + p3) x 22,2 + 250 = 322 x 1,1 x 22,2 + [(130 + 200) x 22,2 + 250]1,4 = 18470 kg/m - Choïn coáp pha theùp coù moâmen khaùng uoán laø 6,55 cm3 - Moâmen khaùng uoán cuûa coáp pha theùp W = 2220 x = 92,5 (cm3) - ÖÙng suaát cho pheùp cuûa coáp pha theùp = 3600kg/cm2 - Khoaûng caùch giöõa caùc coät choáng: l == 1,34(m) Choïn an toaøn laø 1,2 m. Laáy ñôït 1 tính toaùn : Soá caây choáng caàn duøng : 133 caây Dieän tích 1 caây choáng saøn phaûi chòu. F = = 1,67 m2 Taûi troïng taùc duïng leân moät ñaàu caây choáng phaûi chòu luùc ñoå saøn N = P.F = x 1,67 = 1389 kg. Vaäy choïn caây choáng loaïi V2 coù [N] laø 1500 kg VIII. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG : 1. Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi vöõa beâtoâng: -Vöõa beâ toâng phaûi ñöôïc troän thaät ñeàu, ñaûm baûo ñoàng nhaát veà thaønh phaàn. -Phaûi ñaït ñöôïc cöôøng ñoä (maùc) theo thieát keá -Phaûi ñaûm baûo thôøi gian cheá troän ,vaän chuyeån vaø ñuùc beâ toâng trong giôùi haïn quy ñònh, thôøi gian caùc quaù trình ñoù maø keùo daøi thì phaåm chaát cuûa vöõa beâ toâng bò giaûm vaø ñi ñeán khoâng duøng ñöôïc nöõa. -Vöõa beâ toâng caàn ñaùp öùng moät soá yeâu caàu cuûa thi coâng nhö phaûi coù moät ñoä löu ñoäng naøo ñoù, ñeå coù theå truùt nhanh ra khoûi coái troän, khoûi xe vaän chuyeån, ñeå coù theå ñoå vaøo khuoân ñuùc nhanh ,chaët,laáp kín moïi khe hôû giöõa nhöõng thanh coát theùp daày -Caàn laáy maãu beâ toâng thí nghieäm ñeå kieåm tra ñoä suït vaø cöôøng ñoä sau ñaây laø nhöõng giôùi haïn veà ñoä chaûy (ñoä suït) cuûa vöõa vaø thôøi gian ñaàm chaët baèng maùy chaán ñoäng: LOAÏI KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG ÑOÄSUÏT (mm) THÔØI GIAN ÑAÀM (GIAÂY) Lôùp beâ toâng loùt moûng ,beâ toâng saøn 10-20 35-25 Khoái beâ toâng lôùn,khoâng coát theùp hoaëc ít coát theùp 20-40 25-15 Coät ,daàm trung bình vaø lôùn 40-60 15-12 Keát caáu coù nhieàu coát theùp 60-80 12-10 Keát caáu coù coát theùp ñaäm quaù söùc 80-120 10-5 2. Cheá taïo hoãn hôïp vöõa beâtoâng (ñöôïc duøng khi ñoå beâtoâng caáu kieän nhoû vaø döï phoøng khi coù söï coá xe troän beâtoâng khoâng ñeán kòp): - Xi maêng, caùt, ñaù daêm vaø caùc chaát phuï gia loûng ñeå cheá taïo hoãn hôïp vöõa beâ toâng ñöôïc caân ñong theo troïng löôïng. Nöôùc vaø chaát phuï gia caàn ñong theo theå tích. - Caùt röûa xong caàn ñeå nôi khoâ raùo roài môùi tieán haønh caân ñong nhaèm giaûm löôïng nöôùc coù trong caùt. - Ñoä chính xaùc cuûa caùc thieát bò caân ñong caàn ñöôïc kieåm tra tröôùc moãi ñôït ñoå beâ toâng. Trong quaù trình caân ñong thöôøng xuyeân theo doõi ñeå phaùt hieän vaø khaéc phuïc kòp thôøi. - Trình töï ñoå vaät lieäu vaøo maùy troän caàn tuaân theo caùc qui ñònh sau : + Tröôùc heát ñoå (15 ¸ 20)% löôïng nöôùc vaøo coái, roài cho caùt, soûi ñaù vaø xi maêng vaøo, ñoå xi maêng xen giöõa caùc lôùp coát lieäu. Trong khi coái quay troän, ñoå daàn löôïng nöôùc coøn laïi ñeå ñaûm baûo ñoä löu ñoäng vaø ñoä deûo cuûa vöõa. + Khi duøng phuï gia thì vieäc troän phuï gia phaûi thöïc hieän theo söï chæ daãn cuûa ngöôøi saûn xuaát phuï gia. + Trong quaù trình troän ñeå traùnh beâ toâng baùm dính vaøo thuøng troän, cöù sau 2 giôø laøm vieäc caàn ñoå vaøo thuøng troän toaøn boä coát lieäu lôùn vaø nöôùc cuûa moät meû troän vaø quay maùy troän khoaûng 5 phuùt, sau ñoù cho caùt vaø xi maêng vaøo troän tieáp theo thôøi gian ñaõ qui ñònh . 3. Vaän chuyeån vöõa beâtoâng: ÔÛ treân ta bieát khoái löôïng beâtoâng cho moãi ñôït laø raát lôùn, vieäc saûn xuaát beâtoâng taïi coâng tröôøng laø khoâng hôïp lyù. Beâtoâng caàn ñöôïc saûn xuaát taïi nhaø maùy, do vaäy phöông aùn vaän chuyeån beâtoâng laø duøng phöông tieän cô giôùi. Duøng caàn truïc, hay maùy bôm coù oáng voøi voi ñeå ñoå beâtoâng caùc caáu kieän treân cao. Vieäc vaän chuyeån hoãn hôïp vöõa beâ toâng töø nôi troän ñeán nôi ñoå caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau : - Söû duïng phöông tieän vaän chuyeån hôïp lyù, traùnh ñeå hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng, bò chaûy nöôùc xi maêng hoaëc bò maát nöôùc do naéng . - Söû duïng thieát bò, nhaân löïc vaø phöông tieän vaän chuyeån caàn boá trí phuø hôïp vôùi khoái löôïng, toác ñoä troän, ñoå vaø ñaàm beâ toâng . - Thôøi gian cho pheùp hoãn hôïp beâ toâng trong quaù trình vaän chuyeån caàn ñöôïc xaùc ñònh baèng thí nghieäm treân cô sôû ñieàu kieän thôøi tieát, loaïi xi maêng vaø phuï gia söû duïng töùc laø phuï thuoäc vaøo tính ninh keát mau chaäm cuûa xi maêng söû duïng, thöôøng khoâng neân laâu quùa 1 giôø. - Khi duøng thuøng treo ñeå vaän chuyeån thì hoãn hôïp beâ toâng ñoå vaøo thuøng khoâng ñöôïc vöôït quaù (65 ¸ 90)% dung tích thuøng . - Neáu vaän chuyeån baèng thieát bò chuyeân duøng vöøa ñi vöøa troän thì coâng ngheä vaän chuyeån ñöôïc xaùc ñònh theo thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò söû duïng . - Khi vaän chuyeån vöõa beâ toâng baèng maùy bôm thì caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: + Ñoä lôùn coát lieäu bò haïn cheá, ñöôøng kính cuûa soûi ñaù khoâng ñöôïc vöôït quaù 1/3 ñöôøng kính oáng daãn . + Ñoä suït cuûa vöõa beâ toâng phaûi ôû trong giôùi haïn qui ñònh laø : (4 ¸ 10)cm . + Maùy khoâng ñöôïc ngöøng hoaït ñoäng quaù laâu giôø , neáu ngöøng quaù laâu thì cöù 10 phuùt cho maùy bôm chaïy vaøi ñôït bôm ñeå khoûi taéc oáng. Neáu phaûi ngöøng hoaït ñoäng treân 2 giôø thì phaûi thoâng saïch oáng baèng nöôùc . 4. Ñuùc beâtoâng: Tröôùc khi tieán haønh moät ñôït ñuùc beâ toâng naøo cuõng phaûi tieán haønh moät soá coâng vieäc sau : - Tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn phaûi kieåm tra, nghieäm thu vaùn khuoân, coát theùp, heä thoáng saøn thao taùc ñaõ ñaït ñeán caùc tieâu chuaån kyõ thuaät hay chöa. Neáu taát caû caùc tieâu chuaån ñeà ra ñaõ ñaït ñöôïc yeâu caàu thì ghi vaøo vaên baûn, hoà sô - Phaûi laøm saïch vaùn khuoân , coát theùp ñeå laâu ngaøy seõ baån, doïn raùc röôûi, suõa chöûa caùc khuyeát taät , sai soùt neáu co.ù - Phaûi töôùi nöôùc vaùn khuoân ñeå vaùn khuoân khoâng huùt maát nöôùc xi maêng (neáu duøng vaùn khuoân goã. - Khi ñoå vöõa beâ toâng leân lôùp vöõa khoâ ñaõ ñoå tröôùc thì phaûi laøm saïch maët beâ toâng töôùi vaøo ñoù nöôùc hoà xi maêng roài ñoå beâ toâng môùi vaøo. - Phaûi coù keá hoaïch cung öùng ñuû vöõa beâ toâng ñeå ñoå lieân tuïc trong moät ca, moät kíp. Vieäc ñoå beâ toâng caàn ñaûm caùc yeâu caàu sau : - Khaû naêng thi coâng, neáu khoái löôïng beâtoâng quaù lôùn. Tröôùc khi ñoå beâtoâng moùng thì caàn chuaån bò lôùp beâtoâng loùt. Lôùp loùt naøy laøm baèng beâtoâng maùc 150, daøy 10 cm. Lôùp loùt coù taùc duïng laøm baèng ñaùy moùng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thi coâng ñaët coát theùp moùng, ñoàng thôøi khoâng cho ñaát neàn huùt nöôùc ximent khi ñoå beâtoâng moùng. - Ñoå beâtoâng nhöõng keát caáu coâng trình caàn phaûi tieán haønh theo höôùng vaø theo lôùp nhaát ñònh. Ñoå beâtoâng moãi lôùp daøy 20-30 cm,roài ñaàm ngay.Vôùi nhöõng keát caáu khoái lôùn phaûi tieán haønh ñoå thaønh nhieàu lôùp choàng leân nhau. Ñeå coù söï lieân keát toaøn khoái giöõa caùc lôùp beâtoâng thì phaûi raûi lôùp beâtoâng môùi leân lôùp beâtoâng cuõ tröôùc khi lôùp naøy ninh keát. Do yeâu caàu nhö vaäy ta phaûi khoáng cheá maët baèng thi coâng theo lôùn thì ta chia thaønh nhieàu khoái nhoû. Ñaây laø cô sôû ñeå ta phaân ñôït, phaân ñoaïn hôïp lyù. - Ñoå beâtoâng coät töø treân cao xuoáng, chaân coät hay bò roã do caùc haït soûi ñaù rôi töø treân cao xuoáng, ñoïng doàn ôû ñaây.vaäy neân ñoå beâtoâng chaân coät baèng loaïi vöõa soûi nhoû, daày ñoä 30 cm, khi ñoå caùc lôùp beâtoâng sau soûi ñaù lôùn seõ rôi vuøi vaøo trong lôùp vöõa naøy laøm cho noù coù thaønh phaàn bình thuôøng. - Khi ñoå beâtoâng saøn, muoán ñaûm baûo ñoä daày ñoàng ñeàu caàn ñoùng sô caùc moác truøng vôùi cao trình maët saøn. Khi ñuùc beâtoâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loã hôû baèng cao trình maët saøn. - Khoâng laøm sai leäch vò trí coát theùp, vò trí coáp pha, chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä. - Beâ toâng phaûi ñoå lieân tuïc cho tôùi khi hoaøn thaønh moät keát caáu naøo ñoù theo qui ñònh thieát keá. - Giaùm saùt chaët cheõ hieän töôïng coáp pha, ñaø giaùo vaø coát theùp trong quaù trình thi coâng ñeå coù theå xöû lyù kòp thôøi neáu coù söï coá xaûy ra. - Möùc ñoä ñoå ñaày hoãn hôïp beâ toâng vaøo coáp pha phaûi phuø hôïp vôùi soá lieäu tính toaùn, ñoä cöùng chòu aùp löïc ngang cuûa coáp pha do hoãn hôïp beâ toâng môùi ñoå gaây ra. - Khi trôøi möa phaûi che chaén, khoâng ñeå nöôùc möa rôi vaøo beâ toâng. Trong tröôøng hôïp ñoå beâ toâng quaù thôøi haïn qui ñònh thì phaûi ñôïi ñeán khi beâ toâng ñaït cöông ñoä 25 KG/cm2 môùi ñöôïc tieáp tuïc ñoå beâ toâng, tröôùc khi ñoå beâ toâng phaûi xöû lyù laøm nhaùm maët beâ toâng cuõ. Ñoå beâ toâng vaøo ban ñeâm vaø khi coù söông muø phaûi baûo ñaûm ñuû aùnh saùng ôû nôi troän vaø nôi ñoå beâ toâng . - Ñeå traùnh beâ toâng bò phaân taàng, chieàu cao rôi töï do cuûa hoãn hôïp beâ toâng khi ñoå khoâng vöôït quaù 1.5m. - Chieàu daøy moãi lôùp ñoå beâ toâng phaûi caên cöù vaøo naêng löïc troän, cöï ly vaän chuyeån, khaû naêng ñaàm, tính chaát cuûa keát caáu vaø ñieàu kieän thôøi tieát ñeå quyeát ñònh. · Ñoå beâ toâng moùng: - Tröôùc khi ñoå beâtoâng moùng caàn chuaån bò moät lôùp loùt neàn baèng beâtoâng ngheøo, taïo maët phaúng cho vieäc thi coâng coáp pha vaø coát theùp. Kieåm tra laïi kích thöôùc hoá moùng. Kieåm tra caùc mieáng keâ coát theùp, vieäc coá ñònh theùp ñöùng ôû coå moùng, kieåm tra laïi tieâm, coát ñoå beâtoâng baûn ñeá moùng. Kieåm tra maùy troän, maùy ñaàm, phöông tieän vaän chuyeån, nhaân löïc. - Moùng coù ñoä saâu nhoû, ta ñoå tröïc tieáp. - Ñoå beâtoâng tieán haønh theo töøng lôùp ngang, moãi lôùp töø 20-30cm. - Ñeå ñaûm baûo lieân keát toát giöõa caùc lôùp beâtoâng, phaûi ñoå lôùp beâtoâng treân choàng leân lôùp beâtoâng döôùi tröôùc khi lôùp döôùi baét ñaàu lieân keát. · Ñoå beâ toâng coät : - Coät coù chieàu cao treân 4m ta phaûi môû nhöõng cöûa nhoû treân thaân coät ôû nhöõng ñoä cao thích hôïp (thöôøng caùch nhau 1,5 ñeán 2m). - Vôùi nhöõng cöûa nhoû naøy ta coù theå: + Ñaët loït ñaàu phía döôùi cuûa oáng voøi voi vaøo trong (coøn ñaàu treân gaén döôùi pheåu roùt ñaët töø treân saøn coâng taùc ngang vôùi caùc daàm) ñeå truùt beâtoâng xuoáng. + Laøm hoäp vuoâng (hay hoäp hình neâm) ñaët döôùi ñaùy cöûa nhoû ñeå roùt vöõa beâtoâng vaøo trong coät. - Ñoå beâ toâng coät töø treân cao xuoáng , chaân coät hay bò roã, vì soûi ñaù töø treân cao xuoáng ñoïng daàn ôû ñaùy. Vì vaäy, neân ñoå beâ toâng chaân coät baèng loaïi vöõa coù coát lieäu nhoû, daøy 30cm, khi ñoå caùc ñôït beâ toâng sau soûi ñaù lôùn seõ rôi vuøi vaøo lôùp vöõa naøy laøm cho noù coù thaønh phaàn bình thöôøng. · Ñoå beâ toâng daàm, saøn : - Caàn ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi theo töøng lôùp ngang, moãi lôùp daøy 20¸30cm vaø ñaàm ngay. Ñoái vôùi keát caáu saøn thì chæ caàn ñoå moät lôùp. Ñoái vôùi keát caáu daàm thì neân ñoå thaønh lôùp theo kieåu baäc thang. khoâng neân ñoå töøng lôùp chaïy suoát chieàu daøi daàm. - Ñoå beâ toâng trong daàm tröôùc roài môùi ñoå beâ toâng ra saøn . - Khi ñuùc beâ toâng saøn, ñeå baûo ñaûm ñoä daøy ñoàng ñeàu ta ñoùng sô nhöõng moùc cöõ vaøo coáp pha saøn, meùp treân coïc moác truøng vôùi cao trình saøn. Khi ñuùc beâ toâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loå hôû ñoàng thôøi laø maët saøn . 5. Coâng taùc ñaàm beâtoâng : Choïn phöông aùn ñaàm beâtoâng baèng cô giôùi. Öu ñieåm cuûa ñaàm cô giôùi: duøng ñaàm cô giôùi coù nhöõng öu ñieåm öu vieät so vôùi ñaàm thuû coâng nhö sau: - Coù theå duøng ñöôïc vöõa beâtoâng khoâ (ñoä suït nhoû) neân tieát kieäm xi maêng töø 10 ñeán 15%. - Ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian ñoâng cöùng cuûa beâtoâng neân choùng thaùo gôõ ñöôïc coáp pha. - Do giaûm ñöôïc ximaêng trong vöõa beâtoâng neân giaûm ñöôïc co ngoùt cuûa beâtoâng vaø do ñoù ít bò khe nöùt - Do giaûm ñöôïc nöôùc trong vöõa beâtoâng neân cöôøng ñoä vaø ñoä choáng thaám cuûa beâtoâng seõ ñöôïc taêng leân nhieàu. - Giaûm ñöôïc tôùi 3 laàn löôïng coâng nhaân caàn ñaàm, so vôùi phöông phaùp thuû coâng. Muïc ñích cuûa vieäc ñaàm beâ toâng laø ñeå baûo ñaûm beâ toâng ñöôïc ñoàng nhaát, ñaëc chaéc, khoâng coù hieän töông phaân taàng, roãng ôû beân trong vaø roã ôû beân ngoaøi, vaø ñeå beâ toâng baùm chaët vaøo coát theùp . Ñaàm beâ toâng phaûi baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau : - Thôøi gian ñaàm moät choã tuøy thuoäc vaøo ñoä ñaëc cuûa vöõa vaø khaû naêng maïnh hay yeáu cuûa maùy ñaàm. Daáu hieäu chöùng toû ñaõ ñaàm xong moät choã laø vöõa beâ toâng khoâng suït luùn, boït khí khoâng noåi leân nöõa, maët treân baèng phaúng vaø baét ñaàu thaáy coù nöôùc xi maêng noåi leân. - Ñaàm xong moät choã phaûi ruùt ñaàm duøi leân töø töø ñeå vöõa beâ toâng kòp laáp ñaày loå ñaàm, khoâng cho khoâng khí loït vaøo. - Khoaûng caùch giöõa caùc choã caém ñaàm khoâng ñöôïc lôùn hôn 1.5 laàn baùn kính aûnh höôûng cuûa ñaàm, ñeå baûo ñaûm caùc vuøng ñöôïc ñaàm truøng leân nhau, khoâng boû soùt . - Khi caàn ñaàm laïi beâ toâng thích hôïp laø 1.5¸2 giôø sau khi ñaàm laàn nhaát. - Khoâng duøng ñaàm duøi ñeå dòch chuyeån ngang beâ toâng trong coáp pha vaø traùnh va chaïm vaøo coát theùp ñeå traùnh hieän töôïng cô caáu beâ toâng trong thôøi gian ninh keát bò phaù vôõ. 6. Caùch thöùc baûo döôõng beâtoâng: Baûo döôõng beâtoâng môùi ñuùc xong laø taïo ñieàu kieän toát nhaát cho söï ñoâng keát cuûa beâtoâng ñoù. Phaûi che betoâng khoûi bò naéng to, möa raøo, ñoàng thôøi phaûi giöõ cho maët beâ toâng khoâng bò khoâ quaù nhanh. Thöôøng phuû leân maët beâ toâng môùi ñuùc nhöõng bao taûi öôùt, rôm raï öôùt, muøn cöa, caùt aåm. Haøng ngaøy töôùi nöôùc thöôøng xuyeân leân maët beâ toâng vaø leân maët coáp pha. Thôøi gian töôùi nöôùc tuøy thuoäc thôøi tieát vaø loaïi ximaêng, thöôøng trong khoaûng 7¸14 ngaøy. Sau khi ñuùc beâ toâng xong khoâng ñöôïc ñi laïi vaø ñaët coáp pha, döïng daøn giaùo vaø va chaïm maïnh leân beâ toâng tröôùc khi noù ñaït cöôøng ñoä 25KG/cm2 (muøa ñoâng phaûi sau 3¸4 ngaøy, muøa heø thì sau 1¸2 ngaøy) . 7. Thaùo dôõ coáp pha: Thôøi gian thaùo dôõ coáp pha phuï thuoäc vaøo toác ñoä ninh keát cuûa ximaêng, nhieät ñoä khí trôøi, loaïi keát caáu coâng trình vaø tính chaát chòu löïc cuûa coáp pha thaønh hay coáp pha ñaùy. Khi vöõa beâ toâng baét ñaàu ñoâng keát thì aùp löïc cuûa noù leân coáp pha thaønh giaûm daàn ñeán trieät tieâu haún. Vaäy coù theå dôõ coáp pha thaønh khi beâ toâng ñaït ñoä cöùng maø maët vaø caïnh meùp cuûa caáu kieän khoâng coøn bò hö hoûng söùt meû khi boác dôõ coáp pha, coù nghóa laø khi beâ toâng ñaõ ñaït 25% cöôøng ñoä thieát keá . Trong trình töï thaùo dôõ vaùn khuoân, noùi chung caáu kieän laép tröôùc thì thaùo sau, vaø caáu kieän laép sau thì thaùo tröôùc . Trình töï thaùo dôõ coáp pha moät nhaø khung beâtoâng coát theùp coù daàm söôøn nhö sau: - Dôõ coáp pha coät . - Dôõ taám rieåu, thanh choáng neïp, neïp ñôõ vaø thanh giaù ñôõ . - Dôõ caùc taám coáp pha saøn , baét ñaàu töø taám ngoaøi cuøng saùt vôùi vaùn daàm. - Dôõ coáp pha thaønh cuûa daàm . - Thu doïn caùc thanh choáng , dôõ coáp pha ñaùy daàm . IX. TÍNH NHU CAÀU VEÀ MAÙY THI COÂNG: 1. Choïn maùy ñaøo ñaát: Choïn maùy ñaøo gaàu ngöûa coù : Dung tích gaàu : 2 m3 Naêng suaát moät ca maùy laø: 670 m3/ ca Maùy ñaøo coù 3 coâng nhaân phuïc vuï Khoái löôïng ñaát phaûi ñaøo laø: 27126,37 m3 Ñaát töø treân bôø ñoå xuoáng laáp hoá, theo ñònh möùc laø 5,5 m3 cho moät coâng. Khoái löôïng ñaøo ñöôøng khoaûng 300 m3. Vaäy soá coâng laáp ñöôøng laø: = 55 coâng laáp ñöôøng Thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc ñaát laø: = 41 ca Soá coâng lao ñoäng ñeå ñaøo 1m3 ñaát laø: = 0,007 coâng/m3 2. Choïn caàn truïc thaùp : Caàn truïc thaùp ñöôïc choïn caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu sau : Ñoä cao : coù theå ñöa vaät lieäu ñeán vò trí cao nhaát cuûa coâng trình , ñaûm baûo moät khoaûng caùch an toaøn . Taàm vôùi : coù theå bao quaùt toaøn boä phaïm vò coâng tröôøng ñang thi coâng . Söùc truïc : coù theå naâng caáu kieän coù troïng löôïng lôùn nhaát vôùi taàm vôùi lôùn nhaát. Vò trí ñaët caàn truïc thaùp : ñaûm baûo thi coâng thuaän lôïi , khoâng laøm vöôùng víu caùc phöông tieän thi coâng khaùc , goùc xoay khi vaän chuyeån laø nhoû nhaát . Ngoaøi ra , coøn phaûi baûo ñaûm taàm vôùi cuûa caàn truïc vöôn tôùi ñöôïc caùc kho baõi vaät lieäu , caùc baõi taäp keát caáu kieän . · Xaùc ñònh caùc thoâng soá choïn caàn truïc thaùp : Ñoä cao naâng caàn thieát : [H] /H = hct + hat + hck + h1 Trong ñoù : hct = 16 m : chieàu cao coâng trình . hat = 1.0 m : chieàu cao an toaøn . hck = 1.7 m : chieàu cao caáu kieän (choïn tröôøng hôïp khi söû duïng caàn truïc ñeå caåu daøn giaùo). ht = 1.0 m : chieàu cao treo buoäc . => [H] /16 + 1 + 1.7 + 1 = 19.7 m Choïn caàn truïc thaùp NT – 421 coù: Chieàu cao naâng vaät : H = 23 m Baùn kính quay: R =30 m Söùc truïc : Q= 1,5 T Vaän chuyeån vaät ra vaøo tay caàn : v=38 m/phuùt Vaän toác quay quanh truïc: v = 0.4 voøng/phuùt Vaän toác leân : vnaâng = 6m/phuùt Vaän toác haï : vhaï = 35m/phuùt · Tính naêng suaát caàn truïc trong moät ca ñoå beâ toâng : (m3/ca) Trong ñoù : + q = 1,5 T : söùc truïc . + Kt = 0.8 : heä soá söû duïng caàn truïc theo thôøi gian . + n : soá laàn caåu trong moät ca , + Vôùi : + tm = 2 phuùt : thôøi gian oån ñònh caàn truïc , môû vaø ñoùng thuøng vöõa . + h = 19,7 m : chieàu cao lôùn nhaát caàn naâng vaät leân . + i = 0.5 voøng . = 8,35 phuùt . => = 57,48 laàn/ca . Vaäy : N = 1,5 x 57,48 x 0,8 = 86.4 T/ca . = 27,6 m3/ca . 3. Choïn maùy troän beâtoâng : Theo keát quaû tính toaùn naêng suaát ñoå beâ toâng cuûa caàn truïc laø 27,6m3/ca . Ta choïn maùy troän beâ toâng SB – 30V coù caùc tính naêng kyõ thuaät nhö sau : Dung tích thuøng troän : 250 lít . Dung tích thaønh phaåm : 165 lít . ttroän = 60 giaây. Coâng suaát ñoäng cô : 4.1KW. Naêng suaát maùy troän laø : (m3/h) Trong ñoù : + e = 250 lít : dung tích maùy troän . + n : soá meû troän trong moät giôø , + T : laø thôøi gian ñoå coát kieäu vaøo coái , thôøi gian troän vaø thôøi gian ñoå vöõa beâ toâng khoûi coái troän. Tra baûng vôùi dung tích maùy troän 250 lít T = 115 giaây => = 33 meû/h + K1 : heä soá thaønh phaåm cuûa beâ toâng do co ngoùt. K1 = 0.65¸0.72 . => Choïn K1 = 0.69 . + K2 = 0.8 : heä soá söû duïng thôøi gian . Vaäy : m3/h . Naêng suaát trong moät giôø cuûa maùy troän : N = 4,554 x 8 = 36,432m3/ca > Ncaàn truïc => Baûo ñaûm cung caáp vöõa beâ toâng co caàn truïc . 4. Choïn xe troän beâtoâng : Choïn xe troän beâ toâng vôùi maõ hieäu : CXZ46PM (haõng DAEWOO) , coù caùc thoâng soá sau : Dung tích hình hoïc : 10.7 m3 . Dung tích chöùa : 7 m3 . Ñoä nghieâng : 160 . Heä thoáng ñieàu khieån : thuûy löïc . Dung tích chöùa boàn nöôùc : 350 lít . 5. Choïn xe bôm beâtoâng : Choïn maùy bôm beâ toâng vôùi maõ hieäu : CPTM32 (haõng DAEWOO) , coù caùc thoâng soá sau : - Troïng löôïng : 22.2 T . - Bôm kyù hieäu : BSF3208 . - Phöông ñöùng : 31.6 m . - Phöông ngang : 28 m . - Dung tích boàn chöùa : 0.35 m3 . 6. Choïn xe oâ toâ chôû ñaát : Choïn xe oâ toâ töï ñoå coù dung tích 7m3 , kyù hieäu : CXZ46RI (haõng DAEWOO). 7. Choïn ñaàm duøi : Choïn ñaàm duøi vôùi maõ hieäu : PHV-28 , coù caùc thoâng soá sau : Ñöôøng kính vaø chieàu daøi ñaàm duøi : 28´345 mm . Bieân ñoä rung : 2.2 mm . Ñoä rung : 12000¸14000 laàn/phuùt . Troïng löôïng : 1.2 KG . 8. Choïn maùy thaêng taûi : Do coâng trình coù maët baèng chaïy daøi, khoái löôïng coâng taùc lôùn, löôïng coâng nhaân ñoâng neân ta boá trí 2 maùy thaêng taûi hieäu PGM-7633 ñeå phoái hôïp vaân chuyeån vaät lieäu vaø coâng nhaân. Caùc ñaëc tính cuûa maùy : Chieàu cao naâng : 33m Söùc naâng : 0.3T Taàm vôùi : 3.5m Vaän toác naâng : 0.35m/s Coâng suaát ñoäng cô : 3.7KW Troïng löôïng maùy : 5.7T. Ngoaøi ra coøn söû duïng moät soá maùy:maùy haøn khi eùp coïc,maùy phaùt ñieän ,maùy bôm nöôùc ngaàm,maùy neùn khí, maùy phaù beâtoâng ,… Caùc maùy phuïc vuï coâng taùc traéc ñòa: maùy kinh vó, maùy chieáu ñöùng quang hoïc… X. LAÄP MAËT BAÈNG COÂNG TRÖÔØNG: 1. Caùc nguyeân taéc cô baûn khi thieát keá toång maët baèng xaây döïng: Toång bình ñoà coâng tröôøng laø maët baèng toång quaùt khu vöïc xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp, thuûy lôïi… trong ñoù ngoaøi nhöõng nhaø vónh cöûu vaø coâng trình vónh cöûu, coøn phaûi trình baøy nhaø cöûa, laùn traïi taïm, caùc xöôûng gia coâng, traïm cô khí söûa chöûa, caùc kho baõi, traïm ñieän nöôùc, maïng löôùi ñieän nöôùc, coáng raõnh ñöôøng xaù vaø nhöõng coâng trình taïm thôøi khaùc phuïc vuï thi coâng vaø sinh hoaït cuûa coâng nhaân. Toång bình ñoà coâng tröôøng coù theå phaân chia laøm nhieàu khu vöïc: -khu xaây döïng caùc coâng trình vónh cöõu -khu caùc xöôûng gia coâng vaø phuï trôï -khu kho baõi caát chöùa vaät lieäu, caáu kieän -khu coâng tröôøng khai thaùc vaät lieäu. -khu haønh chính -khu laùn traïi cho coâng nhaân Khi laäp toång bình ñoà coâng tröôøng phaûi caên cöù treân nhöõng nguyeân taéc sau: - Caàn boá trí caùc nhaø cöûa, coâng trình, maïng löôùi ñöôøng saù, ñieän nöôùc taïm thôøi treân coâng tröôøng sao cho chuùng phuïc vuï ñöôïc caùc ñòa ñieåm xaây döïng moät caùch thuaän lôïi . - Cöï ly vaän chuyeån vaät lieäu, baùn thaønh phaåm, caáu kieän phaûi ngaén, khoái coâng taùc boác dôû phaûi ít nhaát . - Khi boá trí caùc nhaø cöûa, coâng trình taïm caàn toân troïng caùc ñieàu kieän lieân quan kyõ thuaät, caùc yeâu caàu veà an toaøn lao ñoäng, luaät leä phoøng choáng hoûa hoaïn, ñieàu kieän veä sinh vaø söùc khoûe cuûa coâng nhaân. 2. Noäi dung thieát keá: Toång quaùt noäi dung thieát keá toång maët baèng xaây döïng bao goàm nhöõng vaán ñeà sau: - Xaùc ñònh vò trí cuï theå caùc coâng trình ñaõ ñöôïc quy hoaïch treân khu ñaát ñöôïc caáp ñeå xaây döïng . - Boá trí caàn truïc, maùy moùc, thieát bò xaây döïng . - Thieát keá heä thoáng giao thoâng phuïc vuï cho coâng tröôøng . - Thieát keá caùc kho baõi vaät lieäu, caáu kieän. - Thieát keá cô sôû cung caáp nguyeân vaät lieäu xaây döïng . - Thieát keá caùc xöôûng saûn xuaát vaø phuï trôï. - Thieát keá nhaø taïm treân coâng tröôøng. - Thieát keá maïng löôùi caáp nöôùc vaø thoaùt nöôùc. - Thieát keá maïng löôùi caáp ñieän. - Thieát keá heä thoáng an toaøn – baûo veä vaø veä sinh moâi tröôøng . 3. Phöông thöùc boá trí : Toång bình ñoà coâng tröôøng theå hieän caùc khu vöïc sau : - Khu vöïc xaây döïng coâng trình vónh cöûu : khoái nhaø chính - Caàn truïc thaùp ñöôïc duøng cho coâng taùc vaän chuyeån vaät lieäu leân cao ñöôïc boá trí vôùi baùn kính hoaït ñoäng bao quaùt coâng trình. - Maùy thaêng taûi ñeå vaän chuyeån vaät lieäu vaø coâng nhaân leân cao. - Khu caùc xöôûng gia coâng phuï trôï : xöôûng moäc, xöôûng gia coâng coát theùp (caét uoán theùp baèng maùy). - Khu kho baõi vaät lieäu ñöôïc boá trí ngoaøi khu vöïc xaây döïng cuûa coâng trình nhöng vaãn naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa caàn truïc . - Heä thoáng daøn giaùo an toaøn ñöôïc boá trí xung quanh coâng trình . - Heä thoáng raøo baûo veä ñöôïc toaøn boä phaïm vi coâng tröôøng . - Traïm bieán ñieän, maùy phaùt ñieän döï phoøng ñöôïc boá trí nôi coù ít ngöôøi qua laïi (traùnh xaûy ra tai naïn), caùc ñöôøng ñieän thaép saùng vaø chaïy maùy ñöôïc daãn ñi töø maùy bieán theá. - Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñöôïc boá trí taïm thôøi ñuû cung caáp cho thi coâng, sao cho khoâng gaây trôû ngaïi giao thoâng cuûa caùc phöông tieän, ñoàng thôøi deå thay ñoåi vò trí khi caàn thieát . - Hoïng nöôùc cöùu hoûa ñöôïc boá trí gaàn ñöôøng ñi. - Khu vöïc ñeå xe cho coâng nhaân vieân . - Khu haønh chính : Ban chæ huy coâng tröôøng, Y teá, Caên tin, nghæ tröa … Ban chæ huy coâng tröôøng laø boä phaän quan troïng, caàn coù dieän tích ñuû roäng thoaùng maùt taïo ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi cho ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, töø ñoù taêng naêng suaát laøm vieäc cuõng nhö baûo ñaûm söï chính xaùc vaø kòp thôøi cho vaán ñeà kyõ thuaät cuøng vôùi thôøi haïn thi coâng cuûa coâng trình. Phoøng y teá ñöôïc boá trí nôi saïch seõ, coù ñaày ñuû caùc yeâu caàu veà baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng, cuõng nhö phuïc vuï caùc tai naïn ñaùng tieác xaûy ra trong quaù trình thi coâng. Khu nhaø aên cuõng nhö khu nghæ ngôi buoåi tröa laø raát caàn thieát cho nhaân coâng cuûa coâng tröôøng. Coâng nhaân khoâng toán thôøi gian vaø söùc löïc khi phaûi tìm choã aên tröa, giaûm toái ña vieäc treã naõi vaøo buoåi chieàu, deã quaûn lyù nhaân söï vaø vaät tö ra vaøo coâng tröôøng. Sô ñoà maët baèng coâng tröôøng nhö sau: 1: Maùy thaêng taûi 6: Ñoáng caùt 11: Kho kín chöùa caùc vaät lieäu khaùc 2: Gaïch 7: Maùy troän vöõa 12: Laùn traïi coâng nhaân 3: Maùy uoán theùp 8: Kho voâi, xi maêng 13: Khu caáp nöôùc veä sinh 4: kho chöùa theùp 9: Baõi caáu kieän beâtoâng ñuùc saün 14: Xöôûng cô 5: Baõi coáp pha 10: Maïng löôùi caáp ñieän 15: Ban chæ huy, y xaù, phoøng hoïp X. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ PHOØNG HOÛA: 1. Khi thi coâng ñaøo ñaát: Hoá ñaøo ôû nôi ngöôøi qua laïi nhieàu hoaëc ôû nôi coâng coäng nhö phoá xaù, quaûng tröôøng, saân chôi … phaûi coù haøng raøo ngaên, phaûi coù baûng baùo hieäu, ban ñeâm phaûi thaép ñeøn ñoû. Tröôùc moãi kíp ñaøo phaûi kieåm tra xem coù nôi naøo ñaøo haøm eách , hoaëc coù vaønh ñaát cheo leo, hoaëc coù nhöõng veát nöùt ôû maùi doác hoá ñaøo; phaûi kieåm tra laïi maùi ñaát vaø caùc heä thoáng choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû …, sau ñoù môùi cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc. Khi trôøi naéng khoâng ñeå coâng nhaân ngoài nghæ ngôi hoaëc traùnh naéng ôû chaân maùi doác hoaëc ôû gaàn töôøng ñaát. Khi ñaøo nhöõng raõnh saâu, ngoaøi vieäc choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû, caàn löu yù khoâng cho coâng nhaân chaát nhöõng thuøng ñaát, soït ñaát ñaày quaù mieäng thuøng, phoøng khi keùo thuøng leân, nhöõng hoøn ñaát ñaù coù theå rôi xuoáng ñaàu coâng nhaân laøm vieäc döôùi hoá ñaøo. Neân daønh moät choã rieâng ñeå keùo caùc thuøng ñaát leân xuoáng, khoûi va chaïm vaøo ngöôøi. Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc ñaùy thuøng, daây caùp treo buoäc thuøng. Khi nghæ, phaûi ñaäy naép mieäng hoá ñaøo, hoaëc laøm haøng raøo vaây quanh hoá ñang ñaøo. Ñaøo nhöõng gieáng hoaëc nhöõng hoá saâu coù khi gaëp khí ñoäc ( CO ) laøm coâng nhaân bò ngaït hoaëc khoù thôû, khi naøy caàn phaûi cho ngöøng coâng vieäc ngay vaø ñöa gaáp coâng nhaân ñeán nôi thoaùng khí. Sau khi ñaõ coù bieän phaùp ngaên chaën söï phaùt sinh cuûa khí ñoäc ñoù, vaø coâng nhaân vaøo laøm vieäc laïi ôû choã cuõ thì phaûi cöû ngöôøi theo doõi thöôøng xuyeân, vaø beân caïnh ñoù phaûi ñeå döï phoøng chaát choáng khí ñoäc. Caùc ñoáng vaät lieäu chaát chöùa treân bôø hoá ñaøo phaûi caùch meùp hoá ít nhaát laø 0.5m. Phaûi ñaùnh baäc thang cho ngöôøi leân xuoáng hoá ñaøo, hoaëc ñaët thang goã coù tay vòn. Neáu hoá heïp thì duøng thang treo. Khi ñaøo ñaát baèng cô giôùi taïi thaønh phoá hay gaàn caùc xí nghieäp, tröôùc khi khôûi coâng phaûi tieán haønh ñieàu tra caùc maïng löôùi ñöôøng oáng ngaàm, ñöôøng caùp ngaàm… Neáu ñeå maùy ñaøo laàm phaûi maïng löôùi ñöôøng daây dieän cao theá ñaët ngaàm, hoaëc ñöôøng oáng daãn khí ñoäc cuûa nhaø maùy… thì khoâng nhöõng gaây ra hö hoûng caùc coâng trình ngaàm ñoù, maø coøn xaûy ra tai naïn cheát ngöôøi nöõa. Beân caïnh maùy ñaøo ñang laøm vieäc khoâng ñöôïc pheùp laøm nhöõng coâng vieäc gì khaùc gaàn nhöõng khoang ñaøo, khoâng cho ngöôøi qua laïi trong phaïm vi quay caàn cuûa maùy ñaøo vaø vuøng giöõa maùy ñaøo vaø xe taûi. Khi coù coâng nhaân ñeán gaàn maùy ñaøo ñeå chuaån bò doïn ñöôøng cho maùy di chuyeån, thì phaûi quay caàn maùy ñaøo sang phía beân, roài haï xuoáng ñaát. Khoâng ñöôïc pheùp cho maùy ñaøo di chuyeån trong khi gaàu coøn chöùa ñaát. Coâng nhaân laøm coâng taùc söûa sang maùi doác hoá ñaøo saâu treân 3m, hoaëc khi maùi doác aåm öôùt thì phaûi duøng daây löng baûo hieåm, buoäc vaøo moät coïc vöõng chaõi. 2. Khi thi coâng beâtoâng coát theùp : Khi thi coâng ñaët coáp pha, coát theùp , ñuùc beâ toâng phaûi thöôøng xuyeân xem daøn giaùo, caàu coâng taùc coù chaéc chaén vaø oån ñònh khoâng. Neáu thaáy chuùng baáp beânh, loûng leûo, lung lay thì phaûi söûa chöûa laïi caån thaän roài môùi cho coâng nhaân leân laøm vieäc. Treân thöïc teá daøn giaùo cao phaûi laøm haøng raøo tay vòn ñeå coâng nhaân khoûi teù. Khi laép nhöõng coáp pha treo ( nghóa laø khoâng coù daøn giaùo ) thì ngöôøi thôï phaûi ñeo daây löng an toaøn. Nhöõng maùy gia coâng coát theùp ( ñaùnh saïch, naén thaúng, caét uoán ) phaûi ñaët trong xöôûng coát theùp hoaëc ñaët trong moät khu vöïc coù raøo daäu rieâng bieät vaø phaûi do chính coâng nhaân chuyeân nghieäp söû duïng . Vieäc keùo thaúng coát theùp phaûi laøm ôû nôi coù raøo daäu caùch xa coâng nhaân ñöùng vaø ñöôøng qua laïi toái thieåu laø 3m. Tröôùc khi keùo phaûi kieåm tra daây caùp keùo vaø ñieåm noái daây keùo vaøo caùc ñaàu coát theùp. Khoâng ñöôïc caét coát theùp baèng maùy caét thaønh nhöõng ñoaïn nhoû ngaén hôn 30 cm, vì chuùng coù theå vaêng ra raát nguy hieåm. Ngöôøi thôï caïo gæ coát theùp baèng baøn chaûi saét phaûi ñeo kính baûo veä maét. Khi ñaët coát theùp vaøo daàm ngöôøi thôï khoâng ñöôïc ñöùng treân hoäp coáp pha ñoù, maø phaûi ñöùng töø moät saøn beân ñeå ñaët coát theùp vaøo coáp pha. Nôi ñaët coát theùp neáu coù ñöôøng daây ñieän chaïy qua thì phaûi coù bieän phaùp phoøng ngöøa söï va chaïm coát theùp vaøo daây ñieän. Khi caåu truïc coáp pha vaø coát theùp leân cao caàn kieåm tra caùc choå buoäc coù chaéc chaén khoâng. Khoâng cho ngöôøi ngoaøi lai vaõng ñeán choå ñang ñaët coát theùp, coáp pha, tröôùc khi chuùng ñöôïc lieân keát vöõng chaéc. Thaû coát theùp xuoáng hoá moùng baèng maùng, khoâng ñöôïc vöùt töø treân cao xuoáng . Chæ ñöôïc pheùp ñi qua treân coát theùp saøn theo ñöôøng vaùn goã, roäng khoaûng 0.3 – 0.4m, ñaët treân caùc nieãng. Caám khoâng ñöôïc döï tröõ coát theùp quaù nhieàu treân saøn coâng taùc. Ngöôøi thôï haøn coát theùp phaûi ñeo maët naï coù kính ñen ñeå ñôõ haïi maét vaø traùnh tia löûa haøn baén vaøo maét, thaân ngöôøi phaûi maëc loaïi quaàn aùo ñaëc bieät vaø tay phaûi ñeo gaêng. Khi caàn phaûi haøn ngoaøi trôøi, caàn phaûi che chaén cho caùc thieát bò haøn. Khi trôøi noåi möa gioâng thì phaûi ñình chæ coâng vieäc haøn . Khi haøn trong caùc ñöôøng oáng ngaàm hoaëc trong caùc beå chöùa kín phaûi baûo ñaûm vieäc quaït gioù thoâng khí vaø coù ñuû aùnh saùng. Khi haøn treân caùc daøn giaùo cao phaûi coù bieän phaùp baûo veä nhöõng ngöôøi beân döôùi khoûi nhöõng tia löûa haøn rôi xuoáng. Khi ñoå beâ toâng baèng caàn truïc chæ ñöôïc pheùp môû naép thuøng vöõa khi thuøng coøn caùch maët keát caáu khoâng quaù 1m. Ñaàm beâ toâng baèng maùy chaán ñoäng deã bò ñieän giaät, vaäy caàn phaûi tieáp ñòa voû maùy chaán ñoäng, ngöôøi thôï phaûi ñeo gaêng tay vaø ñi uûng cao su caùch ñieän. Daây ñieän phaûi treo cao ñeå khoûi vöôùng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNHA KHUNG TANG HAM.doc
Tài liệu liên quan