Tập đoàn kinh tế và mô hình công ty mẹ công ty con

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.2 Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế 2 1.1.2.1 Phương thức phân nhánh 2 1.1.2.2 Phương thức thâu tóm 2 1.1.3 Các hình thức liên kết của các tập đoàn kinh tế 4 1.1.3.1 Tập đoàn kinh tế liên kết theo hàng ngang 4 1.1.3.2 Tập đoàn kinh tế liên kết hàng dọc 5 1.1.3.3 Tập đoàn kinh tế liên kết hỗn hợp 5 1.1.4 Đặc điểm của tập đoàn kinh tế 6 1.1.4.1 Quy mô rất lớn về vốn, doanh thu, lao động, phạm vi hoạt động 6 1.1.4.2 Hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực 7 1.1.4.3 Về cơ cấu tổ chức 8 1.1.4.4 Về quản lý, điều hành 8 1.1.4.5 Về quan hệ nội bộ trong tập đoàn 8 1.1.5 Vai trò của tập đoàn kinh tế 9 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON Ở CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ 11 1.2.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ – công ty con 11 1.2.2 Đặc trưng của mô hình công ty mẹ – công ty con 12 1.2.3 Những ưu và nhược điểm của mô hình công ty mẹ – công ty con 13 1.2.3.1 Ưu điểm 13 1.2.3.2 Nhược điểm 14 1.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM 15 1.3.1 Sự ra đời TĐKT ở Việt Nam 15 1.3.2 Những thành quả và hạn chế 16 1.3.2.1 Những thành quả đạt được 16 1.3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục 19 Kết luận chương 1 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 THỜI KỲ 2002-2005 24 2.1.1. Giới thiệu khái quát Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 24 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1: 25 2.1.3. Thực trạng hoạt động SXKD của TCT Xây Dựng Số 1 trong giai đoạn từ 2002 đến 2005 26 2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005 27 2.1.3.2. Tình hình tài chính của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005 29 2.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CTM-CTC CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 31 2.2.1. Cơ cấu tổ chức 32 2.2.1.1. Công ty mẹ 33 2.2.1.2. Công ty con (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm trên 50%VĐL) 34 2.2.1.3. Công ty Liên Doanh (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm 50%VĐL) 35 2.2.1.4. Công ty liên kết (Vốn CTM– chiếm từ 50% trở xuống) 35 2.2.1.5. Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi 36 2.2.2. Mối quan hệ trong nội bộ TCT 37 2.2.2.1. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty phụ thuộc 37 2.2.2.2. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành viên hạch toán độc lập đã cổ phần hoá. 39 2.2.2.3. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi. 40 2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công Ty XD Số 1 năm 2006 sau khi chuyển đổi sang mô hình CTM-CTC. 41 2.2.4. Những mặt còn tồn tại của Mô hình CTM-CTC tại TCT Xây Dựng Số 1 2.2.4.1. Về phương thức thành lập 44 2.2.4.2. Về chiến lược sản xuất kinh doanh 44 2.2.4.3. Vấn đề cơ cấu quản lý và điều hành của công ty mẹ 45 2.2.4.4. Về đại điện chủ sở hữu 46 2.2.4.5. Về quan hệ nội bộ giữa các công ty trong toàn TCT 46 2.2.4.6. Về công tác báo cáo tài chính của toàn TCT 47 2.2.4.7. Về huy động vốn 47 Kết luận chương 2 48 CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. .49 3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TCT XÂYDỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH 49 3.1.1. Quan điểm 49 3.1.2. Mục tiêu 50 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH 50 3.2.1. Giải pháp chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT 50 3.2.1.1. Cổ phần hoá công ty mẹ 50 3.2.1.2. Cổ phần hóa các Công ty thành viên hạch toán độc lập đang trong quá trình chuyển đổi. 51 3.2.1.3. Kết nạp thành viên mới 53 3.2.1.4. Xây dựng cơ chế giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành viên trong TCT 54 3.2.1.5. Hoàn thiện cơ cấu quản lý và điều hành của CTM 54 3.2.1.6. Xây dựng quy chế hoạt động và chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn của CTM tại CTC 55 3.2.1.7. Thành lập công ty tài chính trong TCT 55 3.2.1.8. Nâng cao vai trò của Ban kiểm soát 56 3.2.1.9. Chuẩn hóa các hệ thống quản lý và xây dựng một mô hình thống nhất để áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên trong toàn TCT 57 3.2.2. Giải pháp phát triển Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT mạnh .58 3.2.2.1. Định hướng phát triển cho toàn Tổng công ty 58 3.2.2.2. Giải pháp về nhân sự 60 3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và và ứng dụng công nghệ mới 61 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 62 3.3.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý 62 3.3.2. Hoàn thiện luật kế toán 63 3.3.3. Ban hành luật doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. 63 Kết luận chương 3 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

doc68 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 09/09/2013 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập đoàn kinh tế và mô hình công ty mẹ công ty con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lieân doanh Meâ Koâng – laø tieàn thaân cuûa Coâng ty Meâ Koâng –chuyeån giao veà TCT khi giaûi theå Coâng ty Lieân doanh Meâ Koâng. Voán giao bao goàm: Tieàn maët, haøng toàn kho, phaûi thu khaùch haøng, taøi saûn coá ñònh, vaø taøi saûn khaùc… Ngoaøi ra, Coâng ty Meâ Koâng coøn ñuôïc pheùp vay voán taïi caùc toå chöùc tín duïng. Ñoái vôùi Coâng ty Coâng vieân nöôùc Caàn Thô: Voán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, veà voán coá ñònh laø toaøn boä taøi saûn ñöôïc hình thaønh töø quyeát toaùn voán ñaàu tö xaây döïng Döï aùn Coâng vieân nöôùc Caàn Thô tröôùc ñaây; voán löu ñoäng ban ñaàu TCT taïm öùng cho Coâng ty hoaït ñoäng. Coâng ty khoâng ñöôïc pheùp huy ñoäng voán döôùi moïi hình thöùc. Coâng ty Vieät Long: Ñeán thôøi ñieåm naøy TCT chöa giao voán cho ñôn vò. Coâng ty cuõng khoâng ñöôïc vay voán döôùi moiï hình thöùc neáu khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa TCT. Voán hoaït ñoäng cuûa ñôn vò toaøn boä do TCT öùng voán theo tieán ñoä hôïp ñoàng. Caùc hôïp ñoàng thi coâng xaây laép chuû yeáu cuûa coâng ty laø caùc hôïp ñoàng kyù keát vôùi TCT, TCT giao thaàu laïi cho ñôn vò töø caùc Coâng trình vaø Döï aùn ñaà tö cuûa TCT Haïch toaùn keá toaùn: Caùc coâng ty phuï thuoäc thöïc hieän cheá ñoä haïch toaùn phuï thuoäc. Ñònh kyø laäp baùo caùo taøi chính haøng quyù vaø haøng naêm noäp veà Vaên Phoøng TCT. Vaên Phoøng TCT seõ döïa treân baùo caùc taøi chính rieâng cuûa töøng ñôn vò ñeå laäp baùo caùo hôïp nhaát vôùi baùo caùo cuûa Vaên Phoøng TCT. Veà maët taøi chính: Caùc coâng ty phuï thuoäc hoaït ñoäng theo Phaân caáp taøi chính rieâng do TCT ban haønh cuï theå ñoái vôùi töøng Coâng ty. Vieäc xaây döïng quy cheá phaân caáp taøi chính cho caùc coâng ty phuï thuoäc khoâng coù quy luaät vaø khoâng theo chuaån möïc chung, coøn mang tính chuû quan. Veà phaân chia lôïi nhuaän: haøng naêm treân cô sôû baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò, TCT pheâ duyeät quyeát toaùn. Caên cöù vaøo baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc TCT pheâ duyeät, toaøn boä lôïi nhuaän hoaëc loã phaùt sinh trong naêm taøi chính phaûi chuyeån veà TCT. Sau khi hôïp nhaát keát quaû kinh doanh cuûa Vaên Phoøng TCT vaø caùc Coâng ty phuï thuoäc, phaàn lôïi nhuaän ñaït ñöôïc sau khi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp, TCT tieán haønh trích laäp caùc quyõ theo ñieàu leä cuûa TCT vaø theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc, phaân boå caùc quyõ cho caùc coâng ty phuï thuoäc treân cô sôû möùc ñoä ñoùng goùp cuûa töøng ñôn vò vaø söï ñieàu tieát voán cuûa Vaên Phoøng TCT vaø caùc Coâng ty phuï thuoäc. Chính trong chính saùch naøy theå hieän söï “caøo baèng” veà naêng suaát hoaït ñoäng vaø keát quaû kinh doanh cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân. Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán taâm lyù troâng chôø vaøo TCT ñoái vôùi caùc coâng ty keùm hieäu quaû, ngöôïc laïi gaây baát maõn ñoái vôùi caùc coâng ty kinh doanh coù hieäu quaû. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ coå phaàn hoaù. Veà phaùp lyù: Caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ coå phaàn hoaù coù tö caùch phaùp nhaân rieâng, hoaït ñoäng theo Luaät doanh nghieäp. Veà maët toå chöùc: Coâng ty thaønh vieân hoaït ñoäng theo ñieàu leä rieâng cuûa töøng Coâng ty. Cô caáu toå chöùc goàm HÑQT, Ban TGÑ vaø caùc phoøng ban chöùc naêng. Veà maët nhaân söï: HÑQT, BKS do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng boå nhieäm; Ban TGÑ do HÑQT boå nhieäm. Caùc Tröôûng, phoù phoøng caùc Phoøng ban chöùc naêng do TGÑ boå nhieäm. Veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh: Caùc coâng ty thaønh vieân hoaït ñoäng theo chieán löôïc kinh doanh rieâng leõ, khoâng theo ñònh höôùng chieán löôïc kinh doanh chung vôùi CTM. Ñaây laø nhöôïc ñieåm lôùn caàn ñöôïc khaéc phuïc trong thôøi gian tôùi, ñeå taän duïng ñöôïc söùc maïnh cuûa caû taäp ñoaøn. Veà voán: Voán cuûa caùc coâng ty coå phaàn thaønh vieân laø voán cuûa coå ñoâng. Neáu laø CTC thì coå ñoâng chieám coå phaàn chi phoái laø Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1, neáu laø CTLK thì TCT chieám thaáp hôn 50% VÑL. Haïch toaùn keá toaùn: Caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp, laäp baùo caùo taøi chính rieâng. Chòu traùch nhieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD tröôùc coå ñoâng. Veà maët taøi chính: Caùc coâng ty thaønh vieân töï chuû veà maët taøi chính. Ngoaøi nguoàn voán chuû sôû höõu, caùc coâng ty chuû ñoäng tìm taøi trôï tín duïng töø caùc toå chöùc tín duïng. Tuy nhieân, neáu trong quaù trình vay voán gaëp khoù khaên veà maët taøi saûn ñaûm baûo ñeå vay voán thì TCT coù theå hoã trôï baèng vieäc kyù hôïp ñoàng hay vaên baûn baûo laõnh vôùi caùc toå chöùc tín duïng ñeå ñaûm baûo cho caùc coâng ty thaønh vieân vay voán. Ñieàu naøy taïo ra ruûi ro tieàm taøng raát lôùn ñoái vôùi TCT. Hieän taïi, vieäc baûo laõnh vay voán naøy quaù traøn lan, TCT khoâng kieåm soaùt ñöôïc ñieàu naøy gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán uy tín cuûa TCT khi caùc coâng ty thaønh vieân khoâng ñaûm baûo nghóa vuï vay voán cuûa mình. Ñaây laø nhöõng toàn taïi töø raát laâu trong cô cheá quaûn lyù cuõ. Tuy nhieân sau khi caùc doanh nghieäp ñaõ coå phaàn hoaù, cô cheá naøy vaãn khoâng thay ñoåi. Veà phaân chia lôïi nhuaän: Caùc coâng ty thaønh vieân phaân chia lôïi nhuaän theo ñieàu leä cuûa Coâng ty vaø chòu traùch nhieäm chi traû coå töùc cho coå ñoâng theo ñieàu leä cuûa Coâng ty. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi. Ñeán thôøi ñieåm 31/12/2006, Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 coù 02 Coâng ty tröïc thuoäc ñoù laø Coâng Ty Kinh Doanh Vaø Phaùt Trieån Nhaø Cöûu Long vaø Coâng Ty Thi Coâng Cô Giôùi. Veà maët toå chöùc: Coâng ty thaønh vieân hoaït ñoäng theo ñieàu leä rieâng cuûa töøng Coâng ty. Cô caáu toå chöùc goàm Ban TGÑ vaø caùc phoøng ban chöùc naêng. Veà maët nhaân söï: Ban TGÑ do TCT boå nhieäm. Caùc Tröôûng, phoù phoøng caùc Phoøng ban chöùc naêng do TGÑ boå nhieäm. Veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh: Caùc coâng ty thaønh vieân hoaït ñoäng theo chieán löôïc kinh doanh rieâng leõ, khoâng coù chieán löôïc kinh doanh nhaát quaùn vôùi TCT Veà voán: Voán cuûa caùc CTC laø voán cuûa Nhaø nöôùc giao töø ban ñaàu, sau ñoù giao veà cho TCT quaûn lyù. Haïch toaùn keá toaùn: Caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp, laäp baùo caùo taøi chính rieâng. Chòu traùch nhieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD tröôùc TCT vaø tröôùc cô quan chuû quaûn laø Boä Xaây Döïng. Veà maët taøi chính: cuõng gioáng nhö quan heä giöõa TCT vaø caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ coå phaàn hoaù. Tuy nhieân, möùc ñoä phuï thuoäc vaøo TCT nhieàu hôn. Ñaëc bieäc laø Coâng Ty Thi Coâng Cô Giôùi ñang laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng nôï, coù nguy cô giaûi theå, neân tình hình taøi chính phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo TCT. Veà phaân chia lôïi nhuaän: Caùc coâng ty thaønh vieân phaân chia lôïi nhuaän theo quy ñònh cuûa DNNN vaø trích noäp TCT phuï phí quaûn lyù haøng naêm laø 0.5% doanh thu. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa Toång Coâng Ty XD Soá 1 naêm 2006 sau khi chuyeån ñoåi sang moâ hình CTM-CTC. BAÛNG 2.3: KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH CUÛA TCT SOÁ 1 NAÊM 2006 SAU KHI CHUYEÅN ÑOÅI SANG MOÂ HÌNH CTM-CTC. ÑVT: Trieäu ñoàng CHÆ TIEÂU 2005 2006 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 3,138,228 4,058,122 2. Caùc khoaûn giaõm tröø 910 277 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng (10 = 01 - 03) 3,137,318 4,057,844 4. Giaù voán haøng baùn 2,942,559 3,712,749 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng (20 = 10 - 11) 194,758 345,094 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 29,012 27,825 7. Chi phí taøi chính 86,621 94,401 8. chi phí baùn haøng 15,638 19,977 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 82,594 124,818 10. Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh 38,917 133,723 11. Thu nhaäp khaùc 49,416 70,899 12. Chi phí khaùc 34,523 65,243 13. Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31 - 32) 14,893 5,655 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50=30+40) 53,810 139,378 15. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 2,391 6,927 16.Thueá thu nhaäp hoaõn laïi - - 17. Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (60=50-51) 51,419 132,739 (Nguoàn: Baùo caùo taøi chính caùc naêm 2006 cuûa TCT XD Soá 1) BAÛNG 2.4: TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA TCT SOÁ 1 NAÊM 2006 SAU KHI CHUYEÅN ÑOÅI SANG MOÂ HÌNH CTM-CTC ÑVT: trieäu ñoàng CHÆ TIEÂU 2005 2006 A-TSLÑ & ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 2.657.798 3,191,937 I. VOÁN BAÈNG TIEÀN 138.719 273,294 II. ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 186.719 80,210 III. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU 1.384.206 1,599,932 IV. HAØNG TOÀN KHO 761.017 978,181 V. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG KHAÙC 187.474 260,318 B - TSCÑ & ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 1.262.781 1,226,354 I. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH 311.419 275,437 II. ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 413.001 505,572 III. CHI PHÍ XDCB DÔÛ DANG 477.124 353,739 IV. TAØI SAÛN DAØI HAÏN KHAÙC 61.238 91,604 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 3.920.579 4,418,292 A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ 3.503.154 3,885,650 I. NÔÏ NGAÉN HAÏN 2.727.047 3,220,230 II. NÔÏ DAØI HAÏN 704.444 665,419 III. NÔÏ KHAÙC 71.663 - B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 417.425 532,641 I. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 312.793 527,372 II. NGUOÀN QUYÕ KHAÙC 104.632 5,269 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 3.920.579 4,418,292 (Nguoàn: Baùo caùo taøi chính caùc naêm 2006 cuûa TCT XD Soá 1) Qua baûng keát quaû kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 naêm 2006, chuùng ta thaáy coù söï taêng tröôûng ôû taát caû caùc chæ tieâu. Nguyeân nhaân laø ñeán cuoái naêm 2006, taát caû caùc coâng ty thaønh vieân cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 ñaõ tieán haønh coå phaàn hoaù, chæ coøn laïi Coâng ty Phaùt trieån vaø kinh doanh nhaø Cöûu Long vaø Coâng Ty Thi Coâng Cô Giôùi. Taát caû caùc Coâng ty ñeàu hoaït ñoäng coù hieäu quaû sau khi coå phaàn hoaù. Töø keát quaû naøy moät laàn nöõa khaúng ñònh söï ñuùng ñaén cuûa quyeát ñònh coå phaàn hoaù caùc Coâng ty nhaø nöôùc cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 noùi rieâng vaø cuûa caû nöôùc noùi chung. Nhöõng maët coøn toàn taïi cuûa Moâ hình CTM-CTC taïi TCT Xaây Döïng Soá 1 Veà phöông thöùc thaønh laäp Xuaát phaùt töø vieäc thaønh laäp TCT theo QÑ 995/QÑ-BXD ngaøy 20/11/95 treân cô sôû toå chöùc laïi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 tröôùc ñaây vaø moät soá ñôn vò do Boä Xaây Döïng tröïc tieáp quaûn lyù, tieáp ñeán laø vieäc chuyeån ñoåi TCT sang hoaït ñoäng theo Moâ hình CTM-CTC theo quyeát ñònh soá 386/QÑ-BXD ngaøy 09/03/2006. Caû hai cô sôû thaønh laäp treân ñeàu laø theo quyeát ñònh haønh chính, khoâng treân nguyeân taéc töï nguyeän, khoâng döïa treân cô sôû ñaàu tö voán. Vì vaäy khoâng gaén keát ñöôïc quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa caùc chuû theå trong toaøn TCT. Trong khi ñoù caùc TÑKT treân theá giôùi ñuôïc hình thaønh treân cô sôû cuûa quaù trình taäp trung voán cuûa caùc doanh nghieäp vaø yeâu caàu khaùch quan cuûa thò tröôøng, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi gaén keát vôùi nhau ñeå cuøng phaùt trieån baèng hình thöùc hôïp nhaát, saùt nhaäp hay mua laïi giöõa caùc doanh nghieäp gioáng nhau hoaëc khaùc nhau veà ngaønh ngheà vaø lónh vöïc hoaït ñoäng. Veà chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh Hoaït ñoäng cuûa TCT chöa thöïc söï laø moät thöïc theå kinh teá thoáng nhaát. Vì vaäy chöa phaùt huy ñöôïc söùc maïnh toång hôïp cuûa toaøn TCT. Veà nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa caùc TÑKT, CTM ñieàu haønh vaø quaûn lyù döïa treân chieán löôïc kinh doanh chung cuûa caû taäp ñoaøn. Ngöôïc laïi, ñeán nay toaøn TCT chöa xaây döïng ñöôïc chieán löôïc kinh doanh chung. Do khoâng coù chieán löôïc vaø muïc tieâu kinh doanh chung cho söï phaùt trieån cuûa toaøn TCT, moãi Coâng ty thaønh vieân coù moät muïc tieâu hoaït ñoäng rieâng, hoaït ñoäng moät caùch rieâng leû ñoäc laäp nhau vaø coù söï truøng laép trong lónh vöïc kinh doanh, khoâng phaân khuùc thò tröôøng giöõa caùc thaønh vieân trong toaøn TCT. Chính ñieàu naøy gaây neân tình traïng caïnh tranh noäi boä giöõa caùc Coâng ty thaønh vieân vôùi nhau vaø caïnh tranh caû vôùi CTM. Ví duï ñieån hình laø Coâng ty C&T laø CTC vaø CTM cuøng hoaït ñoäng trong lónh vöïc cung caáp vaät tö. Vì khoâng phaân khuùc thò tröôøng, daãn ñeán tình traïng, cuøng moät coâng trình, caû hai ñôn vò cuøng tieáp thò vaø chaøo giaù. Ñieàu naøy khoâng nhöõng gaây taùc ñoäng xaáu trong quan heä noäi boä, ñoàng thôøi coøn taïo moät caùi nhìn khoâng toát cuûa khaùch haøng ñoái vôùi TCT. Ñònh höôùng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa TCT ñöôïc xaây döïng treân cô sôû keá hoaïch SXKD haøng naêm cuûa töøng ñôn vò thaønh vieân coäng goäp laïi ñeå baùo caùo Boä Xaây Döïng, vieäc naøy hoaøn toaøn mang tính hình thöùc khoâng coù söï ñaàu tö vaøo chieàu saâu thöïc söï. Vaán ñeà cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty meï TCT ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC. Veà baûn chaát, cô caáu toå chöùc cuûa TCT gaàn nhö vaãn theo moâ hình cuõ. TCT hoaït ñoäng theo Moâ hình CTM-CTC chæ veà maët hình thöùc. TCT chöa xaây döïng ñöôïc boä maùy ñeå phuïc vuï vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng chung cuûa toaøn TCT. Boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh vaø caùc boä phaän chuyeân moân nghieäp vuï cuûa TCT chuû yeáu chæ phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD taïi CTM. Vì vaäy, coâng taùc quaûn lyù chung ñeå vaän haønh toaøn heä thoáng cuûa toaøn TCT chöa ñaït hieäu quaû, chæ mang tính hình thöùc. Rieâng coâng taùc baùo caùo quaûn trò toaøn TCT cuõng khoâng coù tính heä thoáng vaø thöôøng xuyeân, chaát löôïng baùo caùo cung caáp raát thaáp, khoâng coù ñoä tin caäy cao, vì vaäy khoâng cung caáp ñöôïc thoâng tin cho HÑQT vaø Ban Laõnh Ñaïo TCT ñeå thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lyù trong toaøn TCT. Veà ñaïi ñieän chuû sôû höõu Thöôøng caùc ñaïi ñieän chuû sôû höõu cuûa CTM taïi CTC laø thaønh vieân trong HÑQT cuûa CTC. Tuy nhieân, haàu heát hoï khoâng thöïc hieän ñuùng nghóa vuï cuûa mình ñoái vôùi CTM. Vì moïi quyeàn lôïi cuûa ngöôøi ñaïi dieän chuû sôû höõu voán cuûa CTM taïi CTC gaén lieàn vôùi keát quaû SXKD cuûa CTC, neân hoï chæ thöïc hieän chöùc naêng ñieàu haønh, quaûn lyù CTC ñeå ñaûm baûo hieäu quaû rieâng leû cuûa CTC maët duø hieäu quaû cuûa CTC ñoù coù maâu thuaãn vôùi lôïi ích cuûa CTM vaø cuûa caû taäp ñoaøn. Veà quan heä noäi boä giöõa caùc coâng ty trong toaøn TCT Veà moái quan heä giöõa Toång Coâng Ty vaø caùc coâng ty phuï thuoäc coøn nhieàu baát caäp: Chöa khoa hoïc, khoâng chuyeân nghieäp, keùm thoáng nhaát, mang tính chuû quan…Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán coâng taùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa TCT ñoái vôùi caùc coâng ty phuï thuoäc vaø gaây aûnh höôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa caû CTM. Veà moái quan heä giöõa TCT vaø caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi vaø quan heä TCT vaø caùc coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ thöïc hieän chuyeån ñoåi khoâng coù söï khaùc bieät lôùn. Chính vì vaäy TCT chöa thoaùt khoûi caùch quaûn lyù theo moâ hình cuõ, ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa toaøn TCT. Moái quan heä naøy coøn raát phöùc taïp pha troän giöõa quan heä theo kieåu cuõ-Moâ hình TCT vaø moät phaàn laïi theo moâ hình môùi CTM-CTC cuûa TÑKT. Ñieàu naøy gaây khoù khaên trong ñònh höôùng phaùt trieån cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân noùi rieâng vaø cuûa caû taäp ñoaøn noùi chung. Chính söï khoâng nhaát quaùn naøy gaây moät soá vöôùng maéc trong quaù trình phaùt trieån cuûa toaøn TCT. Maëc duø ñaõ chuyeån ñoåi sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC, nhöng quan heä giöõa TCT vôùi caùc coâng ty thaønh vieân vaãn coøn toàn taïi kieåu quan heä caáp treân – caáp döôùi. Chính kieåu quan heä naøy ñaõ daãn ñeán tình traïng chuû quan, yû laïi cuûa caùc CTTV. Maëc duø caùc CTTV ñaõ coå phaàn hoaù vaãn coøn taâm lyù troâng chôø vaøo söï hoã trôï cuûa CTM veà voán, thò tröôøng… Hoï khoâng töï chuû trong vieäc tìm kieám thò tröôøng. Phaàn lôùn hoaït ñoäng SXKD chính, doanh thu chính cuûa caùc CTC ñeàu töø caùc hôïp ñoàâng xaây laép do CTM giao thaàu laïi. Trong toaøn TCT, chæ coù Coâng ty C&T vaø Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng Soá 5 laø töï môû roäng SXKD sang lónh vöïc kinh doanh vaät tö vaø kinh doanh caên hoä cao caáp, neân hai ñôn vò naøy hoaït ñoäng khaù hieäu quaû vaø töông ñoái ñoäc laäp ñoái vôùi CTM. Veà coâng taùc baùo caùo taøi chính cuûa toaøn TCT Coâng taùc baùo baùo taøi chính cuûa toaøn TCT ñöôïc xaây döïng treân cô sôû coäng doàn theo töøng chæ tieâu töông öùng töø caùc baùo caùo taøi chính rieâng leû cuûa caùc Coâng ty thaønh vieân laïi vôùi nhau. Vì vaäy, baùo caùo chöa ñöôïc loaïi tröø caùc khoaûn doanh thu, chi phí vaø lôïi nhuaän noäi boä giöõa caùc coâng ty trong TCT. Do ñoù, baùo caùo chöa phaûn aùnh ñöôïc hôïp lyù keát quaû kinh doanh thöïc söï cuûa taäp ñoaøn, vì vaäy khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu quaûn trò cuûa Ban laõnh ñaïo TCT ñeå coù cô sôû hoaïch ñònh chieán löôïc vaø ra quyeát ñònh hôïp lyù. Veà huy ñoäng voán TCT chöa thaønh laäp ñöôïc coâng ty taøi chính trong TCT neân vieäc huy ñoäng vaø cung caáp voán coøn gaëp nhieàu khoù khaên, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc coâng ty thaønh vieân, voán ít vaø taøi saûn ñaûm baûo thaáp thì khoù coù theå vay voán töø caùc toå chöùc tín duïng treân thò tröôøng. Trong khi ñoù, caùc TÑKT treân theá giôùi ñeàu coù Coâng ty taøi chính rieâng, coù tieàm löïc taøi chính maïnh, neân coù khaû naêng laøm toát vieäc huy ñoäng vaø cung caáp voán nhö moät toå cöùc tín duïng thöïc thuï. Coâng ty taøi chính trôû thaønh nôi ñeå thu huùt vaø cung caáp voán trong taäp ñoaøn vaø giöõa taäp ñoaøn vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân beân ngoaøi. Neáu thaønh laäp ñöôïc Coâng ty taøi chính thì hoaït ñoäng cuûa TCT vöõng maïnh vaø hieäu quaû hôn. TCT coù theå thaønh laäp coâng ty taøi chính baèng vieäc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc toå chöùc tín duïng trong neàn kinh teá. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Qua toång hôïp, phaân tích veà thöïc traïng cuûa quaù trình thöïc hieän thí ñieåm vieäc hình thaønh CTM-CTC ôû nöôùc ta trong thôøi gian qua noùi chung vaø cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 noùi rieâng, ta thaáy chuyeån ñoåi TCT Nhaø nöôùc sang moâ hình CTM-CTC laø moät höôùng ñi phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån cuûa doanh nghieäp theo cô cheá thò tröôøng. Tuy nhieân, ñaây laø giai ñoaïn quaù ñoä ñi leân TÑKT cuûa caùc TCT Nhaø Nöôùc Vieät Nam, neân phaùt sinh moät soá vaán ñeà caàn thaùo gôõ ñeå quaù trình chuyeån ñoåi mang laïi hieäu quaû cao nhaát cho doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Ñoái vôùi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1, vôùi lôïi theá laø doanh nghieäp ñi sau trong quaù trình chuyeån ñoåi töø TCT hoaït ñoäng theo luaät DNNN hình thaønh TÑKT hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC, coù theå vaän duïng nhöõng keát quaû cuûa caùc coâng ty ñi tröôùc. Töø ñoù tìm ra nhöõng giaûi phaùp thích hôïp nhaèm phaùt huy nhöõng thaønh töïu, khaéc phuïc nhöõng khoù khaên vaø vöôùng maéc ñeå tieán tôùi thaønh laäp TÑKT maïnh trong thôøi gian tôùi laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát, ñaëc bieät laø trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, cuï theå laø Vieät Nam ñaõ laø thaønh vieân chính thöùc cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO). 3.1. QUAN ÑIEÅM, MUÏC TIEÂU CHUYEÅN ÑOÅI VAØ PHAÙT TRIEÅN TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH 3.1.1. Quan ñieåm Chuyeån ñoåi TCT Xaây döïng Soá 1 thaønh taäp ñoaøn kinh doanh ña ngaønh trong ñoù coù xaây döïng laø ngaønh kinh doanh chính, chuyeân moân hoùa cao vaø giöõ vai troø chi phoái lôùn trong neàn kinh teá quoác daân. Xaây döïng TCT Xaây döïng Soá 1 thaønh taäp ñoaøn kinh doanh coù quy moâ raát lôùn veà voán, hoaït ñoäng caû trong vaø ngoaøi nöôùc, coù trình ñoä coâng ngheä cao vaø quaûn lyù hieän ñaïi, coù söï gaén keát tröïc tieáp chaët cheõ giöõa khoa hoïc coâng ngheä, ñaøo taïo nghieân cöùu trieån khai vôùi saûn xuaát kinh doanh. TCT Xaây Döïng Soá 1 taäp trung khai thaùc nhöõng lôïi theá caïnh tranh, naém baét cô hoäi taïo ra nhöõng böôùc ñoät phaù coù tính chaát quyeát ñònh ñeå trôû thaønh Taäp ñoaøn kinh teá maïnh, daãn ñaàu ngaønh xaây döïng. TCT Xaây Döïng Soá 1 chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá nhaèm thu huùt voán, coâng ngheä cao cuûa caùc nöôùc phaùt trieån vaø môû roäng ra thò tröôøng moät soá nöôùc trong khu vöïc. Ñaàu tö coù troïng ñieåm, öu tieân ñaàu tö nhöõng lónh vöïc coù nhieàu lôïi theá nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø giaûi quyeát nhieàu vieäc laøm, taêng thu nhaäp vaø möùc soáng ngöôøi lao ñoäng. TCT Xaây Döïng Soá 1 chuyeån thaønh TÑKT theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con. Coâng ty meï kinh doanh voán chöù khoâng phaûi quaûn lyù voán cuûa caùc coâng ty con. Coâng ty meï taïo moái liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn. Phaûi hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn kinh teá mang tính khaû thi. Phaùt trieån TCT phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi. Muïc tieâu Mục tiêu tăng trưởng Đặt mục tiệu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm sao cho đảm bảo mức cổ tức hấp dẫn cổ đông và tích lũy vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ. Mục tiêu về thị phần Thị trường nội địa: chiếm vị trí then chốt và dẫn đầu. Thị trường nước ngoài: phấn đấu tăng tỷ trọng doanh thu ở thị trường nước ngoài khoảng 10-15% trong tổng doanh thu, đặc biệt thâm nhập các thị trường tại Campuchia, Lào, Myanmar… Mục tiêu về sản xuất - tác nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh. Đào tạo đội ngũ nhân viên với trình độ chuyên môn cao với tác phong công nghiệp để có thể thích ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Mục tiêu về tài chính Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty mẹ và các công ty thành viên. Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của cả tập đoàn. Các chỉ số tài chính vững mạnh, an toàn nhằm đảm bảo nguồn vốn cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của toàn tổng công ty. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU CHUYEÅN TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH Giaûi phaùp chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT Coå phaàn hoaù coâng ty meï. Trong thöïc teá hieän nay caùc TCT sau khi chuyeån sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC ñeàu duy trì CTM laø Coâng ty Nhaø nöôùc giöõ 100% voán ñieàu leä, chöa coå phaàn hoùa neân nguoàn löïc taøi chính cuûa CTM coøn yeáu, vì vaäy chöa thöïc söï laøm ñöôïc vai troø cuûa CTM, laøm cho hieäu quaû hoaït ñoäng chung cuûa taäp ñoaøn khoâng cao. Maët khaùc, vì sôï maát khaû naêng chi phoái neân CTM duøng quyeàn chi phoái hieän taïi ñeå ngaên caûn khoâng cho Coâng ty thaønh vieân phaùt haønh coå phieáu, haïn cheá naêng löïc phaùt trieån cuûa CTC. Trong thôøi gian tôùi, chuùng toâi maïnh daïn ñeà xuaát tieán haønh coå phaàn hoaù Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1-CTM. Coå phaàn hoùa CTM seõ giuùp TCT coù theâm ñöôïc nguoàn huy ñoäng voán, naâng cao tieàm löïc taøi chính cuûa CTM, taïo thuaän lôïi cho vieäc ñoåi môùi cô caáu quaûn lyù cuûa CTM, naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa TCT. Ñaây laø ñieåm maáu choát cho böôùc phaùt trieån môùi cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 böôùc ñaàu phaùt trieån thaønh TÑKT. Coå phaàn hoùa caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi. Cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 coøn hai coâng ty tröïc thuoäc chöa tieán haønh coå phaàn hoaù laø: Coâng Ty Phaùt Trieån Vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long vaø Coâng Ty Thi Coâng Cô Giôùi. Ñieàu naøy laøm aûnh höôûng lôùn ñeán vieäc chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC. Ñeå ñaåy nhanh tieán trình coå phaàn hoaù hai doanh nghieäp naøy, caàn tieán haønh trieät ñeå caùc bieän phaùp sau: - Thay cho vieäc duy trì bao caáp khi ñang coøn laø DNNN, chuyeån sang hoã trôï caùc doanh nghieäp ñaõ hoaøn thaønh CPH, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc DNNN coù thaønh tích vaø thöïc hieän toát quaù trình naøy. Ñaây laø moät söï khuyeán khích môùi: Xoùa boû nhanh bao caáp döôùi moïi hình thöùc ñeå khoâng coøn choã döïa taïo ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi nhö tröôùc; Öu tieân vaø khuyeán khích hoã trôï caàn thieát vaø thieát thöïc cho caùc doanh nghieäp ñaõ CPH. - Ñaùnh giaù hieäu quaû thöïc teá caùc doanh nghieäp sau CPH ñeå ruùt ra nhöõng kinh nghieäm thaønh coâng vaø chöa thaønh coâng cuûa caùc doanh nghieäp. Qua ñoù laøm cho moïi doanh nghieäp thaáy ñöôïc lôïi ích roõ raøng, nhöõng baøi hoïc cuï theå töø CPH. Ñieàu naøy seõ coù taùc ñoäng laøm thay ñoåi nhaän thöùc, taïo nhöõng hieåu bieát toát hôn, töø ñoù taïo nieàm tin vaø ñoäng löïc töø beân trong cuûa doanh nghieäp. Ñoàng thôøi coù chieán löôïc hoã trôï moät caùch coù hieäu quaû veà ñaøo taïo naâng cao naêng löïc tröôùc, trong vaø sau CPH. Ñoái vôùi Coâng Ty Phaùt Trieån Vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long: Coâng ty naøy hoaït ñoäng coù söï suït giaûm trong nhöõng naêm gaàn ñaây, hoaït ñoäng caàm chöøng, lôøi giaû, loã thaät. Nguyeân nhaân chuû quan laø do coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh chöa hieäu quaû, coøn troâng chôø yû laïi vaøo TCT; Nguyeân nhaân khaùch quan laø thò tröôøng nhaø ñaát bò ñoùng baêng aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Ñeán cuoái naêm 2006, doanh nghieäp coù daáu hieäu taêng tröôûng trôû laïi vì ñaõ môû roäng theâm lónh vöïc xaây laép vaø nhaän ñöôïc caùc hôïp ñoàng giao thaàu laïi töø TCT. Maët khaùc, coâng ty cuõng ñaõ tìm ñöôïc nguoàn taøi trôï daøi haïn ñeå ñaàu tö vaøo xaây döïng vaø kinh doanh chung cö, coâng ty ñang tieán haønh thi coâng vaø böôùc ñaàu cuõng raát khaû quan, thu huùt ñöôïc söï ñaàu tö goùp voán mua chung cö cuûa caùc khaùch haøng. Töø thöïc traïng cuûa coâng ty trong thôøi gian qua vaø böùc tranh khaû quan trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2007, chuùng toâi ñeà nghò tieán haønh laøm caùc thuû tuïc veà coå phaàn hoaù ngay trong cuoái naêm 2007. Ñeà ra muïc tieâu ñaàu naêm 2008, coâng ty phaûi tieán haønh xong coâng taùc CPH vaø ñi vaøo hoaït ñoäng theo hình thöùc coâng ty coå phaàn. Coâng Ty Thi Coâng Cô Giôùi: Coâng ty naøy hieän nay ñang gaëp khoù khaên veà taøi chính raát lôùn: Nôï khaùch haøng quaù haïn thanh toaùn lôùn, nôï goác vaø laõi vay phaûi traû ngaân haøng quaù haïn cao, ñaõ gia haïn nhieàu laàn. Töø ñoù maát uy tín vôùi caùc ngaân haøng, khoâng theå tieáp tuïc vay voán ñeå hoaït ñoäng SXKD, Vì voán ñieàu leä cuûa Coâng ty raát thaáp chuû yeáu laø voán vay, do ñoù vieäc khoâng vay ñöôïc voán Ngaân haøng, khoâng tieáp tuïc mua chòu ñöôïc töø caùc khaùch haøng, töø ñoù laøm ngöng treä toaøn boä hoaït ñoäng SXKD cuûa Coâng ty. Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, khoâng coù tieàn ñeå chi löông, chuû yeáu soáng nhôø döïa vaøo TCT. Vì vaäy, ñoái vôùi Coâng ty thi coâng cô giôùi chuùng toâi ñeà nghò phaûi thöïc hieän moät trong caùc bieän phaùp saùp nhaäp, hôïp nhaát hoaëc giao, baùn, khoaùn, cho thueâ. Neáu khoâng coù ñoái töôïng tham gia mua hoaëc thueâ, thì toát nhaát neân tuyeân boá phaù saûn. Theo muïc 3, khoaûn III, phaàn A trong tieâu chí danh muïc phaân loaïi Coâng ty Nhaø nöôùc vaø coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp thuoäc TCT Nhaø nöôùc ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 155/2004/QÑ-TTG ban haønh ngaøy 24/08/2004, quy ñònh: “Ñoái vôùi coâng ty Nhaø nöôùc kinh doanh bò thua loã hai naêm lieân tieáp, khoâng coù khaû naêng traû ñöôïc caùc khoaûn nôï ñeán haïn thì thöïc hieän phaù saûn”. Ñieàu naøy neân giaûi quyeát sôùm vaø döùt ñieåm, vì neáu ñeå laâu seõ laø aûnh höôûng ñeán uy tín cuõng nhö söï trì treä cuûa TCT. Thöïc traïng hieän nay caùc DNNN raát haïn cheá tuyeân boá phaù saûn, moät maët vì sôï traùch nhieäm cuûa Ban laõnh ñaïo Doanh nghieäp ñoù, maët khaùc vì sôï veà traùch nhieäm cuûa Boä chuû quaûn tröïc tieáp. Phaûi chaáp nhaän thaúng thaén nhìn nhaän traùch nhieäm ñeåø giaûi quyeát nhöõng toàn ñoïng cuõ cuûa loái laøm vieäc keùm naêng ñoäng, khoâng hieäu quaû. Coù nhö vaäy thì töông lai môùi phaùt trieån vöõng maïnh ñöôïc. Moät TÑKT trong thôøi buoåi hoäi nhaäp nhö hieän nay, neáu vaán ñeà naøy khoâng ñöôïc khaéc phuïc thì seõ phaûi gaùnh chòu haäu quaû laø töï ñaøo thaûi mình ngay treân “saân nhaø”. Keát naïp thaønh vieân môùi : Caùc doanh nghieäp beân ngoaøi ñaõ coå phaàn hoaù, neáu muoán tham gia vaøo TCT vaø Toång coâng ty ñaùnh giaù hoï coù naêng löïc vaø coù ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh cuûa Toång coâng ty, thì Toång coâng ty coù theå keát naïp theâm thaønh vieân môùi baèng caùch mua coå phaàn cuûa coâng ty ñoù ñeå trôû thaønh CTC hoaëc coâng ty lieân keát cuûa Toång coâng ty. Vieäc tham gia naøy thöïc hieän theo nguyeân taéc töï nguyeän vaø cuøng coù lôïi. Xaây döïng cô cheá giaûi quyeát maâu thuaãn veà lôïi ích giöõa caùc thaønh vieân trong TCT TCT phaûi xaây döïng nhöõng cô cheá giaûi quyeát maâu thuaãn veà lôïi ích giöõa CTM vaø CTC vaø giöõa caùc CTC vôùi nhau moät caùch thoûa ñaùng, neáu khoâng seõ gaây khoù khaên trong kieåm soaùt vaø thöïc hieän ñònh höôùng chieán löôïc chung cuûa toaøn TCT. Moät soá cô cheá naøy laø: Xaây döïng caùc quy cheá laøm vieäc hoaëc quy cheá phoái hôïp giöõa coâng ty meï vaø coâng ty con vaø giöõa caùc coâng ty con vôùi nhau. Ví duï quy cheá ñaáu thaàu, chuyeån giaù giöõa caùc thaønh vieân, quy cheá veà cung caáp thoâng tin… Veà ñaáu thaàu coù theå quy ñònh chæ moät thaønh vieân cuûa taäp ñoaøn tham gia ñaáu thaàu moät goùi thaàu ñeå traùnh tình traïng caïnh tranh laãn nhau. Ñoái vôùi moät goùi thaàu nhaát ñònh, caùc coâng ty thaønh vieân coù theå xeùt vaø baàu choïn ra thaønh vieân thích hôïp nhaát ñeå ñi ñaáu thaàu; Veà chuyeån giaù coù theå quy ñònh caùc coâng ty thaønh vieân mua ñaàu vaøo cuûa nhau theo giaù thò tröôøng nhöng tröôøng hôïp moät thaønh vieân gaëp khoù khaên coù theå ñöôïc mua vôùi giaù thaáp hôn giaù thò tröôøng. Ngoaøi vieäc quy ñònh nhöõng thoâng tin moät coâng ty thaønh vieân phaûi cung caáp cho coâng ty meï vaø caùc coâng ty khaùc theo ñònh kyø, coù theå quy ñònh caùc coâng ty thaønh vieân phaûi cung caáp thoâng tin veà söï kieän coù theå aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán hoaït ñoäng vaø lôïi ích cuûa caû taäp ñoaøn hay thaønh vieân khaùc trong taäp ñoaøn. Hoaøn thieän cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa CTM Gaén vieäc chuyeån ñoåi moâ hình baèng vieäc thay ñoåi cô caáu toå chöùc, nhaân söï, nhaát laø caùn boä chuû choát, ñeå taïo neân xung löïc môùi cho doanh nghieäp, nhaèm xaây döïng boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh thaät naêng ñoäng vaø hieäu quaû. Boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï cuûa CTM phaûi ñöôïc ñaøo taïo ñeå theo kòp yeâu caàu thöïc hieän ñoàng thôøi chöùc naêng tröïc tieáp saûn xuaát kinh doanh cuûa CTM vaø chöùc naêng ñaàu tö taøi chính taïi caùc CTC. Hieän taïi, chöùc naêng quaûn lyù ñaàu tö taøi chính cuûa CTM chöa thöïc söï hieäu quaû. Moät khi chöùc naêng naøy thöïc hieän toát, thì CTM môùi ñieàu phoái ñöôïc ñoàng voán ñaàu tö töø nhöõng coâng ty thaønh vieân keùm hieäu quaû sang caùc coâng ty khaùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn vaø coù ñònh höôùng kinh doanh toát, töø ñoù naâng cao ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán cuûa caû taäp ñoaøn. Xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng vaø cheá ñoä baùo caùo cuûa ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa CTM taïi CTC Toång coâng ty caàn xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng vaø cheá ñoä baùo caùo cuûa ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa CTM taïi CTC. Trong ñoù, quy ñònh roõ lôïi ích, quyeàn haïn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa CTM taïi CTC ñoái vôùi HÑQT cuûa CTM; Ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa CTM taïi CTC phaûi quaûn lyù ñieàu haønh CTC theo ñònh höôùng chieán löôïc kinh doanh chung cuûa toaøn TCT ñeå mang laïi hieäu quaû kinh doanh chung cho caû taäp ñoaøn. Thaønh laäp coâng ty taøi chính trong TCT Trong ñieàu kieän tìm nguoàn taøi trôï voán raát khoù khaên nhö hieän nay, vieäc thaønh laäp coâng ty taøi chính trong TCT heát söùc caàn thieát vaø mang tính khaû thi cao ñoàng thôøiø giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà coøn toàn taïi trong TCT hieän nay nhö: Giaûi quyeát ñöôïc yeâu caàu veà chuyeån moái quan heä giöõa TCT vaø caùc CTTV töø quan heä haønh chaùnh sang quan heä kieåu CTM-CTC. CTM seõ thöïc hieän vieäc ñaàu tö vaøo caùc CTTV thoâng qua coâng ty taøi chaùnh. Ñaùp öùng nhu caàu voán phuïc vuï cho chieán löôïc phaùt trieån cuûa toaøn TCT. Coâng ty taøi chính seõ ñaûm nhaän vai troø ñieàu ñoäng, huy ñoäng caùc nguoàn voán nhaøn roãi töø caùc CTTV, caùn boä coâng nhaân vieân trong toaøn TCT, töø tieàn nhaõn roãi trong daân chuùng vaø caùc toå chöùc tín duïng trong vaø ngoaøi nöôùc. Coâng ty taøi chính coøn ñaùp öùng caùc nhu caàu veà dòch vuï taøi chính, ngaân haøng, dòch vuï phaùt haønh chöùng khoaùn, dòch vuï moâi giôùi, dòch vuï ñaàu tö, … cho caùc CTTV trong toaøn TCT. Coâng ty taøi chính seõ hoã trôï raát lôùn trong vieäc hình thaønh thò tröôøng voán, thò tröôøng taøi chính goùp phaàn thuùc ñaåy TCT phaùt trieån thaønh Taäp ñoaøn kinh teá maïnh vaø beàn vöõng. TCT coù theå thaønh laäp coâng ty taøi chính vôùi hình thöùc laø coâng ty con cuûa CTM hoaëc baèng vieäc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc toå chöùc tín duïng trong neàn kinh teá. Naâng cao vai troø cuûa Ban Kieåm Soaùt Taïi Toång coâng ty vaø caùc coâng ty thaønh vieân ñieàu thaønh laäp Ban kieåm soaùt theo luaät ñònh. Tuy nhieân hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt trong toaøn Toång coâng ty chöa mang laïi hieäu quaû vaø chöa thöïc hieän ñuùng ñöôïc chöùc naêng, nghóa vuï cuûa mình theo luaät ñònh vaø theo yeâu caàu quaûn lyù cuûa coâng ty meï ñoái vôùi caùc coâng thaønh vieân. Cuï theå nhö sau: Thöù nhaát, Ban kieåm soaùt chöa ñoùng goùp hieäu quaû vaøo muïc tieâu baûo veä voán vaø taøi saûn cuûa toaøn TCT noùi chung vaø cuûa CTM noùi rieâng; Thöù hai, thoâng tin do Ban kieåm soaùt cung caáp chuû yeáu laø thoâng tin keá toaùn chöa kòp thôøi vaø ñaày ñuû cho vieäc ra caùc quyeát ñònh saûn xuaát kinh doanh vaø kieåm soaùt taøi chính treân bình dieän toaøn TCT; Thöù ba, Ban kieåm soaùt chöa ñaûm baûo ñöôïc hieäu quaû trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa taäp ñoaøn vaø chöa ngaên chaën ñöôïc tình traïng laõnh phí, thaát thoaùt taøi saûn vaät chaát trong caùc quyeát ñònh mua saém, ñaáu thaàu, coâng trình xaây laép. Thö ùtö, Ban kieåm soaùt chöa thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï giaùm saùt Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng ty. Nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng treân laø Toång coâng ty chöa xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt trong toaøn TCT, coâng taùc kieåm tra tình hình hoaït ñoäng SXKD vaø tình hình taøi chính cuûa Ban kieåm soaùt trong toaøn TCT chæ mang hình thöùc; Haàu heát caùc thaønh vieân cuûa Ban kieåm soaùt ñeàu laø kieâm nhieäm, hoï chöa daønh ñuû thôøi gian caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt cuûa mình; Phaàn lôùn coâng vieäc cuûa Ban kieåm soaùt ñieàu döøng laïi ôû vieäc haäu kieåm tra; Caùc kieán nghò vaø yù kieán cuûa Ban kieåm soaùt coøn chöa khaùch quan, chöa ñoäc laäp tuyeät ñoái vôùi yù kieán cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác cuûa coâng ty. Vì vaäy, ñeå naém baét ñöôïc kòp thôøi tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc coâng ty thaønh vieân vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö cuûa Toång coâng ty taïi caùc coâng ty thaønh vieân, Toång coâng ty caàn phaûi naâng cao vai troø cuûa ban kieåm soaùt trong toaøn TCT baèng caùch: Ban haønh quy cheá hoaït ñoäng cuûa caùc thaønh vieân Ban kieåm soaùt laø ñaïi dieän cuûa Toång coâng ty taïi caùc coâng ty thaønh vieân, trong ñoù quy ñònh roõ cheá ñoä baùo caùo ñònh kyø cuûa caùc thaønh vieân Ban kieåm soaùt, quy ñònh roõ quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa caùc thaønh vieân; Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä chuyeân moân cho ñoäi nguõ Ban kieåm soaùt taïi coâng ty meï; Phaân coâng hôïp lyù coâng vieäc cuûa nhaân vieân kieâm nhieäm laø thaønh vieân Ban kieåm soaùt laø ñaïi dieän cuûa Toång coâng ty taïi caùc coâng ty thaønh vieân. Chuaån hoùa caùc heä thoáng quaûn lyù vaø xaây döïng moät moâ hình thoáng nhaát ñeå aùp duïng cho taát caû caùc ñôn vò thaønh vieân trong toaøn TCT Ñeå thuaän tieän cho vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng SXKD, ñaùnh giaù tình hình taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa töøng thaønh vieân trong taäp ñoaøn, caàn thieát keá moät heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù phuø hôïp cho caû taäp ñoaøn. Caùc coâng ty thaønh vieân coù theå coù caùc chæ tieâu ñaùnh giaù keát quaû kinh doanh rieâng, phuø hôïp vôùi lónh vöïc hoaëc ñaëc ñieåm kinh doanh ñaëc thuø cuûa mình, nhöng ñieàu phaûi söû duïng moät soá chæ tieâu cô baûn nhaát ñònh, ñaëc bieät trong lónh vöïc taøi chính vaø thoâng tin quaûn lyù. Cuï theå nhö: Xaây döïng moät heä thoáng taøi chính keá toaùn phuø hôïp; Xaây döïng moät heä thoáng thoâng tin quaûn lyù chuaån cho toaøn boä taäp ñoaøn; Söû duïng caùc maãu bieåu baùo caùo vaø caùc qui trình chuaån; Thieát keá vaø thöû nghieäm cô cheá kieåm soaùt vaø baùo caùo trong taäp ñoaøn; Kieåm toaùn thöôøng nieân caùc baùo caùo taøi chính vaø aùp duïng heä thoáng kieåm toaùn noäi boä. Chính heä thoáng chæ tieâu naøy laø coâng cuï gaén keát caùc coâng ty thaønh vieân, giuùp hoï cuøng höôùng veà muïc tieâu chung. Giaûi phaùp phaùt trieån Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh Ñònh höôùng phaùt trieån cho toaøn Toång coâng ty Ñeå Toång Coâng ty phaùt trieån thaønh Taäp ñoaøn kinh teá maïnh vaán ñeà cô baûn vaø ñaàu tieân laø Toång Coâng ty phaûi ñònh höôùng phaùt trieån cho Toång Coâng ty, cho töøng thaønh vieân cuûa Toång Coâng ty vaø cho caû taäp ñoaøn. Vieäc ñònh höôùng phaùt trieån cho Toång Coâng ty caàn xaùc ñònh ba vaán ñeà coát loõi: lónh vöïc, phöông phaùp vaø phöông tieän. Cuï theå: (A) Toång coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc chuû yeáu naøo? (Lónh vöïc) (B) Ñeå thaønh coâng ôû lónh vöïc ñoù, Toång coâng ty caàn phaûi laøm chuû ñöôïc naêng löïc loõi vaø tay ngheà gì? (Phöông phaùp). (C) Ñeå coù ñöôïc vaø nhaèm phaùt huy toái ña hieäu naêng cuûa naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân ñoù, Toång coâng ty caàn phaûi toå chöùc phaân boå caùc nguoàn löïc nhö theá naøo? (Phöông tieän). Vieäc ñònh vò ngheà nghieäp vaø lónh vöïc hoaït cuûa Toång coâng ty vöøa phaûn aùnh lónh vöïc Toång coâng ty ñang hoaït ñoäng vaø vöøa phaûn aùnh hình aûnh vaø döï aùn maø Toång coâng ty seõ coù veà lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa mình. Töø ñoù vaïch ñöôøng cho Toång coâng ty ñònh vò ñöôïc moät caùch chinh xaùc vaø hieäu quaû caùc naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân caàn thieát ñang coù vaø phaûi coù. Caàn phaûi xaùc ñònh roõ veà naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân vaø tay ngheà tieàm aån. Naêng löïc loõi laø taát caû caùc kieán thöùc, coâng ngheä, kyõ naêng vaø kinh nghieäm cô baûn cho hoaït ñoäng cuûa Toång coâng ty vaø mang ñeán cho Toång coâng ty tính ñaëc thuø rieâng bieät. Tay ngheà chuyeân moân laø taát caû caùc kieán thöùc, coâng ngheä, kyõ naêng vaø kinh nghieäm ñeå vaän haønh Toång coâng ty treân cô sôû phaùt huy caùi loõi coù tính ñaëc thuø cuûa Toång coâng ty. Tay ngheà tieàm aån laø taát caû caùc kieán thöùc, coâng ngheä, kyõ naêng vaø kinh nghieäm tích luõy ñöôïc töø vieäc söû duïng naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân tröôùc nay cuûa Toång coâng ty maø chöa ñöôïc taän duïng heát möùc. Khi xaùc ñònh naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân caàn phaûi ñaït ñeán moät möùc ñoä maø doanh nghieäp khaùc khoâng coù, phaûi coù khaû naêng taïo ra söï khaùc bieät hoùa giöõa Toång coâng ty so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc. Naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân phaûi thaät söï mang ñeán cho thò tröôøng vaø cho khaùch haøng nhöõng giaù trò gia taêng roõ reät. Ví duï naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân cuûa taäp ñoaøn Sony laø ñieän töû phuïc vuï cho thoâng tin vaø giaûi trí, cuûa taäp ñoaøn Honda laø ñoäng cô, cuûa Unilever laø saûn phaåm ñoà veä sinh caù nhaân vaø thöïc phaåm dinh döôõng… Khi ñaõ ñònh vò ñöôïc lónh vöïc hoaït ñoäng, naêng löïc loõi, tay ngheà chuyeân moân vaø tieàm aån, Toång coâng ty caàn phaûi xaây döïng caáu hình toái öu nhaát trong vieäc keát hôïp naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân vaø tieàm aån nhaèm phaùt huy heát söùc maïnh cuûa Toång coâng ty ñeå phaùt trieån trong thò tröôøng hieän coù vaø môû cho Toång coâng ty sang thò tröôøng môùi. Maët khaùc, caàn trang bò theâm cho Toång coâng ty nhöõng naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân môùi ñeå Toång coâng ty coù khaû naêng phaùt trieån hôn nöõa trong thò tröôøng hieän taïi vaø chuaån bò saün saøng ñeå tieán coâng vaøo caùc thò tröôøng môùi trong töông lai. Ñeå ñònh höôùng phaùt trieån cho toaøn TCT coù hieäu quaû thöïc söï vaø mang tính khaû thi cao, Toång coâng ty phaûi taän duïng kinh nghieäm quaûn lyù cuûa Ban laõnh ñaïo Toång coâng ty vaø cuûa taát caû caùc coâng ty thaønh vieân, keát hôïp vôùi vieäc thueâ caùc chuyeân gia coù kinh nghieäm veà lónh vöïc naøy. Giaûi phaùp veà nhaân söï Việc tuyển dụng: Có chính sách tuyển dụng cạnh tranh bình đẳng và công khai trên năng lực chuyên môn, hạn chế với thói quen nhờ mối quan hệ quen biết. Các thông tin tuyển dụng cần được công bố trên website của Tổng Công ty, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài truyền hình…Người tuyển dụng phải có năng lực, chuyên môn được đào tạo phù hợp với công việc sẽ được giao. Thu hút nhân tài bằng cách thực hiện các chương trình tài trợ, tặng học bổng cho các sinh viên giỏi từ các trường Đại học. Thu hút và trọng dụng các chuyên gia có trình độ cao từ các nơi với mức thu nhập cao cùng một số ưu đãi khác để phục vụ cho chiến lược phát triển mà Tổng công ty đã chọn. Việc tuyển dụng các vị trí cấp cao rất khó, vì vậy nên thuê các công ty săn đầu người nổi tiếng tuyển giúp. Tuyển dụng mới nhân viên có kinh nghiệm cho bộ phận Marketing, tin học và nghiên cứu phát triển. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục mở các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, tay nghề cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý và định kỳ tổ chức cập nhật kiến thức 2 lần/năm cho cán bộ quản lý các cấp; đào tạo cán bộ quản lý có trình độ trên đại học. Chuẩn bị đội ngũ kế thừa theo xu hướng trẻ hóa. Về chính sách tiền lương, phúc lợi: Xây dựng hệ thống lương phù hợp, thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng, kỷ luật rõ ràng và phải được lượng hóa bằng thành tích, thu nhập là đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất kinh doanh. Về bố trí lao động: Bố trí người lao động phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ của họ. Giaûi phaùp veà nghieân cöùu khoa hoïc vaø öùng duïng coâng ngheä môùi Ñeå giaûm giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng, Toång coâng ty caàn phaûi ñaàu tö nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä ñeå öùng duïng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caû taäp ñoaøn. Ñeå thöïc hieän ñöôïc giaûi phaùp naøy, Toång coâng ty caàn Haøng naêm phaûi laäp nguoàn quyõ nhaát ñònh phuïc vuï cho hoaït ñoäng nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä. Thueâ caùc chuyeân gia veà caùc lónh vöïc noøng coát cuûa Toång coâng ty taïi caùc Tröôøng ñaïi hoïc, caùc Vieän nghieân cöùu hoaëc caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi. Ñaây laø caàu noái ñeå tieáp thu nhanh choùng caùc thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät treân theá giôùi, töø ñoù thu heïp khoaûng caùch veà trình ñoä khoa hoïc, coâng ngheä cuûa TCT vôùi caùc taäp ñoøan nöôùc ngoaøi Coù chính saùch ñaëc bieät ñeå khuyeán khích toaøn theå caùn boä quaûn lyù vaø nhaân vieân ôû taát caû caùc phoøng ban ñöa ra saùng kieán, giaûi phaùp môùi lieân quan ñeán lónh vöïc chuyeân moân maø hoï ñang ñaûm nhieäm. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI NHAØ NÖÔÙC Hoaøn thieän cô sôû phaùp lyù Ñeå thöïc hieän muïc tieâu xaây döïng caùc taäp ñoaøn kinh teá maïnh, laø xöông soáng cuûa neàn kinh teá, quaûn lyù Nhaø nöôùc chieám vò trí quan troïng. Vì vaäy, beân caïnh nhöõng giaûi phaùp töø phía doanh nghieäp, caàn phaûi coù nhöõng chính saùch töø phía Nhaø nöôùc ñeå coù theå phaùt trieån TCT Xaây döïng soá 1 noùi rieâng vaø caùc TCT taïi Vieät nam noùi chung phaùt trieån thaønh Taäp ñoaøn kinh teá maïnh. Vai troø ñaàu tieân cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi vieäc quaûn lyù ñieàu haønh noùi chung vaø hoaït ñoäng cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá noùi rieâng laø phaûi taïo ra moâi tröôøng phaùp lyù cho caùc taäp ñoaøn kinh teá hoaït ñoäng. Nhaø Nöôùc caàn nhanh choùng thöïc hieän nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát döùt ñieåm nhöõng vöôùng maéc hieän nay veà vaán ñeå ñaát ñai, taøi saûn, vaø nhöõng vöôùng maéc veà lao ñoäng vaø ñaûm baûo lôïi ích cho ngöôøi lao ñoäng (khoâng ñeå CPH laøm thieät haïi ñeán ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp). Ñaëc bieät caàn sôùm chaám döùt treân thöïc teá (khoâng phaûi chæ treân giaáy tôø, vaên baûn) söï phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau, nhaát laø caùc DNNN ñaõ CPH. Ñieàu naøy raát quan troïng vaø seõ laø moät nhaân toá thuùc ñaåy doanh nghieäp tieán haønh CPH coù hieäu quaû. Nhaø nöôùc cuõng caàn sôùm hoaøn thieän vaø taïo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå doanh nghieäp coù theå aùp duïng toát trình töï tieán haønh CPH vaø cô cheá ñònh giaù doanh nghieäp môùi, khoâng gaëp khoù khaên tieáp caän thò tröôøng chöùng khoaùn. Môû roäng hôn nöõa ñoái töôïng tham gia CPH ñeå coù nhöõng coå ñoâng maïnh, hoï seõ laø moät trong nhöõng taùc nhaân quan troïng nhaát ñaûm baûo cho söï thaønh coâng trong kinh doanh cuûa doanh nghieäp sau CPH. Moät soá cô sôû phaùp lyù khaùc caàn ñöôïc hoaøn thieän ñeå taïo ñieàu kieän cho taäp ñoaøn kinh teá phaùt trieån nhö: Hoaøn thieän luaät keá toaùn Do baûn chaát cuûa taäp ñoaøn kinh teá laø taäp ñoaøn coâng ty xuyeân quoác gia, coâng ty meï thöôøng coù moät hoaëc nhieàu coâng ty con coù truï sôû vaø hoaït ñoäng ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau, caùc coâng ty con naøy chòu söï chi phoái bôûi heä thoáng phaùp luaät cuûa nöôùc sôû taïi. Trong khi ñoù vieäc haïch toaùn cuûa caùc taäp ñoaøn laïi phaûi thöïc hieän hôïp nhaát trong bieåu baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty meï. Vì vaäy, vieäc xaây döïng phaùp luaät keá toaùn laø raát quan troïng trong vieäc taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty meï coù theå thöïc hieän hôïp nhaát keá toaùn, töø ñoù coù theå phaân tích, ñaùnh giaù ñuùng tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa toaøn taäp ñoaøn. Do ñoù, ñeå taïo cô sôû phaùp lyù veà maët haïch toaùn keá toaùn cho caùc Taäp ñoaøn kinh teá cuûa Vieät nam phaùt trieån thaønh coâng ty ña quoác gia, thì heä thoáng keá toaùn cuûa nöôùc ta phaûi ñöôïc xaây döïng treân cô sôû phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc vaø chuaån möïc keá toaùn cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi cuõng nhö caùc thoâng leä quoác teá veà cheá ñoä keá toaùn. Ban haønh luaät doanh nghieäp chung cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp. Hieän nay theo moâ hình CTM-CTC, CTM haàu heát laø coâng ty nhaø nöôùc hoaït ñoäng theo luaät DNNN. Trong khi ñoù, caùc CTC hoaït ñoäng theo luaät rieâng tuyø thuoäc theo loaïi hình doanh nghieäp cuûa mình. Ñieàu naøy seõ gaây khoù khaên trong quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh cuûa caû taäp ñoaøn. Vì vaäy, theo chuùng toâi Nhaø nöôùc neân ban haønh luaät doanh nghieäp thoáng nhaát aùp duïng chung cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Ñeå thöïc hieän quaù trình chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 ñaït hieäu quaû vaø trở thaønh TÑKT maïnh, phaùt trieån beàn vöõng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, caàn coù nhöõng giaûi phaùp ñoàng boä vaø thieát thöïc. Trong phaïm vi ñeà taøi naøy, luaän vaên ñöa ra hai nhoùm giaûi phaùp laø giaûi phaùp chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT vaø nhoùm giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh vaø moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc. Treân ñaây laø moät soá giaûi phaùp coù theå aùp duïng cho Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 trong quaù trình chuyeån ñoåi thaønh TÑKT maïnh phaùt trieån beàn vöõng. Tuy nhieân, vì ñaây laø moâ hình môùi ñoái vôùi Vieät Nam ñoàng thôøiø treân theá giôùi moãi quoác gia coù nhöõng moâ hình TÑKT vôùi nhöõng ñaëc tröng rieâng, vì vaäy trong quaù trình thöïc hieän caàn coù nhöõng caäp nhaät ñeå hoaøn thieän moâ hình vaø phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá./. KEÁT LUAÄN Trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá nhö hieän nay, vieäc hình thaønh caùc TÑKT maïnh trong caùc ngaønh kinh teá muõi nhoïn, xöông soáng cuûa neàn kinh teá laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå ñaûm baûo cho Vieät Nam coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån. Vì vaäy, vieäc nghieân cöùu vaø ñöa ra nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm chuyeån ñoåi Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh taäp ñoaøn kinh maïnh vaø phaùt trieån beàn vöõng trong giai ñoaïn hieän nay laø heát söùc caàn thieát. Qua quaù trình thöïc hieän luaän vaên veà ñeà taøi “Nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm chuyeån Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh taäp ñoaøn kinh teá maïnh trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá” ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau: Thöù nhaát, veà lyù luaän ñaõ trình baøy khaùi quaùt ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa Taäp ñoaøn kinh teá: khaùi nieäm, phöông thöùc thaønh laäp, phöông thöùc lieân keát, ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa Taäp ñoaøn kinh teá; Trình baøy khaùi quaùt ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa moâ hình CTM-CTC: khaùi nieäm, ñaëc tröng, öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình. Thöù hai, töø phaân tích ñöôïc thöïc traïng cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1, ñöa ra nhöõng haïn cheá cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 sau khi chuyeån ñoåi veà phöông thöùc thaønh laäp, chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh, vaán ñeà cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty meï, vaán ñeà ñaïi ñieän chuû sôû höõu, vaán ñeà quan heä noäi boä giöõa caùc coâng ty trong toaøn TCT, coâng taùc baùo caùo taøi chính cuûa toaøn TCT, veà huy ñoäng voán. Thöù ba, ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp ñeå chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh taäp ñoaøn kinh maïnh goàm nhoùm giaûi phaùp chuyeån ñoåi TCT xaây döïng soá 1 thaønh TÑKT vaø nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån TCT xaây döïng soá 1 thaønh TÑKT maïnh vaø moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc. Trong phaïm vi cuûa luaän vaên cao hoïc, vôùi thôøi gian vaø khaû naêng nghieân cöùu coøn haïn cheá, neân luaän vaên khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Rt mong ñöôïc söï ñoùng goùp quyù baùo cuûa quyù Thaày Coâ, cuûa Hoäi ñoàng giaùm khaûo vaø caùc chuyeân gia trong ngaønh ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG.doc
  • docBia LV.doc
  • docDanh muc tu viet tat.doc
  • docMo dau.doc
  • docMUC LUC.doc
  • docphu luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
Tài liệu liên quan