Thiết kế chung cư Linh Đông

TỔNG QUAN VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ: Để đất nước Việt Nam hoàn thành tốt sự nghiệp “Công nghiệp hoá – hiện đại hoá” trước năm 2020. Ngành xây dựng giữ một vai trò thiết yếu trong chiến lược xây dựng đất nước. Trong những năm gần đây, mức sống và nhu cầu của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo nhiều nhu cầu ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí ở một mức cao hơn, tiện nghi hơn. Chung cư LINH ĐÔNG được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng những nhu cầu nêu trên. - Chức năng sử dụng của công trình là căn hộ cao tầng. - Công trình có tổng cộng 8 tầng kể cả tầng thượng. Tổng chiều cao của công trình là 32.7 m. Khu vực xây dựng rộng, trống, công trình đứng riêng lẻ. Mặt đứng chính của công trình hướng về phía Đông, xung quanh được trồng cây, vườn hoa tăng vẽ mỹ quan cho công trình. II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: Công trình gồm các văn phòng và căn hộ cao cấp 8 tầng cao 32.7m kể từ mặt đất, gồm 4 loại căn hộ: - Căn hộ A: diện tích xây dựng 88.2m2 gồm 2 phòng ngủ, 2wc, phòng khách, phòng ăn, bếp. - Căn hộ B: diện tích xây dựng 88.2m2 gồm 02 phòng ngủ, 2wc, phòng khách phòng ăn, bếp. - Căn hộ C: diện tích xây dựng 88.2m2 gồm 2 phòng ngủ, wc, phòng khách,bếp. - Căn hộ D: diện tích xây dựng 88.2m2 gồm 02 phòng ngủ, 2wc, phòng khách, phòng ăn, bếp. - Tổng diện tích sử dụng 3650 m2,chiều cao tầng 3.4m. 2. Giải pháp kiến trúc: - Khối nhà được thiết kế theo khối vuông phát triễn theo chiều cao mang tính hiện đại, bề thế. - Các ô cửa kính khung nhôm, các ban công với các chi tiết tạo thành mảng trang trí độc đáo cho công trình. - Bố tri nhiều vườn hoa, cây xanh trên sân thượng và trên các ban công nhằm tao ra cho người sử dụng gần gũi với thiên nhiên trong những giờ giải trí, nghỉ ngơi. Giao thông nội bộ: - Giao thông trên các từng tầng có hành lang thông hành rộng 3m nằm giữa mặt bằng tầng, đảm bảo lưu thông tiện lợi đến từng căn hộ. - Giao thông đứng giữa các tầng thông qua hệ thống thang máy khách, đảm bảo nhu cầu lưu thông và một cầu thang bộ hành. * Tóm lại: các căn hộ được thiết kế hợp lí, đầy đủ tiện nghi, các phòng chính được tiếp xúc với tự nhiên, có ban công ở phòng khách, phòng ăn kết, khu vệ sinh có gắn trang thiết bị hiện đại. 3. Các hệ thống kỹ thuật chính trong công trình: - Hệ thống chiếu sáng: Công trình được xây dựng thuộc khu vực ngoại ô thành phố, các căn hộ, phòng làm việc, các hệ thống giao thông chính trên các tầng đều được chiếu sáng tự nhiên thông qua các cửa kính bố trí bên ngoài . - Hệ thống chiếu sáng nhân tạo được thiết kế tính toán sao cho có thể đảm bảo. - Hệ thống đường dây điện được bố trí ngầm trong tường và sàn , có hệ thống máy phát điện dự phòng riêng phục vụ cho công trình khi cần thiết . 4. Hệ thống cấp thoát nước: - Nước từ hệ thống cấp nước chính của thành phố ( nước Đồng Nai) được đưa vào bể đặt tại tầng kỹ thuật (dưới tầng hầm) và nước được bơm thẳng lên bể chứa lên tầng thượng, việc điều khiển quá trình bơm được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua hệ thống van phao tự động. Ống nước được đi trong các hộp gen. - Nước thải sinh hoạt được thu từ các ống nhánh, sau đó tập trung tại các ống thu nước chính bố trí thông tầng qua lỗ hợp gen. Nước được tập trung ở hố ga chính , được xử lý và đưa vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. 5. Hệ thống rác thải: - Ống thu rác sẽ thông suốt các tầng, rác được tập trung tại ngăn chứa phía sau ở tầng trệt, sau đó có xe đến vận chuyển đi 6. Hệ thống chữa cháy: - Chung cư là nơi tập trung nhiều người và là nhà cao tầng việc phòng cháy chữa cháy rất quan trọng. - Trang bị các bộ súng cứu hoả (ống 20 dài 25m, lăng phun 13) đặt tại phòng trực, có 01 hoặc 02 vòi cứu hoả ở mỗi tầng tuỳ thuộc vào khoảng không ở mỗi tầng và ống nối được cài từ tầng một đến vòi chữa cháy và các bảng thông báo cháy. - Các vòi phun nước tự động được đặt ở tất cả các tầng và được nối với các hệ thống chữa cháy và các thiết bị khác bao gồm bình chữa cháy khô ở tất cả các tầng. Đèn báo cháy ở các cửa thoát hiểm, đèn báo khẩn cấp ở tất cả các tầng.

doc130 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư Linh Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.126 8.99 23 1.27 1.51 0.66 17972.5 22.43 47.02 0.099 9.4 24 1.69 1.51 0.51 17972.5 17.33 49.06 0.077 9.81 25 2.11 1.51 0.404 17972.5 13.73 51.1 0.061 10.22 26 2.54 1.51 0.32 17972.5 10.87 53.14 0.048 10.63 SSi = 0.71cm Ta thaáy ñoä luùn toång coäng SSi = 0.71 cm < Sgh = 8 cm I.3.5. Tính toaùn ñaøi coïc + Chieàu cao ñaøi choïn h = 1m Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng cuûa ñaøi coïc Coät coù kích thöôùc(0.3x0.7)m , ho= 0.86 m => uxt = (0.3+0.7)*2 + 0.86 * 8 = 8.88 m - Löïc xuyeân thuûng laø toâng caùc löïc trung bình taùc duïng leân ñaàu coïc ngoaøi phaïm vi xuyeân thuûng. Pxt = 2 Ptb = 2 * 74.89 = 149.78 (T) - Ñieàu kieän xuyeân thuûng: Pxt <= 0.75 * Rk * uxt * ho = 0.75*100*8.88*0.86=572.76 Pxt = 149.78 (T) < 572.76 (T) =>Vaäy vôùi chieàu cao ñaøi 1 m thoûa ñieàu kieän choïc thuûng cuûa ñaøi. + Xem ñaøi coïc laøm vieäc nhö 1 consol ngaøm taïi meùp coät, chòu taùc ñoäng thaúng ñöùng töø coïc. + Moment töông öùng vôùi maët ngaøm laø: M = SxiPi (Tm) + Lôùp beâ toâng baûo veä daøy: 7cm xi: khoaûng caùch töø truïc coïc thöù i ( coù phaûn löïc laø Pi ) ñeán meùp coät Tính coát theùp: =89.92 / (0.9x2800x86) = 41.49 cm 2 Theùp AII, Ra=2800 (Kg/cm2) a/ Theùp theo phöông daøi: M = SPmax = 74.93 ´ 1.2 = 89.92 (T) Tính ñöôïc Fa = 41.49 cm2, choïn 22f16 Fa=44.24 cm2 (f16a160) b/ Theùp theo phöông ngaén: Momen do phaûn löïc cuûa coïc taùc duïng trôû laïi(dieän tích coïc lôùn hôn so vôùi dieän tích coät) M = Pmax*S1 + Pmin*S2 = 74.93*0.2 +74.85*0.2 = 29.96 Tm Tính ñöôïc Fa = 13.82 cm2, choïn 8f16 Fa=16.1 cm2 (f16a140) I.4-TÍNH MOÙNG M2 - Vì khoaûng caùch giöõa hai coät truïc B vaø C gaàn nhau (khoâng ñuû cho hai tieát dieän ñaøi coïc) neân ta tính thaønh moät ñaøi coù hai coät cuøng truyeàn ñaøi,chuyeån taûi troïng veà taâm moùng ta coù caùc giaù trò sau. - Ngoaøi caùc giaù trò taûi goàm:löïc doïc,löïc caét, momen tính ôû phaàn khung taïi vò trí chaân coät coøn coù löïc do ñaø kieàng,töôøng cuûa taàng treät truyeàn xuoáng moùng MB,MC : + P = 13.18(T) truyeàn vaøo hai moùng MB,MC : Chuyeån taûi troïng veà taâm ñaøi ta coù:M MOÙNG NTT (T) MTT (Tm) QTT (T) NTC (T) MTC (Tm) QTC (T) MB 357.78 18.06 3.84 311.11 15.7 3.34 MC 357.78 18.06 8.36 311.11 15.7 7.27 M 715.56 36.12 12.2 622.23 31.41 10.61 I.2. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC - Choïn coïc coù ñöôøng kính d = 800mm - Beâtoâng maùc 300: Rn = 130 Kg/cm2 -Theùp chòu löïc CIII: Ra = 3400 kg/cm2 -Choïn chieàu saâu choân moùng Hm = 2 m -Coïc coù chieàu daøi töø MÑTN ñeán muõi coïc laø 22(m);ñoïan coïc ngaøm vaøo ñaøi 0.2(m),ñoaïn ñaäp ñaàu coïc 0.8(m). - Chieàu daøi tính toaùn cuûa coïc:Lc = 20 (m) I.2.1. Theo ñieàu kieän ñaát neàn f = m (mRRF ) f: Söùc chòu taûi cuûa coïc nhoài theo ñaát neàn m = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc khoan nhoài . mR = 1 : heä soá ñieàu kieän cuûa ñaát , keå ñeán phöông phaùp thi coâng coïc . mf : heä soá ñieàu kieän cuûa ñaát, ôû maët hoâng cuûa coïc nhoài (tra baûng 5 trang 38- 20 TCN 21-86). ® Laáy mf = 0,6 . fI: Söùc choáng tính toaùn cuûa lôùp ñaát thöù i cuûa neàn leân maët hoâng cuûa coïc. li: Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi maët hoâng cuûa coïc. R: Söùc choáng tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc (tröôøng hôïp thi coâng haï oáng coù moi ñaát beân trong oáng ra) ñöïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: R = 0,75 b(g I’D Aok + a gI h Bok) (2) Trong ñoù: + D = 0.8m laø ñöôøng kính coïc ta coù : + h : Chieàu saâu tính töø muõi coïc ñeán ñaùy ñaøi : Choïn muõi coïc ñaët ôû ñoä saâu 18m caùch maët ñaát töï nhieân : ® h = 22 – 2 = 20 m . +Vôùi vaø tra baûng 6 – 20 “ TCVN 21-86” ® +gI’: Troïng löôïng theå tích ñaát trong neàn coïc nhoài (T/m3) +gI: Troïng löôïng theå tích trung bình cuûa caùc lôùp ñaát naèm treân muõi coïc (T/m3) Tính gI: Lôùp 1(4m): Theo soá lieäu ñòa chaát ta coù: D = 2.68 e =0.57 g =2.02 (T/m3) Lôùp 2: (8m) D = 2.69 e =0.57 g =2.06 (T/m3) Lôùp 3: D = 2.68 e =0.56 g =2.044 (T/m3) . Vaäy : R = 0,75 x 0,33 (2.044 x 0.8 x 11.83 + 0,48x 2.05 x 23.25 x 20) = 118.03 (T/m2) . F = pd2 /4= p . 0,82 /4= 0.502 (m2) : Dieän tích tieát dieän ngang coïc. u : Chu vi tieát dieän coïc u = p . D = p . 0.8 = 2.513m. * Tính li, fi + Lôùp1: Seùt pha caùt, naâu ñoû naâu vaøng xaùm traéng,coù choã laãn saïn Laterite h2 = 2m; z2 = 3m ; Ñoä seät B=0.22 ® = 5.28 + Lôùp 2: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 =2m; z1 = 5m ; Ñoä seät B=0.084 ® = 5.6 + Lôùp 3: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 = 7m ; Ñoä seät B = 0,084 . ® = 6 + Lôùp 4: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 = 9m ; Ñoä seät B = 0,084 . ® = 6.35 + Lôùp 5: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 = 11m ; Ñoä seät B = 0,084 ® = 6.64 + Lôùp 6: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 = 13m ; Ñoä seät B = 0,25 ® = 5.9 + Lôùp 7: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 =15m ; Ñoä seät B = 0,25 ® = 6.15 + Lôùp 8: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 =17m ; Ñoä seät B = 0,25 ® = 6.39 + Lôùp 9: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 =19m ; Ñoä seät B = 0,25 ® = 6.27 + Lôùp 10: Caùt pha seùt xaùm vaøng,vaøng naâu h2 = 2m; z1 =21m ; Ñoä seät B = 0,25 ® = 7.23 Vôùi : . Li: chieàu daøy lôùp thöù i . . hi : ñoä saâu töø maët ñaát töï nhieân ñeán troïng taâm lôùp ñaát i . *Vaäy söùc chòu taûi cuûa coïc laø: f = m (mRRF ) = 1(1 x 118.03 x 0.502 + 2.512 x 0,6 ( 5.28 x 2 + 5.6 x 2 +6 x 2 + 6.35 x2 +6.64 x 2 +5.9 x 2 +6.15 x2 +6.39x2+6.27*2+7.23*2)) = 245.57 (T) . *Vaäy söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñieàu kieän ñaát neàn laø: P = (f / k) = 245.57 /1.4 = 175.41 (T) I.2.2. Theo ñieàu kieän vaät lieäu: Pv = m1(m2RbF + RaFa) Vôùi: + = 0,7: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc keå ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp thi coâng coïc (ñoå beâ toâng trong hoá khoan giöõ baèng dung dòch seùt) . + = 0,85: heä soá keå ñeán ñieàu kieän laøm vieäc khi ñoå beâ toâng theo phöông thaúng ñöùng. + + Fa : choïn sô boä Fa=0.5%xFcoïc = 0.5%x0.502x104 = 25.1 cm2 à Pv = 0.7´(0.85´1300´0.502 + 27000´0.00251) = 435.74 (T) > f =175.41 (T) Vaäy söùc chòu taûi cuûa coïc laáy theo ñieàu kieän ñaát neàn : Pc = f = 175.41 (T) I.3 TÍNH MOÙNG M(4-B; 4-C): I.3.1. Sô boä xaùc ñònh kích thöôùc ñaøi coïc, soá löôïng coïc vaø boá trí coïc: Soá löôïng coïc caàn thieát laø: => Choïn soá löôïng coïc laø 6 coïc Choïn ñaøi vaø boá trí coïc nhö hình veõ treân Fñ = 21.6m2 Choïn chieàu saâu choân ñaøi laø 2 m Neân troïng löôïng ñaøi coïc vaø ñaát phuû treân ñaøi laø: 1,1´21.6´2´2 = 95.04 (T) I.3.2. Kieåm tra löïc taùc duïng leân ñaàu coïc: . Trong ñoù: Mtt==36.12 + 2´12.2 = 60.52 (Tm) à + P1,P2 = 109.9 (T) + P5,P6 = 160.32 (T) + P3,P4 = 135.1(T) 3.3. Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi muõi coïc : Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng qui öôùc : ® Goùc truyeàn löïc: µ + Beà roäng moùng khoái qui öôùc laø : + Beà daøi khoái moùng qui öôùc laø: Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái qui öôùc Theå tích coïc : . Theå tích phaàn keát caáu vaø moùng treân coïc laø: ® Theå tích beâ toâng: ® Theå tích ñaát: Troïng löôïng theå tích trung bình cuûa ñaát laø : ® Troïng löôïng khoái moùng qui öôùc : ÖÙng suaát cuûa ñaát döôùi muõi coïc laø: Wx : momen khaùng uoán(bl2/6) Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc laø : . + m1 = 1,2: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc khi caùt vöøa baûo hoøa nöôùc . + m2 = 1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc lieân quan ñeán söï taùc ñoäng qua laïi giöõa neàn vaø coâng trình. + = 1: Heä soá tin caäy cuûa caùc ñaëc tröng tính toaùn cuûa ñaát. + tra baûng: A = 0.69 ; B = 3.76 ; D = 6.31 . + b = 7.13m: beà roäng khoái moùng qui öôùc . + h = 22 m: ñoä saâu tính ñeán muõi coïc . + . + . + . Kieåm tra: ® Thoûa ñieàu kieän ñeå tính luùn I.3.4. Tính luùn + Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp + Chia ñaát döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc thaønh nhieàu lôùp coù chieàu daøy hi = 0,5 m (thoûa ñieàu kieän hi£ 0,4bm = 0,4´7.13 = 2.85(m ). + ÖÙng suaát baûn thaân ôû khoái ñaùy moùng quy öôùc: sbt = g1Hm = 45 (T/m2). + ÖÙng suaát gaây luùn: sgl = stb - sbt = 54.14 – 45 =9.14 (T/m2) + Ñoä luùn oån ñònh: S= b = 0.8 ( laáy cho taát caû caùc loaïi ñaát) KEÁT QUAÛ TÍNH LUÙN CUÛA MOÙNG M1 Ñoä saâu Zi (m) ko Eo (T/m2) sgl = kop (T/m2) szbt (T/m2) Si (cm) 0.2*szbt 20 0 1.34 1.000 718.9 9.14 45 0.51 9 20.5 0.14 1.34 0.99 718.9 9.05 46.022 0.5 9.2 21 0.28 1.34 0.98 718.9 8.96 47.044 0.49 9.41 SSi = 1.5 cm Ta thaáy ñoä luùn toång coäng SSi = 1.5cm < Sgh = 8 cm I.3.5. Tính toaùn ñaøi coïc Chieàu cao ñaøi choïn h = 1.2 m Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng cuûa ñaøi coïc Coät coù kích thöôùc(0.4x0.7)m , h= 1.2 m => uxt = (0.4+0.7)*2 + 5.34 =7.54 m - Löïc xuyeân thuûng laø toâng caùc löïc trung bình taùc duïng leân ñaàu coïc ngoaøi phaïm vi xuyeân thuûng. Pxt = 6 Ptb = 6 * 54.14 =324.84 (T) - Ñieàu kieän xuyeân thuûng: Pxt=324.84 (T) <= 0.75 * Rk * uxt * ho = 0.75*100*7.54*1.06=599.43(T) Pxt = 324.84 (T) < 599.43 (T) =>Vaäy vôùi chieàu cao ñaøi 1,2 m thoûa ñieàu kieän choïc thuûng cuûa ñaøi. + Xem ñaøi coïc laøm vieäc nhö daàm lieân tuïc coù caùc löïc taäp trung truyeàn xuoág laø löïc do coïc truyeàn vaøo. + Moment theo phöông caïnh daøi(giaûi nhö daàm lieân tuïc): M = 289.9 (Tm) + Lôùp beâ toâng baûo veä daøy: 7cm Tính coát theùp: =289.9 / (0.9x2800x106) = 108.53cm 2 Theùp AII, Ra=2800 (Kg/cm2) a/ Theùp theo phöông daøi: M = 289.9 (Tm) Ta tính ñöôïc Fa = 108.53 cm2, choïn 35f25 Fa = 109.97 (cm2) (f25a160) b/ Theùp theo phöông ngaén: Theo phöông caïnh ngaén xem ñaøi moùng nhö laø moät conson ngaøm taïi chaân coät coù löïc taäp trung P = 405.32 (T) truyeàn vaøo vôùi caùnh tay ñoøn y = 1.2(m) M = P x y = 405.32x 1.2 = 486.38 (Tm) Ta tính ñöôïc Fa = 182.1cm2, choïn 37f25 Fa=181.63cm2 (f25a100) I.3.6 Kieåm tra coïc chòu taûi ngang Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng bao goàm: QTC= QTT/1.15 (T); NTC= NTT/1.15 (T) ; MTC= MTT/1.15 (Tm) LOAÏI Noäi löïc Tính toaùn Tieâu chuaån M1 Q (T) 12.2 10.61 N (T) 715.56 622.23 M (Tm) 36.12 31.41 - Phaân phoái taûi troïng ngang cho 6 coïc chòu: Q ttk = Q tck = - Löïc ñöùng Nk taùc duïng chæ do taûi troïng N0, M0 gaây ra - Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng vaøo ñaàu coïc: Nttk = Pmax = 160.32 (T). - Giaû söû ñaàu coïc ñöôïc ngaøm vaøo ñaøi do ñoù ñaàu coïc chæ chuyeån vò ngang, khoâng coù chuyeån vò xoay. - Heä soá bieán daïng: abd = Trong ñoù: k : Heä soá tyû leä, coù thöù nguyeân (T/m4). - Chieàu daøi aûnh höôûng cuûa coïc ñeán ñoä saâu 3.6 m, naèm trong 2 lôùp: * Lôùp ñaát 1 : Seùt pha caùt gII =2.02Tm2 ,jII=15o.14,CII =0.636 F = K= 512 Tm4 * Lôùp ñaát 2 : Seùt pha caùt gII =2.06 Tm2 ,jII=19o.24 ,CII =0.636 F = K= 566.4 Tm4 - Chieàu daøi aûnh höôûng: lah = 2 * (0.8+1) (m) =3.6 m d: Ñöôøng kính coïc; d = 0.8 (m) bc:Beà roäng quy öôùc cuûa coïc : bc = 0.8+1=1.8 m Eb:Moñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng coïc khi neùn vaø khi keùo:290X104 T/m2 J :Momen quaùn tính tieát dieän ngang coïc(pr4/4)=0.02 - Bieåu ñoà hieån thò möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc lôùp ñaát trong phaïm vi laøm vieäc ñeán chieàu daøi cuûa caùc lôùp ñaát: SÔ ÑOÀ THEÅ HIEÄN CHIEÀU DAØI ÑÖÔØNG AÛNH HÖÔÛNG I: laø moâmen quaùn tính tieát dieän coïc - Theo Tieâu chuaån xaây döïng 205 -1998 + Khi d < 0.8 m thì btt = 1.5*d + 0.5 m + Khi d 0.8m, btt = d + 1m - Coïc coù tieát dieän ( d=0.8 m) bc= 0.8 + 1 = 1.8 m Eb: Moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng, Eb = 294*104 (T/m2) Heä soá bieán daïng: abd = (m-1) - Chieàu saâu tính ñoåi phaàn coïc haï trong ñaát: Lc = abd*L = 0.44*20 = 8.8(m). - Chuyeån vò ngang cuûa coïc ôû möùc ñaùy ñaøi ñöôïc tính: Dn = uo + jo*Lo + Lo = 0 , jo=0. uo: chuyeån vò ngang cuûa coïc ôû cao trình ñeá ñaøi uo = Q ttk * dHH + M ttf * dHM Trong ñoù: Qttk: giaù trò tính toaùn cuûa löïc caét ôû coïc thöù k M ttf: giaù trò tính toaùn momen ngaøm ôû ñaàu coïc dHH, dHM: laø caùc chuyeån vò ngang ôû cao trình ñeá ñaøi, do caùc öùng löïc ñôn vò MO, HO = 1 ñaët taïi cao trình naøy dMH, dMM: laø caùc chuyeån vò xoay ôû cao trình ñeá ñaøi, do caùc öùng löïc ñôn vò MO, HO =1 ñaët taïi cao trình naøy Trong ñoù Ao, Bo, Co phuï thuoäc vaøo Lc Vôùi Lc = 8.8 m > 4, ta coù: Ao = 2.441; Bo = 1.621; Co=1.751 * Tính toaùn chuyeån vò ngang * Vì ñaàu coïc bò ngaøm cöùng vaøo beä döôùi taùc duïng cuûa löïc ngang, treân ñaàu coïc coù momen laø momen ngaøm: u tto = Qttk * dHH + M ttf * dMH u tto = 2.03* 4.94*10-4 – 4.24 * 1.44*10-4 = 3.92*10 -4(m) =0.000392 m => 0. 0392(cm) < 1 (cm) - Chuyeån vò cuûa coïc ôû ñaùy ñaøi: Dn = uo + jo* Lo + (L0 = 0; jo = 0) = 0.0392 (cm) Ta coù Dn = 0.0392 (cm) < 1cm Vaäy coïc thoûa ñieàu kieän chuyeån vò ngang - Moâmen uoán Mz(T/m), aùp löïc ngang Uz (T) vaø löïc caét Qz (T)trong caùc tieát dieän coïc ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Uz = Mz = a2bd* Eb * I * u0* A3 - abd* Eb* I * j0 * B3 + Qz = a3bd* Eb* I *uo* A4 - a2bd* Eb* I * j0*B4 + + Qttk*D4 Trong ñoù: Ze laø chieàu saâu tính ñoåi, Ze = abd* Z * Caùc giaù trò A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 ñöôïc tra trong baûng G3 cuûa TCXD 205 – 1998. a 3bd * E * I = 0.443 * 290*104 * 0.02 = 4940.7 (m-1* T*m2) a 2bd * E * I = 0.442 * 290*104 * 0.02 = 11228.8 (m-1* T*m2) a bd * E * I = 0.44 * 290*104 * 0.02 = 25520 (m-1* T*m2) a bd* M ttf = 0.44 * ( -6.07) = - 2.67 * Tính theùp cho coïc : Ta coù Mz =4.24 (Tm) Vì momen nhoû neân khi tính coát theùp cho coïc ta laáy haøm löôïng coát theùp laø 0.3% ñeå tính: => Fa = 0.3% x 3.14 x 802 =60.29 cm2 + Choïn coát theùp cho coïc 20 f 20 coù Fa=62.84 cm2 + Choïn coát ñai f8 a200 Z Ze A3 B3 C3 D3 Mz A4 B4 C4 D4 Qz m m (Tm) (T) 0 0 0 1 0 -4.24 0 0 0 1 2.03 0.23 0.1 0 0 1 0.1 -3.78 -0.005 0 0 1 2.02 0.45 0.2 -0.001 0 1 0.2 -3.32 -0.02 -0 0 1 1.99 0.68 0.3 -0.005 -0.001 1 0.3 -2.88 -0.045 -0.01 -0 1 1.94 0.91 0.4 -0.011 -0.002 1 0.4 -2.44 -0.08 -0.02 -0 1 1.88 1.14 0.5 -0.021 -0.055 0.999 0.5 -2.02 -0.125 -0.04 -0.01 0.999 1.8 1.36 0.6 -0.036 -0.011 0.998 0.6 -1.62 -0.18 -0.07 -0.02 0.997 1.7 1.59 0.7 -0.057 -0.02 0.996 0.699 -1.25 -0.245 -0.11 -0.03 0.994 1.6 1.82 0.8 -0.085 -0.034 0.992 0.799 -0.9 -0.32 -0.17 -0.05 0.989 1.48 2.05 0.9 -0.121 -0.055 0.985 0.897 -0.57 -0.404 -0.24 -0.08 0.98 1.36 2.27 1 -0.167 -0.083 0.975 0.994 -0.29 -0.499 -0.33 -0.13 0.967 1.23 2.5 1.1 -0.222 -0.122 0.96 1.09 -0.02 -0.603 -0.44 -0.08 0.946 0.91 2.73 1.2 -0.287 -0.173 0.938 1.183 0.21 -0.716 -0.58 -0.26 0.917 0.96 2.95 1.3 -0.365 -0.238 0.907 1.273 0.42 -0.838 -0.73 -0.36 0.876 0.82 3.18 1.4 -0.455 -0.319 0.866 1.358 0.59 -0.967 -0.91 -0.48 0.821 0.69 3.41 1.5 -0.559 -0.42 0.881 1.437 0.43 -1.105 -1.12 -0.63 0.747 0.55 3.64 1.6 -0.676 -0.543 0.739 1.507 0.84 -1.248 -1.35 -0.82 0.652 0.43 3.86 1.7 -0.808 -0.691 0.646 1.566 0.93 -1.396 -1.64 -1.04 0.529 0.3 4.09 1.8 -0.96 -0.867 0.53 1.612 0.98 -1.547 -1.91 -1.3 0.374 0.19 4.32 1.9 -1.12 -1.074 0.385 1.64 1.01 -1.699 -2.23 -1.61 0.181 0.08 4.55 2 -1.3 -1.314 0.207 1.646 1.01 -1.848 -2.58 -1.97 -0.06 -0.02 5 2.2 -1.69 -1.906 -0.27 1.575 0.96 -2.125 -3.36 -2.85 -0.69 -0.2 5.45 2.4 -2.14 -2.663 -0.94 1.352 0.8 -2.339 -4.23 -3.97 -1.59 -0.34 5.91 2.6 -2.62 -3.6 -1.88 0.917 0.67 -2.437 -5.14 -5.36 -2.82 -0.44 6.36 2.8 -3.1 -4.718 -3.41 0.197 1.71 -2.346 -6.02 -6.99 -4.45 -0.5 6.82 3 -3.54 -6 -4.69 -0.891 0.2 -1.969 -6.77 -8.84 -6.52 -0.52 7.95 3.5 -3.92 -9.544 -10.3 -5.854 -0.56 1.074 -6.79 -13.7 -13.8 -0.39 9.09 4 -1.64 -11.73 -17.9 -15.08 -0.84 9.244 -0.36 -15.6 -23.1 0.15 Mzmax =4.24 ™ Qzmax =2.03 T II. PHÖÔNG AÙN 2: MOÙNG BEØ TREÂN NEÀN THIEÂN NHIEÂN II.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG KHUNG TRUYEÀN XUOÁNG MOÙNG -Taûi troïng coâng trình beân treân truyeàn xuoáng moùng coù ñöôïc tính döïa vaøo soá lieäu kích thöôùc daàm,saøn,coat,töôøng,caàu thang tính ôû phaàn tröôùc. -Toång löïc doïc truyeàn xuoáng moùng töø keát quaû tính toång tónh taûi vaø hoaït taûi cuûa coâng trình truyeàn xuoáng : åNtt = 4635.01 (T ) åNtc = åNtt/1.15 = 4030.44 (T) Dieän tích moùng F = 26 x 19.6 =509.6m2 VÒ TRÍÙ TAÛI TROÏNG BAÛN THAÂN COÂNG TRÌNH TOÅNG( T ) COÄT( T ) DAÀM( T ) SAØN (T/m2 ) CAÀU THANG( T ) TÖÔØNG( T ) TREÄT 44.1 76.05 198.74 13.5 209.67 542.06 LÖÛNG 44.1 76.05 198.74 13.5 209.67 542.06 LAÀU1 31.5 76.05 198.74 13.5 209.67 529.46 LAÀU2 27 76.05 198.74 13.5 209.67 524.96 LAÀU3 24.75 76.05 198.74 13.5 209.67 522.71 LAÀU4 24.75 65.33 198.74 13.5 209.67 511.99 LAÀU5 18 65.33 198.74 13.5 209.67 505.24 LAÀU6 18 65.33 198.74 13.5 209.67 505.24 LAÀU7 14.4 56.55 157.17 13.5 209.67 451.29 TOÅNG 4635.01(T) Xaùc ñònh momen vaø löïc caét truyeàn xuoáng moùng : Töø taûi troïng gioù taùc duïng vaøo khoái nhaø theo hai phöông x,y ta tìm ñöôïc momen M vaø löïc caét Q: - Mx = 2653.6 ( Tm ) , My = 1592.14 ( Tm ) - Qx = 66.35 ( T ) , Qy = 39.81 ( T ) II.2. CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN MOÙNG : - Choïn sô boä chieàu daøy baûn ñaùy : - L = 7m : khoaûng caùch lôùn nhaát giöõa caùc coät Þ (58.33 ¸ 87.50) Choïn hb = 60 cm - Choïn sô boä chieàu cao daàm : Þ (87.5 ¸116.7) Choïn hd = 1200 cm - Choïn sô boä beà roäng daàm : vaø bd ³ bc Choïn bd = 60 cm Vaäy kích thöôùc tieát dieän daàm (hd*bd) = (60*120) cm - Choïn daàm moùng truïc A, D, 1, 5 coù tieát dieän(hd*bd) = (120*50) cm - Choïn daàm moùng truïc B, C, 2, 3,4 coù tieát dieän(hd*bd) = (120*60) cm - Chieàu saâu choân moùng : hm = 3(m) IV. Xaùc ñònh aùp löïc ñaát neàn döôùi ñaùy moùng - Goïi N, MX, QX, MY, QY laø löïc doïc, moâmen, löïc caéttheo phöông x, moâmen,löïc caét theo phöông y, ñaët taïi taâm maët baèng khoái nhaø.(Vì khi tính khung ta tính khung phaúng neân khi tính toång caùc giaù trò M,N,Q ñaët taïi taâm maët baèng coâng trình ta laáy toång tónh taûi,hoaït taûi cuûa coâng trình truyeàn xuoáng .) Goïi 0 (X, Y) laø toaï ñoä troïng taâm ñaùy moùng coâng trình Ta coù : (m) (m) Löïc doïc taùc duïng taïi troïng taâm ñaùy moùng keå caû troïng löôïng baûn thaân moùng vaø ñaát phuû : Nm = Ntc + Nb + Ntb Trong ñoù: Ntc = 4635.01 (T) Troïng löôïng baûn moùng : Nb = Fm x hb x g = 509.6 x 0.6 x 2..5 = 764.4 (T) Troïng löôïng daàm vaø ñaát phuû ñöôïc laáy trung bình vôùi gtb = 2T/m3 Ntb = Fm x (hm - hb) x gtb = 509.6 x (3 - 0.6) x 2 = 2446.08 (T) Þ Nm = 4635.01 + 764.4 + 2446.08 = 7845.49 (T) V. Kieåm tra aùp löïc ñaát neàn döôùi ñaùy moùng theo TTGH 2 Trong ñoù : 28707.47(m4) =16313.99(m4) X = 13 (m) , Y = 9.8 (m) Þ Þ Pcmax = 17.57 (T/m2) Pcmin = 13.21 (T/m2) Pctb = 15.39 (T/m2) Aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng : Trong ñoù : ktc = 1: do caùc chæ tieâu cô lyù ñeàu laáy theo keát quaû thí nghieäm tröïc tieáp vôùi ñaát m1, m2 : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát m1 = 1.2 (Seùt pha caùt) m2 = 1.1 ( Bm = 19.6 (m ) : chieàu roäng cuûa moùng hm = 3 (m) : chieàu saâu choân moùng gII = 2.02 (T/m) : dung troïng ñaát neàn döôùi ñaùy moùng g’II = 2 (T/m3) A, B, D : caùc heä soá tra baûng theo j A = 0.324 Ta coù :j = 15°14’ tra baûng B = 2.31 D = 4.89 CII = 0.22 (KG/cm2) = 2.2 (T/m2) Þ Þ Rtc = 48.14 (T/m2) Ta thaáy : Pmax = 17.57(T/m2) < 1.2Rtc = 1.2 x 48.14 = 58.73(T/m2) Ptb = 15.39(T/m2) < Rtc = 48.14 (T/m2) Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy moùng oån ñònh Ta thaáy lôùp ñaát thöù 1 (Seùt pha caùt) coù goùc ma saùt trong j(1) = 15°14’ nhoû hôn goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát thöù 2 (Seùt pha caùt coù laãn saïn Laterite) coù j(2) = 19°24’ neân ta khoâng caàn phaûi kieåm tra ñieàu kieän: szg + szp £ Rz(2) Trong ñoùù : szg = gi.hi (T/m2) szp = k0.pgl (T/m2) ko = f ñöôïc tra baûng 3 - 7 saùch höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa Gs.Ts Nguyeãn Vaên Quaûng taïi ñoä saâu z Rz = (A.b. gII + B.H.gII’ + D.cII ) VI. Kieåm tra luùn cho moùng Vì moùng coù B = 19.6 m > 10 m neân ta tính luùn cho moùng coù keå ñeán hieän töôïng nôû hoâng cuûa ñaát vaø coøn goïi laø hieän töôïng taäp trung öùng suaát theocoâng thöùc cuûa EGOROV Trong ñoù : Pglz = 0 : öùng suaát gaây luùn trung bình ôû ñaùy moùng Vì Bm = 19.6m > 10m neân ta laáy Pglz =0 = Pctb = 15.39 (T/m2) M: heä soá ñieàu chænh keå ñeán hieän töôïng taäp trung öùng suaát vaø phuï thuoäc vaøo m = H: laø chieàu daøy lôùp ñaøn hoài höõu haïn H = H0 + t.Bm Vì moùng ñaët treân neàn ñaát seùt neân : H0 = (9 + 6)/2 = 7.5m vaø t = (0.15 + 0.1) / 2 =0.125 Þ H = 7.5 + 0.125 x 19.6 = 9.95 (m) Þ m = = 1.02 Tra baûng 3 - 11 saùch höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa Gs.Ts Nguyeãn Vaên Quaûng ta ñöôïc M = 0.9 Ki = f tra baûng 3 -12 saùch höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa Gs.Ts Nguyeãn Vaên Quaõng, keát quaû ñöôïc ñöa vaøo baûng sau Lôùp ñaát Chieàu daøy (m) Ei (T/m2) Ki Ki-1 Seùt pha caùt 1 370 0.128 1.67 0.024 0 Seùt pha caùt laãn Laterite 8 814.45 1.03 1.67 0.21 0.024 Þ = 0.076 (m) = 7.6 (cm) Þ S = 7.6 (cm) < Sgh = 8(cm). Vì ñaây laø moùng beø coù khaû naêng laøm giaûm ñi ñoä luùn khoâng ñeàu neân ñoä luùn nhö treân coù theå chaáp nhaän ñöôïc Vaäy moùng thoaû ñieàu kieän tính luùn VII. Tính oån ñònh vò trí cuûa moùng Vì coâng trình chòu taûi troïng ngang cho neân ta phaûi kieåm tra tröôït vaø laät cuûa moùng. Aùp löïc gioù coi nhö phaân boá theo dieän tích ñoùn gioù cuûa maët beân coâng trình vaø ñöôïc ñöa veà löïc taäp trung ñaët taïi troïng taâm cuûa dieän tích ñoùn gioù sau ñoù truyeàn veà ñaùy moùng vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : P = n x qc x F =1.2 x 83 x (26 x 19.6) = 50756.16 (kG)=50.756 (T) Trong ñoù n = 1.2 : heä soá vöôït taûi qc = 83(KG/cm2) : aùp löïc gioù tieâu chuaån taïi THUÛ ÑÖÙC F = (Lm*H) : dieän tích ñoùn gioù Lm : chieàu daøi moùng H : chieàu cao nhaø keå töø maët neàn Kieåm tra laät Coâng trình coù khaû naêng bò laät döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù Ñieàu kieän ñeå coâng trình khoâng bò laät : Mchoáng laät > Mgaây laät Trong ñoù Mchoáng laät = n x N x = 1.2 x 4635.01 x 9.8 = 54507.71 (Tm) Mgaây laät = P x ( = 50.756 x (15 + 3) = 913.61 (Tm) Þ Mchoáng laät = 54507.71 (Tm) > Mgaây laät = 913.61 (Tm) Vaäy coâng trình khoâng bò laät döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù Kieåm tra tröôït Coâng trình coù khaû naêng bò tröôït döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù Heä soá an toaøn ñeå coâng trình bò tröôït : Trong ñoù : N : toång taûi troïng tính toaùn ngay taïi ñaùy moùng N = n*Ncm = 1.2*4635.01 = 5562.01 (T) P : löïc ngang tính toaùn P = 66.35 (T) f : heä soá ma saùt ñöôïc tính theo j(1) = 15°14’ Þ f = tgj(1) = tg(15°14’) = 27 radian Þ = 22.63 > 1.2 Vaäy coâng trình khoâng bò tröôït döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù VIII. Tính toaùn keát caáu moùng Do moùng beø coù dieän tích vaø chieàu daøy baûn lôùn neân ta coi baûn laø tuyeät ñoái cöùng Ñoä cöùng cuûa baûn coøn ñöôïc xaùc ñònh töø ñoä maûnh t : < 1 Ta tính keát caáu moùng beø nhö baûn saøn laät ngöôïc chòu taûi troïng phaân boá ñeàu laø aùp löïc PTB ñaùy moùng. P = n*PcTB = 1.2 x 15.39 = 18.47 (T/m2) Tính baûn moùng Tính toaùn caùc oâ baûn keâ. ( Saøn laøm vieäc theo 2 phöông ) Ta xem caùc oâ baûn saøn chòu uoán theo hai phöông, ñeå thieân veà an toaøn ta tính toaùn oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng xeùt ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc oâ baûn keá caän. Döïa vaøo söï lieân keát giöõa caùc oâ baûn vôùi heä daàm (ngaøm hoaëc khôùp) ta duøng11 loaïi oâ baûn laäp saün ñeå xaùc ñònh caùc heä soá cho momen. BAÛNG SÔ ÑOÀ TÍNH CHO CAÙC OÂ BAÛN KEÂ Soá hieäu oâ saøn Chieàu daøy baøn saøn hb (cm) Chieàu cao daàm moùng Caùc tyû soá Lieân keát giöõa saøn vôùi caùc caïnh Sô ñoà tính S1 60 120 2 Ngaøm 120 2 Ngaøm S2 60 120 2 Ngaøm 120 2 Ngaøm Theo baûng xaùc ñònh sô ñoà tính cuûa 2 oâ baûn S1 , S2 ta thaáy daïng sô ñoà tính cuûa 2 oâ baûn naøy gioáng oâ baûn soá 9 trong 11 oâ baûn ñöôïc laäp saún. Ta coù caùc coâng thöùc ñeå xaùc ñònh giaù trò taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ baûn nhö sau: Moâmen döông lôùn nhaát ôû nhòp M1 = m91.P M2 = m92.P Moâmen döông lôùn nhaát ôû nhòp MI = k9I.P MII = k9II.P trong ñoù: P = q l1 l2 ; vôùi q = 15.39 (T/m2) BAÛNG TÍNH CAÙC GIAÙ TRÒ NOÄI LÖÏC OÂ saøn Kích thöôùc Tyû soá Toång taûi troïng taùc duïng leân oâ saøn Caùc heä soá Giaù trò moâmen (kGm) l2 (m) l1 (m) l2/l1 P = ql1l2 (kG) m91 m92 k91 k92 M1 M2 MI MII S1 3.5 3.15 1.11 7411.005 0.0194 0.0161 0.045 0.0372 143.77 119.32 323.9 275.7 S2 3.5 3.15 1.11 10259.87 0.0194 0.0161 0.045 0.0372 199.04 165.18 461.7 381.7 S3 3.15 3 1.05 8794.17 0.0187 0.0171 0.0437 0.0394 164.5 150.4 384.3 346.5 S4 3.15 3 1.05 6352.29 0.0187 0.0171 0.0437 0.0394 108.6 108.62 277.6 250.3 S5 3.5 3 1.05 8318.1 0.0187 0.0171 0.0437 0.0394 155.5 142.2 363.5 327.7 S9 3.5 3 1.05 8318.1 0.0187 0.0171 0.0437 0.0394 155.5 142.2 363.5 327.7 Tính toaùn coát theùp Trình töï tính toaùn theo tröôøng hôïp caáu kieän tieát dieän chöõ nhaät chòu uoán coù b = 1m (beà roäng daõi tính toaùn). Caùc thoâng soá ban ñaàu : Beâ toâng maùc 250 : Rn = 110 (kG/cm2) ; Rk = 8.3(kG/cm2) . Coát theùp A I (f < 10 ) , Ra = Ra’ = 2100 (kG/cm2) ; Choïn ao = 2 cm : khoaûng caùch töø troïng taâm cuûa coát theùp chòu keùo ñeán lôùp da ngoaøi beâ toâng. Sau khi tính toaùn ñöôïc Fa caàn kieåm tra tyû leä coát theùp m % naèm trong khoaûng 0.3 ñeán 0.9 laø hôïp lí. Neáu m % quaù lôùn hoaëc quaù beù ta caàn choïn laïi chieàu daøy cuûa baûn, roài tính laïi. Khi m % < m min maø khoâng theå giaûm chieàu daøy baûn thì phaûi choïn laïi Fa theo yeâu caàu toái thieåu baèng m min b1 h0 . TCVN qui ñònh m min = 0.05 % A = ; vôùi h0 = hs – a0; g = ; Fa = . KEÁT QUAÛ TÍNH THEÙP CUÛA CAÙC OÂ BAÛN KEÂ OÂ baûn Giaù trò moâmen (kGm) A g Fatt (cm2) Theùp choïn m% f(mm) a (mm) Fa (cm2) S1 (3.5x3.15m) M1 143.77 0.0204 0.9897 0.865 6 200 1.41 0.17 M2 119.32 0.0169 0.9915 0.716 6 200 1.41 0.17 MI 323.9 0.0460 0.9764 1.974 8 200 2.50 0.31 MII 275.7 0.0392 0.9800 1.675 8 200 2.50 0.31 S2 (3.5x3.15m) M1 199.04 0.0283 0.9857 1.202 6 200 1.41 0.17 M2 165.18 0.0235 0.9881 0.995 6 200 1.41 0.17 MI 461.7 0.0656 0.9661 2.845 8 200 2.50 0.31 MII 381.7 0.0542 0.9721 2.337 8 200 2.50 0.31 S3 (3x3.15m) M1 164.5 0.0234 0.9882 0.991 6 200 1.41 0.17 M2 150.4 0.0214 0.9892 0.905 6 200 1.41 0.17 MI 384.3 0.0546 0.9719 2.354 8 200 2.50 0.31 MII 346.5 0.0492 0.9748 2.116 8 200 2.50 0.31 S4 (3.15x3m) M1 108.6 0.0154 0.9922 0.651 6 200 1.41 0.17 M2 108.62 0.0154 0.9922 0.652 6 200 1.41 0.17 MI 277.6 0.0394 0.9799 1.686 8 200 2.50 0.31 MII 250.3 0.0356 0.9819 1.517 8 200 2.50 0.31 S5 (3.5x3m) M1 155.5 0.0221 0.9888 0.936 6 200 1.41 0.17 M2 142.2 0.0202 0.9898 0.855 6 200 1.41 0.17 MI 363.5 0.0516 0.9735 2.223 8 200 2.50 0.31 MII 327.7 0.0465 0.9762 1.998 8 200 2.50 0.31 S9 (35x3m) M1 155.5 0.0221 0.9888 0.936 6 200 1.41 0.17 M2 142.2 0.0202 0.9898 0.855 6 200 1.41 0.17 MI 363.5 0.0516 0.9735 2.223 8 200 2.50 0.31 MII 327.7 0.0465 0.9762 1.998 8 200 2.50 0.31 1. Tính cho oâ baûn S1 Vôùi < 2 neân noù thuoäc oâ baûn keâ boán caïnh, tra baûng ta ñöôïc : m91 m92 k91 k92 0.0179 0.0179 0.0417 0.0417 Moâmen nhòp ñöôïc tính theo coâng thöùc : M1 = m91*p*l1*l2 = 0.0179*14.7*7*7 = 12.893 (Tm) M2 = M1 = 12.893 (Tm) Moâmen goái ñöôïc tính theo coâng thöùc : MI = k91*p*l1*l2 = 0.0417*14.7*7*7 = 30.037 (Tm) MII = MI = 30.037 (Tm) Tính coát theùp nhòp Giaû thieát a = 5cm Þ h0 = hb – a = 60 – 5 = 55cm 9.172 (cm2) Choïn F16a200 Þ Fa choïn = 10.05 cm2 m = > mmin = 0.1% (thoaû) Tính coát theùp cho goái (cm2) Choïn F20a140 Þ Fa chon = 21.99 cm2 m = > mmin = 0.1% (thoaû) Tính cho oâ baûn S2 Vôùi 2.92 > 2 neân noù thuoäc oâ baûn daàm Ñeå tính baûn, caét moät daûi roäng b = 1m theo phöông caïnh ngaén M1 = (Tm) M2 = (Tm) Tính coát theùp cho nhòp 0.009 = 0.995 (cm) Tính coát theùp cho goái (cm2) Do oâ S2 coù kích thöôùc nhoû Þ dieän tích coát theùp nhoû, neân ta boá trí coát theùp cho oâ S2 keát hôïp töø oâ S1 Tính heä daàm moùng SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG HEÄ DAÀM CUÛA MOÙNG BEØ 1. Sô ñoà tính Tính heä daàm moùng beø ta tính nhö heä daàm tröïc giao chòu taûi troïng töôbg ñöông töø caùc oâ baûn truyeàn xuoáng, coù caùc goái töïa laø caùc coät Taûi troïng do oâ baûn S1 truyeàn vaøo coù daïng hình tam giaùc : (T/m) Taûi troïng do oâ baûn S2 truyeàn vaøo caùc daàm truïc chöõ coù daïng hình chöõ nhaät : (T/m) 2. Tính toaùn noäi löïc Duøng phaàn meàm Sap2000 ñeå tính noäi löïc cho heä daàm tröïc giao keát quaû nhö sau : SÔ ÑOÀ TAÛI TROÏNG TÖÔNG ÑÖÔNG TAÙC DUÏNG LEÂN HEÄ DAÀM MOÙNG BIEÅU ÑOÀ MOÂMEN CUÛA HEÄ DAÀM MOÙNG BIEÅU ÑOÀ BAO LÖÏC CAÉT CUÛA HEÄ DAÀM MOÙNG 3. Tính coát theùp cho heä daàm Duøng beâ toâng mac 300 coù Rn = 130 KG/cm2 Coát theùp chòu löïc CII coù Ra = 2600 KG/cm2 Coát theùp ñai CII coù Rañ = Rax = 2100 KG/cm2 Vì thôøi gian coù haïn neân ta laáy moät soá daàm (söôøn) laøm ñaïi dieän ñeå tính vaø boá trí coát theùp cho heä daàm (söôøn). ÔÛ ñaây ta tính vaø boá trí coát theùp cho daàm (söôøn) thuoäc truïc 1, 3 vaø truïc A, B Tính coát theùp ngang Ta chæ tính cho daàm coù löïc caét lôùn nhaát laø daàm truïc 3 vaø caùc daàm coøn laïi boá trí töông töï Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá : 0.35Rnbh0 = 0.35*130*60*115 = 313950 (KG) = 313.95 (T) Trò soá löïc caét lôùn nhaát Qmax = 268.22 (T) < 313.95 (T) Þ Thoaû maõn ñieàu kieän haïn cheá Kieåm tra ñieàu kieän ñaët coát ñai 0.6Rkbh0 = 0.6*10*60*115 = 41400 (KG) = 41.4 (T) Qmax = 268.22 (T) > 41.4 (T) neân ta caàn phaûi tính coát ñai chòu caét (cm) Choïn ñai F12, fñ = 1.131 cm2, ñai boán nhaùnh, khoaûng caùch U = 15 cm thoaû maõn caùc ñieàu kieän caáu taïo vaø beù hôn Umax (KG/cm) Boá trí theùp : Ñoaïn ñaàu goái : F12a150 Ñoaïn giöõa nhòp : F12a300 II.2.2. Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát neàn: Choïn chieàu saâu choân moùng caùch ñaùy saøn taàng haàm 1.4m. Theo qui phaïm QPXD 45-70, trò soá aùp löïc tieâu chuaån leân neàn Rtc khi coâng trình coù taàng haàm ñöôïc xaùc ñònh nhö sau. Aùp löïc tieâu chuaån cuûa neàn thieân nhieân ôû ñoä saâu 5m trong ñoù : m=0.8, heä soá ñieàu kieän laøm vieäc A,B,D ® tra baûng döïa vaøo jtc cuûa lôùp ñaát döôùi ñaùy moùng vôùi jtc =30.3 0 ® A=1,18 ; B=5,70 ; D=8,04 ctc = 0.1 T/m2 : löïc dính cuûa lôùp ñaát döôùi ñaùy ñaøi g: troïng löôïng theå tích cuûa ñaát ôû treân cao trình ñaùy ñaøi. = b: chieàu roäng moùng, laáy töông ñöông h1: ñoä saâu choân moùng ôû phía ngoaøi nhaø, h1 = 5 m h2: ñoä saâu ñaët moùng qui öôùc cuûa nhaø coù taàng haàm ñöôïc tính nhö sau: d1: chieàu daøy lôùp ñaát naèm treân ñeá moùng (d1=0, vì maët moùng chính laø maët saøn taàng haàm) d2: chieàu daøy keát caáu saøn taàng haàm (d2 = 1,4 m) gs: troïng löôïng theå tích cuûa keát caáu saøn taàng haàm (gs = 2,5 T/m3) à h2 = 2,31 m = 66,30 (T/m2) Aùp löïc trung bình cuûa ñaát döôùi ñaùy moùng: stb = SNtt= 18916 (T) Qm: troïng löôïng baûn thaân moùng vaø taûi troïng ñaët treân moùng Qm =(1,1´2,5´1,4 + 1,2´0.75)´674.4 = 3203,4 (T) àstb = Ta thaáy stb = 32,79 (T/m2) < Rtc = 66,30 (T/m2), nhö vaäy ñaát döôùi ñaùy moùng khoâng bò phaù hoaïi. II.2.3.Xaùc ñònh ñoä luùn oån ñònh: *Troïng taâm cuaû moùng nhaø: Xc = Yc = Vì ñaát neàn goàm nhieàu lôùp khoâng ñoàng nhaát vaø maët baèng khoâng phaûi laø hình chöõ nhaät neân ñeå tính toaùn ñoä luùn oàn ñònh taïi ñieåm C cho chính xaùc ta duøng phöông phöông phaùp ñieåm goùc trong coäng luùn phaân toá .Töùc laø chia baûn moùng thaønh nhieàu hình chöõ nhaät 1,2,4,5,8,9,10ø coù taûi troïng treân ñoù xem laø phaân boá ñeàu, luùc naøy öùng suaát taïi ñieåm C chính laø coäng taùc duïng cuûa caùc öùng suaát do caùc hình chöõ nhaät gaây ra taïi ñieåm C. Nhö vaäy ñoä luùn oån ñònh taïi ñieåm C ñöôïc xaùc ñònh nhö sau Sc = S1 +S2 +S4 + S5 + S8 + S9 + S10 = ( S1,3,4 - S3,4) + ( S2,5,6 - S5,6) +S4 + S5 + S8 + S9 +( S7,8,10 - S7,8) Trong ñoù: *S1; S2; S4; S5; S8; S9; S10 :laàn löôït laø ñoä luùn aûnh höôûng cuûa caùc phaàn moùng hình chöõ nhaät 1_2_4_5_8_9_10 gaây ra taïi ñieåm C * S1,3,4; S3,4; S2,5,6; S5,6; S7,8,10; S7,8 : laàn löôït laø ñoä luùn aûnh höôûng cuûa caùc phaàn moùng hình chöõ nhaät 1,3,4 _ 3,4 _ 2,5,6 _ 5,6 _ 7,8,10 _ 7,8 gaây ra taïi ñieåm C Ta coù baûng tính sau: KEÁT QUAÛ TÍNH LUÙN MOÙNG BEØ Loaïi oâ K.Thöôùc 1,3,4 14,36mx8,25m 3,4 8,25mx4,76m 2,5,6 16,15mx14,36m 5,6 16,15mx4,76m 4 4,76mx4,65m Ñoä saâu (m) szñ (T/m2) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) 5 5.25 0.2500 5.26 0.06 0.2500 1.36 0.06 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 6.5 6.83 0.2491 4.95 0.12 0.2463 2.41 0.12 0.2493 4.96 0.12 0.2468 4.91 0.12 0.2449 4.87 0.12 8 8.40 0.2434 4.84 0.12 0.2315 2.36 0.11 0.2486 4.94 0.12 0.2341 4.65 0.11 0.2229 4.43 0.11 9.5 9.98 0.2375 4.72 0.12 0.2051 2.30 0.10 0.2443 4.86 0.12 0.2120 4.21 0.10 0.1752 3.48 0.09 11 11.55 0.2231 4.44 0.11 0.1664 2.16 0.08 0.2401 4.77 0.12 0.1802 3.58 0.09 0.1412 2.81 0.07 12.5 12.84 0.2051 4.08 0.25 0.1396 5.06 0.17 0.2315 4.60 0.29 0.1584 3.15 0.20 0.1123 2.23 0.14 14 14.12 0.1856 3.69 0.23 0.1172 4.58 0.15 0.2229 4.43 0.28 0.1397 2.78 0.17 0.0905 1.80 0.11 15.5 15.41 0.1664 3.31 0.21 0.0984 4.11 0.12 0.2114 4.20 0.26 0.1235 2.46 0.15 0.0687 1.37 0.09 17 16.70 0.1483 2.95 0.18 0.0833 3.66 0.10 0.1999 3.97 0.25 0.1100 2.19 0.14 0.0566 1.13 0.07 18.5 18.23 0.1396 2.78 0.13 0.0709 2.53 0.06 0.1875 3.73 0.17 0.0982 1.95 0.09 0.0474 0.94 0.04 20 19.76 0.1241 2.47 0.11 0.0580 2.25 0.05 0.1752 3.48 0.16 0.0850 1.69 0.08 0.0401 0.80 0.04 21.5 21.29 0.1103 2.19 0.07 0.0504 1.33 0.03 0.1634 3.25 0.10 0.0742 1.48 0.05 0.0343 0.68 0.02 åSi = 1.71 åSi = 1.17 åSi = 2.05 åSi = 1.36 åSi = 0.95 Loaïi oâ K.Thöôùc 5 12,55mx4,76m 8 4,65mx3,64m 9 12,55mx12,04m 7,8,10 22,65mx12,04m 7,8 22,65mx3,64m Ñoä saâu (m) szñ (T/m2) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) kg sz=p.kg (T/m2) Si (cm) 5 5.25 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 0.2500 5.26 0.06 6.5 6.83 0.2467 4.90 0.12 0.2420 4.81 0.12 0.2493 4.96 0.12 0.2496 4.96 0.12 0.2443 4.86 0.12 8 8.40 0.2335 4.64 0.11 0.2075 4.13 0.10 0.2486 4.94 0.12 0.2491 4.95 0.12 0.2202 4.38 0.11 9.5 9.98 0.2104 4.18 0.10 0.1626 3.23 0.08 0.2401 4.77 0.12 0.2437 4.85 0.12 0.1887 3.75 0.09 11 11.55 0.1767 3.51 0.09 0.1241 2.47 0.06 0.2289 4.55 0.11 0.2381 4.73 0.12 0.1601 3.18 0.08 12.5 12.84 0.1530 3.04 0.19 0.0889 1.77 0.11 0.2229 4.43 0.28 0.2324 4.62 0.29 0.1320 2.62 0.16 14 14.12 0.1326 2.64 0.16 0.0693 1.38 0.09 0.2114 4.20 0.26 0.2244 4.46 0.28 0.1145 2.28 0.14 15.5 15.41 0.1149 2.28 0.14 0.0549 1.09 0.07 0.1875 3.73 0.23 0.2073 4.12 0.26 0.1005 2.00 0.12 17 16.70 0.1001 1.99 0.12 0.0444 0.88 0.06 0.1752 3.48 0.22 0.1981 3.94 0.25 0.0890 1.77 0.11 18.5 18.23 0.0875 1.74 0.08 0.0365 0.73 0.03 0.1634 3.25 0.15 0.1887 3.75 0.17 0.0795 1.58 0.07 20 19.76 0.0735 1.46 0.07 0.0304 0.60 0.03 0.1516 3.01 0.14 0.1793 3.56 0.16 0.0715 1.42 0.07 21.5 21.29 0.0651 1.29 0.04 0.0257 0.51 0.02 0.1308 2.60 0.08 0.1613 3.21 0.10 0.0646 1.28 0.04 åSi = 1.29 åSi = 0.82 åSi = 1.89 åSi = 2.05 åSi = 1.18 Ñoä luùn oån ñònh taïi ñieåm C laø: Sc = ( S1,3,4 - S3,4) + ( S2,5,6 - S5,6) +S4 + S5 + S8 + S9 +( S7,8,10 - S7,8) = 7,05 cm II.3. TÍNH TOAÙN ÑOÄ BEÀN VAØ CAÁU TAÏO MOÙNG: II.3.1-Kieåm tra chieàu cao moùng theo ñieàu kieän xuyeân thuûng NHAØ NAÂNG SAØN – TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ (20 TCN-169-89), NXBXD, HN 1990, trang 48, 49 : Baûn moùng ñöôïc kieåm tra xuyeân thuûng gioáng nhö caùch laøm ñoái saøn khoâng daàm, chòu löïc xuyeân thuûng chính baèng phaûn löïc goái töïa taïi vò trí chòu xuyeân thuûng Caên cöù vaøo giaù trò phaûn löïc ôû caùc goái töïa sau khi giaûi, ta thaáy, giaù trò phaûn löïc lôùn nhaát laø: 746,38 T Ñieàu kieän choïc thuûng: Pct = 0.75 Uct ho Rk ³ Pmax Trong ñoù: Pct – löïc choïc thuûng cho pheùp Uct – chu vi vuøng choïc thuûng Uct = 2(a+b+2ho) = 2(0.6+0.7+2´1.35) = 8m Rk = 100T/m2 – cöôøng ñoä chòu keùo cuûa beâ toâng Pmax : löïc choïc thuûng toái ña xuaát hieän trong baûn moùng Þ Pct = 0.75´8´1.35´100 = 810 T > Pmax = 746.38 T II.3.2-Tính toaùn coát theùp cho moùng: Rôøi raïc hoùa baûn moùng thaønh caùc phaàn töû Shell ñaët treân caùc goái töïa loø xo maø ñoä cöùng cuûa loø xo ñöôïc qui ñoåi töông ñöông thoâng qua ñoä cöùng cuûa ñaát neàn. Baûn moùng ñöôïc chia laøm 2 loaïi phaàn töû Shell * Loaïi 1: kích thöôùc 1,2m´1,2m K= Cz F = -Caùc nuùt ôû goùc: kg = = 238.88 T/m -Caùc nuùt goùc 1/3: kg = = 318,50 T/m -Caùc nuùt bieân: kb = = 477,75 T/m * Loaïi 2: kích thöôùc 0,6m´1,2m K= Cz F = -Caùc nuùt ôû goùc: kg = = 119,44 T/m -Caùc nuùt goùc 1/3: kg = = 159,25 T/m -Caùc nuùt bieân: kb = = 238,88 T/m Duøng SAP2000 ñeå hoã trôï tìm noäi löïc trong baûn moùng, noäi löïc seõ ñöôïc xuaát ra döôùi daïng bieåu ñoà vaø giaù trò cuï theå. Caên cöù vaøo bieåu ñoà noäi löïc, laáy moät soá phaàn töû coù cuøng giaù trò (toâ cuøng maøu) laøm ñaïi dieän ñeå tính toaùn coát theùp, vieäc boá trí coát theùp cuõng caên cöù vaøo caùc vuøng keùo neùn, caùc vuøng ñoàng öùng suaát ñeå ñaët cho phuø hôïp. Keát quaû tính theùp ñöôïc ghi vaøo baûng sau: BAÛNG TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP ELEMENT ID 10------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 10 -1.284E+02 -8.298E+00 36.239 2.281 11 1.230E+02 -2.412E+01 34.667 6.650 40 -1.047E+02 -3.062E+01 29.374 8.456 41 2.796E+01 5.402E+01 7.716 14.992 ELEMENT ID 26------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 26 4.817E+01 -3.238E+01 13.353 8.946 27 -5.440E+01 -4.935E+00 15.101 1.355 56 5.041E+01 5.039E+01 13.979 13.975 57 -7.200E+01 -1.617E+01 20.063 4.453 ELEMENT ID 38------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 39 -4.433E+01 3.525E+01 12.278 9.744 40 5.419E+01 2.381E+01 15.042 6.564 69 -8.768E+01 -5.730E+01 24.518 15.914 70 7.782E+01 -1.759E+00 21.713 0.483 ELEMENT ID 40------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 41 1.296E+02 1.002E+02 36.574 28.097 42 -2.505E+01 4.305E+01 6.908 11.920 71 -1.059E+02 -1.009E+02 29.742 28.309 72 8.352E+01 -3.328E+01 23.331 9.196 ELEMENT ID 46------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 47 1.116E+02 9.912E+01 31.380 27.787 48 -4.760E+01 3.282E+01 13.193 9.066 77 -5.688E+01 -9.608E+01 15.796 26.917 78 3.500E+01 -3.492E+01 9.674 9.652 ELEMENT ID 124------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 128 -9.844E+01 -3.018E+01 27.593 8.334 129 9.323E+01 -1.025E+00 26.102 0.281 158 -9.665E+01 -2.397E+00 27.080 0.658 159 1.019E+02 3.361E+01 28.573 9.286 ELEMENT ID 126------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 130 -9.775E+01 -3.321E+01 27.394 9.176 131 9.137E+01 -4.969E+00 25.571 1.365 160 -9.538E+01 9.565E-01 26.717 0.262 161 1.018E+02 3.722E+01 28.544 10.293 ELEMENT ID 128------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 132 -9.002E+01 -3.776E+01 25.184 10.443 133 8.206E+01 -9.929E+00 22.916 2.730 162 -8.314E+01 8.842E+00 23.225 2.430 163 9.111E+01 3.885E+01 25.494 10.746 ELEMENT ID 132------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 136 -6.030E+01 -4.329E+01 16.759 11.987 137 4.882E+01 -2.544E+01 13.535 7.016 166 -4.926E+01 2.499E+01 13.658 6.894 167 6.074E+01 4.373E+01 16.883 12.110 ELEMENT ID 142------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 146 1.764E+01 -2.445E+01 4.858 6.741 147 -2.667E+01 -2.962E+01 7.359 8.177 176 2.935E+01 3.229E+01 8.102 8.920 177 -2.032E+01 2.177E+01 5.598 6.000 ELEMENT ID 182------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 188 -1.213E+02 -1.022E+02 34.168 28.676 189 9.709E+01 -4.256E+01 27.206 11.782 218 1.366E+02 9.325E+01 38.635 26.107 219 -1.645E+01 5.602E+01 4.527 15.556 ELEMENT ID 192------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 198 -4.863E+01 -1.194E+02 13.481 33.615 199 1.288E+01 -9.470E+01 3.544 26.522 228 4.397E+00 1.120E+02 1.207 31.484 229 3.135E+01 1.021E+02 8.659 28.636 ELEMENT ID 214------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 221 1.459E+02 9.880E+01 41.348 27.695 222 -4.411E+01 -1.723E+01 12.216 4.745 251 -1.019E+02 -7.088E+01 28.596 19.745 252 9.439E+01 2.563E+01 26.432 7.069 ELEMENT ID 228------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 235 -7.850E+01 -4.369E+01 21.906 12.100 236 1.256E+02 1.257E+02 35.429 35.464 265 1.920E+01 3.379E+01 5.289 9.337 266 -2.473E+01 -6.689E+01 6.820 18.617 ELEMENT ID 233------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 256 -1.030E+02 -1.248E+02 28.903 35.197 257 7.808E+01 -2.447E+01 21.787 6.747 271 6.089E+00 1.086E+02 1.673 30.522 272 1.884E+01 4.065E+01 5.190 11.250 ELEMENT ID 243------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 266 5.048E+01 7.060E-01 13.999 0.194 267 -5.670E+01 -3.796E+01 15.745 10.499 281 3.177E+01 1.303E+01 8.774 3.584 282 -2.554E+01 2.423E+01 7.046 6.681 ELEMENT ID 258------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 282 1.755E+01 -3.571E+01 4.833 9.873 283 -3.078E+01 -4.349E+01 8.500 12.044 297 3.113E+01 4.384E+01 8.596 12.142 298 -1.790E+01 3.537E+01 4.930 9.776 ELEMENT ID 261------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 286 -1.722E+01 -9.256E+01 4.742 25.911 287 -1.655E+01 -1.097E+02 4.557 30.816 301 -4.106E+00 8.900E+01 1.128 24.894 302 3.788E+01 1.132E+02 10.476 31.842 ELEMENT ID 265------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 290 -1.668E+00 -8.264E+01 0.458 23.083 291 -2.183E+01 -5.807E+01 6.017 16.132 305 5.537E+01 9.161E+01 15.373 25.639 306 -3.187E+01 4.910E+01 8.804 13.614 ELEMENT ID 284------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 310 -2.352E+00 -2.319E+01 0.646 6.392 311 -1.663E+01 -9.047E+01 4.578 25.313 325 -5.513E+01 1.359E+01 15.304 3.738 326 1.044E+02 7.324E+01 29.288 20.414 ELEMENT ID 288------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 314 2.466E+00 -4.426E+01 0.677 12.258 315 -1.559E+01 -3.430E+01 4.290 9.480 329 -1.906E+01 -7.774E-01 5.250 0.213 330 3.010E+00 3.220E+01 0.826 8.896 ELEMENT ID 292------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 319 -6.740E+01 -5.135E+01 18.762 14.243 320 9.049E+01 1.365E+02 25.320 38.606 334 -3.403E+01 3.441E+01 9.405 9.509 335 3.044E+01 -5.595E+01 8.405 15.534 ELEMENT ID 298------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 325 -6.357E+01 -3.695E+01 17.680 10.216 326 1.086E+02 9.864E+01 30.507 27.649 340 -7.722E+00 2.504E+01 2.122 6.906 341 3.892E+00 -4.798E+01 1.069 13.298 ELEMENT ID 300------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 327 1.301E+01 -3.595E+01 3.579 9.938 328 -2.446E+01 -3.264E+01 6.747 9.017 342 2.857E+01 4.289E+01 7.885 11.876 343 -1.711E+01 2.570E+01 4.712 7.088 ELEMENT ID 307------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 335 7.065E+01 3.313E+01 19.682 9.153 336 -7.068E+01 -3.327E+01 19.688 9.193 350 1.930E+01 -1.811E+01 5.316 4.987 351 -1.927E+01 1.825E+01 5.309 5.026 ELEMENT ID 313------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 341 7.104E+01 1.964E+01 19.790 5.410 342 -7.536E+01 -4.555E+01 21.016 12.618 356 2.647E+01 -3.353E+00 7.302 0.920 357 -2.214E+01 2.926E+01 6.102 8.078 ELEMENT ID 326------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 355 1.093E+01 -2.719E+01 3.004 7.503 356 -2.207E+01 -3.955E+01 6.083 10.941 373 1.385E+01 3.133E+01 3.811 8.652 374 -2.706E+00 3.541E+01 0.743 9.788 ELEMENT ID 330------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 359 -8.651E+00 -5.293E+01 2.378 14.688 360 -1.245E+01 -7.344E+01 3.425 20.470 377 -1.140E+01 4.958E+01 3.136 13.748 378 3.251E+01 7.679E+01 8.980 21.419 ELEMENT ID 338------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 368 1.247E+01 -1.035E+02 3.429 29.041 369 -3.339E+01 -2.178E+01 9.225 6.002 389 1.059E+02 1.373E+02 29.725 38.816 390 -9.395E+01 5.134E-01 26.307 0.141 ELEMENT ID 340------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 370 1.780E+00 -2.142E+01 0.489 5.903 371 -2.280E+01 -1.044E+02 6.285 29.311 391 -7.760E+01 8.758E+00 21.650 2.407 392 1.150E+02 1.288E+02 32.367 36.350 ELEMENT ID 344------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 374 1.250E+01 -9.327E+01 3.438 26.112 375 -3.386E+01 -3.464E+01 9.357 9.575 395 8.621E+01 1.114E+02 24.099 31.328 396 -7.749E+01 1.605E+01 21.620 4.418 ELEMENT ID 363------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 394 -7.040E+01 3.128E+00 19.609 0.859 395 9.850E+01 8.990E+01 27.611 25.149 415 1.140E+00 -1.469E+01 0.313 4.044 416 -1.661E+01 -7.791E+01 4.572 21.737 ELEMENT ID 401------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 434 1.397E+01 4.072E+00 3.844 1.118 435 -1.380E+01 -3.020E+00 3.796 0.829 455 1.085E+01 7.270E-02 2.983 0.020 456 -1.102E+01 -1.125E+00 3.031 0.309 ELEMENT ID 418------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 452 7.517E+00 -1.454E+01 2.065 4.000 453 -1.301E+01 -1.835E+01 3.579 5.055 473 1.254E+01 1.789E+01 3.449 4.925 474 -7.048E+00 1.501E+01 1.936 4.130 ELEMENT ID 420------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 454 7.777E+00 -1.595E+01 2.137 4.389 455 -1.393E+01 -2.091E+01 3.834 5.761 475 1.233E+01 1.930E+01 3.391 5.317 476 -6.175E+00 1.755E+01 1.696 4.832 ELEMENT ID 424------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 458 3.406E+00 -1.978E+01 0.935 5.451 459 -1.031E+01 -2.158E+01 2.836 5.947 479 1.091E+01 2.218E+01 3.000 6.112 480 -4.003E+00 1.919E+01 1.099 5.285 ELEMENT ID 455------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 491 -2.395E+00 -8.502E+01 0.657 23.758 492 -1.877E+01 -4.169E+01 5.169 11.539 512 7.468E+01 8.512E+01 20.823 23.786 513 -6.040E+01 2.846E+01 16.788 7.857 ELEMENT ID 457------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 493 -5.554E+00 -4.325E+01 1.525 11.975 494 -1.720E+01 -9.299E+01 4.735 26.032 514 -6.115E+01 3.211E+01 16.999 8.869 515 8.810E+01 9.085E+01 24.637 25.423 ELEMENT ID 463------------------- JOINT M11 M22 Fax(cm2) Boá trí Fay(cm2) Boá trí 499 -4.220E+00 -4.602E+01 1.159 12.750 500 -1.879E+01 -9.176E+01 5.175 25.683 520 -5.772E+01 3.567E+01 16.033 9.862 521 8.554E+01 8.651E+01 23.908 24.183 III. SO SAÙNH – LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN: -VEÀ VAÄT LIEÄU: Qua thoáng keâ sô boä ta thaáy vaät lieäu ñoái vôùi 2 phöông aùn khoâng cheânh leäch nhau nhieàu laém coù theå noùi noù töông ñöông nhau. V. LIEÄU P. AÙN Beâtoâng (m3) Coát theùp (Taán) Moùng coïc nhoài 3480 32 Moùng beø 5519 500 Nhöng do coâng trình naøy coù taàng haàm neân ta taän duïng maët moùng beø laøm saøn taàng haàm khoâng phaûi toán moät khoái löôïng beùton vaø coát theùp cho vieäc ñuùc saøn taàng haàm neáu nhö ta choïn phöông aùn moùng coïc khoan nhoài. Ñieàu naøy cho ta thaáy phöông aùn moùng beø treân neàn thieân nhieân coù phaàn lôïi hôn . - VEÀ THI COÂNG: Moùng beø laø moät loaïi moùng noâng neân vieäc thi coâng khoâng khoù khaên laém, thieát bò thi coâng ñôn giaûn vaø giaù thaønh thueâ reû. Vôùi ñieàu kieän Thaønh Phoá Nha Trang hieän nay, caùc ñôn vò thi coâng khoâng coù maùy moùc nhieàu , maø giaù thaønh thueâ maùy laïi raát cao, kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu coïc coøn nhieàu haïn cheá. Chính vì vaäy moùng coïc khoan nhoài khoâng toû ra öu vieät hôn moùng beø. Töø nhöõng lyù do chính ñaõ neâu ôû treân ta thaáy phöông aùn moùng beø ñöôïc choïn laø hôïp lyù.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTONG HOP TMlancuoi.doc
  • dmpacadstk.dmp
  • dwgDANG MONG COC KHOAN NHOI.dwg
  • dwgmong bang.dwg
  • dwgmong coc.dwg
  • dwgMONGCOCEPCUAVIEN.dwg