Thiết kế chung cư An Lạc

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1.1. Tên công trình: CHUNG CƯ AN LẠC. 1.2. Địa điểm xây dựng: công trình được xây dựng trên địa bàn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 1.3. Qui mô công trình: - Công trình có tổng cộng: 10 tầng + tầng hầm ã Tầng hầm: chiều cao 3 m, là nơi đậu xe và là nơi xử lý rác. ã Tầng trệt: chiều cao tầng 4.5 m, gồm có các phòng lễ tân, phòng quản lý chung cư, phòng bảo vệ, siêu thị nhỏ . ã Tầng 2-10: chiều cao tầng 3.6 m, mỗi tầng gồm 12 căn hộ. 2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 2.1. Giải pháp mặt bằng Mặt bằng được bố trí đối xứng theo phương dọc theo chiều dài nhà, do đó thuận lợi cho việc thiết kế giải pháp kết cấu cho công trình. 2.2. Giải pháp giao thông Sảnh và hành lang nối giữa các phòng là giải pháp giao thông theo phương ngang của các tầng của công trình. Giao thông theo phương đứng giữa các tầng gồm có hai buồng thang máy và hai cầu thang bộ. Hệ thống này bố trí tại trung tâm của công trình nên rất thuận lợi cho việc đi lại và thoát hiểm khi có sự cố cháy 3. HỆ THỐNG KỸ THUẬT CHÍNH TRONG CÔNG TRÌNH 3.1. Hệ thống chiếu sáng Cửa sổ được bố trí đều khắp bốn mặt của công trình và do diện tích mặt bằng công trình không lớn lắm nên công trình nhận được hầu hết ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, có những nơi ánh sáng tự nhiên không thể đến được thì sử dụng chiếu sáng tự nhiên, còn ban đêm sử dụng chiếu sáng nhân tạo là chủ yếu. 3.2. Hệ thống điện Công trình sử dụng nguồn điện khu vực do thành phố cung cấp. Ngoài ra còn dùng nguồn điện dự trữ phòng khi có sự cố là một máy phát điện đặt ở tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho công trình. Hệ thống điện được đi trong các hộp gen kỹ thuật. Mỗi tầng đều có bảng điều khiển riêng cung cấp cho từng phần hay khu vực. Các khu vực đều có thiết bị ngắt điện tự động để cô lập nguồn điện cục bộ khi có sự cố. 3.3. Hệ thống cấp thoát nước 3.3.1. Cấp nước Công trình có một bể nước ngầm và hai bểà nước mái, sử dụng nước từ trạm cấp nước thành phố, sau đó bơm lên hồ nước mái, rồi phân phối lại cho các tầng. Hai bể nước này còn có chức năng dự trữ nước phòng khi nguồn nước cung cấp từ trạm cấp nước bị gián đoạn (sửa chữa đường ống v v ) và quan trọng hơn nữa là dùng cho công tác phòng cháy chữa cháy. 3.3.2. Thoát nước Công trình có hệ thống thoát nước mưa trên sân thượng, nước mưa theo các đường ống kỹ thuật dẫn xuống đất và đi ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Tất cả hệ thống đều có các điểm để sửa chữa và bảo trì. 3.3.3. Phòng cháy chữa cháy Công trình có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia Công trình còn có hệ thống báo cháy tự động bố trí ở khắp các tầng và cột thu lôi (chống sét) nhằm đảm bảo an toàn cho công trình khi có mưa bão, sấm sét . 4. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU Công trình nằm ở khu vực Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nên chịu ảnh hưởng chung của khí hậu miền Nam. Đây là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều. Thời tiết trong năm chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 – 11, có gió mùa Đông Nam và Tây Nam. Mùa khô từ tháng 12 – 4 chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 4.1. Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình của vùng là 27oC. Nhiệt độ cao nhất vào tháng 4: 39oC. Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 12: 13oC. 4.2. Độ ẩm Độ ẩm trung bình của vùng là 79.5%. Độ ẩm cao nhất vào tháng 9: 90%. Độ ẩm thấp nhất vào tháng 3: 65%. 4.3. Mưa Lượng mưa trung bình hàng năm là 1979mm. Tháng cao nhất: 300 – 338mm. Tháng thấp nhất: 3 – 12mm. 4.4. Gió Khu vực thành phố Hồ chí minh là khu vực được đánh giá là ít chịu ảnh hưởng của gió bão. Thịnh hành trong mùa khô là gió Đông Nam chiếm 30 – 40%, gió Đông chiếm 20 – 30%. Thịnh hành trong mùa mưa là gió Tây Nam chiếm 66%. CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc14 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư An Lạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN II: KEÁT CAÁU KHOÁI LÖÔÏNG : 70% GVHD : Thaày NGUYEÃN TRÍ DUÕNG CHÖÔNG 1 TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH I. LÖÏA CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC SAØN: I.1 Choïn loaïi vaät lieäu Caùc thoâng soá vaät lieäu choïn Beâtoâng Maùc 300 Coát theùp AI Rn (daN/cm2) Rk (daN/cm2) Ra (daN/cm2) R’a (daN/cm2) 130 10 2300 2300 0.58 I.2 Maët baèng daàm saøn I.3 Kích thöôùc sô boä tieát dieän daàm -Sô boä choïn chieàu cao daàm theo coâng thöùc sau: trong ñoù: - heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung vaø taûi troïng; - ñoái vôùi heä daàm chính; - ñoái vôùi daàm phuï; - nhòp daàm. -Beà roäng daàm choïn nhö sau: Baûng choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm: Kí hieäu Nhòp daàm (m) Kích thöôùc tieát dieän (cm) D1 6 25x60 D2 6 25x60 D3 6.9 25x60 D4 3 25x50 D5 3 25x50 D6 1.4 15x30 I.4 Chieàu daøy baûn saøn hs -Choïn sô boä chieàu daøy baûn saøn theo coâng thöùc sau trong ñoù: - heä soá kinh nghieäm phuï thuoäc hoaït taûi söû duïng; - ñoái vôùi baûn loaïi daàm; - ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh; l - caïnh nhòp ngaén cuûa oâ baûn. -Ñoái vôùi nhaø daân duïng thì chieàu daøy toái thieåu cuûa saøn laø hmin = 6 cm. -Choïn oâ saøn coù kích thöôùc caïnh ngaén lôùn nhaát ñeå tính chieàu daøy saøn Vaäy choïn hs = 13 cm cho toaøn saøn. II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN SAØN - Taûi troïng taùc duïng leân saøn goàm coù: + Taûi troïng thöôøng xuyeân (tónh taûi) bao goàm troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn. Trong ñoù: gi troïng löôïng baûn thaân lôùp caáu taïo thöù i; ngi heä soá ñoä tin caäy. + Taûi troïng taïm thôøi (hoaït taûi). Taûi troïng tieâu chuaån phaân boá ñeàu treân saøn laáy theo tieâu chuaån “Taûi troïng vaø taùc ñoäng, TCVN 2737-1995”. ptt = ptc.np trong ñoù: ptt taûi troïng tieâu chuaån laáy theo TCVN 2737-1995; np heä soá ñoä tin caäy. II.1.Tónh taûi Caùc lôùp caáu taïo saøn: Baûng troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn: STT Caùc lôùp caáu taïo g d gStc Heä soá ñoä tin caäy n gStt (daN/m3) (cm) (daN/m2) (daN/m2) 1 G Gaïch Ceramic 2000 0.8 16 1.1 17.6 2 Lôùp vöõa loùt 1800 3 54 1.3 70.2 3 Baûn saøn 2500 13 325 1.1 357.5 4 Lôùp vöõa traàn 1800 1.5 27 1.3 35.1 5 Trần treo 30 1.2 36 Toång coäng: 516 II.2. Hoaït taûi Baûng hoaït taûi saøn: KÍ HIEÄU OÂ SAØN ptc (daN/m2) n Heä soá ñoä tin caäy ptt (daN/m2) Phoøng nguû 150 1.3 195 Phoøng khaùch 150 1.3 195 Beáp 150 1.3 195 Ban coâng 200 1.2 240 Haønh lang 300 1.2 360 Veä sinh 150 1.3 195 Troïng löôïng töôøng ngaên. Troïng löôïng töôøng ngaên treân saøn ñöôïc qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân. Taûi troïng töôøng ngaên ñöôïc tính theo coâng thöùc sau. Trong ñoù: n heä soá tin caäy, n=1.3; lt chieàu daøi töôøng; ht chieàu cao töôøng; gttc = 180(daN/m2) - ñoái vôùi töôøng 10 gaïch oáng A dieän tích oâ saøn coù töôøng ngaên, A = l1.l2. Ñoái vôùi töôøng coù loå cöûa, laáy troïng löôïng töôøng ngaên baèng 70% troïng löôïng töôøng ñaëc Taûi troïng töôøng quy ñoåi Kí hieäu Dieän tích saøn A (m2) Chieàu daøi töôøng lt (m) Chieàu cao töôøng ht (m) gttc (daN /m2) 70%gttc (daN /m2) n Taûi troïng töôøng tính toaùn S1 40.8 6 3.6 180 126 1.3 86.72 S2 36 9 3.6 180 126 1.3 147.42 S5 41.4 10 3.6 180 126 1.3 142.43 III. TÍNH TOAÙN OÂ BAÛN DAÀM III.1 Caùc giaû thieát tính toaùn: -Caùc oâ baûn daàm ñöôïc tính toaùn nhö caùc oâ baûn ñôn, khoâng xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa oâ baûn keá caän. - Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm: khi baûn töïa leân daàm beâtoâng coát theùp (ñoå toaøn khoái) coù - Lieân keát ñöôïc xem laø khôùp: khi baûn töïa leân daàm beâtoâng coát theùp (ñoå toaøn khoái) coù - Tính caùc oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc oâ keá caän - Caét oâ baûn theo caïnh ngaén vôùi moät daûi coù beà roäng 1m ñeå tính III.2 Trò soá taûi troïng tính toaùn * Taûi troïng tính toaùn toaøn phaàn treân baûn: q = gstt + ptt + gttt Keát quaû tính toaùn taûi troïng vaø noäi löïc ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn loaïi daàm OÂ baûn Nhòp L1 (m) Hoaït taûi Tónh taûi Taûi troïng toaøn phaàn q (daN /m2) ptt (daN /m2) gstt (daN /m2) gttt (daN /m2) S4 3 360 516 0 876 III.3 Xaùc ñònh sô ñoà tính Lieân keát cuûa hai ñaàu của hai ñaàu daàm xaùc ñònh döïa vaøo tyû soá III.4 Xaùc ñònh noäi löïc -Caùc giaù trò momen tính theo coâng thöùc sau: Momen nhòp: Momen goái: trong ñoù: q taûi troïng toaøn phaàn, -Baûng tính toaùn noäi löïc baûn daàm: OÂ saøn Nhòp Tónh taûi Hoaït taûi Taûi troïng toaøn phaàn Giaù trò moâmen L1 (m) gstt (daN /m2) ptt (daN /m2) q (daN /m2) Mnh (daN.m) Mg (daN.m) S4 3 516 360 876 329 657 III.5 Tính toaùn coát theùp -Coát theùp cuûa oâ baûn ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán Giaû thieát: + a = 2cm khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp ñeán meùp beâtoâng chòu keùo; + chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; + b = 100cm beà roäng tính toaùn. Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp vôùi Theo TCVN qui ñònh Keát quaû tính toaùn coát theùp trình baøy trong baûng sau: OÂ saøn Giaù trò moâmen (daN.m) A Fatt (cm2) Theùp choïn m (%) f (mm) a (mm) Fachoïn (cm2) S4 Mnh 329 0.023 1.42 6 180 1.57 0.14 Mg 657 0.042 2.6 8 180 2.79 0.25 IV.TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ SAØN BAÛN KEÂ IV.1 Caùc giaû thieát tính toaùn: - Tính caùc oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc oâ keá caän - Caét oâ baûn theo caïnh ngaén vaø caïnh daøi vôùi caùc daûi coù beà roäng 1m ñeå tính. IV.2 Trò soá taûi troïng tính toaùn Taûi troïng tính toaùn toaøn phaàn treân baûn : q = gstt + ptt + gttt Keát quaû tính toaùn taûi troïng ñöôïc trình baøy trong baûng sau: OÂ baûn Nhòp L1 (m) Hoaït taûi ptt (daN /m2) Tónh taûi Taûi toaøn phaàn q (daN /m2) gstt (daN /m2) gttt (daN /m2) S1 6 195 516 86.72 798 S2 6 195 516 147.42 858 S3 3 360 516 0 876 S5 6 195 516 142.43 853 Taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn loaïi baûn keâ 4 caïnh IV.3 Sô ñoà tính Tuyø theo ñieàu kieän lieân keát cuûa baûn vôùi caùc daàm xung quanh (ngaøm hoaëc khôùp) maø ta löïa choïn sô ñoà tính baûn theo 11 loaïi oâ baûn laäp saün IV.4 Xaùc ñònh noäi löïc * Caùc oâ baûn tính theo sô ñoà ñaøn hoài, oâ baûn thuoäc sô ñoà soá 9, noäi löïc ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc sau : - Momen döông lôùn nhaát ôû nhòp: - Momen aâm lôùn nhaát ôû goái: vôùi phuï thuoäc vaøo tyû soá l2/l1, tra baûng taøi lieäu IV.5 Tính toaùn coát theùp * Tính toaùn vaø boá trí coát theùp: - Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daûi baûn coù beà roäng 1m caû 2 phöông vaø ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. trong ñoù: b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän. Giaû thieát a = 2.0cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Suy ra: h0 = 13 – 2 = 11cm. - Haøm löôïng coát theùp tính toaùn µ trong daõy baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: Vôùi : Theo TCVN laáy µmin = 0.05%. Tính toaùn coát theùp cho vaøi oâ ñieån hình: a. Tính coát theùp oâ saøn S2: OÂ baûn thuoäc loaïi oâ baûn keâ boán caïnh (hd/hs = 600/130 = 4.6 > 3) theo oâ saøn coù sô ñoà soá 9. Kích thöôùc : l1 = 6.0 m, l2 = 6.0 m. Taûi troïng : - Baûn thaân saøn : g = 516 (daN/m2). - Töôøng ngaên : gt = 147 (daN/m2). - Hoaït taûi: ptt = 195 (daN/m2). Ta coù q = g + gt + ptt = 516 + 147+ 195 = 858 (daN /m2). P = q * l1 *l2 = 858 * 6*6 = 30888 (daN). Xaùc ñònh noäi löïc : -Tyû soá = = 1 tra sô ñoà 9 baûng 1-19 trang 34 “ SOÅ TAY THÖÏC HAØNH KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH” Taùc giaû Vuõ Maïnh Huøng. ==> Caùc heä soá : m91 = 0.0197 m92 = 0.0197 k91 = 0.0417 k92 = 0.0417 Goïi M1, M2 laø moâmen nhòp theo phöông l1, l2 Goïi MI , MII laø momen goái theo phöông l1, l2 Ta coù: M1 = m91 x P = 0.0197 x 30888 = 608 (daN.m). M2 = m92 x P = 0.0197 x 30888 = 608(daNm). MI = k91 x P = 0.0417 x 30888 = 1288(daNm). MII = k92 x P = 0.0417 x 30888 = 1288(daNm). Tính toaùn coát theùp: Vaät lieäu: -Beâtoâng maùc 300 coù Rn=130daN/cm2; Rk = 10 daN/cm2 , Ra a0= 0,58 Þ A0=0,412 - Theùp saøn ñöôøng kính söû duïng theùp AI, Ra = Ra’= 2300 daN/cm2; - Theùp saøn ñöôøng kính söû duïng theùp AII, Ra = Ra’= 2800 daN/cm2; -Tieát dieän b*h = 100*13 cm, Theùp nhòp: Coát theùp nhòp phöông caïnh ngaén: - Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi M1 = 608 (daNm). = 0.0386 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.0394 Þ = 2.5 cm2 Coát theùp nhòp phöông caïnh daøi: döï kieán duøng theùp : h02 = 11 – 0.8 = 10.2 cm Vôùi M2 = 608 (daNm). = 0.045 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.046 Þ = 2.65 cm2 Theùp goái: Coát theùp goái phöông caïnh ngaén: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi MI = 1288 (daNm). = 0.082 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.085 Þ = 4.7 cm2 Coát theùp goái phöông caïnh daøi: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi MII = 1288 (daNm). = 0.082 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.085 Þ = 4.7 cm2 b. Tính coát theùp oâ saøn S5: OÂ baûn thuoäc loaïi oâ baûn keâ boán caïnh (hd/hs = 600/130 = 4.6 > 3) theo oâ saøn coù sô ñoá soá 9. Kích thöôùc : l1 = 6.0 m, l2 = 6.9 m. Taûi troïng : - Baûn thaân saøn : g = 516 (daN/m2). - Töôøng ngaên : gt = 142 (daN/m2). - Hoaït taûi: ptt = 195 (daN/m2). Ta coù q = g + gt + ptt = 516 + 142 + 195 = 853 (daN/m2). P = q * l1 * l2 = 853 * 6 * 6.9 = 35314 (daN). Xaùc ñònh noäi löïc : -Tyû soá = = 1.15 tra sô ñoà 9 baûng 1-19 trang 34 “ SOÅ TAY THÖÏC HAØNH KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH” Taùc giaû Vuõ Maïnh Huøng. ==> Caùc heä soá : m91 = 0.020 m92 = 0.015 k91 = 0.0461 k92 = 0.0349 Goïi M1, M2 laø moâmen nhòp theo phöông l1, l2 Goïi MI , MII laø momen goái theo phöông l1, l2 Ta coù: M1 = m91 x P =0.020 * 35314= 706 (daNm). M2 = m92 x P =0.015 * 35314= 530 (daNm). MI = k91 x P =0.0461 * 35314= 1628 (daNm). MII = k92 x P =0.0349 * 35314= 1232 (daNm). Tính theùp nhòp: - Coát theùp nhòp phöông caïnh ngaén: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi M1 = 706 (daNm). = 0.045< A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.046 Þ = 2.86 cm2 - Coát theùp nhòp phöông caïnh daøi: Choïn a=2 cm => h0 = 11 - 0.8 = 10.2 cm Vôùi M2 = 530 (daNm). = 0.0337 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.034 Þ = 2.3 cm2 Tính theùp goái: - Coát theùp goái phöông caïnh ngaén: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi MI = 1628 (daNm). = 0.1035 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.11 Þ = 6.0 cm2 - Coát theùp goái phöông caïnh daøi: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Vôùi MII = 1232 (daNm). = 0.078 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - = 0.082 Þ = 4.5 cm2 c. Tính coát theùp oâ saøn S4: - OÂ baûn thuoäc loaïi oâ baûn daàm :baûn lieân keát moät caïnh vôùi daàm vaø coù (600\130=4.6>3) döôïc coi laø lieân keát ngaøm. Kích thöôùc : l1 = 3.0m, l2 =6 m. Taûi troïng : - Baûn thaân saøn : g = 516 (daN/m2). - Töôøng ngaên : gt = 0 (daN/m2). - Hoaït taûi: ptt = 360 (daN/m2). Ta coù q = g + gt + ptt = 516 + 0 + 360 = 876 (daN/m2). - Xaùc ñònh noäi löïc : Nhòp tính toaùn : l1= 3.0 m. Noäi löïc: Moment goái : Mg = == 657 daN.m Moment nhòp: Mnh = ==328 daNm - Tính toaùn coát theùp: Choïn a=2 cm => h0 = hb- a = 13-2 = 11 cm Tính theùp goái : Mg = 657 (daNm). = 0.042 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - =0.043 Þ = 2.7 cm2 Choïn F8a 180 (2.8 cm) Tính theùp nhòp : Mnh = 328 (daNm). = 0.021 < A0 = 0.412 a = 1 - = 1 - =0.022 Þ = 1.4 cm2 Choïn F6a 180 (1.5 cm) Theùp theo phöông caïnh daøi boá trí theo caáu taïo Choïn F6a 200 (1.41 cm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTINH SAN.doc
 • docCAU THANG.doc
 • docHO NUOC.doc
 • docKHUNG TRUC 3&6.doc
 • docKIEN TRUC.doc
 • docMONG COC EP.doc
 • docMONG COC NHOI.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docTINH GIO.doc
 • dwgTHEP SAN .dwg
 • dwgCAU THANG.dwg
 • dwgCOC NHOI .dwg
 • dwgHO NUOC .dwg
 • dwgKHUNG TRUC (3)&( 6) .dwg
 • dwgMAT BANG.dwg
 • dwgMAT DUNG.dwg
 • dwgMONG EP .dwg
 • dwgSO SANH COC.dwg
Tài liệu liên quan