Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn Việt Gia - Quảng Ninh

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1 Tổng quan về hệ thống điều hoà không khí 1.1 Khái niệm hệ thống điều hoà không khí 7 1.2 Phân loại các hệ thống điều hoà không khí . 7 1.2.1 Máy điều hoà cục bộ 8 1.2.1.1 Máy điều hoà cửa sổ . 9 1.2.1.2 Máy điều hoà tách 11 1.2.2 Máy điều hoà tổ hợp gọn 12 1.2.2.1 Máy điều hoà tách 12 1.2.2.1.1 Máy điều hoà tách không ống gió 12 1.2.2.1.2 Máy điều hoà tách có ống gió 13 1.2.2.1.3 Máy điều hoà dàn ngưng đặt xa . 13 1.2.2.2 Máy điều hoà nguyên cụm 13 1.2.2.2.1 Máy điều hoà lắp mái 13 1.2.2.2.2 Máy điều hoà nguyên cụm giải nhiệt nước . 14 1.2.2.3 Máy điều hoà VRV 14 1.2.3 Máy điều hoà trung tâm nước 18 1.2.3.1 Khái niệm chung 18 1.2.3.2 Các ưu nhược điểm hệ trung tâm nước 19 1.2.3.3 Chọn hệ thống cho công trình Chương 2 Chọn thông số tính toán và giới thiệu công trình 2.1 Chọn thông số tính toán 22 2.1.1 Độ ồn cho phép 22 2.1.2 Lưu lượng gió tươi và hệ số thay đổi không khí 22 2.1.3 Thông số trong nhà 22 2.1.4 Thông số ngoài nhà 22 2.2 Giới thiệu công trình 23 Chương 3 Tính toán nhiệt ẩm thừa công trình 3.1 Giả thiết các trang bị nội thất trong phòng 25 3.2 Các loại nhiệt ẩm thừa và công thức tính toán 28 3.2.1 Nhiệt toả từ máy móc thiết bị 28 3.2.2 Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng 28 3.2.3 Nhiệt toả từ người 29 3.2.4 Nhiệt toả từ bán thành phẩm 29 3.2.5 Nhiệt toả từ thiết bị trao đổi nhiệt 29 3.2.6 Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua cửa kính 30 3.2.7 Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua bao che 30 3.2.8 Nhiệt toả do rò lọt không khí qua cửa 31 3.2.9 Nhiệt thẩm thấu qua vách 31 3.2.10 Nhiệt thẩm thấu qua trần. 31 3.2.11 Nhiệt thẩm thấu qua nền 31 3.2.12 Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hướng gió 32 3.2.13 Tính kiểm tra đọng sương trên vách 32 3.2.14 Tính toán lượng ẩm thừa 32 3.2.14.1 Lượng ẩm do người thoát ra 32 3.2.14.2 Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm 33 3.2.14.3 Lượng ẩm bay hơi tử sàn ẩm 33 3.2.14.4 Lượng ẩm do hơi nước nóng toả ra 33 3.3 Tính nhiệt ẩm của công trình 33 3.3.1 Phòng 101 33 3.3.2 Phòng 102 36 3.3.3 Phòng 103 . 38 3.3.4 Các phòng khác . 41 Chương 4 Thành lập sơ đồ tính toán và chọn máy 4.1 Các loại sơ đồ điều hoà không khí và lựa chọn sơ đồ . 47 4.1.1 Sơ đồ thẳng . 47 4.1.2 Sơ đồ tuần hoàn một cấp . 47 4.1.3 Sơ đồ tuần hoàn hai cấp . 47 4.1.4 Lựa chọn sơ đồ . 47 4.2 Tính toán sơ đồ tuần hoàn một cấp 48 4.2.1 Sơ đồ nguyên lý chung . 48 4.2.2 Tính toán sơ đồ tuần hoàn một cấp mùa hè 49 4.2.2.1 Phòng 101 49 4.2.2.2 Phòng 102 50 4.2.2.3 Phòng 103 51 4.2.2.4 Các phòng khác 52 4.3 Thông số dàn lạnh 59 4.4 Thông số dàn nóng 63 Chương 5 Tính toán ống gió, chọn quạt, lắp đặt vận hành 5.1 Tính toán ống gió và chọn quạt 67 5.2 Lắp đặt 77 5.3 Thông gió cho các phòng vệ sinh, kho, phòng tắm 79 Chuyên đề 1 Van tiết lưu tự động AEV 81 2 Van tiết lưu tay 84 3 Van tiết lưu nhiệt điện 85 4 ống mao 87 5 ống tiết lưu 88 6 Van phao hạ áp 89 7 Van phao cao áp 90

doc95 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn Việt Gia - Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 kW N­íc ng­ng ë dµn l¹nh: W = G(dH - d0) = 0,612(13,13 – 12,1).10-3 = 3,19.10-4 kg/s Chän 1 m¸y cassette 4 cöa thæi kiÓu 0121H víi n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y Q0m¸y = 3,6 kW (c¸c th«ng sè kü thuËt xem phô lôc). 4.2.2.2 Phßng 102 - Tia qu¸ tr×nh: eT = kJ/kg Tõ T trªn ®å thÞ i-d ta kÎ tia qu¸ tr×nh eT c¾t ®­êng j = 95% ta ®­îc tr¹ng th¸i thæi vµo: tV = 17,2 0C ; jV = 95% ; dV = 0,0116 kg/kg ; IV = 46,8 kJ/kg. L­îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó triÖt tiªu toµn bé nhiÖt thõa vµ Èm thõa: kg/s G = GN + GT = 0,805 kg/s LÊy GN = 0,1.G = 0,0805 kg/s th× GT = 0,9.G = 0,7245 kg/s ThÓ tÝch giã tuÇn hoµn: L = m3/s X¸c ®Þnh ®iÓm hoµn trén: IH = IT. kJ/kg dH = dT. g/kg N¨ng suÊt l¹nh yªu cÇu: Q0 = G.(IH – I0) = 0,805.(58,52 – 46,8) = 9,5 kW N­íc ng­ng ë dµn l¹nh: W = G(dH - d0) = 0,805.(13,13 – 11,6).10-3 = 11,2.10-4 kg/s Chän 2 m¸y cassette kiÓu 0181H víi n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y Q0m¸y = 5,6 kW (c¸c th«ng sè kü thuËt xem phô lôc). 4.2.2.3 Phßng 103 - Tia qu¸ tr×nh: eT = kJ/kg Tõ T trªn ®å thÞ i-d ta kÎ tia qu¸ tr×nh eT c¾t ®­êng j = 95% ta ®­îc tr¹ng th¸i thæi vµo: tV = 17,9 0C ; jV = 95% ; dV = 0,012 kg/kg ; IV = 48,3 kJ/kg. L­îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó triÖt tiªu toµn bé nhiÖt thõa vµ Èm thõa: kg/s G = GN + GT = 0,466 kg/s LÊy GN = 0,1.G = 0,0466 kg/s th× GT = 0,9.G = 0,4194 kg/s ThÓ tÝch giã tuÇn hoµn: L = m3/s N¨ng suÊt l¹nh yªu cÇu: Q0 = G.(IH – I0) = 0,466.(58,52 – 48,3) = 4,8 kW N­íc ng­ng ë dµn l¹nh: W = G(dH - d0) = 0,466.(13,13 – 12).10-3 = 5,3.10-4 kg/s Chän 1 m¸y cassette kiÓu 0181H víi n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y Q0m¸y = 5,6 kW (c¸c th«ng sè kü thuËt xem phô lôc). 4.4.4.4 C¸c phßng kh¸c Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta lËp ®­îc b¶ng 1.3 vµ 1.4 n¨ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n vµ chän m¸y. B¶ng 1.3 Th«ng sè cña s¬ ®å tuÇn hoµn kh«ng khÝ cña c¸c phßng. Phßng eT tv(0C) dv(g/kg) Iv(kJ/kg) G(kg/s) L(m3/s) 101 173233 17,91 12,1 48,4 0,311 0,233 102 27403 17,2 11,6 47 0,663 0,497 103 154052 17,9 12 48,3 0,466 0,349 L 01 91767 17,5 11,8 47,8 0,305 0,228 L 02 170526 17,91 12,1 48,4 0,306 0,229 L 03 265864 18 12,15 48,8 0,505 0,379 201 29210 17,2 11,6 47 0,088 0,066 202,203,204 34624 17,4 11,8 47,3 0,73 0,55 205,206,207 41691 17,6 11,9 47,9 0,14 0,105 208 272556 18 12,15 48,8 0,522 0,392 209 227218 17,9 12,12 48,6 0,419 0,314 210 115714 17,7 11,9 48,2 0,202 0,151 Hl 2 18,1 12,2 49,5 0,606 0,454 301,304 85338 17,5 11,8 47,8 0,283 0,212 302,303 77255 17,4 11,7 47,7 0,253 0,189 305,306,309 66654 17,35 11,64 47,65 0,217 0,163 307,308 75263 17,4 11,7 47,7 0,247 0,185 Hl 3 18,1 12,2 49,5 0,626 0,469 401,404 86052 17,5 11,8 47,8 0,286 0,214 402,403 77556 17,4 11,7 47,7 0.254 0,19 405,406,409 66954 17,35 11,64 47,65 0,218 0,163 407,408 75977 17,4 11,6 47,7 0,249 0,186 Hl 4 18,1 12,2 49,5 0,627 0,47 B¶ng 1.3 Th«ng sè cña s¬ ®å tuÇn hoµn kh«ng khÝ cña c¸c phßng(tiÕp) Phßng eT tv(0C) dv(g/kg) Iv(kJ/kg) G(kg/s) L(m3/s) 501,504 86766 17,5 11,8 47,8 0,288 0,216 502,503 78195 17,4 11,7 47,7 0,256 0,192 505,506,509 67255 17,35 11,64 47,65 0,219 0,164 507,508 76729 17,4 11,7 47,7 0,252 0,189 Hl 5 18,1 12,2 49,5 0,628 0,471 601,604 87481 17,5 11,8 47,8 0,291 0,218 602,603 78383 17,4 11,7 47,7 0.257 0,193 605,606,609 67593 17,35 11,64 47,65 0,165 0,123 607,608 77406 17,4 11,7 47,7 0,254 0,19 Hl 6 18,1 12,2 49,5 0,63 0,472 701,704 88157 17,5 11,8 47,8 0,293 0,219 702,703 78496 17,4 11,7 47,7 0,257 0,192 705,706,709 67895 17,35 11,64 47,65 0,221 0,165 707,708 78120 17,4 11,7 47,7 0,256 0,192 Hl 7 18,1 12,2 49,5 0,631 0,473 801,804 88984 17,5 11,8 47,8 0,295 0,221 802,803 78796 17,4 11,7 47,7 0.258 0,193 805,806,809 68195 17,35 11,64 47,65 0,222 0,166 807,808 78872 17,4 11,7 47,7 0,259 0,194 Hl 8 18,1 12,2 49,5 0,633 0,475 B¶ng 1.3 Th«ng sè cña s¬ ®å tuÇn hoµn kh«ng khÝ cña c¸c phßng(tiÕp) Phßng eT tv(0C) dv(g/kg) Iv(kJ/kg) G(kg/s) L(m3/s) 901 89586 17,5 11,8 47,8 0,298 0,223 902 79135 17,4 11,7 47,7 0,259 0,194 903 79135 17,4 11,7 47,7 0,259 0,194 904 89586 17,5 11,8 47,8 0,298 0,223 905 68533 17,35 11,64 47,65 0,223 0,167 906 68533 17,35 11,64 47,65 0,223 0,167 907 79586 17,4 11,7 47,7 0,261 0,195 908 79586 17,4 11,7 47,7 0,261 0,195 909 68533 17,35 11,64 47,65 0,223 0,167 Hl 9 18,1 12,2 49,5 0,633 0,474 1001 23387 17,1 11,3 46,9 0,629 0,47 1002 177240 17,9 12 48,6 3,372 2,53 Hl 10 18,1 12,2 49,5 0,598 0,448 1101 33329 17,4 11,2 46,8 0,888 0,666 1102 24969 17,1 11,3 46,9 3,31 2,482 Hl 11 18,1 12,2 49,5 1,322 0,991 B¶ng 1.4 N¨ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n vµ chän dµn l¹nh cho c¸c phßng. (Dµn l¹nh TOSHIBA – CERRIER kÝ hiÖu MMU-) Ký hiÖu Chøc n¨ng Giã t­¬i cÇn thiÕt kg/s L­îng n­íc ng­ng kg/s N¨ng suÊt l¹nh yªu cÇu kW N¨ng suÊt l¹nh dµn l¹nh chän (kW) 1 2 3 4 5 6 101 Phßng kü thuËt 0,0311 3,2.10-4 3,2 3,6 102 Phßng chê 0,0805 11,2.10-4 9,5 2x5,6 103 Phßng nh©n viªn 0,0466 5,3.10-4 4,8 5,6 L01 Phßng tiÕp kh¸ch 0,031 4,1.10-4 3,3 3,6 L02 Phßng b¸o ®éng 0,03 3,2.10-4 3,1 3,6 L03 Phßng gi¸m ®èc 0,05 4,9.10-4 4,9 5,6 201 Phßng matsa 0,012 2,3.10-4 1,21 2,2 202,203,204 Phßng matsa 0,01 2,01.10-4 1,19 2,2 205,206,207 Phßng matsa 0,014 2,27.10-4 1,5 2,2 208 Phßng karaoke 0,052 5,1.10-4 5,1 5,6 209 Phßng karaoke 0,042 4,3.10-4 4,2 5,6 210 Phßng nh©n viªn 0,02 2,5.10-4 2,1 2,2 HL2 Hµnh lang 0,06 5,6. 10-4 5,5 2.2,8 301,304 Phßng ë 0,028 3,7.10-4 3 3,6 302,303 Phßng ë 0,025 3,6.10-4 2,6 2,8 305,306,309 Phßng ë 0,0217 3,2.10-4 2,7 2,8 307,308 Phßng ë 0,025 3,5.10-4 2,7 2,8 HL3 Hµnh lang 0,062 5,8.10-4 5,6 2x2,8 401,404 Phßng ë 0,028 3,8.10-4 3,1 3,6 B¶ng 1.4 N¨ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n vµ chän dµn l¹nh cho c¸c phßng(tiÕp) 1 2 3 4 5 6 402,403 Phßng ë 0,025 3,63.10-4 2,7 2,8 405,406,409 Phßng ë 0,0218 3,22.10-4 2,7 2,8 407,408 Phßng ë 0,025 3,56.10-4 2,7 2,8 HL4 Hµnh lang 0,062 5,83.10-4 5,6 2x2,8 501,504 Phßng ë 0,029 3,83.10-4 3,1 3,6 502,503 Phßng ë 0,025 3,66.10-4 2,76 2,8 505,506,509 Phßng ë 0,022 3,26.10-4 2,7 2,8 507,508 Phßng ë 0,025 3,6.10-4 2,7 2,8 HL5 Hµnh lang 0,628 5,84.10-4 5,6 2x2.8 601,604 Phßng ë 0,029 3,87.10-4 3,1 3,6 602,603 Phßng ë 0,025 3,67.10-4 2,8 2,8 605,606,609 Phßng ë 0,016 2,52.10-4 2,8 2,8 607,608 Phßng ë 0,025 3,63.10-4 2,7 2,8 HL6 Hµnh lang 0,063 5,86.10-4 5,6 2x2,8 701,704 Phßng ë 0,029 3,9.10-4 3,1 3,6 702,703 Phßng ë 0,0257 3,67.10-4 2,8 2,8 705,706,709 Phßng ë 0,022 3,3.10-4 2,4 2,8 707,708 Phßng ë 0,0256 3,66.10-4 2,8 2,8 HL7 Hµnh lang 0,063 5,86.10-4 5,6 2x2,8 801,804 Phßng ë 0,029 3,9.10-4 3,2 3,6 802,803 Phßng ë 0,0258 3,68.10-4 2,8 2,8 805,806,809 Phßng ë 0,022 3,3.10-4 2,4 2,8 807,808 Phßng ë 0,0259 3,7.10-4 2,8 2,8 HL8 Hµnh lang 0,0633 5,88.10-4 5,6 2x2,8 B¶ng 1.4 N¨ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n vµ chän m¸y(tiÕp) 1 2 3 4 5 6 901,904 Phßng ë 0,029 3,96.10-4 3,2 3,6 902,903 Phßng ë 0,0259 3,7.10-4 2,8 2,8 905,906,909 Phßng ë 0,0223 3,3.10-4 2,4 2,8 907,908 Phßng ë 0,026 3,7.10-4 2,8 2,8 HL9 Hµnh lang 0,0633 5,88.10-4 5,6 2.2,8 1001 0,063 11.10-4 7,3 2,2&5,6 1002 P.héi th¶o 0,337 38.10-4 33,5 6.5,6 HL10 Hµnh lang 0,059 5,56.10-4 5,4 5,6 1101 0,089 17.10-4 10,4 2.5,6 1102 P.cµ phª 0,331 60.10-4 38,5 7.5,6 HL11 Hµnh lang 0,132 12,3.10-4 11,9 5,6& 7,1 Tæng nhiÖt ba tÇng ®Çu: Q = 67,6 kW chän outdoor unit: 2401HT8 kiÓu inverter cã tªn M0801HT8 cã Q0 = 72,8 kW (Xem phô lôc). Tæng nhiÖt ba tÇng 3; 4; 5: Q = 97,2 kW chän outdoor unit: 3601HT8 kiÓu inverter cã tªn M1001HT8 cã Q0 = 100,8 kW (Xem phô lôc). Tæng nhiÖt ba tÇng 6; 7; 8: Q = 97,2 kW chän outdoor unit: 3601HT8 kiÓu inverter cã tªn M1001HT8 cã Q0 = 100,8 kW (Xem phô lôc). Tæng nhiÖt hai tÇng 9; 10: Q = 79,4 kW chän outdoor unit: 3001HT8 kiÓu inverter cã tªn M1001HT8 cã Q0 = 84 kW (Xem phô lôc). Tæng nhiÖt tÇng 11: Q = 63,1 kW chän outdoor unit: 2401HT8 kiÓu inverter cã tªn M0801HT8 cã Q0 = 67,2 kW (Xem phô lôc). B¶ng 1.5 N¨ng suÊt l¹nh vµ tÝnh to¸n chän dµn nãng(OU). (H·ng TOSHIBA-CERIER kÝ hiÖu MMY-) TÇng N¨ng suÊt l¹nh yªu cÇu, kW Tæng KW Dµn nãng KÝ hiÖu Q0 (kW) 1 20,4 67,6 2401HT8 kiÓu inverter 72,8 Löng 12,8 2 34,4 3 32,4 97,2 3601HT8 kiÓu inverter 100,8 4 32,4 5 32,4 6 32,4 97,2 3601HT8 kiÓu inverter 100,8 7 32,4 8 32,4 9 32,4 79,4 3001HT8 kiÓu inverter 84 10 47 11 63,1 63,1 2401HT8 kiÓu inverter 67,2 4.3 Th«ng sè dµn l¹nh 4.3.1 Víi c¸c dµn 2 cöa thæi cã n¨ng suÊt l¹nh 2,2; 2,8 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 1 pha 230V, 50Hz - Dßng ch¹y: 0,4A - §iÖn tiªu thô: 0,081kW - Dßng khëi ®éng: 0,6A - KÝch th­íc bªn ngoµi PhÇn chÝnh: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 398x830x550 PhÇn treo: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 12x1000x620 - Tæng träng l­îng: PhÇn chÝnh: 33kg PhÇn treo: 8kg Lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt: Lo¹i èng c¸nh Qu¹t Lo¹i qu¹t: Qu¹t li t©m Dßng khÝ chuÈn(cao/trung b×nh/thÊp), m3/h: 570/510/450 M«t¬ qu¹t: 75 W Sö dông phin läc tuæi thä cao g¾n liÒn víi phÇn treo §iÒu khiÓn: §iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa èng nèi èng ga: f = 12,7 mm èng láng: f = 6,4 mm èng tho¸t n­íc ng­ng: Sö dông èng nhùa PVC cã f = 25 mm - Møc ån(cao/trung b×nh/thÊp), dB: 34/32/30 4.3.2 Víi c¸c dµn 4 cöa thæi cã n¨ng suÊt l¹nh 3,6 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 1 pha 230V, 50Hz - Dßng ch¹y: 0,35 A - §iÖn tiªu thô: 0,044 kW - Dßng khëi ®éng: 0,5 A - KÝch th­íc bªn ngoµi PhÇn chÝnh: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 268x820x820 PhÇn treo: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 30x940x940 - Tæng träng l­îng: PhÇn chÝnh: 25 kg PhÇn treo: 5 kg Lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt: Lo¹i èng c¸nh Qu¹t Lo¹i qu¹t: Qu¹t li t©m Dßng khÝ chuÈn/cao/thÊp), m3/h: 720/500/350 M«t¬ qu¹t: 42 W Sö dông phin läc tuæi thä cao g¾n liÒn víi phÇn treo §iÒu khiÓn: §iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa èng nèi èng ga: f = 12,7 mm èng láng: f = 6,4 mm èng tho¸t n­íc ng­ng: Sö dông èng nhùa PVC cã f = 25 mm - Møc ån(cao/thÊp), dB: 31/28 4.3.3 Víi c¸c dµn cã n¨ng suÊt l¹nh 5,6 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 1 pha 230V, 50Hz - Dßng ch¹y: 0,36 A - §iÖn tiªu thô: 0,046 kW - Dßng khëi ®éng: 0,5 A - KÝch th­íc bªn ngoµi PhÇn chÝnh: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 268x820x820 PhÇn treo: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 30x940x940 - Tæng träng l­îng: PhÇn chÝnh: 25 kg PhÇn treo: 5 kg Lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt: Lo¹i èng c¸nh Qu¹t Lo¹i qu¹t: Qu¹t li t©m Dßng khÝ (chuÈn/cao/thÊp), m3/h: 1020/740/520 M«t¬ qu¹t: 60 W Sö dông phin läc tuæi thä cao g¾n liÒn víi phÇn treo §iÒu khiÓn: §iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa èng nèi èng ga: f = 15,9 mm èng láng: f = 9,5 mm èng tho¸t n­íc ng­ng: Sö dông èng nhùa PVC cã f = 25 mm - Møc ån(cao/thÊp), dB: 31/28 4.3.4 Víi dµn cã n¨ng suÊt l¹nh 7,1 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 1 pha 230V, 50Hz - Dßng ch¹y: 0,41 A - §iÖn tiªu thô: 0,052 kW - Dßng khëi ®éng: 0,6 A - KÝch th­íc bªn ngoµi + PhÇn chÝnh: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 268x820x820 + PhÇn treo: Caoxréngxdµy(mmxmmxmm) = 30x940x940 - Tæng träng l­îng: + PhÇn chÝnh: 25 kg + PhÇn treo: 5 kg Lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt: Lo¹i èng v©y Qu¹t Lo¹i qu¹t: Qu¹t li t©m Dßng khÝ (chuÈn/cao/thÊp), m3/h: 1200/940/560 M«t¬ qu¹t: 60 W Sö dông phin läc tuæi thä cao g¾n liÒn víi phÇn treo §iÒu khiÓn: §iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa èng nèi èng ga: f = 15,9 mm èng láng: f = 9,5 mm èng tho¸t n­íc ng­ng: Sö dông èng nhùa PVC cã f = 25 mm - Møc ån(cao/thÊp), dB: 32/28 4.4 Th«ng sè dµn nãng 4.4.1 Lo¹i dµn n¨ng suÊt l¹nh 72,8 kW - KiÓu dµn: inverter - Lo¹i dµn: MMY-M1001HT8 - Kh¶ n¨ng lµm l¹nh: 72,8 kW - Kh¶ n¨ng s­ëi Êm: 87,5 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 3 pha, 400V, 50Hz - Dßng khëi ®éng: 94 A - ChÕ ®é lµm l¹nh: Dßng ch¹y: 51 A §iÖn tiªu thô: 29,9 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 2,93 - ChÕ ®é s­ëi Êm: Dßng ch¹y: 50 A §iÖn tiªu thô: 29,5 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 2,97 KÝch th­íc bªn ngoµi(mm): Caoxréngxdµi = 1700x990x750 Tæng khèi l­îng: 270 kg M¸y nÐn kiÓu kÝn, c«ng suÊt m«t¬ 7,5 kW Qu¹t cã m«t¬ c«ng suÊt 0,35 kW; l­u l­îng kh«ng khÝ 10000 m3/h ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt lo¹i èng v©y L­îng m«i chÊt l¹nh R22: 17 kg ThiÕt bÞ b¶o vÖ: §­îc trang bÞ sensor nhiÖt ®é ®Çu hót, sensor dßng qu¸ t¶i, r¬le qu¸ t¶i, sensor ¸p suÊt thÊp. èng m«i chÊt: èng ga: f = 28,6 mm èng láng: f = 12,7 mm èng c©n b»ng: f = 9,5 mm + Ph­¬ng ph¸p nèi èng: C¸c èng ga hµn èng b»ng hîp kim ®ång kÏm; c¸c èng láng ®­îc nèi b»ng c¸ch loe èng. + ChiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng lín nhÊt: 125 m + ChiÒu dµi thùc: 100 m + Tæng chiÒu dµi èng lín nhÊt: 250 m + Dµn ngoµi ®Æt cao nhÊt so víi dµn trong lµ 50m; ®Æt thÊp nhÊt lµ 30 m - Sè l­îng dµn trong nhiÒu nhÊt: 26 - Møc g©y ån: 62 dB 4.4.2 Lo¹i dµn n¨ng suÊt l¹nh 84 kW - KiÓu dµn: inverter - Lo¹i dµn: MMY-M1001HT8 - Kh¶ n¨ng lµm l¹nh: 84 kW - Kh¶ n¨ng s­ëi Êm: 94,5 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 3 pha, 400V, 50Hz - Dßng khëi ®éng: 98 A - ChÕ ®é lµm l¹nh: Dßng ch¹y: 53 A §iÖn tiªu thô: 31,4 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 3,01 - ChÕ ®é s­ëi Êm: Dßng ch¹y: 51,9 A §iÖn tiªu thô: 30,9 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 3,06 KÝch th­íc bªn ngoµi(mm): Caoxréngxdµi = 1700x990x750 Tæng khèi l­îng: 270 kg M¸y nÐn kiÓu kÝn, c«ng suÊt m«t¬: 7,5 kW Qu¹t cã m«t¬ c«ng suÊt 0,35 kW; l­u l­îng kh«ng khÝ 10000 m3/h ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt lo¹i èng v©y L­îng m«i chÊt l¹nh R22: 17 kg ThiÕt bÞ b¶o vÖ: §­îc trang bÞ sensor nhiÖt ®é ®Çu hót, sensor dßng qu¸ t¶i, r¬le qu¸ t¶i, sensor ¸p suÊt thÊp. èng m«i chÊt: èng ga: f = 28,6 mm èng láng: f = 12,7 mm èng c©n b»ng: f = 9,5 mm + Ph­¬ng ph¸p nèi èng: C¸c èng ga hµn èng b»ng hîp kim ®ång kÏm; c¸c èng láng ®­îc nèi b»ng c¸ch loe èng. + ChiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng lín nhÊt: 125 m + ChiÒu dµi thùc: 100 m + Tæng chiÒu dµi èng lín nhÊt: 250 m + Dµn ngoµi ®Æt cao nhÊt so víi dµn trong lµ 50m; ®Æt thÊp nhÊt lµ 30 m - Sè l­îng dµn trong nhiÒu nhÊt: 30 - Møc g©y ån: 62 dB 4.4.3 Lo¹i dµn n¨ng suÊt l¹nh 100,8 kW - KiÓu dµn: inverter - Lo¹i dµn: MMY-M1001HT8 - Kh¶ n¨ng lµm l¹nh: 100,8 kW - Kh¶ n¨ng s­ëi Êm: 119 kW - Nguån ®iÖn cÊp: Nguån 3 pha, 400V, 50Hz - Dßng khëi ®éng: 113 A - ChÕ ®é lµm l¹nh: Dßng ch¹y: 68,5 A §iÖn tiªu thô: 40,2 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 2,96 - ChÕ ®é s­ëi Êm: Dßng ch¹y: 67,3 A §iÖn tiªu thô: 39,5 kW Tû lÖ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng(kW/kW): 3,01 KÝch th­íc bªn ngoµi(mm): Caoxréngxdµi = 1700x990x750 Tæng khèi l­îng: 270 kg M¸y nÐn kiÓu kÝn, c«ng suÊt m«t¬ 7,5 kW Qu¹t cã m«t¬ c«ng suÊt 0,35 kW; l­u l­îng kh«ng khÝ 10000 m3/h ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt lo¹i èng v©y L­îng m«i chÊt l¹nh R22: 17 kg ThiÕt bÞ b¶o vÖ: §­îc trang bÞ sensor nhiÖt ®é ®Çu hót, sensor dßng qu¸ t¶i, r¬le qu¸ t¶i, sensor ¸p suÊt thÊp. èng m«i chÊt: èng ga: f = 28,6 mm èng láng: f = 12,7 mm èng c©n b»ng: f = 9,5 mm + Ph­¬ng ph¸p nèi èng: C¸c èng ga hµn èng b»ng hîp kim ®ång kÏm; c¸c èng láng ®­îc nèi b»ng c¸ch loe èng. + ChiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng lín nhÊt: 125 m + ChiÒu dµi thùc: 100 m + Tæng chiÒu dµi èng lín nhÊt: 250 m + Dµn ngoµi ®Æt cao nhÊt so víi dµn trong lµ 50m; ®Æt thÊp nhÊt lµ 30 m - Sè l­îng dµn trong nhiÒu nhÊt: 36; møc g©y ån: 63 dB Ch­¬ng 5 TÝnh to¸n èng giã, chän qu¹t, l¾p ®Æt vËn hµnh 5.1 TÝnh to¸n èng giã vµ chän qu¹t L­îng giã rß lät vµo phßng tÝnh theo c«ng thøc tÝnh nhiÖt rß lät cã: G8 = 1,2.1,5.V kg/h Víi phßng 201 th× G8 = 1,2.1,5.21= 37,8 kg/h = 0,0105 kg/s so s¸nh víi l­îng giã t­¬i yªu cÇu: GN = 0,0088 kg/s thÊy G8 > GN nªn kh«ng cÇn cÊp thªm giã t­¬i vµ tÝnh to¸n èng giã. ( trong ®ã V ®· ®­îc tÝnh khi tÝnh nhiÖt vµ GN ®­îc tÝnh ë môc 5). Víi phßng 202 cã GN = 0,0073 kg/s vµ G8 = 1,2.1,5.21= 37,8 kg/h = 0,0105 kg/s ta thÊy G8 > GN nªn còng kh«ng cÇn bæ sung giã t­¬i. T­¬ng tù víi tÊt c¶ c¸c phßng ®­îc kiÓm tra th× c¸c phßng 203; 204; 205; 206; 207 ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nh­ phßng 201 vµ 202. C¸c phßng cßn l¹i ®­îc tÝnh to¸n èng giã, tæn thÊt ma s¸t theo ph­¬ng ph¸p ®å thÞ ®­îc lËp thµnh b¶ng tõ 5.1 ®Õn 5.11, ë ®©y chØ tÝnh vÝ dô cho phßng 1102. Hai phßng 1002 vµ 1102 cã kÕt cÊu t­¬ng tù nhau nªn ta bè trÝ èng giã nh­ nhau vµ chØ tÝnh chung cho phßng 1102. Víi phßng 1102: H×nh 5.1. S¬ ®å tÝnh to¸n èng giã phßng 1102 - Chän tèc ®é giã cÊp ®i trong ®o¹n èng a-b lµ 3 m/s th× tiÕt diÖn èng t­¬ng ®­¬ng lµ: dtd = = 0,342 m = 342 mm Tra b¶ng 7.3[2] ta ®­îc axb = 350x300 TÝnh l¹i tèc ®é giã trong èng: = = 2,63 m/s - Chän tèc ®é giã cÊp ®i trong ®o¹n èng b-c lµ 3 m/s th× tiÕt diÖn èng t­¬ng ®­¬ng lµ: dtd = = 0,296 m = 296 mm Tra b¶ng 7.3[2] ta ®­îc axb = 300x250 TÝnh l¹i tèc ®é giã trong èng: = = 2,76 m/s - Chän tèc ®é giã cÊp ®i trong ®o¹n èng c-d lµ 3 m/s th× tiÕt diÖn èng t­¬ng ®­¬ng lµ: dtd = = 0,242 m = 242 mm Tra b¶ng 7.3[2] ta ®­îc axb = 250x200 TÝnh l¹i tèc ®é giã trong èng: = = 2,76 m/s - Chän tèc ®é giã cÊp ®i trong ®o¹n èng d-g lµ 3 m/s th× tiÕt diÖn èng t­¬ng ®­¬ng lµ: dtd = = 0,171 m = 171 mm Tra b¶ng 7.3[2] ta ®­îc axb = 200x125 TÝnh l¹i tèc ®é giã trong èng: = = 2,76 m/s - Chän tèc ®é giã cÊp ®i trong ®o¹n èng g-f lµ 3 m/s th× tiÕt diÖn èng t­¬ng ®­¬ng lµ: dtd = = 0,121 m = 121 mm Tra b¶ng 7.3[2] ta ®­îc axb = 125x100 TÝnh l¹i tèc ®é giã trong èng: = = 2,76 m/s - TÝnh trë lùc Dp = Dpms + Dpcb Dpms = l. Dp1, Pa Dpcb tuú theo c«n, cót, tª, chÏ nh¸nh + §o¹n a-b cã w = 2,63 m/s vµ dt® = 342 mm tra ®å thÞ h×nh 7.24[2] ta cã trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt èng lµ: Dp1 = 0,29 Pa/m; l = 5,55 m. nªn Dpms = l. Dp1 = 5,55.0,29 = 1,61 Pa (1) Tæn thÊt t¹i tª ë b: Dpcb = n.p(w2), Pa Víi w2/w1 = 2,76/2,63 = 1 tra b¶ng 7.7[2] ta ®­îc n = 1,75 vµ tra b¶ng 7.6[2] kÕt hîp víi phÐp néi suy ta ®­îc p® = 4,19 do ®ã tæn thÊt t¹i tª lµ: Dpcb = 1,75.4,19 = 7,33 Pa (2) + §o¹n b-c cã w = 2,76 m/s vµ dt® = 296 mm tra ®å thÞ h×nh 7.24[2] ta cã trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt èng lµ: Dp1 = 0,36 Pa/m nªn Dpms = l. Dp1 = 4.0,36 = 1,44 Pa (3) Tæn thÊt t¹i tª ë c: Víi w2/w1 = 2,76/2,76 = 1 tra b¶ng 7.7[2] ta ®­îc n = 1,75 vµ tra b¶ng 7.6[2] kÕt hîp víi phÐp néi suy cho tèc ®é 2.76 m/s ta ®­îc p® = 4,58 do ®ã tæn thÊt t¹i tª lµ: Dpcb = 1,75.4,58 = 8,02 Pa (4) + §o¹n c-d cã w = 2,76 m/s vµ dt® = 242 mm tra ®å thÞ h×nh 7.24[2] ta cã trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt èng lµ: Dp1 = 0,44 Pa/m nªn Dpms = l. Dp1 = 5,22.0,44 = 2,3 Pa (5) Tæn thÊt t¹i tª ë d: Víi w2/w1 = 2,76/2,76 = 1 tra b¶ng 7.7[2] ta ®­îc n = 1,75 vµ tra b¶ng 7.6[2] kÕt hîp víi phÐp néi suy cho tèc ®é 2,76 m/s ta ®­îc p® = 4,58 do ®ã tæn thÊt t¹i tª lµ: Dpcb = 1,75.4,58 = 8,02 Pa (6) + §o¹n d-f cã w = 2,76 m/s vµ dt® = 171 mm tra ®å thÞ h×nh 7.24[2] ta cã trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt èng lµ: Dp1 = 0,61 Pa/m nªn Dpms = l. Dp1 = 7,5.0,61 = 4,57 Pa (7) Tæn thÊt t¹i tª ë e: Víi w2/w1 = 2,76/2,76 = 1 tra b¶ng 7.7[2] ta ®­îc n = 1,75 vµ tra b¶ng 7.6[2] kÕt hîp víi phÐp néi suy cho tèc ®é 2,76 m/s ta ®­îc p® = 4,58 do ®ã tæn thÊt t¹i tª lµ: Dpcb = 1,75.4,58 = 8,02 Pa (8) + §o¹n g-f cã w = 2,76 m/s vµ dt® = 121 mm tra ®å thÞ h×nh 7.24[2] ta cã trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt èng lµ: Dp1 = 1,2 Pa/m nªn Dpms = l. Dp1 = 2,8.1,2 = 3,36 Pa (9) + ¸p suÊt lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸c miÖng thæi, hót coi nh­ b»ng 3,8 mm H2O Tõ (1) ®Õn (9) ta cã tæng tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng lµ: Dp = 1,61 + 7,33 + 1,44 + 8,02 + 2,3 + 8,02 + 4,57 + 8,02 + 3,36 = 44,67 Pa = 4,56 mm H2O Tæng ¸p suÊt chän qu¹t lµ: Dptæng = 4,56 + 3,8 = 8,36 mm H2O KÕt hîp víi l­u l­îng giã cÇn cÊp lµ 0,276 m3/s ta chän thiÕt bÞ cÊp giã t­¬i cã thu håi nhiÖt ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cña h·ng Toshiba. ThiÕt bÞ air heat exchangers lo¹i VN-1KSAE ®­îc chän ®­îc cho trong b¶ng 5.7. TÝnh t­¬ng tô ta lËp c¸c b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 5.1 TÝnh èng giã c¸c phßng B¶ng tÝnh to¸n èng giã dÉn vµo phßng Phßng L cÊp w chän d a b w thùc m3/s m/s mm mm mm m/s 101 0.031 3 115 100 100 3.1 102 2x0.04 3 130 150 100 2.7 103 0.046 3 140 135 135 2.5 L 01 0.031 3 115 125 100 2.5 L02 0.031 3 115 125 100 2.5 L03 0.051 3 147 150 125 2.7 208 0.052 3 149 150 125 2.8 209 0.042 3 134 150 100 2.8 HL 2 0.061 3 161 175 125 2.8 301 0.028 3 109 100 100 2.8 302 0.025 3 103 100 100 2.5 303 0.025 3 103 100 100 2.5 304 0.028 3 109 100 100 2.8 305 0.022 3 97 100 100 2.2 306 0.022 3 97 100 100 2.2 307 0.0247 3 102 100 100 2.5 308 0.0247 3 102 100 100 2.5 309 0.022 3 97 100 100 2.2 HL 3 0.0626 3 163 150 150 2.8 H×nh 5.2 S¬ ®å tÝnh èng giã tÇng 1 B¶ng 5.2 TÝnh èng giã c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 1 B¶ng tÝnh c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 1 §o¹n L cÊp Tèc ®é chän d a b Tèc ®é thùc m3/s m/s mm mm mm m/s 5--6 0.0715 3 174 200 125 2.9 3--5 0.122 3 228 250 175 2.8 2--3 0.168 3 267 250 250 2.7 B¶ng 5.3 TÝnh èng giã c¸c ®o¹n èng gãp tÇng löng B¶ng tÝnh c¸c ®o¹n èng gãp tÇng Löng §o¹n L cÊp Tèc ®é chän d a b Tèc ®é thùc m3/s m/s mm mm mm m/s 2--3 0.133 3 238 225 200 3 3--4 0.082 3 187 200 150 2.7 H×nh 5.3 S¬ ®å tÝnh èng giã tÇng löng B¶ng 5.4 TÝnh èng giã c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 2 B¶ng tÝnh c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 2 §o¹n L cÊp Tèc ®é chän d a b Tèc ®é thùc m3/s m/s mm mm mm m/s 2--3 0.155 3 257 275 200 2.8 3--4 0.094 3 200 275 125 2.7 B¶ng 5.5 TÝnh èng giã c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 3 B¶ng tÝnh c¸c ®o¹n èng gãp tÇng 3 §o¹n L cÊp Tèc ®é chän d a b Tèc ®é thùc m3/s m/s mm mm mm m/s 1--2 0.325 3 371 350 300 3.1 2--3 0.235 3 316 300 275 2.8 3--4 0.191 3 285 275 250 2.8 4--5 0.169 3 268 275 225 2.7 5--6 0.116 3 222 250 175 2.7 6--7 0.091 3 197 175 175 3 5--8 0.0626 3 163 150 150 2.8 H×nh 5.4 S¬ ®å tÝnh èng giã tÇng 2 vµ 3 B¶ng 5.6 TÝnh tæn thÊt c¸c ®o¹n èng tÇng 1 B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt tÇng 1 §o¹n w(m/s) d(mm) l(Pa) Dp1(Pa/m) Dp_ms(Pa) n p_d Dp_cb Dp(Pa) 1--2 2.7 267 2.9 0.52 1.5 1.5 2--3 2.7 267 9.5 0.52 4.9 4.9 3--4 2.5 140 6.7 0.9 6 1.75 4.5 7.875 13.875 3--5 2.8 228 1.8 0.6 1.1 1.1 5--6 2.7 174 8.7 0.83 7.2 7.2 6--7 3 130 6.2 1.2 7.4 7.4 6--8 2.7 130 3 1.2 3.6 1.7 4.6 7.82 11.42 5--9 2.7 100 3 1.6 4.8 1.6 4.6 7.36 12.16 Tæng tæn thÊt 59.555 Trong ®ã: l: chiÒu dµi ®o¹n èng, m p_d: ¸p suÊt ®éng, Pa Dp_cb: ¸p suÊt côc bé, Pa Chän tèc ®é t¹i miÖng thæi lµ 2m/s th× ta cã p® = 2,4 Pa, tra tæn thÊt côc bé phô lôc 3[2] ta ®­îc x = 0,93 nªn tæn thÊt t¹i miÖng thæi b»ng: Dpm = 2,4.0.93 = 2,3 Pa. Tæng tæn thÊt tÇng 1 b»ng: Dptæng = Dpm + Dp =2,3 + 59,6 = 61,9 Pa VËy ph¶i chän AHE tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn sau: Cét ¸p ³ 61,9 Pa L­u l­îng ³ 0,168 m3/s = 605 m3/h ta chän AHE lo¹i VN-800SE nh­ b¶ng 5.7 B¶ng 5.7 AHE chän cho c¸c tÇng. Model VN-800SE VN-1KSAE Air flow rate, high l/s (m3/h) 222 (800) 278 (1000) Air flow rate, low l/s (m3/h) 181 (650) 225 (810) Temperature exchange efficiency (EH/H/L) % 75/75/76 75/75/77 Input power (EH/H/L) W Heat reclaim mode 212/188/166 439/391/359 Bypass mode 337/325/316 433/385/355 Enthalpy exchange efficiency (EH/H/L) Heating % 71/71/74 71/71/74 Cooling % 65/65/68 65/65/68 Max. external static pressure (EH/H/L) Pa 140/110/70 90/55/35 Sound pressure level (EH/H/L) dB(A) Heat reclaim mode 39/37.5/34 38.5/37/33 Bypass mode 39.5/38/35 39/37.5/33.5 Dimensions Height mm 388 388 Width mm 884 1134 Depth mm 1322 1322 Weight kg 71 83 Duct diameter mm 250 250 Filtration efficiency grade (EU3) % 82 82 Power supply V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 L - Low H - High EH - Extra high B¶ng 5.8 TÝnh tæn thÊt c¸c ®o¹n èng tÇng löng B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt tÇng löng §o¹n w(m/s) d(mm) l(m) Dp1(Pa/m) Dp_ms(Pa) n p_d Dp_cb Dp(Pa) 1--2 2.8 238 3.3 0.62 2 2 2--3 2.8 238 8.8 0.62 5.5 1.75 4.7 8.2 13.7 3--4 2.7 187 4 0.58 2.3 1.7 4.6 7.8 10.1 4--5 2.5 115 13 1.2 15.6 15.6 4--7 2.5 115 3.2 1.2 3.8 3.8 3--6 2.7 147 3.4 0.7 2.4 2.4 Tæng tæn thÊt 47.6 Chän tèc ®é t¹i miÖng thæi lµ 2m/s th× ta cã p® = 2,4 Pa, tra tæn thÊt côc bé phô lôc 3[2] ta ®­îc x = 0,93 nªn tæn thÊt t¹i miÖng thæi b»ng: Dpm = 2,4.0.93 = 2,3 Pa. Tæng tæn thÊt tÇng 1 b»ng: Dptæng = Dpm + Dp = 2,3 + 47,3 = 49,6 Pa VËy ph¶i chän AHE cho tÇng löng vµ tÇng 2 tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn sau: Cét ¸p ³ 49,6 Pa L­u l­îng ³ 0,153 m3/s = 550 m3/h ta chän AHE lo¹i VN-800SE nh­ b¶ng 5.7 B¶ng 5.9 TÝnh tæn thÊt c¸c ®o¹n èng tÇng 2 B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt tÇng 2 §o¹n w(m/s) d(mm) l(m) Dp1(Pa/m) Dp_ms(Pa) n p_d Dp_cb Dp(Pa) 3--7 2.8 161 6 0.75 4.5 4.5 4--5 2.8 134 8.6 1 8.6 8.6 4--6 2.8 149 3 0.82 2.5 2.5 1--2 2.8 257 3.3 0.58 1.9 1.72 4.7 8.1 10 2--3 2.8 257 7 0.58 4.1 1.72 4.7 8.1 12.2 3--4 2.7 200 3 0.55 1.7 1.7 4.6 7.8 9.5 Tæng tæn thÊt 47.3 B¶ng 5.10 TÝnh tæn thÊt c¸c ®o¹n èng tÇng 3 B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt tÇng 3 §o¹n w m/s d(mm) l(m) Dp1(Pa/m) Dp_ms(Pa) n p_d Dp_cb Dp(Pa) 7-h 2.8 100 4.7 1.7 8 8 7-s 2.8 163 0.7 0.51 0.4 0.4 6-g 2.5 100 6 1.25 7.5 7.5 8-i 2.5 100 6 1.25 7.5 7.5 8-k 2.8 100 9.4 1.7 16 16 4-e 2.2 100 5.6 0.9 5 5 3-c 2.2 100 5.6 0.9 5 5 2-a 2.5 100 3.5 1.3 4.6 4.6 2-b 2.5 100 3.2 1.3 4.2 4.2 3-d 2.2 100 5 1.3 6.5 6.5 7--6 3 197 4 0.61 2.4 1.7 5.4 9.2 11.6 6--5 2.7 222 3.2 0.52 1.7 1.68 4.5 7.6 9.3 8--5 2.8 163 0.8 0.79 0.6 1.62 4.7 7.6 8.2 5--4 2.7 268 3.2 0.5 1.6 1.6 4--3 2.8 285 3.5 0.47 1.6 1.61 4.7 7.6 9.2 3--2 2.8 316 1.7 0.39 0.7 1.61 4.7 7.6 8.3 2--1 3.1 371 3.6 0.43 1.5 1.73 6 10.4 11.9 Tæng tæn thÊt 66.6 T­¬ng tù chän AHE lo¹i VN-1KSAE cho tÇng 3 t¹i b¶ng 5.7 Chän miÖng giã cÊp, th¶i víi c¸c th«ng sè trong b¶ng 5.11 C: KÝch th­íc cña miÖng giã NC: §é ån cho phÐp t¹i n¬i sö dông V: VËn tèc t¹i miÖng m/s P: ¸p suÊt tæng, Pa Pt: Tæn thÊt ¸p suÊt, Pa Q: L­u l­îng giã cÊp, m/h L: §é ®i xa cña giã(®¬n vÞ mÐt) t­¬ng øng víi vËn tèc giã t¹i n¬i ®Õn lµ V1 = 0,75m/s; V2 = 0,5m/s; V3 = 0,38m/s B¶ng 5.11 Th«ng sè miÖng giã cÊp, th¶i ®­îc chän C NC V Pt P Q L V V V 150x150 £20 1 0,7 3 72 - 1 1 1,25 1 4 108 - 1 2 1,5 1,5 6 144 1 1 2 30 1,75 2 8 144 1 2 2 2 2,5 10 180 1 2 2 35 2,5 4 16 216 2 2 2 40 3 5 24 252 2 2 2 50 3,5 8 32 280 2 3 4 4 10 42 324 2 3 5 4,5 13 54 396 2 4 5 5.2 L¾p ®Æt Tr­íc tiªn ph¶i lÊy dÊu x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ, vÞ trÝ trôc c¸c ®o¹n èng, vÞ trÝ c¸c gi¸ ®ì èng, neo èng dùa trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ thùc tÕ cña c«ng tr×nh. Sau khi cã vÞ trÝ cña c¸c ®­êng èng hay thiÕt bÞ kÕt hîp víi b¶n vÏ thiÕt kÕ ta tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn vµ ghi kÝch th­íc cña thiÕt bÞ, c¸c ®o¹n èng n­íc, èng giã, ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm ph©n nh¸nh, c«n cót, c¸c vÞ trÝ cÇn l¾p ®Æt gi¸ ®ì, gi¸ treo ®Ó tiÖn cho c«ng viÖc gia c«ng l¾p ®Æt tiÕp theo. C¸c gi¸ ®ì cña hÖ thèng ®­êng èng ®­îc gia c«ng tr­íc b»ng thÐp gãc L, tuú theo vÞ trÝ vµ kÝch th­íc èng mµ c¸c gi¸ neo, ®ì cã kÕt cÊu vµ kÝch th­íc cô thÓ. Sau khi x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña trôc èng so víi kÕt cÊu x©y dùng, ta tiÕn hµnh l¾p c¸c gi¸ treo, gi¸ ®ì ®­îc liªn kÕt víi kÕt cÊu x©y dùng th«ng qua c¸c bul«ng, në thÐp, ªcu, long ®en vµ c¸c ty treo ren. C¸c lç khoan ®Ó c¾m në ph¶i ®ñ s©u ®Ó c¾m në, kÝch th­íc mòi khoan ph¶i phï hîp víi kÝch th­íc në. C¸c në thÐp ph¶i ®­îc ®ãng chÆt vµo lç khoan vµ xiÕt chÆt nhê ty ren vµ ªcu. L¾p ®Æt m¸y: Hai dµn nãng ®­îc ®Æt t¹i ban c«ng tÇng ba, 3 dµn cßn l¹i ®Æt trªn m¸i cña toµ nhµ, tõ c¸c dµn nãng cã c¸c èng gas ®i tíi c¸c tÇng råi tíi tõng dµn l¹nh. C¸c outdoor ®­îc ®Æt trªn gi¸ ®ì vµ cã ®Öm chèng rung ®Ó ®¶m b¶o kh«ng lan truyÒn rung ®éng, tiÕng ån sang kÕt cÊu cña toµ nhµ. Khi l¾p c¸c dµn nãng ph¶i ®¶m b¶o dµn cã ®ñ kho¶ng kh«ng gian tèi thiÓu ®ñ ®Ó dµn ®­îc lµm m¸t(xem h×nh 5.5). C¸c dµn l¹nh ®­îc treo trÇn nhê cã c¸c bul«ng, në thÐp, ªcu, long ®en vµ c¸c ty ren. §­êng èng tho¸t n­íc ng­ng b»ng èng PVC cã ®­êng kÝnh 25 mm(theo chØ dÉn cña nhµ cung cÊp m¸y) ®­îc bäc c¸ch nhiÖt b»ng b¶o «n èng lång ®Ó ®¶m b¶o kh«ng ®äng s­¬ng. §­êng èng n­íc ng­ng ph¶i ®­îc l¾p ®Æt cã ®é dèc i /1% vÒ phÝa tho¸t n­íc ®Ó ®¶m b¶o n­íc ng­ng ®­îc th¶i tù nhiªn. Tr×nh tù l¾p ®Æt nh­ sau: + X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c dµn l¹nh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng vµ thùc tÕ t¹i hiÖn tr­êng. + Gia c«ng gi¸ treo gi¸ ®ì sau khi ®o ®¹c lÊy dÊu. + Chõa lç thi c«ng + L¾p ®Æt, gi¸ treo, gi¸ ®ì. + §­a c¸c dµn l¹nh vµo vÞ trÝ vµ c¨n chØnh + L¾p khay n­íc ng­ng nèi ra èng tho¸t n­íc ng­ng. + §Êu d©y ®iÖn vµo dµn l¹nh. H×nh 5.5 VÞ trÝ l¾p ®Æt dµn nãng L¾p ®Æt ®­êng èng: Sau khi l¾p ®Æt dµn nãng, l¹nh tiÕn hµnh thi c«ng ®­êng èng, ®­êng èng ®­îc treo nh­ h×nh 5.6, ph¶i thi c«ng ®óng lo¹i èng vµ lo¹i joint t­¬ng øng theo tr×nh tù sau: + Dùa theo thiÕt kÕ vµ thùc tÕ c«ng tr×nh x¸c ®Þnh ®óng chiÒu dµi, ®­êng kÝnh èng, sè l­îng chñng lo¹i joint ®Ó ghÐp nèi cho tõng tÇng. + Gia c«ng gi¸ treo èng theo dÊu ®· lÊy. + L¾p ®Æt gi¸ treo gi¸ ®ì. + G¸c èng lªn gi¸ vµ c¨n chØnh + L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c + §Êu nèi ®­êng èng gas gi÷a hai dµn. + L¾p thermostat ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é sau ®ã ch¹y thö kh«ng t¶i tõng thiÕt bÞ. H×nh 5.6 Chi tiÕt treo èng 1- thÐp gãc; 2-vÝt në; 3-vßng ®Öm; 4-®ai èc; 5-thanh ren; 6-èng ga;7-trÇn bª t«ng; 8-b¶o «n c¸ch nhiÖt Lo¹i m¸y, sè l­îng sö dông: * outdoor unit lo¹i c«ng suÊt l¹nh 67,2 kW : 1 bé * outdoor unit lo¹i c«ng suÊt l¹nh 78,2 kW: 1 bé * outdoor unit lo¹i c«ng suÊt l¹nh 84 kW: 1 bé * outdoor unit lo¹i c«ng suÊt l¹nh 100,8 kW: 2 bé * indoor unit cassette ©m trÇn hai cöa thæi lo¹i c«ng suÊt l¹nh 2,2 kW: 6 dµn * indoor unit cassette ©m trÇn hai cöa thæi lo¹i c«ng suÊt l¹nh 2,8 kW: 65 dµn * indoor unit cassette ©m trÇn bèn cöa thæi lo¹i c«ng suÊt l¹nh 3,6 kW: 17 dµn * indoor unit cassette ©m trÇn bèn cöa thæi lo¹i c«ng suÊt l¹nh 5,6 kW: 24 dµn * indoor unit cassette ©m trÇn bèn cöa thæi lo¹i 7,1 kW: 1 dµn 5.3 Th«ng giã cho c¸c phßng vÖ sinh C¸c phßng vÖ sinh ®­îc bè trÝ qu¹t hót theo thÓ tÝch th«ng giã cÇn thiÕt cña phßng, qu¹t nµy sÏ hót khÝ trong phßng råi ®Èy theo hép th«ng giã ®Ó dÉn lªn tÇng th­îng th¶i ra ngoµi. C¸c phßng kho, cÇu thang, phßng t¾m còng cÇn ®­îc th«ng giã. Theo [5] ta cã b¶ng 5.12 vµ 5.13: Qu¹t cã nhiÒu h·ng cã thÓ chän ®Ó l¾p cô thÓ cho tõng phßng t¾m, cÇu thang, WC, qu¹t chän ph¶i cã l­u l­îng lín h¬n hoÆc b»ng l­u l­îng th«ng giã tÝnh to¸n cÇn thiÕt. B¶ng 5.12 H¹ng môc th«ng giã c¸c tÇng TÇng H¹ng môc Sè chËu xÝ Sè m¸ng tiÓu L/1 chËu xÝ (m3/h) L/1 m¸ng tiÓu (m3/h)/ L cÇn thiÕt (m3/h) 1 WC 1 2 1 50 40 140 WC 2 2 1 50 40 140 B¶ng 5.13 H¹ng môc th«ng giã c¸c tÇng TÇng H¹ng môc K(m3/h/ m3 phßng) V(m3) L cÇn thiÕt(m3/h) Löng WC 8 14 112 WC 8 14 112 2 WC 8 16,5 132 WC 8 16,5 132 P.thay Q.¸o 7 6,4 45 P.t¾m 7 6,4 45 3 9.WC 8 8.5 68 4 9.WC 8 8.5 68 5 9.WC 8 8.5 68 6 9.WC 8 8.5 68 7 9.WC 8 8.5 68 8 8.WC 8 8.5 68 9 8.WC 8 8.5 68 10 WC 8 39,9 318 Kho 8 39,9 318 11 WC 8 39,9 318 GiÆt lµ 10 39,9 399 Chuyªn ®Ò: T×m hiÓu mét sè lo¹i van tiÕt l­u (trõ van tiÕt l­u ®iÖn tö) 1 Van tiÕt l­u tù ®éng AEV - Lµ van tiÕt l­u tù ®éng ®iÒu chØnh theo ¸p suÊt ®Æt tr­íc. H×nh 7.1 giíi thiÖu cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña van tiÕt l­u tù ®éng. H×nh 6.1 Van tiÕt l­u tù ®éng 1-l­íi läc; 2-ga láng vµo; 4-®Õ van vµ kim van; 4-mµng d·n në; 5-lß xo; 6-vÝt ®iÒu chØnh; 7-ga láng ra; plx- ¸p suÊt lß xo; p0-¸p suÊt bay h¬i - Van bao gåm th©n van cã cöa vµo vµ cöa ra, ®Õ van, kim van, bé ®iÒu chØnh tù ®éng theo ¸p suÊt bay h¬i. Bé phËn ®iÒu chØnh gåm cã mµng d·n në 4, lß xo 5 vµ vÝt ®iÒu chØnh 6. Kim van ®­îc g¾n lªn mµng d·n në. Ng­êi ta cã thÓ ®iÒu chØnh vÝt 6 ®Ó ®iÒu chØnh lùc c¨ng lß xo lªn mµng d·n në. Lùc c¨ng lß xo nµy sÏ c©n b»ng víi ¸p suÊt p0 ë phÝa d­íi cña mµng d·n në. - VÝ dô gi¶ thiÕt r»ng lùc lß xo ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó duy tr× 1 ¸p suÊt bay h¬i lµ 0,7 bar th× nÕu ¸p suÊt bay h¬i trong dµn gi¶m xuèng d­íi 0,7 bar th× mµng l¹i d·n në xuèng phÝa d­íi ®Ó më réng thªm cöa tho¸t cña van cho l­u l­îng láng phun vµo dµn nhiÒu h¬n. do nhiÒu láng phun vµo dµn, diÖn tÝch dÝnh ­ít cña dµn lín, nhiÒu h¬i cña dµn ®­îc sinh ra vµ ¸p suÊt bay h¬i t¨ng lªn. NÕu ¸p suÊt dµn bay h¬i t¨ng lªn v­ît qu¸ gi¸ trÞ 0,7 bar th× lËp tøc p0 th¾ng lùc lß xo vµ cöa van l¹i khÐp bít l¹i, cø nh­ vËy van ®iÒu chØnh l­u l­îng ga láng phun vµo dµn theo ¸p suÊt bay h¬i 0,7 bar ®· cµi ®Æt. - CÇn l­u ý r»ng khi dõng m¸y nÐn, ¸p suÊt dµn bay h¬i t¨ng vµ van cã xu h­íng ®ãng chÆt van tiÕt l­u. ChØ khi nµo m¸y nÐn lµm viÖc trë l¹i, ¸p suÊt trong dµn gi¶m xuèng tíi gi¸ trÞ cµi ®Æt th× van míi më cho ga láng phun vµo dµn bay h¬i. - Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n cña van tiÕu l­u tù ®éng lµ hiÖu suÊt t­¬ng ®èi kÐm so víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c, ®Æc biÖt van tiÕt l­u tù ®éng kh«ng thÓ tù ®iÒu chØnh l­u l­îng phun phï hîp víi t¶i l¹nh thay ®æi cña dµn bay h¬i. Do van ®ãng më theo tÝn hiÖu ¸p suÊt ®Æt p0 nªn khi t¶i l¹nh dµn t¨ng lÏ ra van ph¶i më réng thªm ®Ó thÝch øng th× van l¹i ®ãng bít l¹i vµ ng­îc l¹i khi phßng ®· ®ñ l¹nh lÏ ra van ph¶i ®ãng bít l¹i th× ng­îc l¹i van l¹i më réng thªm g©y nguy c¬ trµn láng vÒ m¸y nÐn. VÝ dô tr­êng hîp t¶i l¹nh dµn lín(khi x¶ l¹nh), do nhiÖt ®é m«i tr­êng lín, c­êng ®é bay h¬i lµ m·nh liÖt th× chØ cÇn mét ®o¹n èng ng¾n cña dµn bay h¬i còng ®ñ thùc hiÖn qu¸ tr×nh bay h¬i nµy, ®o¹n dµi phÝa sau chØ lµ h¬i qu¸ nhiÖt, van cã xu h­íng khÐp bít do ¸p suÊt bay h¬i cao, trong khi m¸y nÐn ch¹y hÕt c«ng suÊt ®Ó x¶ l¹nh cho nhanh. - Ng­îc l¹i khi t¶i l¹nh cña dµn bay h¬i gi¶m(khi ®· ®¹t nhiÖt ®é cµi ®Æt trong buång l¹nh), th× do nhiÖt ®é m«i tr­êng gi¶m xuèng, ¸p suÊt bay h¬i gi¶m, van l¹i cã xu h­íng më to h¬n cho láng vµo nhiÒu h¬n do ®ã nguy c¬ trµn láng vÒ m¸y nÐn lµ rÊt lín. H×nh 6.2 giíi thiÖu trùc quan nh­îc ®iÓm cÊp láng cña van tiÕt l­u tù ®éng nh­ ®· ph©n tÝch. H×nh 6.2 Nh­îc ®iÓm cÊp láng cña van tiÕt l­u tù ®éng a, khi t¶i l¹nh lín; b, khi t¶i l¹nh nhá 1-ga láng vµo; 2-van tiÕt l­u; 3-®o¹n èng cã láng; 4-h¬i vÒ m¸y nÐn. - Mét sè nh­îc ®iÓm n÷a cña van tiÕt l­u tù ®éng lµ do ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh ¸p suÊt kh«ng ®æi trong dµn bay h¬i, nªn nã kh«ng thÓ sö dông kÕt hîp víi r¬le ¸p suÊt thÊp v× ¸p suÊt dµn bay h¬i kh«ng bao giê tôt xuèng thÊp h¬n ¸p suÊt cµi ®Æt. §Æc tÝnh ¸p suÊt cña van tiÕt l­u tù ®éng ®­îc giíi thiÖu trªn h×nh 6.3, vÝ dô ga l¹nh lµ R22, nhiÖt ®é buång l¹nh ®­îc duy tr× trong kho¶ng -5 0C ®Õn -10 0C. Khi nhiÖt ®é buång l¹nh xuèng ®Õn -150C, r¬le nhiÖt ®é ng¾t m¸y nÐn vµ khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn -100C, r¬le nhiÖt ®é ®ãng m¹ch cho m¸y nÐn ho¹t ®éng trë l¹i. NhiÖt ®é bay h¬i thÊp nhÊt ®­îc chän ®Ó ®Æt van tiÕt l­u tù ®éng lµ -250C(thÊp h¬n nhiÖt ®é phßng 10K), ¸p suÊt tuyÖt ®èi t­¬ng øng lµ 2 bar, ¸p suÊt d­ lµ 1 bar. Khi m¸y nÐn ngõng ¸p suÊt trong dµn bay h¬i t¨ng lªn van ®ãng l¹i, khi m¸y nÐn ho¹t ®éng van më ra vµ khèng chÕ ¸p suÊt ë kho¶ng 1 bar. H×nh 6.3 §Æc tÝnh ¸p suÊt cña van tiÕt l­u tù ®éng phô thuéc vµo sù ®ãng ng¾t cña r¬le nhiÖt ®é - Do cã hiÖu ¸p suÊt thÊp trong ®iÒu kiÖn t¶i l¹nh lín cña dµn bay h¬i nªn van tiÕt l­u tù ®éng chØ ®­îc sö dông cho nh÷ng hÖ thèng l¹nh nhá, cã t¶i l¹nh t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh­ tñ l¹nh gia ®×nh, th­¬ng nghiÖp, c¸c m¸y kÕt ®«ng vµ b¶o qu¶n ®«ng gia ®×nh, m¸y b¶o qu¶n kem th­¬ng nghiÖp…ngµy nay van tiÕt l­u tù ®éng Ýt ®­îc sö dông ngay c¶ ë thiÕt bÞ l¹nh võa nªu v× cã c¹nh tranh tõ c¸c thiÕt bÞ kh¸c võa hiÖu qu¶ h¬n võa kinh tÕ h¬n. 2 Van tiÕt l­u tay Van tiÕt l­u tay ngµy nay chØ cßn ®­îc sö dông trong hÖ thèng l¹nh lín, vËn hµnh b»ng tay vµ tÊt nhiªn ë c¸c hÖ thèng l¹nh mµ ng­êi ta muèn vËn hµnh, ®iÒu chØnh b»ng tay. Còng nh­ c¸c lo¹i van tiÕt l­u kh¸c van tiÕt l­u tay lµm nhiÖm vô ®iÒu tiÕt l­u l­îng hîp lý cho dµn bay h¬i ®Ó hoµn toµn phï hîp víi n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y nÐn còng nh­ nhiÖt ®é bay h¬i yªu cÇu. Nãi chung van tiÕt l­u tay cã cÊu t¹o t­¬ng tù van tiÕt l­u th«ng th­êng. Van tiÕt l­u tay cã hai kh¸c biÖt c¬ b¶n víi van tiÕt l­u th­êng lµ: Kim van cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh l­u l­îng; vÝt ®iÒu chØnh van cã ren mÞn ®Ó dÔ dµng ®iÒu chØnh ®é më cña van. ­u nh­îc ®iÓm cña van tiÕt l­u tay: RÎ tiÒn, ®¬n gi¶n, ®iÒu chØnh ®­îc b»ng tay. L­u l­îng qua van cè ®Þnh, kh«ng thÓ thÝch øng ®­îc víi viÖc thay ®æi t¶i ë dµn bay h¬i, chØ thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng l¹nh cã t¶i æn ®Þnh kh«ng ®æi. øng dông: - ThÝch hîp cho c¸c hÖ thèng l¹nh lín cã t¶i l¹nh æn ®Þnh. Khi l¾p van tiÕt l­u tay nªn cã van ®iÖn tö ®øng tr­íc ®Ó kho¸ ®­êng láng ®Ò phßng trµn láng vÒ m¸y nÐn v× van tiÕt l­u tay kh«ng tù ®éng ®ãng ®­îc. - Van tiÕt l­u tay hay ®­îc m¾c dù phßng song song víi van tiÕt l­u nhiÖt, dù phßng tr­êng hîp van tiÕt l­u nhiÖt cÇn söa ch÷a(h×nh 6.4). H×nh 6.4 Van tiÕt l­u tay lµm nhiÖm vô dù phßng 1-van chÆn; 2-phin sÊy läc; 3-van ®iÖn tö; 4-TEV; 5-van tiÕt l­u tay H×nh 6.5 giíi thiÖu mét øng dông cña van tiÕt l­u tay ë ®­êng håi dÇu cho m¸y nÐn. ë c¸c m¸y nÐn cã ®­êng ®Èy theo chiÒu th¼ng ®øng lªn cao ë chu kú dõng m¸y, dÇu vµ ®«i khi c¶ ga láng tÝch tô mét khèi l­îng lín ë ®©y. Khi m¸y ch¹y tuú theo møc dÇu ë m¸y nÐn, cã thÓ tiÕt l­u tõ tõ láng vµ dÇu tõ b×nh t¸ch dÇu vÒ ®¶m b¶o m¸y nÐn lµm viÖc an toµn. H×nh 6.5 Van tiÕt l­u tay trªn ®­êng håi dÇu vÒ m¸y nÐn 1-m¸y nÐn; 2-b×nh t¸ch dÇu; 3-van ®iÖn tõ; 4-m¾t ga, 5-van tiÕt l­u tay - Trong hÖ thèng cÊp láng dïng b¬m tuÇn hoµn, ng­êi ta còng bè trÝ van tiÕt l­u tay, dù phßng t¾t qua b¬m tuÇn hoµn ®Ò phßng b¬m tuÇn hoµn ph¶i b¶o d­ìng söa ch÷a. - Trong mét sè hÖ thèng l¹nh thö nghiÖm dïng èng mao còng cã thÓ nèi tiÕp qua van tiÕt l­u tay ®Ó dÔ dµng hiÖu chØnh n¨ng suÊt l¹nh vµ nhiÖt ®é bay h¬i. 3 Van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn H×nh 6.6 giíi thiÖu cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c cña van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn víi ®Çu c¶m nhiÖt ®é sau dµn bay h¬i. H×nh 6.6 CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c lµm viÖc cña van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn 1-®Çu van; 2-d©y ®iÖn; 3-sîi ®èt; mµng l­ìng kim; 5-kim van; 6-lç tho¸t; 7-láng tõ b×nh chøa h¬i; 8-®Õn dµn bay h¬i; 9-lß xo; 10-®Çu c¶m. - Trªn ®Çu van cã bè trÝ mµng d·n në l­ìng kim cã sîi ®èt, tuú theo ®iÖn ¸p ®Æt trªn hai sîi ®èt cao hay thÊp mµ nhiÖt sinh ra nhiÒu hay Ýt. §iÖn ¸p cao nhiÖt sinh ra nhiÒu, mµng sÏ co thªm ®Ó më réng thªm cöa tho¸t vµ ng­îc l¹i, ®iÖn ¸p thÊp nhiÖt sinh ra Ýt, mµng d·n xuèng ®Ó khÐp bít cöa van l¹i. H×nh 6.7 giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt van tiÕt l­u nhiÖt trong hÖ thèng l¹nh. H×nh 6.7 Van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn trong hÖ thèng l¹nh 1-van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn; 2-sîi ®èt; 3-mµng l­ìng kim; 4-biÕn ¸p; 5-®Çu c¶m Nguån cÊp cho sîi ®èt 2 lµ nguån 24V tõ 220V qua biÕn ¸p, nguån ®iÖn ®­îc m¾c nèi tiÕp qua ®Çu c¶m. §Çu c¶m lµ mét èng h×nh trô d¹ng ®ai èc cã ren ®­êng kÝnh 6 mm, bªn trong cã mét thermistor ®Ó trÇn. VÞ trÝ l¾p trªn èng hót dµn bay h¬i ®­îc lùa chän cho phï hîp, ®­îc khoan tar« vµ b¾t ®Çu c¶m vµo sau ®ã hµn kÝn. Thermistor sÏ tiÕp xóc trùc tiÕp víi ga l¹nh vµ c¶m nhËn sù thay ®æi nhiÖt ®é nhê kh¶ n¨ng truyÒn nhiÖt cña láng(cßn tån t¹i trong h¬i hót) hoÆc h¬i qu¸ nhiÖt. Do cã nguån 24V ch¹y qua nªn thermistor lu«n to¶ nhiÖt. NÕu h¬i hót vÒ lµ h¬i Èm(vÉn cßn dÝnh ­ít) nhiÖt ®é cña thermistor sÏ xuèng thÊp do ®ã láng bay h¬i, hÖ sè to¶ nhiÖt do dµn bay h¬i lín, ®iÖn trë lín, ®iÖn ¸p qua sîi ®èt cao van sÏ khÐp bít. NÕu h¬i hót vÒ m¸y nÐn lµ h¬i qu¸ nhiÖt, nhiÖt ®é cña thermistor cao v× nhiÖt to¶ tõ thermistor vµo h¬i, ®iÖn trë thermistor gi¶m, ®iÖn ¸p qua thermistor gi¶m, ®iÖn ¸p qua sîi ®èt t¨ng, van më to thªm. NhiÖt ®é thermistor thay ®æi lµm cho ®iÖn trë thay ®æi ®iÖn ¸p qua thermistor thay ®æi, kÕt qu¶ lµ ®iÖn ¸p sîi ®èt thay ®æi, sù co d·n cña mµng l­ìng kim thay ®æi vµ cuèi cïng lµ thay ®æi ®é khÐp më cña van. ­u nh­îc ®iÓm: Do van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn chØ ph¶n øng qua thay ®æi nhiÖt ®é, thay ®æi ®iÖn ¸p nªn kh«ng cÇn cã ®­êng c©n b»ng ¸p suÊt nh­ van tiÕt l­u nhiÖt. Do ®Çu c¶m lµ mét thermistor tiÕp xóc trùc tiÕp víi ga l¹nh nªn chØ sö dông cho c¸c ga l¹nh Freon kh«ng sö dông cho amoni¾c. Van cã thÓ sö dông cho bÊt kú lo¹i ga Freon nµo, khi cÇn ph©n biÖt nhiÖt ®é s«i cao hay thÊp, cã thÓ dïng cho c¶ m¸y kÕt ®«ng cho tíi hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Do nhiÖt ®é cña ®Çu c¶m phô thuéc vµo sù cã mÆt cña láng nªn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i chÝnh x¸c ®óng t¹i n¬i chuyÓn tiÕp tõ h¬i Èm sang h¬i qu¸ nhiÖt. Cã thÓ sö dông ®Çu c¶m ®Ó khèng chÕ møc láng, khi møc láng d©ng lªn ®Õn vÞ trÝ ®Çu c¶m, van ®ãng ,cßn khi møc láng tôt xuèng d­íi van l¹i më cÊp láng. ë nh÷ng m¸y l¹nh cã nhiÖt ®é bay h¬i thÊp, nhiÖt ®é ®Çu ®Èy cao, van tiÕt l­u nhiÖt ®iÖn cã kh¶ n¨ng lµm m¸t m¸y nÐn tèt h¬n b»ng c¸ch chuyÓn ®Çu c¶m nhiÖt gÇn s¸t vµo cöa hót m¸y nÐn. Khi ®ã ®é qu¸ nhiÖt h¬i hót sÏ gi¶m xuèng vµ nhiÖt ®é ®Çu ®Èy còng gi¶m theo, m¸y nÐn ®­îc lµm m¸t tèt h¬n, vËn hµnh an toµn vµ tin cËy h¬n. 4 èng mao èng mao cßn gäi lµ èng apile, èng mao dÉn, c¸p phun lµ thiÕt bÞ tiÕt l­u hay thiÕt bÞ d·n në ®­îc sö dông nhiÒu trong tñ l¹nh vµ m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é d©n dông. Cung cÊp ®Çy ®ñ l­îng ga láng cho dµn bay h¬i vµ duy tr× ¸p suÊt bay h¬i hîp lý, phï hîp víi nhiÖt ®é bay h¬i yªu cÇu trong dµn l¹nh. èng mao ®¬n gi¶n chØ lµ mét ®o¹n èng cã ®­êng kÝnh rÊt nhá tõ 0,6 ®Õn 2 mm víi chiÒu dµi tõ 0,5 ®Õn 5 m so víi van tiÕt l­u nã cã ­u nh­îc ®iÓm sau: - ­u ®iÓm: RÊt ®¬n gi¶n kh«ng cã chi tiÕt chuyÓn ®éng nªn kh«ng cÇn b×nh chøa. Sau khi m¸y nÐn ngõng lµm viÖc vµi phót, ¸p suÊt hai èng mao c©n b»ng nªn m¸y nÐn khëi ®éng l¹i dÔ dµng. - Nh­îc ®iÓm: DÔ t¾c Èm, t¾c bÈn, khã x¸c ®Þnh ®é dµi èng, kh«ng tù ®iÒu chØnh ®­îc l­u l­îng theo c¸c chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau nªn sö dông cho c¸c hÖ thèng l¹nh cã c«ng suÊt nhá vµ rÊt nhá. H×nh 6.8 Giíi thiÖu vÞ trÝ l¾p ®Æt èng mao 5 èng tiÕt l­u H×nh 6.9 giíi thiÖu mét èng tiÕt l­u, èng tiÕt l­u ®­îc sö dông réng r·i trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ b¬m nhiÖt gia dông. H×nh 6.9 èng tiÕt l­u 1-th©n; 2-ruét th¸o rêi ®­îc; 3-vÞ trÝ kho¸ khi ch¶y 1 chiÒu B; 4-vÞ trÝ ch¶y t¾t khi ch¶y chiÒu A Sù vËn hµnh cña èng tiÕt l­u gÇn t­¬ng tù nh­ èng mao, t¹o ra ®é chªnh ¸p suÊt cÇn thiÕt gi÷a bªn cao vµ h¹ ¸p trong hÖ thèng l¹nh. Khi m¸y dõng kho¶ng 3 phót ¸p suÊt hai bªn c©n b»ng víi nhau tr¸nh ®­îc m«men khëi ®éng lín. Ruét èng th­êng cã ®é dµi 5 ®Õn 30 mm víi ®­êng kÝnh trong tõ 0,7 mm ®Õn 2 mm, ®­êng kÝnh cña èng quan träng h¬n rÊt nhiÒu so víi chiÒu dµi. 6 Van phao h¹ ¸p CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c lµm viÖc nh­ h×nh 6.10: H×nh 6.10 Nguyªn t¾c cÊu t¹o vµ lµm viÖc cña van phao h¹ ¸p khèng chÕ møc láng trong b×nh chøa cao ¸p 2-kim van; 3-phao; 4-hÖ thèng tay ®ßn ®èng më van nhê phao; 5-n¾p bÝch; 6-th©n van; 7-èng c©n b»ng láng; 8-èng c©n b»ng h¬i; 9-b×nh æn møc; 11-m¸y nÐn; 12-thiÕt bÞ ng­ng tô. Van ®­îc gäi lµ v¹n h¹ ¸p v× buång phao cã ¸p suÊt p0. Van cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, van giíi thiÖu trªn h×nh 6.15 gåm cã kim van g¾n trªn hÖ thèng tay ®ßn ®Ó khi phao lªn xuèng cã thÓ ®ãng më ®­îc. Van ph¶i l¾p ngang b»ng víi møc láng cÇn khèng chÕ víi hai ®­êng c©n b»ng láng vµ c©n b»ng h¬i. Van cã thÓ ®­îc l¾p trùc tiÕp lªn dµn bay h¬i hoÆc l¾p gi¸n tiÕp qua b×nh æn møc v× møc láng trong b×nh bay h¬i kh«ng æn ®Þnh do qu¸ tr×nh s«i m·nh liÖt cña ga láng. Khi møc láng h¹ xuèng, van phao h¹ xuèng, kim van më ra cho møc láng tõ b×nh chøa cao ¸p ch¶y vµo, khi møc láng ®¹t ®­îc møc yªu cÇu, phao næi lªn vµ kim van ®ãng l¹i ngõng cÊp láng. Van phao chØ ph¶n øng víi møc láng mµ kh«ng ph¶n øng víi nhiÖt ®é bay h¬i vµ ¸p suÊt bay h¬i. Van phao h¹ ¸p cã thÓ ®iÒu chØnh liªn tôc hoÆc theo hai vÞ trÝ. Víi van ®iÒu chØnh liªn tôc th× van sÏ liªn tôc khÐp bít nÕu møc láng t¨ng vµ liªn tôc më réng thªm nÕu møc láng gi¶m. Van ®iÒu chØnh theo hai vÞ trÝ, khi ng­êi ta thiÕt kÕ cho van chØ ph¶n øng víi møc láng cao nhÊt th× ®ãng hoµn toµn vµ víi láng thÊp nhÊt th× më hoµn toµn, tuy nhiªn van ®iÒu chØnh liªn tôc ®­îc sö dông th«ng dông h¬n. 7 Van phao cao ¸p H×nh 6.11 nguyªn t¾c cÊu t¹o vµ lµm viÖc cña mét van phao cao ¸p trong hÖ thèng l¹nh lín cã b×nh bay h¬i. 1-láng tõ dµn ng­ng tíi; 2-kim van; 3-phao; 4-cÇn phao mang ti van va kim van; 5-n¾p bÝch; 6-th©n phao; 7-èng ®·n láng; 9-b×nh bay h¬i.; 9-buång phao cã ¸p suÊt pk ; 11-m¸y nÐn 22-thiÕt bÞ ng­ng tô; 13-b×nh chøa cao ¸p. Mét sè ®iÓm kh¸c biÖt cña s¬ ®å cã van phao cao ¸p so víi h¹ ¸p: - HÖ thèng l¹nh cã van phao cao ¸p th«ng th­êng kh«ng cÇn b×nh chøa. B×nh chøa chØ dïng ®Ó chøa láng khi dõng m¸y hoÆc söa ch÷a. - NÕu cã láng tõ thiÕt bÞ ng­ng tô ch¶y vµo, phao tù ®éng n©ng lªn ®Ó cÊp vµo b×nh bay h¬i, do ®ã muèn duy tr× møc láng chÝnh x¸c ë b×nh bay h¬i phao n¹p ga chÝnh x¸c vµo hÖ thèng, nÕu thõa ph¶i x¶ ra vµ nÕu thiÕu ph¶i n¹p thªm. - VÞ trÝ l¾p ®Æt cña van phao cao ¸p kh«ng yªu cÇu kh¾t khe nh­ van h¹ ¸p. Van phao cao ¸p chØ cÇn l¾p ®­îc thiÕt bÞ ng­ng tô vµ ë ®é cao tuú ý so víi møc láng trong b×nh bay h¬i. Van phao cao ¸p ®­îc thiÕt kÕ theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. · R¬ le møc láng kiÓu nhiÖt ®iÖn H×nh 6.12 giíi thiÕu 1 lo¹i r¬le møc láng kiÓu nhiÖt ®iÖn RT 280A, RT281A cña h·ng Danfoss. RT 280A vµ RT 281A tr­íc hÕt dïng ®Ó b¶o vÖ vµ b¸o ®éng møc láng qu¸ cao trong b×nh t¸ch láng. Ngoµi ra RT 280A vµ RT 281A cßn cã thÓ sö dông ®Ó ®iÒu chØnh møc láng cho c¸c thiÕt bÞ mµ ®é chªnh cho phÐp cña cét láng trong kho¶ng -40mm ®Õn +40mm. Hai lo¹i r¬le nµy cã thÓ sö dông b¶o vÖ møc láng kh«ng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp trong b×nh bay h¬i kiÓu ngËp, b×nh chøa tuÇn hoµn hay b×nh t¸ch láng c¸c lo¹i, ®ãng vai trß dông cô ®iÒu chØnh, chóng duy tr× møc láng trung b×nh ®èi víi c¸c lo¹i b×nh trªn. H×nh 6.12 R¬le møc láng b¶o vÖ, b¸o ®éng vµ ®iÒu chØnh RT 280A, RT 281A cña Danfoss 1-®Çu nèi ¸p suÊt; 2-hép xÕp; 3-®Üa ®iÒu chØnh; 4-thang chia; 5-vÝt nèi m¹ch; 6-vÝt luån d©y vµo; 7-lß xo; 8-trôc ren; vÝt nèi d©y; 9-tiÕp ®iÓm; 10-vßng lÉy trªn; 11-vßng lÉy d­íi; 12-vÝt nèi ®Êt NhiÖt ®é lµm viÖc ®èi víi R22 vµ NH3 tõ -55 0C ®Õn 0 0C(RT 28A) vµ tõ -30 0C ®Õn 20 0C(RT 281A). HÖ thèng tiÕp ®iÓm kiÓu(SPDT) t¶i tiÕp ®iÓm 3A ®Õn 10A ®iÖn xoay chiÒu 400V, ®iÖn tiªu thô DC 13: 13W, 220V; ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a 22 bar, hÖ nhiÖt ¸p lµm viÖc víi nhiÖt ®é tèi ®a +800C. BÇu c¶m nhiÖt cã ®iÖn trë 10W, 24V ®iÖn xoay chiÒu, ®iÖn trë ph¶i lu«n ®­îc tiÕp ®iÖn suèt trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. NÕu phÇn tö c¶m nhiÖt bÞ háng, m¸y nÐn sÏ dõng, viÖc cÊp láng còng sÏ bÞ dõng l¹i, chØ cã thÓ khëi ®éng l¹i m¸y khi háng hãc ®· ®­îc kh¾c phôc. Tr­êng hîp ®ã x¶y ra chØ khi mÊt chÊt láng n¹p trong bÇu c¶m hoÆc èng mao dÉn bÞ x× hë hoÆc do mÊt ®iÖn trong bÇu c¶m. Sù th¨ng gi¸ng nhiÖt ®é ë bÇu c¶m lµ tÝn hiÖu chuyÓn ®æi ra ¸p suÊt vµ lµm tÝn hiÖu ®ãng ng¾t ON-OFF m¹ch ®iÖn. · Khèng chÕ møc láng b»ng van tiÕt l­u nhiÖt H×nh 6.13 giíi thiÖu kh¶ n¨ng øng dông cña van tiÕt l­u nhiÖt, tuy nhiªn van tiÕt l­u kh«ng thÓ dïng ®Ó khèng chÕ ®­îc møc láng v× møc láng kh«ng cã ®é qu¸ nhiÖt. §Ó kh«ng chÕ ®­îc møc láng cÇn bè trÝ thªm mét d©y ®èt ®iÖn 24V cho bÇu c¶m gièng nh­ r¬le RT 280A. Khi møc láng ch¹m vµo bÇu c¶m, nhiÖt ®é bÇu c¶m gi¶m xuèng, van ®ãng l¹i cßn khi møc láng gi¶m xuèng, nhiÖt ®é bÇu c¶m t¨ng vµ van më ra cho láng cÊp vµo vµo b×nh, ®Ó kho¸ láng khi dõng m¸y cÇn bè trÝ van ®iÖn tõ tr­íc van tiÕt l­u. H×nh 6.13 Khèng chÕ møc láng b»ng van tiÕt l­u nhiÖt víi bÇu c¶m cã d©y ®èt ®iÖn 24V 1-láng tõ b×nh chøa cao ¸p tíi; 2-phin sÊy läc; 3-van tiÕt l­u nhiÖt; 4-møc láng cÇn khèng chÕ; 5-bÇu c¶m cã d©y ®èt ®iÖn 14V; 6-b×nh th«ng nhau; 7-láng tíi dµn bay h¬i; 8-h¬i vµ láng tõ dµn bay h¬i vÒ; 9-h¬i vÒ m¸y nÐn. • KÕt LuËn §å ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho kh¸ch s¹n ViÖt Gia t¹i Qu¶ng Ninh ®­îc thùc hiÖn trong 5 ch­¬ng, cô thÓ lµ: Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ë ch­¬ng nµy em giíi thiÖu c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ c¸c ­u nh­îc ®iÓm, ph¹m vi øng dông cña tõng hÖ thèng sau ®ã em chän hÖ thèng cho thiÕt kÕ ®å ¸n lµ hÖ ®iÒu hoµ VRF. Ch­¬ng 2: Chän c¸c th«ng sè phôc vô cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nh­ ®é ån cho phÐp, l­u l­îng giã t­¬i tèi thiÓu, th«ng sè trong nhµ, ngoµi nhµ vµ giíi thiÖu ®Æc ®iÓm kh¸ch s¹n ViÖt Gia. Ch­¬ng 3: TÝnh to¸n nhiÖt thõa vµ Èm thõa c«ng tr×nh, ®Ó lµm ®­îc phÇn nµy em ®· gi¶ thiÕt c¸c thiÕt bÞ néi thÊt trong phßng sau ®ã tÝnh to¸n l­îng nhiÖt thõa vµ Èm thõa cho tõng phßng vµ lËp thµnh b¶ng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh tÝnh n¨ng suÊt l¹nh c¸c phßng. - Ch­¬ng 4: Ph©n tÝch c¸c lo¹i s¬ ®å tuÇn hoµn kh«ng khÝ, ­u nh­îc ®iÓm, ph¹m vi øng dông cña 3 lo¹i s¬ ®å lµ s¬ ®å th¼ng, s¬ ®å tuÇn hoµn 1 cÊp, s¬ ®å tuÇn hoµn 2 cÊp ®Ó tõ ®ã em quyÕt ®Þnh chän s¬ ®å tuÇn hoµn 1 cÊp cho kh¸ch s¹n ViÖt Gia. Tõ nhiÖt thõa vµ Èm thõa tÝnh ®­îc ë ch­¬ng 3 em tÝnh n¨ng suÊt l¹nh cho tõng phßng vµ chän m¸y l¹nh cña h·ng TOSHIBA – CARIER. - Ch­¬ng 5: TÝnh to¸n èng giã cho c¸c phßng lín vµ c¸c phßng mµ l­îng giã rß lät kh«ng ®ñ l­îng giã t­¬i cÇn thiÕt, tÝnh th«ng giã cho c¸c phong vÖ sinh, phßng kho, phßng t¾m vµ thiÕt minh l¾p ®Æt hÖ thèng. Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn §øc Lîi. H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, NXB Khoa häc vµ kü thuËt, 2005. NguyÔn §øc Lîi. H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, NXB Khoa häc vµ kü thuËt, 2007. Hµ §¨ng Trung, NguyÔn Qu©n. C¬ së ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, NXB Khoa häc kü thuËt, 2005. 4. PGS.TS Bïi H¶i. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ theo ph­¬ng ph¸p míi, NXB Khoa häc kü thuËt, 2005. 5. NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Tñ l¹nh m¸y kem, m¸y ®¸, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. NXB Khoa häc kü thuËt, 1998. 6. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5687 – 1992: Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ – s­ëi Êm, tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 7. NguyÔn Duy §éng. Th«ng giã vµ kü thuËt xö lý khÝ th¶i, NXB Gi¸o dôc,2001. 8. Hoµng ThÞ HiÒn, Bïi sü Lý. Th«ng giã, NXB X©y Dùng, 2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh.doc
  • docbia.doc
  • docloi cam on.doc
  • dwgMat bang.dwg
  • dwgso do nguyen ly.dwg
Tài liệu liên quan