Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng

Hệ giằng đứng đặt trong các mặt phẳng thanh đứng , cótác dụng cùng với các giằng nằm tạo nên các khối cứng bất biến hình, giữ vị trí và cố định cho dàn vì kèo khi lắp dựng. Hệ giằng đứng được bố trí tại các thanh đứng đầu dàn, thanh đứng giữa dàn và cách nhau 12 - 15m theo phương ngang nhà, theo phương dọc nhà chúng được đặt tại những gian có giắng cánh trên và cánh dưới.

doc3 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I : TÝnh to¸n chung A-c¸c kÝch th­íc chung I/Thµnh lËp s¬ ®å kÕt cÊu: Tõ sè liÖu yªu cÇu thiÕt kÕ lµ lo¹i nhµ x­ëng 1 nhÞp, chÞu t¶i träng cÇu trôc lín do ®ã chän s¬ ®å khung cã liªn kÕt Dµn, Cét lµ liªn kÕt cøng vµ dµn khung h×nh thang cã m¸i dèc. S¬ ®å khung ngang cã d¹ng nh­ h×nh vÏ d­íi: II/ X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc khung ngang: II.1/ C¸c kÝch th­íc theo ph­¬ng th¼ng ®øng: a- ChiÒu cao dÇm cÇu ch¹y: hdcc= 0.7m b - ChiÒu cao tõ mÆt ray ®Õn ®¸y kÕt cÊu chÞu kùc(c¸nh d­íi dµn): H2 = (Hc+f)+100 Hc: KÝch th­íc gabarit cña cÇu trôc tÝnh tõ mÆt ray ®Õn ®iÓm cao nhÊt cña xe con tra phô lôc VI.2 ThiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ thÐp, nhµ c«ng nghiÖp ta cã Hc=3,7m. 100: Khe hë an toµn gi÷a xe con vµ kÕt cÊu. f: khe hë xÐt ®Õn ®é vâng cña kÕt cÊu lÊy 0,4m(theo s¸ch thiÕt kÕ KC thÐp nhµ CN ). ®H2=(3,7+0,4)+0,1= 4,2m c - ChiÒu cao cña cét trªn: Htr = hdcc+H2+hr Gi»ng trong mÆt ph¼ng c¸nh d­íi ®­îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ cã gi»ng c¸nh trªn . nã cïng víi gi»ng c¸nh trªn t¹o nªn c¸c khèi cøng kh«ng gian bÊt biÕn h×nh. HÖ gi»ng c¸nh d­íi t¹i ®Çu håi nhµ lµm gèi tùa cho cét håi chÞu tØ träng giã thæi lªn t­êng Håi nªn cßn gäi lµ dµn giã. Do X­ëng cã Cçu trôc Q = 75tÊn ®Ó t¨ng ®é cøng cho nhµ ta bè trÝ thªm HÖ gi»ng c¸nh d­êi theo ph­¬ng däc nhµ. HÖ gi»ng nhµ ®¶m b¶o cho sù lµm viÖc cïng nhau cña c¸c khung, truyÒn t¶i träng côc bé t¸c dông lªn mét khung sang c¸c khung l©n cËn. MÆt b»ng bè trÝ nh­ h×nh vÏ d­íi. c- Bè trÝ hÖ gi»ng ®øng : HÖ gi»ng ®øng ®Æt trong c¸c mÆt ph¼ng thanh ®øng , cãt¸c dông cïng víi c¸c gi»ng n»m t¹o nªn c¸c khèi cøng bÊt biÕn h×nh, gi÷ vÞ trÝ vµ cè ®Þnh cho dµn v× kÌo khi l¾p dùng. HÖ gi»ng ®øng ®­îc bè trÝ t¹i c¸c thanh ®øng ®Çu dµn, thanh ®øng gi÷a dµn vµ c¸ch nhau 12 - 15m theo ph­¬ng ngang nhµ, theo ph­¬ng däc nhµ chóng ®­îc ®Æt t¹i nh÷ng gian cã gi¾ng c¸nh trªn vµ c¸nh d­íi. HÖ gi¾ng døng ®­îc bè trÝ nh­ sau : Ta chän 4 bu l«ng f34 cã tiÕt diÖn thùc lµ : A th = 4x3,14x1,72 = 36,30 cm2 > 33,34cm2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docADUY1.DOC
  • docDATR.DOC
  • docKich thuoc -Tinh toan chan cot.doc
  • docMAI.DOC
  • docMAIADUY.DOC
Tài liệu liên quan