Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mại - Đầu tư

PHẦN I KIẾN TRÚC I.SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Trong thời buổi đổi mới, cùng với chính sách mở cửa của chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài đãâ vào Việt Nam như một thị trường mới đầy sức sống. Trong đó xây dựng là một ngành mũi nhọn được sự quan tâm nhiều nhất . Thành Phố Hồ Chí Minh là trung tâm phát triển lớn nhất nước với nhiều cơ quan đầu ngành nhưng vẫn còn nhiều công sở, tòa nhà làm việc thấp tầng và cũ kỹ. Trước đà phát triển gần như bùng nổ đầu tư tại thành phố, hiện nay nhiều khu đất dành cho mục đích hiện đại hóa đổi mới bộ mặt thành phố. Với những điều kiện vừa phân tích công trình Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại-Đầu Tư đã được thiết kế và được xây dựng tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh với chức năng chính là văn phòng làm việc và giao dịch thương mại. II .ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HCM Đặc điểm khí hậu tại TP.Hồ Chí Minh được chia ra thành hai mùa rõ rệt. 1.Mùa mưa :từ tháng 5 đến tháng 11 có: -Nhiệt độ trung bình :25 C -Nhiệt độ thấp nhất : 20 C -Nhiệt cao nhất : 30 C -Lượng mưa trung bình : 274.4mm -Lượng mưa thấp nhất : 31mm -Lượng mưa cao nhất : 638mm -Độ ẩm tương đối trung bình: 84.5% -Độ ẩm tương đối thấp nhất : 79% -Độ ẩm tương đối cao nhất : 98% -Lượng bốc hơi trung bình : 58mm/ngày -Lượng bốc hơi thấp nhất : 6.5mm/ngày 2.Mùa khô Nhiệt độ trung bình :27 C 3.Hướng gió Hướng gió Tây Nam và Đông Nam với tốc độ trung bình 21.5m/giây.Thổi mạnh vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, ngoài ra còn có gió Đông Bắc thổi nhẹ. III.GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG -Diện tích xây dựng 20.5m x 35.5m IV.GIẢI PHÁP GIAO THÔNG -Giao thông theo phương đứng : có một cầu thang bộ và hai thang máy. Cầu thang bộ sử dụng khi cầu thang máy có sự cố hoặc khi mất điện -Giao thông theo phương ngang :các dãy hành lang và sảnh. V.CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC 1.Hệ thống điện Nguồn điện sử dụng 3 pha 380/220v Nguồn dự phòng sử dụng máy phát điện Dây dẫn kết hợp đi ngầm tường và trần bằng ống nhựa và nẹp nhôm ở dọc chân tường ,các vị trí nối dây ,rẽ nhánh đặt hộp nối đảm bảo độ cách điện của hệ thống. 2.Hệ thống chống sét Sử dụng hệ thống kim thu sét cầu, thân kim thu  60 nối đất bằng dây cáp đồng . Cọc tiếp địa bằng thép hình L50x50x5 3.Hệ thống điều hòa không khí Sử dụng hệ thống điều hòa không khí cục bộ. Phòng kĩ thuật điều hòa không khí được ngăn cách lớp tường dày 200, cửa phòng máy chèn kín bằng join cao su. Máy được đặt trên cao su giảm chấn 4.Hệ thống gió Hệ thống thông gió tự nhiên cho các phòng đề phòng khi có sự cố mất điện. Các khu vệ sinh cũng được thông gió và hút nhờ quạt gió thải ra ngoài. 5.Chữa cháy Hệ thống chữa cháy : dùng máy chữa cháy bơm trực tiếp từ hệ thống nước ngầm lên bể chứa nước ngầm , từ đó cung cấp cho các tầng khi có sự cố về cháy . Mỗi tầng lắp đặt hai hộp chữa cháy để ngay cửa ra vào thang máy và thang thoát hiểm để thao tác dễ dàng khi gặp sự cố. Ngoài ra mỗi tầng còn trang bị hai bình CO . Hệ thống báo cháy đặt ở phòng bảo vệ trực 24/24 giờ. Mỗi tầng đều lắp đặt các đầu báo khói , báo nhiệt , một chuông báo , một nút nhấn khẩn cấp. VI.HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC SINH HOẠT 1.Cấp nước -Nguồn nước : nước được cung cấp từ hệ thống cấp nước thành phố -Nứơc sinh hoạt : theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513/88 về lượng nước sinh hoạt cho nhà ở. -Nước chữa cháy : hệ thống nước chữa cháy trong nhà và ngoài nhà. 2.Thoát nước Hệ thống thoát nước của công trình thoát về hệ thống thoát nước của thành phố. Hệ thống thoát nước trong công trình được thoát bằng nhánh co độ dốc i= 0.02. Các ống đứng được đặt trong hộp gain xây gạch và thoát thẳng xuống dưới tầng trệt. Ống dẫn phân phải qua hầm xử lí rồi mới thoát vào hệ thống chung của công trình Hệ thống thoát nước mưa trên mái và sân thượng cũng thoát vào ống đứng đặt trong gain xây gạch để đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ. Từ đó dẫn vào hố ga chung của công trình . Các loại ống sử dụng cho cấp và thoát nước là ống nhựa, gang , BTCT VII.KẾT LUẬN Vật liệu xây dựng cho công trình như sau : -Hệ kết cấu bằng bê tông cốt thép -Sàn lát gạch ceramic cao cấp -Tường bao che xây gạch , các vách ngăn dùng thạch cao -Vật liệu ốp mặt ngoài công trình sử dụng kính , sơn nước -Tường bên trong sơn nước cao cấp

doc17 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mại - Đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VI. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO DAÀM VAØ COÄT 1. Giôùi thieäu vaät lieäu Beâ toâng maùc 250 coù : Coát theùp doïc loaïi AII coù : Coát ñai loaïi AI coù : . 2. Tính toaùn coát theùp daàm Ta choïn moment döông lôùn nhaát ôû nhòp ñeå tính coát theùp cho nhòp vaø moment aâm lôùn nhaát ôû goái ñeå tính coát theùp cho goái . Ta laáy löïc caét ôû goái vaø ôû nhòp ñeå tính coát ñai . a. tính toaùn coát theùp doïc . Neáu Tính theo coát ñôn . Neáu Taêng h hoaëc tính theo coát keùp . Duøng theùp coù vaø beâ toâng maùc 250 . Tra baûng ta ñöôïc Khi BEÂTOÂNG maùc 250 -300 · Ñaët coát ñôn : . Trong ñoù : (öùng vôùi beâtoâng maùc 300) . M : laø moment döông ôû nhòp vaø moment aâm ôû goái . Rn : laø cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng . b : laø chieàu roäng cuûa daàm . h : laø chieàu cao cuûa daàm . Fch : dieän tích coát theùp choïn . a : lôùp beâ toâng baûo veä . · Ñaët coát keùp : Coát chòu neùn : . Coát chòu keùo : . b. tính toaùn coát theùp ñai Choïn ñöôøng kính coát ñai . Uct= . vaø 15 cm . Choïn : Uct =15 cm . Uct : laø khoaûng caùch coát ñai caáu taïo . (cm) . Umax : laø khoaûng caùch coát ñai lôùn nhaát . Rk : laø cöôøng ñoä chòu keùo cuûa beâtoâng . Q : laø löïc caét . Utt : laø khoaûng caùch coát ñai tính toaùn . n : laø nhaùnh coát ñai . Rañ : laø cöôøng ñoä duøng khi tính coát ngang . laø ñöôøng kính coát ñai . Rk : laø cöôøng ñoä chòu keùo cuûa beâtoâng . . Trong khoaûng töø hai truïc daàm trôû ra ñaët coát ñai theo U giöõûa nhòp ñaët coát ñai thöa hôn khoaûng U * 1.5 . * Tính toaùn coát treo Choïn ñöôøng kính coát treo . ÔÛ choå daàm phuï keâ leân daàm chính phaûi gia coá theâm coát ñai hay coát xieân cho daàm chính , goïi laø coát treo . Khi duøng coát ñai ñeå laøm coát treo thì dieän tích taát caû caùc thanh laø: Trong ñoù Ra : laø cöôøng ñoä tính toaùn veà coát theùp . P1: laø löïc taäp trung töø daàm phuï truyeàn cho daàm chính . . : Laø troïng löôïng baûn thaân daàm chính . Soá coát ñai caàn thieát laø : Soá coát treo naøy phaûi ñaët saùt hai beân meùp daàm phuï vaø chæ ñaët trong khoaûng Khi ñoaïn Str laø quaù beù khoâng ñuû ñaët caùc coát treo daïng coát ñai thì phaûi duøng coát treo daïng coát vai boø laät ngöôïc . : laø khoaûng caùch töø meùp daàm phuï ñeán meùp daàm chính . BAÛNG TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC NGUY HIEÅM VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO DAÀM KHUNG NGANG TRUÏC E TAÁNG NHÒP - GOÁI b*h M Fa tinh CHON THEP Fa chon ( cm2 ) ( T.m ) ( cm2 ) ( cm2 ) NHIP 1 - 2 25*50 8.29 6.63 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 21.40 20.15 2F24 + 2F28 21.35 1.80 GOÁI 2 23.36 22.86 2F24 + 2F30 23.17 1.93 NHIP 2 - 3 20*30 1.60 2.15 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 6.78 11.84 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 6.00 9.94 2F18 + 2F22 12.70 2.26 1 NHIP 3 - 4 20*30 1.62 2.17 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 6.41 10.90 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 6.30 10.57 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 6.79 5.43 2F24 9.04 0.75 GOÁI 4 22.72 22.24 2F24 + 2F30 23.17 1.93 GOÁI 5 18.46 16.75 2F24+ 2F26 19.60 1.63 NHIP 1 - 2 25*50 7.80 6.24 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 21.93 20.91 2F24 + 2F28 21.35 1.80 GOÁI 2 23.21 22.72 2F24 + 2F30 23.17 1.93 NHIP 2 - 3 20*30 1.63 2.19 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 6.34 10.64 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 6.01 9.82 2F18 + 2F22 12.70 2.26 2 NHIP 3 - 4 20*30 1.63 2.19 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 6.24 10.47 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 6.08 10.47 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 6.60 5.22 2F24 9.04 0.75 GOÁI 4 22.05 21.03 2F24 + 2F30 23.17 1.93 GOÁI 5 19.24 17.67 2F24+ 2F26 19.60 1.63 NHIP 1 - 2 25*50 8.20 6.56 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 20.05 18.64 2F24 + 2F28 21.35 1.80 GOÁI 2 22.54 21.78 2F24 + 2F30 23.17 1.93 NHIP 2 - 3 20*30 1.60 0.21 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 6.26 10.50 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 5.93 9.69 2F18 + 2F22 12.70 2.26 3 NHIP 3 - 4 20*30 1.62 2.17 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 6.05 10.02 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 6.09 10.08 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 6.70 5.30 2F24 9.04 0.75 GOÁI 4 20.86 19.64 2F24 + 2F30 23.17 1.93 GOÁI 5 17.90 16.04 2F24+ 2F26 19.60 1.63 NHIP 1 - 2 25*50 8.80 7.11 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 17.46 15.65 4F24 18.08 1.50 GOÁI 2 21.09 19.86 2F24 + 2F28 21.35 1.78 NHIP 2 - 3 20*30 1.57 2.10 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 6.08 10.07 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 5.70 9.20 2F18 + 2F22 12.70 2.26 4 NHIP 3 - 4 20*30 1.59 2.13 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 5.75 9.28 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 5.94 9.71 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 7.25 5.73 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 19.06 17.50 2F22 + 2F26 18.21 1.51 GOÁI 5 15.42 13.34 4F22 15.20 1.26 NHIP 1 - 2 25*50 8.65 6.99 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 16.43 14.38 4F24 18.08 1.50 GOÁI 2 19.88 18.48 2F24 + 2F28 21.35 1.78 NHIP 2 - 3 20*30 1.58 2.12 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 5.51 8.78 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 5.37 8.56 2F18 + 2F22 12.70 2.26 5 NHIP 3 - 4 20*30 1.60 2.14 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 5.41 8.62 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 5.41 8.62 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 7.06 5.58 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 17.72 15.88 2F22 + 2F26 18.21 1.51 GOÁI 5 14.30 12.22 4F22 15.20 1.26 NHIP 1 - 2 25*50 9.15 7.40 2F24 9.04 0.75 GOÁI 1 14.43 12.34 4F24 18.08 1.50 GOÁI 2 18.34 16.44 2F24 + 2F28 21.35 1.78 NHIP 2 - 3 20*30 1.55 2.08 2F18 5.10 0.91 GOÁI 2 5.29 8.33 2F18 + 2F22 12.70 2.26 TAÀNG GOÁI 3 4.90 7.53 2F18 + 2F22 12.70 2.26 6 NHIP 3 - 4 20*30 1.58 2.12 2F18 5.10 0.91 GOÁI 3 4.95 7.60 2F18 + 2F22 12.70 2.26 GOÁI 4 5.15 7.91 2F18 + 2F22 12.70 2.26 NHIP 4 - 5 25*50 7.45 5.89 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 16.12 14.11 2F22 + 2F26 18.21 1.51 GOÁI 5 12.33 10.30 4F22 15.20 1.26 NHIP 1 - 2 25*50 9.95 8.13 2F24 9.04 0.57 GOÁI 1 11.92 9.96 3F24 13.57 1.13 GOÁI 2 16.15 14.13 4F24 18.10 1.50 NHIP 2 - 3 20*30 1.50 2.01 2F14 3.07 0.55 GOÁI 2 5.09 7.82 2F14 + 2F18 8.10 1.44 TAÀNG GOÁI 3 4.17 6.18 2F14 + 2F18 8.10 1.44 7 NHIP 3 - 4 20*30 1.56 2.09 2F14 3.07 0.55 GOÁI 3 4.23 6.27 2F14 + 2F18 8.10 1.44 GOÁI 4 4.88 7.49 2F14 + 2F18 8.10 1.44 NHIP 4 - 5 25*50 8.11 6.48 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 13.92 11.77 4F22 15.20 1.26 GOÁI 5 9.93 8.12 3F22 11.40 0.95 NHIP 1 - 2 25*50 9.54 7.80 2F24 9.04 0.57 GOÁI 1 11.14 9.21 3F24 13.57 1.13 GOÁI 2 14.74 12.75 4F24 18.10 1.50 NHIP 2 - 3 20*30 1.56 2.10 2F14 3.07 0.55 GOÁI 2 4.38 6.49 2F14 + 2F18 8.10 1.44 TAÀNG GOÁI 3 3.81 5.65 2F14 + 2F18 8.10 1.44 8 NHIP 3 - 4 20*30 1.59 2.13 2F14 3.07 0.55 GOÁI 3 3.86 5.72 2F14 + 2F18 8.10 1.44 GOÁI 4 4.23 6.27 2F14 + 2F18 8.10 1.44 NHIP 4 - 5 25*50 7.79 6.23 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 12.38 10.34 4F22 15.20 1.26 GOÁI 5 8.97 7.10 3F22 11.40 0.95 NHIP 1 - 2 20*40 6.89 7.52 2F24 9.04 0.57 GOÁI 1 6.76 7.38 3F24 13.57 1.13 GOÁI 2 10.08 11.84 4F24 18.10 1.50 NHIP 2 - 3 20*30 0.93 1.25 2F14 3.07 0.55 GOÁI 2 4.02 5.96 2F14 + 2F18 8.10 1.44 TAÀNG GOÁI 3 2.50 3.39 2F14 + 2F18 8.10 1.44 9 NHIP 3 - 4 20*30 1.04 1.38 2F14 3.07 0.55 GOÁI 3 2.58 3.50 2F14 + 2F18 8.10 1.44 GOÁI 4 3.73 5.40 2F14 + 2F18 8.10 1.44 NHIP 4 - 5 20*40 5.58 5.82 2F22 7.60 0.63 GOÁI 4 8.24 9.21 4F22 15.20 1.26 GOÁI 5 5.25 5.42 3F22 11.40 0.95 3. Tính toaùn coát theùp coät a. Tính toaùn coát theùp doïc Ñaây laø coät chòu neùn leäch taâm , coát theùp ñoái xöùng . Tieát dieän coät (40 * 50 ) cm M =12.26 (T.m) ; N =163.45 ( T ) Trong ñoù M= - 7.98 (T.m) ; N = 103.94 ( T ) - Tính ñoä leäch : = =0.075 (m) = 7.5( cm) . - Tính ñoä leäch ngaãu nhieân : e== = 2 (cm). - Tính ñoä leäch : = 7.5 +2 = 9.5 ( cm ) = = 0.19 + 0.1 = 0.479 S laø heä soá keå ñeán ñoä leäch taâm. = = 1.632 = = 416667 cm Giaû thieát = 1% = = 8114 cm Tính löïc doïc tôùi haïn : Ñoái vôùi nhaø nhieàu taàng , nhieàu nhòp thì :L = 0.7 L = 0.7* 0.53=3.71 ( m) =2158679 ( KG) Tính heä soá uoán doïc : = = 1.08 = = 31.3 (cm) Xaùc ñònh chieàu cao vuøng chòu neùn : = = 37.1 (cm) x = 37.1 (cm) > = 0.58 *46 = 26.68 ( cm ) Xaûy ra tröôøng hôïp leäch taâm beù. Vaäy > . == 14.32 (cm) == 34 (cm) = =14.24 ( cm) Kieåm tra = 0.77% > = =1.54 % Choïn coát theùp ôû moãi phía 3 F 26 Fa = 15.92 ( cm) Choïn coát ñai F 8 > = 6.5 Khoaûng caùch U = 30 cm < 15*2.6 =39 cm *Tính toaùn coát theùp coät truïc 1 – E ; 5 – E cho taàng 4 – 5 – 6 thì trình töï tính toaùn töông töï. Ta ñöôïc Fa = 19.5 ( cm) =1.8 % Choïn coát theùp ôû moãi phía 3 F 22 Fa = 11.40 ( cm) Choïn coát ñai F 8 > = 5.5 Khoaûng caùch U = 30 cm < 15*2.2 = 33 cm *Tính toaùn coát theùp coät truïc 1 – E ; 5 – E cho taàng 7 – 8 – 9 thì trình töï tính toaùn töông töï. Ta ñöôïc Fa = 10.12 ( cm) =1.29 % Choïn coát theùp ôû moãi phía 3 F 16 Fa = 6.0 ( cm) Choïn coát ñai F 6 > = 4 Khoaûng caùch U = 20 cm < 15*1.6 = 24 cm *Tính toaùn coát theùp coät truïc 3 – E cho taàng 7 – 8 – 9 thì trình töï tính toaùn töông töï. Ta ñöôïc Fa = 5.46 ( cm) = 0.7 % Choïn coát theùp ôû moãi phía 3 F 12 . Fa = 3.39 ( cm) Choïn coát ñai F 6 > = 3 Khoaûng caùch U = 20 cm BAÛNG TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC VAØ CHOÏN THEÙP COÄT KHUNG NGANG TRUÏC E VÒ TRÍ COÄT TAÀNG b*h N Fa 1 = Fa 2 Fa tính CHOÏN THEÙP Fa chon ( cm2 ) ( Taán ) ( cm2 ) ( cm2 ) ( cm2 ) 1 40*50 163.5 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 2 40*50 141.3 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 3 40*50 120.1 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 4 35*35 99.3 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 COÄT TRUÏC 5 35*35 80.56 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 1 6 35*35 62.2 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 7 30*30 44.32 5.06 10.12 6F16 12.06 1.54 8 30*30 27.58 5.06 10.12 6F16 12.06 1.54 1 50*60 225.17 14.5 30.8 6F26 31.84 1.13 2 50*60 195.69 14.5 30.8 6F26 31.84 1.13 3 50*60 167.73 14.5 30.8 6F26 31.84 1.13 4 40*50 139.81 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 COÄT TRUÏC 5 40*50 114.88 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 2 6 40*50 90.2 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 7 35*35 65.59 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 8 35*35 41.39 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 9 35*35 17.94 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 1 45*45 132.19 10.14 20.28 6F22 22.8 1.23 2 45*45 115.42 10.14 20.28 6F22 22.8 1.23 3 45*45 99.42 10.14 20.28 6F22 22.8 1.23 4 40*40 83.5 5.76 11.52 6F18 15.2 1.05 COÄT TRUÏC 5 40*40 68.42 5.76 11.52 6F18 15.2 1.05 3 6 40*40 53.22 5.76 11.52 6F18 15.2 1.05 7 30*30 38.1 2.73 5.46 6F12 6.78 0.86 8 30*30 24.46 2.73 5.46 6F12 6.78 0.86 9 30*30 10.79 2.73 5.46 6F12 6.78 0.86 1 50*60 213.81 15.4 30.8 6F26 31.84 1.13 2 50*60 185.25 15.4 30.8 6F26 31.84 1.13 3 50*60 158.27 15.4 30.8 6F26 31.84 1.13 4 40*50 131.47 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 COÄT TRUÏC 5 40*50 107.8 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 4 6 40*50 84.45 12.88 25.76 6F24 27.14 1.47 7 35*35 61.24 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 8 35*35 38.55 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 9 35*35 16.7 5.96 11.93 6F16 12.06 1.1 1 40*50 151.16 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 2 40*50 130.5 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 3 40*50 110.65 14.24 28.48 6F26 31.84 1.73 4 35*35 91.13 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 COÄT TRUÏC 5 35*35 73.66 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 5 6 35*35 56.65 9.75 19.5 6F22 22.8 2.1 7 30*30 40.16 5.06 10.12 6F16 12.06 1.54 8 30*30 24.89 5.06 10.12 6F16 12.06 1.54 9 30*30 10.15 5.06 10.12 6F16 12.06 1.54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKET CAU.doc