Thiết kế nhà máy bê tông có công suất 60.000 m3/năm sản xuất các sản phẩm

Mở đầu Đề tài: Thiết kế nhà máy bê tông có công suất 60.000 m3/năm sản xuất các sản phẩm: + Cột điện cao áp dài 22 –26 m công suất 10.000 m3/năm. + Cột điện tiết diện tròn rỗng dài 10 – 20 m công suất 15.000 m3/năm. + Bê tông thương phẩm công suất 35.000 m3/năm. Nhiệm vụ thiết kế kho xi măng 1/ Sơ lược về sự phát triển của cấu kiện bê tông đúc sẵn: ở những thế kỷ trước công tác xây dựng cơ bản ít phát triển, tốc độ xây dựng chậm. Những năm 30- 40 của thế kỷ 19 công nghiệp sản xuất xi măng poóc lăng ra đời tạo ra một chuyển biến cơ bản trong xây dựng. Cho đến những năm 70- 80 của thế kỷ này bê tông cốt thép mới bắt đầu sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Loại vật liệu này có nhiều tính ưu việt đã phát triển nhanh chóng và chiếm địa vị quan trọng các loại vật liệu xây dựng. Trong quá trình sử dụng người ta ngày càng hoàn thiện các phương pháp tính toán kết cấu, càng phát huy được tính ưu việt và hiệu quả sử dụng của chúng. Những năm đầu thế kỷ 20 cấu kiện bê tông cốt thép đúc rắn ra đời. Việc sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công đã dần dần được thay thế bằng phương pháp cơ giới. Việc nghiên cứu thành công dây chuyền công nghệ sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép và được áp dụng vào sản xuất đã tạo điều kiện ra đời những nhà máy sản xuất cấu kiện cốt thép đúc sẵn đầu tiên. Mấy thập niên vừa qua, những thành tựu nghiên cứu về lý luận cũng như về phương pháp tính toán bê tông cốt thép trên thế giới càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép phát triển. Đặc biệt thành công của việc nghiên cứu bê tông cốt thép ứng suất trước và ứng dụng nó vào sản xuất cấu kiện bê tông là một thành tựu có ý nghĩa to lớn. Nó cho phép tận dụng tốt các ưu điểm của bê tông mác cao và cốt thép cường độ cao, tiết kiệm được bê tông và sắt thép. Nhờ đó có thể thu nhỏ kích thước cấu kiện, giảm nhẹ khối lượng, nâng cao khả năng chịu tải trọng và khả năng chống nứt của cấu kiện bê tông cốt htép. Ngày nay ở những nước phát triển, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Việc công nghiệp hoá ngành xây dựng, cơ giới hoá thi công, lắp ghép cấu kiện bằng bê tông cốt thép. Và bê tông cốt thép ứng suất trước được sử dụng rộng rãi. Đặc biệt trong ngành xây dựng công nghiệp dân dụng, với các loại cấu kiện đúc sẵn ngày càng phong phú, đa dạng như : cọc móng, panen,cột nhà công nghiệp, dầm cầu chạy . Đáp ứng được các đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay. 2/ Tình hình sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn nói riêng ở nước ta hiện nay. ở nước ta trong những năm qua nền kinh tế đã phát triển một cách mạnh mẽ. Từ những thành tựu phát triển kinh tế đó đã đẩy mạnh tốc độ xây dựng công nghiệp và dân dụng, để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nhà làm việc, các nhà công nghiệp, giao thông vận tải . Từ đó việc xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại thuận tiện đáp ứng được các nhu cầu về nhà ở, đường sá, cầu cống, bệnh viện, sinh hoạt văn hoá, thể thao là yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển nền kinh tế trong tương lai. Việt Nam là đất nước đang trong giai đoạn phát triển với dân số gần 80 triệu người, tiềm năng phát triển rất lớn. Vì vậy, trước mắt phải xây dựng một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh hơn để đáp ứng tốc độ phát triển của đất nứơc. Để làm được việc đóngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cần thiết phải đi trước một bước trong quá trình phát triển. Trong đó ngành sản xuất vật liệu xây dựng phải được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh. Trong những năm qua Nhà nước đã có chính sách đầu tư phát triển hợp lý cho ngành vật liệu xây dựng. Xây dựng được nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại, công suất lớn ngang tầm với các nước phát triển. Nhà nước đã có sự định hướng trong cả sản xuất và lưu thông phân phối vật liệu xây dựng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhờ đổi mới cơ chế và quán triệt các chính sách về chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, nhu cầu về các loại sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép cho các ngành xây dựng cơ bản là rất lớn. Nó đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong các vật liệu sử dụng cho xây dựng. Nhằm thoả mãn nhu cầu đó ngành vật liệu xây dựng cần ưu tiên phát triển theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến. Theo định hướng này, ngành sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn đã và đang được Nhà nước đầu tư thích đáng và đã đạt được một số kết quả khả quan. Các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Và để đáp ứng được nhu cầu này cần thiết phải xây dựng các nhà máy sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhằm đáp ứng được tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng của nước ta nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng hiện nay và trong tương lai.

doc25 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1101 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy bê tông có công suất 60.000 m3/năm sản xuất các sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu §Ò tµi: ThiÕt kÕ nhµ m¸y bª t«ng cã c«ng suÊt 60.000 m3/n¨m s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm: + Cét ®iÖn cao ¸p dµi 22 –26 m c«ng suÊt 10.000 m3/n¨m. + Cét ®iÖn tiÕt diÖn trßn rçng dµi 10 – 20 m c«ng suÊt 15.000 m3/n¨m. + Bª t«ng th­¬ng phÈm c«ng suÊt 35.000 m3/n¨m. NhiÖm vô thiÕt kÕ kho xi m¨ng 1/ S¬ l­îc vÒ sù ph¸t triÓn cña cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n: ë nh÷ng thÕ kû tr­íc c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n Ýt ph¸t triÓn, tèc ®é x©y dùng chËm. Nh÷ng n¨m 30- 40 cña thÕ kû 19 c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng poãc l¨ng ra ®êi t¹o ra mét chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong x©y dùng. Cho ®Õn nh÷ng n¨m 70- 80 cña thÕ kû nµy bª t«ng cèt thÐp míi b¾t ®Çu sö dông nhiÒu trong lÜnh vùc x©y dùng. Lo¹i vËt liÖu nµy cã nhiÒu tÝnh ­u viÖt ®· ph¸t triÓn nhanh chãng vµ chiÕm ®Þa vÞ quan träng c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh sö dông ng­êi ta ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÕt cÊu, cµng ph¸t huy ®­îc tÝnh ­u viÖt vµ hiÖu qu¶ sö dông cña chóng. Nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 20 cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc r¾n ra ®êi. ViÖc s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng ®· dÇn dÇn ®­îc thay thÕ b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ giíi. ViÖc nghiªn cøu thµnh c«ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp vµ ®­îc ¸p dông vµo s¶n xuÊt ®· t¹o ®iÒu kiÖn ra ®êi nh÷ng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn cèt thÐp ®óc s½n ®Çu tiªn. MÊy thËp niªn võa qua, nh÷ng thµnh tùu nghiªn cøu vÒ lý luËn còng nh­ vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n bª t«ng cèt thÐp trªn thÕ giíi cµng thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ph¸t triÓn. §Æc biÖt thµnh c«ng cña viÖc nghiªn cøu bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc vµ øng dông nã vµo s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng lµ mét thµnh tùu cã ý nghÜa to lín. Nã cho phÐp tËn dông tèt c¸c ­u ®iÓm cña bª t«ng m¸c cao vµ cèt thÐp c­êng ®é cao, tiÕt kiÖm ®­îc bª t«ng vµ s¾t thÐp. Nhê ®ã cã thÓ thu nhá kÝch th­íc cÊu kiÖn, gi¶m nhÑ khèi l­îng, n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng vµ kh¶ n¨ng chèng nøt cña cÊu kiÖn bª t«ng cèt htÐp. Ngµy nay ë nh÷ng n­íc ph¸t triÓn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt. ViÖc c«ng nghiÖp ho¸ ngµnh x©y dùng, c¬ giíi ho¸ thi c«ng, l¾p ghÐp cÊu kiÖn b»ng bª t«ng cèt thÐp. Vµ bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc ®­îc sö dông réng r·i. §Æc biÖt trong ngµnh x©y dùng c«ng nghiÖp d©n dông, víi c¸c lo¹i cÊu kiÖn ®óc s½n ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng nh­ : cäc mãng, panen,cét nhµ c«ng nghiÖp, dÇm cÇu ch¹y... §¸p øng ®­îc c¸c ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµy nay. 2/ T×nh h×nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nãi chung vµ s¶n xuÊt bª t«ng vµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n nãi riªng ë n­íc ta hiÖn nay. ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ. Tõ nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã ®· ®Èy m¹nh tèc ®é x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhµ ë, nhµ lµm viÖc, c¸c nhµ c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i... Tõ ®ã viÖc x©y dùng mét c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i thuËn tiÖn ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®­êng s¸, cÇu cèng, bÖnh viÖn, sinh ho¹t v¨n ho¸, thÓ thao lµ yªu cÇu cÊp thiÕt cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong t­¬ng lai. ViÖt Nam lµ ®Êt n­íc ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn víi d©n sè gÇn 80 triÖu ng­êi, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín. V× vËy, tr­íc m¾t ph¶i x©y dùng mét c¬ së h¹ tÇng hoµn chØnh h¬n ®Ó ®¸p øng tèc ®é ph¸t triÓn cña ®Êt nø¬c. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ãngµnh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng cÇn thiÕt ph¶i ®i tr­íc mét b­íc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Trong ®ã ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ph¶i ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh. Trong nh÷ng n¨m qua Nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn hîp lý cho ngµnh vËt liÖu x©y dùng. X©y dùng ®­îc nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng hiÖn ®¹i, c«ng suÊt lín ngang tÇm víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. Nhµ n­íc ®· cã sù ®Þnh h­íng trong c¶ s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ph©n phèi vËt liÖu x©y dùng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc nhê ®æi míi c¬ chÕ vµ qu¸n triÖt c¸c chÝnh s¸ch vÒ chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng, nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp cho c¸c ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín. Nã ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu trong c¸c vËt liÖu sö dông cho x©y dùng. Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ã ngµnh vËt liÖu x©y dùng cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Theo ®Þnh h­íng nµy, ngµnh s¶n xuÊt bª t«ng vµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n ®· vµ ®ang ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. C¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n ngµy cµng ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Vµ ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nµy cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt bª t«ng vµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, nh»m ®¸p øng ®­îc tèc ®é ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña n­íc ta nãi chung vµ thñ ®« Hµ Néi nãi riªng hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai. Ch­¬ng I: giíi thiÖu chung Giíi thiÖu vÒ nhµ m¸y. Nhµ m¸y x©y dùng cã c«ng suÊt 60.000 m3/n¨m s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm: + Cét ®iÖn cao ¸p dµi 22 –26 m c«ng suÊt 10.000 m3/n¨m. + Cét ®iÖn tiÕt diÖn trßn rçng dµi 10 – 20 m c«ng suÊt 15.000 m3/n¨m. + Bª t«ng th­¬ng phÈm c«ng suÊt 35.000 m3/n¨m. 1/ §Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y. ViÖc x©y dùng nhµ m¸y bª t«ng vµ bª t«ng ®óc s½n cÇn thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi thÞ tr­êng tiªu thô. ThÞ tr­êng tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ c¸c khu ®« thÞ, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp... §Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y ph¶i phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ c«ng nghiÖp, ph¶i ®¶m b¶o cho chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm thÊp. §ã lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o sù c¹nh tranh tèt. §ång thêi ®Þa diÓm nhµ m¸y kh«ng ®Æt qu¸ gÇn trung t©m v× t¹i ®ã kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, gi¸ thµnh ®Êt x©y dùng lín lµm t¨ng chi phÝ ®Çu t­, hiÖu qu¶ kinh tÕ gi¶m. Sau khi xem xÐt c¸c ®Þa ®iÓm x©y dùng, t×m hiÓu nhu cÇu thùc tÕ x©y dùng cña c¸c tØnh, thµnh phè l©n cËn, còng nh­ nguån cung cÊp nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu, hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i… NhËn thÊy ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y t¹i Thanh Tr× - Hµ Néi lµ rÊt hîp lý. VÞ trÝ x©y dùng nhµ m¸y n»m trªn ®Þa phËn x· ThÞnh LiÖt, huyÖn Thanh Tr×, c¸ch quèc lé 1A 200 m, c¸ch trung t©m Hµ Néi 6km vÒ phÝa Nam. 2/ VÒ hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i: HuyÖn Thanh Tr× lµ huyÖn ngo¹i thµnh n»m ë cöa ngâ phÝa nam Hµ Néi. N»m trªn tuyÕn ®­êng giao th«ng, ®Æc biÖt quan träng lµ quèc lé 1A - TuyÕn ®­êng Gi¶i Phãng nèi liÒn giao th«ng víi néi thµnh. T¹i ®©y cã hÖ thèng ®­êng s¾t B¾c Nam nèi liÒn víi nhiÒu trung t©m kinh tÕ lín trong c¶ n­íc, vµ nã còng gÇn s«ng Hång, thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn b»ng ®­êng thuû, t¹o ra ­u thÕ lín vÒ giao th«ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn kinh tÕ cho huyÖn Thanh Tr×. 3. Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu: 3.1: Cèt liÖu s¾t thÐp, xi m¨ng: §Þa ®iÓm nhµ m¸y n»m ë huyÖn Thanh Tr×, phÝa nam Hµ Néi, lµ n¬i thuËn tiÖn cho giao th«ng vËn t¶i b»ng c¶ 3 tuyÕn giao th«ng ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû. Do vËy rÊt thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu tõ n¬i kh¸c ®Õn nhµ m¸y. C¸c nguån nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc cung cÊp vÒ nhµ m¸y b»ng 1 hay c¶ 3 tuyÕn ®­êng. §¸ d¨m: vËn chuyÓn khai th¸c tõ má ë Phñ Lý c¸ch 40 km b»ng «t«. C¸t: tõ VÜnh Phóc vËn chuyÓn b»ng xµ lan vÒ c¶ng Phµ §en, Hµ Néi. Sau ®ã dïng «t« ®­a vÒ nhµ m¸y. Xi m¨ng: Chin Phong, … ®­îc vËn chuyÓn vÓ nhµ m¸y b»ng xe «t« xitÐc chuyªn dông ®Ó chë xi m¨ng. ThÐp: sö dông thÐp Th¸i Nguyªn vµ c¸c lo¹i thÐp liªn doanh… ®­îc chuyÓn vÒ nhµ m¸y b»ng «t«, tµu ho¶. 3.2: §iÖn, n­íc, nh©n lùc: Do ®Þa ®iÓm nhµ m¸y x©y dùng gÇn khu d©n c­ lín nh­ Hµ Néi, thÞ trÊn V¨n §iÓn, n»m gÇn tr¹m ®iÖn Mai §éng nªn viÖc cung cÊp ®iÖn n­íc rÊt thuËn tiÖn. Nh©n lùc cho nhµ m¸y tuyÓn chän tõ c¸c khu vùc d©n c­ l©n cËn. ViÖc x©y dùng nhµ m¸y gÇn Hµ Néi lµ trung t©m lín vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc cung cÊp ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n lµnh nghÒ. 4: Tiªu thô s¶n phÈm: ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y lµ Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. S¶n phÈm cÊu kiÖn bª tèng cèt thÐp ®­îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô vµo ban ngµy. Do cã thuËn lîi vÒ giao th«ng nªn s¶n phÈm ®­îc vËn chuyÓn ®i tiªu thô dÔ dµng, lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn nªn tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m. T¨ng ®­îc søc c¹nh tranh trª thÞ tr­êng. 5: VÖ sinh m«i tr­êng: §Þa ®iÓm nhµ m¸y x©y dùng c¸ch khu d©n c­ chÝnh vµ tuyÕn quèc lé kho¶ng 200 m. Do ®ã ho¹t ®éng cña nhµ m¸y ë vÞ trÝ nµy Ýt g©y ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xu©t c«ng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng ®êi sèng còng nh­ sinh ho¹t cña nh©n d©n. §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng trong vµ xung quanh nhµ m¸y, ta bè trÝ trång nhiÒu lo¹i c©y xanh lµm gi¶m tiÕng ån. KÕt luËn: ViÖc chän ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y t¹i Thanh Tr×- Hµ Néi lµ hÕt søc hîp lý, thuËn tiÖn. Gi¸ thµnh ®Êt x©y dùng kh«ng cao lµm gi¶m chi phÝ ®Çu t­. §iÒu kiÖn cung cÊp vÒ nguyªn vËt liÖu, lao ®éng vµ tiªu thô s¶n phÈm rÊt thuËn lîi. C¸c yÕu tè trªn rÊt phï hîp víi nguyªn t¾c thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. VËy ta chän ®Þa ®iÓm x©y dùng t¹i ThÞnh LiÖt – Thanh Tr×- Hµ Néi. Giíi thiÖu c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt. S¶n xuÊt 2 lo¹i cÊu kiÖn chÝnh Cét ®iÖn cao ¸p ChÕ t¹o theo ph­¬ng ph¸p quay li t©m, kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng suet tr­íc. Sö dông lo¹i bª t«ng m¸c300.S¶n xuÊt theo h×nh trô. 400 20 19960 20 25 25 Thèng kª cèt thÐp cho cét ®iÖn cao ¸p Æ500: 20000 bè trÝ cèt thÐp trong cét ®iÖn cao ¸p B¶ng thèng kª cèt thÐp trong cét ®iÖn cao ¸p Æ500 nh­ sau : KÝ hiÖu H×nh d¸ng §­êng kÝnh (mm) ChiÒu dµi (mm) Sè l­îng (c¸i) Tæng chiÒu dµi (m) Träng l­îng (kg) 1 2 3 12 12 4 20070 1790 831360 14 50 1 280,98 89,5 832 247,64 78,88 81,57 Tæng träng l­îng thÐp : 408,09 kg C«ng nghÖ t¹o h×nh cét ®iÖn cao ¸p quay li t©m nh­ sau: Cèt thÐp ¦ST cèt thanh O12 Cèt thÐp vßng cèt sîi O4. Qu¸ tr×nh t¹o h×nh nh­ sau: BÖ chuÈn bÞ khu«n,®æ hçn hîp bª t«ng, c¨ng cèt thÐp ®­îc thùc hiÖn trªn bÖ theo c¸c b­íc sau: + CÈu khu«n d­íi ®Æt lªn trôc con l¨n cña bÖ. + §Æt khung cèt thÐp lªn ,uèn cèt thÐp vßng víi øng suÊt nhá lªn cèt thanh. + KÑp c¸c ®Çu cèt däc thÐp vµo ®Çu bÖ. + C¨ng s¬ bé b»ng kÝch thuû lùc c¨ng l­c b»ng 10-15% lùc c¨ng thiÕt kÕ. + CÊp hçn hîp bª t«ng vµo khu«n b»ng b¨ng t¶i di doc theo èng. + §Æt nöa khu«n trªn lªn. + C¨ng cèt thÐp doc ®Õn 100% lùc c¨ng thiÕt kÕ. Sau ®ã t¨ng lªn 110% lùc c¨ng thiÕt kÕ, tiÕp tôc ®­a vÒ 100% lùc c¨ng thiÕt kÕ. Quay li t©m: Dïng m¸y quay li t©m ®Æc biÖt cã thÓ ®¹t Dmax= 800mm Theo hai giai ®o¹n : §Çu tiªn lµ quay dµn ®Òu hçn hîp bª t«ng VËn tèc quay 80-120 vßng/phót. Thêi gian quay 4- 5 phót. Sau ®ã ®Õn giai ®o¹n lÌn chÆt VËn tèc 450-600 vßng/phót Thêi gian 15-18phót. Sau khi quay li t©m xong tiÕn hµnh gia c«ng nhiÖt: ë nhiÖt ®é 60 – 80 oC TÜnh ®Þnh 4-6 giê. N©ng nhiÖt 1,5 giê. H»ng nhiÖt 5-7 giê. H¹ nhiÖt 1,5 giê. Khi gia c«ng nhiªt ®Õn c­êng ®é bª t«ng Rbt=0,75Rtk th× tiÕn hµnh th¸o khu«n: c¾t ®Çu cèt thÐp däc ®Ó truyÒn lùc c¨ng cèt thÐp sang bª t«ng, më c¸c bul«ng liªn kÕt 2 phÇn khu«n .TiÕn hµnh cÈu khu«n trªn, cÈu s¶n phÈm ra b·i s¶n phÈm. Cét ®iÖn trßn rçng ChÕ t¹o theo ph­¬ng ph¸p quay li t©m t­¬ng tù nh­ chÕ t¹o cét ®iÖn cao ¸p. sö dông bª t«ng m¸c 300. Yªu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu 1/ Cèt liÖu tõ ®¸ ®Æc ch¾c. Cèt liÖu lín vµ nhá trong bª t«ng lµ thµnh phÇn c¬ b¶n chiÕm mét thÓ tÝch vµ khèi l­îng lín nhÊt. Cã ¶nh h­ëng lín ®Õn tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng, ®Õ l­îng dïng n­íc, l­îng dïng xi m¨ng, c¸c tÝnh chÊt c¬ lý ®µn håi cña bª t«ng. Do ®ã viÖc lùa chän thÝch hîp cèt liÖu vÒ chñng lo¹i, gi¸ thµnh, ®Æc tÝnh kü thuËt cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt liÖu vµ gi¸ thµnh bª t«ng. Cèt liÖu lín: Nhµ m¸y sö dông cèt liÖu lín lµ ®¸ d¨m mua tõ má ®¸ KiÖu Khª vµ L­¬ng S¬n (Ninh B×nh). C¸c lo¹i ®¸ d¨m ®­a vÒ nhµ m¸y b»ng «t« hoÆc xµ lan. C¸c lo¹i ®a d¨m ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt c¬ lý, còng nh­ h×nh d¹ng, cÊp cì h¹t, nh­: §­êng kÝnh cèt liÖu: Dmax= 20 mm Khèi l­îng thÓ tÝch yªu cÇu tõ: 1400 – 1500 kg/m3. CÊp phèi h¹t theo quy ph¹m: Tõng cÊp h¹t cña cèt liÖu th« n»mg trong ph¹m vi sau: KÝch th­íc m¾t sµng Dmin Dmax+Dmin 2 Dmax 1,25Dmax L­îng sãt tÝch luü trªn sµng 95¸100% 40¸70 0,5 0 ChÊt l­îng cèt liÖu lín cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ theo hµm l­îng h¹t bôi bÈn cã trong nã. L­îng bôi cã trong cèt liÖu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1% tæng khèi l­îng. Cèt liÖu còng ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng phÇn tr¨m l­îng h¹t dÑt. Yªu cÇu ®èi víi hµm l­îng h¹t dÑt kh«ng v­ît qu¸ 15% (h¹t dÑt ¶nh h­ëng s©u tíi c­êng ®é bª t«ng). Khi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cèt liÖu, thö ®é bÒn cña chóng cã ý nghÜa quan träng. M¸c ®é bÒn nÐn cña ®¸ gèc trong tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc cÇn cao h¬n m¸c cña bª t«ng 1,5 lÇn víi bª t«ng m¸c 300 vµ 2 lÇn víi bª t«ng m¸c 400. Do vËy cô thÓ c­êng ®é ®¸ d¨m lín h¬n hoÆc b»ng 2 lÇn c­êng ®é bª t«ng. Do vËy, c­êng ®é ®¸ d¨m ®Ó s¶n xuÊt cÇn ®¹t 800 ¸ 1200 kg/cm2 . HÖ sè biÕn d¹ng dµi cña cèt liÖu còng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn c­êng ®é v× hÖ sè nµy lµm cho c­êng ®é ®¸ d¨m gi¶m. khi thay ®æi hµm Èm th× hÖ sè nµy thay ®æi ®¸ng kÓ, g©y ra øng suÊt, biÕn d¹ng lµ nguyªn nh©n ph¸ ho¹i bª t«ng. Cèt liÖu nhá: C¸t s«ng tù nhiªn th­êng cã d¹ng h¹t trßn, bÒ mÆt nh½n s¹ch: lµ c¸t th¹ch anh. C¸t ®­îc lÊy tõ VÜnh Phó vËn chuyÓn b»ng xµ lan vÒ bÕn Phµ §en, sau ®ã dïng «t« ®­a vÒ nhµ m¸y. C¸t ®­îc nhËp vµo nhµ m¸y ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ: Khèi l­îng thÓ tÝch 1,4¸1,45 tÊn/m3 Khèi l­îng riªng: 2,6¸2,7 tÊn/m3 Kh«ng cã c¸c cÊp h¹t lín h¬n hay b»ng 5mm Hµm l­îng t¹p chÊt cã h¹i nhá h¬n3% CÊp phèi ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp. CÊp phèi h¹t biÓu thÞ b»ng ®­êng cong tÝch luü cÊp h¹t cña nã kh«ng v­ît ra ngoµi miÒn giíi h¹n theo quy ph¹m. viÖc lùa chän thµnh phÇn cÊp phèi hîp lý cã gi¸ trÞ lín trong viÖhc t¨ng c­êng ®é hçn hîp bª t«ng. 2/ Xi m¨ng: §Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm th× sö dông xi m¨ng poãc l¨ng cã m¸c cao: PCB-40, … C¸c chØ tiªu yªu cÇu ®èi víi c¸c lo¹i xi m¨ng: +§¶m b¶o yªu cÇu vÒ c­êng ®é ®¹t m¸c cña tõng lo¹i xi m¨ng. §èi víi xi m¨ng PCB-40 c­êng ®é nÐn mÉu tiªu chuÈn ë 28 ngµy lµ 400 kg/cm2 (mÉu tiªu chuÈn ®Ó thö c­êng ®é nÐn cña bª t«ng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam lµ mÉu cã kÝch th­íc 4´4´16mm). + §é mÞn ph¶i ®¹t (t­¬ng øng diÖn tÝch cña lo¹i xi m¨ng nµy): 3600 ¸ 3900 cm2/g. + Khèi l­îng thÓ tÝch tuyÖt ®èi: 3,05 ¸ 3,15 T/m3. + L­îng n­íc tiªu chuÈn : 26 ¸ 28% + Thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt: kh«ng d­íi 45 phót Thêi gian kÕt thóc ninh kÕt kh«ng qu¸ 12 giê + §¶m b¶o yªu cÇu vÒ c­êng ®é. Trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn c­êng ®é thÝ nghiÖm sau 3 ngµy kh«ng d­íi 200 kg/cm2 ®èi víi xi m¨ng. 3/ N­íc: §Ó nhµo trén hçn hîp bª t«ng sö dông n­íc s¹ch kh«ng chøa muèi, axit, t¹p chÊt h÷u c¬ vµ chÊt bÈn, dÇu mì tõ n­íc th¶i trong s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. N­íc trong Thµnh phè, khu c«ng nghiÖp th¶i ra cã hµm l­îng muèi >5000mg/l hoÆc chøa trªn 2700mg/l ion SO42- hoÆc pH < 4 lµ n­íc mang tÝnh axit kh«ng thÓ sö dông ®­îc ®Ó nhµo trén bª t«ng. Ta cã thÓ sö dông c¸c lo¹i n­íc may, n­íc giÕng khoan ®Ó nhµo trén bª t«ng. §¶m b¶o chÊt l­îng sö dông cho chÕ t¹o cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch nhµo trén vµ kiÓm tra c­êng ®é bª t«ng. 4/ Cèt thÐp: ThÐp thanh sö dông chÕ t¹o s¶n phÈm lµ thÐp AII cã R=3800/m2, lo¹i f12 . ThÐp dµi sö dông lo¹i f4 (AI) IV. TÝnh cÊp phèi bª t«ng TÝnh theo ph­¬ng ph¸p cÊp phèi liªn tôc. 1.M¸c bª t«ng thiÕt kÕ 300. Nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt gåm : Xi m¨ng ChingPh«ng PCB40 rx= 3,1 (g/cm3) khèi l­îng riªng cña xi m¨ng gox= 1,2 (g/cm3) khèi l­îng thÓ tÝch cña xi m¨ng §¸ d¨m : Dmax = 20 (mm) r® = 2,7 (g/cm3) Khèi l­îng riªng go® = 1,45(g/cm3) Khèi l­îng thÓ tÝch W® =0,5% §é Èm cña ®¸ C¸t vµng : rc = 2,65 (g/cm3) Khèi l­îng riªng goc = 1,6 (g/cm3) Khèi l­îng thÓ tÝch Wc =5% §é Èm cña c¸t X¸c ®Þnh tû lÖ X /N theo c«ng thøc B« l« m©y -S kam ta Ðp (Kg) hay N/X =0,57 . Trong ®ã ; Rx = 400 Rb = 300 M¸c bª t«ng A = 0,6 §èi víi vËt liÖu cã phÈm chÊt trung b×nh . Tõ tû lÖ phèi hîp 35% c¸t trong hçn hîp ®¸ d¨m (§­êng No2) Dmax=20 N/X =0,57 Tra b¶ng suy ra µ =4,9 . L­îng dïng xim¨ng cho 1 m3 bª t«ng lµ : = (kg) L­îng dïng cèt liÖu lín cho lµ ; CL = µ.X = 4,9.360,4 =1765,8 (kg) C = 0,35.CL = 0,35 .1765,8 = 618 (kg) § = 0,75.CL = 0,75 .1765,8 = 1147,8 (kg) N = 0,57.X = 0,57.360,6 = 205,4 (l) Coi ®é Èm cña W® =0,5% , Wc =5% th× : C = (kg) D = (kg) N = 205,4 –5%.650,5 - 0,5%.1153,6 = 168,8 (l) VËy cÊp phèi s¬ bé lµ: X:C:§:N=360,4:650,5:1153,6:168,8 hay = 1:1,805:3,200: 0,57 2.M¸c bª t«ng thiÕt kÕ 400. Sö dông xim¨ng PC 40 X¸c ®Þnh tû lÖ X /N theo c«ng thøc B« l« m©y -S kam ta Ðp (Kg) hay N/X =0,46 . Trong ®ã ; Rx = 400 Rb = 400 M¸c bª t«ng A = 0,6 §èi víi vËt liÖu cã phÈm chÊt trung b×nh . Tõ tû lÖ phèi hîp 35% c¸t trong hçn hîp ®¸ d¨m (§­êng No2) Dmax=20 N/X =0,46 Tra b¶ng suy ra µ =3,8 . L­îng dïng xim¨ng cho 1 m3 bª t«ng lµ : = (kg) L­îng dïng cèt liÖu lín cho lµ ; CL = µ.X = 3,8.445,6 =1693,3 (kg) C = 0,35.CL = 0,35 . 1693,3 = 592,7 (kg) § = 0,75.CL = 0,75 . 1693,3 = 1270 (kg) N = 0,48.X = 0,48.445,6 = 213,9 (l) Coi ®é Èm cña W® =0,5% , Wc =5% th× : C = (kg) D = (kg) N = 213,9 –5%.624 –0,5%.1276,4 = 176,3 (l) VËy cÊp phèi s¬ bé lµ: X:C:§:N=445,6:623,9:1276,4:176,3 hay = 1:1,40:2,87: 046 VËy b¶ng dïng vËt liÖu cho 1 m3 bª t«ng VËt liÖu M¸c bªt«ng Xi m¨ng (kg) C¸t (kg) §¸ (kg) N­íc (lÝt) 300 360 650 1154 169 400 446 624 1276 176 V. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho nhµ m¸y . Theo thiÕt kÕ nhµ m¸y cã c«ng suÊt 60000 m3/n¨m. Quü thêi gian: Dùa theo c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ta chän chÕ ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y nh­ sau: Sè ngµy trong n¨m: 365 ngµy Sè ngµy nghØ thø b¶y vµ CN: 52x2 = 104 ngµy Sè ngµy nghØ TÕt lÔ: 6 ngµy Sè ngµy nghØ söa ch÷a: 7 ngµy àSè ngµy lµm viÖc lµ: 365 – (104+6+7)= 248 ngµy §èi víi ph©n x­ëng s¶n xuÊt: Qui ®Þnh ngµy lµm viÖc 2 ca: Sè giê lµm viÖc trong ca lµ 7,5 giê vµ 30 phót giao ca. àSè giê lµm viÖc lµ: 248´2´7,5=3720 (giê) B¶ng thèng kª quÜ thêi gian s¶n xuÊt: N¨m ( m3) Th¸ng( m3) Ngµy (m3) Ca (m3) Giê (m3) 60.000 5000 242 121 18.13 B¶ng thèng kª kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Lo¹i s¶n phÈm KÕ ho¹ch s¶n xuÊt N¨m Ngµy Ca Giê Cét ®iÖn cao ¸p 10.000 40,32 20,16 2,7 Cét ®iÖn trßn rçng 15.000 60,48 30,24 4,03 Bª t«ng th­¬ng phÈm 35.000 141,13 70,56 9,41 kÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu Ta chän ph­¬ng ¸n lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt 25.000 m3/n¨m bª t«ng M300 lµ ®Ó s¶n xuÊt cÊu kiÖn cét ®iÖn c¸c lo¹i vµ 35.000 m3/n¨m bª t«ng M400 lµ bª t«ng th­¬ng phÈm. B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña bª t«ng M300.(khi ch­a cã hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 16250 65.52 32.76 4.37 §¸ 28850 116.33 58.17 7.76 Xi m¨ng 9000 36.29 18.15 2.42 N­íc 4225 17.04 8.52 1.14 B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña bª t«ng M400.(khi ch­a cã hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 21840 88.06 44.03 5.87 §¸ 44660 180.08 90.04 12.01 Xi m¨ng 15610 62.94 31.47 4.20 N­íc 6160 24.84 12.42 1.66 B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña c¶ nhµ m¸y (khi ch­a cã hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 38090 153.58 76.79 10.24 §¸ 73510 296.41 148.21 19.77 Xi m¨ng 24610 99.23 49.62 6.62 N­íc 10385 41.88 20.94 2.80 S¬ ®å d©y chuyÒn nguyªn lÝ s¶n xuÊt Cña Nhµ m¸y Bunke c¸t §Þnh l­îng Bunke n¹p liÖu §Þnh l­îng Bunke ®¸ VËn chuyÓn §Þnh l­îng VËn chuyÓn Bunke XM VËn chuyÓn M¸y trén §Þnh l­îng Bunke chøa HHBT C«ng tr×nh Xe vËn chuyÓn HHBT M¸y ph©n phèi N­íc Khu«n n»m trªn bµn quay li t©m Gia c«ng nhiÖt Lµm s¹ch Th¸o khu«n Lau dÇu D­ìng hé Kho c¸t VËn chuyÓn TiÕp nhËn VËn chuyÓn C¸t Kho ®¸ TiÕp nhËn §¸ VËn chuyÓn VËn chuyÓn Kho xyl« VËn chuyÓn Xi m¨ng 0.1% 0.1% 0.1% 2% 2% 1% 6% Sau khi cã hao hôt ë c¸c kh©u nguyªn lÝ ta tÝnh l­îng nguyªn vËt liÖu tiªu thô cña nhµ m¸y: Víi lo¹i bª t«ng M300 . + TÝnh l­îng c¸t tiªu thô:C = 25.000xx650 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=2% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt tai kh©u tiÕp nhËn. C=25000xx650=17657692.43 kg/n¨m =17658 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng ®¸ tiªu thô:§ = 25.000xx1154 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=2% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt tai kh©u tiÕp nhËn. §=25000xx1154=31349195.48 kg/n¨m =31350 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng xi m¨ng tiªu thô:X = 25.000xx360 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=1% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt t¹i bun ke tiÕp nhËn. X=25000xx360=9680860.75 kg/n¨m =9681 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng n­íc tiªu thô:N = 25.000x169 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) N=25000xx169=4494680.85 kg/n¨m =4495 tÊn/n¨m. B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña bª t«ng M300.(khi cã tÝnh hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 17658 71.20 35.60 4.75 §¸ 31350 126.41 63.21 8.43 Xi m¨ng 9681 39.04 19.52 2.60 N­íc 4495 18.13 9.06 1.21 Víi lo¹i bª t«ng M400 . + TÝnh l­îng c¸t tiªu thô:C = 35.000xx624 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=2% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt tai kh©u tiÕp nhËn. C=35000xx624=23731938.63 kg/n¨m =23732 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng ®¸ tiªu thô:§ = 35.000xx1276 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=2% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt tai kh©u tiÕp nhËn. §=35000xx1276=48528771.93 kg/n¨m =48529 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng xi m¨ng tiªu thô:X = 35.000xx446 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) h1=1% hao hôt t¹i kh©u ®Þnh l­îng h3=0.1% hao hôt t¹i bun ke tiÕp nhËn. X=35000xx446=16790915.14 kg/n¨m =16791 tÊn/n¨m. + TÝnh l­îng n­íc tiªu thô:N = 35.000x176 Trong ®ã h1=6% hao hôt sau qu¸ tr×nh trén (®æ khu«n ,r¬i v¶i….) N=35000xx176=6553191.49 kg/n¨m =6553 tÊn/n¨m. B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña bª t«ng M400.(khi cã tÝnh hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 23732 95.69 47.85 6.38 §¸ 48529 195.68 97.84 13.05 Xi m¨ng 16791 67.71 33.85 4.51 N­íc 6553 26.42 13.21 1.76 B¶ng tiªu thô vËt liÖu cña c¶ nhµ m¸y (khicã tÝnh hao hôt) Lo¹i vËt liÖu KÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn vËt liÖu N¨m(tÊn) Ngµy Ca Giê C¸t 41390 166.89 83.45 11.13 §¸ 79879 322.09 161.05 21.48 Xi m¨ng 26472 106.75 53.37 7.11 N­íc 11048 44.55 22.27 2.97 Ch­¬ngII: tÝnh to¸n kho xi m¨ng II.1. Giíi thiÖu kho xi m¨ng Ta chän lo¹i kho lµ kho kiÓu Xil«: C¸c lo¹i kho nµy th­êng ®­îc thiÕt kÕ ®Þnh h×nh, kho Xil« ®­îc lµm b»ng thÐp hoÆc bª t«ng cèt thÐp cã tiÕt diÖn trßn hoÆc vu«ng, ®­êng kÝnh tõ 1,5–5 m, Xi l« b»ng thÐp cã ®­êng kÝnh tõ 3–10 m. ThÓ tÝch kho phô thuéc vµo c¸ch vËn chuyÓn xi m¨ng vÒ nhµ m¸y, sè ngµy dù tr÷ trong kho, th«ng th­êng V = 100 ¸ 1500 tÊn. Xil« b»ng thÐp cã thÓ di chuyÓn vµ th¸o dì ®­îc. ¦u ®iÓm cña kho nµy lµ bèc dì xi m¨ng nhanh chãng, c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao, ®¶m b¶o chÊt l­îng xi m¨ng. Dïng lo¹i kho nµy cho phÐp ta gi¶m ®­îc chi phÝ bao b×. VËn chuyÓn xim¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p khÝ nÐn th«ng tho¸ng cho phÐp gi¶m hao tèn n¨ng l­îng ®iÖn t¨ng tèc ®é vËn chuyÓn xim¨ng kh«ng khÝ lªn 10 – 20 lÇn. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn xim¨ng b»ng khÝ nÐn th«ng tho¸ng theo ph­¬ng ngang víi ®é nghiªng 3 – 70 . èng dÉn xim¨ng lµm viÖc dùa trªn ®é ch¶y cña vËt liÖu d¹ng bét ë tr¹ng th¸i b·o hoµ kh«ng khÝ nÐn. Kh«ng khÝ nÐn ®­a vµo èng dÉn xim¨ng d­íi d¹ng tia nhá, do ®ã t¸ch rêi c¸c h¹t xim¨ng, thay lùc ma s¸t gi÷a c¸c h¹t xim¨ng b»ng lùc ma s¸t gi÷a xim¨ng víi kh«ng khÝ. Hçn hîp xim¨ng – khÝ vËn chuyÓn ®­îc trong èng dÉn gÇn nh­ dßng chÊt láng nªn cã thÓ vËn chuyÓn ®­îc xa. èng dÉn khÝ nÐn th«ng tho¸ng ®­îc chia lµm 2 phÇn theo chiÒu cao, phÇn trªn vËn chuyÓn xim¨ng ®­îc ng¨n c¸ch víi phÇn d­íi chøa khÝ nÐn b»ng c¸c mµng ng¨n thÊm khÝ ®Æc biÖt. KhÝ nÐn ®­îc ®­a vµo phÇn d­íi nhê qu¹t ¸p lùc 400 – 500mm cét n­íc thuû ng©n. Xim¨ng ®­îc ®­a vµo phÇn trªn qua cöa n¹p. ThiÕt bÞ nµy sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó vËn chuyÓn xim¨ng liªu tôc vµ trùc tiÕp vµo bunke trung gian cña ph©n x­ëng trén khi qu·ng ®­êng vËn chuyÓn kh«ng xa qu¸. Nh­ng dïng kho Xil« còng cÇn cã mét sè nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng, c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ lín. S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña kho xi m¨ng kiÓu Xi l«ThiÕt bÞ dì t¶i b¬m khÝ nÐn (®Æt trªn « t«) Xi m¨ng vËn chuyÓn b»ng «t« SitÐc Kho Xil« ThiÕt bÞ dì t¶i (m¸y nÐn khÝ th«ng tho¸ng) B¬m vÝt xo¾n khÝ nÐn Tr¹m trén hçn hîp bª t«ng II.2. TÝnh thÓ tÝch kho cÇn thiÕt Dung tÝch cña kho lµ m = (TÊn) Trong ®ã Qn : c«ng suÊt xÝ nghiÖp Qn = 60000 m3/n¨m c : Chi phÝ vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng (lÊy trung b×nh c = 0,504 TÊn) z : Sè ngµy dù tr÷ z = 7 ngµy Km : HÖ sè mÊt m¸t hao hôt Km = 1,05 n : Sè ngµy thùc tÕ lµm viÖc cña xÝ nghiÖp n = 248 ngµy K® : HÖ sè chøa ®Çy kho K® = 0,9 Þ m = = 996 (T) VËy thÓ tÝch kho lµ Vkho = = 766 ( m3 ) Chän kho Xil« cã h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc nh­ h×nh vÏ sau: Xil« h×nh trô trßn, ®­êng kÝnh 5m ®¸y kho h×nh nãn côt, cöa x¶ cã ®­êng kÝnh 0,5m chän gãc x¶ a ³ gãc g·y tù nhiªn, chän a = 600 H2 = [].tg600 = 3,89 (m) Chän H2 = 4 m V2 = ´[2 + 2 + ] ´3,14´H2 = = 31,66 (m3) V1 = p.D2.H1 Chän H1 = 10 m V1 = 3,14´52´10 = 196,25 (m3) V = V1 + V2 = 196,25 + 31,66 = 227,91 (m3) Sè Xil« cÇn thiÕt ®Ó chøa xi m¨ng lµ: nxl = = 3,36 chiÕc Chän 4 xil« chøa xi m¨ng II.3. TÝnh chän thiÕt bÞ cho kho xi m¨ng. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña kho xi m¨ng nh­ sau: Xi m¨ng rêi ®­îc b¬m tõ « t« lªn th¼ng nãc xil«, ë ®©y hçn hîp xi m¨ng vµ kh«ng khÝ ®­îc ®­a th¼ng vµo xil« chøa xi m¨ng, xi m¨ng r¬i xuèng, bôi vµ kh«ng khÝ sÏ theo èng dÉn ra buång läc bôi, xil« cã ¸p lùc nªn khi th¸o dì xi m¨ng, më van x¶ th× xi m¨ng sÏ tù ch¶y xuèng vÝt t¶i ®Æt ë phÝa d­íi. Tõ ®ã xi m¨ng ®­îc vÝt t¶i ®­a lªn m¸y b¬m khÝ nÐn ®Ó vËn chuyÓn lªn lÇu trén. NÕu cÇn ®¶o xi m¨ng trong xil« th× chØ cÇn ®­a xi m¨ng tõ xil« lªn m¸y b¬m ®Ó l¹i b¬m ng­îc lªn xil«. §©y lµ mét qu¸ tr×nh tuÇn hoµn. II.3.1. TÝnh chän thiÕt bÞ vËn chuyÓn xi m¨ng. N¨ng suÊt vÝt t¶i. Q = 3600.F.V.gO.C.Ktg Trong ®ã: Q lµ n¨ng suÊt vÝt t¶i F lµ diÖn tÝch vËt liÖu trong vÝt F = Kd: hÖ sè chøa ®Çy xi m¨ng, Kd = 1 gO: Khèi l­îng thÓ tÝch xi m¨ng, gO = 1,2 T/m3 V: VËn tèc vËn chuyÓn cña xi m¨ng trong vÝt V = n: Sè vßng quay cña trôc 100vßng/phót S: B­íc vÝt, S = 0,08m C: HÖ sè kÓ ®Õn ®é nghiªng a = 0 ;C = 1 Ktg: HÖ sè sö dông thêi gian, Ktg = 0,85 Thay sè vµo ta cã: Q = 3600´ = 3843,36.D3 Chän D = 150 mm VËy Q = 12,97 T/giê II.3.2. Chän «t« vËn chuyÓn xi m¨ng. VËn chuyÓn xi m¨ng trong kho¶ng c¸ch d­íi 100 km ta sö dông «t« chuyªn dông víi t¶i träng 8 – 22 tÊn. C¸c stÐc chøa xim¨ng ®­îc l¾p trªn x¸csi cña «t« chë xim¨ng stÐc cã vá h×nh trô vµ hai ®¸y h×nh cÇu. Trôc cña stÐc ®­îc ®¹t nghiªng theo h­íng dë t¶i. xim¨ng ®­îc n¹p vµo stÐc qua c¸c cöa kÝn vµ lÊy ra nhê khÝ do c¸c thiÕt bÞ nÐn khÝ cung cÊp q­ua c¸c èng nh¸nh dì t¶i vµo buång tho¸ng, thiÕt bÞ nÐn khÝ ®Æt trªn xe vËn chuyÓn xim¨ng vµ lµm viÖc nhê ®éng c¬ «t«. Chän xe chë xi m¨ng: S – 652 cña Liªn X« cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau. -T¶i träng h÷u Ých: 22 TÊn -Dung tÝch h÷u Ých: 21 m3 -Cù ly dì: ngang 50 m, cao 25 m -N¨ng suÊt hót cña m¸y: 9m3/h -Tèc ®é chuyÓn ®éng cã t¶i 50km/h -N¨ng suÊt dì: 0,5 –1 T/phót -Thêi gian dì: 30 phót -Gãc nghiªng th­êng chøa: 6,5O -¸p suÊt c«ng t¸c trong thïng: 1,5kg/cm3 -KÝch th­íc: l´b´h = 13,35´2,7´3,8 (m) -Sè vßi tiÕp nhËn cña xi m¨ng: 2 TÝnh to¸n sè xe StÐc Xi m¨ng ®­îc vËn chuyÓn tõ Bót S¬n vÒ Hµ Néi trªn qu·ng ®­êng dµi: 60km, chu kú chuyÓn ®éng cña xe. T = T1 + T2 + T3 (giê) Trong ®ã: T1 = 2. = 2,4 giê T2: Thêi gian tiÕp liÖu = 2,4 giê T3: Thêi gian dì 0,5 giê VËy: T = 2,4 + 2,4 + 0,5 = 5,3 giê Nh­ vËy mçi ngµy xe ch¹y ®­îc 1 chuyÕn = 21 m3, mét ngµy nhµ m¸y tiªu thô hÕt = 88,96 m3 Nh­ thÕ sè xe cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn lµ 5 xe. Chän 5 xe .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdabt.DOC