Thiết kế trạm biến áp 22/0,4 KV

MỤC LỤC BẢN NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SỐ LIỆU BAN ĐẦU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN DIỆN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Phần I: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRẠM BIẾN ÁP I. Khái quát về trạm biến áp 2 II. Phân loại trạm biến áp 3 1. Trạm biến áp ngoài trời 3 2. Trạm biến áp trong nhà CHƯƠNG II: ĐỒ THỊ PHỤ TẢI – TÍNH TOÁN CÁC HỆ SỐ Tmax, max I. Đồ thị phụ tải 8 1. Định nghĩa 8 2. Cách xác định phụ tải hàng ngày theo %Smax 9 3. Vẽ đồ thị phụ tải theo số liệu đề cho 9 II. Tính các hệ số thời gian Tmax, max 10 1. Xác định thời gian sử dụng công suất lớn nhất (Tmax) 10 2. Xác định thời gian chịu tổn thất công suất lớn nhất (max) 12 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO TRẠM BIẾN ÁP I. Đặt vấn đề 13 II. Mục đích của việc xác định phụ tải 14 III. Tính toán phụ tải của trạm 14 1. Công suất biểu kiến của phụ tải tính toán 14 2. Công suất tác dụng tính toán của phụ tải 14 3. Công suất phản kháng tính toán 14 CHƯƠNG IV: CHỌN SỐ LƯỢNG, CÔNG SUẤT VÀ TÍNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY BIẾN ÁP I. Giới thiệu về máy biến áp 16 II. Nguyên tắc chọn công suất của máy biến áp 1. Chọn theo điều kiện quá tải thường xuyên 17 2. Chọn theo điều kiện quá tải sự cố 17 III. Chọn số lượng máy biến áp 18 IV. Chọn công suất máy biến áp 19 V. Tính toán các thông số của máy biến áp 21 Chương V: TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG HẰNG NĂM TRONG TRẠM I. Xác định tổn thất điện năng trong trạm biến áp 23 II. Điện năng cung cấp hằng năm và phần trăm tổn thất điện năng 24 1. Điện năng cung cấp hằng năm 24 2. Phần trăm tổn thất điện năng hằng năm của trạm 25 Chương VI: SỤT ÁP QUA MÁY BIẾN ÁP VÀ TÍNH CHỌN ĐẦU PHÂN ÁP I. Sụt áp qua máy biến áp lúc phụ tải max, min, sự cố 1. Sụt áp qua máy biến áp lúc phụ tải bình thường 26 2. Sụt áp qua máy biến áp lúc phụ tải gặp sự cố 29 II. Chọn đầu phân áp cho máy biến áp 30 1. Lúc phụ tải làm việc bình thường 31 2. Lúc phụ tải bị sự cố Chương VII: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA TRẠM BIẾN ÁP Phần II: TÍNH DÒNG NGẮN MẠCH VÀ CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ CHO TRẠM BIẾN ÁP Chương I: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH I. Khái niệm chung về ngắn mạch 41 II. Nguyên nhân, hậu quả của ngắn mạch 43 III. Mục đích của việc tính toán ngắn mạch 43 IV. Phương pháp tính toán dòng ngắn mạch 43 V. Chọn và tính toán các đại lượng CHƯƠNG II: CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ CHO TRẠM BIẾN ÁP I. Vấn đề chung 53 II. Điều kiện chung chọn khí cụ điện 54 III. Chọn khí cụ cho trạm biến áp 55 1. Chọn dao cách ly (DS) 55 2. Chọn cầu chì (FCO) 57 3. Chọn CB 58 4. Chọn biến dòng (CT) 61 5. Chọn biến áp (VT) Chương III: CHỌN DÂY DẪN VÀ THANH GÓP I. Chọn dây dẫn 65 1. Chọn dây dẫn cao áp 69 2. Chọn dây dẫn hạ áp II. Chọn thanh góp 1. Chọn thanh góp phía cao áp 2. Chọn thanh góp phía hạ áp Chương V: SƠ ĐỒ MẶT BẰNG – MẶT CẮT I. Bảng kê vật tư, thiết bị phòng biến điện 71 II. Sơ đồ mặt bằng 72 III. Sơ đồ mặt cắt Phần III: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT VÀ KÍCH THƯỚC XÂY DỰNG PHÒNG BIẾN ĐIỆN Chương I: KÍCH THƯỚC XÂY DỰNG PHÒNG BIẾN ĐIỆN Bản vẽ mặt chính 79 Bản vẽ mặt bằng 80 Bản vẽ mặt bên phải 81 Bản vẽ mặt bên trái 82 Bản vẽ mặt phía sau 83 Bản vẽ mặt cắt 1 – 1 84 Bản vẽ mặt cắt 2– 2 85 Chương II: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT I. Nối đất 86 II. Cách thực hiện nối đất 86 1. Nối đất tự nhiên 86 2. Nối đất nhân tạo 86 III. Tính toán nối đất nhân tạo Chương III: THIẾT KẾ NỀN BIẾN ÁP I. Sơ đồ nền 93 II. Bảng kê khai vật tư 93 III. KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc9 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 28/02/2013 | Lượt xem: 3287 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trạm biến áp 22/0,4 KV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ KHOA : ÑIEÄN – ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP 22/0.4 KV Giaùo vieân höôùng daãn: TS. Quyeàn Huy Aùnh Sinh vieân thöïc hieän: TRAÀN PHUÙC KHANH – MSSV : 97DC093 Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh: Giôùi thieäu chung veà traïm bieán aùp Ñoà thò phuï taûi vaø tính toaùn caùc heä soá Phuï taûi vaø traïm bieán aùp Choïn soá löôïng vaø dung löôïng traïm bieán aùp Tính toån thaát ñieän naêng haèng naêm trong traïm Choïn ñaàu phaân aùp vaø tính toaùn ngaén maïch Choïn thieát bò trong traïm, ñònh kích thöôùc traïm Tính toaùn noái ñaát Caùc baûn veõ Caùc baûn veõ phuïc vuï thuyeát minh Ngaøy giao nhieäm vuï: 01/10/2004 Ngaøy keát thuùc nhieämvuï: 08/01/2005 Tp. HCM, ngaøy thaùng naêm Chuû nhieäm boä moân Giaùo vieân höôùng daãn TS. Quyeàn Huy Aùnh SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU Ñeà taøi: THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP Soá lieäu ban ñaàu Ñoà thò phuï taûi: Giôø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %Smax 40 50 60 70 70 80 80 100 100 90 80 60 Giôø 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 %Smax 40 40 50 60 70 90 90 80 80 60 50 40 Traïm Bieán Aùp cung caáp cho phuï taûi phía haï aùp coù coâng suaát: 2400 kVA Heä soá phaân taùn: 1,5 Hieä soá coâng suaát: 0,8 Yeâu caàu cung caáp ñieän: Lieân tuïc Ñoä leäch ñieän aùp cho pheùp phía thöù caáp: ± 5% Ñieän khaùng töông ñöông phía heä thoáng: 0,1 ñvtñ treân cô baûn 250 MVA Ñöôøng daây caùp 2 tuyeán daøi 10Km, xo = 0,08(W/Km) Caùc yeâu caàu thöïc hieän Veõ ñoà thò phuï taûi, tính caùc thôøi gian Tmax, t. Phuï taûi cuûa traïm. Choïn soá löôïng vaø coâng suaát cuûa maùy bieán aùp. Tính caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp. Toån thaát ñieän naêng trong traïm. Ñieän naêng cung caáp haèng naêm vaø phaàn traêm toån thaát ñieän naêng. Suït aùp qua maùy bieán aùp luùc phuï taûi max, min vaø söï coá. Choïn ñaàu phaân aùp cho maùy bieán aùp trong caùc tình traïng vaän haønh. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa traïm. Tính toaùn ngaén maïch. Choïn khí cuï ñieän. Choïn daây daãn, thanh daãn. Sô ñoà maët baèng, maët caét. Tính toaùn noái ñaát. Neàn, haøng raøo, phoøng bieán ñieän. Thoáng keâ vaät lieäu. Giaù 1 kVA maùy bieán aùp: 12USD Giaù 1kWh ñieän naêng : 0,06USD/kWh Giaùo vieân höôùng daãn TS. Quyeàn Huy AÙnh NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Ngaøy thaùng naêm 2004 Giaùo vieân kyù teân NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN Ngaøy thaùng naêm 2004 Giaùo vieân kyù teân MUÏC LUÏC BAÛN NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN DIEÄN MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN Trang Phaàn I: CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN TRAÏM BIEÁN AÙP Khaùi quaùt veà traïm bieán aùp 2 Phaân loaïi traïm bieán aùp 3 Traïm bieán aùp ngoaøi trôøi 3 Traïm bieán aùp trong nhaø 4 CHÖÔNG II: ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI – TÍNH TOAÙN CAÙC HEÄ SOÁ Tmax, tmax 8 I. Ñoà thò phuï taûi 8 1. Ñònh nghóa 8 2. Caùch xaùc ñònh phuï taûi haøng ngaøy theo %Smax 9 3. Veõ ñoà thò phuï taûi theo soá lieäu ñeà cho 9 II. Tính caùc heä soá thôøi gian Tmax, tmax 10 1. Xaùc ñònh thôøi gian söû duïng coâng suaát lôùn nhaát (Tmax) 10 2. Xaùc ñònh thôøi gian chòu toån thaát coâng suaát lôùn nhaát (tmax) 12 CHÖÔNG III: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI CHO TRAÏM BIEÁN AÙP 13 Ñaët vaán ñeà 13 Muïc ñích cuûa vieäc xaùc ñònh phuï taûi 14 Tính toaùn phuï taûi cuûa traïm 14 1. Coâng suaát bieåu kieán cuûa phuï taûi tính toaùn 14 2. Coâng suaát taùc duïng tính toaùn cuûa phuï taûi 14 3. Coâng suaát phaûn khaùng tính toaùn 14 CHÖÔNG IV: CHOÏN SOÁ LÖÔÏNG, COÂNG SUAÁT VAØ TÍNH CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA MAÙY BIEÁN AÙP 16 I. Giôùi thieäu veà maùy bieán aùp 16 II. Nguyeân taéc choïn coâng suaát cuûa maùy bieán aùp 1. Choïn theo ñieàu kieän quaù taûi thöôøng xuyeân 17 2. Choïn theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá 17 III. Choïn soá löôïng maùy bieán aùp 18 IV. Choïn coâng suaát maùy bieán aùp 19 V. Tính toaùn caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp 21 Chöông V: TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG HAÈNG NAÊM TRONG TRAÏM 23 I. Xaùc ñònh toån thaát ñieän naêng trong traïm bieán aùp 23 II. Ñieän naêng cung caáp haèng naêm vaø phaàn traêm toån thaát ñieän naêng 24 1. Ñieän naêng cung caáp haèng naêm 24 2. Phaàn traêm toån thaát ñieän naêng haèng naêm cuûa traïm 25 Chöông VI: SUÏT AÙP QUA MAÙY BIEÁN AÙP VAØ TÍNH CHOÏN ÑAÀU PHAÂN AÙP 26 I. Suït aùp qua maùy bieán aùp luùc phuï taûi max, min, söï coá 1. Suït aùp qua maùy bieán aùp luùc phuï taûi bình thöôøng 26 2. Suït aùp qua maùy bieán aùp luùc phuï taûi gaëp söï coá 29 II. Choïn ñaàu phaân aùp cho maùy bieán aùp 30 1. Luùc phuï taûi laøm vieäc bình thöôøng 31 2. Luùc phuï taûi bò söï coá 33 Chöông VII: SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA TRAÏM BIEÁN AÙP 38 Phaàn II: TÍNH DOØNG NGAÉN MAÏCH VAØ CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ CHO TRAÏM BIEÁN AÙP 40 Chöông I: TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH 41 I. Khaùi nieäm chung veà ngaén maïch 41 II. Nguyeân nhaân, haäu quaû cuûa ngaén maïch 43 III. Muïc ñích cuûa vieäc tính toaùn ngaén maïch 43 IV. Phöông phaùp tính toaùn doøng ngaén maïch 43 V. Choïn vaø tính toaùn caùc ñaïi löôïng 44 CHÖÔNG II: CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ CHO TRAÏM BIEÁN AÙP 53 Vaán ñeà chung 53 II. Ñieàu kieän chung choïn khí cuï ñieän 54 III. Choïn khí cuï cho traïm bieán aùp 55 1. Choïn dao caùch ly (DS) 55 2. Choïn caàu chì (FCO) 57 3. Choïn CB 58 4. Choïn bieán doøng (CT) 61 5. Choïn bieán aùp (VT) 63 Chöông III: CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ THANH GOÙP 65 Choïn daây daãn 65 Choïn daây daãn cao aùp 69 Choïn daây daãn haï aùp Choïn thanh goùp Choïn thanh goùp phía cao aùp Choïn thanh goùp phía haï aùp 70 Chöông V: SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG – MAËT CAÉT 71 I. Baûng keâ vaät tö, thieát bò phoøng bieán ñieän 71 II. Sô ñoà maët baèng 72 III. Sô ñoà maët caét 73 Phaàn III: TÍNH TOAÙN NOÁI ÑAÁT VAØ KÍCH THÖÔÙC XAÂY DÖÏNG PHOØNG BIEÁN ÑIEÄN 77 Chöông I: KÍCH THÖÔÙC XAÂY DÖÏNG PHOØNG BIEÁN ÑIEÄN 78 Baûn veõ maët chính 79 Baûn veõ maët baèng 80 Baûn veõ maët beân phaûi 81 Baûn veõ maët beân traùi 82 Baûn veõ maët phía sau 83 Baûn veõ maët caét 1 – 1 84 Baûn veõ maët caét 2– 2 85 Chöông II: TÍNH TOAÙN NOÁI ÑAÁT 86 I. Noái ñaát 86 II. Caùch thöïc hieän noái ñaát 86 1. Noái ñaát töï nhieân 86 2. Noái ñaát nhaân taïo 86 III. Tính toaùn noái ñaát nhaân taïo 92 Chöông III: THIEÁT KEÁ NEÀN BIEÁN AÙP 93 Sô ñoà neàn 93 Baûng keâ khai vaät tö 93 KEÁT LUAÄN 94 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 95 LÔØI CAÛM ÔN Tröôùc tieân em xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán thaày TS. QUYEÀN HUY AÙNH, ngöôøi ñaõ heát loøng höôùng daãn cho em nhöõng yù kieán quyù baùu trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi “THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP 22/0.4kV”, nhôø ñoù maø ñoà aùn ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng tieán ñoä. Em xin chaân thaønh caûm ôn Quyù thaày coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Daân Laäp Kyõ Thuaät Coâng Ngheä, ñaêïc bieät laø Quyù thaày coâ trong khoa ñieän, boä moân ñieän coâng nghieäp ñaõ taän tình truyeàn ñaït kieán thöùc cho em trong suoát thôøi gian em hoïc ôû tröôøng. Sau cuøng, toâi xin chaân thaønh caûm ôn taát caû caùc baïn chung khoùa cuõng nhö caùc baïn trong lôùp 97DC02 ñaõ ñoùng goùp cho toâi nhöõng yù kieán quyù baùu trong quaù trình toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy. Sinh vieân thöïc hieän TRAÀN PHUÙC KHANH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP_DAU.doc
  • docBia.doc
  • docDeTai.doc