Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm, năng suất 45m3/h

MỤC LỤC Chương 1. Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn 1.1 Giới thiệu chung về bê tông. 1.2 Phân loại về bê tông. 1.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông. 1.3.1 Khái niệm chung về trạm trộn bê tông. 1.3.2 Phân loại trạm trộn bê tông. a. Theo phương pháp bố trí thiết bị trạm trộn. b. Theo nguyên lý làm việc của trạm trộn. c. Theo khả năng di động của trạm trộn. d. Theo năng suất của trạm trộn. e. Theo phương pháp điều khiển trạm trộn 1.3.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông. a. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc chu kỳ. b. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc liên tục. c. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc chu kỳ. d. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc liên tục. e. Ô tô máy trộn bê tông. Chương 2. Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn 2.1 Lựa chọn sơ đồ làm việc của trạm trộn *Sơ đồ dây truyền công nghệ. *Chu kỳ làm việc của trạm dẫn động. 2.2 Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn 2.2.1 Tính chọn một số thiết bị định lượng nước và ximăng a. Tính chọn thiết định lượng nước b. Tính chọn thiết bị định lượng ximăng c. Tính chọn thiết bị định lượng cốt liệu 2.2.2 Xác định dung tích của bun ke chứa các thành phần phối liệu của trạm trộn. a. Tính dung tích của bun ke chứa đá b. Tính dung tích của bunke chứa cát Chương 3. Tính toán về băng tải cân cốt liệu. 3.1 Khái niệm 3.2 Tính toán băng tải cân 3.2.1 Tính toán một số thông số của băng tải cân a. Xác định năng suất của băng tải cân b. Xác định các thông số kỹ thuật 3.2.2 Công suất động cơ cụm đẫn động 3.2.3 Tính bền một số chi tiết băng tải cân ã Kiểm tra bền tang ã Tính trục tang ã Tính các con lăn 3.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải 3.3.1 Tính thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng 3.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ băng tải 3.3.3 Kiểm tra bu lông treo băng tải và khung 3.3.4 Chọn phương án cân băng tải Chương 4. Tính toán về băng tải nạp liệu 4.1 Khái niệm 4.2 Tính toán băng tải nạp 4.2.1 Xác định năng suất và các thông số của băng tải a. Tính toán về năng suất b. Tính toán các kích thước chính 4.2.2 Tính công suất động cơ và hộp giảm tốc cụm dẫn động 4.2.3 Tính kiểm tra bền một số chi tiết băng tải nạp ( tang dẫn động, tang bị động, con lăn đỡ dưới băng tải, con lăn lòng ống) 4.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải nạp 4.3.1 Thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng 4.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ toàn bộ băng tải 4.3.3 Tính bulông lắp ghép các đoạn dầm đỡ chính Chương 5. Tính Silô chứa ximăng 5.1 Giới thiệu chung về Silô 5.2 Tính toán thiết kế Silô chứa ximăng 5.2.1Một số tính toán chung về Silô 5.2.2 Tính tải trọng tác dụng lên Silô a. Phân tích lực tác dụng b. Tính toán với thân trên 5.2.3 Kiểm tra ổn định Silô a. ổn định của thân Silô do tải trọng đều theo phương đường sinh b. Kiểm tra ổn định thân Silô do ứng suất nén đều theo phương ngang c. Kiểm tra ổn định của thân Silô do tác dụng đồng thời của và 5.2.4 Tính toán cột dỡ Silô a. Phân tích lực b. Xác định trọng tâm Silô Chương 6. Tính toán thiết kế vít tải 6.1 Giới thiệu về vít tải xiên 6.2 Tính những thông số kỹ thuật và các kích thước của vít tải 6.2.1 Tính công suất động cơ vít tải 6.2.2 Tính bộ truyền cấp nhanh 6.2.3 Tính bộ truyền cấp chậm 6.3 Tính toán về tải trọng tác dụng lên vít tải 6.3.1 Mômen xoắn trên trục vít tải 6.3.2 Lực dọc trục vít 6.3.3 Lực hướng tâm tác dụng lên trục vít 6.4 Tính toán những kích thước còn lại của vít tải 6.4.1 Tính đường kính trục vít xoắn a.Tính sơ bộ trục b.Tính gần đúng trục c. Tính chính xác trục d. Xác định đường kính trục lắp với ổ 6.4.2 Tính toán phôi cánh vít xoắn 6.4.3 Tính toán bulông chốt Chương 7. Tính toán thiết kế về mạng điện điều khiển 7.1 Giới thiệu

doc3 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm, năng suất 45m3/h, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng cho tr¹m trén bª t«ng 1, Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m trén: HÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m trén bª t«ng, ph¶i lµ mét hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn hoµn chØnh, lµm viÖc víi ®iÖn l­íi c«ng nghiÖp 380V. Cã kh¶ n¨ng ®Þnh l­îng tù ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c khèi l­îng cÊp phèi c¸c thµnh phÇn: Xi m¨ng, c¸t, ®¸, n­íc.. cho tõng mÎ trén còng nh­ tû lÖ cÊp phèi cho tõng lo¹i m¸c bª t«n. §Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ phï hîp víi hÖ thèng c¬ khÝ, cÇn ph¶i phèi hîp ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu c«ng t¸c chÊp hµnh nh­ c¸c ®éng c¬, xilanh khÝ nÐn.. Trªn c¬ së c«ng thøc phèi liÖu do ng­êi sö dông ®Æt vµo tr­íc ®ã, hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ tiÕn hµnh ®ãng më c¸c van khÝ cÊp liÖu mét c¸ch thÝch hîp sao cho c¸c thµnh phÇn phèi liÖu ®­îc ®­a vµo buång trén theo ®óng khèi l­îng vµ c«ng nghÖ yªu cÇu. ViÖc thay ®æi tû lÖ cña tõng lo¹i m¸c bªt«n cÇn ®­îc thao t¸c thuËn tiÖn vµ nhanh chãng, kh«ng qu¸ phøc t¹p ®èi víi ng­êi sö dông. HÖ thèng còng cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ phÇn hiÓn thÞ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña tr¹m, gióp ng­êi vËn hµnh dÔ dµng theo dâi, can thiÖp trong khi ho¹t ®éng, còng nh­ ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t an toµn, cho c¶ hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña tr¹m. Ngoµi ra vÒ mÆt c«ng nghÖ, do nhu cÇu sö dông ngoµi trêi, trong m«i tr­êng c«ng nghiÖp kh¾c nghiÖt víi nhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi lín, nªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn cÇn cã ®é tin cËy cña c¸c thiÕt bÞ thµnh phÇn, nhÊt lµ c¸c bé xö lý, c¸c hÖ thèng ®o l­êng, c¶m biÕn.. 2, Nguyªn lý lµm viÖc vµ cÊu t¹o cña hÖ thèng. Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®­îc hoÆc ®Þnh thµnh c¸c khèi chÝnh nh­ sau: Côm c©n (®o träng l­îng c¸c thµnh phÇn phèi liÖu): bao gåm c¸c ®Çu c©n(c¶m biÕn träng l­îng: Load cell), c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh liªn quan nh­ c¸c van khÝ nÐn ®ãng më c¸c cöa cÊp liÖu, vÝt t¶i b¬m xi m¨ng, b¬m cÊp n­íc. Côm gÇu kÐo: c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, ®«ng c¬ kÐo gÇu Côm cöa x¶: c¸c cöa x¶ n­íc, xi m¨ng, bªt«n sau khi ®· trén.. Khèi xö lý kh¶ lËp tr×nh (PLC): xö lý logÝc c¸c hµnh tr×nh, theo qui tr×nh c«ng nghÖ ®­îc lËp s½n. S¬ ®å nguyªn lý cña tr¹m ®­îc tr×nh bµy nh­ trªn h×nh.. ( H1 – IMI) CÊu h×nh cña hÖ thèng bao gåm: Côm c©n: 01 bé BUCODAT – 2 dïng cho c©n cèt liÖu vµ c©n xi m¨ng 01 bé WE 31-82 dïng cho c©n n­íc Tñ ®iÒu khiÓn trung t©m: Bé m¸y tÝnh c«ng nghiÖp PLC S7-200: ®iÒu khiÓn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tr¹m trong chÕ ®é tù ®«ng. C¸c khèi rele trung gian, c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, c¸c ®Ìn tÝn hiÖu theo s¬ ®å c«ng nghÖ ®· ®Æt ra. Tñ ®iÒu khiÓn ®éng lùc: c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.. S¬ ®å ®iÒu khiÓn: h2 IMI Côm c©n: hÖ thèng lµm viÖc ë hai chÕ ®é: chÕ ®é c©n tù ®éng vµ chÕ ®é c©n b¨ng tay. ChÕ ®é b»ng tay: ®­êng 67 cã ®iÖn ¸p 24V ®Õn ®iÓm gi÷a cña c«ng t¸c 4 vÞ trÝ 1L. Khi cÇn x¶ thµnh phÇn1(TP1: vÝ dô ®¸ 1), c«ng t¾c bËt ®Õn ®­êng 100, cÊp 24V mét chiÒu qua diode ®Õn ®iÓm 200, ®Æt ¸p ®iÒu khiÓn lªn rele trung gian R1. Khi ben cèt liÖu ë vÞ trÝ cuèi, c«ng t¾c hµnh tr×nh §T0 (§iÓm Trªn 0) ®­îc nèi, rele R1 lµm viÖc qua ®­êng 67-1L-100-200-57, tiÕp ®iÓm cña nã nèi ®­êng 66-300-56, ®Æt 220V lªn cuén hót cña van VTP1 (Van Thµnh PhÇn 1), më cña cÊp liÖn ®¸ 1 ®æ xuèng gÇu c©n. Ng­êi vËn hµnh nh×n chØ sè c©n trªn ®ång hå ®Ó ®iÒu khiÓn, khi nµo th× chuyÒn ®Õn TP2. T­¬ng tù nh­ vËy, R2 lµm viÖc qua d­êng 101-203-57, sÏ ®ãng van VTP2.. Khi ë chÕ ®é tù ®éng, chuyÓn m¹ch T-§T nèi 24V tõ ®­êng 67 ®Õn 151, cÊp ®iÖn ®Õn khèi chÊp hµnh cña PLC, khi c¸c c¸c ®Çu ra cña PCL ho¹t ®éng, Q0.0, Q0.1.. sÏ ®ãng c¸c rele R1, R2.. t­¬ng øng. C¸c c¬ cÊu chÊp hµnh (VTP1, VXN..) sÏ ho¹t ®éng theo ®óng qui tr×nh ®· lËp s½n, ng­êi vËn hµnh chØ theo dâi, kh«ng ph¶i trùc tiÕp ®iÒu khiÓn c©n. C¸c côm cöa x¶, côm gÇu kÐo còng t­¬ng tù, hoÆc lµ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi c«ng t¾c chuyÓn m¹ch trªn bµn ®iÒu khiÓn( 3L-110, 3L-111.. 4L-114, 4L115..) tr«ng chÕ ®é b»ng tay, hoÆc ®iÒu khiÓn bëi ®Çu ra cña PLC Q1.0, Q1.1.. Q1.6 trong chÕ ®é tù ®éng. S¬ ®å ®éng lùc: H3 IMI ®Ó ®iÒu khiÓn gÇu lªn, Rele R15 ®ãng K21, ®ãng 3fa 380 cho ®«ng c¬ D1, tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R15 ng¾t m¹ch 255 cña R16, kho¸ lÉn chiÒu xuèng, ®éng c¬ ch¹y ®Õn ®iÓm hµnh tr×nh trªn, ch¹m c«ng t¾c §T1 th× dõng l¹i. TiÕp ®iÓm cña nã b¸o ®Õn ®Çu vµo I2.6 cña PLC qua ®­êng 67-26, chuyÓn tr¹ng th¸i tiÕp theo trong chÕ ®é tù ®éng, cßn trong chÕ ®é b»ng tay th× nã ng¾t t¸c dông cña chuyÓn m¹ch L4-114. Qui tr×nh ho¹t ®éng t­¬ng tù nh­ thÕ víi hµnh tr×nh xuèng cña gÇu qua R16, K20, ®Æt ¸p 380 ®¶o fa cho ®éng c¬ D1 quay theo chiÒu ng­îc l¹i. C¸c ®éng c¬ kh¸c nh­ b¬m n­íc, vÝt t¶i, ®Çm rung lµm viÖc theo chÕ ®é on/off, còng ®­îc ®iÒu khiÓn qua c¸c rele trung gian R6, R7.. ®ãng c¸c K12, 15..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doctmdkh.Doc
 • dwgBV-CHT.DWG
 • iniDesktop.ini
 • dwgdo an ha 10.dwg
 • dwgmaytron.dwg
 • dbThumbs.db
 • dwgTram tron cap phoi235.dwg
 • doctmtn1.doc
 • doctmtn2.doc
 • doctmtng.doc
 • docTr1.doc
Tài liệu liên quan