Thiêt kế văn phòng giao dịch của công ty xây dựng số 3

Lời cảm ơn Dưới đây là toàn bộ công việc mà em thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp: thiêt kế văn phòng giao dịch của công ty xây dựng số 3. Công việc thiết kế này hết sức lớn, phức tạp và bản thân em không thể hoàn thành một cách đầy đủ và tối ưu nhất được. Mục đích chính của em trong thời kỳ làm đồ án là nhằm tổng hợp các kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập 5 năm tại trường, đưa ra áp dụng để thiết kế một công trình thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp mà trong giới hạn các bài giảng em không có cơ hội nắm bắt. Chắc chắn trong giai đoạn chập chững bước vào nghề của một sinh viên xây dựng, em không khỏi tránh được những thiếu sót do tầm hiểu biết còn hạn hẹp và thiếu kinh nghiệm thực tế. Em mong các thầy cô với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của mình sẽ giúp đỡ và chỉ bảo em trong hiện tại và cả tương lai sắp tới. Em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô đã hết lòng chỉ bảo, dìu dắt và giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án, đặ biệt là thầy hướng dẫn Võ Mạnh Tùng và thầy Lê Văn Tin. Phần I kiến trúc (10%) Nhiệm vụ thiết kế: tìm hiểu giải pháp kiến trúc bản vẽ kèm theo: 1 bản mặt đứng công trình 2 bản mặt bằng công trình 1 bản mặt cắt công trình PhÇn II kÕt cÊu (45%) nhiÖm vô thiÕt kÕ: tÝnh khung k2 thang 3 vÕ b¶n vÏ kÌm theo: 2 b¶n cÊu t¹o thÐp khung k2 1 b¶n cÊu t¹o thÐp sµn tÇng ®iÓn h×nh 1 b¶n mãng Phần III thi công (45%) nhiệm vụ thiết kế: thiết kế thi công phần ngầm phần thân lập tiến độ thi công lập tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ kèm theo: 1 bản thi công phần ngầm 1 bản thi công phần thân 1 bản tiến độ 1 bản tổng mặt bằng

doc2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiêt kế văn phòng giao dịch của công ty xây dựng số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc x©y dùng hµ néi khoa x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp §å ¸n tèt nghiÖp ®Ò tµi: v¨n phßng giao dÞch c«ng ty x©y dùng sè3 Gi¸o viªn h­íng dÉn chÝnh: Vâ M¹nh Tïng Gi¸o viªn h­íng dÉn thi c«ng: Lª V¨n Tin Sinh viªn thùc hiÖn: Nguyªbx Anh Dòng Líp: 41XD5 M· sè: 41 – 2366 Hµ néi 2 - 2001 Lêi c¶m ¬n D­íi ®©y lµ toµn bé c«ng viÖc mµ em thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña ®å ¸n tèt nghiÖp: thiªt kÕ v¨n phßng giao dÞch cña c«ng ty x©y dùng sè 3. C«ng viÖc thiÕt kÕ nµy hÕt søc lín, phøc t¹p vµ b¶n th©n em kh«ng thÓ hoµn thµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tèi ­u nhÊt ®­îc. Môc ®Ých chÝnh cña em trong thêi kú lµm ®å ¸n lµ nh»m tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp 5 n¨m t¹i tr­êng, ®­a ra ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh thùc tÕ, ®ång thêi t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p mµ trong giíi h¹n c¸c bµi gi¶ng em kh«ng cã c¬ héi n¾m b¾t. Ch¾c ch¾n trong giai ®o¹n chËp ch÷ng b­íc vµo nghÒ cña mét sinh viªn x©y dùng, em kh«ng khái tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt do tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp vµ thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Em mong c¸c thÇy c« víi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm s½n cã cña m×nh sÏ gióp ®ì vµ chØ b¶o em trong hiÖn t¹i vµ c¶ t­¬ng lai s¾p tíi. Em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« ®· hÕt lßng chØ b¶o, d×u d¾t vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm ®å ¸n, ®Æ biÖt lµ thÇy h­íng dÉn Vâ M¹nh Tïng vµ thÇy Lª V¨n Tin. ChÝnh sù d¹y b¶o quÝ b¸u cña c¸c thÇy ®· gióp em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc míi mÎ bæ Ých, gióp em cã thªm nghÞ lùc vµ h¨ng h¸i ®Ó hoµn thµnh tèt ®å ¸n nµy. Hµ néi, 2 – 2001 Sinh viªn NguyÔn Anh Dòng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docmo dau.doc
 • doc~$TC.doc
 • tmp~WRL3697.tmp
 • dmpacadstk.dmp
 • docC2F3F~1.DOC
 • docD_kt.DOC
 • docKC.doc
 • docketcau.doc
 • xlsklt.xls
 • dwgnl.dwg
 • dwgnoiluc.dwg
 • dwgsodokhung.dwg
 • dwgTaitro~1.dwg
 • docTC.doc
 • xlstk.xls
 • docT-S-M.doc
 • xlsvk.xls