Tiểu luận Về Phù điêu

LỜI MỞ ĐẦU Bài tiểu luận trước đã cho ta thấy khá rõ nét về tượng tròn thì bài tiểu luận này sẽ mang đến những hiểu biết của em về một loại hình khác của điêu khắc. Đó là phù điêu. Và cũng không tách rời việc chứng minh điêu khắc là một bộ phận không thể tách rời của cuộc sống loài người nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng. Bài tiểu luận gồm 2 phần: Phần I: Sơ lược về phù điêu Phần II: Hình ảnh về phù điêu Bài tiểu luận của em còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được góp ý của thầy cô và các bạn.

pdf23 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Về Phù điêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L I M Đ UỜ Ở Ầ Bài ti u lu n tr c đã cho ta th y khá rõ nét v t ng tròn thì bài ti uể ậ ướ ấ ề ượ ể lu n này s mang đ n nh ng hi u bi t c a em v m t lo i hình khác c a điêuậ ẽ ế ữ ể ế ủ ề ộ ạ ủ kh c. Đó là phù điêu. Và cũng không tách r i vi c ch ng minh ắ ờ ệ ứ điêu kh c là m tắ ộ b ph n không th tách r i c a cu c s ng loài ng i nói chung và ngh thu tộ ậ ể ờ ủ ộ ố ườ ệ ậ t o hình nói riêng.ạ Bài ti u lu n g m 2 ph n:ể ậ ồ ầ Ph n I: S l c v phù điêuầ ơ ượ ề Ph n II: Hình nh v phù điêuầ ả ề Bài ti u lu n c a em còn nhi u sai sót. R t mong nh n đ c góp ý c aể ậ ủ ề ấ ậ ượ ủ th y cô và các b n.ầ ạ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Ph n I: S L C V PHÙ ĐIÊUầ Ơ ƯỢ Ề ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ I. Khaùi nieäm ñieâu khaéc:  Khaùi nieäm ñieâu khaéc cuûa ngöôøi phöông taây: Ñieâu khaéc laø moät ngaønh ngheä thuaät cuûa ngheä thuaät taïo hình, ñöôïc saùng taïo theo nguyeân taéc veà theå tích, hình khoái, vaät chaát trong khoâng gian ba chieàu vaø chòu söï chi phoái cuûa nhöõng quy luaät taïo hình.  Khaùi nieäm ñieâu khaéc cuûa ngöôøi Vieät nam: Töø “ñieâu khaéc” coù nguoàn goác Haùn-Vieät. “Ñieâu” laø chaïm khaéc, noùi roäng ra thì caùc loái chaïm troå thì goïi laø ñieâu. Laáy daïo vaïch vaøo vaät gì ñoù thì goïi laø khaéc. Nhö vaäy ñieâu khaéc coù nghóa laø duøng duïng cuï cöùng nhö kim loaïi (ñuïc, dao…) taùc ñoäng vaøo caùc chaát lieäu cöùng nhö ñaù, goã, xöông, ngaø voi taïo neân caùc taùc phaåm ngheä thuaät. Nhö vaäy khaùi nieäm veà ñieâu khaéc ôû ñaây cuõng baét nguoàn töø caùch thöùc taïo hình treân chaát lieäu. II. Caùc loaïi hình cuûa ñieâu khaéc:  Töôïng troøn  Phuø ñieâu III. Moái quan heä giöõa ñieâu khaéc vaø kieán truùc:  Trong suoát quaù trình phaùt trieån cuûa lòch söû loaøi ngöôøi, ñieâu khaéc vaø kieán truùc laø hai ngaønh ngheä thuaät taïo hình coù moái quan heä khaêng khít vôùi nhau: Ñieâu khaéc xuaát hieän ôû maët tieàn caùc toøa nhaø, trong caùc coâng vieân, ñaøi phun nöôùc, noäi thaát v.v… noù ñoùng vai troø trong kieán truùc nhö moät ngöôøi “ñeäm ñaøn” laøm taêng theâm tính thaåm myõ, taïo hình cho hình khoái kieán truùc. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ trong kieán truùc coå Ai Caäp, coå Hy Laïp, coå La Maõ, kieán truùc Phuïc höng…ôû caùc ñeàn ñaøi vaø chuøa mieáu ôû AÁn Ñoä, Trung Quoác, Vieät Nam vaø caùc nöôùc chaâu AÙ khaùc. Caùc coâng trình kieán truùc ôû ñaây ñöôïc ngheä thuaät ñieâu khaéc toâ ñieåm laøm taêng theâm caùc giaù trò tinh thaàn.  Ñieâu khaéc höôùng tôùi nhöõng giaù trò tinh thaàn, coøn kieán truùc gaén vôùi nhöõng giaù trò thöïc duïng, hay noùi moät caùch khaùc kieán truùc laø toå chöùc moâi tröôøng soáng cho con ngöôøi moät caùch thaåm myõ, noù quan taâm ñeán coâng naêng söû duïng, ñeán khoâng gian beân trong vaø caû khoâng gian beân ngoøai. Coøn ñieâu khaéc khoâng “söû duïng” beân trong böùc töôøng.Vaäy maø coù nhöõng coâng trình goïi laø kieán truùc hay ñieâu khaéc hieåu theo caùch naøo cuõng ñöôïc, nghóa laø khoâng coù ranh giôùi roõ raøng giöõa hai ngheä thuaät naøy. Ví duï quaàn theå Angkor Thom vaø Angkor Vat ôû Campuchia. Chuùng laø moät coâng trình ñieâu khaéc ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ ñaùõ kyø vó nhöng vì ñoù laø ñeàn neân laø kieán truùc. Hoaëc baûn thaân böùc töôïng laø moät ngoâi nhaø. Nhaø haøng Khuûng long ôû bang California (Myõ) laø moät ví duï. Coøn töôïng Nöõ thaàn töï do ôû New York laø moät coâng trình ñieâu khaéc nhöng ngöôøi ta söû duïng phaàn beân trong töôïng laøm moät baûo taøng vaø du khaùch coù theå leân taän ngoïn ñuoác ñeå ngaém nhìn phong caûnh. Böùc töôïng cao 93,50m. Böùc töôïng nhö moät ngoâi nhaø lôùn vaäy.  Moät trong nhöõng traøo löu cuûa kieán truùc hieän ñaïi nhöõng naêm cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX ñoù laø kieán truùc ñieâu khaéc. Kieán truùc ñieâu khaéc laø moät phöông thöùc bieåu hieän kieán truùc döïa treân ngoân ngöõ ñieâu khaéc vaø kieán truùc maø caùc kieán truùc sö ñaõ vaän duïng vaø theå hieän trong quaù trình saùng taùc, ví duï nhö nhaø thôø Sagrada Famillia, nhaø Mila,… cuûa kieán truùc sö Antonio Gandi, hay laø nhöõng coâng trình cuûa kieán truùc sö Le Corbusier vôùi nhöõng yù töôûng taïo hình maïnh meõ vôùi vaät lieäu beâ toâng coát theùp, oâng ñaõ khai thaùc hieäu quaû ngoân ngöõ ñieâu khaéc. Nhaø thôø Wallfahort ôû Ronchamp ñöôïc coi laø taùc phaåm tieâu bieåu cuûa oâng.  Kieán truùc ñieâu khaéc gaén chaët vôùi vieäc söû duïng vaät lieäu, khoâng phuï thuoäc vaøo heä thoáng hình hoïc, truïc ñònh vò hay söï caân ñoái… Kieán truùc ñieâu khaéc gaây aán töôïng töø hình khoái, töø khoâng gian vaø cuï theå hoùa yù töôûng trong toå chöùc khoâng gian, lieân keát beân trong beân ngoaøi, gaây caûm giaùc hoaønh traùng vaø toàn taïo trong khoâng gian. IV. Phù điêu: 1. Khái ni m:ệ Phuø ñieâu (Relief - Phaùp, coù nguoàn goác töø tieáng La tinh Relevo: laøm noåi leân) laø loaïi ñieâu khaéc ñöôïc theå hieän treân maët phaúng, coù söï gaén keát khaêng khít vôùi maët phaúng. Maët phaúng ñoùng vai troø laø neàn taûng cô baûn vaø laø phoâng neàn cuûa hình khoái taïo hình treân noù. Vôùi nhöõng ñieåm ñaëc thuø cuûa mình, phuø ñieâu laø moät loaïi hình quan troïng cuûa ñieâu khaéc. Tính coá höõu cuûa phuø ñieâu laø trieån khai boá cuïc treân maët phaúng, noù coù khaû naêng kieán taïo xa gaàn baèng caùc lôùp khoâng gian vaø taïo neân caùc aûo giaùc veà khoâng gian (khoâng gian aûo). Phuø ñieâu cho pheùp trieån khai nhöõng boá cuïc phöùc taïp nhö boá cuïc coù nhieàu lôùp nhaân vaät thaäm chí theå hieän nhöõng coâng trình kieán truùc vaø tranh phong caûnh. Phuø ñieâu khoâng nhöõng theå hieän nhöõng boá cuïc ôû töôøng, voøm maùi, ôû caùc ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ chi tieát kieán truùc, maø coøn ñöôïc saùng taùc nhö moät taùc phaåm ñoäc laäp ñeå tröng baøy. Döïa treân moái quan heä giöõa hình khoái vaø maët phaúng neàn ngöôøi ta phaân bieät ra phuø ñieâu khoeùt loõm ( khoái aâm) vaø phuø ñieâu noåi leân ( khoái döông). 2. Ngu n g c hình thành và phát tri n:ồ ố ể T th i s khai c a l ch s loài ng i, con ng i đã phát hi nừ ờ ơ ủ ị ử ườ ườ ệ m t cách ng u nhiên nh ng hình t a nh nh ng hoa văn r t đ p. H đãộ ẫ ữ ự ư ữ ấ ẹ ọ c m th , s d ng và sáng t o, phát tri n thành m t ngôn ng đ di nả ụ ử ụ ạ ể ộ ữ ể ễ t cái đ p. Đ u tiên đ n gi n ch hình nh c a thiên nhiên nh c cây,ả ẹ ầ ơ ả ỉ ả ủ ư ỏ hoa lá, chim thú, cá…đ c kh c v ch l i lên vách hang đ ng n i h trúượ ắ ạ ạ ộ ơ ọ ng . Theo s phát tri n c a xã h i loài ng i thì nh ng đ ng nét trangụ ự ể ủ ộ ườ ữ ườ trí đ c cách đi u, khái quát tr u t ng cao h n, có giá tr vượ ệ ừ ượ ơ ị ề ph ngươ di n l ch s và ngh thu t nh hoa văn trang trí trên tr ng đ ng Ng cệ ị ử ệ ậ ư ố ồ ọ Lũ Vi t Nam ta, r i vở ệ ồ ề sau, lo i hình trang trí này đ c t n t i vàạ ượ ồ ạ phát tri n mang đ m s c thái dân t c, th hi n các công trình nhể ậ ắ ộ ể ệ ở ư lăng m , đình, chùa…mà ch yộ ủ ếu là phù điêu v i hai ch t li u chính làớ ấ ệ g và đá.ỗ 3. Các th lo i phù điêu:ể ạ  Phuø ñieâu khoeùt loõm (en-creux- Latin): Phuø ñieâu khoeùt loõm ñöôïc khaéc goït treân maët phaúng thaønh nhöõng ñöôøng vieàn( contour-Anh). Noù xuaát hieän roäng raõi trong nhöõng coâng trình kieán truùc Ai Caäp coå ñaïi. Söï bieán theå cuûa phuø ñieâu laø phuø ñieâu aâm baûn, hay coøn ñöôïc söû duïng trong tranh khaéc chaïm. Moái quan heä aâm baûn ñoái nghòch laïi vôùi ñaép noåi .  Phuø ñieâu ñaép noåi: Phuø ñieâu ñaép noåi ñöôïc chia ra laøm hai loaïi: loaïi phuø ñieâu thaáp vaø phuø ñieâu cao. • Phuø ñieâu thaáp (Bas relief- Anh) : laø loaïi phuø ñieâu ñöôïc ñaët gaàn vôùi coâng chuùng thöôûng ngoïan. Ñoä daøy cuûa hình khoái taïo hình ñöôïc thu moûng laïi ít hôn ½ ñoä daøy thaät cuûa noù. Coù nhöõng loaïi phuø ñieâu cöïc moûng nhö ñoàng xu, kyû nieäm chöông ñoä daøy cuûa phuø ñieâu khoâng ñaùng keå, hình khoái ñöôïc saùng taïo chuû yeáu döïa vaøo hình hoïa vaø ñònh luaät vieãn caän. • Phuø ñieâu cao (High relief- Anh): laø loaïi ñieâu khaéc gaén vôùi maët phaúng neàn maø vaãn giöõ ñoä daøy töï ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ nhieân cuûa hình khoái; hoaëc ruùt goïn khoâng ñaùng keå. Loaïi phuø ñieâu naøy thöôøng gaén vôùi caùc coâng trình kieán truùc; tröôùc toøa nhaø, khaûi hoaøn moân. Do khoaûng caùch töø coâng chuùng thöôûng ngoïan ñeán taùc phaåm quaù xa, hoaëc ñeå haøi hoøa vôùi hình khoái kieán truùc, ngöôøi ta thöôøng choïn phuø ñieâu cao. 4. Đ c đi m c a phù điêu:ặ ể ủ Nếu t ng tròn là hình kh i đ c thượ ố ượ ể hi n trong không gian baệ chiều, hình kh iố th t thì hình kh i c a phù điêu di n tậ ố ủ ễ ả không gian ba chiều trên bề m t ph ng,ặ ẳ kh i không th t mà c m giác (kh i ăn gian),ố ậ ả ố và hình kh i giàu ch t trang trí.ố ấ B c c c a phù điêu đ c s p xố ụ ủ ượ ắ ếp b ng nh ng m ng hình cóằ ữ ả chính có ph trong m t m ng hình h c (b c c hình vuông, tròn, chụ ộ ả ọ ố ụ ữ nh t…)ậ Trong điêu kh c thì b c c có u đi m là th hi n đ c nhiắ ố ụ ư ể ể ệ ượ ều th trong đó nh núi non, sông bi n, c cây, hoa lá, sinh ho t xã h iứ ư ể ỏ ạ ộ (gi ng nh v m thu t). Còn t ng tròn thì b h n chố ư ẽ ỹ ậ ượ ị ạ ế về m t này.ặ Không gian trong phù điêu đ c di n t theo t ng l p, l p tr cượ ễ ả ừ ớ ớ ướ g n, l p sau xa và c theo th t nh v y.ở ầ ớ ở ứ ứ ự ư ậ 5. V t li u làm phù điêu:ậ ệ Có th làm v i các v t li u nh : G , đá, th ch cao, đ t nung,ể ớ ậ ệ ư ỗ ạ ấ ximăng, hay các kim lo i nh đ ng, nhôm, b c…Tuy nhiên c n l u ýạ ư ồ ạ ầ ư đến hai yếu t sau: Ch n ch t li u phù h p v i b c c, n i dung.ố ọ ấ ệ ợ ớ ố ụ ộ Ch n v t li u bọ ậ ệ ền v ng, ch u đ c m a n ng và th i gian nữ ị ượ ư ắ ờ ếu làm phù điêu đ ngoài tr i.ể ờ 6. Söï khaùc bieät giöõa töôïng troøn vaø phuø ñieâu : Loaïi hình cuûa ñieâu khaéc thay ñoåi phuï thuoäc vaøo moái quan heä vôùi khoâng gian ba chieàu: tröôøng hôïp naøy laø töôïng troøn, hoaëc phuï thuoäc vaøo ñoä daøy moûng cuûa chieàu saâu : ñoù laø phuø ñieâu. Nhaø ñieâu khaéc khi saùng taùc pho töôïng phaûi tính toaùn sao cho khi ñi quanh taùc phaåm cuûa mình, coâng chuùng thöôûng ngoaïn coù theå caûm nhaän ñöôïc caùi ñeïp töø nhieàu goùc nhìn khaùc nhau.. Phuø ñieâu khaùc vôùi töôïng troøn ôû choã: hình khoái ñöôïc thu laïi vaø saép xeáp treân moät neàn phaúng, hình khoái taïo hình gaén lieàn vôùi maët phaúng (keå caû khoái loài hoaëc loõm). Thaäm chí coù nhöõng taùc phaåm phuø ñieâu cao hình khoái taùch baät leân khoûi maët phaúng, ñoä daøy cuûa hình khoái vaãn toaøn veïn, nhöng maët phaúng cuûa phoâng giôùi haïn maët sau cuûa taùc phaåm. Ñaây ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ laø theå loaïi ñieâu khaéc maø coâng chuùng thöôûng ngoaïn chæ coù theå xem ñöôïc töø phía ñaèng tröôùc. 7. Cách b c c phù điêu:ố ụ Phù điêu trong điêu kh c gi ng nh trang trí trong v m thu t.ắ ố ư ẽ ỹ ậ Vì thế khi b c c đòi h i ph i có s nh p nhàng vố ụ ỏ ả ự ị ề đ ng nét, phongườ phú về hình kh i. Ph i có m ng chính, m ng ph , đ ng th i chú ý cácố ả ả ả ụ ồ ờ m ng đ c, m ng tr ng và cách di n t đ ng nét sao cho th t trangả ặ ả ố ễ ả ườ ậ trí. Nếu b c c phù điêu toàn nh ng m ng đ c, không có m ng tr ngố ụ ữ ả ặ ả ố thì phù điêu tr nên t c, bí r t khó ch u. Do đó, các m ng tr ng, m ngở ứ ấ ị ả ố ả đ c nói trên ph i b trí sao cho v a v n, cân đ i, không b tr ng hay bặ ả ố ừ ặ ố ị ố ị l m đ m, v n v t. B c c phù điêu có u đi m mà b c c t ng trònố ố ụ ặ ố ụ ư ể ố ụ ượ không th di n t đ c, ví d nh phong c nh.ể ễ ả ượ ụ ư ả ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Ph n II: HÌNH NH V PHÙ ĐIÊU ầ Ả Ề ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ PHÙ ĐIÊU SÁNG TÁC V Đ TÀI CHI N Đ UỀ Ề Ế Ấ Tên tác ph mẩ C m phù điêu kh c h a hình nh đ u tranh kiên c ng c aụ ắ ọ ả ấ ườ ủ quân và dân Đ m D i trong th i kỳ ch ng Mầ ơ ờ ố ỹ V tríị Bên b sông Đ m t i trung tâm th tr n Đ m D i, C n Gi ,ờ ầ ạ ị ấ ầ ơ ầ ờ Cà Mau Năm hoàn thành 2010 Tác giả H a sĩ Lê Công U nọ ẩ Ch t li uấ ệ Bê tông N i dung th hi nộ ể ệ M t tr c th hi n hình nh l c l ng du kích đ a ph ngặ ướ ể ệ ả ự ượ ị ươ quân Đ m D i bao vây đánh l n Chi khu Đ m D i vào mùaầ ơ ấ ầ ơ khô năm 1966. Nhân v t tiêu bi u trên phù điêu là n du kíchậ ể ữ D ng Th C m Vân bám chi n hào v i bi t tài b n t aươ ị ẩ ế ớ ệ ắ ỉ xuyên táo. M t sau b c phù điêu là cu c đ u tranh tr c di nặ ứ ộ ấ ự ệ c a Đ i quân tóc dài t i Chi khu Đ m D i. Nhân v t chính làủ ộ ạ ầ ơ ậ ng i ph n tay không Tô Th T đã dũng c m lao lên ch nườ ụ ữ ị ẻ ả ặ nòng súng c a quân thù đang b n vào bà con đ u tranh đòiủ ắ ấ công lý. M t vài s li uộ ố ệ M i b c phù điêu có chi u dài 12m, cao 7m.ỗ ứ ề ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Phù điêu đ i c nhạ ả V tríị đ i D1, ph ng M ng Thanh, Tân Thanh, thành ph Đi n Biênồ ườ ườ ố ệ Ph .ủ Năm b t đ uắ ầ 10/2007 Hoàn thành 5/5/2009 Nhà điêu kh cắ Nhóm h a sĩ điêu kh c thu c Công ty M thu t và Th ng m iọ ắ ộ ỹ ậ ươ ạ Hà N i ch đ o th c hi n. Ph n t c, ch tác b ng đá xanh Thanhộ ỉ ạ ự ệ ầ ạ ế ằ Hóa do các ngh nhân làng ngh truy n th ng Ninh Vân, Hoa L ,ệ ề ề ố ư Ninh Bình thu c Công ty TNHH Hùng Lâm th c hi n.ộ ự ệ Ch t li uấ ệ Đá xanh, bê tông c t thépố N i dung thộ ể hi nệ B c phù điêu g m 4 ch ng, ch ng I: quy t đ nh m chi n d ch;ứ ồ ươ ươ ế ị ở ế ị ch ng 2: chu n b cho chi n d ch; ch ng 3: nh ng tr n đánhươ ẩ ị ế ị ươ ữ ậ l n trong chi n d ch; ch ng 4: khúc kh i hoàn ca sau th ng l i.ớ ế ị ươ ả ắ ợ Nh ng hình nh th hi n trên phù điêu đã ghi l i m c son l ch sữ ả ể ệ ạ ố ị ử "l ng l y năm châu, ch n đ ng đ a c u", đ ng th i tái hi n rõ tinhừ ẫ ấ ộ ị ầ ồ ờ ệ th n, ý chí quy t tâm c a quân và dân Vi t Nam trong chi n d chầ ế ủ ệ ế ị Đi n Biên Ph .ệ ủ M t vài s li uộ ố ệ B c phù điêu có di n tích trên 430m2, n ng 306 t n, đ c ghépứ ệ ặ ấ ượ b i 193 c u ki n (phi n đá), dài 58,5m, cao bình quân 6,5m, đ yở ấ ệ ế ầ 0,3m, làm t 113m3 đá xanh Thanh Hóa. Toàn b b c phù điêuừ ộ ứ đ c l p ghép trên t ng bê tông c t thép có kích th c dài 56m,ượ ắ ườ ố ướ cao 6,7m, d y 0,5m.ầ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Phù điêu bên c nh t ng Tr n Qu c Tu nạ ượ ầ ố ấ Khánh thành 10/1998 Ch t li uấ ệ Đ t nungấ N i dung thộ ể hi nệ Trên t m phù điêu này di n t l i cu c kháng chi n ch ngấ ễ ả ạ ộ ế ố Nguyên Mông hào hùng, v i nh ng hình nh đi vào s sách: h iớ ữ ả ử ộ ngh Bình Than, Tr n Qu c To n bóp nát qu cam; h i ngh Diênị ầ ố ả ả ộ ị H ng, ng i lính kh c vào cánh tay ch Sát Thát, truy n H chồ ườ ắ ữ ề ị t ng sĩ... cho đ n ngày kh i hoàn.ướ ế ả ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Hà N i mùa đông – 1946ộ V tríị Ch Đ ng Xuân, TP. Hà N iợ ồ ộ Hoàn thành 19/12/2010 Nhà điêu kh cắ Nguy n Chi Lăng và Nguy n Th H iễ ễ ế ộ Ch t li uấ ệ Đ ng li n kh iồ ề ố N i dung thộ ể hi nệ M t tr c c a t m phù điêu là nh ng hình nh chi n sĩ c m t quânặ ướ ủ ấ ữ ả ế ả ử c m bom ba càng, anh b đ i c m súng, công nhân và ph n th đô,ầ ộ ộ ầ ụ ữ ủ th hi n ý t ng nhân dân và l c l ng vũ trang cùng sát cánh bênể ệ ưở ự ượ nhau chi n đ u b o v th đô. Trên n n là nh ng mái nhà c a phế ấ ả ệ ủ ề ữ ủ ố c lô xô, hình dáng ch Đ ng Xuân, Ô Quan Ch ng.ổ ợ ồ ưở M t vài s li uộ ố ệ T m phù điêu hình kh i h p đ c đúc t i làng đúc đ ng Ngũ Xá, caoấ ố ộ ượ ạ ồ 4,5 m, r ng 4,5 m, dày 80-1 m, n ng h n 7 t nộ ặ ơ ấ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ PHÙ ĐIÊU TR NG BÀY TRONG CÁC B O TÀNGƯ Ả Tên tác ph mẩ Kh i nghĩa Hai Bà Tr ng (Năm 40-43 sau công nguyên) ở ư V tríị B o tàngả Ch t li uấ ệ Gò đ ngồ N i dung thộ ể hi nệ B c phù điêu miêu t Hai Bà Tr ng c i voi cùng quânứ ả ư ưỡ lính ào t t n công vào các tr s , thành c a nhà Đôngạ ấ ị ở ủ Hán. ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Lá đề V tríị Năm sáng tác Tri u Lý, năm 1057ề Ch t li uấ ệ Đá N i tìm th yơ ấ Ph t Tích, Tiên Du, B c Ninhậ ắ N i dung th hi nộ ể ệ M t m t trang trí n i hai r ng giun ki u th t túi u n l n theo hìnhộ ặ ổ ồ ể ắ ố ượ lá đ trên n n hoa dây tay m p, rìa c nh hình xo n móc. Màu vàng.ề ề ướ ạ ắ M t vài s li uộ ố ệ Cao: 26cm, r ng:31cmộ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Vũ n qu n khănữ ấ V tríị B o t n Vi n B o tàng L ch s Thành ph H Chí Minh, TP.HCMả ồ ở ệ ả ị ử ố ồ Năm sáng tác Th k 10ế ỉ Ch t li uấ ệ Đá N i tìm th yơ ấ Trà Ki u, Qu ng Namệ ả M t vài s li uộ ố ệ Cao: 78cm ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Th n Vishnu ng i trên r n th n Ananta cu n trònầ ồ ắ ầ ố V tríị B o t n Vi n B o tàng L ch s Đà N ng, TP. Đàả ồ ở ệ ả ị ử ẵ N ngẵ Ch t li uấ ệ Đá N i tìm th yơ ấ Trà Ki u, Qu ng Namệ ả M t vài sộ ố li uệ Cao: 125cm ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ Phù điêu Shiva V tríị B o t n Vi n B o tàng L ch s Đà N ng, TP. Đà N ngả ồ ở ệ ả ị ử ẵ ẵ Niên đ iạ Th k VII-VIIIế ỉ Ch t li uấ ệ Sa th chạ N i tìm th yơ ấ Phong L - Qu ng Namệ ả N i dung th hiộ ể ệ Phù điêu th hi n th n Shiva đang múa, có các nh c công ch i đàn vàể ệ ầ ạ ơ nh ng v th n khác đang chiêm bái đi u múa c a th n. tác ph mữ ị ầ ệ ủ ầ Ở ẩ này th n Shiva có m i sáu cánh tay, hai cánh tay chính cùng v i thânầ ườ ớ hình t o nên m t t th m m m i, uy n chuy n c a đi u múa. Cácạ ộ ư ế ề ạ ể ể ủ ệ bàn tay ph đ u t o th gi ng nhau, ngón tay tr g p l i ch m nhụ ề ạ ế ố ỏ ậ ạ ạ ẹ vào ngón tay cái, các ngón tay còn l i du i th ng ra. Các cánh tay cũngạ ỗ ẳ x p liên t c nhau t o thành m t vòng quay tròn chung quanh th n.ế ụ ạ ộ ầ Cánh tay ph i và hai c chân đeo vòng r n.ả ổ ắ M t vài s li uộ ố ệ Kích th c:90cm x 141 cm x 13 cmướ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ Tên tác ph mẩ T ng nũ th n Mahisamandhiượ ầ V tríị B o t n ả ồ ở B o tàng Dân t c h c V ng qu c Bả ộ ọ ươ ố ỉ Ch t li uấ ệ Đá M t vài thông tinộ Hi n v t này đã đ c t nh Bình Đ nh đ ngh công nh n là b o v tệ ậ ượ ỉ ị ề ị ậ ả ậ qu c gia. Năm 2005 nó đã đ c Nhà n c Vi t Nam cho B o tàngố ượ ướ ệ ả Dân t c h c V ng qu c B m n đ tr ng bàyộ ọ ươ ố ỉ ượ ể ư Tên tác ph mẩ N th nữ ầ Sarasvati V tríị B o tàng Bình Đ nhả ị Ch t li uấ ệ Đá ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ M t vài thông tinộ Tính n c a th n Brahmaữ ủ ầ - 3 đ u, m t tay c m hoa senầ ộ ầ ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ L I K TỜ Ế Bài vi t còn s sài và không th tránh kh i sai sót, kính mong quý th yế ơ ể ỏ ầ cô góp ý đ em hoàn thi n h n ki n th c c a mình.ể ệ ơ ế ứ ủ Em xin chân thành c m n quý th y cô đã theo dõi bài ti u lu n c aả ơ ầ ể ậ ủ em. TÀI LI U THAM KH OỆ Ả Website: ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ M C L CỤ Ụ Trang L I M Đ UỜ Ở Ầ Ph n I: S L C V PHÙ ĐIÊUầ Ơ ƯỢ Ề 3 Ph n II: HÌNH NH V PHÙ ĐIÊUầ Ả Ề 9  PHÙ ĐIÊU SÁNG TÁC V Đ TÀI CHI N Đ UỀ Ề Ế Ấ 10  PHÙ ĐIÊU TR NG BÀY TRONG CÁC B O TÀNG Ư Ả 19 L I K T Ờ Ế 21 ĐIÊU KH C – Ph n II: Phù điêuẮ ầ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbia_huyen_4324.pdf
Tài liệu liên quan