Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ xuất bản phẩm ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay

Kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đầu tư công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hoá xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục và không ngừng phát triển. Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất bản phẩm nói riêng. Hiện nay trong kinh doanh xuất bản phẩm có nhiều thành phần, lực lượng tham gia tạo nên một thị trường xuất bản phẩm đa dạng và phong phú. Điều này góp phần đáng kể vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhân dân và ra thế giới. Nền kinh tế thị trường đảm bảo sự tồn tại và phát triển cho doanh nghiệp tổ chức kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp tổ chức kinh doanh làm ăn kém hiệu quả sẽ bị đào thải. Do đó để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh nói chung, kinh doanh xuất bản phẩm nói riêng phải có một quá trình phấn đấu nỗ lực để tìm ra hướng đi thích hợp cho mình. Quá trình đó là việc nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp để tiêu thụ XBP, vì vậy nghệ thuật bán XBP ra đời như một công cụ hữu hiệu hỗ trợ hoạt động tiêu thụ XBP phát triển. Bán XBP là khâu nghiệp vụ cuối cùng nhưng lại tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó việc sử dụng nghệ thuật bán XBP như thế nào để bán được nhanh nhất, nhiều nhất, bán đúng đối tượng nhất là vấn đề bức xúc của các doanh nghiệp hiện nay. Với ý nghĩa đó, em chọn chuyên đề nghiên cứu của mình là: “Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay”. Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về nghệ thuật tiêu thụ XBP và ý nghĩa của nó đối với công ty PHS Hà Nội hiện nay. Chương II: Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty PHS Hà Nội hiện nay. Chương III: Nhận xét chung và những thành tựu đã đạt được trong việc sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP hiện nay.

doc18 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 20/09/2013 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ xuất bản phẩm ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh ®Çu t­ c«ng søc vµ tiÒn cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thµnh phÇn, lùc l­îng tham gia t¹o nªn mét thÞ tr­êng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong nh©n d©n vµ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®µo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra h­íng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh­ mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lµ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nh­ng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh­ thÕ nµo ®Ó b¸n ®­îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t­îng nhÊt lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lµ: “T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hµnh s¸ch Hµ Néi hiÖn nay”. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay. Ch­¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay. Ch­¬ng III: NhËn xÐt chung vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay. Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hµ néi hiÖn nay. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo n¨m 1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së Ph¸t hµnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngµy 14/6/1960 ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch (PHS) Hµ Néi. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho ®Õn nay C«ng ty PHS Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin Thµnh phè Hµ Néi, lµ ®¬n vÞ qu¶n lý kinh doanh chuyªn ngµnh PHS, cã trô së chÝnh t¹i 34 Trµng TiÒn. C«ng ty PHS Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh PHS. M¸c nãi: “Con ng­êi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi” vµ ë gãc ®é nµo ®ã C«ng ty PHS Hµ Néi còng nh­ vËy. Bëi v× qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty lu«n diÔn ra c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng vµ bao trïm lªn nã lµ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña Thñ ®« Hµ Néi nãi riªng. Thñ ®« Hµ Néi víi diÖn tÝch gÇn 1000 km2 lµ thµnh phè cã mËt ®é d©n sè ®«ng vµ cã vÞ trÝ chiÕn l­îc rÊt quan träng. NghÞ quyÕt 08 cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø V ®· kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m ®Çu n·o vÒ chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - khoa häc kü thuËt, ®ång thêi lµ trung t©m lín vÒ kinh tÕ vµ giao dÞch quèc tÕ trong c¶ n­íc. Do ®ã, Hµ Néi rÊt vinh dù lµ n¬i diÔn ra nhiÒu cuéc giao l­u gi÷a c¸c Nguyªn thñ Quèc gia cña n­íc b¹n víi n­íc ta. Víi vÞ trÝ vµ vai trß quan träng nh­ vËy, Hµ Néi lu«n ®­îc Nhµ n­íc chó träng ®Çu t­ trªn mäi lÜnh vùc. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. Hµ Néi víi ph­¬ng ch©m x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc nh­ hiÖn nay th× ch¾c ch¾n viÖc mua xuÊt b¶n phÈm phôc vô cho gi¸o dôc lµ rÊt cÇn thiÕt. 1. NghÖ thuËt b¸n XBP trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. B¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ kh©u cuèi cïng nh­ng l¹i cã vai trß v« cïng quan träng trong kinh doanh XBP. B¸n XBP chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ cho hµng ho¸ XBP tõ hµng sang tiÒn, chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ XBP tõ tay ng­êi b¸n sang tay ng­êi mua. KÕt thóc qu¸ tr×nh nµy, ng­êi mua cã ®­îc XBP, ng­êi b¸n sÏ cã ®­îc tiÒn t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ã. Kinh doanh XBP lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï, b¶n chÊt ®Ých thùc cña ho¹t ®éng kinh doanh XBP trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ ph¶i thùc hiÖn song song hai môc tiªu: kinh tÕ vµ x· héi. Tuy nhiªn hai môc tiªu nµy cã sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Trªn ph¹m vi x· héi: Kinh doanh XBP lÊy môc tiªu chÝnh trÞ, x· héi lµm t«n chØ vµ môc ®Ých ®Þnh h­íng cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ. Cßn xÐt trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp, môc tiªu kinh tÕ ®ãng vai trß lµ ®éng lùc, lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ – x· héi. Nh­ vËy nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®Æc tr­ng riªng cã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, kinh doanh XBP nãi riªng thay ®æi h¼n vÒ b¶n chÊt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi tÝnh ­u viÖt cña nã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh XBP trë nªn s«i ®éng vµ kh«ng ngõng th«ng qua sè l­îng hµng ho¸ ®­a vµo thÞ tr­êng nhiÒu h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu XBP ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó cña kh¸ch hµng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ chÝnh lµ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ, hµng ho¸ XBP chØ b¸n ®­îc khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ng­êi b¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. KÕt thóc b¸n hµng ng­êi mua nhËn ®­îc XBP mµ m×nh mong muèn, ng­êi b¸n sÏ cã tiÒn t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña XBP ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc phæ biÕn tri thøc cho nhiÒu ng­êi trªn mäi vïng l·nh thæ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh XBP nãi riªng lµ lµm thÕ nµo ®Ó hµng ho¸ cña m×nh b¸n ®­îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t­îng nhÊt. Muèn vËy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c«ng cô thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã mét lo¹t c¸c häc thuyÕt kinh tÕ víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn vÒ kinh doanh nãi chung vµ nghÖ thuËt b¸n hµng nãi riªng ®· ra ®êi. NghÖ thuËt b¸n hµng ®· trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc hç trî trong viÖc b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Trong sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá lµ sù ®ãng gãp cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch. 2. ý nghÜa cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ®èi víi c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. ViÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cã ý nghÜa v« cïng quan träng bëi v× cã lµm tèt kh©u nµy th× ho¹t ®éng b¸n XBP míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp cÇn sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP. NghÖ thuËt b¸n XBP ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp kinh doanh XBP. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Ngoµi sö dông nghÖ thuËt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó giíi thiÖu – tuyªn truyÒn XBP v× ®iÒu ®ã sÏ hç trî tÝch cùc cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ x· héi. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng nhê thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc kinh doanh phï hîp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o ra mét søc m¹nh khæng lå lµm cho tiÕn tr×nh ®i lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc thuËn lîi. V× vËy, doanh nghiÖp kinh doanh XBP cÇn cã nhËn thøc ®óng vÒ vai trß ý nghÜa cña viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn XBP cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo hµng ho¸ XBP, vÞ trÝ cña hµng ho¸ XBP trªn thÞ tr­êng gi¸ trÞ sö dông kh¶ n¨ng b¸n, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh doanh. Kinh doanh XBP lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nªn viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ lµ tÊt yÕu song song víi hiÖu qu¶ x· héi. Bëi v× kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. ViÖc ¸p dông ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch gãp phÇn thóc ®Èy, hç trî cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Hµng ho¸ XBP qua giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ trë lªn hÊp dÉn h¬n v× kh¸ch hµng sÏ cã Ên t­îng, n¶y sinh nhu cÇu vµ cÇu XBP. V× vËy XBP sÏ b¸n ®­îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ b¸n ®óng ®èi t­îng. Ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn cho C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. CH¦¥NG II T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty phs hµ néi hiÖn nay. NhËn thøc s©u s¾c vÒ sù tÊt yÕu cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty PHS Hµ Néi trong nhiÒu n¨m nay ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh­ mét c«ng cô ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng cña m×nh. Trong ®ã ®Æc biÖt sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn tiªu thô mang tÝnh nghÖ thuËt cao nh­: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, giao tiÕp øng xö vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh­: Héi chî – TriÓn l·m; tô ®iÓm ®­êng phè;dÞch vô: b­u ®iÖn, fax, internet v.v… 1. Qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh : Qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh cã thÓ truyÒn tin ®Õn mäi n¬i, mäi thÝnh gi¶.Tû lÖ c«ng chóng tiÕp nhËn th«ng tin cao nhÊt lµ ë n«ng th«n. Tuy nhiªn h¹n chÕ cña ph­¬ng tiÖn nµy kh«ng cã tÝnh l©u bÒn vµ dÔ bÞ ng­êi nghe bá qua hoÆc thiÕu tËp trung do t¸c ®éng cña m«i tr­êng xung quanh. HiÖn nay, c¸c DN th­¬ng m¹i sö dông kho¶ng 59 ®µi ph¸t thanh c¸c tØnh, thµnh phè vµ 2228 ®µi ph¸t thanh huyªn, thÞ trÊn. §µi tiÕng nãi ViÖt Nam lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã thÓ truyÒn th«ng tin ®Õn 70% d©n sè cña c¶ n­íc vµ thÕ giíi. Ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o tõ 4 kªnh ph¸t thanh chÝnh : 2 kªnh AM, 1 kªnh FM vµ 1 kªnh SW. Trong ®ã cã kªnh ph¸t thanh b»ng 13 tiÕng thø tiÕng trªn thÕ giíi, SW ph¸t sang 24/24 h trong ngµy. Lîi thÕ cña kªnh nµy lµ ph¸t ®­îc ®i xa. HiÖn nay, kªnh nµy ®Õn ®­îc víi ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ nghe ®µi ë mäi løa tuæi, mäi tÇng líp trªn mäi khu vùc kh¸c nhau kÓ c¶ vïng nói vµ h¶i ®¶o. §Æc biÖt lµ ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp XBP t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thªm ®èi t¸c, b¹n hµng. BiÓu 1 : Gi¸ qu¶ng c¸o 1 phót trªn mét sè ®µi ph¸t thanh lín cña c¶ n­íc nh­ sau : TT Gi¸ cho DN trong n­íc (®ång ) Gi¸ cho DN liªn doanh Gi¸ cho DN n­íc ngoµi §µi ph¸t thanh 1 600.000 - 800.000 80 - 60 U SD 120-240usd TP.HCM 2 300.000 60.000 ® 150 usd TiÕng nãi VN 3 50.000-80.000 200.000-300.000 ® CÇn Th¬ 4 20.000-30.000 40.000-60.000 ® 60.000-100.000 ® H¶i Phßng 5 150.000 200.000 ® 250.000-300.000® QN-DN Nguån: B¸o gi¸ cña c¸c ®µi ph¸t thanh TP.HCM, CÇn Th¬, TiÕng nãi ViÖt Nam, H¶I Phßng. Qua biÓu trªn cho thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh t­¬ng ®èi cao. Trong ®ã qu¶ng c¸o t¹i mét sè ®µi ph¸t thanh lín nh­: TP.HCM, TiÕng nãi ViÖt Nam víi gi¸ cao nhÊt, møc ®é phÝ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp n­íc ngoµi cã sù kh¸c biÖt. MÆc dï cã gi¸ qu¶ng c¸o cao h¬n so víi mét sè ®µi ph¸t thanh nh­: CÇn Th¬, H¶i Phßng.. nh­ng qu¶ng c¸o trªn hai ®µi ph¸t thanh vÉn thu hót ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp tham gia do ®èi t­îng thÝnh gi¶ lín. MÆc dï Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh cho doanh nghiÖp trong n­íc so víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Song víi møc chi phÝ ®Ó chi th­êng xuyªn cho qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp XBP ®Æc biÖt lµ c«ng ty PHS Hµ néi lµ rÊt khã kh¨n. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty PHS Hµ Néi ®· t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho riªng m×nh ®Ó khai th¸c tÝnh lîi thÕ ®èi víi ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nµy. C«ng ty ®· tËn dông chuyªn môc ®äc truyÖn ®ªm khuya ph¸t sang FM cña §µi tiÕng nãi VN ®Ó qu¶ng c¸o s¸ch, chñ yÕu lµ c¸c s¸ch vÒ v¨n häc cã ®Ò cËp nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong cuéc sèng hiÖn nay. VÝ dô t¸c phÈm:”Cuéc ®êi dµi l¾m” liªn kÕt víi NXB Héi nhµ v¨n ®· ®­îc xuÊt hiÖn trong chuyªn môc ®äc truyÖn ®ªm khuya. Th«ng qua c¸c c©u chuyÖn b¹n ®äc sÏ ®­îc giíi thiÖu vÒ néi dung cña cuèn truyÖn, ®Þa chØ t×m mua cuèn s¸ch ®ã. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tËn dông c¸c môc ®iÓm tin vÒ ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®Ó qu¶ng c¸o XBP th«ng qua viÖc giíi thiÖu XBP míi cã. HiÖn nay, qu¶ng c¸o XBP trªn ®µi ph¸t thanh cña c«ng ty ch­a ®­îc phæ biÕn, ®iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Hµng ho¸ XBP lµ hµng ho¸ ®Æc thï, nã kh¸c víi c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng. V× vËy viÖc qu¶ng c¸o XBP kh«ng thÓ qu¶ng c¸o phót chèc trªn ®µi nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c. Song qua nh÷ng cuèn s¸ch ®­îc giíi thiÖu trªn ®µi ®· gãp phÇn lµm t¨ng l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh: §Ó thu hót kh¸ch hµng, c«ng ty PHS Hµ Néi cßn tËn dông thÕ m¹nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. TruyÒn h×nh lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn t¶i th«ng tin tèt, hÊp dÉn nhÊt vµ s©u réng ®Õn víi nhiÒu kh¸ch hµng. §iÓm m¹nh cña truyÒn h×nh lµ cã kh¶ n¨ng g©y ®­îc sù chó ý cho mäi ®èi t­îng, løa tuæi, nh÷ng ng­êi cã thu nhËp nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. TruyÒn h×nh cã kh¶ n¨ng biÓu ®¹t ý t­ëng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o mét c¸ch hoµn h¶o nhÊt v× truyÒn h×nh kÕt hîp c¶ ©m thanh lÉn h×nh ¶nh, ng«n tõ trong qu¶ng c¸o. Do ®ã, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh sÏ cã nhiÒu lîi thÕ cho c«ng ty PHS Hµ Néi. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, nhiÒu lóc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty PHS Hµ Néi. Qua biÓu trªn cho thÊy: Gi¸ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, møc ®é phÝ cã kh¸c nhau cña thêi gian kh¸c nhau trong tuÇn vµ trong ngµy. §Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc qu¶ng c¸o, ®µi truyÒn h×nh Hµ Néi ®· gi¶m mét phÇn lín kinh phÝ qu¶ng c¸o so víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Song møc gi¸ trªn vÉn lµ cao so víi c«ng ty PHS Hµ Néi. V× thÕ mµ nhiÒu n¨m nay viÖc qu¶ng c¸o XBP trªn truyÒn h×nh ®­îc thùc hiÖn kh«ng nhiÒu ë c«ng ty PHS Hµ Néi. Do ®ã, hÇu hÕt c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o XBP cña c«ng ty ®Òu ph¶i sö dông d­íi h×nh thøc lµm phãng sù. V× XBP lµ hµng ho¸ ®Æc thï nªn con ng­êi ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh sö dông vµ biÕn nh÷ng tri thøc XBP thµnh nh÷ng hµnh vi trong ®êi sèng th× míi thÊy ®­îc gi¸ trÞ sö dông cña nã. V× vËy nÕu thùc hiÖn viÖc qu¶ng cao XBP trªn truyÒn h×nh theo qu¶ng c¸o th­¬ng m¹i th× sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nh÷ng t¸c phÈm qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh th«ng qua phãng sù nh­:”Tõ ®iÓn tªn riªng thÕ giíi”;”Nh÷ng ph­¬ng thuèc bÝ truyÒn”. Th«ng qua ch­¬ng tr×nh nµy, c«ng ty PHS Hµ Néi cã thÓ giíi thiÖu tíi c«ng chóng vÒ nh÷ng t¸c gi¶, t¸c phÈm. Tõ ®ã XBP ®­îc qu¶ng c¸o s©u réng. 3.Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vµ t¹p chÝ: Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vµ t¹p chÝ lµ ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng kh«ng kÐm so víi c¸c ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o kh¸c. Bëi lÏ, b¸o chÝ lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. §äc b¸o ®· trë thµnh nhu cÇu hµng ngµy cña ng­êi d©n ®« thÞ. Phô n÷ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng b¸o gia ®×nh, ng­êi ®Ñp.. Nam giíi quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn lÜnh vùc ®iÖn tö.. Sè l­îng ®éc gi¶ cña b¸o ngµy cµng ph¸t triÓn do kinh tÕ ph¸t triÓn vµ tr×nh ®é d©n trÝ cao. Qu¶ng c¸o b»ng t¹p chÝ võa cã kh¶ n¨ng lùa chän-cung cÊp th«ng tin réng r·i vµ võa cã tÝnh toµn quèc-võa cã tÝnh ®Þa ph­¬ng. §iÒu nµy ®· t¹o ra ­u thÕ cho viÖc tuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸o XBP. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o vµ t¹p chÝ lµ rÊt kh¸c nhau. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ ë ViÖt Nam lµ t­¬ng ®èi rÎ so víi gi¸ qu¶ng c¸o cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Gi¸ qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam cã thÓ tham kh¶o qua biÓu gi¸ cña mét sè b¸o nh­ sau: BiÓu 2 : Gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mµu cña mét sè tê b¸o ë ViÖt Nam n¨m 1998. STT Tªn b¸o TÇn xuÊt Ph¸t hµnh Sè l­îng Ph¸t hµnh Gi¸ trang trong gi÷a Gi¸ trang b×a 1 DiÔn ®µm DN B¸o tuÇn 50.000 2.5 2.5 2 Nh©n d©n B¸o ngµy 300.000 15.0 15.0 3 Thanh minh B¸o ngµy 150.000 10.0 14.0 4 Tuæi trÎ B¸o tuÇn 175.000 19.5 19.9 5 Lao ®éng B¸o ngµy 80.000 22.0 24.0 ( Nguån: c¸c toµ so¹n b¸o ) Qua biÓu trªn cho ta thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mµu cña c¸c b¸o lµ kh¸c nhau. Víi møc c¸o qu¶ng c¸o trªn, qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ so víi truyÒn h×nh lµ rÎ h¬n. Còng v× vËy mµ qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp ­a chuéng. MÆc dï gi¸ qu¶ng c¸o nh­ vËy nh­ng ®Ó qu¶ng c¸o trªn b¸o , t¹p chÝ th× c«ng ty PHS Hµ Néi còng ph¶I bá ra mét kho¶ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Do vËy viÖc lùa chän vµ nghiªn cøu qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao mµ chi phÝ thÊp lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay cña c«ng ty PHS Hµ Néi. HiÖn nay XBP mµ c«ng ty PHS Hµ Néi kinh doanh rÊt phong phó víi nhiÒu lÜnh vùc tri thøc kh¸c nhau. Tuú theo lÜnh vùc tri thøc mµ c«ng ty lùa chän nh÷ng b¸o, t¹p chÝ ®Ó qu¶ng c¸o cho phï hîp. VÝ dô: a. §èi víi s¸ch thiÕu nhi: C«ng ty th­êng qu¶ng c¸o trªn b¸o Nhi §ång,ThiÕu Niªn TiÒn Phong. Hoa Häc Trß. ViÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o nµy sÏ thu hót ®­îc mét l­îng ®éc gi¶ rÊt lín. HiÖn nay, h­ëng øng ®ît ph¸t ®éng cña Nhµ n­íc vÒ”Th¸ng Hµnh §éng V× TrÎ Th¬” , c«ng ty PHS Hµ Néi ®· qu¶ng c¸o Tñ S¸ch Hoa Hång trªn b¸o ThiÕu Niªn vµ ®­îc c¸c em häc sinh, c¸c bËc phô huynh h­ëng øng nhiÖt t×nh. NhiÒu ®¬n vÞ tr­êng häc ®· ®¨ng ký mua s¸ch nµy ®Ó lµm quµ tÆng cho c¸c em häc sinh. b. §èi víi s¸ch v¨n ho¸-x· héi: C«ng ty PHS Hµ Néi th­êng lùa chän qu¶ng c¸o c¸c s¸ch nµy trªn b¸o V¨n Ho¸. ViÖc qu¶ng c¸o nµy ®· thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®éc gi¶ quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi c. §èi víi nh÷ng s¸ch xuÊt b¶n ®Þnh kú dÓ tuyªn truyÒn: C«ng ty ®· giíi thiÖu mét sè lo¹i s¸ch nµy trªn t¹p chÝ s¸ch cña Côc XuÊt B¶n. Cã thÓ nãi, so víi qu¶ng c¸o trªn ti vi ®µi ph¸t thanh th× qu¶ng c¸o trªn s¸ch b¸o lµ mét biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ trùc tiÕp nhÊt cho c«ng ty PHS Hµ Néi. Cã thÓ nãi th«ng qua viÖc qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o t¹p chÝ, c«ng ty ®· giíi thiÖu s¸ch míi ®Õn víi ®éc gi¶, gióp ®éc gi¶ biÕt vÒ néi dung, h×nh thøc, gi¸ c¶, t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch, ®Þa ®iÓm b¸n. Mét sè tªn s¸ch ®· ®­îc c«ng ty qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tõ n¨m 1999 ®Õn gi÷a n¨m 2003: * “B¸ch khoa tri thøc phæ th«ng”- NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn, gi¸ 315.000 ® /cuèn. * “TruyÖn ng¾n hay Nga” (4 tËp-NXB Héi nhµ v¨n ) Gi¸ 240.000 ® * “LÞch v¹n niªn thùc dông” –NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn. Gi¸ 135.000 ®/cuèn * “Tõ ®IÓn ViÖt - §øc”- NXB Héi nhµ v¨n- t¸i b¶n ba lÇn- gi¸ 365.000 ®/cuèn.. Ngoµi giíi thiÖu, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o s¸ch trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi cßn qu¶ng c¸o XBP qua tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi. ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®­îc sö dông phæ biÕn ë c«ng ty. Néi dung cña tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi th­êng giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm, gi¸ c¶, NXB. Danh môc nµy ®­îc c«ng ty göi vÒ c¸c th­ viÖn, tr­êng häc, c¬ quan, Viªn nghiªn cøu, tíi c¸c häc sinh, sinh viªn.. Danh môc nµy th­êng ®­îc göi theo ®Þnh kú quý, th¸ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy, c«ng ty ®· thu hót ®­îc l­îng kh¸ch hµnh rÊt lín ®Õn mua vµ ®Æt hµng. §©y lµ mét nghÖ thuËt giíi, chµo hµng cã h÷u Ých cho c¶ kh¸ch hµng vµ c«ng ty PHS Hµ Néi. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vµ giíi thiÖu s¸ch trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ c«ng ty PHS Hµ Néi sö dông trong thêi gian qua ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng. 4.KhuyÕn m¹i: KhuyÕn m¹i lµ mét biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó b¸n hµng phæ biÕn vµ cã ý nghÜa quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. V× thÕ, ng­êi ta ®· vËn dông biÖn ph¸p khuyÕn m¹i mét c¸ch s¸ng t¹o vµ rÊt cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. KhuyÕn m¹i lµ nhµ tiªu thô dµnh mét phÇn lîi Ých cña m×nh cho kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ng­êi b¸n víi ng­êi mua ®ång thêi khuyÕn khÝch hä mua hµng nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ liªn tôc h¬n. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña khuyÕn m¹i mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung, C«ng ty PHS Hµ Néi nãi riªng ®· trÝch mét phÇn kinh phÝ ®¸ng kÓ cho ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. Gi¶m gi¸: lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ ng­êi ViÖt Nam ®· quen thuéc víi nã. Gi¶m gi¸ cã thÓ trùc tiÕp cho kh¸ch hµng hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc t¨ng sè l­îng cho kh¸ch hµng. Quµ tÆng: lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i ®­îc c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i sö dông ®Ó trao cho nh÷ng kh¸ch hµng nh©n mét dÞp nµo ®ã. PhiÕu mua hµng: ®©y lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ t¹i c¸c cöa hµng thùc hiÖn viÖc ph¸t phiÕu mua hµng cho kh¸ch hµng. Sö dông phiÕu nµy, kh¸ch hµng sÏ ®­îc gi¶m gi¸ vµo lÇn mua sau. 5.NghÖ thuËt giao tiÕp: BÊt kÓ h×nh thøc b¸n hµng nµo còng cÇn cã mèi quan hÖ gi÷a ng­êi b¸n vµ kh¸ch hµng tèt ®Ñp. Ng­êi b¸n hµng dï ë c­¬ng vÞ nµo còng ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña mét nh©n viªn b¸n hµng. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña ng­êi b¸n nªn c¸c doanh nghiÖp XBP tõ l©u ®· cã nç lùc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng giao tiÕp trong b¸n hµng. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, nh÷ng n¨m qua, bªn c¹nh viÖc chó träng ®Õn h×nh thøc cña ng­êi b¸n, C«ng ty PHS Hµ Néi lu«n coi träng ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc b¸n hµng cho nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ nghÖ thuËt giao tiÕp. 6.Sö dông c¸c biÖn ph¸p b¸n hç trî kh¸c: §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô XBP, C«ng ty PHS Hµ Néi cßn sö dông mét sè biÖn ph¸p b¸n XBP nh­: b¸n t¹i c¸c tô ®iÓm, ®­êng phè, b¸n t¹i héi chî – triÓn l·m, b¸n dÞch vô…c¸c c¸ch b¸n nµy ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x· héi cho C«ng ty PHS Hµ Néi. B¸n XBP t¹i héi chî – triÓn l·m lµ biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng tËp trung trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong ®ã c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, doanh nghiÖp tham gia vµo tr­ng bµy,giíi thiÖu XBP cña m×nh nh»m môc ®Ých lµ khuÕch tr­¬ng hµng ho¸, ký kÕt hîp ®ång mua vµ b¸n hµng trùc tiÕp. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty PHS Hµ Néi lu«n ®Çu t­ Ng©n s¸ch tham gia nhiÒu héi chî – triÓn l·m XBP c¶ trong n­íc vµ thÕ giíi. Tham gia héi chî – triÓn l·m, C«ng ty ®· cã ®iÒu kiÖn khuÕch tr­¬ng m×nh. MÆt kh¸c, C«ng ty cßn chøng minh cho kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c thÊy ®­îc kh¶ n¨ng cña C«ng ty vÒ hµng ho¸, vÒ phong c¸ch phôc vô…Do ®ã, ho¹t ®éng nµy ®· gãp phÇn thóc ®Çy ho¹t ®éng b¸n hµng vµ mang l¹i mét kho¶n thu kh¸ lín cho C«ng ty PHS Hµ Néi. Ch­¬ng III NhËn xÐt chung vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t d­îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP hiÖn nay. 1. NhËn xÐt chung: Trong nhiÒu n¨m nay, t×nh h×nh KD XBP cña c«ng ty PHS Hµ Néi ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn Êy ph¶i kÓ ®Õn C«ng ty PHS Hµ Néi ®· vËn dông thµnh th¹o nghÖ thuËt b¸n XBP trong mäi cöa hµng ®Ó xóc tiÕn b¸n hµng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, x· héi cµng ph¸t triÓn, s¶n xuÊt XBP vµ nhu cÇu sö dông nã còng cã nh÷ng ®ßi hái míi. §Æc biÖt lµ sù phong phó,®a d¹ng vÒ nhu cÇu XBP còng nh­ lùc l­îng kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng. Tõ ®ã ®Æt ra cho c«ng ty PHS Hµ Néi ph¶i cè g¾ng liªn tôc, ph¶i ®æi míi th­êng xuyªn biÖn ph¸p kinh doanh, trong ®ã cã tiªu thô XBP. §Ó ®¸p øng víi t×nh h×nh hiÖn nay, c«ng ty PHS Hµ Néi cÇn ®i s©u t×m hiÓu qu¶ng c¸o trªn Internet vµ c¸c dÞch vô kh¸c v× nã ®· vµ ®ang trë nªn phæ biÕn vµ ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nhiÖm vô cña ngµnh PHS nãi chung vµ c«ng ty PHS nãi riªng lµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu th«ng qua viÖc truyÒn t¶i c¸c tri thøc trong x· héi. §Ó hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®ã, c«ng ty PHS rÊt cÇn ®Õn sù hç trî cã hiÖu qu¶ cña Nhµ N­íc. 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc: ChuyÓn sang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty PHS Hµ Néi ®· ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu XBP ngµy cµng cao cña nh©n d©n. Song víi sù phÊn ®Êu cña m×nh nh­ nghiªn cøu häc hái, øng dông ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh tiªn tiÕn. C«ng ty PHS Hµ Néi ®· v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ Êy lµ do c«ng ty ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh»m kh«ng ngõng thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ nãi sù nhËn thøc vÒ c¸nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña nã. Bëi lÏ ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× nghÖ thuËt b¸n XBP ®­îc nh×n nhËn theo ®óng nghÜa lµ c«ng cô h÷u hiÖu cã thÓ c¹nh tranh ®­îc cña c«ng ty. Ng©n s¸ch dµnh cho c¸c biÖn ph¸p hç trî b¸n hµng ngµy cµng t¨ng do nhËn thøc cã sù biÕn chuyÓn cao h¬n. Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ph¸t triÓn v× vËy chÊt l­îng cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cña c«ng ty ngµy cµng cao. VÝ dô: Ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng thuËn tiÖn, ng«n tõ ng¾n gän dÔ nhí, dÔ ®i s©u vµo lßng ng­êi h¬n. HiÖn nay c¸c biÖn ph¸p b¸n XBP ®­îc tæ chøc víi chÊt l­îng ngµy cµng cao trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®· ®­îc chó ý ®Çu t­ víi nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu ,®Æc biÖt c«ng ty ®· ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n tèi ­u trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng h¹n hÑp cña kinh phÝ qu¶ng c¸o. C«ng ty ®· vËn dông ®­îc c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ mµ chi phÝ thÊp nh­ qu¶ng c¸o qua b¶ng ®en, chuyªn môc x· héi.. Nhê vËy mµ viÖc giíi thiÖu- tuyªn truyÒn s¸ch ®­îc më réng, gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thu hót kh¸ch hµng tíi c¸c cöa hµng cña c«ng ty t¹o kh¶ n¨ng tiªu thô XBP nhanh h¬n. §IÒu ®ã thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PHS Hµ Néi. Nãi tãm l¹i, víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m ®èc vµ bé phËn chøc n¨ng, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch kh¶ quan. §ã lµ t¹o ra ®­îc mét ®éi ngò kh¸ch hµng quen thuéc, lín trong viÖc mua b¸n hµng ho¸ XBP, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn, thùc hiÖn song song môc tiªu kinh tÕ vµ x· héi n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty PHS Hµ Néi. KÕt luËn Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, hµng ho¸ XBP ®­îc ®­a vµo thÞ tr­êng víi sè l­îng ngµy cµng lín. TÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh XBP ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Nhu cÇu XBP ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng ®ßi hái c¸c DN kinh doanh XBP nãi chung vµ c«ng ty PHS Hµ Néi nãi riªng ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng cao h¬n vµ phï hîp h¬n. C«ng ty PHS Hµ Néi muèn c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt - nghiÖp vô thÝch hîp vµ khai th¸c lîi thÕ cña nghÖ thuËt b¸n XBP ®Ó s¸ch b¸n ®­îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn th× c«ng ty PHS Hµ Néi sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« kinh doanh, ®ång thêi gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ vµ x· héi ®¶m b¶o ph¸t triÓn c¶ vÒ l­îng vµ chÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnghe thuat tieu thu XBP.DOC
Tài liệu liên quan