Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

(điều 7 - NĐ12/2009/NĐ CPỊ 2- Phần thiết kế cơ sờ: a) Thuyết minh thiết kề cơ sờ: □ Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyển công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; viẹc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và vơi hạ tầng kỹ thuật của khu vực; □ Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình cỏ yêu cầu công nghệ; □ Phương án kiến trúc đối với công trình cỏ yêu cầu kiến trúc; □ Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình; □ Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; □ Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chù yếu được áp dụng. b) Bản vẽ thiết kế cơ sờ BÁO CÁO KINH TÉ - KỸ THUẬT (điều 35 - Luàt XD) Nội dung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật bao gồm: - Sự cần thiết đầu tư; mục tiêu XD công trình; - Địa điểm XD, quy mô, công suất, cấp công trình; - Nguồn kinh phí XD công trình, thời hạn XD, hiệu quả công trình, phòng chống cháy nổ; - Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_quan_ly_chuong_1_to_chuc_quan_ly_xay_dung.pdf
Tài liệu liên quan