Bài giảng triết học Mac - Lênin

Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam, đảng ta và Hồ Chí Minh đã khẳng định: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau. Đó là sự lựa chọn phù hợp với xu thế của thời đại và điều kiện cụ thể ở nước ta

pdf263 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng triết học Mac - Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBi gi7843ng tri7871t h7885c HV BCVT.pdf
Tài liệu liên quan