Bài tập một số phương pháp chung giải bài toán hóa học hữu cơ

Bài 1. Một hỗn hợp hơi gồm CxHy và NH3 có tổng thể tích là 5 lit. Đốt hoàn toàn hh này bằng 12 lit O2 dư.Sau p/ứ thu đc 18 lit hh khí N2, CO2, H2O, O2. Ngưng tụ hoàn toàn hơi nước còn lại 10 lít khí. Cho 10 lít khí này qua KOH dư còn lại 8 lít khí. Công thứ CxHy là. A. C2H4 B. CH4 C. C3H6 D. C4H6

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập một số phương pháp chung giải bài toán hóa học hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài li u khóa h c ệ ọ : Luy n thi ĐH đ m b o 2011 môn Hóa h c – th y S nệ ả ả ọ ầ ơ BÀI T P M T S PH NG PHÁP CHUNG GI I BÀI TOÁN Ậ Ộ Ố ƯƠ Ả HÓA H C H U CỌ Ữ Ơ Bài 1. M t h n h p h i g m Cộ ỗ ợ ơ ồ xHy và NH3 có t ng th tích là 5 lit. Đ t hoàn toàn hh này b ng 12 litổ ể ố ằ O2 d .Sau p/ thu đc 18 lit hh khí Nư ứ 2, CO2, H2O, O2. Ng ng t hoàn toàn h i n c còn l i 10 lít khí.ư ụ ơ ướ ạ Cho 10 lít khí này qua KOH d còn l i 8 lít khí. Công th Cư ạ ứ xHy là. A. C2H4 B. CH4 C. C3H6 D. C4H6 Bài 2. Đ t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p A g m (CHố ỗ ợ ồ 2=CHCH2OH; C2H5CHO; CH3COCH3; CH3COOCH3) r i cho toàn b s n ph m cháy h p th h t vào bình đ ng CaO. Kh i l ng bình đ ngồ ộ ả ẩ ấ ụ ế ự ố ượ ự CaO tăng lên bao nhiêu gam? A. 5,4 B. 13,2 C.37,2 D. 18,6 Bài 3. Đun nóng h n h p khí X g m Cỗ ợ ồ 2H2 và H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu đ c h n h pớ ộ ờ ượ ỗ ợ khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình đ ng dung d ch brom (d ) th y kh i l ng bình Brẫ ộ ỗ ợ ộ ừ ừ ự ị ư ấ ố ượ 2 tăng 1,32 gam và còn l i 0,448 lít h n h p khí Z ( đktc) có t kh i so v i Hạ ỗ ợ ở ỉ ố ớ 2 là 8. Kh i l ng c aố ượ ủ h n h p X là:ỗ ợ A. 1,68 gam B. 1,87 gam C. 1, 86 gam D. 1,64 gam Bài 4. Khi crackinh hoàn toàn m t th tích ankan X thu đ c ba th tích h n h p Y (các th tíchộ ể ượ ể ỗ ợ ể khí đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t); t kh i c a Y so v i H2 b ng 12. Công th c phân tở ề ệ ệ ộ ấ ỉ ố ủ ớ ằ ứ ử c a X làủ A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. Bài 5. Đun nóng h n h p g m hai r u (ancol) đ n ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy đ ngỗ ợ ồ ượ ơ ứ ạ ở ế ế ồ đ ng v i H2SO4 đ c 140oC. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu đ c 6 gam h n h p g m ba eteẳ ớ ặ ở ả ứ ế ượ ỗ ợ ồ và 1,8 gam n c. Công th c phân t c a hai r u trên làướ ứ ử ủ ượ A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Bài 6. Hiđro hoá hoàn toàn m gam h n h p X g m hai anđehit no, đ n ch c, m ch h , k ti p nhauỗ ợ ồ ơ ứ ạ ở ế ế trong dãy đ ng đ ng thu đ c (m + 1) gam h n h p hai ancol. M t khác, khi đ t cháy hoàn toàn cũngồ ẳ ượ ỗ ợ ặ ố m gam X thì c n v a đ 17,92 lít khí O2 ( đktc). Giá tr c a m là ầ ừ ủ ở ị ủ A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8. Bài 7. Cho 1,24 gam h nỗ h pợ 4 r uượ đ nơ ch cứ tác dụng vừa đủ v iớ Na th yấ thoát ra V ml H2 (đktc) và 1,90 gam muối. Tính V A.112 ml B. 224 ml C. 336 ml D. 448 ml Ngu n: ồ Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi tườ ủ ọ ệ - 1 - Tài li u khóa h c ệ ọ : Luy n thi ĐH đ m b o 2011 môn Hóa h c – th y S nệ ả ả ọ ầ ơ Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi tườ ủ ọ ệ - 2 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocx_20110901_2010_08_16_bai_tap_mot_so_phuong_phap_giai_toan_ho....pdf
Tài liệu liên quan