Báo cáo thực tập tại Công ty công trình giao thông 124

GIỚI THIỆU CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 124 I - Tổng quan về Công ty công trình giao thông 124. 1. Giới thiệu về Công ty.Thông tin chung Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 124 Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORT CONSTRUCTION COMPANY No124 Trụ sở chính: KM12+500 Quốc lộ 1A, Ngũ hiệp-Thanh trì-Hà nội Tel: 04-8.611147 Fax:04-8.612370 2. Sự hình thành và phát triển. Công ty công trình giao thông 124 là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I - Bộ giao thông vận tải, có pháp nhân hành nghề xây dựng trên toàn quốc. Tiền thân của Công ty là công trường 74 Việt nam - Cuba. Năm 1974, Công ty được thành lập và lấy tên là “Công ty công trình giao thông 124”. Trong những ngày mới chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp Nhà nước nói chung và Công ty công trình giao thông 124 nói riêng gặp rất nhiêù khó khăn, một mặt Công ty vừa phải tự khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường, mặt khác Công ty còn phải cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực mạnh. Một trong những mục tiêu hoạt động của Công ty là tranh thủ năm bắt công nghệ thi công tiên tiến, tiếp cận phương pháp quản lý của các nước phát triển, đồng thời tạo vị thế của mình trong làng tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng trong nước và khu vực. Để làm được điều đó, Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, công nhân lành nghề, liên doanh với các Công ty trong nước và nước ngoài để tạo vị thế và học hỏi cung cách quản lý, kinh nghiệm trong sản xuất.

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty công trình giao thông 124, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giíi thiÖu C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 I - Tæng quan vÒ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty. Th«ng tin chung Tªn giao dÞch b»ng tiÕng ViÖt: c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 Tªn giao dÞch quèc tÕ: transport construction company no124 Trô së chÝnh: KM12+500 Quèc lé 1A, Ngò hiÖp-Thanh tr×-Hµ néi Tel: 04-8.611147 Fax:04-8.612370 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I - Bé giao th«ng vËn t¶i, cã ph¸p nh©n hµnh nghÒ x©y dùng trªn toµn quèc. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ c«ng tr­êng 74 ViÖt nam - Cuba. N¨m 1974, C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ lÊy tªn lµ “C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124”. Trong nh÷ng ngµy míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi chung vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n, mét mÆt C«ng ty võa ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mÆt kh¸c C«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh. Mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ tranh thñ n¨m b¾t c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn, tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, ®ång thêi t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong lµng t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng trong n­íc vµ khu vùc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, c«ng nh©n lµnh nghÒ, liªn doanh víi c¸c C«ng ty trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó t¹o vÞ thÕ vµ häc hái cung c¸ch qu¶n lý, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®­êng bé lµ ngµnh mòi nhän cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Tõ n¨m 1996, c«ng ty ®· tham gia thi c«ng nh÷ng dù ¸n lín víi quy tr×nh, c«ng nghÖ theo tiªu chuÈn Quèc tÕ, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®­îc tiÕp cËn, lµm quen vµ trë nªn thuÇn thôc víi c«ng nghÖ x©y dùng ®­êng theo quy tr×nh ASSHTO (Quy tr×nh c«ng nghÖ lµm ®­êng cña Mü), c¸c luËt lÖ quèc tÕ tõ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn ®Êu thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång Quèc tÕ. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh víi quy m« lín, chÊt l­îng cao nh­: ®­êng B¾c Th¨ng long - Néi bµi, quèc lé 183, ®­êng 1A Ph¸p v©n - Mai ®éng, ®­êng Hå chÝ Minh - Hµ tÜnh, ®­êng Hå chÝ Minh - Kontum,... 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. - LËp dù ¸n ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Kh¶o s¸t x©y dùng. -ThÝ nghiÖm, kiÓm tra, cung cÊp c¸c th«ng sè kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh. - ThiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt. - ThÈm ®Þnh dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi. - KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh. - Qu¶n lý dù ¸n. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t­ vÊn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ sù cè c«ng tr×nh. 4. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty. gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ®èc néi chÝnh Phã gi¸m ®èc kÝ thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng nh©n chÝnh §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt Phßng thiÕt kÕ 2 Phßng thiÕt kÕ 1 - Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi tõng thêi kú. - C¸c phã gi¸m ®èc: gåm 3 ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Hä ®­îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c«ng viÖc ®­îc giao. Nh­ng Gi¸m ®èc vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. - Phßng kinh doanh: gåm 9 ng­êi, trong ®ã cã 7 ng­êi tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ cao, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó gióp ban gi¸m ®èc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. - Phßng kÕ to¸n: gåm 7 ng­êi, trong ®ã cã 5 ng­êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty theo th¸ng, quÝ, n¨m lËp bsã c¸o tµi chÝnh cña n¨m ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m ®ã ®¹t kÕt qu¶ g×. - Phßng nh©n chÝnh: gåm 6 ng­êi, trong ®ã cã 2 ng­êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng nh©n chÝnh: cã nhiÖm vô tuyÓn chän ®µo t¹o nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho tõng c¸n bé vµ s¾p xÕp hä vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. - Phßng thiÕt kÕ 1: gåm 16 ng­êi, c¶ 6 ng­êi ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc. - Phßng thiÕt kÕ 2: gåm 16 ng­êi, trong ®ã cã 14 ng­êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng thiÕt kÕ cã nhiÖm vô vÏ, vµ lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh - §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt: gåm 20 ng­êi, trong ®ã cã 4 ng­êi ®· t«t nghiÖp §¹i häc. - §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh: gåm 20 ng­êi, trong ®ã cã 5 ng­êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh cã nhiÖm vô xuèng thùc tÕ hiÖn tr­êng ®o ®¹c, lÊy mÉu… vµ chuyÓn vÒ phßng thiÕt kÕ. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn m«n, m« h×nh tæ chøc nµy th­êng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng. Tuy nhiªn nã ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ: - Thø nhÊt, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban ch­a ®ång bé. §Æc biÖt, khi cã nh÷ng dù ¸n lín ph¶i tËp trung nhiÒu c¸n bé lµm hå s¬ thÇu vµ c¸c viÖc kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu, C«ng ty th­êng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸n bé tõ c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ do mçi bé phËn chuyªn m«n cã sù vËn ®éng riªng cña nã, víi c¸c môc tiªu riªng cÇn ph¶i ®¹t, chø kh«ng h­íng tíi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chung. - Thø hai, nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ theo sù ®ãng gãp cña hä vµo tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ thÇu. Do ®ã, nh©n viªn c¸c phßng ban ch­a ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. II- C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh SX-KD cña c«ng ty. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu 01: Mét sè chØ tiªu mµ C«ng ty ®¹t ®­îc trong mÊy n¨m qua §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. Tæng doanh thu 3.041 3.120 5.117 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 241 247 405 3. ThuÕ TNDN 60 62 102 4. Tæng sè lao ®éng (ng­êi) 125 97 107 5. Thu nhËp TB/ng­êi (®ång) 1.300.000 1.320.000 1.800.000 B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy doanh thu, lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu t¨ng. §Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é t¨ng cña chi tiªu gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ doanh thu ta xÐt b¶ng d­íi ®©y: BiÓu 02: So s¸nh møc t¨ng cña doanh thu qua c¸c n¨m (tõ 2000 ®Õn 2002) ChØ tiªu Doanh thu TT So s¸nh c¸c n¨m TuyÖt ®èi (Tr. ®ång) T­¬ng ®èi (%) 3 2001 so víi 2000 79 2 4 2002 so víi 2001 1997 64 B¶ng so s¸nh cho thÊy, xÐt theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi gi¶m vµo n¨m 2000, ®Õn n¨m 2002 l¹i t¨ng nhanh. Së dÜ doanh thu n¨m 2000 gi¶m lµ do: - C«ng viÖc mçi ngµy mét khã kh¨n c«ng viÖc C«ng ty nhËn qua tæng thÇu gi¶m h¬n tr­íc lµ 17.27%, C«ng ty ®· t×m kiÕm thªm c«ng viÖc ë ngoµi cã t¨ng 9.3% song l­îng t¨ng nµy còng kh«ng ®¶m b¶o cho tæng doanh thu gi÷ nguyªn. - Sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c còng rÊt m¹nh do ®ã g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång lín. C«ng ty chñ yÕu ký c¸c hîp ®ång nhá vµ ë c¸c tØnh ngoµi lµ chñ yÕu. Tõ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cã thÓ thÊy ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn qua c¸c n¨m. Sù t¨ng tr­ëng nµy t¹o ra sù lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh ®Ó cã thÓ tham gia vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh quy m« lín. Dï vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c biÖn ph¸p thu håi c«ng nî, tr¸nh t×nh tr¹ng nghiÖm thu s¶n phÈm dån vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. 2- C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. A- Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi. 1- Vai trß cña ChÝnh phñ. HiÖn nay, thÞ tr­êng x©y dùng vËn ®éng dùa trªn c¸c NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n, quy chÕ...,¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tÇm ho¹t ®éng còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cô thÓ: - Quy chÕ ®Êu thÇu trong n­íc vµ quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c doanh nghiÖp thi nhau h¹ gi¸ ®Ó th¾ng thÇu, ®iÒu nµy cã thÓ mang l¹i cho Nhµ n­íc hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­, nh­ng nã sÏ ®Ó l¹i hËu qu¶ l©u dµi vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Én ®Õn viÖc thua lç, kh¶ n¨ng ph¸ s¶n, thu thËp ng­êi lao ®éng thÊp, tiªu cùc x· héi, ¶nh h­ëng m«i tr­êng sinh th¸i... - C¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh ch­a t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt, nguån vèn ­u ®·i cho vay vµ c¸c thñ tôc gi¶i ng©n cßn phøc t¹p... - Ngoµi ra, c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ thµnh lËp tËp ®oµn x©y dùng, ph¸t huy vai trß hiÖp héi x©y dùng, hiÖp héi nhµ thÇu còng ch­a ph¸t huy ®­îc bao nhiªu, trong khi nhu cÇu ë n­íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò nµy rÊt cÇn thiÕt nh»m t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhÊt lµ nh÷ng dù ¸n ®Êu thÇu quèc tÕ. 2- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trªn thÞ tr­êng x©y dùng viÖc tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cã néi lùc lín sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh. §Æc biÖt lÜnh vùc x©y dùng c¬ së h¹ t©ng lµ mét trong lÜnh vùc rÊt n¨ng ®éng, ®ßi hái l­îng vèn ®Çu t­ lín, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho nhµ thÇu. V× vËy, lÜnh vùc nµy ngµy cµng thu hót nhiÒu c«ng ty x©y dùng, ®ång thêi t¹o ra mét thÞ tr­êng lín m¹nh. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty bao gåm: * §èi thñ c¹nh tranh hiÖn cã: Thuéc nhãm nµy lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong n­íc, nh­ C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 1, c«ng ty CTGT 246…nh÷ng c«ng ty nµy t¹o ra mét sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt vµ phøc t¹p trªn thÞ truêng x©y dùng mµ cô thÓ lµ trong ®Êu thÇu x©y dùng. §iÒu nµy ®­îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c¸c C«ng ty, cô thÓ nh­ sau: B¶ng 05: Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty giai ®o¹n 2000 - 2002 §¬n vÞ: tr. ®ång TT Tæng c«ng ty 2000 2001 2002 Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ Møc t¨ng Gi¸ trÞ Møc t¨ng 1 C«ng ty CTGT 124 2.872 3.011 4,8% 3401 12,9% 2 C«ng ty TVXDGT 1 3.203 3.302 3,1% 3.581 8,4% 3 C«ng ty CTGT 246 2.098 2.300 4,6% 2.569 11,7% C¸c c«ng ty trªn ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty cã truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm l©u n¨m trong ngµnh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. C«ng ty TVXDGT 1 gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m cao nhÊt. Nh­ng møc t¨ng l¹i ®¹t thÊp nhÊt, ®øng ®Çu vÒ chØ tiªu nµy lµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Sù t¨ng tr­ëng vÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng cña ba c«ng ty nµy BiÓu ®å 01: Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty * C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. Trªn thùc tÕ tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn cã tham väng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng x©y dùng. Nh÷ng ®èi thñ nµy cã thÓ ph©n thµnh 2 nhãm chÝnh: Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty ®Þa ph­¬ng - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø nhÊt, nh÷ng c«ng ty nµy cã ý ®Þnh “më cöa” thÞ tr­êng b»ng c¸ch: §Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam; Cã xu h­íng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam. §Ò nghÞ hîp t¸c ®­îc chÊp nhËn bëi hä cã ­u thÕ vÒ tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tõ ®ã, hä tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c c«ng ty liªn doanh x©y dùng. - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø hai, nh÷ng c«ng ty nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín trong ®Êu thÇu x©y dùng t¹i thÞ tr­êng c¸c ®Þa ph­¬ng bëi c¸c c«ng tr×nh cña ®Þa ph­¬ng th­êng quy m« nhá, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 còng nh­ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c Ýt quan t©m ®Õn viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ th­êng xuyªn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, bá ngá thÞ tr­êng nµy vµ thiÕu th«ng tin cÇn thiÕt. Do ®ã, kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc phï hîp ®Ó ng¨n c¶n nh÷ng ®èi thñ nµy. - Nh÷ng c«ng ty ®Þa ph­¬ng am hiÓu rÊt t­êng tËn phong tôc tËp qu¸n, n¾m rÊt ch¾c vÒ sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vËt liÖu trong khu vùc vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. ChÝnh v× vËy, hä ®­îc sù ñng hé rÊt lín cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc tham gia ®Êu thÇu x©y dùng c¸c dù ¸n thuéc khu vùc nµy. 3. Nh÷ng kh¸ch hµng Nh­ ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh, kh¸ch hµng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn cã nh÷ng ­u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (so víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi). Nh­ng quan träng h¬n c¶ lµ viÖc hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n­íc. Nhê vËy, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· t¹o uy tÝn vµ g©y ®­îc sù chó ý cña Nhµ n­íc vµ c¸c Ban ngµnh. 4. C¸c nhµ cung cÊp Chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng tr×nh thi c«ng gåm chi phÝ vËt liÖu, m¸y vµ nh©n c«ng. Trong ®ã chi phÝ vËt liÖu vµ m¸y chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Do ®ã, nh÷ng nhµ cung cÊp cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. C¸c nhµ cung cÊp chñ yÕu gåm: - Nhµ cung cÊp tµi chÝnh: Do khèi l­îng vèn ®Çu t­ lín, hÇu hÕt c¸c dù ¸n khi thi c«ng xong ®Òu kh«ng ®­îc quyÕt to¸n døt ®iÓm, th­êng xuyªn chËm trÔ, bÞ gi÷ tû lÖ b¶o hµnh c«ng tr×nh. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 mµ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c ®Òu ph¶i nî (chiÕm dông) c¶ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Do ®ã, nh÷ng nhµ cho thuª vèn ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi hä cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi sù c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty. Nhê vµo c¸c mèi quan hÖ th­êng xuyªn l©u dµi, hiÖn nay C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· cã nh÷ng nhµ cho vay vèn lín, cã thÓ ®¶m b¶o tµi chÝnh kÞp thêi khi cÇn thiÕt. Nh÷ng nhµ cho vay vèn chÝnh cña C«ng ty bao gåm: - Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam - Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam... §©y lµ nh÷ng nhµ cung cÊp tµi chÝnh quen thuéc cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng sÏ kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vay vèn. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty cã ­u thÕ khi tham gia c¹nh tranh ®Êu thÇu. * Nhµ cung cÊp vËt t­: Trong tæng sè gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, gi¸ trÞ s¶n l­îng trong x©y dùng c¬ b¶n chiÕm tõ 89% ®Õn 93%, chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®­êng bé, cÇu cèng (thuéc vÒ hÖ thèng giao th«ng). VËt liÖu chñ yÕu bao gåm ®¸ c¸c lo¹i, nhùa ®­êng, c¸t, thÐp, xi m¨ng..., ®Òu lµ vËt liÖu truyÒn thèng, nªn C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· thiÕt lËp vµ duy tr× ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi, th­êng xuyªn ®èi víi nhiÒu nhµ cung cÊp. Víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu trªn, riªng nhùa ®­êng hÇu nh­ lµ ph¶i nhËp, gi¸ c¶ th­êng xuyªn biÕn ®éng do ¶nh h­ëng t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña thÕ giíi vµ khu vùc. §øng tr­íc vÊn ®Ò nµy, khi x©y dùng gi¸, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè rñi ro vµ cã chiÕn l­îc gi¸ phï hîp. B- Nh÷ng nh©n tè bªn trong 1. Nguån nh©n lùc vµ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp * Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty x©y dùng. Tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm cña ng­êi lao ®éng liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ, nã t¸c ®éng ®Õn tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh... B¶ng sè liÖu d­íi ®©y thÓ hiÖn c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. BiÓu 06: Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt cña C«ng ty ph©n theo tr×nh ®é, ngµnh nghÒ TT Ngµnh nghÒ tr×nh ®é §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp 1 CÇu ®­êng 13 2 §­êng s¾t 1 3 C¬ khÝ 1 4 CÇu c¶ng 1 5 X©y dùng 1 6 Tr¾c ®Þa 3 1 1 7 §Þa chÊt 4 8 Kinh tÕ + luËt 2 BiÓu 07: Danh s¸ch c¸n bé cña C«ng ty ph©n theo chøc vô Chøc vô Tæng Giíi Tuæi ®êi sè Nam n÷ < 30 30 - 50 > 50 1. Gi¸m ®èc 1 1 1 2. Phã gi¸m ®èc 3 2 1 3 3. KÕ to¸n tr­ëng 1 1 1 4. Tr­ëng phßng 2 1 1 1 1 5. Phã phßng 1 1 1 6. Qu¶n ®èc 2 2 2 7. Phã qu¶n ®èc 2 2 2 8. §éi tr­ëng 1 1 1 9. §éi phã 2 2 1 1 10. trî lý gi¸m ®èc 1 1 1 BiÓu 08: Sù biÕn ®éng vÒ lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m ChØ tiªu N¨m 2000 2001 2002 Tæng sè 78 93 107 §¹i häc + Cao ®¼ng 53 58 68 Trung häc 7 6 10 C«ng nh©n 11 21 29 Qua c¸c b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, lùc l­îng lao ®éng qu¶n lý t­¬ng ®èi lín, tr×nh ®é cao (100% c¸n bé qu¶n lý ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc). Tuæi ®êi c¸n bé qu¶n lý chñ yÕu tõ 30 - 50 tuæi, c¸n bé l·nh ®¹o chñ yÕu lµ nam giíi. §©y lµ ®iÒu thuËn lîi cho C«ng ty, bëi ®éi ngò lao ®éng nµy hÇu hÕt cã kinh nghiÖm vµ sù n¨ng ®éng. B¶ng 9: B¶ng tæng hîp vÒ tr×nh ®é nguån nh©n lùc cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 vµ mét sè ®èi thñ c¹nh tranh n¨m 2001 TT Doanh nghiÖp Tæng §¹i häc, cao ®¼ng Trung cÊp sè S.l­îng Tû lÖ S.l­îng Tû lÖ 1 C«ng ty CTGT 124 107 68 63,5% 10 9,3% 2 C«ng ty TVXDGT1 201 72 35,8% 18 9% 3 C«ng ty CTGT 246 242 88 36,4% 25 10,3% Tû lÖ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cao nhÊt so víi C«ng ty TVXDGT 1 (35,8%), c«ng ty CTGT 246 (36,5%). Lùc l­îng nµy ®ãng vai trß quan träng trong viÖc lËp hå s¬ thÇu còng nh­ trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c dù ¸n. V× vËy, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cÇn ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nh»m ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng. Tõ ®ã sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm ­u thÕ c¹nh tranh trong mäi dù ¸n. * Tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp Tõ s¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty cho thÊy: §©y lµ m« h×nh qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn m«n, m« h×nh tæ chøc nµy th­êng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung vµ cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng. Tuy nhiªn, nã ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ: - Thø nhÊt, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban ch­a ®ång bé, nhÊt lµ kÕt hîp víi phßng Th«ng tin thÞ tr­êng ®Ó lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu. §Æc biÖt, khi cã nh÷ng dù ¸n lín ph¶i tËp trung nhiÒu c¸n bé lµm hå s¬ thÇu vµ c¸c viÖc kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu, C«ng ty th­êng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸n bé tõ c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ do mçi bé phËn chuyªn m«n cã sù vËn ®éng riªng cña nã, víi c¸c môc tiªu riªng cÇn ph¶i ®¹t, chø kh«ng h­íng tíi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chung. - Thø hai, nhiÒu c¸n bé nh©n viªn kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ theo sù ®ãng gãp cña hä vµo tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ thÇu. Do ®ã, nh©n viªn c¸c phßng ban ch­a ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu, cã t­ t­ëng coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña phßng kinh doanh. Nh÷ng h¹n chÕ trªn lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c ®Êu thÇu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty. 2. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh N¨ng lùc tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nh÷ng quyÕt ®o¸n vÒ kü thuËt, kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh, s¸ch l­îc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh, cã thÓ so s¸nh thùc tr¹ng nguån vèn víi mét sè ®èi thñ nh­ C«ng ty TVXDGT 1, C«ng ty CTGT 246. BiÓu 10: N¨ng lùc tµi chÝnh n¨m 2000 cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh §¬n vÞ: tr ®ång TT ChØ tiªu TVXDTL TVXDGT1 CTGT 246 1 Tæng nguån vèn 4.547 5.882 4.401 2 Vèn chñ së h÷u 1.298 1.566 1.028 3 Tæng nî 3.249 4.100 3.022 4 HÖ sè vay nî 0,71 0,70 0,68% XÐt vÒ quy m«, n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ t­¬ng ®èi lín, tæng sè nî cao h¬n. Trong khi ®ã hÖ sè vay nî cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ 0,71; C«ng ty TVXDGT1 lµ 0,7; C«ng ty CTGT 246 lµ 0,68. §iÒu nµy chøng tá r»ng, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cã kh¶ n¨ng h¬n c¶ trong viÖc ®¸p øng vèn cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, vµ rÊt cã uy tÝn ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp tµi chÝnh. §©y míi chØ lµ sù ®¸nh gi¸ trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh, ®Ó ®¸nh gi¸ thùc chÊt n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: Tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 tÝnh ®Õn 31/12/2000 lµ 4.547.975.791 ®ång, trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh : 1.308.184.691®ång, chiÕm 28.76% trong tæng vèn. - Vèn l­u ®éng : 3.239.791.100 ®ång, chiÕm 71.23% trong tæng vèn. Sè vèn nµy ®­îc h×nh thµnh tõ 2 nguån c¬ b¶n : - Vèn chñ së h÷u : 1.298.648.170 ®ång, chiÕm 28.55% trong tæng vèn - Nî ph¶i tr¶ : 3.249.327.621 ®ång, chiÕm 71.45% trong tæng vèn. §Ó cã thÓ ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh tæ chøc nguån vèn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, ta xem xÐt biÓu sè liÖu d­íi ®©y. BiÓu 11: T×nh tæ chøc nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: tr ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng trong tæng sè vèn (%) Tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh 4.547 100 1. Theo nguån h×nh thµnh 1.1. Nî ph¶i tr¶ 3.249 71,45 - Nî ng¾n h¹n 2.994 65,85 - Nî dµi h¹n 254 5,59 1.2. Vèn chñ së h÷u 1.298 28,55 2. Theo thêi gian huy ®éng 2.1. Vèn th­êng xuyªn 1.553 34,15 2.2. Vèn t¹m thêi 2.994 65,85 C¨n cø vµo sè liÖu ë BiÓu 11 ta thÊy, kÕt cÊu nguån vèn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nh­ trªn thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ch­a thùc sù æn ®Þnh, cô thÓ: Nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty chiÕm 71.45% trong tæng nguån vèn, tû lÖ nî qu¸ lín, trong khi ®ã nguån vèn chñ së h÷u chØ chiÕm 28.55% trong tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. Nh­ vËy cø 1 ®ång vèn hiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông cã 0.7175 ®ång vay nî, cßn 0.2885 ®ång lµ vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy chøng tá hÖ sè nî cña C«ng ty lµ cao vµ vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng thÊp trong tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NÕu nh×n tõ gãc ®é tµi chÝnh ta thÊy C«ng ty b¾t ®Çu gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò tµi chÝnh ë chç vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®¶m b¶o rÊt thÊp cho kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña C«ng ty, vµ c¸c kho¶n nî lµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, tiÒn vèn nµy chØ mang tÝnh t¹m thêi. 3. N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm còng nh­ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm quy ®Þnh, kh¶ n¨ng vÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ nh©n tè tin cËy cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó tham gia vµo ®Êu thÇu x©y dùng. NÕu nh­ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kü thuËt cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc tho¶ m·n, chñ ®Çu t­ sÏ kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc tiªu chuÈn kh¸c, dÉn ®Õn sù thÊt b¹i trong ®Êu thÇu. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lu«n chó träng tíi viÖc më réng quy m« ®Çu t­ thiÕt bÞ c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i ®Ó cã thÓ thi c«ng c¸c gãi thÇu x©y dùng c¬ s¬ së h¹ tÇng ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao. §iÒu nµy t¹o thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ doanh thu x©y l¾p... YÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ­u thÕ cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng ph¶i ®­îc kÕt hîp bëi hai ®Æc tr­ng sau: - Thø nhÊt: Sè l­îng trang thiÕt bÞ hiÖn cã (®Þnh l­îng) - Thø hai: TÝnh ®ång bé, tÝnh hiÖn ®¹i (®Þnh tÝnh) BiÓu 12: ThiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng t­ vÊn x©y dùng cña C«ng ty TT Tªn m· hiÖu thiÕt bÞ Sè L­îng T×nh tr¹ng ho¹t ®éng I ThiÕt bÞ ®o ®¹c 1 M¸y kinh vÜ Geodimeter 02 Tèt 2 M¸y kinh vÜ Sokia DT 5 02 Tèt 3 M¸y kinh vÜ Theo-020 01 Tèt 4 M¸y kinh vÜ 2T2KT 01 Tèt 5 M¸y kinh vÜ Set 2C vµ t­¬ng ®­¬ng 04 Tèt 6 M¸y thuû chuÈn Nak - 2 02 Tèt 7 M¸y ®o xa Redmini 02 Tèt 8 M¸y ®o sau E4300 02 Tèt 9 M¸y thuû b×nh Al240 - Pentax8 01 Tèt 10 M¸y thuû b×nh tù ®éng C130 01 Tèt 11 M¸y thuû chuÈn CR 02 Tèt 12 M¸y toµn ®¹c TC 702 - Thuþ sü 03 Tèt II ThiÕt bÞ khoan ®Þa chÊt 1 M¸y khoan XY - 100 05 Tèt 2 ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®Êt, ®¸, n­íc 01 bé Tèt III ThiÕt bÞ tin häc 1 PC 486 14 Tèt 2 PC 586 32 Tèt 3 PC 686 30 Tèt 4 PC Pentium III - IV 01 Tèt 5 M¸y x¸ch tay Tosiba - Japan 01 Tèt 6 M¸y chiÕu Projector Eiki - Japan 01 Tèt 7 M¸y chñ CMS Salomon Pentium III 02 Tèt 8 PhÇn mÒn RM2000 - TDV 02 Tèt 9 M¸y in A0 Calcomptecjne 02 Tèt 10 M¸y in A1 02 Tèt 11 M¸y in LQ - 1170 02 Tèt 12 M¸y in Laser A3, A4 06 Tèt IV ThiÕt bÞ in Ên 1 M¸y photo copy A3, A4 2732 Z 02 Tèt 2 M¸y photo A0 01 Tèt V Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i 1 ¤t« 4 chç ngåi TYOTA 02 Tèt 2 Xe «t« 6 chç Mek«ng 02 Tèt 3 Xe ®¹i xa 5,5 tÊn 02 Tèt 4 ¤t« Misubishi Pajero 01 Tèt 5 Xe b¸n t¶i Mazda B2200 01 Tèt Nh×n chung trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 t­¬ng ®èi hoµn chØnh, ®Çy ®ñ chñng lo¹i. C¨n cø vµo tuæi thä còng nh­ n­íc s¶n xuÊt cã thÓ thÊy dµn m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i, ®ång bé, phï hîp víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §©y cïng lµ lîi thÕ cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 trong viÖc tham gia c¸c dù ¸n ®ßi hái tiªu chuÈn kü thuËt cao. B¶ng 13: So s¸nh tû träng thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i gi÷a Cty CTGT 124 víi Cty TVXDGT 1 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Doanh nghiÖp CTGT 124 TVXDGT 1 1 Gi¸ trÞ thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i 479 592 2 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 2.522 3.701 3 Tû träng thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i 19% 16% Tuy nhiªn, sè l­îng trang thiÕt bÞ cò, h­ háng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 kh«ng thÓ söa ch÷a ®­îc chiÕm 9,6% trong tæng sè thiÕt bÞ, ®· lµm ø ®äng mét l­îng vèn ®¸ng kÓ, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn cho c«ng tr×nh, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay (cho thanh lý).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35834.DOC
Tài liệu liên quan