Báo cáo Thực tập tại Công Ty Kinh Doanh và Chế Biến Lương Thực Hà Việt

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 I/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Kinh Doanh & Chế Biến Lương Thực Hà Việt 2 1/ Tên doanh nghiệp 2 2/ Địa chỉ công ty 2 3/ Cơ sở pháp lý của Công ty 2 5/ Lịch sử phát triền Công ty qua các thời kỳ 3 II/ Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 3 III/ Công nghệ sản xuất 4 1. Vẽ sơ đồ dây chuyền sản xuất sản phẩm 4 2. Đặc điểm của công nghệ sản xuất: 7 IV/ Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 8 1/ Tổ chức sản xuất kinh doanh 8 2. Kết cấu sản xuất của Doanh nghiệp: 9 V/ Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 10 1/ Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 10 VI. Môi trường kinh doanh của Công ty 21 1. Môi trường vĩ mô: 21 2. Môi trường ngành: 23 VII. Thu hoạch qua giai đoạn thực tập tổng quan 24 1. Những thành tích đạt được 24 2.Những điểm còn tồn tại: 25 3. Nguyên nhân: 25 KẾT LUẬN 26

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công Ty Kinh Doanh và Chế Biến Lương Thực Hà Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Lµ sinh viªn cña ViÖn §H M¬ tõ n¨m 2003, sau 3 n¨m häc tËp vµ ren luyÖn d­íi sù d¹y dç vµ chi b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em còng nh­ c¸c ban sinh viªn kh¸c ®· dÇn tr­ëng thµnh kiÕn thøc còng s©u réng h¬n. §Ó nh÷nh kiÕn thøc ®· ®­îc häc kh«ng chØ lµ lý thuyÕt xu«ng. §Ó nh÷ng kiÕn thøc ®ã cã Ých h¬n, rÔ hiÓu h¬n vµ ®­îc thùc hµnh nhiÒu h¬n. Th× vÞªc ®i vµo thùc tËp ë c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi em còng nh­ c¸c b¹n sinh viªn kinh tÕ chuyªn ngµnh t¸i chÝnh kÕ to¸n kh¸c. §Êt n­íc ®ang trªn con ®­êng ®æi míi, ®ang trong thêi kú ®Èy mµnh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· thùc sù ®­a ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸I niÖm “ th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng”. HiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng. §Ó duy tr× , tån t¹i vµ b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc còng nh­ viÖc theo ®uæi c¸c môc tiªu dµi h¹n, mçi Doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o cho m×nh m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c vµ thÝch hîp. CÇn ph¶i s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cao. V× vËy , viÖc sinh viªn mang kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ tr­êng ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. ®iÒu ®ã sÏ gióp cho sinh viªn hiÓu s©u h¬n vÒ mét Doanh nghiÖp tån tai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. RÌn luÖyn ®­îc nhiÒu kü l¨ng nghiÖp vô : ph©n tÝch, tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tr­íc khi rêi ghÕ nhµ tr­êng b­íc vµo phôc vô cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang biÕn ®éng tõng ngµy cña §Êt n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong thêi gian thùc tËp ¬ C«ng Ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt cïng víi viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n. Em ®· n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch t­¬ng ®èi cô thÓ vµ toµn diÖn tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. Em xin b¸o c¸o l¹i t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty mét c¸ch chung nhÊt. I/ Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt 1/ Tªn doanh nghiÖp Tªn c«ng ty: C«ng Ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt Lo¹i h×nh Doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp TNHH 2/ §Þa chØ c«ng ty Trô së: Km 9 – Quèc Lé IA Ph¸p V©n – Thanh Tr× - Hµ Néi Gi¸m §èc hiÖn t¹i cña Doanh nghiÖp la «ng Vò V¨n CH­¬ng §iÖn tho¹i : 04.8616450 3/ C¬ së ph¸p lý cña C«ng ty C«ng Ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt lµ c«ng ty TNHH cho nªn nguÇn vèn gãp chñ yÕu lµ do sù gãp vèn cña 2 thµnh viªn vµ mét phÇn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i t¸i ®Çu t­. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 65 tû VN§. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu: S¶n xuÊt c¸c lo¹i m× ¨n liÒn 4/ Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh vµ chÕ biÕn, cung cÊp c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn chÊt l­îng cao mang th­¬ng hiÖu MIO nh­ : M× Kim Chee, M× Bß Lóc L¾c, M× Gµ Sa TÕ, M× ThÞt B¨m, M× Chay NÊm H­¬ng, M× S­ên Sµo NÊm H­¬ng, M× T«m Yam, LÈu T«m Chua Cay…phôc vô nhu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña th× tr­êng, vµ sù c¹nh tranh. Do ®ã mäi s¶n phÈm, mäi dÞch vô cña c«ng ty ®Òu ®­îc s¸c ®Þnh víi ph­¬ng ch©m: Mang ®Õn cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm mú ¨n liÒn chÊt l­îng cao; ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn víi nhiÒu chÊt dinh d­ìng phôc vô søc kháe vµ cuéc sèng cña ng­êi tiªu dïng trong céng ®ång; Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng , n¾m v÷ng thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®óng ®¾n , ®¶m b¶o cho kinh doanh ph¸t triÓn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong hÖ thèng nÒn kinh tÕ quèc d©n . Kh¼ng ®Þnh v× thÕ vµ søc mµnh cña th­¬ng hiÒu m× MIO trªn th× tr­êng s¶n xuÊt vµ kinh doanh m× ¨n liÒn t¹i VÞªt Nam vµ v­¬n xa tíi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vÒ s¶n xuÊt, cung øng c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn chÊt l­îng cao, C«ng ty cßn tham gia nhiÒu ho¹t ®éng x· héi kh¸c nh­: ñng hé gia ®×nh hoµn c¶nh khã kh¨n, gia ®×nh chÝnh s¸ch, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ ®ãng gãp nguån ng©n s¸ch lín cho nhµ n­íc… 5/ LÞch sö ph¸t triÒn C«ng ty qua c¸c thêi kú TiÒn th©n cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt lµ mét x­ëng s¶n xuÊt m× nhá lÎ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nhu cÇu cña thÞ tr­¬ng c¶ vÒ chÊt vµ l­îng ngµy cµng t¨ng. Ngµy 1/1/2000 C«ng Ty Kinh Doang & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt ®­îc thµnh lËp. N¾m b¾t ®­îc vÞ thÕ cña m× ¨n liÒn trªn thÞ tr­êng tiªu thô vµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ngµy nay, C«ng ty ®· t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®­îc lîi thÕ cña m× ¨n liÒn lµ : ‐ Cung cÊp n¨ng l­îng cho mäi ng­êi sinh ho¹t binh th­êng. ‐ Phï hîp víi tói tiÒn cña mäi tÇng líp d©n c­ trong céng ®ång. ‐ ThuËn lîi vµ dÔ sö dông víi nhiÒu m«i tr­êng vµ ®èi t­îng kh¸c nhau. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn n¨m 2006 C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t­ thªm 1 x­ëng s¶n xuÊt m× ¨n liÒn víi 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ nhiÒu mÆt hµng phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr­êng ngµy cµng cao. II/ Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt ho¹t ®éng trong linh vùc kinh doanh vµ chÕ biÕn, hµng s¶n xuÊt ra lµ c¸c lo¹i mi ¨n liÒn Cã thÓ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt qua viÖc thùc hiÖn mét sè chØ tiªu tõ n¨m 2002 ®Õn 2006 nh­ sau §VT: 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Doanh thu 2.564.184 3.923.426 4.624.483 7.010.594 8.502.600 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ  157.297 271.085  347.930  636.805  642.292 Lîi nhuËn sau thuÕ 113.254  195.162  250.510  458.500  462.450 Sè lao ®éng b×nh qu©n 150  195  210  235  250  Gi¸ trÞ TSC§ binh qu©n trong n¨m 935.836  1.235.618  1.219.412  1.224.000  2.196.338  V«n lu ®éng b×nh qu©n tr«ng n¨m 321.583  673.241  729.607  935.607  815.427  Tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong n¨m 1.564.137  2.762.851  3.092.156  5.832.143  6.026.482  N¨m 2006/2005 doanh thu t¨ng 21%, lîi nhuËn t¨ng 0.9%, ®iÒu nµy lµ do s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005.Ngoµi ra lµ do n¨m 2006 c«ng ty nhËp thªm d©y truyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn, ®iÒu nµy lµm cho chi phÝ gi¶m bít vµ chÇt l­äng s¶n phÈm t¨ng lªn do ®ã sè l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn. N¨m 2006 c«ng ty ®· ®Çu t­ ®æi míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. III/ C«ng nghÖ s¶n xuÊt 1. VÏ s¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm S¬ ®å d©y ChuyÒn s¶n xuÊt M× ¡n LiÒn Bét m× Lµm s¹ch, t¬i Nhµo trén C¸n th« C¸n dµy C¸n máng C¾t sîi HÊp vµ c¾t miÕng Qua n­íc lÌo Chiªn dÇu ¨n Lµm nguéi B¶o qu¶n PhÈm mµu,phô gia Hoµ tan N­íc Pha chÕ n­íc lÌo (H­¬ng gµ, t«m, bß, n­íc…) C©n ®ãng gãi Thµnh phÈm 1.1/ §iÒu ®Çu tiªn lµ nguyªn liÖu: A: Bét B: N­íc C: Muèi D: Phô gia ChÊt lµm ®«ng ®Æc vµ dµy Kensui Muèi DÇu Shorterning (dïng cho m× ¨n liÒn) 1.2. ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm * Qu¸ tr×nh trén: Ng­êi ta ®æ bét vµo thiÕt bÞ gäi lµ thïng trén cã c¸c tay ®¸nh theo ®­êng so¾n èc, t­íi muèi trén ®Òu vµo- n­íc trén ®· ®­îc hßa tan c¸c phô gia mét c¸ch tuyÖt ®èi. Trong kho¶ng tõ 3 ®Õn 5 phót ®Çu bét ®­îc nhµo trë nªn t¬i vµ xèp, sau ®ã kho¶ng 14 ®Õn 15 phót chóng t¹o thµnh c¸c viªn nhá. Thêi ®iÓm nµy coi nh­ kÕt thóc qu¶ tr×nh nhµo trén. * Qu¸ tr×nh c¸n: Bét sau khi trén xong ®­îc x¶ xuèng m©m chøa vµ ®­îc ph©n phèi xuèng mét cÆp l« c¸n ®«i, qua tõng cÆp l« ®­îc Ðp tõ dµy ®Õn máng dµn ®Òu- Ph¶i thùc sù chó ý sao cho b¨ng bét ®¹t tû lÖ máng dÇn, c¸i nµy ng­êi ta gäi lµ hÖ sè c¸n. Th­êng th× phÇn c¸n ®­îc sö dông 8 cÆp l« cho 7 cÊp, xong sau nµy v× yªu cÇu cña tõng n¬i mµ sö dông 9 cÆp l« cho 8 cÊp. Ng­êi ta cho r»ng cµng nhiÒu cÊp c¸n m× sÏ cµng dai. §Õn cÆp l« cuèi cïng, b¨ng bét ®­îc ch¹y qua cÆp l« c¾t sîi cã ghÐp l­îc ®ång ®Ó t¹o cho v¾t m× cã hai líp. Hai líp sãng nµy n»m so le nhau ®Ó t¹o khe hë cho h¬i hÊp vµ dÇu chiªn thÈm thÊu vµo lµm chÝn m×. * Qu¸ tr×nh hÊp: Sau khi b¨ng bét ®­îc c¾t thµnh tõng sîi, qua mét b¨ng t¸i t¹o sãng vµ qua l­íi vµo buång hÊp. Trong buång hÊp cã c¸c èng dµi suèt vµ khoang læ cho h¬i ®Èy ra. Môc ®Ých cña viÖc nµy lµ Lµm Cho ChÝn C¸c Sîi M×. B»ng calo cña h¬i, nhê vËy sîi m× ®­îc hå hãa, chóng trë nªn dÝnh vµ dÎo - ®i qua buång hÊp, c¸c d¶i m× ®­îc bé phËn c¾t ®Þnh l­îng cho ®óng träng l­îng vµ qua b¨ng t¶i vµo cháa chiªn m×. * Qu¸ tr×nh chiªn: Yªu cÇu cña viÖc chiªn m× lµ t¸ch n­íc ra khái m×, dÇu thùc vËt sÏ chiÕm chç mét phÇn trong sîi m× lµm t¨ng gÝa trÞ dinh d­ìng cho m×. §©y lµ qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a dÇu short vµ n­íc cã s½n trong sîi m× sau qu¸ tr×nh trén, c¸n vµ hÊp m×. Mú sau khi chiªn cã ®é Èm tõ 2- 5%, qu¸ 5% rÊt khã b¶o qu¶n. Hµm l­îng dÇu trong mú kho¶ng 1,8% ®Õn 3% dÔ sinh ra hiÖn t­îng vì, khÐt v× c¸c axit bÐo bÞ ph©n hñy vµ trë mïi. Thêi gian ®Ó mú ®i qua ch¶o chiªn kho¶ng 90 ®Õn 120 gi©y vµ nhiÖt ®é trong ch¶o chøa dÇu kho¶ng chõng 150oc. NÕu nhiÖt chiªn qu¸ cao dÇu chiªn sÏ bÞ ph©n hñy m¹nh, chóng trë lªn ®en khóc s¹ kÐm, nhít cã bät vµ rÊt chãng háng, nÕu cè t×nh ®Ó chiªn m× sÏ cã mïi sµ phßng sau ®ã vµi ngµy. * Qu¸ tr×nh thæi nguéi: Sau khi mú ®· ®­îc chiªn, tõng æ mú sÏ ®­îc ®­a vµo b¨ng t¶i, phÝa trªn cã nh÷ng qu¹t thæi kh« nh÷ng h¬i dÇu cßn ®äng, b¸m ë tõng v¾t, sao cho khi qua hÕt b¨ng t¶i thæi nguéi tõng v¾t mú sÏ ®­îc thæi nguéi cßn kho¶ng chõng xÊp xØ 30oc. Mú cµng kh« cµng tr¸nh ®­îc thñy ph©n v× ®é Èm cµng cao cµng dÔ ph©n hñy mú, nhÊt lµ ë vïng nhiÖt ®íi khÝ hËu nãng Èm. * Nh­ vËy lµ ®· xong phÇn thµnh phÈm, ng­êi ta chØ viÖc ®­a vµo m¸y ®ãng gãi b»ng giÊy opp hoÆc giÊy thiÕc ®Ó b¶o qu¶n. Lo¹i mú nµy cã thÓ b¶o qu¶n trong thêi gian 6 th¸ng. * Nh÷ng gãi mú ®· ®­îc ®ãng gãi hoµn thiÖn sÏ ®­îc ®ãng vµo thïng carton vµ xÕp trªn c¸c kÖ gç hoÆc s¾t c¸ch mÆt ®Êt tèi thiÓu 0,3m vµ c¸ch t­êng 6,0m ®Ó tr¸nh Èm thÊp vµ dÔ kiÓm kª 2. §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Tæng diÖn tÝch nhµ m¸y trªn 6 ha víi 8 khu nhµ x­ëng vµ hÖ thèng v¨n phßng hiÖn ®¹i. VÞ trÝ trªn ®­êng quèc lé 1A thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ trong n­íc vµ quèc tÕ. HÖ thèng nhµ x­ëng vµ trang thiÕt bÞ lao ®éng cho c«ng nh©n ®¹t chuÈn quèc tÕ HÖ thèng kho b·i ®¹t chuÈn quèc tÕ vÒ diÖn tÝh th«ng tho¸ng vµ bèc xÕp hµng hãa : c¸ch mÆt ®Êt tèi thiÓu 0,3m vµ c¸ch t­êng 6,0m ®Ó tr¸nh Èm thÊp vµ dÔ kiÓm kª C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®­îc l·nh ®¹o nhµ m¸y rÊt quan t©m ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c phßng ch¸y ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt rÊt ®­îc quan t©m. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi lao ®éng tr­c tiÕp còng nh­ cho toµn thÓ c¸n bé C«ng nh©n viªn trong vµ tµi s¶n cñonCéng ty. IV/ Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 1/ Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nhËp khÈu tõ Singapore vÒ hµng n¨m C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi l­îng lín m× t«m ®Õn hµng ngh×n thïng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt bao gåm: thu mua nguyªn vËt liÖu, chÕ biÕn vµ tiªu thô. Nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ : Bét m×; n­íc; muèi,phô gia; dÇu shorterning. §Ó s¶n xuÊt th× bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo ®Òu ph¶i mua nguyªn vËt liÖu ®Ó chÕ biÕn vµ kinh doanh. ë C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt còng vËy. Muèn cho s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t chÊt l­îng cao th× qu¸ tr×nh thu mua ph¶i b¶o ®¶m: Bét : xay tõ lóa m× kh«ng ph¶i bÊt cø lo¹i bét nµo còng phï hîp ®Ó s¶n xuÊt m× ¨n liÒn. Th­êng dïng lo¹i bét cã hµm l­îng Gluten t­¬i tõ 28% ®Õn 30% (kh« lµ 10% ®Õn 11%).Gluten lµ tªn gäi kh¸c cña protein (®¹m) cña bét m×. N­íc : Dïng ®Ó trén bét, n­íc lµ n­íc mÒm s¹ch Muèi : Thµnh phÇn chñ yÕu lµ Nacl Phô gia : ‐ ChÊt t¹o ®«ng ®Æc vµ dµy : th­êng dïng thÝch hîp trong s¶n xuÊt m× ¨n liÒn lµ CMC (cacbo xyMetyl Xenlu lo) vµ Guagum. Nh÷ng thø nµy ®­îc s¶n xuÊt ®Ó chuyªn dïng cho thùc phÈm; ‐ Kensui : Mét sè lo¹i muèi kiÒm thÝch hîp ®­îc pha trén ®Ó t¨ng sù ®ång nhÊt trong tinh thÓ bét. DÇu Shorterning : lµ lo¹i dÇu lÊy tõ h¹t c©y cä, mäc chñ yÕu ë vïng InDonesa, Malaysia… Lo¹i dÇu nµy cã chØ sè Ièt thÊp vµ hµm l­îng axit «lªich gÇn nh­ dÇu b«ng, ng«… phï hîp cho viÖc s¶n xuÊt m× ¨n liÒn v× ®é bÒn nhiÖt. S¶n xuÊt m× ¨n liÒn lµ lµm theo d©y truyÒn. Do vËy c¸c kh©u ph¶i ®ång bé víi nhau, ng­êi ta gäi lµ d©y truyÒn n­íc ch¶y, chän bét lµ kh©u ®Çu, kh©u cuèi ra s¶n phÈm 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp: * Bé ph©n s¶n xuÊt chÝnh: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m× ¨n liÒn th× d©y truyÒn s¶n xuÊt lµ khÐp kÝn c¸c c« chó c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× ®øng ë d©y truyÒn s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nh­ kiÓm tra, gi¸m s¸t, vËn hµnh cô thÓ ë mçi kh©u s¶n xuÊt nh­ sau: ‐ §øng vËn hµnh m¸y trén: KiÓm tra chÊt l­îng bét sao cho bét trë nªn t¬i vµ xèp, t¹o thµnh c¸c viªn nhá sau khi ®ù¬c trén, pha trÕ thªm c¸c lo¹i phô gia trong qu¸ tr×nh trén. ‐ Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh c¸n bét trªn b¨ng truyÒn: §iÒu chØnh hÖ sè c¸n bét sao cho b¨ng bét ®¹t tû lÖ máng dÇn, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh c¾t sîi m×. ‐ KiÓm tra qu¸ tr×nh hÊp vµ ®iÒu chØnh m¸y c¾t ®inh l­îng ‐ §iÒu ch×nh qu¸ tr×nh m× ®i qua ch¶o chiªn sao cho m× sau khi chiªn ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh kh«ng qóa kh« vµ kh«ng qua Èm. KiÓm tra nhiÖt ®é cháa chiªn m×. ‐ Gi¸m s¸t d©y truyÒn thæi nguéi m× sao cho sau khi qua d©y truyÒn thæi ngéi m× cãn l¹i ®é Èm vµ ®é nguéi thÝch hîp sau ®ã chuyÓn sang cho c«ng nh©n ë bé ph©n s¶n xuÊt phô ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm * Bé phËn s¶n xuÊt phô chî s¶n xuÊt phô lµ : ‐ Bé ph©n cë khÝ : lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi-Nghiªn cøu vµ øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng ‐ Bé phËn söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ : Lµm nhiÖm vô söa ch÷a m¸y mãc cña C«ng ty khi cã sù cè s¶y ra. * Bé phËn s¶n xuÊt phô thuéc : lµ bé phËn s¶n xuÊt gia vÞ vµ ®ãng gãi s¶n phÊm.Sau khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m× ®· hoan tÊt ng­êi ta chuyÓn m× qua d©y truyÒn ®ãng gãi s¶n phÈm tù ®éng d­íi sù gi¸m s¸t cña ng­êi ®iÒu khiÓn d©y truyÒn ®ãng gãi. Sau ®ã th× m× l¹i tiÕp tôc ®­îc c«ng nh©n ®ãng gãi vµo thïng giÊy ®Ó b¶o qu¶n mét lÇm n÷a vµ ®Ó vËn chuyÓn ®­îc rÔ rµng h¬n ‐ Song song víi qu¸ tr×nh ®ãng gãi s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh tra gia v× vµo trong mçi gãi m× nhê cã bé phËn s¶n xuÊt phô thuéc – ®ãng gãi gia vÞ theo ®Þnh møc quy ®Þnh * Bé phËn cung cÊp - Bé phËn vËt t­, kho : §Ó s¶n xuÊt ®­îc m× còng nh­ chÕ biÕn c¸c lo¹i gia vÞ trong c¸c lo¹i m× th× ph¶i qua kho ®Ó ®­îc cung cÊp nguyªn vËt liªu, nhiªn liÖu dïng trong s¶n xuÊt vµ chî gióp s¶n xuÊt. * Bé ph©n vËn chuyÓn – Bé phËn bèc v¸c vµ l¸i xe : m× ®ù¬c s¶n xuÊt vµ ®ãng gãi xong th× viÖc chuyÓn vÒ kho b·i vµ tõ kho b·i chuyÓn ®Õn c¸c ®iÓm b¸n bu«n b¸n lÎ trong vµ ngoµI n­íc lµ nhê vµo bé phËn bèc v¸c vµ l¸i xe. V/ Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 1/ S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Tæng Gi¸m §èc Phßng TCKT Phßng KCS Phßng KT s¶n xuÊt X­ëng s¶n xuÊt Phßng tæ chøc hanhg chÝnh Phong cung øng v©t t­ Phßng kinh doanh thÞ tr­êng PT gi¸m ®èc Kinh doanh PT gi¸m ®èc kÜ thuËt S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý ‎ cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ ViÖt 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn: §øng ®Çu lµ Tæng Gi¸m §èc C«ng ty : ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi ph¸p nh©n vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn vèn… Nãi chung Tæng Gi¸m §èc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu hµng n¨m nh­ sau: ‐ B¶o toµn vµ ph¸t triªn vèn. ‐ B¶o ®¶m viÖc lµm cho nh©n viªn. ‐ §¹t chØ tiªu tæ chøc. ‐ Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Gióp viÖc cho Tæng Gi¸m §èc lµ 2 Phã Tæng Gi¸m §èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Trùc tiÕp phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ toµn bé c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty. + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt: Phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chØ ®¹o s¶n xuÊt vµ an toµn lao ®éng, phô tr¸ch c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vËt t­ hµng hãa nhËp kho. + Phßng kinh doanh: La phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn c«ng t¸c Marketing, tæ chøc xóc tiÕn c¸c ch­¬ng tr×nh b¸n hµng ( nh­ tham gia c¸c ®ît triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty). + Phßng cung øng vËt t­: Lµ phßng chøc n¨ng, gióp viÖc cho C«ng ty trong linh vùc cung cÊp vËt t­ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ phßng chøc n¨ng gióp Tæng Gi¸m §èc C«ng ty trong c«ng viÖc Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng; b¶o vÖ néi bé, thanh tra, phßng ch¸y ch÷a ch¸y; thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, v¨n th­ l­u tr÷ hå s¬, qu¶n lý v¨n phßng C«ng ty, qu¶n lý nhµ ®Êt, b¶o vÖ, tiÕp kh¸ch, qu¶n lÝ con dÊu cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý v¨n th­, in Ên vµ ph¸t hµnh v¨n b¶n c«ng v¨n, cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm, ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, s¬ cÊp cøu c¸c tr­êng hîp tai n¹n x¶y ra trong C«ng ty. + Phßng KT s¶n xuÊt vµ phßng KCS: lµ bé phËn chøc n¨ng cña C«ng ty, tham m­u gióp viÖc trong lÜnh vùc nghiªn cøu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, qu¶n lÝ kÜ thuËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt nh­: thiÕt bÞ m¸y mãc ®iÖn n­íc, ATL§…Ngoµi ra phßng cßn cã nhiÖm vô qu¶n lÝ chÊt l­îng s¶n phÈm theo quy tr×nh c«ng nghÖ ®Çu t­, kiÓm tra s¶n phÈm, hµng hãa, nguyªn vËt liÖu mua vÒ kho dù phßng + Phßng tµi chÝng kÕ to¸n: : Lµ phßng nghiÖp vô, gióp viÖc choTæng Gi¸m §èc C«ng ty vÒ mÆt tµi chÝnh, thu thËp sè liÖu ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc. Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn tµi s¶n, NVL, tiÒn vèn, qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ, ph©n bæ chi phÝ cho tõng ho¹t ®éng. Cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi qu¶n lý quyÕt ®Þnh ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. + X­ëng s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt theo ®óng gi©y chuyÒn c«ng nghÖ. §¶m b¶o ®¹t n¨ng xuÊt vµ chÊt l­¬ng cao theo ®óng tiªu chuÈn, môc tiªu vµ ®inh møc cña C«ng ty ®Ò ra. §¶m b¶o qu¸ tr×nh lao ®éng an toµn hîp vª sinh. * C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ViÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy, viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, h÷u Ých cho ®èi t­îng sñ dông th«ng tin, ph¸t huy vµ n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña cT Kinh Doanh & ChÕ biÕn l­¬ng thùc hµ viÖt KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kiªm kÕ to¸n táng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ Thñ quü + KÕ to¸n truëng: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, chØ ®¹o vµ kiÓm tra c«ng viÖc tõng CBCNV. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ nhµ n­íc vÒ th«ng tin kinh tÕ cña c«ng ty. + Phã phßng kiªm tæng hîp: lµ ng­êi gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c tr­íc khi tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc. + KÕ to¸n thanh to¸n: lµ ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi tiÒn mÆt, c¸c kho¶n vay, thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ CBCNV. + KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi ng©n hang: cã nhiÖm vô giao dÞch víi nh©n hµng, theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô tiÒn göi ng©n hµng. + KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt t­, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§. + Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, nhËn phiÕu. C¨n cø chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt vµ ghi vµo sæ quü. VI. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu vµo”, “®Çu ra” cña C«ng ty 1/ Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo. a)YÕu tè ®èi t­îng lao ®éng Do ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty nªn nguyªn vËt liÖu chñ yÕu phôc vô trong qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ: bét m×, … Nguyªn vËt liÖu, ®èi t­îng ®Çu vµo lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt nãi riªng.Do ®Æc thï cña c«ng ty nªn c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi vÒ vµ c¶ mua trong n­íc C¸c lo¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu C«ng ty cÇn dïng NVL chÝnh: Bét m× NVL phô : DÇu Shorterning, phô gia, muèi,m× chÝnh nø¬c… Nhiªn liÖu: than ®¸, x¨ng dÇu Ngoµi ra còng ph¶ kÓ ®Õn bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm: GiÊy opp,giÊy b×a caston Sè l­îng vµ nguån cung cÊp c¸c lo¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Tiªu thô/n¨m Nguån cung cÊp §Þnh møc tiªu hao Bét m× TÊn 3600 NhËp khÈu tõ §an M¹ch 0,2 DÇu Shorterning T¹ 3960 NHËp khÈu Malaysa 0,3 Phô gÝa Kg 18000 NhËp khÈu tõ Anh Quèc 0,001 Muèi Kg 54000 Mua trong n­íc 0,001 M× chÝnh Kg 10800 Mua trong n­íc 0,001 b. YÕu tè lao ®éng Sè lao ®éng 250 ng­êi + Sè l­îng c¸n bé nh©n viªn lµ : 50 ng­êi + Lao ®éng trùc tiÕp : 200 ng­êi - VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: + §¹i häc : 30 ng­êi + Cao ®¼ng : 15 ng­êi + Trung cÊp : 5ng­êi + Trùc tiÕp : 200 ng­êi * C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng nguån nh©n lùc §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m môc ®Ých lµm cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty hiÖu qu¶.C¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao h¬n. v× vËy chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phï hîp víi môc tiªu cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. Sau ®©y lµ mét sè c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty: ‐ C¸n bé céng nh©n viªn míi vÒ lµm viÖc t¹i c«ng ty sÏ ®­îc phæ biÕn th«ng tin nh­ lµ : giíi thiÖu vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn míi vÒ lµm viÖc t¹i C«ng ty muèn t×m hiÓu vÒ C«ng ty.Víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cò vµ míi cña C«ng ty ®Òu th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o thªm c¸c kiÕn thøc míi vµ ®­îc chuyÒn ®¹t thªm kinh nghiªm vÒ ®Æc thï c«ng viÖc ë C«ng ty. Nh»m tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty bÞ l¹c hËu ‐ Ngoµi viÖc ®µo täa cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty cßn cã ch­¬ng tr×nh ®µo täa riªng cho c¸c c¸n bé chuyªn vÒ qu¶n lý nh©n sù ra c¸c quyÕt ®Þnh ®­¬c s¸ng suèt vµ lµm viÖc víi nh©n viªn cña minh ®­îc ngµy mét tèt h¬n * C¸c chÝnh s¸ch hiÖn thêi cña c«ng ty nh»m t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. Trong sè lao ®éng trªn: - Lao ®éng cã viÖc lµm vµ thu nhËp trªn møc tèi thiÓu lµ 250 ng­êi - Lao ®éng cã viÖc lµm vµ thu nhËp d­íi møc tèi thiÓu lµ: 0 ng­êi - Lao ®éng kh«ng bè trÝ ®­îc viÖc lµm lµ: 0 ng­êi - Hµng n¨m C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch vµ biªn chÕ lao ®éng theo tõng thêi kú cho phï hîp víi ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng *C«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng bËc l­¬ng: Thùc hiÖn chÕ ®é n©ng l­¬ng, n©ng bËc hµng n¨m cho ng­êi lao ®éng theo ®óng tr×nh tù ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc, cña C«ng ty ®Ò ra. * C«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi: Cïng víi ng­êi lao ®éng hoµn thiÖn thñ tôc lËp hå s¬ b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh, ®«n ®èc nh¾c nhë lËp danh s¸ch theo dâi vµ kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é BHXH, gi¶i quyÕt kÞp thêi chÕ ®é vÒ BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng khi cã yªu cÇu. * C«ng t¸c khen th­ëng, kû luËt: Thùc hiÖn chÕ ®é khen th­ëng kû luËt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ cña C«ng ty ®èi víi ng­êi lao ®éng. H­íng dÉn vµ ®«n ®èc ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp thùc hiÖn néi quy kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. * Do ®Æc thï cña ngµnh nghÒ s¶n xuÊt C«ng ty rÊt coi träng vÊn ®Ò vÖ sinh an toan thùc phÈm. V× vËy søc khÎo cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. 1 n¨m C«ng ty tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú 2 lÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. ChÕ ®é nghØ phÐp nghØ èm ®­îc ®Æc biÖt quan t©m ®Ó ®¶m b¶o søc kháe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. c. YÕu tè Vèn 1 Vèn vµ c¬ cÊu vèn cña Doang nghiÖp Xem xÐt t×nh h×nh vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt n¨m 2005 vµ 2006 cho phÐp ta ®¸nh gi¸ ®­îc quy m« kinh doanh cña c«ng ty qua ®ã thÊy ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §Ó thÊy râ t×nh h×nh vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ta xem xÐt b¶ng sau: BiÓu 1: Vèn vµ c¬ cÉu vèn cña C«ng ty §VT :1000® Tµi s¶n 2005 2006 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 1.224.000 2.196.338 2. Tµi s¶n l­u ®éng 935.607 815.427 - TiÒn vèn 444.560 400.780 - C¸c kho¶n ph¶i thu 247.764 210.101 - Hµng tån kho 219.583 183.770 - Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 23.700 20.776 Tæng tµi s¶n 2.159.607 3.011.765 Nguån vèn 1. Nî ph¶i tr¶ 805.405 1.001.983 2. Nguån vèn chñ së h÷u 1.354.202 2.009.782 Tæng nguån vèn 2.159.607 3.011.765 Sè liÖu biÓu 1 cho thÊy, tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2006 ®· t¨ng 972.338 (1000®) so víi n¨m 2005 lµ do c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt . Nî ph¶i tr¶ n¨m 2006 t¨ng 196.578 (1000®). Nguån vèn chñ së h÷u 2006 t¨ng 655.580(1000®) t­¬ng øng víi 48,4% so víi n¨m 2005. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy,tr­íc hÕt lµ do nç lùc phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Cïng víi sù nç lùc trªn lµ qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng tiªu thô, c¶i tiÕn c«ng nghÖ... nªn ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn Vèn cè ®Þnh vµ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty hay ®ã lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh. §Æc ®iÓm cña nã lµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ trÞ sö dông cña nã ®­îc chuyÓn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. BiÓu 2: Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty §VT :1000® S¬nSTT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 1 Doanh thu 1000® 7.010.594 8.502.600 2 Gi¸ trÞ TSC§ 1000® 1.224.000 2.196.338 3 Lîi nhuËn 1000® 458.500 462.450 4 Søc s¶n xuÊt TSC§ theo: 5 + Doanh thu(5)=(1)/(2) ® 5,73 3,87 6 + Lîi nhuËn(6)=(3)/(2) ® 0,37 0,21 7 SuÊt hao phÝ TSC§ theo: 8 + Doanh thu(8)=(2)/(1) ® 0,17 0,26 9 + Lîi Sè nhuËn(9)=(2)/(3) ® 2,66 4.75 Sè liÖu trªn cho thÊy,søc s¶n xuÊt TSC§ theo lîi nhuËn n¨m 2005 lµ 0,37 ®ång vµ n¨m 2006 lµ 0,21 ®ång, gi¶m 0.16 ®ång . N¨m 2005 ®Ó cã mét ®ång lîi nhuËn th× cÇn2,66 ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. Con sè ®ã n¨m 2006 lµ 4,75. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh tuy nhiªn n¨m 2006 cÇn huy ®éng nhiÒu tµi s¶n cè ®Þnh lµ v× c«ng ty míi nhËp thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi. N¨m 2006/2005 hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trªn doanh thu t¨ng 0.09 ® t­¬ng øng víi 52.94%, hiÖu qu¶ ®ã trªn lîi nhuËn l¹i t¨ng 2.09 ® . Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy tr­íc hÕt lµ do. Trung t©m ®· c¾t gi¶m chi phÝ cè ®Þnh b»ng viÖc t¨ng quy m« s¶n xuÊt. TiÕp ®Õn lµ c¾t gi¶m c¸c chi phÝ liªn quan kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã ®Èy gi¸ b¸n lªn cao. Ngoµi ra lµ do c«ng ty ®· ®Çu t­ nhiÒu vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt nªn lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ TSC§. Vèn l­u ®éng Vèn l­u ®éng lµ sè tiÒn øng tr­íc nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc. §Æc ®iÓm cña lo¹i vèn nµy lµ lu©n chuyÓn kh«ng ngõng, lu«n thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo s¶n phÈm, hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu nh­: tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng... BiÓu 3: Vèn l­u ®éng cña C«ng ty §VT :1000® STT ChØ tiªu §¬n vÞ 2001 2002 1 Doanh thu 1000® 7.010.594 8.502.600 2 Gi¸ trÞ TS l­u ®éng 1000® 935.607 815.427 3 Lîi nhuËn 1000® 458.500 462.450 4 Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn(4)=(1)/(2) LÇn 7,5 18.3 5 HÖ sè ®¶m nhiÖm(5)=(2)/(1) ® 0,13 0,1 6 Thêi gian lu©n chuyÓn(6)=360/(4) ngµy 48 20 7 Søc sinh lîi cña TS l­u ®éng trªn lîi nhuËn(7)=(3)/(2) ® 0,5 0,57 Qua sè liÖu biÓu 3 cho thÊy, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn t¨ng liªn tôc, trong khi ®ã hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng vµ thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn gi¶m trong n¨m 2005-2006. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ gi÷ tr÷ nguyªn liÖu , t¨ng thªm vèn l­u ®éng cho kinh doanh. Sè liÖu biÓu 3 còng cho thÊy, n¨m 2006 doanh thu t¨ng, tµi s¶n l­u ®éng gi¶m 12.6%nh­ng møc sinh lîi cña vèn l­u ®éng l¹i t¨ng 14%, do vËy lîi nhuËn t¨ng 0,9%. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· c¾t gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ , n©ng cao chÊt l­îng, n©ng cao gi¸ b¸n. Thø hai lµ, ng­êi tiªu dïng b¾t ®Çu ­u chuéng s¶n phÈm cña Trung t©m nªn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm m¹nh h¬n. 2. Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu ra” Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh vµ chÕ biÕn C«ng ty ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô chñ yÕu tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña m×nh lµ tiÕp tôc phÊn ®Êu v­¬n lªn b»ng kh¶ n¨ng cña m×nh, khai th¸c vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hiÖn cã vµ tiÕp tôc t×m kiÕm ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi. Víi nÒn kinh tÕ thi tr­êng c¹nh tranh do ®ã ®Ó cã ®­îc c¸c s¶n phÈm tèt chÊt l­îng cao th× tõ viÖc kiÓm tra nguyªn liÖu ®Õn s¶n xuÊt ®Òu ®­îc kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ, chÝnh x¸c nh»m ®¸p øng yªu cÇu kh¾t khe cña ng­êi tiªu dïng vµ t¹o cho kh¸ch hµng tin dung vµo s¶n phÈm m× MIO chÊt l­îng cao. B¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thu s¶n phÈm theo ®Þa ®iÓm cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau * VÒ thÞ tr­êng trong n­íc: BiÓu : T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ®ia ®iÓm §¬n vÞ: 000 ( thïng) Khu vùc 2005 Tû träng(%) 2006 Tû träng(%) Hµ Néi 36 4.7 45 4.8 H¶i Phßng 40 5.2 49 5.2 Nam §Þnh 42 5.5 51 5.4 Qu¶ng Ninh 45 5.9 54 5.7 Hµ T©y 43 5.6 52 5.5 Th¸i B×nh 56 7.3 65 6.9 S¬n La 120 15.7 180 19.1 §iÖn Biªn 95 12.4 120 12.8 Lai Ch©u 65 8.4 74 7.9 VÜnh Yªn 75 9.8 84 9 Cao B»ng 80 10.4 89 9.5 PHó THä 69 9 78 8.3 Céng 766 100 941 100 . Hiªn nay víi d©y truyÒn hiÖn ®¹i c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc míi C«ng ty ®· triÓn khai ®­îc nhiÒu kh©u b»ng m¸y mãc tù ®éng nhanh chãng s¶n xuÊt ®­îc sè l­îng lín chÊt l­îng ®¶m b¶o ®Ó khi nhu cÇu cÇn th× cã thÓ ®¸p øng ®­îc kÞp thêi. V× vËy trong hai n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang dÇn lÊy ®­îc vÞ thÕ ¬ nhiÒu tØnh thµnh trong n­íc. Qua sè liÖu biÓu trªn cho thÊy sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ vÒ s¶n l­îng b¸n hµng cña n¨m 2005 so víi n¨m 2006 lµm cho doanh thu cña n¨m 2006 t¨ng 21% so víi n¨m 2005. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ chñ yÕu phôc vô cho ng­êi tiªu dïng lµ sinh viªn hoÆc c¸c vïng n«ng th«n lµ chñ yÕu. §èi víi Hµ Néi s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang tõng b­íc kh¨ng ®Þnh m×nh víi c¸c s¶m phÈm m× s­ên xµo nÊm h­¬ng, m× bß lóc l¾c, m× t«m yam… lµ c¸c s¶n phÈm b¸n ch¹y nhÊt. VÒ thÞ tr­êng Quèc tÕ: Trong nh­ng n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®ù¬c hiÖu qu¶ ®¸ng mõng cho ngµnh s¶n xuÊt m× n­íc nhµ nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ë n­íc ngoµi §¬n vÞ: thïng ChØ tiªu 2005 2006 Tæng s¶n phÈm xuÊt khÈu 821509 982352 TiÖp 150045 190142 §øc 115365 119756 Hungari 225365 330426 Ba lan 95560 101465 Nga 235174 240563 VI. M«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty 1. M«i tr­êng vÜ m«: a.M«i tr­êng kinh tÕ: M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty lµ m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, æn ®Þnh. C«ng ty tiÕp nh©n th«ng tin kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ®¬n ®Æt hµng : Giao nh©n hµng hãa, sè l­îng chñng lo¹i hµng hãa, c¸c th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn C«ng ty, s¶n phÈm. Th«ng tin ®­îc tiÕp nhËn ghi vµo sæ th«ng tin kh¸ch hµng theo BM 06.01. Sau ®ã th«ng tin ®­îc kiÓm tra ®é chÝnh s¸c vµ xin ý kiÕn l·nh ®¹o sau ®ã ký hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng hoÆc giao hµng trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. Do ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­a s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng nªn quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty réng trong kh¾p n­íc vµ xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. C«ng ty tuy thµnh lËp ch­a ®­îc nhiÒu n¨m nh­ng ®· nhanh chãng cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ yªu C«ng ty vµ yªu c«ng viÖc. S¶n phÈm s¶n xuÊt lµ c¸c lo¹i m× ¨n liÒn. b. M«i tr­êng c«ng nghÖ: Tr¶i qua 6 n¨m ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cïng víi ®éi ngò nh©n viªn chÊt l­îng vµ nh÷ng ®Þnh h­íng ®óng ®¾n trong viÖc tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t ®èng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c vµ chç ®øng trªn thÞ tr­êng, doanh thu t¨ng nhanh, ®ång thêi C«ng ty ®· chñ ®éng ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò nßng cèt vµ nhiÒu chuyªn gia trong lÜnh vùc chÕ biÕn m× ¨n liÒn ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. . C«ng ty ®· ®Çu t­ d©y truyÒn c«ng nghÖ hiªn ®ai nhËp tõ Singapo vÒ ®¸p øng nhu cÇu c¶ vÒ chÊt vµ l­îng cña s¶n phÈm c. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi: C«ng ty ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi lµnh m¹nh, C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t trß chuyÖn víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty,tæ chøc cac buæi th¨m quan, nghØ ¨n d­ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. d. M«i tr­êng luËt ph¸p: Lµ mét Doanh nghiÖp t­ nh©n c¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty lu«n cè g¾ng trong lao ®éng nh»m ‐ Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu ph¸p lÝ liªn quan ®Õn chÊt l­îng, m«i tr­êng vµ am toµn vÖ sinh thùc phÈm ‐ §¹t n¨ng xuÊt cao nh¨m c¶i thiªn ®êi sèng cho chÝnh b¶n th©n vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­¬c qua viÖc nép thuÕ vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ph¸p luËt doanh nghiÖp. 2. M«i tr­êng ngµnh: b. §èi thñ c¹nh tranh: Trong thÞ tr­êng ngµy nay c¸c C«ng ty lÇn l­ît cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm m× míi nh»m c¹nh tranh nhau vÒ gi¸ c¶ vµ sè l­îng kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt cã mÆt c¶ ë thÞ tr­êng tiªu thô trong c¶ n­íc cung nh­ n­íc ngoµi. Do ®ã C«ng ty lu«n ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty trong n­íc còng nh­ mét sè c¸c s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty cña n­íc ngoµi phôc nh­ : MICOEM, ACECOOK UNIFON,UNIF,… Víi c¸c s¶n phÈm nh­: ‐ Háa H¶o m× chua cay ‐ Háa H¶o sa tÕ hµnh ‐ MiÕn phó h­¬ng ‐ M× lÈu th¸i ‐ M× hoµng gia ‐ M× ®Ö nhÊt… . V× vËy viÖc t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, t¹o ®­îc ®é tin cËy ®èi víi kh¸ch hµng lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty b. ¸p lùc cña nhµ cung cÊp: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi th× Cång ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n Mét trong nh÷ng khã kh¨n chÝnh lµ ¸p lùc cña nhµ cung cÊp trong viÖc cung cÊp nguyªn nhiªn vËt liÖu cho C«ng ty. Trong viÖc thanh to¸n cho nhµ cung cÊp cã thÓ bÞ chËm. Do ®ã viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cã thÓ bÞ chËm , hoÆc nhµ cung cÊp lÊy lý do t¨ng gi¸ ®Ó g©y søc Ðp lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt c. ¸p lùc cña kh¸ch hµng Do cã nhiÒu s¶n phÈm cïng laäi c¹nh tranh trªn thi tr­êng ®êi sèng cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, lªn vÒ phÝa kh¸ch hµng còng cã nhiÒu sù lùa chän kh¸c nhau cã nhiÒu yªu cÇu ®ßi hái cao.v× vËy mµ viÖc nghiªn cøu ®Ó thay ®æi mÉu m· vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc C«ng ty rÊt quan t©m. C«ng ty còng th­êng xuyªn ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i t¹o sù hÊp dÉn vµ thÝch thó cho kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm cña C«ng ty VII. Thu ho¹ch qua giai ®o¹n thùc tËp tæng quan 1. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i cßn bÞ c¹nh tranh gay g¾t trªn thi tr­êng.Nh­ng l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÉn duy tr× tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®­a tæng s¶n l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña C«ng ty t¨ng dÇn theo n¨m vµ lu«n æn ®Þnh ®­îc trªn thÞ tr­êng.C«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc nhiªu mÆt tÝch cùc nh­ ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, mÉu m·, chÊt l­îng lu«n thay ®æi phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra lu«n ®¹t tiªu chuÈn vÒ an toµn thùc phÈm, lµm hµi lßng c¶ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt. Qua nh÷ng khai qu¸t chung nhÊt vÒ C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt cho thÊy. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty ®ang ®­îc duy tr× tèt. C«ng ty ®ang ngµy mét ph¸t triÓn h¬n ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ang dÇn ®ù¬c c¶i thiÖn . 2.Nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i: S¶n phÈm cña C«ng ty phÇn lín chØ ®­îc tiªu thô ë nh÷ng thÞ tr­¬ng nh­ : ë c¸c vïng cao, vïng n«ng th«n mµ ®èi t­îng tiªu thô chñ yÕu lµ häc sinh sinh viªn vµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp. Cßn t¹i c¸c Thµnh phè lín th× viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ®­îc cao cho l¾m.ViÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa ch­a thùc sù lÊy nhu cÇu lµm c¨n cø x©y dùng. C«ng t¸c ®äa t¹o c¸n bé c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®· cã nh­ng ch­a ®­îc ®Çy ®ñ. Ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng cña C«ng ty cßn yÕu nh­ vÒ qu¶ng c¸o, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, truyÒn th«ng ®¹i chóng…v.v.VÒ mÆt nµy C«ng ty ch­a thùc sù ph¸t huy vµ ®i vµ ®i vµo ho¹t ®én 3. Nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n chñ quan : C¸c ®¬n vÞ bé phËn ph©n x­ëng, C«ng ty cßn ch­a lµm ®ñ c¸c chøc n¨ng vµ nhiªm vô cña m×nh, sù phèi hîp cßn láng lÎo nªn lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cã phÇn bÞ ¶nh h­ëng. Nguyªn nh©n kh¸ch quan : Kh¸ch hµng lµ ®èi t­îng quan träng nhÊt cho tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Nªn chóng biÕt nhu cÇu tù nhiªn hay mong muèn,møc tiªu thô thã quen cña ng­êi tiªu dïng lµ nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn l­îng hµng hãa. Vµ còng chÝnh v× ®êi sèng vµ møc thu nhËp còng kh«ng Ýt ¶nh h­ëng, vÒ nhËn thøc khi thu nhËp t¨ng ®ång nghÜa víi viÖc nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao t¨ng lªn. Do ®ã hä lu«n ®ßi hái nh÷ng s¶n phÈm tèt h¬n mÉu m· ®Ñp h¬n. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt ®· gióp em kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ nhê vËy em ®· hoµn thµnh xong b¸o c¸o thùc tËp nµy. §ît thùc tËp nµy tuy ng¾n nh­ng gióp n¾m ®­îc mét c¸ch chung nhÊt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña Cån ty vµ vai trß, tÇm quan träng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt còng nh­ t¹i c¸c C«ng ty kh¸c ®Òu cÇn ph¶i cã mét bé m¸y tæ chøc tèt, ®ång thêi gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng ph¸t sinh trong c¬ quan nh­ thu, chi, mua s¾m trang thiÕt bÞ . Lµ mét c¸n bé kÕ to¸n trong t­¬ng lai ph¶i biÕt nh×n nhËn mäi thø ®óng ®¾n vµ cã ®øc tÝnh trung thùc, lµm viÖc chÝnh x¸c, thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh cña ®¬n vÞ C«ng ty. Qua phÇn ®· nãi ë trªn nh×n chung C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt, kÓ c¶ chóng em thùc tËp ph¶i cè g¾ng vµ tiÕn bé kh«ng ngõng n©ng kiÕn th­c,kÜ n¨ng nghiÖp vô ph¶i ®i lªn hoµn thµnh nhanh gän, chÝnh x¸c, kÞp thêi xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh d¹y dç em trong suèt mÊy n¨m qua. Em xin c¶m ¬n tËp thÓ CBCNV cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng, nh­ng do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh­ tr×nh ®é nhËn thøc nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o còng nh­ tËp thÓ c¸n bé cña C«ng ty Kinh Doanh & ChÕ BiÕn L­¬ng Thùc Hµ ViÖt ®Ó b¸o c¸o ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ néi,th¸ng 6 n¨m 2007 Sinh viªn Lª thÞ V©n NhËn xÐt cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc hµ viÖt Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35561.DOC
Tài liệu liên quan