Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Minh Hồng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Trang I. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH MINH HỒNG 2 1. Lịch Sử hỡnh thành và quỏ trỡnh phỏt triển của cụng ty 2 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là 2 3. Chức năng và nhiệm vụ của công 2 II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG 3 1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Hồng 3 2. Chức năng của các phòng ban 4 3. Bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất tại các phân xưởng 6 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7 1. Các đặc điểm của hoạt động sản xuất của Công ty 7 1.1. Đặc điểm máy móc thiết bị 7 1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu 7 1.3. Đặc điểm về quy trỡnh cụng nghệ chế tạo sản phẩm 7 1.4. Đặc điểm về nguồn vốn 8 1.5 Đặc điểm về nhân sự 10 1.6. Đặc điểm về sản phẩm, thị trường và tiêu thụ sản phẩm 11 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 12 2.1. Các chỉ số về khả năng hoạt động, sức sản xuất 13 2.2. Các chỉ số về khả năng sinh lời 14 IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG 15 1. Những thành tựu 15 2. Những tồn tai 16 3. Hướng viết đề tài luận văn tốt nghiệp 17 KẾT LUẬN 18

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Minh Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. Cô thÓ ViÖt Nam ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng cã hÖ sè ®Çu t­ an toµn vµ thu hót søc ®Çu t­ ë møc kh¸ cao. §iÒu nµy kh«ng chØ do tØ lÖ t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña n­íc ta lu«n ®øng ë møc cao (trªn 7%) mµ cßn do chóng ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch thay ®æi ®Ó ®¸p øng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña thÕ giíi. Sự đổi mới quy chế quản lý kinh tế của nước ta đòi hỏi cần có một công cụ quan trọng để quản lý nền kinh tế quốc dân nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng chúng ta càng cần phải giữ vai trò chủ đạo của mình trong mọi tình huống lĩnh vực kinh doanh. Phát huy ưu thế của mình không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh làm chủ được thị trường và giá cả. G¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµ hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp còng ®­îc thµnh lËp nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. C«ng ty TNHH Minh Hång ra ®êi còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng sù gióp ®ì cña c¸n bé c¸c phßng ban vµ sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý Kinh doanh ®· h­íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy víi nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· thu l­îm ®­îc trong suèt 4 n¨m häc, em xin ®­a ra nh÷ng b¶n ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó lµm râ thªm côc diÖn cña toµn c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong b¶n b¸o c¸o cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n còng nh­ nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù c¶m th«ng, gãp ý, sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c« gi¸o: “ Hµ ThÞ HËu ” vµ ®ång thêi c¶m ¬n tíi toµn thÓ anh chÞ em c¸n bé trong c«ng ty TNHH Minh Hång ®· gióp ®ì em hoµn thµnh mäi c«ng viÖc trong suèt thêi gian thùc tËp võa qua t¹i c«ng ty. i. kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty tnhh Minh hång 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng tyTNHH Minh Hång. -Tªn C«ng ty: C«ng ty TNHH Minh Hång -Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Hång company limited. -Tªn viÕt t¾t: Minh Hång CO.LTD -§Þa chØ: Mü §øc - Hµ T©y -Thµnh lËp: 10/04/2000 C«ng ty TNHH Minh Hång ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ ®­îc sö dông con dÊu riªng. C«ng ty ®­îc thµnh lËp ngµy 10/04/2000. Tõ ®ã dÕn nay cã thÓ chia thµnh hai giai ®o¹n. 1.1.Giai ®o¹n 2000-2003 C¬ chÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn ®· t¹o ra cho c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp kh«ng Ýt nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc khã kh¨n cã thÓ ®Èy c¸c c«ng ty ®Õn bê vùc ph¸ s¶n. Nhu cÇu thÞ tr­êng ngµy cµng ®a d¹ng vµ khã tÝnh h¬n víi thÞ hiÕu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao. §Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty lu«n t×m tßi vµ ¸p dông ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Do ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn m¸y mãc l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt kh«ng ®¶m b¶o nªn ®· ®­a gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn cao cïng víi sù bì ngì ban ®Çu do míi thµnh lËp nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong thêi gian nµy. 1.2.Giai ®o¹n tõ 2003 ®Õn nay. C«ng ty ®Çu t­ thªm mét d©y chuyÒn m¸y míi, hiÖn ®¹i ®· n©ng c«ng suÊt lªn gÊp 3 lÇn. D©y chuyÒn nµy ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh gióp C«ng ty tõ chç khã kh¨n ®· cã lîi nhuËn, mang mét h­íng ®i míi cho C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong t­¬ng lai. Do ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l­îng cao h¬n so víi tr­íc. C«ng ty ®· chñ ®éng t×m ®èi t¸c ®Ó liªn doanh, liªn kÕt, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao vµ dÇn ®i vµo æn ®Þnh. Sau 7 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Minh Hång lu«n ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªn ®Ò ra vµ cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh. Nh÷ng cè g¾ng vµ thµnh tÝch mµ C«ng ty cã ®­îc ®ã lµ sù ghi nhËn cña kh¸ch hµng b»ng s¶n phÈm cña m×nh. 2 . Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ: S¶n xuÊt vµ ph©n phèi thøc ¨n ch¨n nu«i, ChÕ phÈm bæ sung thøc ¨n ch¨n nu«i. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: + Chøc n¨ng cña C«ng ty: - S¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i. - Ph©n phèi s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty tíi c¸c ®¹i lý b¸n bu«n - chÕ biÕn vµ ph©n phèi chÕ phÈm bæ sung thøc ¨n ch¨n nu«i + NhiÖm vô chñ yÕu: C«ng ty TNHH Minh Hång lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng phôc vô cho ch¨n nu«i. Môc tiªu cña C«ng ty lµ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña m×nh phôc vô cho nhu cÇu ch¨n nu«i hiÖn nay. §Èy m¹nh ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn ®é c«ng nghÖ míi nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ Tõng b­íc më réng quy m« s¶n xuÊt, ph¸t triÓn thÞ tr­êng, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu ®Ó trë thµnh C«ng ty lín vµ cã th­¬ng hiÖu m¹nh trong khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó b¶o vÖ uy tÝn víi khÈu hiÖu “chØ cã chÊt l­îng vµng”, thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngµnh ch¨n nu«i. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr­êng tu©n thñ ph¸p luËt vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi cña c«ng nh©n viªn vµ tham gia ho¹t ®éng c«ng Ých. II. Ph©n tÝch Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Minh hång. 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Minh Hång: C«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng bé m¸y gän nhÑ, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng bªn d­íi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt, ®­îc phèi hîp th­êng xuyªn chÆt chÏ víi nhau, nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh môc tiªu cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc ®ång bé th«ng suèt cã hiÖu qu¶. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Minh hång. Gi¸m ®èc P. gi¸m ®èc Sx - kt P. gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phßng tc-kt Phßng kü thuËt Phßng Kh-vt Ph©n x­ëng Qua s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ta thÊy râ c¬ cÊu tæ chøc ®­îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy Gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc c¸c phßng ban tham m­u tr­íc khi ra mét quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña C«ng ty. VÒ hîp t¸c gi÷a c¸c ph©n x­ëng: trong C«ng ty TNHH Minh Hång c¸c ph©n x­ëng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng nµy l¹i lµ nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm cña c¸c ph©n x­ëng kh¸c, nÕu nh­ gi÷a c¸c ph©n x­ëng nµy kh«ng phèi hîp mét c¸ch ®ång bé ¨n khíp th× sÏ dÉn ®Õn sù gi¸n ®o¹n do c¸c nguyªn nh©n chñ quan : nh­ thiÕu nguyªn liÖu thiÕu b¸n thµnh phÈm… Vµ do vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ bÞ chËm trÔ. Muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ph¶i cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt nh­: §Þnh râ tÝnh chÊt c«ng viÖc, giao nhiÖm vô cho tõng ng­êi, tõng phßng ban, ph©n x­ëng râ rµng tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo c«ng viÖc vµ tr¸nh bÞ mï qu¸ng, û l¹i …. Nh÷ng c«ng viÖc mµ sö dông kÕt qu¶ gièng nhau th× ph¶i cã quy ®Þnh râ thêi gian chuyÓn giao hoÆc th«ng b¸o sè liÖu, møc ®é kÕt qu¶ cã liªn quan. 2. Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban Hiện nay kiểu cơ cấu trực tuyến chức năng là tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Đã tạo được sự ổn định về mặt tổ chức cũng nhu đảm bảo các mối quan hệ trong Công ty. Để hiểu hơn ta tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc cũng như các phòng ban và phân xưởng trong Công ty. * Giám đốc: là người có quyền ra quyết định, điều hành cao nhất trong công ty, là người đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều hành hoạt động, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. Là người xây dựng các chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, xây dựng các phương án hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước cũng như các phương án sản xuất của Công ty. Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thực sự phù hợp để có thể đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh của Công ty. * Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực hoạt động của công ty theo phân công của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công thực hiện, giúp giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty, giúp giám đốc đề ra các kế hoạch xậy dựng cơ bản phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. *Phó giám đốc sản xuất -kỹ thuật: ng­êi quản lý và điều hành về các mặt: kỹ thuật, khoa học công nghệ và môi trường, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm .Giúp giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch, trực tiếp điều hành giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất của các phân xưởng sản xuất. * Phòng kinh doanh: Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tìm hiểu, thu thập thông tin về giá cả, thị trường, chủng loại hàng báo cáo Giám đốc.Làm báo giá, xây dựng hợp đồng cho khách hàng Chịu trách nhiệm tìm hiểu và chăm sóc khách hàng.Cuối tháng lập báo cáo trình Giám đốc. * Phòng kỹ thuật - vật tư: Chịu trách nhiệm chung trước Giám đốc về các việc kỹ thuật. Lên các thiết kế, dự trù vật tư, dự toán giá thành, nhân công, vật tư chính, phụ, mua bán vật tư khi có nhu cầu; quản lý và mở sổ theo dõi. Viết biên bản xuất - nhập vật tư chính, phụ, biên bản giao nhận hàng hoá và mở sổ theo dõi tổng hợp bán hàng. Tổng hợp báo cáo về tiến độ sản xuất và thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng Quý, sáu tháng, cả năm. *Phòng tài chính - kế toán: Phụ trách việc lưu chuyển tiền tệ một cách linh hoạt, kịp thời và chính xác. Phụ trách các công việc liên quan đến Ngân hàng : làm các công việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng, làm báo cáo định kỳ, không định kỳ với các cơ quan Thuế, Thống kê, BHXH, Ngân hàng,... Tính toán, kiểm tra lãi suất phải trả khi vay tín dụng Ngân hàng, khi mua hàng trả chậm toán, kiểm tra, đối chiếu lãi suất phải thu của khách hàng khi mua trả chậm. Mở sổ theo dõi tài khoản tiền mặt, tiền vay, tiền gửi, tạm ứng, TSCĐ, tồn kho, vật tư, công nợ phải thu, phải trả... Kết hợp phòng bán hàng gọi điện và đi thu hồi công nợ. Viết phiếu thu, chi, hoá đơn, tính lương cho CBCNV. Cuối tháng lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả, đặt cọc ký quỹ, hàng tồn kho,... Cuối năm làm quyết toán thuế báo cáo Nhà nước. *Phân xưởng: Quản đốc phân xưởng là người chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về mọi hoạt động sản xuất của đơn vị. Các phó quản đốc, các nhân viên nghiệp vụ giúp quản đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đã đề ra. 3. Bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng: 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña mçi ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Gåm cã: 4 ng­êi, cã tr×nh ®é trung cÊp. Mét tæ tr­ëng phô tr¸ch chung - Mét tæ phã phô tr¸ch vÒ mÆt kü thuËt kiÓm tra chÊt l­îng vµ sè cÊp ph¸t nguyªn liÖu cho tæ. Ngoµi ra gióp viÖc cho tæ tr­ëng cßn cã c¸c nh©n viªn sau: + Nh©n viªn kü thuËt th­êng xuyªn h­íng dÉn, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n xuÊt sao cho phï hîp. + Nh©n viªn thèng kª cã nhiÖm vô gióp tæ tr­ëng thèng kª sè liÖu hµng ngµy vÒ lao ®éng vµ n¨ng suÊt c«ng viÖc cña tõng lao ®éng, cuèi th¸ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. ngµy vÒ lao ®éng vµ n¨ng xuÊt c«ng viÖc cña tõng lao ®éng, cuèi th¸ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. Bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng: Nh©n viªn phßng kü thuËt thuËt Tæ tr­ëng Thèng kª Tæ phã Ph©n x­ëng 3 Ph©n x­ëng 1 Ph©n x­ëng 2 3.2. §iÒu hµnh s¶n xuÊt. Hµng ngµy tæ tr­ëng dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ C«ng ty giao, phèi hîp víi c¸c bé phËn phô trî kh¸c ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho tæ ®­îc ®Çy ®ñ nguyªn liÖu, ®ång phôc b¶o hé lao ®éng. §ång thêi, còng kiÓm tra l¹i ®Ó c«ng viÖc cã thÓ diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi tæ phã trùc tiÕp h­íng dÉn vµ kiÓm tra kü thuËt trong qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý m¸y mãc, vËt t­. III. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh hång trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. C¸c ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty: 1.1 M¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét ®¬n vÞ nµo muèn tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc thiÕt bÞ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng cho viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ c¬ së h¹ tÇng tèt th× cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. Tõ khi ho¹t ®éng ®Õn hÕt n¨m 2003 C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt trªn mét d©y chuyÒn m¸y mãc l¹c hËu, n¨ng suÊt thÊp. Nªn tõng n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®Òu chó träng c«ng t¸c ®Çu t­ mua míi vµ söa ch÷a b¶o d­ìng. C«ng ty ®· tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh kú, n©ng cÊp mét sè thiÕt bÞ chÝnh quan träng, duy tr× c«ng t¸c b¶o d­ìng, b¶o qu¶n m¸y t¹i n¬i s¶n xuÊt. §Çu n¨m 2005 tíi nay C«ng ty ®Çu t­ thªm 01 d©y chuyÒn m¸y míi hiÖn ®¹i vµ ®· n©ng c«ng suÊt lªn gÊp 3 lÇn. 1.2 Nguyªn liÖu: Nguyªn liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. V× vËy nguyªn liÖu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy tæ chøc tèt vÒ nguyªn liÖu sÏ cã vai trß n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH Minh Hång lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i, nguyªn liÖu s¶n xuÊt mang ®Æc ®iÓm chung lµ nguyªn liÖu sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc (thÞ tr­êng n«ng th«n) Nguyªn liÖu ®a d¹ng tõ ng«, khoai, s¾n, lóa g¹o, bét c¸, bét thÞt, bét x­¬ng, kho¸ng h÷u c¬, men tiªu ho¸ vµ ®Çy ®ñ acidamin, vitamin chÊt chèng oxi ho¸…Chi phÝ dµnh cho nguyªn liÖu chiÕm tØ träng kh«ng cao kho¶ng 50% ®Õn 55% trong tæng sè chi phÝ cho s¶n xuÊt. 1.3 Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm: S¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Minh Hång rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m·. C«ng ty nhËn s¶n xuÊt tõ nh÷ng s¶n phÈm nh­ thøc ¨n hçn hîp d¹ng viªn dïng cho heo con tõ khi t¸ch ®µn ®Õn xuÊt chuång, tõ 20Kg-60Kg, thøc ¨n hçn hîp cho gia cÇm, gia cÇm lÊy trøng, thuû cÇm vµ thuû cÇm lÊy trøng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn s¶n xuÊt lo¹i thøc ¨n phôc vô cho ch¨n nu«i thuû s¶n, nhËn s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm thøc ¨n bæ xung. S¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Minh Hång, ®­îc s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng ®o¹n vµ ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian. Cã thÓ minh ho¹ qua s¬ ®å tæng qu¸t sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Minh Hång Nguyªn liÖu Sµng läc SÊy kh« NghiÒn Trén ®Òu Hoµn thiÖn s¶n phÈm KiÓm nghiÖm §ãng gãi NhËp kho 1.4. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn Vốn, lao động, công nghệ là những nhân tố quan trọng và quyết định sự thành bại của bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào, nói cách khác hoạt động tài chính là không thể thiếu được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn là điều kiện vật chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Muốn kinh doanh thì cần phải có vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, cải tiến và đổi mới kỹ thuật hoặc chuyển giao công nghệ, tái đầu tư mở rộng sản xuất, nhất là đầu tư mở rộng sản xuất phát triển kinh tế. Vốn thực sự có vai trò quyết định đối với các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển… B¶ng c¬ cÊu nguèn vèn cña c«ng ty TNHH Minh Hång S T T Năm Chỉ tiªu 2004 2005 2006 So sánh tăng, giảm năm 2005/2004 So sánh tăng, giảm năm 2006/2005 số lượng TT (%) số lượng TT (%) số lượng TT (%) số tuyệt đối % số tuyệt đối % 1 Tæng vèn kinh doanh 2956 100 3147 100 3402 100 191 6,46 255 8,1 2 Chia theo së h÷u Vèn chñ së h÷u 2008 67,93 2068 65,71 2137 62,82 60 29,88 69 3,34 Vèn vay 948 32,07 1079 34,29 1265 37,18 131 13,82 186 17,24 3 Chia theo tÝnh chÊt Vèn cè ®Þnh 1132 38,29 1157 36,76 1205 35,42 25 2,21 48 4,15 Vèn l­u ®éng 1824 61,81 1990 63,24 2197 64,58 166 9,1 207 10,4 Qua biÓu sè liÖu vÒ c¬ cÊu vèn trong 3 n¨m ho¹t ®éng gÇn ®©y tõ 2004 - 2006, chóng ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· ®i vµo hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ l­îng vèn ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cã xu h­íng t¨ng n¨m 2004 l­îng vèn là 2956 triÖu vµ ®Õn n¨m 2006 l­îng vèn ®· t¨ng lªn ®Õn 3402 triÖu. §©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng, cho thÊy c«ng ty ®· thùc sù cã nh÷ng dÊu hiÖu lín lªn vÒ quy m«. Trong ba n¨m 2004 - 2006 tû lÖ vèn ®Çu t­ t¨ng cña n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ 6,46% t­¬ng øng víi kho¶ng 191 triÖu ®ång, tû lÖ vèn t¨ng cña 2006 so víi 2005 là 8,1% t­¬ng øng víi kho¶ng 255 triÖu ®ång. Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh c«ng ty ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn lín trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy c¹nh tranh nh­ hiÖn nay. C¬ cÊu nguån vèn chia theo chñ së h÷u th× chóng ta cã thÓ thÊy râ ®­îc kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn còng nh­ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty. §©y lµ mét c¬ cÊu kh¸ c©n ®èi gi÷a nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi. Tû träng vèn chñ së h÷u qua c¸c n¨m cã xu h­íng gi¶m trong khi l­îng vèn ®Çu t­ hµng n¨m cã xu h­íng t¨ng. NÕu n¨m 2004 tû träng nguån vèn ®i vay chiÕm 32,07% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp, n¨m 2005 l­îng vèn nµy t¨ng lªn 34,29% và năm 2006 lượng vốn đi vay đã tăng lªn 37,18% tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. §iÒu nµy ®· nãi lªn ®­îc kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ sö dông vèn của doanh nghiệp rất hiệu quả . Doanh nghiÖp ®· biÕt tËn dông ®­îc c¸c nguån lùc bªn ngoµi b»ng c¸ch t¨ng l­îng vèn ®i vay ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng còng ph¶i nãi viÖc qu¸ l¹m dông vµo nguån vèn ®i vay ®«i khi sÏ bÞ ph¶n t¸c dông. NÕu như l­îng vèn vay chiÕm tû träng qu¸ nhiÒu trong c¬ cÊu vèn th× ®iÒu nµy cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp bÞ ®éng trong viÖc sö dông vèn, h¬n n÷a nÕu sö dông vèn vay qu¸ nhiÒu mµ kh«ng hiÖu qu¶ sÏ lµm cho doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Do ®ã, c«ng ty còng cÇn ph¶i nghiªn cøu c©n ®èi gi÷a hai nguån vèn nµy sao cho phï hîp nhÊt. C¬ cÊu nguån vèn chia theo tÝnh chÊt: qua b¶ng sè liÖu, chóng ta cã thÓ nhËn ra tû träng vèn l­u ®éng qua c¸c n¨m kho¶ng 61% ®Õn 64% , cßn tû träng vèn cè ®Þnh kho¶ng 20% vµ lu«n cã xu h­íng gi¶m dÇn vµo mçi n¨m. 36% ®Õn 39%. Cô thÓ vèn l­u ®éng n¨m 2004 lµ 1824 triÖu ®ång (chiÕm61,81% tû träng tæng vèn kinh doanh), n¨m 2005 lµ 1990 triÖu ®ång (chiÕm 63,24% tû träng tæng vèn kinh doanh), n¨m 2006 vèn l­u ®éng lµ 2197 triÖu ®ång (chiÕm 64,58% tû träng tæng vèn kinh doanh). Tèc ®é gia t¨ng cña vèn l­u ®éng n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 9,1% t­¬ng øng víi 166 triÖu, n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 207 triÖu ®ång. Vèn cè ®Þnh n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 lµ t¨ng tõ 1132 triÖu ®Õn 1157 triÖu t­¬ng ®­¬ng t¨ng víi 2,21% vµ n¨m 2006 vèn cè ®Þnh t¨ng thªm 48 triÖu t­¬ng ®­¬ng víi 4,15%. 1.5 §Æc ®iÓm vÒ nh©n sù * Sè l­îng lao ®éng: BiÓuc¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2005/2004 N¨m 2006/2005 Sè ng­ßi TT (%) Sè ng­êi TT (%) Sè ng­êi TT (%) Møc chªnh (%) Møc chªnh (%) Sè lao ®éng 46 100 53 100 70 100 7 15,2 17 32,1 chia TT/GT L/® trùc tiÕp 37 80,4 42 79,2 56 80 5 13,5 14 33,3 L/® gi¸n tiÕp 9 19,6 11 20,8 14 20 2 22,2 3 27,3 Giíi tÝnh Lao ®éng nam 25 54,4 29 54,7 40 57,14 4 16 10 34,5 Lao ®éng n÷ 21 45,6 24 45,3 30 42,86 3 14,3 7 29,2 Qua biÓu 3 ta thÊy tæng sè c«ng nh©n viªn cña C«ng ty qua c¸c n¨m lµ: n¨m 2004 cã 46 ng­êi, n¨m 2005 cã 53 ng­êi, n¨m 2006 cã70 ng­êi. Nh­ vËy tæng sè ng­êi qua c¸c n¨m cña C«ng ty lµ cã chiÒu h­íng t¨ng dÇn vÒ sè l­îng HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 70 ng­êi trong ®ã cã 30 ng­êi lµ n÷ vµ 40 ng­êi lµ nam. Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2004 lµ: 37 ng­êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 9 ng­êi Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2005 lµ: 42 ng­êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 11 ng­êi Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2006 lµ: 56 ng­êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 14 ng­êi. * ChÊt l­îng lao ®éng: C«ng ty TNHH Minh Hång lµ mét ®¬n vÞ thuéc ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô cho ch¨n nu«i. Ho¹t ®éng lao ®éng vÒ c«ng nghÖ g¾n bã víi ngµnh s¶n xuÊt.V× vËy, ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i cã tay nghÒ vµ cã t­ duy c«ng viÖc tèt. N©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho c«ng nh©n lµ mét kh©u quan träng cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong tæng sè 70 lao ®éng cña C«ng ty cã 15 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i Häc Cao §¼ng. Tr×nh ®é trung cÊp cã 4 ng­êi, cßn l¹i lµ c«ng nh©n hÇu hÕt ®· tèt nghiÖp phæ th«ng sau ®ã ®­îc d­a vµo C«ng ty ®Ó ®µo t¹o, cho ®Õn nay cÊp bËc kü thuËt trung b×nh cña c¸n bé C«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ bËc 3/7. Tõ sè liÖu trªn cho ta thÊy: Sè l­îng cã tr×nh ®é §H-C§ chiÕm 21.42% Sè l­îng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 5,71% Sè l­îng c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 72,87 Qua t×nh h×nh trªn ta thÊy c«ng nh©n chiÕm 72,87% lµ lín së dÜ nh­ vËy lµ do C«ng ty s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i nªn sè c«ng nh©n chiÕm tØ lÖ cao. Cßn tr×nh ®é §H- C§ chiÕm tØ lÖ kh«ng cao, tr×nh ®é trung cÊp kh«ng thay ®æi 1.6. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm. * VÒ s¶n phÈm Cã thÓ nãi trªn thÞ tr­êng cã hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh ®ã lµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ t­ liÖu tiªu dïng. Qua t×m hiÓu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Minh Hång tõ kh©u ®Çu ®Õn ®Çu ra ta cã thÓ nhËn thÊy s¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n phÈm dïng cho ch¨n nu«i. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i. * VÒ thÞ tr­êng. Theo ph©n lo¹i thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp th× thÞ tr­êng cña c«ng C«ng ty TNHH Minh Hång lµ thÞ tr­êng nguyªn liÖu s¶n xuÊt tøc lµ ®èi t­îng l­u th«ng trªn thÞ tr­êng lµ lo¹i nguyªn liÖu s¶n xuÊt. Do s¶n phÈm cña C«ng ty nªn thÞ tr­êng cña C«ng ty Minh Hång thÞ tr­êng chÝnh lµ thÞ tr­êng ch¨n nu«i trong n­íc. Nh÷ng ®èi t­îng tiªu dïng tuyÖt ®èi cña C«ng ty th­êng lµ c¸c ®¹i lý, c¸c ®¹i lý b¸n bu«n vµ, c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i cã quy m« lín ®Æt hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng nªn trong c¸c n¨m qua doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn. * VÒ tiªu thô s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ míi C«ng ty TNHH Minh Hång lu«n quan niÖm s¶n xuÊt tèt ch­a ®ñ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, mµ cßn ph¶i biÕt tæ chøc b¸n hµng. Mét trong nh÷ng néi dung tæ chøc b¸n hµng lµ m¹ng l­íi. M¹ng l­íi b¸n hµng cña C«ng ty lµ cÇu lèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng. M¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty: §¹i lý Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi tiªu dïng Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n C«ng ty kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ cã chiÕn l­îc hç trî m¹ng l­íi tiªu thô b»ng c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, qu¶ng c¸o… §Æc biÖt hiÖn giê C«ng ty ®· cã trang web ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh ®i kh¾p n¬i kh«ng nh÷ng ë trong vïng mµ cßn c¶ ë c¸c vïng l©n cËn. ChÝnh v× vËy, lµm cho ho¹t ®éng cña C«ng ty trë nªn n¨ng ®éng h¬n vµ t×m ®­îc nhiÒu hîp ®ång míi. N¨m 2004 chØ ký ®­îc 89 hîp ®ång nh­ng sang ®Õn n¨m 2005, 2006 ®· ký ®­îc h¬n 100 hîp ®ång víi tæng trÞ gi¸ lªn ®Õn h¬n 3 tû ®ång nh­ng trong ®ã cã nhiÒu hîp ®ång cã gi¸ trÞ thÊp. S¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô gi¶m . Tuy nhiªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh c¶i tiÕn nhiÒu mÉu m· s¶n phÈm chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ng do ngµnh c«ng nghiÖp nµy ph¸t triÓn vµ cã sù c¹nh tranh gay g¾t, thªm vµo ®ã lµ nh÷ng C«ng ty liªn doanh trong n­íc vµ n­íc ngoµi s¶n xuÊt cïng kinh doanh mÆt hµng nµy, h¬n n÷a lµ nh÷ng lo¹i thøc ¨n ch¨n nu«i ®­îc nhËp vµo trµn lan tÊt c¶ ®· g©y khã cho viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty, trong khi ®ã l­îng s¶n phÈm tån ®äng trong C«ng ty rÊt lín, gi¸ ®Çu ra kh«ng t¨ng, lªn s¶n xuÊt vµ tiªu thô rÊt khã kh¨n. V× vËy mµ c«ng ty ®· ph¶i t¨ng c­êng c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty TNHH Minh Hång lµ C«ng ty ®­îc thµnh lËp kh«ng l©u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, buæi ban ®Çu gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ lµm ¨n tr× trÖ. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty TNHH Minh Hång lµ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi thøc ¨n ch¨n nu«i, thøc ¨n bæ xung. Do kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn hµng n¨m C«ng ty cã rÊt nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt s¶n phÈm, b¸n s¶n phÈm, s¶n l­îng kh«ng ngõng t¨ng lªn, gióp C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy mét æn ®Þnh. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. STT N¨m ChØ Tiªu §¬n VÞ TÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh t¨ng, gi¶m N¨m 2005/2004 So s¸nh t¨ng, gi¶m N¨m 2006/2005 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1 Tæng doanh thu Tr.® 2.306 2.518 2.892 212 9,19 374 14,85 2 Tæng sè c«ng nh©n viªn Tr.® 46 53 70 7 15.2 17 32.1 3 Tæng sè vèn KD Tr.® 2.956 3.147 3.402 191 6,46 255 8,1 4 Lîi nhuËn Tr.® 315 340 420 25 7,9 80 23,5 5 Nép NSNN Tr.® 127 142 175 15 11,8 33 23,24 6 Thu nhËp b×nh qu©n Tr.® 0,8 0,9 1,05 0,1 12,5 0,15 14,28 7 Tû suÊt LN/doanh thu (4/1) % 13,66 13,50 14.52 - 0,16 - 1,17 1,02 7,55 8 Tû suÊt LN/vèn KD (4/3) % 10,65 10.80 12,34 0,15 1,41 1,54 12,48 9 Vßng quay VKD (1/3) Vßng 0.78 0,80 0,85 0,02 2,56 0,05 6,25 Tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2004-2006 cho thÊy: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cô thÓ: 2.1. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, søc s¶n xuÊt. +Tæng doanh thu vµ vèn kinh doanh: cã xu h­íng t¨ng, kÕt qu¶ doanh thu n¨m 2005 t¨ng 212 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 9,19% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 còng t¨ng 14,85% so víi n¨m 2005 t­¬ng øng víi kho¶ng 374 triÖu ®ång. §©y lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi c«ng ty. Víi l­îng doanh thu t¨ng nh­ trªn th× tÊt nhiªn hµng n¨m c«ng ty còng ph¶i t¨ng thªm l­îng vèn kinh doanh, nh­ng ë ®©y chóng ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng cña vèn kinh doanh nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu hµng n¨m. N¨m 2005 so víi 2004 vèn kinh doanh t¨ng 6,46% so víi doanh thu t¨ng 9,19% vµ n¨m 2006 so víi 2005 l­îng vèn chØ t¨ng 8,1% trong khi tèc ®é doanh thu t¨ng 14,85%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· ®Çu t­ ®óng h­íng vµ qu¶n lý c¸c nguån lùc hiÖu qu¶. + Vßng quay vèn kinh doanh : mÆc dï doanh thu hµng n¨m cña cña c«ng ty ë møc kh¸ cao nh­ng tèc ®é vßng quay cña vèn kinh doanh vÉn cßn chËm .Tuy nhiªn nÕu nh×n vµo b¶ng sè liÖu cã thÓ thÊy ®­îc tèc ®é vßng quay cña vèn l­u ®éng cã xu h­íng t¨ng. Cô thÓ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 sè vßng quay t¨ng tõ 0,78 vßng lªn ®Õn 0,80 vßng vµ tíi n¨m 2006 sè vßng quay t¨ng ®¹t ®Õn 0,85vßng. §iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, qu¶n lý s¶n xuÊt vµ b¸n hµng. +Về lùc l­îng lao ®éng: lao ®éng cña c«ng ty còng ngµy mét t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng thªm 7 ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi 12,5%, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng thªm 17 ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi 32,1% . Nguyên nhân của việc tăng số lao động trong năm 2005 và năm 2006 là do tuyển thêm người vào làm công nhân trong bộ phận sản xuất và vào bộ phận văn phòng để đáp ứng được nhu cầu về lao động trong công ty. +Thu nhËp b×nh qu©n cña 1 ng­êi lao ®éng: sù gia t¨ng cña lùc l­îng lao ®éng trong C«ng ty vµ møc l­¬ng b×nh qu©n cña mét nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 2004 l­¬ng b×nh qu©n cña 1 lao động lµ 800 ngh×n ®ång, n¨m 2005 lµ 900 ngh×n ®ång, n¨m 2006 lµ 1050 ngh×n ®ång. Tốc độ tăng lương bình quân n¨m 2005 so víi n¨m 2004 l­¬ng b×nh qu©n t¨ng 100 ngh×n ®ång hay 12,5%, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 l­¬ng b×nh qu©n t¨ng 150 ngh×n ®ång hay t¨ng 14,28% nh­ vËy l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng lu«n t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó hä ®¸p øng ®­îc víi sù gia t¨ng vÒ gi¸ c¶ tiªu dïng vµ ®êi sèng x· héi. +Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc: lµ c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh, nªn ®ßi hái C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc lµ cã quyÒn ®­îc phÐp kinh doanh ®óng víi ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ®· ®¨ng ký víi Nhµ n­íc vµ cã nghÜa vô lµ kª khai thuÕ vµ ®ãng thuÕ ®Çy ®ñ vãi c¬ quan ThuÕ cña Nhµ n­íc. N¨m 2004 nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 127 triÖu ®ång, n¨m 2005 nép ng©n s¸ch 142 triÖu ®ång t¨ng 15 triÖu ®ång t­¬ng øng víi kho¶ng 11,8% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 nép ng©n s¸ch 175 triÖu ®ång t¨ng 33 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 23,24% víi n¨m 2005. Sè nép vµo ng©n s¸ch cña c«ng ty cho Nhµ n­íc ngµy mét gia t¨ng nªn ta thÊy c«ng ty lµm ¨n ®¹t kÕt qu¶. 2.2. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. +Lîi nhËn: lîi nhuËn n¨m 2004 lµ 315 triÖu ®ång, n¨m 2005 lµ 340 triÖu ®ång, n¨m 2006 lµ 375 triÖu ®ång t­¬ng øng víi téc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 7,9% vµ n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lîi nhuËn t¨ng 23,5%. Vµ nguån lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty ®­îc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t­ hiÖu qu¶ th× l­îng doanh thu cña c«ng ty kh«ng chØ dïng l¹i ë nh÷ng con sè nµy. +Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu: ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua b¶ng sè liÖu 4 ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu n¨m 2004 lµ 13,66%, n¨m 2005 lµ 13,50% gi¶m 0,16% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 14,52% t¨ng 1,02% so víi n¨m 2005. Qua tû suÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu th× tû suÊt nµy cho biÕt n¨m 2004 ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1366 ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n¨m 2005 ®Ó t¹o 1 ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1350 ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, vµ n¨m 2006 ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1452 ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. +Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh: còng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua b¶ng sè liÖu 4 ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn/vèn kinh doanh n¨m 2004 lµ 10,56%, n¨m 2005 lµ 10,80% t¨ng 0,24% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 12,34% t¨ng 1,55% so víi n¨m 2005. Qua tû suÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lîi nhuËn sau thuÕ/vèn kinh doanh th× tû suÊt nµy cho biÕt n¨m 2004 mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra 0,1056 ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n¨m 2005 mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra 0,1080 ®ång lîi nhuËn, vµ n¨m 2006 mét ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1234 ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh Hång ta thÊy C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1997 nh­ng ®· cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c an toµn. Bëi C«ng ty ®· rót ra ®­îc c¸c bµi häc thêi bao cÊp, sím hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· biÕt c¶i tiÕn ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý, cã nghÜa lµ tæ chøc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý nh»m khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt. * Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô thêi gian tíi: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®a thµnh phÇn ho¹t ®éng cã sù ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc, nªn mäi ho¹t ®éng lu«n lu«n biÕn chuyÓn vµ thay ®æi theo dßng xo¸y cña thÞ tr­êng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra trong ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ mét vÊn ®Ò lín vµ ®Æc biÖt quan träng bëi v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nhËn thøc ®­îc ®ã céng víi nh÷ng kinh nghiÖm ®· rót ra qua c¸c n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty ®Ò ra nhiÖm vô cho n¨m 2007nh­ sau: KÕ ho¹ch doanh thu ®¹t 3.500 triÖu ®ång - ¤n ®Þnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc toµn bé bé m¸y gióp viÖc - §¶m b¶o liªn tôc cã viÖc lµm. - TËp trung chØ ®¹o s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng kü thuËt, chÊt l­îng. - Khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn, quan hÖ víi ng©n hµng thiÕt lËp luËn chøng vay vèn trung vµ dµi h¹n víi l·i thÊp ®¶m b¶o vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m vµ t¨ng tr­ëng vèn thiÕt bÞ. - Qu¸n triÖt h¬n n÷a viÖc ®Çu t­ vèn, thiÕt bÞ m¸y mãc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt – kÕ ho¹ch nh»m thóc ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt, quyÕt to¸n døt ®iÓm, thu håi vèn nhanh. Víi nh÷ng môc tiªu trªn C«ng ty ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh. §©y lµ c¬ héi hoµ nhËp thiÕt thùc nhÊt vµ lµ thêi c¬ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng IV. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tnhh Minh hång. C«ng ty TNHH Minh Hång ®­îc thµnh lËp n¨m 2000. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cßn nghÌo lµn l¹c hËu cïng víi sè vèn kh«ng ph¶i lµ nhiÒu. C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé cã chÊt l­îng, vµ mét sù nhËy bÐn víi c¬ chÕ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ C«ng ty ®· tõng b­íc ®i lªn mét c¸ch v÷ng vµng. L·nh ®¹o cña C«ng ty ®· ho¹t ®éng mét c¸ch hÕt m×nh ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi. Sau 7 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé dµy dÆn kinh nghiÖm, phÈm chÊt tèt n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. Qua ®ã ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ vµ mét sè tån t¹i: 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc: C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®­îc ¸p dông theo h×nh thøc trùc tuyÕn. Do ®ã cã nhiÒu thuËn lîi trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ t¹o ra c¸c mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy ®· tËn dông ®­îc hÕt nh÷ng ­u ®iÓm cña h×nh thøc c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ h×nh thøc c¬ cÊu chøc n¨ng. §ã lµ t¹o ra mét kªnh liªn hÖ theo ®­êng th¼ng vµ mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c phßng ban ph©n x­ëng, tr¸nh ®­îc nhÇm lÉn vµ sai sãt khi mÖnh lÖnh ®­îc ban tõ cÊp l·nh ®¹o xuèng. Nhê c¸c phßng ban chøc n¨ng, mµ th«ng qua ®ã c¸c phã Gi¸m ®èc theo dâi c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh m×nh phô tr¸ch ®­îc thuËn lîi h¬n, sau ®ã b¸o c¸o víi cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· thay ®æi dÇn vµ hoµn thiÖn h¬n víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· chñ tr­¬ng b¸m s¸t t×nh h×nh thùc tÕ, tæ chøc ®oµn thÓ ph¸t ®éng phong chµo thi ®ua s¶n xuÊt nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín. S¶n l­îng cña C«ng ty lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng vµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c rñi ro lao ®éng g©y cho ng­êi lao ®én N¨m qua c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cã nhiÒu tiÕn bé vµ c«ng ty ®· ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång cã tiÕn ®é gÊp, tÝnh ®¬n chiÕc vÒ s¶n xuÊt vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt lín. HÇu hÕt c¸c hîp ®ång ®Òu ®¹t ®­îc tiÕn ®é c¶ vÒ tiªu chuÈn lÉn chÊt l­îng. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc sau: C¶i tiÕn chÕ ®é giao ban hµng tuÇn b»ng giao ban hµng ngµy trong ban Gi¸m ®èc vµ mét sè phßng chñ chèt, duy tr× chÕ ®é b¸o c¸o nhanh hµng ngµy vµ tiÕp tôc ®­a c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tuÇn, th¸ng cã chÊt l­îng gÇn s¸t thùc tÕ, cïng víi viÖc ph¸t hiÖn vµ chó träng nh÷ng kh©u s¶n xuÊt chËm tiÕn ®é ®Ó cau tiÕn. Thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ hiÖn cã b»ng hÖ thèng ®iÒu khiÓn, quan t©m ®Õn viÖc æn ®Þnh chÊt l­îng c¸c thiÕt bÞ chÝnh cña C«ng ty qua c«ng t¸c b¶o hµnh, b¶o d­ìng kÞp thêi c¸c h­ háng. C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ ®· t¹o cho cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nhÊt khi doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn tØ lÖ thuËn víi nã lµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng lªn. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho ng­êi lao ®éng g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty gãp phÇn lµm cho C«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. C¸c phßng ban c¸c ph©n x­ëng ngµy cµng ph¸t huy tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô kû luËt, tr¸ch nhiÖm vµ lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ tèt. Sù b×nh ®¼ng gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi ®· khiÕn cho chÊt l­îng lao ®éng ngµy mét cao lªn ®¸ng kÓ. 2. Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty: Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty kh«ng tr¸nh khái cßn mét sè thiÕu sãt: Bé m¸y qu¶n lý bao gåm nhiÒu bé phËn, nhiÒu cÊp bËc, nhiÒu c«ng ®o¹n qu¶n lý g©y ra sù phøc t¹p cho qu¶n lý kinh doanh, sù chång chÐo trong c«ng t¸c qu¶n lý g©y ra sù m©u thuÉn .Víi sù phøc t¹p trong qu¶n lý nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n trong c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ch­a cã mét ®éi ngò lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ kÕ cËn ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ ë c¸c phßng ban mµ hÇu hÕt phÇn lín tuæi ®· cao, nÕu kh«ng cã chiÕn l­îc trÎ ho¸ lao ®éng C«ng ty sÏ gÆp nh÷ng khã kh¨n trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho t­¬ng lai. C«ng ty s¶n xuÊt b»ng nh÷ng thiÕt bÞ Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay ®èi víi mét C«ng ty ®iÒu nµy lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ng tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé l¹i kh«ng cao. NÕu ®éi ngò qu¶n lý cña C«ng ty thµnh th¹o trong viÖc sö dông nã ®Ó t×m kiÕm c¸c th«ng tin vµ qua ®ã cã thÓ t×m ®­îc c¸c b¹n hµng, c¸c ®èi t¸c. m¸y mãc l¹c hËu vÒ kü thuËt tr×nh ®é s¶n xuÊt thÊp nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng ®¹t tiªu chuÈn cÇn thiÕt, chi phÝ s¶n xuÊt cao kh«ng ®­îc thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ cao, chÊt l­îng kÐm , thiÕu vèn ®Çu t­, ch­a cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ + Tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng cao + C¬ së h¹ tÇng kÐm + Ch­a cã chiÕn l­îc s¶n phÈm thÝch hîp + ThiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt chiÒu s©u Bé phËn Marketing b¸n hµng cña c«ng ty cßn yÕu kÐm. C«ng ty cÇn tuyÓn thªm vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é am hiÓu thÞ tr­êng… §Ó cã thÓ thu thËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh vµ chÝnh x¸c nhÊt . Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn C«ng ty ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lý cã hiÖu qu¶. NhiÒu phßng ban C«ng ty sö dông d­ thõa c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ khèi l­îng c«ng viÖc l¹i kh«ng lín dÉn ®Õn l·ng phÝ nguån nh©n lùc, tiÒn l­¬ng mµ mét sè bé phËn kh¸c th× l¹i thiÕu nh©n viªn th× l¹i ch­a ®iÒu chØnh. Do cã sù mÊt c©n ®èi vÒ nh©n sù trong c¸c phßng ban ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i th¸o gì, d­ thõa lao ®éng th× n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao dÉn ®Õn l·ng phÝ thêi gian, ®èi víi phßng thiÕu nh©n sù th× tr¸i l¹i mäi ng­êi ph¶i lµm viÖc qu¸ søc lao ®éng, t¹o cho hä c¶m gi¸c ch¸n n¶n vµ lµm viÖc ®èi phã. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Minh Hång tuy ®· ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu nh­ng vÉn ch­a ®­îc tèt víi hÖ thèng v¨n phßng cò, trËt tréi cïng víi sù ån µo do gÇn khu s¶n xuÊt mµ kh«ng cã hÖ thèng c¸ch ©m lµm cho c¸n bé qu¶n lý khã tËp trung trong c«ng viÖc. MÆc dï, c«ng ty cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh­ vËy nh­ng ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng ®¸ng lo ng¹i, C«ng ty cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng thùc tr¹ng ®ã. Mäi viÖc sÏ ®i vµo khu©n khæ nÕu nh­ C«ng ty cã thêi gian gi¶i quyÕt chóng. 3. H­íng viÕt ®Ò tµi luận văn tèt nghiÖp §Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× cßn rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm. Nh­ng mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ vÊn ®Ò c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp. Do vËy trong bµi tèt nghiÖp nµy em xin chän ®Ò tµi “Biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại cong ty TNHH Minh Hồng” kÕt luËn Sau nh÷ng ngµy th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty, nhê sù gióp ®ì cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Víi nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ c«ng ty ®· phÇn nµo lµm râ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ xu thÕ cña nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Æc biÖt b»ng nh÷ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®· lµm næi bËt lªn nh÷ng thÕ m¹nh cña c«ng ty còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån ®äng vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó cã thÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p, ®iÒu chØnh gióp c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ths: Hµ ThÞ HËu vµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa Qu¶n lý Kinh doanh ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¸o c¸o, cïng tËp thÓ c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n viªn t¹i C«ng ty TNHH Minh Hång ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y. Do thêi gian còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù nhËn xÐt, gãp ý cña c¸c thµy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a kiÕn thøc cña m×nh trong bµi luËn v¨n sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Trang I. tæNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH Minh Hång 2 1. Lịch Sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 2 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ 2 3. Chức năng và nhiệm vụ của công 2 II. Ph©n tÝch Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Minh hång 3 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Minh Hång 3 2. Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban 4 3. Bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng 6 III. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh hång trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 7 1. C¸c ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty 7 1.1. §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ 7 1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu 7 1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 7 1.4. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn 8 1.5 §Æc ®iÓm vÒ nh©n sù 10 1.6. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm 11 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 12 2.1. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, søc s¶n xuÊt 13 2.2. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi 14 IV. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tnhh Minh hång 15 1. Nh÷ng thµnh tùu 15 2. Nh÷ng tån tai 16 3. H­íng viÕt ®Ò tµi luận văn tèt nghiÖp 17 kÕt luËn 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35962.DOC
Tài liệu liên quan