Báo cáo Tổng hợp tại Công ty Bia Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra trên vai các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế là rất nặng nề. Quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới là một sức ép lớn, một thử thách lớn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đối với các doanh nghiệp quốc doanh, thì sức ép càng lớn hơn. Không những doanh nghiệp phải tự chủ động trong mọi hành động, mọi quyết định mà còn có nghĩa vụ đối với Nhà nước và đối với truyền thống của Công ty. Trong bối cảnh Việt Nam ra nhập ASEAN, rồi ký hiệp định AFTA, mới đây là hiệp định Thương mại Việt Mỹ, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước của Việt Nam dần dần tỏ rõ sự kém năng động của mình trước những đối thủ sừng sỏ từ Châu Âu, Châu Mỹ và đang đánh mất chỗ đứng của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Công ty Bia Hà Nội, trong những năm gần đây được đánh giá là gương mặt tiêu biểu của ngành thực phẩm và nước uống giải khát cả nước. Công ty không những kinh doanh hiệu quả mà còn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Sản phẩm của Công ty không những được chấp nhận trên thị trường mà còn trở thành một nét văn hoá của nghệ thuật ẩm thực Hà Thành. Là một sinh viên Chuyên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tôi ý thức được rằng qúa trình thực tập là môi trường tốt cho việc nghiên cứu những điều đã được học trên ghế nhà trường và chuẩn bị hành trang bước vào đời. Vì thế , tôi lựa chọn Công ty Bia Hà Nội để thực tập, không chỉ vì danh tiếng của doanh nghiệp mà còn vì sự tò mò về con đường thành công của một doanh nghiệp đã có tuổi đời gần 70 năm. Tôi mong muốn rằng, trong bài báo cáo này, sẽ có đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp, đồng thời, thể hiện được quá trình thực tập của mình tại Công ty.

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tổng hợp tại Công ty Bia Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Website: Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong t×nh h×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. NhiÖm vô ®Æt ra trªn vai c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ lµ rÊt nÆng nÒ. Qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét søc Ðp lín, mét thö th¸ch lín ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, th× søc Ðp cµng lín h¬n. Kh«ng nh÷ng doanh nghiÖp ph¶i tù chñ ®éng trong mäi hµnh ®éng, mäi quyÕt ®Þnh mµ cßn cã nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ ®èi víi truyÒn thèng cña C«ng ty. Trong bèi c¶nh ViÖt Nam ra nhËp ASEAN, råi ký hiÖp ®Þnh AFTA, míi ®©y lµ hiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Mü, c¸c doanh nghiÖp cã vèn Nhµ n­íc cña ViÖt Nam dÇn dÇn tá râ sù kÐm n¨ng ®éng cña m×nh tr­íc nh÷ng ®èi thñ sõng sá tõ Ch©u ¢u, Ch©u Mü vµ ®ang ®¸nh mÊt chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. C«ng ty Bia Hµ Néi, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc ®¸nh gi¸ lµ g­¬ng mÆt tiªu biÓu cña ngµnh thùc phÈm vµ n­íc uèng gi¶i kh¸t c¶ n­íc. C«ng ty kh«ng nh÷ng kinh doanh hiÖu qu¶ mµ cßn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. S¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nh÷ng ®­îc chÊp nhËn trªn thÞ tr­êng mµ cßn trë thµnh mét nÐt v¨n ho¸ cña nghÖ thuËt Èm thùc Hµ Thµnh. Lµ mét sinh viªn Chuyªn ngµnh KÕ to¸n Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n t«i ý thøc ®­îc r»ng qóa tr×nh thùc tËp lµ m«i tr­êng tèt cho viÖc nghiªn cøu nh÷ng ®iÒu ®· ®­îc häc trªn ghÕ nhµ tr­êng vµ chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo ®êi. V× thÕ , t«i lùa chän C«ng ty Bia Hµ Néi ®Ó thùc tËp, kh«ng chØ v× danh tiÕng cña doanh nghiÖp mµ cßn v× sù tß mß vÒ con ®­êng thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp ®· cã tuæi ®êi gÇn 70 n¨m. T«i mong muèn r»ng, trong bµi b¸o c¸o nµy, sÏ cã ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, ®ång thêi, thÓ hiÖn ®­îc qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh t¹i C«ng ty. Néi dung I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Bia Hµ Néi 1. LÞch sö h×nh thµnh cña C«ng ty: C«ng ty Bia Hµ Néi n»m trªn trôc ®­êng Hoµng Hoa Th¸m víi ®Þa chØ: 70A (sè cò) 183A (sè míi) Ph­êng Ngäc Hµ - QuËn Ba §×nh - thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty Bia Hµ Néi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1890 víi tªn gäi: " Nhµ m¸y Bia §«ng D­¬ng" do mét chñ t­ B¶n ng­êi Ph¸p tªn lµ Homel ®øng ra x©y dùng trªn mét diÖn tÝch réng 5 ha, víi môc ®Ých lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm Bia nh»m phôc vô cho Qu©n ®éi ViÔn Chinh Ph¸p vµ lÝnh ®¸nh thuª ë Hµ Néi. Víi h×nh thøc kinh doanh mang tÝnh c¸ thÓ vµ l­îng vèn ®Çu t­ nhá nªn c«ng xuÊt ban ®Çu cña Nhµ m¸y rÊt thÊp chØ ®¹t kho¶ng 500.000 lÝt/ n¨m, toµn bé trang thiÕt bÞ m¸y mãc còng nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Òu ®­îc chuyÓn tõ Ph¸p sang. Do tÝnh thêi vô cña s¶n phÈm vµ h×nh thøc thuª m­ín nh©n c«ng lóc ®ã nªn tæng sè lao ®éng cña Nhµ m¸y dao ®éng tõ 70 ®Õn 150 ng­êi tuú thuéc vµo thêi ®iÓm s¶n phÈm ®­îc tiªu thô nhiÒu hay Ýt. Trong ®ã sè lao ®éng thñ c«ng ®¬n thuÇn chiÕm trªn 70% vµ lµ ng­êi ViÖt Nam cßn lao ®éng kü thuËt vµ lao ®éng qu¶n lý ®Òu lµ ng­êi Ph¸p do vËy toµn bé Kü thuËt còng nh­ nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu do ng­êi Ph¸p qu¶n lý. Sau nµy do nhu cÇu vÒ Bia ngµy cµng t¨ng cao, «ng Homel quyÕt ®Þnh x©y dùng mét hÇm chøa kho¶ng 30.000.000 lÝt/ n¨m nh­ng ®ang tiÕn hµnh ®Çu t­ dë th× Thùc D©n Ph¸p thua trËn ë §iÖn Biªn Phñ ®· rót qu©n khái ViÖt Nam, «ng Homel còng rót ch¹y theo. N¨m 1945 Thùc d©n Ph¸p rót khái ViÖt Nam, hÇu hÕt c¸c trang thiÕt bÞ còng nh­ c¸c BÝ quyÕt c«ng nghÖ phôc vô cho s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®Òu bÞ ®em vÒ Ph¸p hoÆc bÞ huû bá. Tõ ®ã cho ®Õn gi÷a n¨m 1957 Nhµ m¸y t¹m ngõng s¶n xuÊt vµ ®ãng cöa. Ngµy 15 - 5 - 1957 ChÝnh phñ ra QuyÕt ®Þnh kh«i phôc l¹i Nhµ m¸y víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia TiÖp Kh¾c vµ Céng Hoµ Liªn Bang §øc. §Õn ngµy 15 - 8 - 1958 Nhµ m¸y ®· nÊu thö mÎ Bia ®Çu tiªn ®ång thêi ®æi tªn thµnh: " Nhµ m¸y Bia Hµ Néi" víi s¶n phÈm Bia chai lóc ®ã mang nh·n hiÖu: Tróc B¹ch, khi ®ã s¶n l­îng cña Nhµ m¸y chØ ®¹t kho¶ng 300.000 lÝt/n¨m. V× c¸c lý do trªn Nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 15 - 8 - 1958 lµm ngµy thµnh lËp Nhµ m¸y. 2. Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty: Giai ®o¹n 1: Tõ n¨m 1958 ®Õn 1981: Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n ®éc lËp víi m« h×nh Nhµ m¸y trùc thuéc Bé chñ qu¶n: Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Thêi gian nµy s¶n l­îng Bia cña Nhµ m¸y t¨ng tõ 300.000 lÝt/n¨m (1958) lªn 20.000.000 lÝt /n¨m (1981). NhiÖm vô chñ yÕu cña Nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt, kh«ng ph¶i lo ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Giai ®o¹n 2: Tõ n¨m 1982 - 1989. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n phô thuéc víi m« h×nh xÝ nghiÖp thuéc xÝ nghiÖp liªn hîp: R­îu - Bia - N­íc gi¶i kh¸t I. Giai ®o¹n nµy ®­îc sù céng t¸c gióp ®ì cña Céng Hoµ D©n Chñ §øc, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ B­íc mét, ®­a c«ng xuÊt xÝ nghiÖp lªn 40.000.000 lÝt/ n¨m. Giai ®o¹n 3: Tõ n¨m 1989 - 1993 Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n ®éc lËp theo m« h×nh Nhµ m¸y. Trong giai ®o¹n nµy §¶ng vµ Nhµ n­íc tiÕn hµnh ®æi míi c¬ chÕ, xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp cò lµ c¬ chÕ Qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong kinh doanh vµ ph¶i lu«n tù hoµn thiÖn m×nh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù chuyÓn ®æi lín nhÊt lµ trong nhËn thøc vµ viÖc lµm. §èi víi Nhµ m¸y, s¶n phÈm Bia cã nhu cÇu lín tiªu thô trªn thÞ tr­êng nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng Nhµ m¸y gÆp Ýt khã kh¨n do chuyÓn ®æi c¬ chÕ. Nh­ng ®ång thêi trong giai ®o¹n nµy, cã rÊt nhiÒu c¸c Nhµ m¸y Bia vµ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt Bia ra ®êi cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c lo¹i Bia nhËp ngo¹i, dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i Bia trªn thÞ tr­êng rÊt gay g¾t. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· chän con ®­êng ®æi míi tõng phÇn vµ t×m nguån vèn ®Ó thùc hiÖn. Trong giai ®o¹n nµy Nhµ m¸y ®· hoµn thµnh b­íc 1 qu¸ tr×nh ®Çu t­ lÇn 2. VÒ c«ng nghÖ Chñ yÕu vÉn lµ c«ng nghÖ truyÒn thèng cïng víi kinh nghiÖm s½n cã cña ®éi ngò c¸n bé - c«ng nh©n lµnh nghÒ. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ Giai ®o¹n nµy ®· ®­îc Nhµ m¸y thay thÕ thiÕt bÞ míi, nh­ng ch­a ®ång bé, vÉn cßn mét sè thiÕt bÞ cò cña Ph¸p ®Ó l¹i. Do ®Çu t­ thiÕt bÞ cña Céng Hoµ liªn Bang §øc nªn c«ng nghÖ ®­îc ®æi míi. Giai ®o¹n 4. Tõ th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn nay: Doanh nghiÖp ®­îc ®æi tªn tõ " Nhµ m¸y Bia Hµ Néi" Thµnh "C«ng ty Bia Hµ Néi" theo QuyÕt ®Þnh 388 ngµy 9/12/1993 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghÖ vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Bia Hµ Néi lÊy tªn giao dÞch lµ HABECO, theo quyÕt ®Þnh nµy C«ng ty ph¶i thùc sù ho¹t ®éng, theo ®óng nghÜa lµ mét nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Bia Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng Bia c¸c lo¹i ®Ó cung cÊp Bia ra thÞ tr­êng ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng nh»m môc ®Ých cuèi cïng thu lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng trªn th× nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: * Chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng Bia c¸c lo¹i * Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®­îc giao. * Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vµ nhiÖm vô ®­îc Nhµ n­íc vµ cÊp trªn giao phã. * Ch¨m lo cho ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt còng nh­ ngµy cµng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. * §Èy m¹nh ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶. * B¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n an ninh trËt tù vµ an toµn cho Nhµ m¸y, lµm trßn nhiÖm vô quèc phßng. * ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý Nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty Bia ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ba mÆt hµng Bia lµ: Bia Chai, Bia Lon vµ Bia H¬i. C¶ ba lo¹i Bia nµy ®Òu mang nh·n hiÖu Bia Hµ Néi, Ngo¹i trõ mÆt hµng Bia lon do míi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ch­a l©u vµ cßn ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn th× c¸c mÆt hµng Bia chai vµ Bia h¬i cña C«ng ty ®ang cã uy tÝn rÊt cao vµ ®­îc réng r·i ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. Bia Chai Hµ Néi: Lµ l¹i s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty vµ ®ang ®­îc ng­êi tiªu dïng rÊt ­a chuéng, hµng n¨m møc lîi nhuËn cña lo¹i s¶n phÈm nµy chiÕm kho¶ng trªn 60% tæng lîi nhuËn cña toµn C«ng ty. Bia chai ®­îc ®ãng trong chai thuû tinh dung tÝch 450 ml mÇu n©u, xÕp trong kÐt nhùa mµu xanh (n©u) ®­îc in biÓu t­îng cña C«ng ty vµ dßng ch÷ HABECO mµu vµng, víi sè l­îng 20 chai/kÐt, sè ®¨ng ký chÊt l­îng - VTHN 153/97. Thêi gian b¶o qu¶n 100 ngµy, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô vµ vËn chuyÓn ®i xa. S¶m phÈm Bia chai cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi thu nhËp cña phÇn lín ng­êi tiªu dïng, hiÖn nay rÊt ®­îc thÞ tr­êng ­a chuéng, do ®ã s¶n phÈm Bia chai ®ang ®­îc coi lµ s¶n phÈm mòi nhän cña C«ng ty. Bia h¬i Hµ Néi: Lµ lo¹i Bia t­¬i m¸t, thêi gian, b¶o qu¶n trong 24 giê, khã vËn chuyÓn ®i xa, chñ yÕu ®­îc tiªu thô ë thÞ tr­êng Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn. Bia h¬i sau khi läc ®­îc chiÕt vµo thïng innox dung tÝch 50 lÝt hoÆc 30 lÝt ®Ó dÔ vËn chuyÓn. Do lu«n b¶o ®¶m chÊt l­îng tèt cïng víi uy tÝn vµ møc gi¸ phï hîp nªn s¶n phÈm Bia h¬i cña C«ng ty ®ang ®­îc thÞ tr­êng ­u chuéng vµ cã søc tiªu thu m¹nh, ®Æc biÖt lµ khu vùc Hµ Néi hiÖn ®ang lµ thÞ tr­êng chÝnh cña lo¹i s¶n phÈm nµy víi møc tiªu thô hµng n¨m chiÕm kho¶ng trªn 90%. Bia lon Hµ Néi: Tõ th¸ng 8 - 1996 sau mét thêi gian l¾p ®Æt, C«ng ty Bia Hµ Néi ®· vËn hµnh mét d©y truyÒn s¶n xuÊt Bia lon míi thay thÕ cho d©y truyÒn s¶n xuÊt Bia lon Tróc B¹ch ®· cã tõ nh÷ng n¨m 1960. Tõ ®ã C«ng ty ®· cung cÊp ra thÞ tr­êng mét lo¹i Bia lon míi víi nh·n hiÖu " Bia lon Hµ Néi", Dung tÝch cña mét lon lµ 330ml vá ®­îc lµm b»ng nh«m, trªn mÆt ngoµi cña vá lon ®­îc in BiÓu T­îng cña C«ng ty vµ c¸c th«ng sè kh¸c nh­: Thêi gian b¶o qu¶n cña Bia lon lµ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn ®i xa. Tuy nhiªn, vÒ mÆt mÉu m· s¶n phÈm Bia lon cña C«ng ty cßn ch­a thùc sù thu hót kh¸ch hµng so víi c¸c s¶n phÈm Bia lon ®ang cã trªn thÞ tr­êng, mÆt kh¸c do chi phÝ cho viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®ã kh¸ch hµng ch­a biÕt nhiÒu ®Õn s¶n phÈm Bia lon cña C«ng ty. Thªm vµo ®ã lµ sù xuÊt hiÖn muén trªn thÞ tr­êng cïng víi chi phÝ s¶n xuÊt cña lo¹i s¶n phÈm nµy kh¸ cao nªn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ do ®ã mÆc dï cã tû xuÊt lîi nhuËn cao nh­ng tû lÖ lîi nhuËn cña Bia lon trong tæng lîi nhuËn cña C«ng ty chØ chiÕm kho¶ng 5 - 6 %. Trong nh÷ng n¨m qua, do nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng cao, C«ng ty Bia Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bia hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi, tõng b­íc ®ång bé ho¸ d©y truyÒn c«ng nghÖ nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, do nguån vèn ®Çu t­ cßn h¹n chÕ nªn trong d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn nay vÉn cßn tån taÞ mét sè trang thiÕt bÞ cò lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng xuÊt cña c¶ d©y truyÒn. T×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty Bia Hµ Néi trong 3 n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 1: S¶n l­îng Bia cña C«ng ty s¶n xuÊt qua c¸c n¨m 1999, 2000 vµ 2001. §¬n vÞ: LÝt N¨m Tæng s¶n l­îng Bia h¬i Bia chai Bia lon 1999 49.913.246 16.970.504 31.445.345 1.497.397 2000 53.150.638 18.602.723 33.484.902 1.063.013 2001 56.795.183 19.310.362 36.348.917 1.135.904 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty) Tõ b¶ng trªn ta thÊy s¶n l­îng Bia s¶n xuÊt ra cña C«ng ty n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc mçi n¨m t¨ng trung b×nh kho¶ng 6,5 %. §Æc biÖt trong 2 n¨m 2000 vµ 2001 C«ng ty ®· ®Çu t­ mét d©y truyÒn chiÕt Bia chai hiÖn ®¹i cña §øc víi c«ng xuÊt 30.000 chai/ giê thay thÕ d©y truyÒn chiÕt Bia chai cò nhê ®ã c«ng xuÊt cña nhµ m¸y ®­îc n©ng cao. Tuy vËy, l­îng s¶n phÈm Bia chai vµ Bia h¬i cña C«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. B¶ng 2: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong 3 n¨m qua: Lo¹i s¶n phÈm §¬n vÞ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Bia h¬i LÝt 16.970.504 18.602.723 19.310.362 Bia chai KÐt 3.144.534 3.348.490 4.038.769 Bia lon Thïng 189.065 134.219 143.422 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty) Qua b¶ng kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ta thÊy, l­îng tiªu thô Bia cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, lo¹i s¶n phÈm cã søc tiªu thô m¹nh nhÊt lµ Bia Chai (n¨m 2000 t¨ng 9,7% so víi n¨m 1999; n¨m 2001 t¨ng 3,7% so víi n¨m 2000), sau ®ã lµ Bia h¬i (n¨m 2000 t¨ng 6,5 so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 20,6% so víi n¨m 2000), Bia lon (n¨m 2000 gi¶m 30% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 6,9 % so víi n¨m 2000 nh­ng l¹i gi¶m 25% so víi n¨m 1999) lµ s¶n phÈm cã møc thÊp nhÊt trong tiªu thô so víi Bia h¬i vµ Bia chai. B¶ng 3: Doanh thu theo s¶n phÈm cña C«ng ty qua c¸c n¨m 1999, 2000, 2001: §¬n vÞ: 1000® Lo¹i s¶n phÈm N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Bia h¬i 74.410.893 77.241.449 80.546.346 Bia chai 334.849.019 375.605.477 381.321.689 Bai lon 16.106.254 17.210.662 18.132.456 Tæng céng 425.366.166 470.057.588 48.000.491 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty) Tõ kÕt qu¶ doanh thu qua tõng n¨m chøng tá C«ng ty Bia Hµ néi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, møc t¨ng doanh thu cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 rÊt cao (kho¶ng 10,5%), ®©y lµ møc t¨ng doanh thu lín nhÊt cña C«ng ty tõ tr­íc ®Õn nay. §iÒu nµy cã ®­îc lµ v× ngoµi viÖc ®Çu t­ cho d©y truyÒn s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao c«ng xuÊt, C«ng ty cßn thùc hiÖn viÖc gi¶m dung tÝch vá chai Bia tõ 500 ml xuèng cßn 450 ml ®ång thêi h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm xuèng 7000 ®/kÐt, ­íc tÝnh møc doanh thu t¨ng thªm tõ viÖc nµy lµ 37.560.547.691 VN§. Bia chai lµ s¶n phÈm mang l¹i doanh thu lín nhÊt cho C«ng ty, cã doanh thu trung b×nh hµng n¨m chiÕm kho¶ng 78% tæng doanh thu, tiÕp theo lµ Bia h¬i chiÕm kho¶ng 26,9% Bia lon cã doanh thu hµng n¨m kho¶ng 5% tæng doanh thu cña toµn C«ng ty. B¶ng 4: Lîi nhuËn theo tõng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty §¬n vÞ: 1000® S¶n phÈm N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Bia h¬i 25.337.203 27.999.276 29.175.245 Bia chai 51.491.736 56.901.754 57.773.381 Bia lon 4.903.975 5.491.215 5.708.411 Tæng céng 81.732.914 90.320.245 92.657.037 (Theo b¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty) Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng lîi nhuËn cña C«ng ty trong 3 n¨m qua kh«ng ngõng t¨ng lªn, tuy nhiªn chñ yÕu lµ do møc t¨ng lîi nhuËn cña Bia Chai vµ Bia h¬i, bªn c¹nh ®ã møc lîi nhuËn cña Bia lon cã xu h­íng gi¶m sót. Trong tæng lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2001, Bia chai chiÕm tû lÖ cao nhÊt kho¶ng 62,35% sau ®ã lµ Bia h¬i chiÕm kho¶ng 31% Bia lon chiÕm kho¶ng 6,65% tæng lîi nhuËn. MÆc dï lîi nhuËn hµng n¨m cña C«ng ty vÉn t¨ng lªn, nh­ng møc t¨ng lîi nhuËn cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 2,6% trong khi ®ã tû lÖ t¨ng lîi nhuËn cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 19,5%, nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc nµy lµ do chi phÝ ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng lªn trong khi gi¸ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty l¹i hÇu nh­ kh«ng thay ®æi. B¶ng 5: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 - 2000 §¬n vÞ: 1000.000 ® STT ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 So s¸nh Sè tiÒn TØ LÖ (%) 1 Doanh thu 425.366,166 476.057,588 50.691,422 11,91 2 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 342.623,252 385.737,343 42.104,091 12,25 3 Nép ng©n s¸ch 209.360 223.185 13.825 6,60 - ThuÕ doanh thu 200 260 40 25 - ThuÕ TT§B 184.800 194.779 9.979 5,39 - ThuÕ lîi tøc 19.662 23.640 3.978 20,23 - ThuÕ vèn 4.698 4.506 - 192 - 4,08 4 Sè lao ®éng 653 644 - 9 - 1,37 5 Thu nhËp b×nh qu©n 1,600 1,850 0,250 15,62 (Theo b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh cña C«ng ty) Qua b¶ng trªn ta thÊy kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 vµ n¨m 2000 thÓ hiÖn: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng vµ doanh thu ®Òu t¨ng (gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 42.104.091 triÖu ®ång, øng víi 12,25%; doanh thu t¨ng 50.691.422 triÖu ®ång øng víi 11,91%). §¶m b¶o nép ng©n s¸ch víi møc t¨ng hµng n¨m lµ 6,60% øng víi sè tiÒn lµ 13.825 triÖu ®ång. Riªng n¨m 2000, sè lao ®éng gi¶m 1,37% øng víi 9 ng­êi vµ thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 15,62% øng víi 0,250 triÖu ®ång. Nh­ vËy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty lµ rÊt tèt. II. Quy tr×nh c«ng nghÖ (ho¹t ®éng) vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty Bia Hµ Néi. 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bia: Lµ quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc (khÐp kÝn) c¸c nguyªn liÖu chÝnh chñ yÕu lµ ngo¹i nhËp. NÊu Bia lµ qu¸ tr×nh xay nhá nguyªn liÖu, ®­êng ho¸ häc, tinh bét thµnh ®­êng, läc bá cÆn b·, rót lÊy n­íc, pha chÕ houblon. Tr­íc khi nÊu nguyªn liÖu ph¶i ®­îc xay nhá ®Ó c¸c chÊt hoµ tan dÔ tan vµ c¸c chÊt kh«ng tan dÔ bÞ men thuû ph©n. Trong qu¸ tr×nh nÊu, nhê c¸c chÊt men ë c¸c nhiÖt ®é vµ thêi gian thÝch hîp lµm hoµ tan c¸c chÊt trong nguyªn liÖu nh­ ®­êng albumin vµ c¸c s¶n vËt cña nã pÐctine, chÊt bÐo, muèi v« c¬ tamin vv... Sè l­îng thu ®­îc kh«ng nh÷ng ph¶i nhiÒu mµ sù t¹o thµnh cña nã ph¶i cã tû lÖ thÝch ®¸ng phï hîp víi phÈm chÊt cña tõng lo¹i Bia. V× vËy nhiÖt ®é vµ thêi gian lµ yÕu tè quan träng trong kü thuËt nÊu vµ cÇn ph©n phèi víi nh÷ng yÕu tè kh¸c. Sau khi ®­êng ho¸, ta läc bá cÆn Bia, thu håi n­íc m¹ch nha ®Çu, pha thªm ®­êng kÝnh nÊu s«i víi hoa houblon. Trong giai ®o¹n nµy hoµ tan c¸c chÊt tamin, tinh dÇu th¬m lµm t¨ng vÞ ®Æc biÖt cña Bia, chÊt tamin cña hoa kÕt tña víi albumine cña n­íc m¹ch nha gióp cho n­íc m¹ch nha trong. Qu¸ tr×nh nÊu cã tÇm quan träng ®Æc biÖt vÒ s¶n l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh phÈm, cho nªn hiÖn nay sù c¹nh tranh vÒ mÆt hµng Bia vÉn gay g¾t. V× vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Bia còng lµ kÕ ho¹ch tiªu thô nã ®­îc x©y dùng trªn c¬ së møc phÊn ®Êu s¶n xuÊt ®¹t tèi ®a. C¸ch chÕ biÕn: G¹o say nhá víi n­íc n©ng nhiÖt ®é qua giai ®o¹n hå hãa 600 råi ®Õn giai ®o¹n dÞch hãa 750 tiÕn ®Õn ®un s«i 1200 trong mét giê råi trén víi hçn hîp Malt vµ n­íc ë giai ®o¹n 520C vµ 650C, 750C Malt sÏ dÞch hãa c¸c tinh bét cña g¹o thµnh ®­êng Malto, lÊy dung dÞch cã dung dÞch cã ®é ®­êng 10 0C cho Bia h¬i, 10,5 0C cho Bia chai, 12 0C cho Bia lon. Lªn men: Dung dÞch ®­êng Malt theo nh­ ®é ®­êng cho tõng lo¹i qui ®Þnh sau khi ®un s«i lµm nguéi xuèng 12 0C b¾t ®Çu lªn men. Men chÝnh: Cho men vµo dung dÞch n­íc - m¹ch nha qu¸ tr×nh nµy ®Òu tiÕn hµnh cån vµ CO2 ®é ®­êng h¹ tõ 10,5 0C xuèng 3,5 0C thêi gian 7 ngµy ®é men cao nhÊt lµ 13 0C kÕt thóc lªn men chÝnh xuèng men phô. Men phô: Lªn men phô ë nhiÖt ®é 57 0C môc ®Ých b·o hßa CO2 vµ æn ®Þnh thµnh phÇn hãa häc Bia, chÊt Bia sÏ l¾ng l¹i ®Ó men chÝnh, thêi gian lªn men phô ®èi víi Bia h¬i lµ 15 ngµy, Bia chai 20 ngµy, lon 45 ngµy. Läc: Sau khi kÕt thóc lªn men phô sÏ läc ®Ó lo¹i bá c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vµ men cã trong Bia lµm cho Bia trong, t¨ng thêi gian b¶o qu¶n läc qua m¸y khung b¶n cã b·o hßa CO2 ®èi víi Bia chai vµ Bia h¬i. ChiÕt Bia: Bia ®· läc xong ®­a vµo chiÕt ë ¸p su¸t 3 kg/ cm3 . Bia sau khi chiÕt qua thanh trïng ë nhiÖt ®é 62 0C - 68 0C ®Ó tiªu diÖt vi sinh. Men Bia ®Ó t¨ng thêi gian b¶o qu¶n cho Bia sau ®ã ®­îc qua kh©u soi xem cã dÞ vËt lo¹i bá, d¸n nh·n, bäc giÊy, in ngµy. Toµn bé qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bia cña C«ng ty ®­îc quy ®Þnh thêi gian nh­ sau: Bia h¬i 20 ngµy; Bia lon, Bia chai 28 ngµy S¬ ®å 1: S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bia G¹o Sµng Xay, Malt + ­ít Trén n­íc N©ng 860C (300) DÞch hãa 720C (200) §un s«i 1000C (600) Malt Sµng Ng©m Say nghiÒn nhá Trén n­íc N©ng 520C (300) N©ng 650 (300) N©ng 750C Läc dÞch ®­êng §ung s«i víi hoa Hublon T¸ch b· hoa L¾ng trong Lµm l¹nh Lªn men chÝnh Lªn men phô T¸ch men gièng Läc Bia + KCS ChiÕt Bia H¬i Chai Lon Men gièng 2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt: T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty Bia Hµ Néi, hoµn toµn phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, bao gåm : - Mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh - Mét ph©n x­ëng c¬ ®iÖn - Mét ®éi söa ch÷a kiÕn tróc - Mét ngµnh chuÈn bÞ * Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh : Cã nhiÖm vô nhËn nguyªn liÖu thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thµnh phÇn Bia. Tæng sè c«ng nh©n lµ 650 ng­êi chia thµnh nhiÒu tæ lµm viÖc 3 ca. Cã 1 qu¶n ®èc kü s­ kinh tÕ, hai phã qu¶n ®èc, 1 mét kü s­ viªn, bËc thî trung b×nh 3/7 - Tæ nÊu : Cã h¬n 20 ng­êi lµm nhiÖm vô giai ®o¹n nÊu NhiÖm vô: NÊu Bia theo qui ®Þnh c«ng nghÖ. - Tæ men : Lµm nhiÖm vô giai ®o¹n ñ men, h¹ nhiÖt ®é, lªn men s¬ bé, lªn men chÝnh, lªn men phô. - Tæ läc : Cã nhiÖm vô läc Bia b¸n thµnh phÈm, t¸ch men ®Ó ®­îc Bia trong, b¸n thµnh phÈm. - Tæ chiÕt Bia h¬i : ChiÕt Bia h¬i vµo thïng 50 lÝt hoÆc 30 lÝt - Tæ chiÕt Bia chai : ChiÕt Bia vµo chai - Tæ chiÕt Bia lon : ChiÕt Bia vµo lon. C¸c tæ phô trî : Tæ l¹nh, tæ lß h¬i, tæ ®iÖn, Tæ söa ch÷a. Tæ l¹nh: Cung cÊp l¹nh cho hÇm ñ trong qu¸ tr×nh lªn men. Tæ CO2: Thu håi khÝ CO2 trong qu¸ tr×nh lªn men, cung cÊp cho tæ l¹nh bæ sung thªm vµo Bia khi thõa n¹p ®ãng chai, dù phßng khi thiÕu. Bæ sung thªm vµo d©y truyÒn. Tæ lß h¬i: Cung cÊp h¬i nãng cho nÊu Bia vµ c¸c bé phËn tiªu dïng. Tæ phôc vô lß h¬i: Cung cÊp than thu håi xØ than. Tæ vËn chuyÓn phôc vô, vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt liÖu vÒ kho hoÆc chuyÓn s¶n phÈm tíi c¸c kh¸ch hµng tiªu dïng, mäi c«ng viÖc cã liªn quan. Tæ ®iÖn: Theo ca söa ch÷a nhanh toµn bé c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Tæ söa ch÷a theo ca duy tr× dÇu mì, söa ch÷a nhanh toµn bé thiÕt bÞ vÒ phÇn c¬. KÕt hîp cïng tæ ®iÖn söa ch÷a kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Tæ v¨n phßng ph©n x­ëng: Gåm Qu¶n ®èc, 2 phã qu¶n ®èc, 3 ®èc c«ng. Quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c phßng ban ph©n x­ëng kh¸c thùc hiÖn kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc, gi¶i quyÕt c¸c sù cè hµng ngµy. * Ph©n x­ëng ®iÖn : Cã nhiÖm vô l¾p míi, thay thÕ thiÕt bÞ m¸y mãc cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bia. Cã mét phÇn chÕ t¹o míi phô tïng thiÕt bÞ nh­ c¸c thïng Bia, chia thay thÕ, c¸c van ®­êng èng dÉn dÇu, ch÷a m¸y nh­ ®éng c¬, b¬m, xÝch chuyÒn t¶i. Tæ v¨n phßng: NhËn kÕ ho¹ch ph©n bæ kÕ ho¹ch qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c phßng ban ph©n x­ëng kh¸c ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Tæ tiÖn: Gia c«ng míi phôc håi chi tiÕt tiÖn. Tæ nguéi chÕ t¹o: ChÕ t¹o chi tiÕt dù phßng, trung ®¹i tu vµ l¾p ®Æt theo kÕ ho¹ch th¸ng ph©n bæ. Tæ nguéi söa ch÷a: Trung ®¹i tu lµm dù phßng kÕ ho¹ch thay thÕ l¾p ®Æt míi theo kÕ ho¹ch ph©n bæ. Tæ gß: Gß míi söa ch÷a theo kÕ ho¹ch. Tæ rÌn: Hµn ®óc: ChÕ t¹o míi phôc vô c¸c tæ b¹n vµ söa ch÷a theo kÕ ho¹ch. Ngµnh chuÈn bÞ: nhËn vá chai kÐt, kiÓm tra lo¹i bá h­ háng khuyÕt tËt, giao nhËn vá cho c¸c tæ chiÕt Bia vµ toµn bé bao b× cho Bia chai. * §éi söa ch÷a kiÕn tróc: NhiÖm vô söa ch÷a x©y dùng nhµ, x­ëng. Ngµnh chuÈn bÞ : Víi chøc n¨ng chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, cô thÓ lµ d¸n hép, vËn chuyÓn. III. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1. KÕt cÊu lao ®éng cña C«ng ty Theo sè liÖu thèng kª cña phßng tæ chøc, tæng sè lao ®éng cña C«ng ty tõ n¨m 1997 ®Õn nay t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000 toµn C«ng ty cã kho¶ng 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 530 ng­êi (chiÕm 75,7% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty). Tuy nhiªn, do tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña C«ng ty mang tÝnh thêi vô nªn khi nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ Bia cao lªn, ®Æc biÖt lµ vµo mïa hÌ vµ c¸c dÞp tÕt cæ truyÒn, C«ng ty ph¶i tuyÓn thªm nhiÒu lao ®éng c«ng nhËt ®Ó phôc vô kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ röa chai, ®ãng kÐt, vËn chuyÓn, bèc xÕp vv... Cßn vµo mïa ®«ng khi nhu cÇu vÒ Bia gi¶m ®i th× sè lao ®éng ®ã sÏ gi¶m ®i B¶ng 6: §Þnh biªn lao ®éng n¨m 2001 cña C«ng ty STT Bé phËn c«ng t¸c Sè L§ gi¸n tiÕp Sè L§ trùc tiÕp Tæng sè 1 Ban gi¸m ®èc 3 3 2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 12 12 3 Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô 11 11 4 Phßng kÕ to¸n tµi vô 13 13 5 Phßng küthuËt ho¸+ KCS 12 12 6 Kü thuËn c¬ 11 11 7 Phßng cung tiªu 10 10 8 Tæ kho 12 12 9 B¶o vÖ 21 21 10 Tr¹m y tÕ 8 8 11 Ph©n x­ëng chÝnh 9 9 12 Tæ s¶n xuÊt chÝnh 4 266 270 13 Tæ phô trî 92 92 14 Tæ ®êi sèng 15 15 15 Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn 3 106 132 16 Khèi ngoµi quy ®Þnh 26 106 658 Tæng céng 170 488 658 Tû lÖ 10,64% 89,36% 100% 2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. C«ng ty cã hai ph©n x­ëng lín, m­êi mét phßng ban chøc n¨ng bè trÝ trªn mÆt b»ng réng 5 ha n»m c¹nh ®­êng Hoµng Hoa Th¸m. Trô së cña C«ng ty lµ n¬i s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ n¬i giao dÞch chÝnh, c¸c cöa hµng, c¸c ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c tØnh, thµnh phè. C«ng ty hiÖn cã: 658 c¸n Bé c«ng nh©n viªn trong ®ã: Sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 170 ng­êi Sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 488 ng­êi C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ qu¶n lý theo mét cÊp gåm: - Ban gi¸m ®èc: Gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Bia Hµ Néi. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ch¨m lo ®êi sèng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn c¬ së chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; 1 phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt vµ mét phã gi¸m ®èc tæ chøc: lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc theo quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc ph©n c«ng, giao viÖc, kiÓm tra, ®èc thóc tiÕn ®é t¹o mèi quan hÖ qua l¹i cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ph©n x­ëng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµm c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông hîp ®ång, ®Þnh møc tiÒn l­¬ng, c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, theo dâi c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, tæ chøc båi d­ìng ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hé vµ an toµn lao ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh, hÖ thèng th«ng tin ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Õn c¸c phßng, gi¸m ®èc chØ viÖc chØ huy ®iÒu hµnh th«ng qua c¸c kh©u trung gian. ViÖc ra quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nªn ho¹t ®éng kinh doanh lu«n cã hiÖu qu¶. - Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô: Cã nhiÖm vô lªn ph­¬ng ¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu thô vµ marketing. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh (phßng tµi vô): Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. - Phßng cung øng vËt t­: Cã nhiÖm vô, lo toµn bé vËt t­, nguyªn liÖu ®Çu vµo cña C«ng ty. Kho n»m d­íi sù chØ ®¹o cña phßng vËt t­ - xuÊt nhËp vµ b¶o qu¶n toµn bé nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. - Ban dù ¸n: Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c dù ¸n vÒ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.... - Ban b¶o vÖ: B¶o vÖ trËt tù an toµn, ch¸y næ, ®iÒu hµnh kh¸ch hµng ra vµo C«ng ty cho trËt tù 24/24 giê trong ngµy. - Tr¹m y tÕ, c«ng ®oµn: Ch¨m lo søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, phôc vô b÷a ¨n c«ng nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt, ®éng viªn phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt, cïng chuyªn m«n th¸o gì khã kh¨n, lµm c«ng t¸c t­ t­ëng. - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ KCS: Cã nhiÖm vô: Qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, kiÓm tra vµ thùc hiÖn quy tr×nh, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, kiÓm tra gi¸m ®Þnh nguyªn nhiªn liÖu tr­íc khi nhËp kho vµ ®­a vµo s¶n xuÊt. S¬ ®å 3: M« h×nh tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Bia Hµ Néi Gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc s¶n xuÊt Phã Gi¸m §èc tæ chøc Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng kü thuËt c«ng nghÖ KCS Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phßng cung øng vËt t­ Ban dù ¸n Ban b¶o vÖ Y tÕ c«ng®oµn IV. §Æc ®iÓm chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n Tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ cã ý nghÜa rÊt quan träng: - Ph¶n ¸nh bao qu¸t ®­îc c¸c ®èi t­îng cña kÕ to¸n trong hÖ thèng ghi chÐp kÕ to¸n ®Ó th«ng tin vµ kiÓm tra. - T¹o ®­îc c¬ së th«ng tin: §Çy ®ñ chÝnh x¸c, kh¸ch quan vµ kÞp thêi cho yªu cÇu cña qu¶n lý c¸c ®èi t­îng. - TiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng kÕ to¸n: Qóa khø vµ lao ®éng sèng, khi thùc hµnh mét m« h×nh tæ chøc. 1. Tæ chøc quy tr×nh kÕ to¸n cña C«ng ty: C¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông: Sæ nhËt ký chung, sæ c¸i, c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt ( nhËt ký thu chi tiÒn mÆt, nhËt ký thu chi tiÒn göi Ng©n hµng), sæ kÕ to¸n chi tiÕt. NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung KÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng chi tiÕt PS B¶ng ®èi chiÕu B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Chøc tõ gèc S¬ ®å 4: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc sæ "NhËt ký chung" 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp chung, ph©n cÊp tõ trªn xuèng theo c¸c giai ®o¹n; - Giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu - Giai ®o¹n ghi sæ kÕ to¸n - Giai ®o¹n b¸o c¸o kÕ to¸n 3. Tæ chøc bé m¸y con ng­êi - KÕ to¸n tr­ëng: Qu¶n lý chung c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c tµi chÝnh cña toµn C«ng ty - Phã phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, trùc tiÕp lµ kÕ to¸n tæng hîp, trùc tiÕp phô tr¸ch kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n, kÕ to¸n ®êi sèng dÞch vô. - C¸c kÕ to¸n phÇn hµnh + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh: t¨ng (gi¶m), hao mßn, khÊu hao. + KÕ to¸n vËt t­: Theo dâi nhËp, xuÊt, tån hao hôt, c¸c lo¹i vËt t­ + KÕ to¸n thanh to¸n: * KÕ to¸n tiÒn mÆt * KÕ to¸n ng©n hµng * KÕ to¸n b¸n hµng * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ba quü * KÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ söa ch÷a lín. * Thñ quü. Phã phßng tµi vô S¬ ®å 5: M« h×nh tæ chøc Bé m¸y phßng tµi vô KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Thñ quü KÕ to¸n XDCB vµ söa ch÷a lín KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, 3 quü KÕ to¸n tiÒnmÆt KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n tr­ëng KÕt luËn Trong khu«n khæ bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy, cã thÓ ch­a tr×nh bµy ®Çy ®ñ tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò cña C«ng ty Bia Hµ Néi nh­ mong muèn trong lêi më ®Çu. Tuy nhiªn, t«i nghÜ r»ng, thêi gian thùc tËp ban ®Çu h¬n 3 tuÇn ch­a thËt lµ ®Çy ®ñ ®Ó nh×n nhËn vÒ qu¸ tr×nh tr­ëng thµnh cña mét doanh nghiÖp cã gÇn 70 n¨m tuæi nghÒ. Bµi b¸o c¸o nµy lµ sù thÓ hiÖn nç lùc b¶n th©n song cè g¾ng thùc hiÖn nh÷ng suy nghÜ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng. §ã lµ ®­îc th©m nhËp thùc tÕ vµ thùc hµnh nh÷ng ®iÒu ®· ®­îc häc vµ nghiªn cøu. Qua thêi gian thùc tËp ban ®Çu t«i ®· thu ®­îc mét sè kinh nghiÖm quý b¸u cïng víi sù gióp ®ì cñaThÇy gi¸o NguyÔn Quang Quynh. GS.TS. Chñ nhiÖm Khoa KÕ to¸n Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Bia Hµ Néi t«i ®· hoµn thµnh ®ît thùc tËp tæng hîp tèt ®Ñp vµ kÕt qu¶ lµ b¸o c¸o tæng hîp nµy ®­îc hoµn thµnh. Trong thêi gian thùc tËp tiÕp theo (giai ®o¹n II) t«i muèn chän ®Ò tµi vÒ " Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Bia Hµ Néi". T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì vµ h­íng dÉn cña ThÇy gi¸o NguyÔn Quang Quynh vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Bia Hµ Néi nãi chung vµ phßng kÕ to¸n nãi riªng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35211.DOC
Tài liệu liên quan