Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

TÓM TẮT Bối cảnh: Tiếp xúc với dầu mỡ trong các công việc sửa chữa máy, động cơ có nguy cơ gây bệnh nốt dầu, một bệnh nghề nghiệp mới được bảo hiểm. Việc phát hiện bệnh và mức độ nhận thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh nốt dầu của người lao động là vấn đề cần quan tâm đối với người có nhiệm vụ quản lý sức khỏe. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nốt dầu và tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng bệnh nốt dầu của người lao động. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 cơ sở sản xuất, sửa chữa ô tô, tàu thủy tại TP. HCM từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009 với 226 người lao động tiếp xúc dầu mỡ công nghiệp. Khám phát hiện bệnh nốt dầu theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Bộ Y tế. Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống bệnh nốt dầu bằng phỏng vấn trực tiếp với bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nốt dầu là 6,6%. Thái độ đối với phòng chống bệnh khá tốt(thái độ đúng đạt 75,2%) nhưng nhận biết về bệnh (kiến thức đúng chỉ đạt 34,1%) và thực hành phòng chống bệnh đúng thì thấp (thực hành đúng BỆNH NỐT DẦU NGHỀ NGHIỆP

pdf28 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bệnh nốt dầu nghề nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỆNH NỐT DẦU NGHỀ NGHIỆP TÓM TẮT Bối cảnh: Tiếp xúc với dầu mỡ trong các công việc sửa chữa máy, động cơ có nguy cơ gây bệnh nốt dầu, một bệnh nghề nghiệp mới được bảo hiểm. Việc phát hiện bệnh và mức độ nhận thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh nốt dầu của người lao động là vấn đề cần quan tâm đối với người có nhiệm vụ quản lý sức khỏe. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nốt dầu và tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng bệnh nốt dầu của người lao động. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 cơ sở sản xuất, sửa chữa ô tô, tàu thủy tại TP. HCM từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009 với 226 người lao động tiếp xúc dầu mỡ công nghiệp. Khám phát hiện bệnh nốt dầu theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Bộ Y tế. Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống bệnh nốt dầu bằng phỏng vấn trực tiếp với bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nốt dầu là 6,6%. Thái độ đối với phòng chống bệnh khá tốt(thái độ đúng đạt 75,2%) nhưng nhận biết về bệnh (kiến thức đúng chỉ đạt 34,1%) và thực hành phòng chống bệnh đúng thì thấp (thực hành đúng đạt 41,2%). Có sự liên quan giữa kiến thức về bệnh nốt dầu và thái độ đối với phòng tránh bệnh nốt dầu (p<0,05), có sự liên quan giữa thái độ và thực hành phòng chống bệnh nốt dầu (p<0,01). Kết luận: Việc phát hiện bệnh nốt dầu cần được thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định để người lao động được điều trị, điều dưỡng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Việc phòng bệnh tại cơ sở nên chú trọng vào cập nhật kiến thức, nhận thức đúng và tăng cường giám sát các hành vi đúng của người lao động để phòng bệnh. Từ khóa: bệnh nốt dầu, kiến thức thái độ thực hành ABSTRACT OCCUPATIONAL BLACK ACNE DISEASE AT SOME FACTORIES REPAIRING MOTORS OF CARS OR SHIPS AND KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE RELATING TO PREVENTING THE DISEASE OF WORKERS: A DESCRIPTIVE CROSS – SECTIONAL STUDY Nguyen Bich Ha, Le Hoang Ninh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 1 - 2010: 226 - 231 Context: Exposure to lubricanting oil while repairing the machine or engine have the black acne disease risk, an occupational disease insuranced recently. Examinning and diagnosing the disease, finding the levels of awareness, attitudes, practice preventing worker's black acne disease that is a matter of concern for authorizer who have the duty to health manage. Objectives: To determine black ance disease rate and the rate of knowledge, attitudes, practice rightly on black ance prevention of workers. Methods: This is a cross-sectional study in three production factories, repairing motors of cars or ships in Ho Chi Minh City from June to December 2009 with 226 workers exposed to lubricanting oil. Black ance disease was detected by standard diagnosis of the Ministry of Health. Knowledge, attitudes and practice to prevent black ance disease was recorted through the directly interview questionaire. Results: The proportion of black ance disease is 6.6%, attitudes of workers for the prevention of disease is quite good (the right attitude 75.2%) but they understanded the disease badly (the right knowledge only reached 34.1%) and practice to prevention of disease is low (41.2%). There is are closely related between knowledge of black ance disease and attitude to prevent this disease (p <0.05) and attitudes and practice of black ance disease prevention is, too (p <0.01) Conclusion: The detection of black ance disease should be done annually for the treatment of workers, nursing and enjoy the social insurance. The prevention in production fatories should focus on updating the knowledge, the right awareness and enhance to monitor the behavior of workers and help them to prevent. Keywords: black acne disease- knowledge, attitudes, practice ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh nghề nghiệp (BNN) là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động (NLĐ) (điều 106, chương IX, Bộ luật Lao động)(Error! Reference source not found.). Hiện có 25 BNN trong danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (BNDNN) là 1 trong số 4 BNN mới được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp (quyết định 27/2006QĐ-BYT)(Error! Reference source not found.). Bệnh nốt dầu mắc phải ở người tiếp xúc dầu, mỡ công nghiệp và các sản phẩm của xăng, dầu mỡ bằng hơi khí hoặc trực tiếp qua da. Tổn thương do bệnh nốt dầu gây ra tuy đơn giản nhưng làm giảm chức năng da, nhất là chức năng của tuyến bã và làm giảm thẩm mỹ. Từ đó, ảnh hưởng tới toàn trạng như: kém ăn, kém ngủ, gầy sút, nhức đầu v.v… và làm giảm khả năng, năng suất lao động cũng như làm giảm chất lượng sống của NLĐ (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.). Người thợ máy hoặc thợ sửa xe trong các xưởng cơ khí sửa chữa máy, động cơ tàu thủy, các garage bảo dưỡng ô tô hàng ngày đều tiếp xúc trực tiếp dầu mỡ. Sự tiếp xúc này thực tế gây bệnh nốt dầu ở NLĐ đến đâu và các hành vi liên quan của họ về phòng chống bệnh như thế nào? Hiện chưa có một nghiên cứu nào tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về vấn đề này. Nghiên cứu này nhằm các mục tiêu - Xác định tỷ lệ bệnh nốt dầu nghề nghiệp và các biểu hiện bệnh da ở người lao động tiếp xúc dầu mỡ. - Xác định tỷ lệ công nhân có kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng chống bệnh nốt dầu nghề nghiệp. - Mô tả tỷ lệ bệnh trong mối liên hệ với kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả. Đối tượng nghiên cứu là NLĐ tiếp xúc trực tiếp dầu mỡ qua da tại 3 cơ sởcó đặc điểm sản xuất kinh doanh bao gồm sửa chữa bảo trì và lắp ráp xe ô tô, máy, động cơ tàu thủy.. Lấy mẫu toàn bộ đối với NLĐ tiếp xúc dầu mỡ từ 2 năm trở lên, đồng ý tham gia. Nghiên cứu đã thực hiện được trên số lượng 226 mẫu. Tổ chức khám phát hiện, chẩn đoán bệnh nốt dầu theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Bộ Y tế. Thực hiện phỏng vấn bộ câu hỏi cùng thời điểm khám bệnh. Thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009. Phân tích số liệu bằng phần mềm STATA 8.0. KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc tính của mẫu nghiên cứu (n=226) Tần số Tỷ lệ (%) 20 - 30 127 56,19 31 – 40 52 23,01 Nhóm tuổi đời > 40 47 20,80 2 – 5 107 47,35 6 – 10 51 22,57 Nhóm tuổi nghề > 10 68 30,09 THCS 35 15,49 THPT 173 76,55 Trình độ học vấn Trên THPT 18 7,96 Loại Thợ máy 153 67,70 Tần số Tỷ lệ (%) Lái xe 28 12,39 Cơ khí tổng hợp 33 14,60 công việc Loại khác 12 5,31 Bảng 2: Kiến thức về bệnh nốt dầu nghề nghiệp (n=226) Có Không Kiến thức về bệnh nốt dầu nghề nghiệp Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Biết tiếp xúc dầu mỡ qua da có ảnh hưởng CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 90 30 47 72,58 71,43 78,33 34 12 13 27,42 28,57 21,67 sức khỏe Biết về bệnh nốt dầu CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 81 31 20 65,2 73,81 33,33 43 11 40 34,68 26,19 66,67 Biết bệnh nốt dầu có thể phòng được CS1(n=81) CS2 (n=31) CS3 (n=20) 59 23 16 72,84 74,19 80,00 22 8 4 27,16 25,81 20,00 Biết bệnh nốt dầu có thể chữa được CS1(n=81) CS2 (n=31) CS3 (n=20) 49 20 17 60,49 64,52 85,00 32 11 3 39,02 35,48 15,00 Có kiến thức đúng về BNDNN CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 45 17 15 36,29 40,48 25,00 79 25 45 63,71 59,52 75,00 Bảng 3: Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN (n=226) Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | Cho rằng biện pháp kiểm soát môi CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 112 39 58 90,32 92,86 98,31 12 3 2 9,68 7,14 3,33 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | trường lao động là cần thiết Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | Cho rằng biện pháp rửa sạch ngay vùng tiếp CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 117 40 49 94,35 95,24 83,05 7 2 11 5,65 4,76 18,33 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | xúc là cần thiết Cho rằng biện pháp sắp xếp CS1(n=124) CS2 (n=42) 116 36 93,55 85,71 8 6 6,45 14,29 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | gọn, sạch dụng cụ thao tác là cần thiết CS3 (n=60) 46 77,97 14 23,33 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | Cho rằng biện pháp sử dụng phương tiện CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 117 42 58 94,35 100 98,31 7 0 2 5,65 0,00 3,33 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | BHLĐ cá nhân là cần thiết Có thái độ đúng CS1(n=124)101 81,45 23 18,55 Có Không Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Cho rằng biện pháp sắp xếp sức khỏe phù hợp là cần thiết CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 103 32 57 83,06 76,19 95,00 21 10 3 16,94 23,81 5,00 | về phòng bệnh nốt dầu nghề nghiệp CS2 (n=42) CS3 (n=60) 30 39 71,43 65,00 12 21 28,57 35,00 Bảng 4: Thực hành phòng chống BNDNN (n=226) Có Không Thực hành phòng chống BNDNN Cơ sở Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Sử dụng đủ BHLĐ được trang cấp CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 107 30 49 86,29 71,43 81,67 17 12 11 13,71 28,57 18,33 Sử dụng BHLĐ được vệ sinh sạch sẽ CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 121 42 60 97,58 100 100 3 0 0 2,42 0 0 Rửa tay ngay sau công việc tiếp xúc CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 112 26 57 90,32 61,90 95,00 12 16 3 9.68 38.10 5.00 dầu mỡ Rửa vùng tiếp xúc dầu mỡ bằng xăng dầu CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 59 37 25 47,58 88,10 41,67 65 5 35 52.42 11.90 58.33 Thực hành phòng chống BNDNN chung CS1(n=124) CS2 (n=42) CS3 (n=60) 57 5 31 45,97 11,90 51,67 67 37 29 54.03 88.10 48.33 Bảng 5: Liên quan kiến thức về BNDNN và thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Kiến thức về BNDNN Thái độ đối với các biện pháp Đúng Không đúng Tổng OR thô KTC95% P OR hiệu chỉnh KTC phòng chống BNDNN 95% P Đúng 65 105 170 Không đúng 12 44 56 2,27 1,12 – 4,61 2,65 1,24 – 5,68 Bảng 6: Liên quan kiến thức về BNDNN và thực hành phòng chống BNDNN (n=226) Kiến thức về BNDNN Thực hành phòng chống BNDNN Đúng Không đúng Tổng OR thô KTC95% P OR hiệu chỉnh KTC 95% P Đúng 33 60 93 Không 44 89 133 1,11 0,64 – 1,94 1,15 0,64 – Kiến thức về BNDNN Thực hành phòng chống BNDNN Đúng Không đúng Tổng OR thô KTC95% P OR hiệu chỉnh KTC 95% P đúng 2,07 Bảng 7: Liên quan thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN và thực hành phòng chống BNDNN (n=226) Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN Thực hành phòng chống BNDNN Đúng Không đúng Tổng OR thô KTC95% P OR hiệu chỉnh KTC 95% P Đúng 79 14 93 Không 91 42 133 2.60 1.32 – 2,68 1,34 đúng 5.12 – 5,39 Bảng 8: Tỷ lệ BNDNN và thái đối với các biện pháp phòng chống BNDNN (n=226) Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN BNDNN Đúng Không đúng Tổng PR KTC 95% P Có 11 4 15 0,91 Không 159 52 211 0,30 – 2,73 Tổng 170 56 226 0,8609 Tỷ lệ bệnh 6,47 7,14 6,64 Bảng 9: Tỷ lệ BNDNN và thực hành phòng chống BNDNN (n=226) BNDNN Thực hành phòng PR chống BNDNN Đúng Không đúng Tổng KTC 95% P Có 3 12 15 0,36 Không 90 121 211 0,10 – 1,23 Tổng 93 133 226 0,0849 Tỷ lệ bệnh 3,23 9,02 6,64 Bảng 10: Tỷ lệ có TCTHDM và kiến thức về BNDNN (n=226) Kiến thức về BNDNN TCTHDM Đúng Không đúng Tổng PR KTC 95% P Có 51 72 123 1,37 Không 26 77 103 1,09 – 1,73 Tổng 77 149 226 0,0104 Tỷ lệ bệnh 66,23 48,32 54,42 Bảng11: Tỷ lệ có TCTHDM và thái đối với các biện pháp phòng chống BNDNN (n=226) Thái độ đối với các biện pháp phòng chống BNDNN TCTHDM Đúng Không đúng Tổng PR KTC 95% P Có 93 30 123 1,02 Không 77 26 103 0,77 – 1,35 Tổng 170 56 226 0,8825 Tỷ lệ bệnh 54,71 53,57 54,42 BÀN LUẬN Về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu toàn bộ đối tượng thỏa tiêu chí đưa vào nên các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu chính là đặc điểm của NLĐ có tiếp xúc dầu mỡ tại các cơ sở này. Tất cả đối tượng đều là nam. Đa số đối tượng nghiên cứu có tuổi đời trẻ dưới 30 tuổi (56,19%); tuổi nghề dưới 5 năm có tỷ lệ cao nhất (47,35%) chưa kể nghiên cứu chỉ lấy vào đối tượng có tuổi nghề từ 2 năm trở lên. Điều này cũng là một thực tế thường gặp: lực lượng lao động trẻ, là nam giới thường làm các công việc trực tiếp thuộc về kỹ thuật, máy, động cơ và tiếp xúc với dầu mỡ. Đa số đối tượng nghiên cứu có trình độ học vấn THPT (76,55%). Trình độ thấp nhất là THCS chiếm 15,49% và trình độ cao hơn trên THPT chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (7,96%). Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của công việc liên quan tiếp xúc dầu mỡ. Các đối tượng có trình độ THCS hay THPT đều được đào tạo nghề tại cơ sở nơi làm việc, tương ứng với sơ cấp và trung cấp nghề. Công việc có tỷ lệ đối tượng nghiên cứu cao nhất là thợ máy (67,70%). Thợ máy cũng là đối tượng có mức độ tiếp xúc dầu mỡ nhiều nhất. Về kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống BNDNN Tại nghiên cứu này, kiến thức đúng về BNDNN mới được định nghĩa đơn giản là có biết BNDNN và BNDNN có thể phòng và chữa được. Kiến thức đúng chỉ đạt 34,07%, cho thấy thông tin về BNDNN chưa được NLĐ nắm bắt, cập nhật. (0). Bệnh nốt dầu thực tế đã luôn xảy ra khi NLĐ phải tiếp xúc với dầu mỡ bẩn qua da, nhất là trong thời kỳ mà điều kiện vệ sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Bệnh nốt dầu được NLĐ biết với những tên gọi thông dụng như mụn dầu, trứng cá dầu... Thái độ đúng trong nghiên cứu này được xem xét ở góc độ đối với các biện pháp mà liên quan trực tiếp tới cá nhân NLĐ. Các biện pháp được NLĐ biết và cho là cần thiết thực hiện với tỷ lệ cao. Tỷ lệ có thái độ đúng là 75,22% (0). Thái độ đúng không khác biệt trong các nhóm khi xét đến từng đặc điểm của mẫu nghiên cứu ngoại trừ yếu tố cơ sở làm việc. Thái độ đúng phản ánh nhận thức đúng về các biện pháp. Khi NLĐ có thái độ đúng, thấy các biện pháp là cần thiết, sẽ là điều kiện cần để thực hành những hành vi đúng để bảo vệ sức khỏe nói chung và phòng chống BNDNN nói riêng. Những hành vi để phòng chống BNDNN được thể hiện bằng những việc cụ thể. NLĐ thực hành đúng với tỷ lệ cao ở việc sử dụng BHLĐ cá nhân, rửa sạch tay, vùng tiếp xúc dầu mỡ ngay sau công việc. Nhưng có đến 53,54% NLĐ còn rửa tay, vùng tiếp xúc dầu mỡ chính bằng xăng dầu. Đây là một thói quen xấu, khá phổ biến. Điểm này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Văn Sơn và CS năm 2002 (Error! Reference source not found.). Do đó, chỉ có 41,15% NLĐ có thực hành chung đúng (0). Riêng tại CS2 thì thực hành đúng là kém nhất (11,90%), việc rửa sạch ngay vùng tiếp xúc chỉ được 61,90% NLĐ thực hiện, còn đa số NLĐ lại rửa bằng xăng dầu (88,10%). Tỷ lệ thực hành không đúng cao sẽ dẫn đến tỷ lệ những hậu quả về sức khỏe cao mà sẽ được xét tới trong phần sau. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa kiến thức đúng và thái độ đúng (0), thái độ đúng và thực hành đúng (0). Tỷ lệ có thái độ đúng thì cao hơn trong nhóm có kiến thức đúng; tỷ lệ có thực hành đúng thì cao hơn trong nhóm có thái độ đúng. Đây là dấu hiệu khả quan trong việc tuyên truyền, tập huấn các kiến thức, tạo thái độ, niềm tin và kỹ năng về phòng chống BNDNN. Về liên quan tỷ lệ bệnh với kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố Tỷ lệ BNDNN không có liên quan với kiến thức đúng, thái độ đúng và thực hành đúng có thể do cỡ mẫu nhỏ (0, 0). Tỷ lệ có TCTHDM thì có liên quan với kiến thức và thực hành. Nhóm có kiến thức đúng thì có tỷ lệ bệnh cao hơn nhóm không đúng (0). Ở đây không xác định yếu tố nào xảy ra trước, thông thường NLĐ đã từng mắc bệnh thì sẽ biết về bệnh đó nhiều hơn. Điểm này cũng phù hợp với một số nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành trong các lĩnh vực khác. Liên quan tỷ lệ có TCTHDM và thực hành đúng lại có tính bảo vệ. Nhóm NLĐ có thực hành đúng thì có tỷ lệ TCTHDM thấp hơn 0,76 lần nhóm thực hành không đúng (P<0,05 và KTC95% từ 0,57 – 0,96). Hay nói cách khác, thực hành đúng thì làm giảm được 26% khả năng có TCTHDM. Tuy nhiên một nghiên cứu ngang không hoàn toàn khẳng định điều này. KIẾN NGHỊ Từ kết quả nghiên cứu, để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống BNDNN tại các cơ sở đến nghiên cứu cũng như áp dụng cho các cơ sở có đặc điểm sản xuất tương tự, một số kiến nghị được đưa ra như sau: Tập huấn an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở cần có nội dung kiến thức về BNDNN cũng như về các tác hại lâu dài khác khi tiếp xúc dầu mỡ; chú trọng các yêu cầu về thực hành, ngăn chặn những hành vi không có lợi cho sức khỏe như tẩy sạch dầu mỡ bằng rửa xăng dầu. Việc khám BNDNN phải được thực hiện định kỳ theo đúng quy định, phát hiện kịp thời người bị BNDNN hoặc TCTHDM để điều trị, điều dưỡng, giám định khi đủ điều kiện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf158_1124.pdf
Tài liệu liên quan