Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế của người viết nên chuyên đề không tránh khỏi có những thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những đóng góp, nhận xét của Quý thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Tiên Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo những sai sót trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề, cám ơn Ban giám đốc cùng các anh chị trong công ty TNHH Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khóa thực tập này.

pdf57 trang | Chia sẻ: ndson | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u khi cần. Phòng Đào tạo - Chịu trách nhiệm về các cơ sở đào tạo dạy nghề, quản lý danh sách học viên, thu hoc̣ phí, thủ tục cấp phát bằng cho các học viên… 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty VPIT trong ba năm gần đây Trong ba năm gần đây , tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đào taọ Phát triển Công nghê ̣VPIT có môṭ số điểm đáng chú ý sau : tăng vốn pháp điṇh lên 30 tỷ đồng, tâp̣ trung hoàn thành các lớp Maṇg Quốc tế, Đồ họa, Kế toán - Tin…, cấp phát bằng tốt nghiêp̣ cho các hoc̣ viên , hình thành bộ phận tư vấn đại lý giáo dục , học online (tin học ứng dụng , quản trị mạng , đồ hoạ , thiết kế website , thương maị điêṇ tử…) với chương trình liên kết với Singapore… Đặc biệt , trong năm 2009, do tình hình kinh doanh trong liñh vưc̣ đào taọ găp̣ phải áp lưc̣ caṇh tranh lớn , không thu đươc̣ nhiều lơị nhuâṇ nên công ty đa ̃thu hẹp hoạt động này và chuyển sang tập trung vào các hoạt động tư vấn , kinh doanh thương maị điêṇ tử… Trong điều kiện môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay, để duy trì hoạt động kinh doanh, làm ăn có lãi một điều mong muốn của tất cả các doanh nghiệp. Nhìn chung , công ty TNHH Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT là một CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 30 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên doanh nghiệp làm ăn tương đối hiệu quả, điều này đã được thể hiện qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong ba năm gần đây. Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty VPIT 2007 - 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2008 Đơn vị tính VND CHỈ TIÊU Mã số 2008 2007 Chênh lệch A B 1 2 1. Tổng doanh thu 01 40,264,191,215 34,702,506,356 5,561,684,859 2. Các khoản giảm trừ DT 02 - 3. Doanh thu thuần 10 - (10=01-02) 40,264,191,215 34,702,506,356 5,561,684,859 4. Giá vốn 11 35,012,079,129 30,340,793,574 4,671,285,555 5. Lợi nhuận gộp 20 5,252,112,086 4,361,712,782 890,399,304 (20=10-11) - 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 11,652,578 8,078,743 3,573,835 7. Chi phí tài chính 22 25,323,700 23,659,405 1,664,295 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - 8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 3,014,771,422 2,811,436,602 203,334,820 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2,223,669,542 1,534,695,518 688,974,024 [30 = 20 + 21 - 22 - 24] - 10. Thu nhập khác 31 40,512,329 27,550,000 12,962,329 11. Chi phí khác 32 48,150,210 38,236,000 9,914,210 12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (7,637,881) (10,686,000) 3,048,119 13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50 2,216,031,661 1,524,009,518 692,022,143 14. Chi phí thuế TNDN 51 620,488,865 426,722,665 193,766,200 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 1,595,542,796 1,097,286,853 498,255,943 (60= 50-51) - Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập ngày 17 tháng 03 năm 2008 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 31 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty VPIT 2008 - 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2009 Đơn vị tính VND CHỈ TIÊU Mã số 2009 2008 Chênh lệch A B 1 2 1. Tổng doanh thu 01 42,080,350,140 40,264,191,215 1,816,158,925 2. Các khoản giảm trừ DT 02 - 3. Doanh thu thuần 10 - (10=01-02) 42,080,350,140 40,264,191,215 1,816,158,925 4. Giá vốn 11 37,854,023,620 35,012,079,129 2,841,944,491 5. Lợi nhuận gộp 20 4,226,326,520 5,252,112,086 (1,025,785,566) (20=10-11) - 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6,950,300 11,652,578 (4,702,278) 7. Chi phí tài chính 22 20,036,210 25,323,700 (5,287,490) - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - 8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 2,854,310,500 3,014,771,422 (160,460,922) 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1,358,930,110 2,223,669,542 (864,739,432) [30 = 20 + 21 - 22 - 24] - 10. Thu nhập khác 31 13,350,240 40,512,329 (27,162,089) 11. Chi phí khác 32 26,125,800 48,150,210 (22,024,410) 12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (12,775,560) (7,637,881) (5,137,679) 13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50 1,346,154,550 2,216,031,661 (869,877,111) 14. Chi phí thuế TNDN 51 376,923,274 620,488,865 (243,565,591) 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 969,231,276 1,595,542,796 (626,311,520) (60= 50-51) - Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập ngày 17 tháng 03 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 32 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Qua bảng Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty VPIT, cho thấy tình hình tài chính của công ty VPIT trong ba năm trở lại đây đạt mức ổn định. Hoạt động kinh doanh tương đối hiệu quả. Cụ thể: - Năm 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 1,097,286,853 đồng, năm 2008, lợi nhuận tăng lên 1,595,542,796 đồng, chênh lệch 498,255,943 đồng, tức là tăng 45.41% so với năm 2007. Lợi nhuận năm 2008 tăng là do doanh thu tăng từ 34,702,506,356 đồng lên 40,264,191,215 đồng, tăng 16.03% so với năm 2007, trong khi các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác tăng giảm không đáng kể. - Năm 2009, lợi nhuận đạt được 969,231,276 đồng, giảm 39.25% so với năm 2008. Sở dĩ như vậy là vì trong năm 2009, công ty thu hẹp hoạt động kinh doanh giáo dục đào tạo, đã làm giảm phần nào doanh thu do hoạt động này mang lại, bên cạnh đó doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 40,35%, thu nhập khác giảm 67.05% so với năm 2008, cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Mặc dù lợi nhuận năm 2009 có giảm so với hai năm trước nhưng nhìn chung tình hình tài chính của công ty tương đối ổn định và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tương đối hiệu quả. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 33 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên CHƢƠNG III - TÌNH HÌNH THƢC̣ HIÊṆ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN WEBSITE THUVIENDOANHNHAN.COM CỦA CÔNG TY VPIT 3.1. Giới thiệu về website thuviendoanhnhan.com Website thuviendoanhnhan.com là một cổng thông tin thương mại điện tử B2B (B2B Portal) hỗ trợ giao thương và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua Cổng thông tin thương mại điện tử này, người mua và người bán có thể đăng tải những thông tin chi tiết nhất nhằm giới thiệu, quảng bá cho thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ một cách tiện lợi và hiệu quả. Website được thiết kế & lưu trữ trên máy chủ của ACCECOM (Công ty phát triển CNTT Không Gian). Giấy phép số: GP/BC do Cuc̣ Báo chí - Bô ̣Văn hóa Thông tin cấp ngày 16/02/2009. Hình 3.1: Trang chủ của website thuviendoanhnhan.com (Nguồn: website - câp̣ nhâṭ ngày 4/5/2010) CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 34 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Thông tin thương maị đươc̣ khởi xướng với muc̣ đích hỗ trơ ̣các doanh nghiêp̣ Viêṭ Nam, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài trong việc thu thập những thông tin về thi ̣ trường , thông tin về khách hàng , tìm kiếm thêm đối tác và các cơ hôị kinh doanh , giúp các công ty quảng bá thương hiêụ , bán được nhiều hàng hơn hoăc̣ tìm đươc̣ nguồn cung ứng rẻ hơn … Với muc̣ đích đó , công ty TNHH Đào taọ Phát triển Công nghệ VPI T đa ̃đầu tư website thuviendoanhnhan.com với các mục tiêu cụ thể: - Tâp̣ hơp̣ và tổ chức môṭ hê ̣thống thông tin thương maị taọ ra môṭ công cu ̣hữu ích giúp các doanh nghiêp̣ Viêṭ Nam phát triển và mở rôṇg thi ̣ trường không chỉ trong nước , mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài; - Giúp cho các doanh nghiêp̣ Quốc tế tìm kiếm thông tin về sản phẩm , dịch vụ, nhà cung cấp… của Việt Nam; - Đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp thành viên, trở thành cầu nối giữa các doanh nghiêp̣ , tạo điều kiện cho ngày một nhiều thêm các phiên giao dic̣h thành công thông qua maṇg Internet .  Thành viên vàng , bạc, đồng: đây là các cấp đô ̣thành viên khác nhau mà khách hàng có thể đăng ký và ký hợp đồng với công ty , và mức đô ̣ưu tiên cũng được phân theo các cấp độ thành viên đó . Các doanh nghiệp tùy theo nhu cầu và khả năng của mình mà có thể đăng ký các cấp độ thành viên khác nhau - Thành viên đồng: mức phí 5$/tháng, đăng 4 hình ảnh trên sản phẩm… - Thành viên bạc : mức phí 10$/tháng, đăng mỗi sản phẩm trong danh mục 2, đăng 5 hình ảnh trên sản phẩm, và một số ưu đãi khác… - Thành viên vàng : mức phí 20$/tháng, đăng mỗi sản phẩm trong danh mục 5, đăng 8 hình ảnh trên sản phẩm, và một số ưu đãi khác… Sau khi ký hơp̣ đồng thì châṃ nhất là 24h, thông tin khách hàng se ̃đươc̣ câp̣ nhâṭ trên website dưạ trên những thông tin mà khách hàng cung cấp . CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 35 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên  Trong website thuviendoanhnhan.com có:  Thông tin thương mại: - Doanh nghiêp̣ toàn quy ền thiết lập và quản lý d anh muc̣ sản phẩm , đăng chào mua , chào bán , quản trị thông tin giao thương của công ty trên website thuviendoanhnhan.com. - Đăng tải nôị dung đa ngôn ngữ, thông tin, hình ảnh, video, flash. - Tìm kiếm thông mà mình cần , gửi thông điêp̣, nhâṇ thư hỏi hàng trưc̣ tiếp từ khách hàng và đối tác.  Giải pháp công nghệ vượt trội: - Máy chủ ở Việt Nam , Mỹ, tốc đô ̣đường truyề n 2MB/giây cho phép hàng ngàn lượt truy cập cùng một lúc. - Cấu trúc quản tri ̣ đa chức năng , theo chuẩn chung và tư ̣đôṇg hóa tối đa quá trình giao dic̣h. - Cơ chế truyền dữ liêụ an toàn với các giải pháp an ninh maṇg câp̣ nhâṭ mới nhất hiện nay. - Máy chủ được cài Firewall , Anti-Hacker, Spam Filter… và 100% dữ liêụ đươc̣ ma ̃hóa.  Lợi ích cho doanh nghiệp khi tham gia vào website: - Khi tham gia thuviendoanhnhan.com, các doanh nghiệp có thể hàng ngày nhận được nhiều cơ hộ i kinh doanh hơn với chi phí thấp hơn rất nhiều lần. - Doanh nghiêp̣ có thể đăng logo công ty , thông tin, hình ảnh về công ty, sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp , đăng chào mua, chào bán, lâp̣ hồ sơ thương hiêụ… trên website thuviendoanhnhan.com. - Gửi và nhâṇ thông điêp̣ , giao thương trưc̣ tiếp từ khách hàng , đối tác ngay trên trang thông tin thương maị điêṇ tử . CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 36 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên - Đăng ký nhâṇ bản tin thương maị , thị trường xuất nhập khẩu và tin giao thương điṇh kỳ qua E-mail (do công ty cung cấp). - Dễ dàng đăng ký và tự xây dựng website riêng, dạng chuẩn quốc tế (do công ty tư vấn). - Hưởng lơị trưc̣ tiếp từ các chương trình , chiến lươc̣ quảng bá và quảng cáo sâu rộng của mạng. - Được đăng tin tức , bài viết , bài giới th iêụ về doanh nghiêp̣ lên hê ̣ thống sàn thông tin thương maị. 3.2. Tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com Bảng 3.1: Tình trạng website thuviendoanhnhan.com hiêṇ taị. Chào bán 81 Chào mua 8 Danh muc̣ sản phẩm 596 Công ty 502 Đăng kí thành viên 739 Lươṇg truy câp̣ tháng trước 284,391 Gởi thông điêp̣ 40 5 danh mục bán hàng đầu (đươc̣ câp̣ nhâṭ nhiều nhất) Nông nghiệp khác; Quạt các loại; Dụng cụ thể thao; Sản phẩm lâm nghiệp; Hóa, dược phẩm 5 danh mục mua hàng đầu Chăn, ga, gối, nệm; Giầy, dép nam; Dịch vụ làm sạch; Giầy, Mũ thể thao; Phần mềm ứng dụng 5 danh mục sản phẩm hàng đầu Áo thun, cổ lọ; Văn phòng phẩm; Các loại khác; Giầy, dép nam; Áo len, áo sợi 5 danh muc̣ công ty hàng đầu Thương mại tổng hợp; Vật liệu xây dựng; Dịch vụ làm sạch; Xăng dầu, khí đốt; Giầy, dép nam (Nguồn: website - câp̣ nhâṭ ngày 4/5/2010) CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 37 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Dư ̣án kinh d oanh website thuviendoanhnhan.com là một dự án mới của công ty TNHH Đào taọ Phát triển Công nghê ̣VPIT . Xét về măṭ tổng thể thì dư ̣án này cũng chỉ là một mảng trong nhiều mảng hoạt động kinh doanh khác của công ty. Tuy website đa ̃đi vào hoaṭ đôṇg từ năm 2009 nhưng nhìn chung là công ty vâñ chưa thâṭ sư ̣đầu tư nhiều cho khâu quảng bá , xúc tiến website đến khách hàng , những hoaṭ đôṇg xúc tiến còn nhỏ lẻ và rời rạc nên lượng khách ký hợp đồng cũng như truy câp̣ vào website là rất thấp, chủ yếu là những khách hàng đa ̃quen biết với công ty từ trước và có mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty. Đến cuối năm 2009, khi thương mại điêṇ tử đa ̃trở nên phổ biến rôṇg raĩ , trở thành xu hướng kinh doanh tất yếu của các doanh nghiêp̣ Viêṭ Nam , và hầu hết các doanh nghiêp̣ đều có website riêng thì công ty VPIT mới thâṭ sư ̣ đẩy maṇh các hoạt đôṇg xúc tiến , quảng bá website thuviendoanhnhan.com, mục đích là biến website này thành một cầu nối , môṭ nơi giao thương mà chủ yếu là giữa các doanh nghiêp̣ với nhau. Vì là kinh doanh website nên công ty xem website thuviendoanhnhan.com cùng với những dịch vụ mà website này cung cấp như là một sản phẩm, và tiến hành các hoạt động xúc tiến website đến khách hàng của mình (các doanh nghiệp) trong đó bao gồm cả những hoạt động quảng bá nhằm tăng lượng truy cập, cũng như làm cho khách hàng biết đến website của mình nhiều hơn, từ đó thúc đẩy khách hàng tham gia trở thành thành viên chính thức của website. Nhìn chung thì hoạt đôṇg xúc tiến website thuviendoanhnhan.com của công ty VPIT là không nhiều , chủ yếu tâp̣ trung vào quảng cáo trực tuyến, bán hàng cá nhân và Marketing trưc̣ tiếp . 3.2.1. Quảng cáo Những quảng cáo của công ty chủ yếu là hướng tới số cầu, tức là thông tin cho khách hàng biết về sự hiện diện của website thuviendoanhnhan.com cùng những lợi ích mà website này mang lại, làm cho các khách hàng biết nhiều về CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 38 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên website và thu hút họ truy cập vào trang web. Phương tiện quảng cáo chủ yếu mà công ty sử dụng chính là Internet, cụ thể:  Đăng quảng cáo trên các website khác: Với lợi thế là công ty chuyên về lĩnh vực Công nghệ thông tin, nên công ty đã biết tận dụng Internet để quảng cáo cho công ty cũng như website của mình. Để nhắm tới lượng khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp, công ty đa ̃tiến hành đăng bài viết giới thiệu, các mẫu quảng cáo về công ty, website, lợi ích của doanh nghiệp khi là thành viên của website… trên các trang web quảng cáo, rao vặt như: www.quangcaosanpham.com, www.vietnamwebsite.net, www.thongtinweb.com, ... Và các diễn đàn rao vặt như: www.diendanviet.com, …  Đăng kí vào các công cu ̣tìm kiếm (Search Engines): Ngay từ đầu , do nhâṇ thức đươc̣ tầm quan troṇg của các công cụ tìm kiếm trong hoạt động quảng bá website nên công ty đã tự động đăng ký vào Google với bộ từ khóa như là : cổng thông tin thương mại , B2B Portal , thư viêṇ doanh nhân, …  Liên kết website: - Công ty đã liên kết với môṭ số website của các công ty vốn là đối tác làm ăn, khách hàng quen của công ty: www.nking.com.vn, www.muabanauto.net, www.nhanong.net, www.vietnamworks.com, www.chomientay.com, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 39 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Hình 3.2: Các liên kết mà website thuviendoanhnhan.com thiết lập được (Nguồn: website - câp̣ nhâṭ ngày 4/5/2010) - Công ty cũng đã tạo được nhiều weblink với các website của các của doanh nghiệp, chủ yếu là các khách hàng hiện tại của công ty như: • DNTN Huy Nguyên (www.huynguyen.com.vn), • Công ty TNHH Công nghiệp M&H (www.mh.com.vn), • Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Cơ khí Đại Phước (www.daiphuoc.com), • Công ty TNHH Hóa chất TTK (www.ttkco.com), • Công ty TNHH MTV Vinh đắc Lợi (www.vinhdacloi.com), • … Tuy hoạt động quảng cáo của công ty là không nhiều nhưng cũng đã góp phần làm tăng lượng người truy cập vào website, đặc biệt là trong tháng 3 và tháng 4/2010, thông qua những đường link dẫn tới website. Theo một cuộc khảo sát nhỏ mà công ty đã tiến hành thì có 7.7% tìm thấy website từ các công cụ tìm kiếm, 15.4% là nhấp vào các liên kết, và có đến 26.9% truy cập vào website thông qua các trang web rao vặt. Từ đó có thể thấy được hiệu quả của việc quảng cáo trên các website rao vặt là rất đáng kể. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 40 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Hình 3.3: Lượng truy cập thông qua các công cụ xúc tiến (Nguồn: Phòng thư viện doanh nhân) 3.2.2. Bán hàng cá nhân Các nhân viên kinh doanh trong công ty được tuyển dụng và huấn luyện kỹ càng về cách giao tiếp , đàm phán với khách hàng , khả năng ứng biến nhanh nhạy trước moị vấn đề… Bản thân các nhân viên cũng tư ̣phấn đấu , trau dồi , học hỏi thêm các kỹ năng để hỗ trơ ̣cho công viêc̣ của mình . Sản phẩm mà công ty cung cấp chủ yếu là dịch vụ , bản thân website và những dic̣h vu ̣mà website đem đến cho khách hàng chính những sản phẩm của công ty, nên mỗi nhân viên kinh doanh là một người bán hàng . Đây cũng chính là công cu ̣xúc tiến chủ yếu mà c ông ty sử duṇg để đưa website đến với các khách hàng tiềm năng . Có hai cách tiếp cận với khách hàng thông qua công cụ này, đó là: hội chợ và đến trực tiếp các văn phòng công ty. Nhân viên công ty câp̣ nhâṭ thông tin trong tháng qua Tổng đài 1080 để lấy danh sách các Hôị chơ ̣đăng ký triển lãm. Tùy theo chủ đề của Hôị chơ ̣triêñ lam̃ về lĩnh vực nào, măṭ hàng nào , quy mô ra sao mà các nhân viên họp bàn, đề ra những kế hoac̣h tiếp câṇ , thuyết phuc̣ khách hàng khác nhau. Phân công nhóm tiếp cận doanh nghiệp. Theo sư ̣phân công , thường thì hai nhân viên sẽ phụ trách một Hôị chơ.̣ Ở đó, nhân viên công ty găp̣ và trao đổi trưc̣ tiếp với các trưởng phòng kinh doanh, quản lý cửa hàng , trưởng phòng ti ếp thị… đưa thư ngỏ , giới thiêụ về công CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 41 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên ty, về website thuviendoanhnhan.com, nói về những lơị ích mà doanh nghiêp̣ có đươc̣ khi tham gia vào website… Trách nhiệm của người nhân viên lúc này là nhận diêṇ khách hàng tiềm năng (khách hàng có nhu cầu , khách hàng tỏ ý quan tâm ) và cố gắng thuyết phuc̣ ho ̣tham gia làm thành viên của website. Nhân viên công ty cũng đến trực tiếp văn phòng của các doanh nghiệp theo môṭ lịch trình đa ̃đươc̣ lâp̣ sẵn trước đó , trung bình trong môṭ ngày môṭ nhân viên đến 4-5 công ty, giới thiệu về website và thuyết phục họ tham gia vào website. Kết quả thu đươc̣ từ tháng 1-3/2010: đi đươc̣ 14 Hôị chơ ̣ triển lam̃, tiếp xúc khoảng 700 doanh nghiêp̣ , ký kết được 121 hơp̣ đồng tham gi a làm thành viên của website, đi trưc̣ tiếp đến các tru ̣sở của doanh nghiêp̣ , khoảng 300 công ty, ký được 95 hơp̣ đồng. (Nguồn: Phòng Thương mại). 3.2.3. Marketing trực tiếp  Marketing qua thư điêṇ tử trưc̣ tiếp: Công ty thường xuyên gởi thư và E-mail đến các doanh nghiêp̣ , cũng như các cá nhân là các giám đốc , hay các trưởng phòng kinh doanh , trưởng phòng Marketing của các doanh nghiêp̣ . Công việc này được lặp lại theo chu kỳ cứ môṭ tháng gởi lại một lần . Công ty cũng tiến hành theo dõi và thu thập những phản hồi để phân loại khách hàng , lên kế hoac̣h cu ̣thể cho từng đối tươṇg . Trong thư ngỏ và các Email, công ty có ghi địa chỉ của website, cũng như các số điện thoại hỗ trợ, nhằm mục đích để cho các doanh nghiệp có thời gian tìm hiểu về công ty VPIT, cũng như về website thuviendoanhnhan.com, có thể doanh nghiệp sẽ truy cập thử vào website, ít ra cũng tăng được sự nhận biết về website, và tăng lượng truy cập. Theo như khảo sát, thì lượng khách truy cập thông qua Email mà công ty gởi đến chiếm 36.5%, cao nhất trong các công cụ.  Marketing từ xa: Sau khi gởi E-mail khoảng một đến hai ngày, công ty tiến hành cho nhân viên goị điêṇ đến từng doanh nghiêp̣ nhằm thúc đẩy hoaṭ đôṇg tiếp thị hơn nữa , nhắc lại nội dung đã email, giới thiêụ website và xoáy sâu vào những lơị ích mà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 42 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên doanh nghiêp̣ có đươc̣ khi đăng ký làm thành viên của website , đồng thời tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp về các hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường. 3.2.4. Khuyến mãi Trong một tháng, từ tháng 1/2010 đến tháng 2/2010, công ty đã cho các khách hàng mới “dùng thử” website miễn phí với cấp độ thành viên đồng (Bronze), các doanh nghiệp có thể được đăng thông tin doanh nghiệp, với 4 hình ảnh sản phẩm, được đăng chào mua, chào bán, và tìm kiếm các đối tác. Mục đích của việc khuyến mãi này là để khách hàng có được sự tin tưởng vào công ty và cảm nhận được một cách rõ ràng lợi ích mà website mang lại cho doanh nghiệp, từ đó sẽ trở thành những khách hàng thực sự. Mặc khác thông qua hoạt động khuyến mãi này, công ty cũng muốn làm sinh động thêm website của mình, với nhiều người mua và bán, từ đó thu hút thêm những khách hàng khác. Chính động thái tích cực này đã làm tăng một lượng lớn khách truy cập vào website, cũng như giúp công ty lấy được một số hợp đồng đăng ký thành viên vào thời điểm đầu tháng 3/2010. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 43 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên CHƢƠNG IV - MÔṬ SỐ BIÊṆ PHÁP NHẰM HOÀN THIÊṆ HOAṬ ĐÔṆG XÚC TIẾN WEBSITE THUVIENDOANHNHAN.COM CỦA CÔNG TY VPIT 4.1. Nhận xét về hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com 4.1.1. Về hoaṭ đôṇg quảng cáo Những hoaṭ đôṇg quảng cáo website thuviendoanhnhan.com của công ty tuy có đem lại một số hiệu quả nhất định, nhưng nhìn chung thì quảng cáo không đươc̣ đầu tư một cách thích đáng và hợp lý, trong khi đây chính là công cu ̣để quảng bá website môṭ cách rất hiêụ quả , thông tin môṭ cách khái quát cho khách hàng muc̣ tiêu biết về sư ̣hiêṇ diêṇ của website , giới thiêụ về công ty, về website, và những lợi ích mà khách hàng có được khi tham gia làm thành viên của website .  Đăng quảng cáo trên các website khác: - Việc cho đăng quảng cáo trên các website rao vặt như trên sẽ tiết kiệm được chi phí và đem đến một số hiệu quả tích cực cho website của chúng ta, vì hầu hết đều là website rao vặt miễn phí và có nhiều người truy cập. Nhưng chỉ có như thế thôi là chưa đủ vì quảng cáo trên các website rao vặt không chọn lọc được đối tượng và như thế không nhắm đúng đến khách hàng mục tiêu của website là các doanh nghiệp.  Đăng kí vào các công cu ̣tìm kiếm: - Công ty chưa thực sư ̣đầu tư cho hoaṭ đôṇg quảng bá website dưạ trên các công cụ tìm kiếm . Với viêc̣ đăng ký bô ̣từ khóa như trên taị Google thì viêc tìm thấy website này với môṭ trong các từ khóa trên là không khả quan (rất khó tìm thấy website). - Cũng còn rất nhiều các công cụ tìm kiếm mà phổ biến khác như là : YAHOO, MSN, LIVE… mà công ty đa ̃chưa đăng ký vào danh sách tìm kiếm của các công cụ này . Đây là môṭ haṇ chế của công ty trong CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 44 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên hoạt động quảng bá , xúc tiến website , bởi vì đây là môṭ viêc̣ làm hết sức cần thiết và theo nhâṇ điṇh của các chuyên gia quảng bá website thì công cụ này đa ̃ngày càng trở nên quan trọng hơn. Việc quảng bá website thông qua các cỗ máy tìm kiếm (Search Engines) đã trở thành một trong những hướng đi chính của rất nhiều website thương mại hiện nay. Theo thống kê của tập đoàn nghiên cứu Georgia Tech/GVU Users Servey, có hơn 80% người dùng Internet tìm thấy các website mới bằng cách sử dụng các cỗ máy tìm kiếm như Yahoo.com, Google.com hay MSN.com. Điều này thật dễ hiểu, bởi các cỗ máy tìm kiếm trên Internet hiện đã đạt được yếu tố "thông minh" gần giống với con người - có nghĩa là chúng được lập trình để có thể hiểu được những yêu cầu mà người dùng internet đòi hỏi.  Liên kết website: - Hầu hết các liên kết mà công ty thiết lập được trên website chỉ là liên kết một chiều, như thế sẽ chỉ làm cho nội dung của website của công ty trở nên phong phú, mang nhiều màu sắc hơn chứ không có tác dụng nhiều trong việc quảng bá và thu hút các khách hàng tiềm năng. Thêm nữa, những website mà công ty tạo liên kết cũng không có nhiều lượng người truy cập vào thường xuyên nên có thể nhận thấy ngay được là hoạt động liên kết website của công ty còn quá hạn chế. - Công ty cũng chưa tạo được sự liên kết nào với các website lớn và nổi tiếng. Mặc dù việc tạo ra một liên kết từ những website nổi tiếng này là rất khó khăn và tốn kém, nhưng nếu tạo ra được những liên kết như vậy thì hiệu quả của hoạt động quảng bá, xúc tiến website sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể việc công ty chỉ chú trọng vào quảng cáo trực tuyến mà bỏ quên mất các công cụ quảng cáo truyền thống nhưng không kém phần hiệu quả như là gởi thư quảng cáo, đặt địa chỉ website trên những chỗ dễ nhìn thấy, trên những lá thư, trên áo, trên bút… CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 45 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên 4.1.2. Về hoạt động bán hàng cá nhân Do tính chất ngành B 2B, nên viêc̣ công ty nhấn mạnh vào hoạt động bán hàng cá nhân là môṭ điều đúng đắn . Song ở đây cũng có nhiều vấn đề bất câp̣ khi mà lực lượng nhân viên này không đồng đều về nhiều mặt , từ cách thức trình bày bản thân, trình độ chuyên môn cho đến những kỹ năng mềm, kỹ năng ứng biến. Công ty cũng không quy điṇh đồng phuc̣ cho nhân viên, không có bản tên , logo công ty, nên phong cách thể hiêṇ ra ngoài không thưc̣ sư ̣ mang đươc̣ tính chuyên nghiêp̣, không taọ đươc̣ ấn tươṇg , sư ̣tin câỵ ban đầu cho khách hàng . Mặc khác, các nhân viên này là những người có nhiệm vụ xúc tiến website thuviendoanhnhan.com đến các doanh nghiệp, mà công ty lại không tận dụng chính nguồn lực này để quảng bá, xúc tiến cho website như việc dán địa chỉ website lên áo đồng phục của nhân viên. Công ty cũng chưa thực sự hỗ trợ cho lực lượng bán hàng trong việc tiếp cận các khách hàng, không có chế độ thưởng hoặc hỗ trợ phí ăn uống, đi lại, giao dịch với khách hàng, không tạo được nhiều động lực cho nhân viên. 4.1.3. Về hoạt động Marketing trực tiếp Một ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng thư điện tử và giao tiếp trực tuyến đó là chi phí thấp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã sử dụng thư điện tử cho phần lớn các giao tiếp không chính thức của mình chẳng hạn như để gửi bản memo thông báo, báo cáo, thông tin hoặc để gửi các chào hàng mua hoặc bán… Chính vì vậy viêc̣ sử duṇg thư điêṇ tử trong hoaṭ đôṇg xúc tiến website của công ty là môṭ viêc̣ làm cần thiết và có hiệu quả . Tuy vâỵ viêc̣ gởi thư và E -mail của công ty đến các doanh nghiêp̣ chưa đaṭ nhiều kết quả do chưa thâṭ sư ̣đồng bô ̣và thiếu sư ̣gắn kế t. Hình thức và nôị dung E-mail không có gì đăc̣ biêṭ , lăp̣ laị , không đổi mới , điều này vô tình làm cho người đoc̣ không có ấn tươṇg gì với E-mail, đoc̣ lướt, hoăc̣ bỏ qua E-mail của công ty. Môṭ haṇ chế nữa trong vấn đề gởi E -mail là hiêṇ nay, nhờ công nghê ̣“spam” (thư rác), môṭ nhà quảng cáo có thể gởi cùng lúc hàng trăm , hàng ngàn , thâṃ chí CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 46 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên hàng chục ngàn thư điện tử đến các địa chỉ khác nhau thì “spam” đa ̃trở thành nỗi ám ảnh của hầu hế t cư dân maṇg . Măṭ khác thư quảng cáo quá nhiều không những gây khó chiụ cho người nhâṇ , gây ngheñ maṇg giờ cao điểm , mà còn gây hậu quả khó lường cho chính người gởi , vì các công cụ tìm kiếm (Search Engine ) sẽ ghi nhâṇ cá c điạ chỉ phát tán “spam” để loaị chúng ra khỏi danh muc̣ tìm kiếm của mình. 4.1.4. Về hoạt động khuyến mãi Cho khách hàng dùng thử miễn phí là một hoạt động khuyến mãi hiệu quả, kích thích được khách hàng tham gia vào website ngay tại thời điểm đó, cũng có thể là kéo dài lâu hơn nếu khách hàng tìm thấy được những lợi ích khi trở thành thành viên của website, ít ra cũng làm tăng lượng truy cập và làm cho nhiều doanh nghiệp biết đến website, từ đó thu hút được những doanh nghiệp khác. 4.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến website thuvien doanhnhan.com 4.2.1. Về hoạt động quảng cáo  Đăng quảng cáo trên các website khác: Với công cu ̣quảng cáo , đăc̣ biêṭ là quảng cáo trực tuyến trên các trang báo điêṇ tử, tạp chí điện tử, hay các trang web quảng cáo, trang web rao văṭ thì hiêụ quả đaṭ đươc̣ là rất khả quan , vì một khi khách hàng đã có nhu cầu và tìm đọc tại những trang web này thì ho ̣có thể truy câp̣ vào website của công ty môṭ cách nhanh chóng chỉ thông qua môṭ cái nhấp chuôṭ trên các đường link dâñ tới trang web của công ty . Công ty đang kinh doanh ở liñh vưc̣ thương maị điêṇ tử mà sản phẩm laị chính là website và các dịch vụ mà website đó cung cấp , nên viêc̣ quảng cáo trê n các tạp chí điện tử , các website quảng cáo , thâṃ chí là các website rao v ặt sẽ có hiêụ quả rất cao với chi phí không quá cao , có khi hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy công ty nên cho đăng các mâũ quảng cáo hay logo quảng cáo, thậm chí là các banner (chi phí hơi cao) tại các website khác . Tùy vào ngân sách cho quảng cáo và CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 47 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên tùy vào đối tượng (chủ yếu là doanh nghiệp) và lượng truy cập (càng đông càng tốt) của website đó mà công ty quyết định chọn website để đăng quảng cáo. - Tạp chí điện tử : Tạp chí là nguồn thông tin hay nhất và đáng tin cậy trên maṇg Internet . Các tạp chí điện tử có thể tạo ảnh hưởng rất lớn đến thành công đến hoạt động Marketing của các công ty nếu đ ược sử dụng đúng. Ở hầu hết các tạp chí điện tử đều có khoảng không giành cho quảng cáo mà ta có thể tìm mua với giá rẻ . Môṭ số tap̣ chí điêṇ tử khác còn cho đăng miễn phí . Một số tạp chí và báo điện tử có lượng truy cập lớn mà chúng ta có thể xem xét như: www.tapchitaichinh.vn, www.baomoi.com, … - Về quảng cáo rao văṭ: Có rất nhiều trang mục rao vặt trên Internet mà tính phổ biến của website xác định mức phí để đăng quảng cáo . Các website có thể cho đăng rao văṭ : www.raovat.net, www.azraovat.com, www.e-raovat.com, www.webmuaban.com, www.muabanraovat.com, www.toitim.com, www.vietnamwebsite.info, www.webraovat.com, www.vietco.com, ... - Quảng cáo trên các website có thứ hạng cao , hoạt động tr ong cùng lĩnh vực (hoặc tương tự): www.gophatdat.com, www.b2btrade.biz, www.emekong.com.vn, www.acevn.com, www.timkiem24h.com.vn, (www.yellowpagevn.vn), … Những website này thường đứng trong top 10 kết quả tìm kiếm của các Search Engine bởi các từ khóa được gõ vào, nên nếu quảng cáo trên các trang web này thì quảng cáo của chúng ta sẽ có cơ hội được hàng nghìn người nhìn thấy mỗi tháng, khi đó sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khách hàng tiềm năng tìm đến website thuviendoanhnhan.com của chúng ta. Nếu có ngân sách, chúng ta nên cho đặt banner quảng bá website trên các website khác nổi tiếng hơn, nơi có đông đối tượng chúng ta muốn giới thiệu website của mình. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 48 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động này thì ta cần lưu ý đến việc thiết kế mẫu quảng cáo, mẫu quảng cáo có thể được thiết kế động, với hình ảnh đẹp mắt và lôi cuốn, và mẫu quảng cáo phải được cân nhắc để đặt vào những vị trí chiến lược, thuận tiện trên trang web… Như vậy khách hàng mới có thể dễ dàng nhìn thấy và bị lôi cuốn bởi những logo, banner quảng cáo đẹp mắt, và họ sẽ kích chuột vào đó. Ngay lập tức, các logo hay banner sẽ kích hoạt một đường liên kết đến thẳng website của chúng ta.  Công cụ tìm kiếm: Cần đăng ký vào các công cu ̣tìm kiếm thông duṇg , vì việc tìm kiếm thông tin hiêṇ nay đươc̣ sử duṇg chủ yếu thông qua các công cu ̣tìm kiếm . Chính vì vậy , viêc̣ đăng ký vào các công cu ̣tìm kiếm này se ̃ma ng laị lơị ích rất to lớn. Môṭ vài công cu ̣tìm kiếm thông duṇg mà hiêṇ nay ta có thể đăng ký miêñ phí như là: - Lycos: - HotBot: - Alta Vista: - DMOZ – The Open Directory Project: Đây là những công cụ tìm kiếm có thể đem đến cho chúng ta hàng nghìn truy cập mỗi ngày nếu ta biết đăng ký lên top10 hay top20 mà không hề tốn tiền cho các công cụ này. Một công cụ tìm kiếm mà có rất nhiều người sử dụng nữa là: - Yahoo! Business Express: Khi đăng ký phải nói rõ các từ khóa (key word) về lĩnh vực hoạt động của website để các Search Engine có thể tìm thấy website của chúng ta dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn phải lưu ý định nghĩa nội dung và từ khóa trong đoạn mã HTML. Tuy nhiên, ai ai cũng biết là phải đăng ký với Search Engine, nên chúng ta cũng phải chờ đợi lâu để đến lượt mình được đăng. Để được liệt kê ở danh sách đầu kết quả tìm kiếm là một việc khó vì chúng ta phải cạnh tranh với rất nhiều trang web CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 49 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên khác. Chúng ta cũng có thể trả tiền cho Search Engine để được hưởng một số ưu tiên như đăng ở trang nhất của kết quả tìm kiếm v.v…  Liên kết website: Có càng nhiều liên kết trỏ đến trang web của chúng ta thì cơ hội có nhiều người vào xem trang web của ta càng cao. Ta có thể làm điều này bằng cách: trao đổi liên kết (link) với các trang web khác, hoặc trả tiền để được đặt một cái link đến web của chúng ta trên một trang web “tầm cỡ” hơn, đăng ký vào các website danh bạ, những trang vàng... Tăng cường liên kết website với các doanh nghiệp là khách hàng của công ty. Trong việc này, ta cần cân nhắc khi ký hợp đồng với các khách hàng của công ty, thuyết phục họ tạo liên kết hai chiều với website của ta, phải cho khách hàng thấy được lợi ích mà họ có được khi tạo liên kết với ta. Liên hệ với các website hàng đầu trong lĩnh vực và thuyết phục họ tạo liên kết với ta như: www.gophatdat.com, www.b2btrade.biz, www.emekong.com.vn, www.acevn.com, www.timkiem24h.com.vn, … Chúng ta cũng có thể dễ dàng tạo liên kết một chiều với các website này, để làm nội dung website chúng ta phong phú hơn. Chúng ta cũng không nên bỏ qua quảng cáo truyền thống nhưng không kém phần hiệu quả như là gởi thư quảng cáo, đặt địa chỉ website trên những chỗ dễ nhìn thấy, trên những lá thư, bao bì, danh thiếp, trên áo, trên mũ, trên thân bút, … 4.2.2. Về bán hàng cá nhân Tăng cường thêm công tác đào taọ , bồi dưỡng nâng cao trình đô ̣cho nhân viên, nâng cao các kỹ năng mềm… taọ ra môṭ đôị ngũ kinh doanh thưc̣ sư ̣chuyên nghiêp̣ từ tác phong, cho đến thái đô,̣ trách nhiệm đối với công việc. Nên có quy điṇh về đồng phuc̣ cho nhân v iên, công ty nên thiết kế môṭ bô ̣ đồng phuc̣ có in tên website thuviendoanhnhan.com, bao gồm áo , mũ, đó cũng là môṭ hình thức quảng bá rất tốt cho website. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 50 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Cần có chế độ kích thích nhân viên: Chế độ lương thưởng hợp lý, nhất là khi nhân viên có thành tích cao, hỗ trợ thêm cho nhân viên về các khoản ăn uống, đi lại, tiếp khách hàng… 4.2.3. Về Marketing trực tiếp Email marketing là một công cụ hữu hiệu, tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ gửi Email quảng cáo đến với những ai đã đăng ký trong danh sách muốn nhận email, không gửi tràn lan (spam) sẽ gây khó chịu cho người đọc và từ đó sẽ gây ấn tượng không tốt về website cũng như công ty. Cứ thử tưởng tượng xem, một ngày khách hàng nhận hàng chục cái Email quảng cáo linh tinh trong khi họ không có nhiều thời gian, họ sẽ rất bực mình, đôi khi họ sẽ cố nhìn xem “ai” gửi dai dẳng và sẽ tẩy chay người gửi. Hiện nay ở Việt Nam đã có một số đơn vị làm dịch vụ quảng cáo qua Email bằng cách thu thập địa chỉ Email (vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn) rồi bán dữ liệu này hoặc làm dịch vụ gửi quảng cáo một cách rất thiếu chuyên nghiệp: thiết kế không đẹp, lời lẽ không ấn tượng, và quan trọng nhất: không cho người nhận email một lựa chọn “từ chối không nhận Email tiếp” (Unsubscribe). Nên thận trọng trong việc sử dụng công cụ này, đừng tự làm mất uy tín của mình bằng các gửi Email tràn lan và không tôn trọng quyền từ chối của người nhận. Đối với thư ngỏ cần cho in màu , trang trí đep̣ và bắt mắt , điṇh kỳ gởi hai tuần môṭ lần đến các khách hàng tiềm năng , và việc làm này cần được thực hiện thường xuyên cho đến khi họ trở thành khách hàng thực sự của công ty . Điều này cũng cần được thực hiện đối với viêc̣ gởi E mail đến các khách hàng tiềm năng , có nghĩa là ta cần gởi thường xuyên theo điṇh kỳ với các nôị dung thay đổi khác nhau , tùy theo thời gian đã gởi E mail đến các khách hàng mà không nhâṇ đươc̣ phản hồi của họ. Tuyêṭ đối không dùng “spam” , cũng như gởi nhiều mail với nội dung hoàn toàn giống nhau, như vâỵ se ̃gây nhàm chán cho khách hàng. Để taọ đươc̣ lòng tin cũng như nâng cao sư ̣gắn bó với các khách hàng, ta cần gởi điṇh kỳ hàng tháng các E mail, thư cám ơn đến các khách hàng trung thành của CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 51 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên công ty. Môṭ măṭ cho khách hàng thấy đươc̣ sư ̣quan tâm của chúng ta đối với họ và muốn gắn bó lâu dài với ho ̣ , măṭ khác thông qua đó cho ho ̣thấy đươc̣ sư ̣phuc̣ vu ̣ chu đáo của chúng ta mà giới thiêụ với những người khác về website của chúng ta như môṭ điạ chỉ hữu ích và đá ng tin câỵ . Đó cũng là một cách Marketing truyền miệng rất hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí. Có như vậy chúng ta mới có thể duy trì và phát triển bền vững những hoaṭ đôṇg trên website. 4.2.4. Về khuyến mãi Công ty có thể đề ra một số chương trình khuyến mãi nhằm kích thích khách hàng tham gia vào website như: - Cho quảng cáo miễn phí trên website cho những thành viên tham gia ký hợp đồng làm thành viên từ 1 năm trở lên, và tùy theo mức độ thời gian ký hợp đồng mà được lựa chọn những vị trí “hot”, cũng như khoảng thời gian tồn tại quảng cáo trên website. Điều này không những gia tăng được lượng truy cập, làm nội dung website ngày càng trở nên phong phú, mà còn tăng lượng khách hàng gắn bó lâu dài với công ty. - Tổ chức một cuộc thi “Khách hàng thứ 1,000” trên website, và phần thưởng sẽ thuộc về khách hàng tham gia đăng ký làm thành viên thứ 1,000. Thông qua cuộc thi này, ta sẽ đăng tải nội dung cuộc thi trên các website khác với các phần thưởng hấp dẫn, để thu hút khách hàng tham gia, đồng thời cũng thu hút được một lượng người truy cập vào website, do tò mò về cuộc thi, từ đó sẽ có nhiều người biết về website hơn. 4.2.5. Về các hoạt động khác Marketing lan truyền (Viral Marketing): nguyên tắc dựa trên sự lây lan của virus. Có nghĩa là chúng ta nhờ khách hàng của mình quảng cáo giúp mình bằng cách cho họ sử dụng những công cụ miễn phí như email, nhắn tin, gửi thiệp điện tử v.v… Và trong email, tin nhắn hay thiệp điện tử gửi đi, chúng ta luôn tự động kèm theo một dòng địa chỉ website của ta, như thế, người nhận sẽ biết được CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 52 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên website của ta và nếu họ thích thú, họ sẽ sử dụng và lại gửi tiếp cho nhiều người khác. Đây là chiến lược mà hai “đại gia” Yahoo! và Hotmail đã sử dụng. Quan hệ công chúng (Public Relations): phải tận dụng sức mạnh của cộng đồng, có nghĩa là nên tìm cách để được giới thiệu trên một tạp chí chuyên ngành (tạp chí điện tử) hay được liệt kê trong “niên giám Internet”. Ngoài ra, cũng nên xây dựng một cộng đồng cho website thuviendoanhnhan.com, cụ thể hơn là xây dựng môt diễn đàn trên website để mọi người có thể cùng trao đổi, chia sẻ những bài viết… nên dành chỗ trên website để làm “sân chơi” cho những người cùng yêu thích một lĩnh vực nào đó. Diễn đàn này rất có tác dụng trong việc giữ chân người xem và thu hút người mới. Những thành viên trong cộng đồng đã góp phần rất lớn vào việc quảng cáo cho website của chúng ta Các phƣơng tiện thông tin truyền thống: đừng nghĩ rằng thương mại điện tử không cần đến các phương tiện thông tin truyền thống, mà phải hiểu rằng thương mại điện tử và thương mại truyền thống như hai người chúng ta tốt, luôn giúp nhau để trở nên tốt hơn. Đây là giải pháp “đôi bên cùng có lợi”. Chúng ta phải tận dụng các phương tiện thông tin truyền thống để quảng bá website của chúng ta, ví dụ như đăng địa chỉ website của chúng ta trên danh thiếp, trên bao bì và trên các mẫu giấy tờ, thư tín của công ty v.v… Dƣới đây là một số cách để nâng hạng website trong kết quả tìm kiếm của Search Engine: i. Sử dụng từ khoá đúng cách là một trong những cách để đạt vị trí cao trên công cụ tìm kiếm: Sử dụng từ khóa có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với toàn bộ kế hoạch nâng cao vị trí trên công cụ tìm kiếm. Chiến lược sử dụng từ khóa phụ thuộc vào quá trình đăng ký website lên công cụ tìm kiếm chứ không thể thay thế cho quá trình này. Sử dụng từ khóa chủ yếu là để các spider, robot và webcrawler của các công cụ tìm kiếm nhận thấy webpage trên website của chúng ta. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 53 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên Sử dụng từ khóa đúng cách phải trải qua một quá trình gồm hai bước. Trước hết chúng ta phải lựa chọn đúng các từ khoá mà người truy cập thường sử dụng để tìm website, cũng như những dịch vụ mà website cung cấp, sau đó sử dụng những từ khoá này để đăng ký lên các công cụ tìm kiếm. Việc đăng ký lên công cụ tìm kiếm đúng cách cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới vị trí website của chúng ta.  Lựa chọn từ khóa: Chúng ta hãy bắt đầu nghĩ ra những từ giới thiệu về website, về những dịch vụ mà website cung cấp hay về công ty của chúng ta. Tiếp đó chúng ta cố gắng tìm ra những từ mà khách hàng tiềm năng thường sử dụng khi họ tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ của chúng ta qua công cụ tìm kiếm. Chúng ta sẽ có một danh sách gồm có cả các từ riêng đặt tên cho từng sản phẩm, dịch vụ và từ chung cho các loại sản phẩm, dịch vụ hay công ty của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa trong danh sách sao cho không quá 20 từ và cụm từ. Và đảm bảo rằng quá trình chỉnh sửa của chúng ta giảm càng nhiều từ trùng lặp càng tốt bởi vì một số công cụ tìm kiếm không cho phép lặp lại một từ khoá nhiều hơn 3 lần. Nâng cao vị trí website trên công cụ tìm kiếm bằng những từ khoá cụ thể giống như tên công ty của chúng ta không phải là khó vì có rất ít công ty trùng tên với công ty của chúng ta, nhưng nếu khách hàng đã nhớ được tên công ty và địa chỉ website thì họ không cần phải tìm chúng ta qua công cụ tìm kiếm. Khó khăn thực sự là ở chỗ làm thế nào để nâng cao vị trí website bằng những từ khóa chung áp dụng vào lĩnh vực chúng ta đang hoạt động cũng như những sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta cung cấp.  Sắp xếp từ khóa Khi chúng ta chọn danh sách các từ khóa, chúng ta cần đặt từ khóa vào trong các webpage của chúng ta để robot và spider của công cụ tìm kiếm sẽ tìm thấy chính xác website của chúng ta. Hiển nhiên chúng ta sẽ có danh sách các từ khóa trong Meta tags (Meta Tags: là các thẻ Meta được sử dụng ở phần Header của HTML nhằm tăng khả năng tìm kiếm các từ khoá của các công cụ tìm kiếm). Có ba CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 54 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên HTML tags cho phép chúng ta hiển thị từ khóa và một số HTML tags khác cũng có chức năng như vậy. - Meta "description" tag: Công cụ tìm kiếm cho phép chúng ta ở bất cứ đâu cũng có thể sử dụng từ 135 đến 395 ký tự trong Meta tags. Bởi vì đây chính là cái sẽ hiển thị website của chúng ta cho tất cả những người tìm kiếm và đảm bảo rằng 135 ký tự đầu sẽ mô tả chính xác website của chúng ta. - Meta "keyword" tag: Đây chính là nơi để đặt các từ khóa. Danh sách từ khóa của chúng ta cần ngắn gọn và sử dụng cả từ đơn lẫn cụm từ. Phần lớn những người tìm kiếm thường gõ sai và vì vậy chúng ta cần có danh sách các từ khóa có lỗi thông thường, kho6g dấu, có dấu. Các chỉ dẫn của công cụ tìm kiếm rất nhạy bén, vì vậy chúng ta cũng cần có những cách chấm câu khác nhau. - Title tag: Phần lớn các công cụ tìm kiếm sử dụng tiêu đề (title) của webpage để hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm của chúng ta. Không cần có trong câu lệnh HTML nhưng nếu chúng ta bỏ nó đi thì website của chúng ta sẽ hiển thị là “Untitle”. Một số công cụ tìm kiếm chỉ có 60 ký tự đầu do đó chúng ta có thể đặt tiêu đề dưới 60 ký tự hoặc ít nhất là đảm bảo 60 ký tự đầu có nghĩa. Nhiều nhà thiết kế web cho rằng thẻ Meta là bí quyết để đạt vị trí cao trên công cụ tìm kiếm, nhưng thực tế không hoàn toàn chính xác. HotBot và Infoseek ưa thích các webpage bằng từ khóa trong Meta tag nhưng Excite hầu như không đọc được các trang web đó. Có rất nhiều ví dụ cho thấy các website không có Meta tag vẫn có thể ở vị trí cao, tuy nhiên thẻ Tiêu đề và thẻ Mô tả thì nhất thiết phải có.  Nội dung trang web: Nội dung trang web đóng vai trò quan trọng đối với nhiều công cụ tìm kiếm. Một số công cụ tìm kiếm phân tích nội dung website của chúng ta để biết được sự CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 55 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên tương ứng với số lượng người truy cập công cụ tìm kiếm. Chúng ta nên đặt từ khóa trong tựa đề bài viết, mật độ lặp lại trên nội dung càng nhiều càng tốt. Cuối cùng là lựa chọn phần mềm Submit vào các search, các loại 4000 - 1 triệu search. Lưu ý là ta phải submit thường xuyên, trung bình là 2 tháng 1 lần. Nhưng nếu submit quá thường xuyên thì các search sẽ coi là spam và sẽ xoá web trong cơ sở dữ liệu của search. ii. Tăng các đường link dẫn đến website của chúng ta: Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng của các Search Engine đánh giá thứ hạng website của chúng ta. Có nhiều cách để tạo ra các đường link từ website khác đến wesite của chúng ta  Chúng ta hãy năng động và tích cực tận dụng mọi cơ hội quảng bá cho mình trên mạng: tham gia các website danh bạ, các cổng thông tin, sàn giao dịch, forum, website rao vặt,....  Trao đổi link: lưu ý, các search engine chỉ đánh giá cao việc trao đổi link với các website uy tín, vì vậy chúng ta cần "chọn mặt gửi vàng", một đường link hai chiều bao giờ cũng được đánh giá cao hơn đường link một chiều.  Ngay cả các đường link nội bộ bên trong website của chúng ta cũng rất quan trọng. iii. Cập nhật thường xuyên - Tuổi thọ của website:  Nội dung website của chúng ta cần được cập nhật thường xuyên.  Search Engine cũng đánh giá cao nếu website của chúng ta tồn tại một thời gian dài. Trên đây là một số phương pháp để tăng thứ hạng trên các kết quả tìm kiếm. Chúng ta nên kết hợp các phương pháp với nhau và kiên trì thường xuyên sẽ thu được kết quả mong muốn. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 56 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên KẾT LUÂṆ Việt Nam đang trong quá trình tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Dù muốn hay không các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ trong nước và thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp nước ngoài, mạnh về vốn, công nghệ và kinh nghiệm sẽ thông qua thương mại điện tử để đi vào thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy dù muốn hay không các doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận và tham gia thương mại điện tử. Không nên nghĩ tham gia thương mại điện tử là phải mua bán hàng hoá và dịch vụ. Thực tế có thể tham gia thương mại điện tử ở nhiều cấp độ khác nhau. Quá trình tham gia thương mại điện tử là quá trình doanh nghiệp từng bước chuẩn bị nguồn lực và kinh nghiệm. Nếu không bắt tay vào tham gia thương mại điện tử thì sẽ bỏ lỡ một hình thức kinh doanh phổ biến trong thế kỷ này. Công ty TNHH Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh bằng con đường thương mại điện tử thông qua việc đầu tư vào một website thương mại. Nhưng những hoạt động xúc tiến, quảng bá website này đến mọi người, đặc biệt là các khách hàng tiềm năng của công ty vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Bằng chút ít kiến thức của mình, tôi mong rằng sẽ đóng góp được phần nào việc hoàn thiện hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com của công ty, mong rằng công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế của người viết nên chuyên đề không tránh khỏi có những thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những đóng góp, nhận xét của Quý thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Tiên Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo những sai sót trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề, cám ơn Ban giám đốc cùng các anh chị trong công ty TNHH Đào tạo Phát triển Công nghệ VPIT đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khóa thực tập này. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP̣ GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh 57 SVTH: Lƣu Thi ̣ Kim Duyên TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS Lê Thế Giới , Th.S Nguyêñ Xuân Lañ , Quản trị Marketing , Nhà xuất bản Giáo dục, Đà Nẵng, 2007. 2. TS Robert W. Haas, Th.S Hồ Thanh Lan lươc̣ dic̣h , Marketing công nghiêp̣ , Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2007. 3. TS Nguyêñ Đăng Hâụ , Kiến thức thương maị điêṇ tử, 2004. (www.haiphong.gov.vn/hpnet/upload-file/KienthucTMDT.pdf). 4. Trường Đaị hoc̣ Kinh tế Tp .HCM, Marketing căn bản , Nhà xuất bản Lao đôṇg, Tp.HCM, 2007.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfF0226.pdf
Tài liệu liên quan