Chuyên đề Những biện pháp để chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Cao Bằng

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển có nền kinh tế Nông nghiệp là chủ yếu với hơn 80% dân số sống ở nông thôn và trên 70% sống bằng nghề nông. Giá trị sản lượng nông nghiệp năng 2000 đạt 108,113 tỷ đồng chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Từ đặc điểm đó Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vai trò, vị trí to lớn của nông nghiệp coi nông nghiệp là ngành sản xuất đặc biệt quan trọng của nước ta. Để đưa nước ta vượt qua những khó khăn thử thách tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Công cuộc đổi mới kinh tế nông nghiệp bắt đầu từ chỉ thị 100 của Ban bí thư (1 - 1981) đến Nghị quyết 10 của Bộ chính trị. Tiếp theo đó là những giải pháp chính sách cụ thể của Chính phủ để tạo ra một giai đoạn mới cho nền kinh tế nước ta. Như những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn, nước ta từ một nước tự cung tự cấp các sản phẩm nông nghiệp đã chuyển sang một nước có nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá và xuất khẩu lớn trong khu vực và thế giới có kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm trên 3 tỷ USD. Tuy nhiên trong nền kinh tế nông nghiệp vẫn sản xuất chủ yếu tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi chưa phát triển nhiều còn dịch vụ nông nghiệp còn rất ít. Như vậy để nhanh chóng thay đổi được bộ mặt của nông nghiệp nông thôn nói chung và chuyển dịch ngành trồng trọt nói riêng vì hiện nay ngành trồng trọt chiếm 69,10% cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là một vấn đề có tính cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Cao Bằng là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc - Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh không chỉ với vùng Đông Bắc mà còn đối với cả nước. Cao Bằng có diện tích tự nhiên 6.690,72 km2 dân số trung bình năm 2000 là 494.700 người với 9 dân tộc chính sinh sống trong đó dân tộc Tày, Nùng chiếm đa số (78,9%). Trong những năm vừa qua thực hiện Nghị Quyết Đại hội VIII của Đảng và Nghị Quyết Đại hội của tỉnh Cao Bằng lần thứ 14 cùng với cả nước nền nông nghiệp của công nghiệp đã đạt được một số thành tích đáng kể trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp nói chung và chuyển dịch cơ cấu cây trồng nói riêng. Nhiều mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã thành công và được mở rộng. Đó là các mô hình sản xuất Lúa lai, Ngô lai, Thuốc lá giống mới, các mô hình đưa một số cây trồng cạn (có hiệu quả kinh tế) vào gieo trồng trên đất lúa một vụ trong vụ xuân để tăng nhanh hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên đến nay sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt còn chậm hơn so với một số tỉnh khác trong vùng và một só loại cây trồng mới đưa vào sản xuất chưa đảm bảo ổn định, có tính bền vững cao. Để tập dượt nghiên cứu những vấn đề thực tiễn em tiến hành chọn đề tài: "Những biện pháp để chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Cao Bằng" làm tên chuyên đề tốt nghiệp đại học. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng của tỉnh trong những năm vừa qua và lợi thế của từng vùng sinh thái ở Cao Bằng, để đưa ra những quan điểm, phương hướng, giải pháp để chuyển dịch cơ cấu cây trồng nói riêng và cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt nói chung. ở tỉnh Cao Bằng trong những năm tiếp theo nhằm tạo ra các vùng sản xuất một số loại cây trồng có ưu thế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. a, Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh tập trung theo các hướng chuyển đổi sau: + Chuyển đổi giữa các nhóm cây trồng (cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả). + Chuyển đổi về giống cây trồng + Chuyển đổi về mùa vụ + Chuyển đổi về cơ cấu ngành trồng trọt theo vùng lãnh thổ (3 tiểu vùng sinh thái). b, Phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ tỉnh Cao Bằng 4. Phương pháp nghiên cứu. Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài trong quá trình nghiên cứu tập trung áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp duy vật biện chứng. - Phương pháp so sánh đối chứng. - Phương pháp thống kê. - Phương pháp toán thống kê. - Phương pháp logic và lịch sử. 5. Cấu trúc của chuyên đề. Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Cao Bằng thời kỳ 1999 - 2000. Chương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Cao Bằng đến năm 2010.

doc90 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Những biện pháp để chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Cao Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m 2000. + C©y ®Ëu t­¬ng tõ 5,25 t¹/ ha n¨m 1996 t¨ng lªn 6,2 t¹/ ha n¨m 2000. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, qua ®ã phóc lîi x· héi còng ®­îc n©ng lªn nh­: y tÕ, v¨n ho¸ x· héi, gi¸o dôc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ ®a d¹ng sè l­îng vµ chÊt l­îng ®­îc n©ng lªn tõ ®ã thÞ tr­êng tiªu thô còng ®­îc v­¬n réng tõ ph¹m vi x·, huyÖn, tØnh ®Õn ngoµi tØnh, ngoµi n­íc. BiÓu 14: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña tØnh Cao B»ng thêi kú 1996 - 2000 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1996 1997 1998 1999 2000 Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%n¨m) * Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh trång trät Tr.® 301.051 349.407 349.909 376.711 399.890 7,5 - C©y l­¬ng thùc Tr.® 238329 264.881 256.200 271.869 274.676 4,5 - C©y CN ng¾n ngµy Tr.® 26.663 43.206 54.384 58.886 66.703 27,4 - C©y CN l©u n¨m vµ c©y ¨n qu¶ Tr.® 11.355 14.034 12.009 16.190 27.782 28,9 - C©y thùc phÈm Tr.® 16399 17.875 18.774 21.254 23.203 9,3 * N¨ng suÊt c©y trång chñ yÕu T¹/ ha - - - - - - - C©y lóa T¹/ ha 30,16 32,10 31,30 33,46 30,65 2,6 - C©y ng« T¹/ ha 18,10 20,14 19,97 20,74 24,07 7,2 - C©y thuèc l¸ T¹/ ha 8,13 11,60 10,35 11,33 13,93 18,8 - C©y mÝa T¹/ ha 226,20 468,78 521,90 463,52 460,7 15,83 - C©y ®Ëu t­¬ng T¹/ ha 5,25 5,75 5,84 5,75 6,2 4,3 III.2. Nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· nªu trªn th× cßn cã nh÷ng tån t¹i nh­ tèc ®é chuyÓn dÞch vÉn cßn chËm. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn mang tÝnh ®éc canh c©y l­¬ng thùc cßn c¸c lo¹i c©y kh¸c vÉn ch­a ph¸t triÓn t­¬ng øng víi tiÒm n¨ng cña tõng vïng trong tØnh. Sù ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng ch­a ®ång ®Òu, ch­a h×nh thµnh c¸c tiÓu vïng chuyªn m«n ho¸. S¶n xuÊt cña c¸c vïng vÉn bÞ ph©n t¸n. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ruéng ®Êt cßn manh món, m­¬ng m¸ng ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ lµm cho n¨ng suÊt c©y trång vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®Òu thÊp. C¸c s¶n phÈm ngµnh trång trät chñ yÕu vÉn lµ s¶n phÈm th«, ch­a qua chÕ biÕn. Do ®ã s¶n phÈm Õ thõa lóc thêi vô vµ thiÕu hôt lóc tr¸i vô mÆt kh¸c kh«ng ®ñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Ngµnh trång trät ë Cao B»ng ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña c¸c c©y, mòi nhän mµ tiÒm n¨ng cña tØnh s½n cã nh­ c©y ®Ëu t­¬ng, c©y h¹t dÎ, … ch­a kiªn tr× chØ ®¹o ®Ó t×m ra ®Þnh h­íng l©u dµi, ch­a ph¸t huy ®­îc c¸c ®iÓm ®iÓn h×nh, ch­a x©y dùng c¸c ®iÓm ®iÓn h×nh míi, viÖc më réng ®iÓn h×nh ra diÖn réng cßn yÕu. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý n«ng nghiÖp n«ng th«n nhÊt lµ tõ tØnh xuèng huyÖn x· ch­a ®­îc giao tr¸ch nhiÖm râ rµng, quy tr¸ch nhiÖm ch­a cô thÓ. Ch­a biÕt sö dông hÕt "chÊt x¸m" cña ®éi ngò c¸n bé kü thuËt n«ng nghiÖp lµ ng­êi d©n téc ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n. Ch­a kiªn quyÕt chØ ®¹o ®Ó t¹o cho ®­îc thµnh vïng c©y s¶n phÈm hµng ho¸ lín. Nãi chung n«ng nghiÖp n«ng th«n tØnh ta ch­a chuyÓn biÕn m¹nh, n¨ng suÊt s¶n l­îng t¨ng ch­a cao, ch­a t×m ®­îc ®Çu ra æn ®Þnh. * Nguyªn nh©n: ThÞ tr­êng tiªu thô ë thµnh phè vµ c¸c tØnh l©n cËn nhu cÇu s¶n phÈm qua chÕ biÕn cã nh­ng kh«ng ®­îc ®¸p øng, c¸c th«ng tin ®Õn ng­êi s¶n xuÊt cßn chËm do ®ã cã khi kh«ng ®¸p øng kÞp cã khi l¹i qu¸ nhiÒu cïng mét thêi ®iÓm. ThÞ tr­êng n«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn ®ang lµ yÕu tè c¶n trë viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ bëi v× thÞ tr­êng ®Çu ra ho¹t ®éng ch­a nhÞp nhµng do ®ã kÐm hiÖu qu¶. ThiÕu vèn ®Ó ph¸t triÓn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, quy m« vµ ®Þnh h­íng ch­a râ nÐt. T×nh tr¹ng lao ®éng thiÕu viÖc lµm cho thu nhËp cña x· héi gi¶m bªn c¹nh ®ã tû lÖ sinh cßn cao ®éi ngò c¸n bé cßn thiÕu, vµ tr×nh ®é n¨ng lùc cßn thÊp. V× vËy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®· ®­îc ¸p dông ë mét sè n¬i nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cßn l¹c hËu … do ®ã n¨ng suÊt ch­a cao, nhiÒu x· do ®Þa h×nh phøc t¹p, khã kh¨n nªn lao ®éng chñ yÕu vÉn lµ lao ®éng ch©n tay vµ gia sóc. Thu nhËp cña d©n c­ n«ng th«n cßn thÊp, do søc mua tiªu dïng thÊp nªn ¶nh h­ëng ®Õn dung l­îng tiªu thô cña thÞ tr­êng ch­a thÓ hiÖn ®­îc vai trß võa lµ thÞ tr­êng tiªu thô võa lµ thÞ tr­êng s¶n xuÊt. Ch­¬ng III Quan ®iÓm, ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010. I. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh Cao B»ng n¨m 2010. I.1. Quan ®iÓm chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh. * Dùa trªn quan ®iÓm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp th× chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät còng vËy. Khi chuyÓn dÞch ph¶i ®¶m b¶o n©ng cao kh«ng ngõng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ph¶i xo¸ bá ®­îc tÝnh tù tóc, tù cÊp t¹o ra ®­îc ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh h¹, n¨ng suÊt lao ®éng cao, t¹o ra tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng kh«ng ngõng. Muèn vËy chóng ta ph¶i lùa chän nh÷ng c©y trång cã gi¸ trÞ cao, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®em l¹i lîi nhuËn cao trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. Nh­ vËy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i c©y trång cã hiÖu qu¶ hµng ho¸ cao. §ång thêi nhËp nh÷ng thø mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt nh­ng hiÖu qu¶ thÊp. V× vËy ph¶i ®ßi hái chuyÓn dÞch tõ tù cÊp tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ xuÊt khÈu. Khi chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät còng nh­ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp kh«ng nh÷ng chØ chó ý hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o c¶ mÆt hiÖu qu¶ x· héi. HiÖu qu¶ x· héi ®ßi hái chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®­îc 2 yªu cÇu lín: Tr­íc tiªn, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh trång trät nãi riªng ph¶i t¹o ra ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt ®­îc n¹n thÊt nghiÖp, n©ng cao thu nhËp vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ nh©n d©n mµ hiÖn nay ë n­íc ta cßn qu¸ thÊp. MÆt kh¸c, viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph©n c«ng lao ®éng x· héi. HiÖn nay ë n­íc ta lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm tû träng qu¸ cao. Lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm tû träng cao h¬n lao ®éng phi n«ng nghiÖp. Do vËy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ph¶i gãp phÇn ngµy cµng gi¶m lao ®éng n«ng nghiÖp n©ng cao dÇn tû träng lao ®éng phi n«ng nghiÖp. ViÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ph¶i gãp phÇn h¹n chÕ t×nh tr¹ng du canh, du c­, thiÕt lËp ®­îc ®Þnh canh, ®Þnh c­ cña ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi ë c¸c vïng cao. §©y lµ mét vÊn ®Ò x· héi lín ®èi víi c¸c tØnh trung du miÒn nói ë n­íc ta. Gi¶i quyÕt tèt viÖc nµy sÏ gãp phÇn t¹o lËp nªn nh÷ng vïng d©n c­ æn ®Þnh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c d©n téc. §ång thêi gãp phÇn cñng cè an ninh quèc phßng ë c¸c vïng biªn giíi. ViÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng ph¶i gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao m«i tr­êng sinh th¸i. §©y lµ mét vÊn ®Ò cùc kú quan träng ë mét n­íc nhiÖt ®íi nh­ n­íc ta, b·o lò, h¹n h¸n th­êng xuyªn x¶y ra, lµm cho ®Êt ®ai bÞ xãi mßn m¹nh khÝ hËu vµ thuû v¨n xÊu ®i râ rÖt do tÖ n¹n ph¸ rõng nghiªm träng. Muèn thùc hiÖn tèt t×nh h×nh nªu trªn, ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ kh«ng chØ riªng ngµnh n«ng nghiÖp mµ cßn c¸c ngµnh kh¸c n÷a trªn ph¹m vi c¶ n­ãc vµ tõng vïng. MÆt kh¸c ph¶i cã chÕ ®é canh t¸c hîp lý ë c¸c vïng ®åi nói, tõ kh©u lµm ®Êt ®Õn viÖc bè trÝ c©y trång xen canh gèi vô thÝch hîp. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn tèt viÖc bè trÝ quy ho¹ch thuû lîi, giao th«ng phï hîp víi tõng vïng kh¸c nhau. ViÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo c«ng nghiÖp ho¸ mµ néi dung cña nã lµ thuû lîi ho¸, c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, ho¸ häc ho¸, sinh vËt ho¸ n«ng - l©m ng­ nghiÖp, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi phôc vô n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc vµ kü thuËt vµ c«ng nghÖ cho ng­êi lao ®éng ¸p dông ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý n«ng nghiÖp kÕt hîp theo kiÓu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng s¶n xuÊt vµ trong qu¶n lý. * §èi víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña tØnh Cao B»ng th× viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng cã mét sè quan ®iÓm sau: - ë Cao B»ng muèn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ tho¶ ®¸ng b»ng c¸ch t¨ng tû lÖ vèn ®Çu t­ cho ngµnh n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng. HiÖn nay møc ®Çu t­ cña Nhµ n­íc ®èi víi ngµnh trång trät cña tØnh cßn Ýt nªn viÖc më réng s¶n xuÊt hµng ho¸ cßn bÞ h¹n chÕ do ®ã vÉn mang nÆng tÝnh tù cÊp, tù tóc. - LÊy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toµn diÖn ë n«ng th«n lµm c¬ së ®Ó æn ®Þnh x· héi do ®ã viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh trång trät cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc n¨ng suÊt, s¶n l­îng, t¨ng vô ®Ó thùc hiÖn t­ng gi¸ trÞ s¶n phÈm cña c©y trång trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. - §Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i biÕt g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu vµ lao ®éng ®Ó cßn biÕt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång phï hîp víi tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó h­íng vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ nhÊt lµ m¹nh vµo xuÊt khÈu ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o m«i tr­êng sinh th¸i. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät ph¶i thùc hiÖn theo xu h­íng c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña tØnh nãi chung vµ t¨ng thu nhËp cho n«ng th«n nãi riªng vµ dÇn dÇn thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vïng thÊp vµ vïng cao, vïng biªn giíi. I.2. Môc tiªu cña chuyÓn dÞch. Theo quan ®iÓm trªn, ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng ë tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010 lµ x©y dùng mét nÒn n«ng nghiÖp t¨ng tr­ëng nhanh vµ bÒn v÷ng vÒ m«i tr­êng sinh th¸i. Thùc hiÖn ®a canh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ biÕt kÕt hîp gi÷a n«ng - l©m nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, tõng b­íc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, t¨ng nhanh khèi l­îng n«ng s¶n hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ngµy cµng lín, n©ng cao ®êi sèng ng­êi n«ng d©n cô thÓ lµ: Tõ n¨m 2001 - 2005 cÇn tËp chung ®Çu t­ ®Ó t¹o b­íc chuyÓn biÕn tÝch cùc ®Ó t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò cho giai ®o¹n 2006 - 2010 ®­îc ph¸t triÓn nhanh h¬n. Môc tiªu chuyÓn dÞch ®Õn n¨m 2010: - §Õn n¨m 2005 chuyÓn dÞch møc b×nh qu©n l­¬ng thùc tõ 332 kg/ ng­êi/ n¨m n¨m 2000 lªn 35 kg/ ng­êi/ n¨m vµ 392 kg/ ng­êi/ n¨m n¨m 2010. - Cao B»ng ®­a ra chØ tiªu tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ 10%, phÊn ®Êu ®­a GDP/ ng­êi lªn kho¶ng 2,6 triÖu ®ång vµo n¨m 2005 vµ lªn 5,7 triÖu ®ång n¨m 2010 (tÝnh theo gi¸ thùc tÕ). §¹t tû lÖ huy ®éng ng©n s¸ch tõ GDP giai ®o¹n 2001 - 2005 lµ 14% vµ giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 18%. Tû lÖ tÝch luü ®Çu t­ tõ GDP 2001 - 2005 lµ 11% vµ giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 15%. §¹t gi¸ trÞ x· héi giai ®o¹n 2001 - 2005 lµ 1- 15 triÖu USD, giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 20 - 25 triÖu USD. C¬ b¶n xãa hé ®ãi vµo n¨m 2002 vµ hoµn thµnh ®Þnh canh, ®Þnh c­ vµo n¨m 2003. Tõ nay ®Õn n¨m 2010 n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh trång trät nãi riªng vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh chiÕm 55% n¨m 2000, 47% n¨m 2005 vµ 41% n¨m 2010. I.3. Ph­¬ng h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät. Trong nh÷ng n¨m gÇy ®©y, c¸c m« h×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ cña tØnh ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña vïng. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät theo h­íng nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç: HiÖn nay ë c¸c vïng cña tØnh ®· h×nh thµnh kh¸ nhiÒu trang tr¹i s¶n xuÊt theo h­íng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶. I.3.1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu gièng theo h­íng t¨ng tû lÖ gièng míi, n¨ng suÊt cao. N©ng cao tû lÖ gièng lai, gièng thuÇn cã n¨ng suÊt cao trong s¶n xuÊt lóa. §i ®«i víi viÖc thùc hiÖn th©m canh t¨ng n¨ng suÊt, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c©y trång, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n l­îng trªn 1h ®Êt ruéng ë c¸c c¸nh ®ång tËp trung nh­ c¸nh ®ång Hoµ An. CÇn ®Çu t­ x©y dùng c¸c vïng s¶n xuÊt l­¬ng thùc th©m canh cao nh»m t¹o ra khèi l­îng l­¬ng thùc cho c¸c hé gia ®×nh ë khu vùc. ë nh÷ng vïng th©m canh cao cña tØnh dù kiÕn sö dông 50 60% gièng lóa lai vµ 40 - 50% gièng lóa thuÇn chÊt l­îng cao. §ång thêi thùc hiÖn ®ång bé c¸c quy tr×nh kü thuËt th©m canh ®Ó ®­a n¨ng suÊt lóa xu©n ®¹t 60 - 65% t¹ ha lóa mïa ®¹t 5- 55 t¹ ha. VÒ quy m« th©m canh l­¬ng thùc ë c¸nh ®ång tËp trung dÑ kiÕn x©y dùng ë Cao B»ng lµ c¸nh ®ång cña huyÖn Hoµ An kho¶ng 1500 ha. TØnh Cao B»ng ®ang tõng b­íc kh«ng chØ ®­a gièng lóa lai vµo s¶n xuÊt mµ cßn ®­a c¶ gièng ng« lai n¨ng suÊt cao vµ s¶n xuÊt cã mµu h¹t phï hîp víi thÞ hiÕu cñ ng­êi tiªu dïng. Dù kiÕn n¨ng suÊt ng« lai ®¹t tõ 20 t¹ ha hiÖn nay lªn 30 - 35 t¹/ ha. Cßn mét sè c©y l­¬ng thùc kh¸c nh­ khoai, s¾n Ýt cã c¸c lo¹i gièng míi nh­ víi lóa, Ng«. §i ®«i víi viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu gièng c¸c c©y l­¬ng thùc th× Cao B»ng còng h­íng ®Õn c¸c c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ ®­a mét sè gièng míi s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn cña tØnh nh­: M« h×nh trång thuèc l¸ míi ë Hoµ An. Hoµ An cã 5 x· ®­îc chän lµm vïng träng ®iÓm trång c©y thuèc l¸ gièng míi gåm cã gièng thuèc l¸ phï hîp víi thÞ tr­êng hiÖn nay. §©y lµ lo¹i gièng míi cã n¨ng suÊt cao thu ®­îc 13,93 t¹/ ha gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t 17,63 triÖu ®ång. M« h×nh trång mÝa nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ®­êng Phôc Hoµ. Gièng mÝa chñ yÕu lµ gièng ROC 1, chu kú trång mÝa lµ 3 n¨m cho s¶n l­îng mÝa ®¹t kho¶ng 165 tÊn mÝa c©y gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t b×nh qu©n mét n¨m lµ 12,5 - 13 triÖu ®ång. Ngoµi sù chuyÓn ®æi cña c©y thuèc l¸, mÝa cßn cã l¹c, ®Ëu t­¬ng, chÌ. §èi víi gièng ®Ëu t­¬ng míi phæ biÕn nh­ DT 84, DT 90, AK 02, AK 03, … VÒ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy vµ c©y ¨n qu¶ th× ë tØnh Cao B»ng ch­a ®­îc ph¸t triÓn nhiÒu v× Cao B»ng lµ mét tØnh cã diÖn tÝch nhá nhÊt vÒ trång c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶ cña khu vùc trung du miÒn nói phÝa b¾c hiÖn nay ë tØnh ®ang tËp trung ®Çu t­ vµo trång chÌ ®¾ng ®Ó lµm hµng ho¸ vµ ®­a c©y chÌ ®¾ng vµo tËp ®oµn c©y trång phæ biÕn cña Cao B»ng. Cßn c©y ¨n qu¶ cã m¬, mËn ë huyÖn Th¹ch An, qu¶ dª Trïng Kh¸nh vµ mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh¸c. ViÖc ®­a c¸c c©y trång míi vµo hÖ thèng c©y trång nh»m thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång nh×n chung cßn Ýt. Qua ®iÒu tra cho thÊy ngoµi nh÷ng c©y trång ®· cã mÆt th­êng xuyªn trong vïng (tuy nhiªn cã sù thay ®æi vÒ gièng cña c¬ cÊu lo¹i c©y trång ®ã), trong nh÷ng n¨m qua trong qua trong vïng ®· ®­a ®­îc mét sè c©y trång míi vµo s¶n xuÊt nh­ ®­a c©y cao l­¬ng ch©n tr©u vµo vïng cao ë Cao B»ng. I.3.2. ChuyÓn ®æi mïa vô ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c©y trång. * Më réng diÖn tÝch c©y vô ®«ng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c©y trång trªn ®Êt lóa. §i ®«i víi viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng lóa thùc hiÖn th©m canh ë c¸nh ®ång t­¬ng ®èi tËp trung chñ ®éng t­íi, cÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn vô ®«ng, ®­a thªm mét vô trång c©y ng¾n ngµy trªn ®Êt 2 lóa ®Ó ph¸ thÕ ®éc canh c©y lóa vµ thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c©y trång. C¸c m« h×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu theo h­íng ®­a trªn 1 c©y trång c¹n ng¾n ngµy vµo vô ®«ng ë c¶ ba tiÓu vïng cho thÊy tuú tõng lo¹i c©y trång, ®­a vµo vô ®«ng mµ gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t tõ 20 - 60 triÖu ®ång/ tÊn. §©y lµ mét h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu cã ý nghÜa quan träng, gãp phÇn t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸c hé gia ®×nh cña tØnh. Thùc tÕ s¶n xuÊt cña tØnh hiÖn nay trong nh÷ng n¨m tíi, tuú ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña tõng ®Þa ph­¬ng cã thÓ më réng diÖn tÝch c©y vô ®«ng theo c¸c hÖ thèng canh t¸c. HÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - ng« ®«ng - lóa xu©n HÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - ®Ëu t­¬ng ®«ng - lóa xu©n HÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - khoai t©y ®«ng - lóa xu©n HÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - rau vô ®«ng - lóa xu©n Trong c¸c hÖ thèng canh t¸c nh»m chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trªn ®Êt hai vô lóa nªu trªn tïy ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph­¬ng ¸p dông cho phï hîp. HÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - ng« ®«ng - lóa xu©n vµ hÖ thèng canh t¸c: Lóa mïa - ®Ëu t­¬ng ®«ng - lóa xu©n cã thÓ ph¸t triÓn réng r·i ë tØnh. HÖ thèng c©y trång ®­a rau, khoai t©y vµo vô ®«ng tËp trung ph¸t triÓn ë khu vùc ven thÞ x·, cã thÞ tr­êng tiªu thô. §©y lµ nh÷ng m« h×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Song viÖc më réng quy m« phô thuéc nhiÒu vµ thÞ tr­êng tiªu thô rau, khoai t©y. * ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng t¨ng vô xu©n trªn ®Êt 1 vô lóa mïa. §©y lµ h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cã nhiÒu ý nghÜa ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ t¸c ®éng tíi tËp qu¸n s¶n xuÊt cña céng ®ång c¸c d©n c­ trong vïng. ViÖc ®­a thªm c©y trång c¹n vµo vô xu©n kh«ng chØ lµm t¨ng thªm s¶n phÈm, t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng trªn 1 ha ®Êt canh t¸c, mµ cßn cã t¸c dông b¶o vÖ ®Êt, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng bèc h¬i n­íc vËt lý trong mïa kh« (do trång c©y che phñ) tr¸nh ®­îc sù trai cøng ®Êt. MÆt kh¸c, ®­a c©y trång vô xu©n lµm thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c l©u ®êi ë mét sè khu vùc trong vïng, chuyÓn tõ chÕ ®é canh t¸c mét vô trong n¨m thµnh chÕ ®é canh t¸c 2 vô trong n¨m. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tíi c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng mµ cã sù lùa chän c©y trång ®­a vµo s¶n xuÊt cho phï hîp. TØnh Cao B»ng ®­a c©y trång vô xu©n vµo s¶n xuÊt trªn ®Êt mét vô lóa ®Ó ho¹ch ®Þnh viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trªn ®Êt mét vô lóa mïa cña tØnh. - C©y ng« - c©y ®Ëu t­¬ng: Cã thÓ ph¸t triÓn ë c¶ 3 vïng sinh th¸i trong tØnh. - C©y l¹c còng vËy: Cã thÓ s¶n xuÊt ë 3 vïng. I.3.3. ChuyÓn ®æi c©y trång trªn ®Êt s¶n xuÊt l­¬ng thùc, n¨ng suÊt thÊp kh«ng æn ®Þnh sang trång c©y cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y tØnh cã nh÷ng m« h×nh chuyÓn ®Êt mét vô lóa mïa n¨ng suÊt th¸p, kh«ng æn ®Þnh sang trång c¸c lo¹ c©y kh¸c cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt. ChÝnh kÕt qu¶ chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång theo h­íng nµy ®· gióp cho nhiÒu ®Þa ph­¬ng m¹nh d¹n ®­a ra chñ tr­¬ng ®Çu t­ th©m canh c©y lóa ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn th©m canh (t­íi tiªu chñ ®éng) ®Ó t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc, ®¸p øng nhu cÇu l­¬ng thùc cña tØnh, trªn c¬ së ®ã chuyÓn mét phÇn diÖn tÝch ®Êt lóa mét vô kh«ng æn ®Þnh sang trång c¸c lo¹i c©y mµu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao hoÆc chuyÓn sang trång c¸c c©y ¨n qu¶. §©y lµ ®Þnh h­íng ®óng, song cÇn chó ý chon c©y trång chuyÓn ®æi phï hîp vµ æn ®Þnh l©u dµi. Thùc tÕ ë tØnh Cao B»ng m« h×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång nµy vÉn ch­a cao. Cã m« h×nh c¶i t¹o v­ên t¹p (gåm c¸c c©y trång c¹n, ng¾n ngµy c©y dµi ngµy trång trong v­ên) ®­îc thay thÕ b»ng c¸c hÖ thèng c¸c lo¹i c©y cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­ mËn tam hoa, na dai, cam … nguyªn nh©n thu nhËp tõ c©y ¨n qu¶ ch­a cao v× diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ ë Cao B»ng cßn rÊt Ýt chØ cã 2114 ha n¨m 2000. I.3.4. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång ®Êt dèc theo h­íng ph¸t triÓn c©y hµng ho¸. Qua ®iÒu tra cho thÊy: Trong nh÷ng n¨m tíi ë Cao B»ng cÇn tËp trung thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trªn c¸c vïng ®Êt dèc ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó ph¸t triÓn mét sè c©y trång chÝnh sau: * C©y mÝa ®­êng. TËp trung ph¸t triÓn mÝa ®¶m b¶o ®ñ nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y ®­êng ho¹t ®éng. Cô thÓ æn ®Þnh quy m« cho vïng mÝa phôc hoad cña tØnh. §Ó ®¶m b¶o kÐo dµi thêi gian ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y vµ s¶n xuÊt mÝa ®­êng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i bè trÝ lo¹i gièng chÝn sím, chÝn trung b×nh vµ chÝn muén hîp lý. Dù kiÕn kho¶ng 30% diÖn tÝch trång mÝa chÝn sím víi gièng ®­îc trång ë Cao B»ng lµ ROC 1, 50% trång mÝa chÝn trung b×nh vµ 20% diÖn tÝch mÝa chÝn muén. * C©y thuèc l¸. DiÖn tÝch thuèc l¸ ®­îc më réng trªn c¬ së nhu cÇu nguyªn liÖu thu mua cña c¸c nhµ m¸y thuèc l¸ dù kiÕn diÖn tÝch thuèc l¸ cña tØnh 1500 - 2000 ha chñ yÕu trång b»ng c¸c gièng thuèc l¸ míi do C«ng ty thuèc l¸ ®­a vµo (K 326, C 176 …). * C©y ®Ëu t­¬ng. CÇn ph¸t triÓn m¹nh c©y ®Ëu t­¬ng ®Ó t¨ng s¶n phÈm hµng ho¸, t¨ng thu nhËp cho c¸c hé gia ®×nh ngoµi viÖc më réng diÖn tÝch cÇn ®­a c¸c gièng míi vµo phæ cËp trong s¶n xuÊt. II. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät ®Õn 2010. Trong nh÷ng n¨m tíi tØnh tËp trung chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng sau: Trªn ®Êt ruéng tËp trung chuyÓn ®æi c©y vô ®«ng, ®­a c©y ®Ëu t­¬ng, m× m¹ch, khoai t©y vµo vô ®«ng vµ t¨ng diÖn tÝch nªn thuèc l¸, ng« trong vô xu©n. Trªn ®Êt ®åi ph¸t triÓn c©y thuèc l¸. II.1. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh (gi÷a c¸c nhãm c©y trång). Trong c¬ cÊu ngµnh trång trät chñ tr­¬ng gi¶m diÖn tÝch c©y l­¬ng thùc, t¨ng diÖn tÝch gieo trång c©y thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp, c©y ng¾n ngµy, c©y l©u n¨m. Dù kiÕn tõ nay ®Õn n¨m 2010 gi¶m kho¶ng 1.610 ha diÖn tÝch gieo trång c©y l­¬ng thùc t¨ng n¨ng suÊt c©y trång tõ 52,2 t¹/ ha n¨m 2000 lªn 60 t¹/ ha n¨m 2010. C¸c c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qña ph¶i ®­îc t¨ng lªn nhiÒu lÇn so víi hiÖn nay ®Æc biÖt lµ c¸c c©y nguyªn liÖu. C©y cã lîi thÕ so s¸nh cña tØnh nh­ c©y mÝa, ®Ëu t­¬ng, thuèc l¸, l¹c … ®Ó t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ vµ t¨ng tû träng c¸c lo¹i c©y nµy trong ngµnh trång trät. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch c¸c c©y nµy t¨ng h¬n so víi n¨m 2010 lµ: C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy t¨ng 3363 ha. C©y thùc phÈm t¨ng 220 ha. C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy t¨ng 1800 ha. C©y ¨n qu¶ t¨ng 2580 ha. Víi ®Þnh h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh trång trät ë tØnh Cao B»ng nh­ vËy tû träng gi¸ trÞ s¶n phÈm c¸c nhãm c©y trång cña tØnh cã sù chuyÓn dÞch nh­ sau: BiÓu 15: Dù kiÕn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät ë tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010. ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2000 2010 - Gi¸ trÞ s¶n phÈm trång trät % 100 100 C©y l­¬ng thùc % 58,30 52,22 C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy % 12,85 14,44 C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy % 4,08 4,63 C©y ¨n qu¶ % 9,72 11,11 C©y kh¸c % 15,05 17,60 II.2. §Þnh h­íng c¬ cÊu néi bé tõng nhãm c©y trång. II.2.1. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c©y l­¬ng thùc. * S¶n xuÊt c©y lóa: - Gi÷ v÷ng diÖn tÝch trång lóa ruéng, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng thuû lîi, ®Ó ®­a diÖn tÝch lóa ®«ng xu©n tõ 3400 ha hiÖn nay lªn kho¶ng 3500 ha. Nh­ vËy, diÖn tÝch gieo trång lóa cña tØnh gi÷ æn ®Þnh ë møc kho¶ng 30.000 ha. ¸p dông réng r·i h¬n c¸c gièng lóa lai cã ­u thÕ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng lóa. Theo dù kiÕn cña ngµnh n«ng nghiÖp tØnh ®Õn n¨m 2005 diÖn tÝch gieo trång lóa lai, lóa thuÇn ®¹t kho¶ng 50% diÖn tÝch gieo trång lóa cña tØnh trong ®ã lóa lai chiÕm khaáng 20% vµ ®Õn n¨m 2010 tû lÖ lóa lai ®¹t 40 - 50%. §Çu t­ x©y dùng vïng lóa th©m canh cao s¶n l­îng kho¶ng 1500 ha, tËp trung ë c¸nh ®ång Hoµ An ®¹t n¨ng suÊt b×nh qu©n vô xu©n 6,5tÊn /ha. * C©y ng«: - Më réng diÖn tÝch gieo trång trªn c¬ së t¨ng thªm kho¶ng 3000 - 4000 ha ng« xu©n trªn ®Êt ruéng 1 vô, 3000 - 4000 ha trªn ®Êt mµu theo chÕ ®é lu©n canh. Ng« xu©n (xen ®Ëu t­¬ng) - ng« hÌ thu vµ kho¶ng 1000 ha trång ng« trªn ®Êt hiÖn ®ang trång khoai lang, s¾n ®Ó chuyÓn ®æi c©y trång. §Þnh h­íng s¶n xuÊt ng« nh­ vËy diÖn tÝch gieo trång ng« ®¹t kho¶ng 35.000 ha (gåm 33.000 ha ng« vô xu©n vµ 12.000 ha ng« vô hÌ). - Víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ng« nh­ trªn ®Õn n¨m 2010 ng« lµ c©y trång cã diÖn tÝch lín nhÊt trong tËp ®oµn c©y l­¬ng thùc cña tØnh (hiÖn nay cã diÖn tÝch thÊp h¬n c©y lóa) §©y lµ h­íng chuyÓn ®æi c©y l­¬ng thùc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña Cao B»ng vµ kinh tÕ thÞ tr­êng ng« sÏ lµ mét c©y trång hµng ho¸ cña tØnh. Dù kiÕn diÖn tÝch gieo trång gièng ng« lai chiÕm kho¶ng 70% tæng diÖn tÝch gieo trång ng« cña tØnh ®Ó ®­a n¨ng suÊt ng« b×nh qu©n tõ 24 t¹/ ha hiÖn nay lªn ®Õn 35 t¹/ ha. * C©y l­¬ng thùc kh¸c: - Trong tËp ®oµn c¸c c©y l­¬ng thùc kh¸c, ®èi víi s¾n, khoai lang h­íng lµ chuyÓn kho¶ng 1000 ha hiÖn nay ®ang trång 2 lo¹i c©y l­¬ng thùc nµy sang trång ng« ë nh÷ng vïng ®Êt b»ng tho¶i. Trªn diÖn tÝch cßn l¹i ®Çu t­ x©y dùng n­¬ng æn ®Þnh ®Ó cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Çu t­ th©m canh ®­a n¨ng suÊt khoai lang ®¹t 70 t¹/ ha vµ n¨ng suÊt s¾n ®¹t 100 -110 t¹/ ha. Trªn c¬ së kÕt qu¶ trång thùc nghiÖm lóa m×, kiÒu m¹ch vµ cao l­¬ng ch©n tr©u ë mét sè n¬i trªn ®Þa bµn cña tØnh. Khi cã thÞ tr­êng tiªu thô sÏ më réng diÖn tÝch ba lo¹i c©y l­¬ng thùc nµy ®Ó ®­a c©y lóa m×, kiÒu m¹ch vµ cao l­¬ng tham gia vµo tËp ®oµn c©y l­¬ng thùc cña Cao B»ng. II.2.2. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c©y c¸c c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. * C©y ®Ëu t­¬ng: - Më réng diÖn tÝch ®Ëu t­¬ng trªn c¬ sá t¨ng thªm diÖn tÝch ®Ëu t­¬ng vµ ®Ëu t­¬ng xu©n trªn ®Êt ruéng vµ trång xen, trång lu©n canh víi ng« vµ mÝa ®­a diÖn tÝch cña tØnh lªn kho¶ng 10.000 ha n¨m 2010 t¨ng so víi hiÖn nay 3126 ha. - Më réng diÖn tÝch trång ®Ëu t­¬ng gièng míi DT 84, DT 90, DT 80, ®­a diÖn tÝch trång ®Ëu t­¬ng gièng míi ®¹t 80 - 90% tæng diÖn tÝch gieo tråg ®Ëu t­¬ng cña tØnh. * C©y mÝa: - §Ó ®¶m b¶o ®ñ nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ®­êng ho¹t ®éng trong 5 th¸ng/ n¨m vµ ®¸p øng cho chÕ biÕn phôc vô ®­êng phªn truyÒn thèng cña tØnh cÇn ph¶i më thªm 1 ha trång mÝa, ®­a diÖn tÝch mÝa cña tØnh ®¹t 3500 ha. Trong ®ã vïng nguyªn liÖu cho nhµ m¸y 3000 ha. - Tõng b­íc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m thay thÕ dÇn c¸c gièng mÝa cò hiÖn nay ®ang trång (F 134, F 156) b»ng c¸c gièng míi n¨ng suÊt cao tr÷ l­îng ®­êng kh¸. * C©y thuèc l¸: - Trªn c¬ së kh¶ n¨ng bao tiªu s¶n phÈm thuèc l¸ cña tæng C«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam dù kiÕn më réng diÖn tÝch trång thuèc l¸ sîi vµng cña tØnh ®¹t 3000 ha. - Tõ thùc tÕ trång thùc nghiÖm thuèc l¸ n©u ë c¸c x· vïng cao ®Ó thay thÕ c©y thuèc phiÖn, trªn c¬ së bao tiªu s¶n phÈm cña tæng C«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam cã thÓ më réng diÖn tÝch thuèc l¸ n©u lªn kho¶ng 1500 ha ë c¸c x· vïng cao, thùc hiÖn ®­a c©y trång míi vµo vïng tr­íc ®©y trång thuèc phiÖn. BiÓu 16: Dù kiÕn diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l­îng c¸c lo¹i c©y trång chÝnh cña tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010 C©y trång N¨m 2000 N¨m 2010 DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l­îng DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l­îng - C©y lóa 28688 30,65 87942 30.000 50 150.000 - C©y ng« 31511 24,06 75833 35.000 35 122.500 - C©y ®Ëu t­¬ng 6874 6,21 4272 10.000 13 13.000 - C©y thuèc l¸ 1312 13,9 1828 3.000 28 8400 - C©y mÝa 2561 460,66 117974 35.000 570 199.500 Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Cao B»ng ®Õn 2010 * C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy kh¸c: §èi víi c¸c c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy kh¸c nh­ l¹c, bång, d©u t»m … h­íng gi÷ diÖn tÝch nh­ hiÖn nay. TËp trung ®Çu t­ th©m canh ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng. * C©y thùc phÈm: - C©y rau: Cao B»ng cã vïng khÝ hËu m¸t, thÝch hîp cho s¶n xuÊt c¸c lo¹i rau cao cÊp cho miÒn xu«i vµ tiÕn tíi cã thÓ phôc vô cho xuÊt khÈu. Do trong nh÷ng n¨m tíi, ngoµi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c vïng rau thùc phÈm xung quanh khu vùc ®« thÞ, cÇn tõng b­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c lo¹i rau cao cÊp. Dù kiÕn diÖn tÝch c¸c lo¹i rau cña tØnh ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 2500 - 3000 ha. - §Ëu ®ç c¸c lo¹i: Tuú ®iÒu kiÖn tõng n¬i vµ nhu cÇu tiªu thô mµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i ®Ëu ®ç thùc phÈm. Dù kiÕn kho¶ng 2000 ha. Nh­ ®Þnh h­íng ®· ®Ò ra tØnh Cao B»ng ®· dù kiÕn s¶n xuÊt mét sè c©y trång chÝnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña tØnh. II.2.3. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy vµ c©y ¨n qu¶. * C©y chÌ: trong nh÷ng n¨m tíi ngoµi viÖc ®Çu t­ th©m canh trªn diÖn tÝch h¬n 100 ha chÌ bóp hiÖn cã r¶i r¸c trong ®Þa bµn tØnh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu t¹i chç cÇn tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn c©y chÌ ®¾ng ë huyÖn H¹ Lang vµ Th¹ch An. Dù kiÕn trång kho¶ng 500 - 1000 ha c©y chÌ ®¾ng ®Ó lµm hµng ho¸ vµ ®­a c©y chÌ ®¾ng vµo c¬ cÊu tËp ®oµn c¸c c©y phæ biÕn cña Cao B»ng. * C©y dÎ ¨n qu¶: Qu¶ dÎ lµ mét lo¹i qu¶ ®Æc s¶n cña Cao B»ng tuy nhiªn hiÖn nay diÖn tÝch míi chØ cã kho¶ng 300 ha (quy ®æi tõ c©y trång ph©n t¸n t¹i c¸c hé gia ®×nh ra diÖn tÝch). §©y lµ c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (gi¸ b×nh qu©n 1500 - 2000 ®/kg) nh­ng h¹n chÕ chÝnh hiÖn nay lµ vÊn ®Ò b¶o qu¶n h¹t sau thu ho¹ch vµ nh©n gièng. §Ó khai th¸c nguån lîi nµy, dù kiÕn më réng diÖn tÝch trång dÎ ra huyÖn H¹ Lang vµ ®­a diÖn tÝch trång dÎ cña tØnh lªn 3000 ha. * TËp ®oµn c©y ¨n qu¶: Cao B»ng lµ mét tØnh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ rÊt lín, nh­ng trong thêi gian qua ch­a ®­îc chó ý ®Çu t­ khai th¸c tiÒm n¨ng nµy. Theo thèng kª vÒ diÖn tÝch c©y ¨n qu¶, hiÖn nay Cao B»ng lµ tØnh cã diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ vµo lo¹i thÊp nhÊt trong c¸c tØnh ë vïng trung du miÒn nói. §Ó n©ng cao tû träng diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ trong tæng sè diÖn tÝch gieo trång, nh»m t¨ng c¬ cÊu c©y trång hµng ho¸ vµ khai th¸c lîi thÕ cña tØnh, dù kiÕn ph¸t triÓn mét sè c©y ¨n qu¶ cña tØnh nh­ sau: * C¸c lo¹i c©y cã mïi: HiÖn nay ë Cao B»ng cã lo¹i cam An L¹c ®­îc trång ë Hoµ An lµ lo¹i cam cã gi¸ trÞ hµng ho¸, ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. Do ®ã trong thêi gian tíi, ®i ®«i víi viÖc ph¸t triÓn mét sè gièng quýt, b­ëi míi ®­a vµo vïng, cÇn tËp trung ph¸t triÓn lo¹i cam nµy. Dù kiÕn ®­a diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mïi ®¹t kho¶ng 2000 ha. * C©y lª: HiÖn ë Cao B»ng t¹i huyÖn B¶o L¹c vµ Th¹ch An cã gièng lª xanh B¶o l¹c vµ gièng lª tr¾ng Trung Quèc cã chÊt l­îng tèt. Dù kiÕn ph¸t triÓn lª ë 2 huyÖn trªn dÔ cã diÖn tÝch trång lª kho¶ng 500 ha. * C©y m¬, mËn: Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i t¹o v­ên t¹p, trong nh÷ng n¨m qua, héi lµm v­ên tØnh ®· phèi hîp víi trung t©m khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ®­a vµo trång mét sè c©y m¬, mËn ë Th¹ch An, thÞ x· Hoµ An cã kÕt qu¶ rÊt tèt. Tuy nhiªn hiÖn nay do thÞ tr­êng tiªu thô bÞ h¹n chÕ nªn kh«ng më réng diÖn tÝch ®­îc. Dù kiÕn trong nh÷ng n¨m tíi, cÇn tËp trung ®Çu t­ ch¨m sãc diÖn tÝch m¬, mËn hiÖn cã, khi cã thÞ tr­êng tiªu thô sÏ më réng diÖn tÝch m¬, mËn (kh¶ n¨ng cã thÓ trång ®­îc kho¶ng 1000 - 1500 ha). - C©y m¸c mËt: §©y lµ c©y trång ®Æc thï cña tØnh Cao B»ng hiÖn nay chñ yÕu do d©n trång tù ph¸t ®Ó tiªu dïng néi bé vµ trao ®æi trªn thÞ tr­êng. MÊy n¨m gÇn ®©y, th«ng qua chÕ biÕn thñ c«ng, m¸c mËt ®· trë thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. M¸c mËt lµ c©y trång rÊt dÔ ph¸t triÓn ë Cao B»ng do ®ã dù kiÕn sÏ ph¸t triÓn c©y nµy cã quy m« 500 - 1000 ha vµ ®­a c©y m¸c mËt vµo c¬ cÊu tËp ®oµn c©y ¨n qu¶ cña Cao B»ng. BiÓu 17: Dù kiÕn chuyÓn dÞch c¬ cÊu diÖn tÝch nhãm c©y trång ë tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010. ChØ tiªu 2000 2005 2010 Tæng sè 82.467 92.136 109.097 C©y l­¬ng thùc 64.836 64.936 65.000 C©y thùc phÈm 3661 4200 5000 C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy 11.474 13.000 17.097 C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy 355 6000 11.000 C©y ¨n qu¶ 2141 4000 10.000 Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Cao B»ng n¨m 2010. II.3. §Þnh h­íng c¬ cÊu chuyÓn dÞch theo vïng l·nh thæ. - Vïng bån ®Þa: §Þnh h­íng s¶n xuÊt cña tiÓu cïng nµy lµ tËp trung th©m canh lóa, ng«, s¶n xuÊt lóa gièng ®Ó cung cÊp ®ñ gièng tèt cho nhu cÇu toµn tØnh. Phôc håi ph¸t triÓn c©y thuèc l¸, c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ nh­ m¬, mËn, cam, quýt, tÝch cùc chuyÓn dÞch c¬ cÊu mïa vô khai th¸c ®Êt bá ho¸ vô ®«ng xu©n ®Ó trång ®Ëu t­¬ng hoÆc ng« xu©n víi c¸c gièng cã n¨ng suÊt cao, thêi gian sinh tr­ëng ng¾n. - Vïng nói ®Êt: §©y lµ vïng ®Êt ®ai réng lín cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy nh­: håi, quÕ, ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶: lª, hång kh«ng h¹t, m¬, mËn … - Vïng nói ®¸ v«i: §©y lµ vïng chÝnh ph¸t triÓn ng«, ®ç t­¬ng cña tØnh trong nh÷ng n¨m tíi cÇn th©m canh ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, ®ång thêi vïng nµy cÇn tËp trung ph¸t triÓn c©y dÎ Trïng Kh¸nh ®©y lµ c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, dù kiÕn më réng diÖn tÝch ra huyÖn H¹ Lang vµ ®­a diÖn tÝch trång dÎ cña tØnh lªn 3000 ha ph¸t triÓn nhanh diÖn tÝch mÝa víi c¸c lo¹i gièng míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt s¶n l­îng dù kiÕn ®Õn n¨m 223.000 tÊn. III. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång ë tØnh nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn. Theo chñ tr­¬ng cña tØnh trong nh÷ng n¨m tíi cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p hç trî cho viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång nh­ sau: 1. TiÕp tôc hoµn thiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh trång trät cña tØnh trong nh÷ng n¨m tíi theo h­íng chuyªn m«n ho¸. Quy ho¹ch n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh trång trät nãi riªng lµ c¬ së ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh. Rµ so¸t bæ sung quy ho¹ch n«ng nghiÖp cña tØnh gióp cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu ngµnh trång trät phï hîp cã c¨n cø khoa häc, do ®ã ®©y lµ gi¶i ph¸p ®Çu tiªn cÇn ®­îc tËp trung gi¶i quyÕt ®Ó thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng cña tØnh Cao B»ng. S¶n xuÊt ngµnh trång trät ë c¸c tØnh trung du miÒn nói b¾c bé nãi chung vµ tØnh Cao B»ng nãi riªng trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy do yªu cÇu cña thÞ tr­êng vµ thùc tÕ s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn c¸c tØnh ®· h×nh thµnh c¸c trang tr¹i s¶n xuÊt mét sè lo¹i c©y trång hµng ho¸ mµ tr­íc ®©y ch­a ®Ò cËp trong c¸c ph­¬ng ¸n quy ho¹ch nh­ mÝa, håi, dÎ ¨n qu¶. MÆt kh¸c trong mÊy n¨m qua cã nhiÒu tiÕn bé míi vÒ gièng c©y trång, m« h×nh ®a d¹ng ho¸ c©y trång. Do ®ã cÇn ph¶i rµ so¸t hoµn chØnh quy ho¹ch ngµnh trång trät. V­ên qua bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cã chñ tr­¬ng tiÕn hµnh rµ so¸t bæ sung quy ho¹ch n«ng nghiÖp cña c¸c tØnh trong c¶ n­íc. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng trªn vµ ®Ó gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng cña tØnh Cao B»ng nh­ phÇn ph­¬ng h­íng ®· ®Ò cËp trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®iÒu tra, bæ sung n¾m v÷ng c¸c nguån lùc cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt ngµnh trång trät vµ quy ho¹ch c¸c vïng s¶n xuÊt c©y trång cã chiÕn l­îc cña tØnh theo h­íng tËp trung chuyªn m«n ho¸, s¶n xuÊt hµng ho¸. §©y lµ mét gi¶i ph¸p quan träng nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai vµ t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc nµy. Tr¸nh t×nh tr¹ng quy ho¹ch kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ ë vòng l·nh thæ cña tØnh. - Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu mÝa phôc vô cho nhµ m¸y ®­êng phôc hoµ. - Quy ho¹ch vïng ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶. - Quy ho¹ch vïng th©m canh lóa vµ ®a d¹ng ho¸ c©y trång ë c¸nh ®ång Hoµ An. 2. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng lµ mét qu¸ tr×nh ph¶i tr¶i qua nhiÒu nÊc thang cña sù ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh nµy diÔn ra nhanh hay chËm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, ®èi víi ngµnh trång trät muèn ph¸t triÓn theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ th× tÊt nhiªu thÞ tr­êng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh vµ quan träng nhÊt. Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®Èy nhanh viÖc tiªu thô hµng ho¸. Nãi tíi thÞ tr­êng lµ nãi tíi "®Çu vµo" vµ "®Çu ra" còng kh«ng cã ý nghÜa v× vËy t×m hiÓu thÞ tr­êng "®Çu ra" cho n«ng phÇm hµng ho¸ tõ n«ng th«n, tæ chøc tèt thÞ tr­êng nµy thùc chÊt nh»m thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. ViÖc më réng thÞ tr­êng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr­êng trong n­íc ®i ®«i víi viÖc ph©n tÝch t×m kiÕm thÞ tr­êng ngoµi n­íc, g¾n chÆt l­u th«ng hµng ho¸ víi s¶n xuÊt hµng ho¸. §Æc biÖt coi träng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô n«ng nghiÖp n«ng th«n. Theo ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh Cao B»ng ®èi víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tØnh ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng cÇn ph¶i: - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. - Tæ chøc khuyÕn m·i, giíi thiÖu s¶n phÈm, héi nghÞ kh¸ch hµng, thµnh lËp ®¹i diÖn th­¬ng m¹i t¹i c¸c thµnh phè lín. - Nhµ n­íc th«ng qua c¸c tæ chøc cña m×nh ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c th«ng tin thÞ tr­êng, nhÊt lµ kh©u dù b¸o cung cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ th«ng tin nµy ®Õn víi ng­êi s¶n xuÊt th«ng qua nhiÒu kªnh, trong ®ã qua hÖ thèng khuyÕn n«ng lµ mét hÖ thèng ®¸ng khuyÕn khÝch, mÆt kh¸c ®­a ra c¸c th«ng tin vÒ thÞ hiÕu, tËp qu¸n së thÝch cña ng­êi tiªu dïng. - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c trung gian kinh tÕ nhÊt lµ trung gian th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®¶m tr¸ch kh©u tiªu thô cho n«ng d©n, h×nh thµnh c¬ chÕ g¾n bã gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, c¸c trung gian th­¬ng nghiÖp cã thÓ do ng­êi s¶n xuÊt tù nguyÖn lËp ra d­íi h×nh thøc hiÖp héi, còng cã thÓ do c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ n­íc thùc hiÖn. - S¶n phÈm ngµnh trång trät hiÖn nay tiªu thô trªn thÞ tr­êng lµ s¶n phÈm th« ch­a qua chÕ biÕn, b¶o qu¶n do ®ã thÞ tr­êng bÞ thu hÑp c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Bëi v× s¶n xuÊt ngµnh trång trät cßn mang nÆng tÝnh thêi vô cho nªn khi cã th× å ¹t rÊt nhiÒu nh­ng trong thêi gian ng¾n mµ nhu cÇu l¹i quanh n¨m. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng s¶n phÈm ®Ó kÐo dµi thêi gian tiªu thô mµ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng thay ®æi do ®ã sÏ lµm t¨ng nhu cÇu thÞ tr­êng thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Tuyªn truyÒn vµ khuyÕn khÝch thay ®æi tËp qu¸n tiªu dïng cña nh©n d©n. Tr­íc kia, chóng ta chØ nghÜ tíi ¨n vÒ sè l­îng, ch­a nghÜ ®Õn ¨n cã chÊt l­îng ¨n song ph¶i cã qu¶ tr¸ng miÖng … thay ®æi ®­îc nhËn thøc ®ã tøc lµ thay ®æi ®­îc sinh ho¹t, c¸ch tiªu dïng … n©ng cao søc mua cña d©n c­, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn thÞ tr­êng. - Tõng b­íc ph©n tÝch t×m kiÕm thÞ tr­êng ngoµi n­íc th«ng qua xuÊt khÈu. 3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn. §Ó ®¹t môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh trång trät theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ th× yªu cÇu ph¶i ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kÓ c¶ c¬ së h¹ tÇng. Tõ viÖc x¸c ®Þnh n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ nhiÖm vô träng yÕu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch bæ sung thªm nguån vèn vµ ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ vµo ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh trång trät nãi riªng ®Æc biÖt chó träng tíi c«ng t¸c x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n. §Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh Cao B»ng ®Õn n¨m 2010 cã nhu cÇu ®Çu t­ rÊt lín cho s¶n xuÊt h­íng ®Çu t­ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng, gièng c©y cã n¨ng suÊt chÊt l­îng tèt, h×nh thµnh vïng nguyªn liÖu tËp trung. Víi h­íng ®Çu t­ vµ cã nhu cÇu vèn lín nh­ vËy ®Ó ®¶m b¶o cã ®ñ vèn cho ph¸t triÓn ngµnh trång trät Cao B»ng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn nh­ sau: - Huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp: ViÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp sÏ mang l¹i kÕt qu¶ quan träng. Dù kiÕn nguån nµy lµ ®¸ng kÓ, v× ®Þa bµn tØnh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®· tham gia tÝch cùc vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. - Huy ®éng vèn tõ nh©n d©n qua hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng ®©y lµ nguån vèn lín cßn l¹i ch­a khai th¸c triÖt ®Ó. - Thu hót ®Çu t­ nguån ODA: Hç trî ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng c¸c vïng nghÌo ®Æc biÖt khã kh¨n. - Thu hót ®Çu t­ nguån FDI: Vµo ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc khai th¸c kho¸ng s¶n, c©y ¨n qu¶ vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng - l©m s¶n. - Thu hót ®Çu t­ tõ nguån tµi trî phi chÝnh phñ (NGO) theo dù ¸n cho c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, ph¸t triÓn gi¸o dôc, c¶i thiÖn. 4. Gi¶i ph¸p vÒ ruéng ®Êt. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 64/CP cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ giao quyÒn sö dông ®Êt ruéng æn ®Þnh vµ l©u dµi cho hé n«ng d©n. ViÖc thùc hiÖn giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn sö dông ruéng ®Êt l©u dµi æn ®Þnh cã t¸c ®éng tèt ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. PhÇn lín ®Êt n«ng nghiÖp ®· cã chñ sö dông cô thÓ g¾n quyÒn lîi vµ nghÜa vô râ rµng, viÖc tranh chÊp gi¶m xuèng, ®ang t¹o ra c¬ chÕ míi hîp lý cho viÖc ®æi, thuª ®Êt vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp kÝch thÝch c¸c hé n«ng d©n t¨ng c­êng vèn ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn th©m canh, bè trÝ s¾p xÕp c©y trång vô mïa thÝch hîp cã hiÖu qu¶. Song trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt vµo giao quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi vÉn ch­a th«ng tho¸t trong xö lý mèi quan hÖ gi÷a quyÒn së h÷u víi quyÒn sö dông ®Êt ®ai. Nh­ng trong cuéc sèng ®êi th­êng x· héi ®· tõ l©u ®Êt ®ai vÉn lµ ®èi t­îng trao ®æi, mua b¸n ngÊm ngÇm. G©y thÊt thu lín cho ng©n s¸ch, mÆt kh¸c kh«ng t¹o ®­îc tiÒn ®Ò cho viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ruéng ®Êt lµm ¸ch t¾c l¹i qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng. Tõ ®ã g©y nªn mét t¸c ®éng d©y truyÒn nh­: Ph©n c«ng lao ®éng bÞ k×m h·m, ngµnh n«ng nghiÖp kh«ng bøt lªn ®­îc … Khi c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trªn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó th× c¸c vÊn ®Ò x· héi tiªu cùc còng ®­îc n¶y sinh lµm cho luËt ph¸p kh«ng ®­îc t«n träng. V× vËy ®Ó tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn lµm cho c¸c hé n«ng d©n yªn t©m ®Çu t­ th©m canh thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt nh»m gãp phÇn thùc hiÖn ph­¬ng h­íng, môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh cÇn tËp trung gi¶i quyÕt theo ph­¬ng ch©m: - Thùc hiÖn nhanh chãng luËt ®Êt ®ai, sím hoµn thµnh thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - CÇn ph¶i hoµn thµnh viÖc giao ®Êt, kho¸n rõng cho n«ng d©n vµ c«ng nh©n. - KhuyÕn khÝch viÖc chuyÓn ®æi tÝch tô vµ tËp trung ®Êt vµo nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh giái. - Nghiªn cøu vµ t×m h­íng gi¶i quyÕt vÒ mÆt ph¸p lý nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi n¶y sinh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ruéng ®Êt diÔn ra nhanh chãng. 5. Gi¶i ph¸p ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. ViÖc thùc hiÖn ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña mçi quèc gia vµ ®Þa ph­¬ng. Coi khoa häc c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hµng ®Çu lµ träng ®iÓm ®Çu t­. Nh­ng tr­íc hÕt tËp trung vµo c¸c kh©u träng yÕu: Gièng c©y trång cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt, kü thuËt canh t¸c tiªn tiÕn, phßng chèng dÞch bÖnh, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n n«ng s¶n … ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc trong n«ng nghiÖp. Lùa chän øng dông nhanh nh÷ng tiÕn bé kü thuËt ®· qua kh¶o nghiÖm ®¹t kÕt qu¶ tèt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §Çu t­ nghiªn cøu, øng dông c«ng nghÖ b¶o qu¶n, chÕ biÕn ®Ó gi¶m h­ hao, t¨ng l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ ®Æc biÖt lµ hoa qu¶ t­¬i ®Ó vËn chuyÓn ®i xa tiªu thô. C¬ chÕ ®·i ngé hÊp dÉn ®Ó thu hót c¸n bé ®Çu ngµnh Trung ­¬ng vÒ gióp tØnh gi¶i quyÕt mét sè lÜnh vùc khã mµ lùc l­îng c¸n bé cña tØnh ch­a thÓ gi¶i quyÕt ®­îc ngay. §ång thêi sö dông tèt lùc l­îng c¸n bé hiÖn cã cho hiÖu qu¶. C¬ chÕ ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®Ó thu hót c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý ®i c«ng t¸c c¸c x· vïng cao, biªn giíi ®Æc biÖt khã kh¨n. 6. §Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së phôc vô s¶n xuÊt ngµnh trång trät. C¬ së h¹ tÇng ë mét vïng l·nh thæ hoÆc ë mét ®Þa ph­¬ng lµ m«i tr­êng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh trång trät nãi riªng cña vïng hoÆc cña ®Þa ph­¬ng ®ã. NÕu hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®Æc biÖt lµ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng phôc vô n«ng nghiÖp nh­ giao th«ng, thuû lîi, tr¹m tr¹i kü thuËt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp cµng hoµn thiÖn th× cµng t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt theo h­íng th©m canh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Do ®ã gi¶i ph¸p x©y dùng h¹ tÇng c¬ së lµ gi¶i ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät. Thùc tÕ ë tØnh Cao B»ng nh÷ng n¨m qua cho thÊy ®Ó ®­îc nh÷ng tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé n«ng d©n tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh th©m canh c©y l­¬ng thùc vµ ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ … th× viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt, t¹o mÆt b»ng cho s¶n xuÊt cã ý nghÜa quan träng. Võa qua ®­îc sù hç trî cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, tØnh Cao B»ng ®· ®Çu t­ x©y dùng ®­îc mét sè hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt t­¬ng ®èi kh¸ nh­ hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n, thuû lîi. Song so víi yªu cÇu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng c¬ së phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tØnh. CÇn cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®¶m b¶o cho th©m canh vµ ®a d¹ng ho¸ c©y trång, cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, tr¹m vËt t­ … 7. §Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng. ë tØnh Cao B»ng trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®· cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong sù ph¸t triÓn ngµnh trång trät. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh, nhÊt lµ viÖc ®­a c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Õn hé n«ng d©n trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng, x©y dùng c¸c m« h×nh khuyÕn n«ng ®Ó lùa chän c¸c gièng c©y trång míi cã n¨ng suÊt cao vµ chÊt l­îng tèt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tØnh. Cô thÓ cÇn tËp trung lµm tèt mét sè vÊn ®Ò sau: T¨ng c­êng cñng cè hÖ thèng lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng tõ tØnh ®Õn c¸c huyÖn vµ c¬ së c¸c x·, ph­êng, lµm cho hÖ thèng khuyÕn n«ng cña tØnh ®ñ n¨ng lùc gióp tØnh qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ gièng c©y trång, ph©n bãn, thuèc trõ s©u theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi c¸c x· ph¶i chän nh÷ng n«ng d©n giái cã hiÓu biÕt, ®­îc nh©n d©n tÝn nhiÖm ®Ó ®µo t¹o thµnh c¸n bé khuyÕn n«ng ë c¬ së vµ cã chÕ ®é ®·i ngé thÝch häp ®Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé nµy tÝch cùc h­íng dÉn ®ång bµo trong viÖc thùc hiÖn c¸c m« h×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cã hiÖu qu¶. TØnh cÇn nghiªn cøu x©y dùng c¬ chÕ hç trî thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng do c¸c hé gia ®×nh c¸c chñ trang tr¹i ®Ò xuÊt, hoÆc yªu cÇu. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn vµ hç trî ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm tèt c«ng t¸c dÞch vô kü thuËt ®Õn c¸c hé n«ng d©n. 8. Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch. Thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ Nhµ n­íc ban hµnh ®Ó hç trî, khuyÕn khÝch ®éng viªn vµ lµm cho c¸c hé n«ng d©n yªn t©m ®Çu t­ thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi vÒ c¬ cÊu c©y trång, nhÊt lµ chuyÓn ®æi c©y trång hµng ho¸ nh­ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch vay vèn tÝn dông vµ chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt c©y trång míi vµ chÝnh s¸ch ®èi víi vïng cao. Cô thÓ: - ChÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai: Thùc hiÖn triÖt ®Ó viÖc giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh ®Ó c¸c hé yªn t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. CÇn ­u tiªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn giao ®Êt thuËn lîi cho c¸c hé, tæ chøc nhËn ®Êt trèng ®åi nói träc ®Ó ph¸t triÓn trang tr¹i, thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång hµng ho¸ ë vïng ®Êt trèng ®åi nói träc theo tinh thÇn nghÞ quyÕt sè 03/2000/NQ - CP vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt trang tr¹i. - ChÝnh s¸ch vÒ vèn: Cao B»ng lµ 1 trong nh÷ng tØnh nghÌo, ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña tØnh ®­a vµo s¶n xuÊt cã h¹n. Do vËy, vèn ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn tèt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng, ph¶i thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch vÒ vèn. Ngoµi sù huy ®éng nguån vèn tù cã cña c¸c hé, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p hç trî vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt vµ vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c¸c c©y trång ®Æc s¶n. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c©y trång vô ®«ng, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¨ng vô trªn ®Êt ruéng 1 vô. - TiÕp tôc hoµn thµnh c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi ngµnh trång trät theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸ quy ®Þnh vÒ thuÕ suÊt, diÖn chÞu thuÕ thu hÑp sè l­îng thuÕ suÊt. - §èi víi vïng nói, vïng cao lµ ®Þa bµn lµm ¨n sinh sèng cña ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè, cã møc sèng vµ tr×nh ®é d©n trÝ thÊp kinh tÕ th× l¹c hËu, nªn miÔn toµn bé c¸c kho¶n ®ãng gãp bao gåm c¶ thuÕ. Thùc tÕ c¸c kho¶n ®ãng gãp Nhµ n­íc thu ®­îc hµng n¨m tõ c¸c x· nµy kh«ng ®¸ng kÓ so víi kho¶n Nhµ n­íc trî cÊp cho hä. ChÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ l©u dµi sÏ kÝch thÝch vµ t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c hé gia ®×nh khai th¸c nguån tµi nguyªn ®Êt n«ng nghiÖp tèt h¬n. §ã chÝnh lµ gi¶i ph¸p hç trî ®Þnh canh ®Þnh c­ ë vïng cao. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ I. KÕt luËn ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng lµ mét qu¸ tr×nh tr¶i qua nhiÒu nÊc thang cña sù ph¸t triÓn. Do ®ã, thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät theo h­íng cã hiÖu qu¶ ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m kh«ng ngõng ®æi míi vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp. Trong mÊy n¨m qua ®iÒu tra h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cña tØnh Cao B»ng cho phÐp rót ra mét sè kÕt luËn 1. TØnh Cao B»ng cã ®Þa h×nh, ®Êt ®ai, khÝ hËu ®a d¹ng ®­îc chia thµnh 3 tiÓu vïng sinh th¸i cã c¸c ®Æc tr­ng kh¸c nhau. Trong c¸c tiÓu vïng sinh th¸i cã nh÷ng nÐt chung vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt song trong mçi tiÓu vïng cã nh÷ng nÐt riªng vÒ ®Æc ®iÓm d©n c­, tËp qu¸n canh t¸c. Trong c¶ tØnh ngoµi hÖ thèng c©y trång chung, trong mçi tiÓu vïng cã nh÷ng hÖ thèng c©y trång ®Æc thï. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cña tØnh cÇn ph¶i t«n träng c¸c ®Æc thï cña tõng tiÓu vïng ®Ó ho¹ch ®Þnh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång phï hîp nh»m khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña tõng tiÓu vïng sinh th¸i. 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tr¹ng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång ë tØnh Cao B»ng cho thÊy tØnh Cao B»ng ®· tõng b­íc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c©y trång. HiÖn t¹i l­¬ng thùc vÉn lµ c©y trång chÝnh cña tØnh chiÕm 78,75% tæng diÖn tÝch ngµnh trång trät. Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tØnh Cao B»ng ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cña vïng ®­îc thÓ hiÖn theo h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng c©y trång, chuyÓn ®æi mïa vô gieo trång, chuyÓn ®æi c©y trång trªn ®Êt lóa mét vô, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trªn ®Êt dèc. Víi h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång nh­ trªn, hiÖn nay ngoµi nh÷ng c©y trång truyÒn thèng ®· ®­a ®­îc mét sè c©y trång míi vµo vïng vµ thiÕt lËp ®­îc mét sè hÖ thèng canh t¸c tiªn tiÕn thay cho hÖ thèng canh t¸c cò Ýt hiÖu qu¶. 3. Qua ®iÒu tra Cao B»ng thùc hiÖn chuyÓn ®æi qua lóa lai, lóa thuÇn vµo ®Ó th©m canh t¨ng n¨ng suÊt vµ ®­a thªm c©y trång vµo vô ®«ng chuyÓn tõ chÕ ®é canh t¸c 2 vôthµnh 3 vô/ n¨m. Trªn ®Êt ruéng 1 vô lóa mïa thùc hiÖn ®­a thªm c©y trång chÞu h¹n kh¸ vµo trång trong vô xu©n. ChuyÓn tõ chÕ ®é canh t¸c mét vô thµnh 2 vô/ n¨m vµ chuyÓn ®æi c©y trång kh¸c thay c©y lóa. Trªn ®Êt ®åi, thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng c©y ¨n qu¶ ®Ó t¨ng s¶n phÈm hµng ho¸. 4. §Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät cña tØnh theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ n©ng cao thu nhËp cho c¸c hé n«ng d©n. CÇn cã c¸c gi¶i ph¸p hç trî ®Ó xóc tiÕn nhanh h¬n n÷a qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng t¨ng tû träng gièng lai, gièng chÊt l­îng tèt, t¨ng vô ph¸t triÓn c¸c c©y trång cã gi¸ trÞ hµng ho¸ cao. C¸c gi¶i ph¸p hç trî chÝnh cÇn tËp trung gi¶i quyÕt lµ thùc thi ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ®Ó c¸c hé thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng c©y trång vµ lµm tèt c«ng t¸c khuyÕn n«ng ë c¬ së. II. KiÕn nghÞ. §Ó tØnh Cao B»ng cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh trång trät theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ò nghÞ Nhµ n­íc, c¸c cÊp chÝnh quyÒn cña tØnh, c¸c ngµnh gióp ®ì h­íng dÉn tØnh lµm tèt mét sè vÊn ®Ò: - TiÕn hµnh khÈn tr­¬ng viÖc giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c hé n«ng d©n, ®Ò cho c¸c hé n«ng d©n yªn t©m vµ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Nhµ n­íc cho c¸c hé n«ng d©n vay vèn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé n«ng d©n ph¸t triÓn. - Nhµ n­íc t¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n vµ cã chÝnh s¸ch phï hîp nh»m t¹o m«i tr­êng cho c¸c hé n«ng d©n ph¸t triÓn kinh tÕ. §ång thêi t¨ng c­êng viÖc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cho lùc l­îng lao ®éng chÝnh ë n«ng th«n. - Më réng quan hÖ thÞ tr­êng, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ ngµnh nghÒ míi, truyÒn thèng. - §èi víi tõng ngµnh, tõng vïng ph¶i cã quy ho¹ch vµ ®Ò ¸n ph¸t triÓn cô thÓ, phï hîp víi tõng giai ®o¹n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc100272.doc
Tài liệu liên quan