Đề án Một số giải pháp đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp

Lời mở đầu Trong một thế giới mà toàn cầu hoá đang là xu thế chủ đạo, chưa bao giờ người ta thấy cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các quốc gia nói chung và giưã các doanh nghiệp với nhau nói riêng lại gay gắt như ngày nay. Đặc biệt trong thời đại thông tin đang chi phối gần như toàn bộ nền thương mại thế giới buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phải khẳng định được chỗ đứng của mình trên thương trường không còn con đường nào khác là phải đổi mới các trang thiết bị ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với một nước đang phát triển như nước ta hiện nay thì công cuộc đổi mới càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết vì thiết bị phục vụ cho sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp của ta còn rất lạc hậu, năng suất lao động rất thấp, giá thành sản phẩm còn cao nên chưa đạt được những kết quả mong muốn, bên cạnh đó việc đầu tư đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất ở các doanh nghiệp công nghiệp nước ta nhiều bất cập. Chính những lý do trên làm chúng ta hiểu rằng đường lối của đảng và nhà nước ta trong vấn đề đổi mới công nghệ để tăng trưởng kinh tế ( nghị định 27 CP ) là hoàn toàn hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Là một sinh viên được sống và làm việc trong chế độ Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, đồng thời cũng là chủ nhân tương lai của đất nước thì việc nghiên cứu vấn đề ĐMCN sẽ giúp em có được hiểu biết sâu sắc hơn về nền kinh tế đất nước. Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Phán đã hướng dẫn tận tình để em hoàn thành đề án này. Mục lục Lời mở đầu 2 Chương 1: Những tác động của công nghệ mới đến nâng cao NLSX trong các DNCN 3 1.1. CN và đổi mới CN .3 1.1.1. CN trong các doanh nghiệp .3 1.1.2. Quan niệm về đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp 4 1.2. NLSX và nâng cao NLSX trong các doanh nghiệp .6 1.2.1. NLSX trong các doanh nghiệp 6 1.2.2. Nâng cao NLSX trong các doanh nghiệp 6 1.3. Vai trò của đổi mới công nghệ tới NLSX 7 Chương 2: Thực trạng ở Việt nam .8 2.1. Những kết quả đạt được về đổi mới công nghệ trong các DNCN những năm qua 8 2.1.1. Thực trạng đổi mới công nghệ và một số kết quả đạt được .8 2.1.2. Thực trạng và ảnh hưởng của ĐMCN tới nâng cao NLSX trong một số ngành .8 2.2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân chủ yếu trong hoạt động ĐMCN .11 2.2.1. Tồn tại về ĐMCN trong các doanh nghiệp Việt nam 14 2.2.2. Những tác động chưa tốt của ĐMCN tới NLSX .16 2.3. Những thách thức .17 2.3.1. Về vai trò .17 2.3.2. Biểu hiện 17 2.3.3. Người sử dụng công nghệ .18 2.3.4. Chất lượng của công tác đổi mới .18 Chương 3: Một số giải pháp ĐMCN nâng cao NLSX trong các doanh nghiệp 19

doc26 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Một số giải pháp đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi më ®Çu………………………………………………………………………2 Ch­¬ng 1: Nh÷ng t¸c ®éng cña c«ng nghÖ míi ®Õn n©ng cao NLSX trong c¸c DNCN…………………………………………………………………3 CN vµ ®æi míi CN………………………………………………………...3 CN trong c¸c doanh nghiÖp ……………………………………………….3 Quan niÖm vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp ………………4 NLSX vµ n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ……………………….6 NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ……………………………………………6 N©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp …………………………………6 Vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tíi NLSX…………………………………7 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ë ViÖt nam……………………………………………….8 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c DNCN nh÷ng n¨m qua…………………………………………………………..8 2.1.1. Thùc tr¹ng ®æi míi c«ng nghÖ vµ mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc……………….8 2.1.2. Thùc tr¹ng vµ ¶nh h­ëng cña §MCN tíi n©ng cao NLSX trong mét sè ngµnh……………………………………………………………...8 2.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ nguyªn nh©n chñ yÕu trong ho¹t ®éng §MCN….11 2.2.1. Tån t¹i vÒ §MCN trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam …………………..14 2.2.2. Nh÷ng t¸c ®éng ch­a tèt cña §MCN tíi NLSX………………………...16 2.3. Nh÷ng th¸ch thøc………………………………………………………….17 2.3.1. VÒ vai trß………………………………………………………………...17 2.3.2. BiÓu hiÖn…………………………………………………………………17 2.3.3. Ng­êi sö dông c«ng nghÖ ……………………………………………….18 2.3.4. ChÊt l­îng cña c«ng t¸c ®æi míi………………………………………...18 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p §MCN n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ..19 Lêi më ®Çu Trong mét thÕ giíi mµ toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chñ ®¹o, ch­a bao giê ng­êi ta thÊy c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia nãi chung vµ gi­· c¸c doanh nghiÖp víi nhau nãi riªng l¹i gay g¾t nh­ ngµy nay. §Æc biÖt trong thêi ®¹i th«ng tin ®ang chi phèi gÇn nh­ toµn bé nÒn th­¬ng m¹i thÕ giíi buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ ph¶i ®æi míi c¸c trang thiÕt bÞ øng dông tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta hiÖn nay th× c«ng cuéc ®æi míi cµng trë nªn bøc thiÕt h¬n bao giê hÕt v× thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cña ta cßn rÊt l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng rÊt thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cao nªn ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn, bªn c¹nh ®ã viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh nh÷ng lý do trªn lµm chóng ta hiÓu r»ng ®­êng lèi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta trong vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ ( nghÞ ®Þnh 27 CP ) lµ hoµn toµn hîp lý trong giai ®o¹n hiÖn nay. Lµ mét sinh viªn ®­îc sèng vµ lµm viÖc trong chÕ ®é X· héi chñ nghÜa t­¬i ®Ñp, ®ång thêi còng lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc th× viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò §MCN sÏ gióp em cã ®­îc hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò Ph¸n ®· h­íng dÉn tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Ch­¬ng 1 : Nh÷ng t¸c ®éng cña c«ng nghÖ míi tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ 1.1.1. C«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp Trong thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ng­êi ta quan t©m ®Õn c«ng nghÖ lµ c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i ph¸p kÜ thuËt trong c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt. Tõ khi xuÊt hiÖn c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i th× c«ng nghiÖp ®­îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n. Cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ lµ tæng hîp c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p dïng ®Ó chuyÓn hãa c¸c nguån lùc thµnh mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã. C«ng nghÖ gåm 4 thµnh phÇn c¬ b¶n. - C«ng cô, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt liÖu. Nã gäi lµ phÈn cøng cña c«ng nghÖ. - Th«ng tin, ph­¬ng ph¸p, quy tr×nh bÝ quyÕt. Tæ chøc ®iÒu hµnh, phèi hîp, qu¶n lý. - Con ng­êi. ( ba bé phËn sau gäi lµ phÇn mÒm c«ng nghÖ ). B©t kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo ®Òu ph¶i ®¶m b¶o 4 thµnh phÇn trªn. Mçi thµnh phÇn ®¶m nhiÖm nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. Trong ®ã thµnh phÇn trang thiÕt bÞ ®­îc coi lµ x­¬ng sèng, cèt lâi cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh­ng nã l¹i do con ng­êi l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. Thµnh phÇn con ng­êi ®­îc coi lµ nh©n tè ch×a kho¸ cña nh©n tè ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ng l¹i ph¶i ho¹t ®éng theo h­íng dÉn do thµnh phÇn th«ng tin cung cÊp. Thµnh phÇn th«ng tin lµ c¬ së h­íng dÉn ng­êi lao ®éng vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh. Thµnh phÇn tæ chøc cã nhiÖm vô liªn kªt c¸c thµnh phÇn trªn, ®éng viªn ng­êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Tuy khoa häc vµ c«ng nghÖ cã néi dung kh¸c nhau nh­ng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Mèi liªn hÖ nµy ®­îc ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña lÞch sö. Vµo thÕ kû 17 – 18, khoa häc kü thuËt tiÕn ho¸ theo nh÷ng con ®­êng riªng, cã nh÷ng mÆt kü thuËt ®i tr­íc khoa häc. VÝ dô, n¨m 1784 m¸y h¬i n­íc cña Giªm Oat ra ®êi tr­íc khi cã nguyªn lý “ nhiÖt ®éng häc “ cña C¸c n«. HoÆc kü thuËt nªn men r­îu ®· ®­îc sö dông tõ l©u tr­íc khi cã khoa häc vi trïng cña Paster. Vµo thÕ kû 19 khoa häc kü thuËt b¾t ®Çu cã sù tiÕp cËn, mçi khã kh¨n cña kü thuËt gîi ý cho sù nghiªn cøu khoa häc vµ ng­îc l¹i nh÷ng ph¸t minh khoa häc t¹o ®iÒu kiÖn cho nghiªn cøu øng dông. 1.1.2. Quan niÖm vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp §æi míi c«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh ph¸t minh ph¸t triÓn vµ dùa vµo thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm míi, qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ míi. Ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ bao gåm hai néi dung c¬ b¶n. 1.1.2.1. §æi míi s¶n phÈm §æi míi s¶n phÈm lµ viÖc t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn toµn míi, hoÆc c¶i tiÕn c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty m×nh. ViÖc t¹o ra mét s¶n phÈm míi rÊt khã kh¨n.Tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò. §ã lµ, cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ yªu cÇu cña thÞ tr­êng còng nh­ th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña c¸c c«ng ty kh¸c, ph¶i cã nguån chi phÝ lín ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng nµy; cã ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt cã kh¶ n¨ng triÓn khai ho¹t ®éng. Sau khi chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ho¹t ®éng nµy th­êng tr¶i qua 4 giai ®o¹n : Tr­íc hÕt, nghiªn cøu x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm míi vµ luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt. TiÕp theo tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. Sau ®ã tæ chøc s¶n xuÊt thö vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi cïng th¨m dß thÞ tr­êng vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t. S P1 Pp P0 D0 Q0 Q1 Qp D1 KÕt qu¶ c¶i tiÕn s¶n phÈm 1.1.2.2. §æi míi quy tr×nh s¶n xuÊt S0 S0 TiÕn bé c«ng nghÖ ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®­îc tËp trung chñ yÕu vµo viÖc c¶i tiÕn hiÖu quy tr×nh c«ng nghÖ. ViÖc c¶i tiÕn nµy cho phÐp n©ng cao n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua viÖc kÕt qu¶ c¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt chuyÓn dÞch sang ph¶i cña ®­êng cung ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. S1 Q0 Q1 P0 P1 Qp Pp D D KÕt qu¶ c¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp 1.2.1. N¨ng lùc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp N¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng hay tr×nh ®é doanh nghiÖp ®ã trong viÖc phèi , kÕt hîp c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lùc l­îng lao ®éng c«ng cô lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng tõ nguån lùc cã s½n cña doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn ph¶i chó ý n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp kh«ng ®ång nhÊt víi quy m« cña doanh nghiÖp ®ã mµ n¨ng lùc s¶n xuÊt chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng nh÷ng chØ tiªu hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ n¨ng suÊt lao ®éng , suÊt hao phÝ vèn , thêi h¹n hoµn vèn ®Çu t­ … Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã quy m« lín ch­a ch¾c ®· cã n¨ng lùc s¶n xuÊt, nã chØ cã n¨ng lùc s¶n xuÊt khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña nã cao. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo …ë ®©y chóng ta chØ xem xÐt tíi yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ víi t­ c¸ch lµ yÕu tè trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1.2.2. N©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ bëi nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau nh­ n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng... Cã nhiÒu nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt nh­ tr×nh ®é ng­êi lao ®éng, tr×nh dé qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt . N©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp sÏ gióp n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ tõ ®ã gióp doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi vµo trong s¶n xuÊt , tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp . Vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tíi n¨ng lùc s¶n xuÊt Nh­ ®· giíi thiÖu ë trªn, m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè tham gia trùc tiÕp cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh v× thÕ viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ hay ®æi míi c«ng nghÖ lµ hÕt søc quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch ®æi míi c«ng nghÖ. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ sÏ cho phÐp n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông hîp lý tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu …Nhê vËy sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh , më réng thÞ tr­êng, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nhanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ , ®æi míi c«ng nghÖ thùc sù lµ h­íng ®i ®óng ®¾n cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp giµu tiÒm n¨ng. Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng ë ViÖt Nam Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nh÷ng n¨m qua 2.1.1. Thùc tr¹ng vÒ ®æi míi c«ng nghÖ vµ mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc B­íc vµo ®æi míi c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®­îc tæ chøc s¾p xÕp l¹i vµ gi¶m ®¸ng kÓ. VÒ c«ng nghÖ hÕt søc l¹c hËu kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Qu¸ tr×nh ®æi míi víi sù cè g¾ng, lç lùc tËp trung ®Çu t­ øng dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt mµ trùc tiÕp lµ viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ phï hîp, ®· t¹o ®­îc b­íc tiÕn míi n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc c¶i tiÕn, lµ c¬ së ®Ó më réng thÞ tr­êng hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. NÕu nh×n nhËn vÒ xu thÕ ®æi míi c«ng nghÖ d­íi gãc ®é h­íng ®i cña c¸c doanh nghiÖp th× hai xu thÕ chñ yÕu ®ang ®­îc chó träng hiÖn nay ë ViÖt nam lµ øng dông c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ vµo s¶n xuÊt vµ t¨ng c­êng kü thuËt an toµn. Tù ®éng ho¸ ®· thùc sù x©m nhËp vµo n­íc ta theo hai h­íng râ rÖt. Mét lµ c¸c doanh nghiÖp ë c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ – x· héi cã nhu cÇu n©ng cÊp tr×nh ®é hiÖn cã , c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ theo h­íng hiÖn ®¹i h¬n. Hai lµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c liªn doanh ®· cã vµ ®ang x©y dùng míi c¸c nhµ m¸y thiÕt bÞ víi c¸c trang thiÕt bÞ nhËp khÈu tiªn tiÕn vµ cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao. Tù ®éng ho¸ ®· ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ to lín trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Do tÇm quan träng cña c«ng nghÖ tù ®éng ho¸. Ngµy 28/3/1997 ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ quyÕt 27 CP vÒ øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NghÞ quyÕt 27 CP cña ChÝnh phñ ®· ®Ò ra môc tiªu ng¾n h¹n vµ môc tiªu dµi h¹n ®Õn n¨m 2000. + VÒ môc tiªu ng¾n h¹n : C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i lùa chän tiÕp thu gi¸m ®Þnh, lµm chñ vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi khi chuyÓn giao c«ng nghÖ vµo ViÖt Nam. + VÒ môc tiªu dµi h¹n, nghÞ quyÕt kh¼ng ®Þnh ®Õn n¨m 2010 tr×nh ®é tù ®éng ho¸ ë ViÖt Nam ph¶i tiÕp cËn ®­îc víi c¸c n­ãc trong khu vùc vµ thÕ giíi, tiÕn tíi lµm chñ vµ ph¸t huy c¬ b¶n trong lÜnh vùc nµy. TiÕp ®ã lµ quyÕt ®Þnh 54 / Q§ - TTG ngµy 3/3/1998 cña Thñ t­íng chÝnh phñ, viÖc triÓn khai øng dông tù ®éng ho¸ ®· thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng vµ b­íc ®Çu mang l¹i hiÖu qu¶. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2000 –2001 Nhµ n­íc cho phÐp triÓn khai 11 dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp víi tæng møc ®Çu t­ lµ 220,893 tØ ®ång, trong ®ã ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî cho øng dông c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ qua ch­¬ng tr×nh kü thuËt, kinh tÕ vÒ tù ®éng ho¸ lµ 18,602 tØ ®ång ( t­¬ng øng kho¶ng 8% ). HiÖn nay c¸c dù ¸n ®ang c¬ b¶n hoµn thµnh giai ®o¹n I . §Ó ®¶m b¶o cho viÖc øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ ë ViÖt Nam ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nh­ trong nghÞ quyÕt 27 / CP ®· ®Ò ra cÇn dùa trªn nh÷ng c¬ së sau : Thø nhÊt, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. §Õn n¨m 2002 n­íc ta ph¶i c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng nghÖ víi tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Thø hai, hiÖn tr¹ng vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ vµ møc ®é øng dông trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Thø ba, xu thÕ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ trªn thÕ giíi vµ khu vùc víi c¸c dù b¸o vµ tÇm nh×n ph¸t triÓn toµn diÖn. Thø t­, ban hµnh nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch æn ®Þnh , tËp trung nguån kinh phÝ ®Çu t­ cho lÜnh vùc c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ vµ mét sè lÜnh vùc c«ng nghÖ träng ®iÓm. Thùc hiÖn ®­êng lèi chiÕn l­îc cña §¶ng vµ nhµ n­íc, bé c«ng nghiÖp ®· chó träng tíi vÊn ®Ò ®¶m b¶o an toµn, coi ®©y còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng trong viÖc ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng ph©n, c«ng c«ng nghÖ cã mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÒm nÆng nhäc, ®éc h¹i, phøc t¹p, nguy hiÓm nh­ khai th¸c má, x©y dùng, thÐp, ho¸ chÊt …. ®· ®­îc bé c«ng nghiÖp tËp trung chó ý ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ theo h­íng t¨ng c­êng kü thuËt an toµn, ng¨n c¶n kh¶ n¨ng x¶y ra tai n¹n cho ng­êi lao ®éng. Trong lÜnh vùc : S T T Tªn ®¬n vÞ Mua s¾m trang bÞ b¶o hé lao ®éng , chi phÝ y tÕ b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng . Mua s¾m trang bÞ dông cô , kü thuËt an toµn phôc vô s¶n xuÊt vµ c¶i t¹o m«i tr­êng . Kinh phÝ ®Çu t­ cho c«ng t¸c phßng chèng ch¸y , næ . Tæng sè 2000 5 n¨m 2000 5 n¨m 2000 5 n¨m 2000 5 n¨m 1 Tæng cty ®iÖn lùc 40000 200000 50000 250000 5000 2500 95000 475000 2 Tcty XDCN 6000 30000 2000 6000 32000 3 Tcty than 201709 109140 310849 4 Tcty ho¸ giÊy 7933,18 857675 1759,17 10550 5 Tcty ho¸ chÊt 27435 6 Tcty thÐp 4216,3 21080 67700 350 1750 16107 90530 7 Tct m¸y &TBCN 920 5066 10000 70 360 2740 15426 8 Tct CNL vµ má 440,3 2128,25 2327 10,54 1,142 761 5597 9 Tct m¸y §L & m¸y VN 880 7300 10000 3600 120000 6980 29300 10 Tct CP thiªnl­¬ng 805 å 99729 Côc kiÓm tra gi¸m s¸t kü thuËt an toµn c«ng nghiÖp. NÕu ta nh×n nhËn viÖc ®æi míi c«ng nghÖ d­íi gãc ®é quy m« ®æi míi th× qu¸ tr×nh nµy ®­îc diÔn ra víi quy m« réng lín trªn tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 2.1.2. Thùc tr¹ng vµ ¶nh h­ëng cña ®æi míi c«ng nghÖ tíi n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong mét sè ngµnh Ngµnh c¬ khÝ ®­îc coi lµ l¹c hËu tr­íc ®©y, nhê qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· t¨ng lªn cã thÓ ®¸p øng ®­îc 60% nhu cÇu m¸y n«ng nghiÖp trong n­íc, 25% m¸y lo¹i nhÑ phôc vô n«ng nghiÖp, 30% m¸y x©y dùng vµ khai th¸c má, 60% thiÕt bÞ ®iÖn, 20% ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Mét ®¬n cö lµ c«ng ty c¬ khÝ Hµ néi mÆc dï lµ doanh nghiÖp tõng cã thêi vang bãng vµ ®­îc mÖnh danh lµ con chim ®Çu ®µn cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam, ngay tõ n¨m 97 ®· m¹nh d¹n nhanh chãng b¾t tay vµo triÓn khai dù ¸n thö nghiÖm c«ng nghiÖp ho¸ c¸c m¸y gät hiÖn cã cña c«ng ty, dù ¸n mang m· sè KHCN – 05 – DA1 do tiÕn sÜ TrÇn ViÖt Hïng – gi¸m ®èc c«ng ty lµm chñ nhiÖm. Víi ®Ò tµi nµy, b»ng kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc hiÖn cã cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia n­í ngoµi vµ trong n­íc, c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh c«ng vµ ®­a vµo øng dông c¸c kÜ thuËt ®iÒu khiÓn sè lËp tr×nh b»ng m¸y CNC, kÜ thuËt ®iÒu khiÓn logic, kh¶ n¨ng lËp tr×nh PLC kÜ thuËt ®o l­êng vµ vi tÝnh ho¸, kÜ thuËt ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ®iÖn sè ho¸. Dù ¸n nµy ®· h­îc héi ®ång nghiÖm thu cÊp nhµ n­íc ®¸nh gi¸ xuÊt s¾c ®¹t ®­îc gi¶i Ba gi¶i th­ëng s¸ng t¹o khoa häc c«ng nghÖ ViÖt Nam – Vi FOTEC 2000 vµ còng chÝnh nhê dù ¸n nµy mµ ®Õn nay, c«ng ty ®· hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc 30 thiÕt bÞ ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau, trong ®ã cã 6 lß nhiÖt luyÖn ®­îc l¾p ®Æt hÖ thèng PLC. ViÖc ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh nhiÖt ®· n©ng cao chÊt l­îng nhiÖt luyÖn c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, gi¶m hµng sai háng do nhiÖt luyÖn tõ 4% xuèng cßn 1% . ViÖc thay thÕ c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn v« cÊp b¸n dÉn ®· lµm gi¶m møc tæn thÊt ®iÖn n¨ng tõ 20% - 25% xuèng d­íi 6%. §Æc biÖt cã 2 thiÕt bÞ : m¸y doa 2B460 víi kÝch th­íc bµn quay 1200mm ®­îc CNC cã kh¶ n¨ng gia c«ng c¸c bÒ mÆt khu«n mÉu lín c¸c c¸nh tua bin thuû lùc … vµ m¸y tiÖn SUT66 CNC cã kh¶ n¨ng gia c«ng c¸c trôc pro. Trong ngµnh s¶n xuÊt giµy dÐp, phÇn lín tiÕn bé c«ng nghÖ dùa vµo viÖc sö dông thµnh qu¶ khoa häc cña bèn ngµnh chñ yÕu sau : - Thø nhÊt, lµ sù tiÕn bé vÒ chÕ t¹o m¸y. M¸y thay thÕ bµn tay, søc lùc cña con ng­êi ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c tinh x¶o, s¶n xuÊt ra ®­îc nhanh nh÷ng ®«i giµy s¸t víi mÉu thiÕt kÕ thêi trang lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®ét biÕn. C¸c nhµ chÕ t¹o m¸y s¶n xuÊt giµy ®· vµ sÏ cßn chÕ t¹o ra c¸c m¸y thùc hiÖn ®­îc nh÷ng c«ng ®o¹n khã kh¨n tØ mØ, khÐo lÐo, t­ëng chõng chØ cã bµn tay con ng­êi míi lµm ®­îc. HiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai viÖc s¶n xuÊt giµy ®­îc c¬ giíi ho¸ ngµy cµng cao vµ ngµy cµng chuyªn s©u, ®­îc m¸y tÝnh ho¸. Tuy nhiªn cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh ®· ®­a n¨ng suÊt lªn rÊt cao chØ chñ yÕu ë hai c«ng ®o¹n c¾t , chÆt vËt liÖu vµ vß s¸p giÇy. C«ng ®o¹n vß s¸p giÇy b»ng r«bèt ®· lµm cho n¨ng suÊt ®¹t ®Õn gÇn 200 ®«i / ng­êi / ngµy, t¨ng gÊp 5 – 6 lÇn gß r¸p theo d©y truyÒn b»ng t¶i dµi, cæ ®iÓn, cÇn ®«ng nh©n c«ng. - Thø hai lµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong lÜnh vùc to¸n häc, vËt lÝ, ho¸ häc ….vµo c¸c c«ng nghÖ pha c¾t nguyªn vËt liÖu nh»m gi¶m ®­îc tõ 3 – 4 % vËt t­ tiªu hao, ®Æc biÖt lµ gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ thiÕt kÕ, chÕ t¹o khu«n mÉu chi tiÕt giµy, c¸c lo¹i giµy … §Æc biÖt lµ sö dông réng r·i ¸p lùc tia n­íc, tia la de, lËp tr×nh mÉu trong pha c¾t vËt liÖu, ¸p dông c¸c thµnh tùu míi trong c«ng nghÖ ¨n mßn ho¸ häc, chÕ t¹o c¬ khÝ, c¸c cÊu tróc cña CAD / CAM … - Thø ba, ¸p dông c¸c thµnh tùu s¶n xuÊt vËt liÖu míi. ChÝnh nhê c¸c thµnh tùu nµy mµ giÇy dÐp, ®å dïng b»ng da ®· trë nªn phong phó hÊp dÉn g©y Ên t­îng thÝch thó cho ng­êi dïng. C¸c vËt liÖu míi vÒ mò giÇy vµ ®Õ giÇy cßn l­u ý ®Õn c¶ hiÖu qu¶ cao trong sö dông, an toµn vµ tiÖn lîi trong mäi ho¹t ®éng, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho ng­êi dïng, gãp phÇn cho c¸c vËn ®éng thÓ thao , cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch “ cao h¬n, nhanh h¬n, m¹nh h¬n, xa h¬n “. - Thø t­ , c«ng ty ®ang h­íng tíi hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ giÇy víi CAD3D v× nã gÇn gòi nhÊt víi c¸c ph­¬ng ph¸p cña nhµ t¹o mÉu truyÒn thèng vµ cã c¸c lîi thÕ nh­ : chØ sö dông mét yÕu tè h×nh häc chung vµ duy nhÊt cho c¸c thµnh phÇn chñ yÕu cña giµy, ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®ång d¹ng cña c¸c bé phËn kh¸c nhau trªn nh÷ng ®«i giµy kÝch cì hoÆc ®èi xøng trªn cïng mét ®«i giµy, mét chiÕc giµy, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao khi ®óc khu«n, dùa trªn mÉu to¸n häc cña vËt thiÕt kÕ ®­îc thÓ hiÖn trªn ch­¬ng tr×nh CAD3D mµ nhµ thiÕt kÕ cã thÓ tù m×nh vÏ thµnh khu«n mÉu, ph­¬ng ph¸p 3D cho phÐp gi¶m ®­îc nhiÒu thêi gian, c«ng søc lËp c«ng nghÖ triÓn khai s¶n xuÊt mÉu giÇy thËt. Ngµnh dÖt may ®Çu t­ thªm 121.222 cäc sî t¨ng s¶n l­îng sîi lªn 10000 – 12000 tÊn / n¨m. N¨ng lùc dÖt ®­îc ®Çu t­ 1087 m¸y khæ réng , hiÖn ®¹i cña NhËt vµ c¸c n­íc Ch©u ©u, s¶n l­îng cã thÓ ®¹t thªm 50 triÖu m/ n¨m. Thµnh c«ng nhÊt trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng ngµnh, nh÷ng doanh nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao nh­ : ®iÖn tö tin häc, viÔn th«ng, dÇu khÝ, c«ng nghÖ vËt liÖu míi, c«ng nghÖ sinh häc…..Trong ®ã ®¸ng kÓ nhÊt lµ ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng nhê ®i th¼ng vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nÖ doanh sè t¨ng lªn 0,4 tØ ®ång n¨m 2000. Tãm l¹i, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta lµ ®¸ng khÝch lÖ. Theo phã thñ t­íng Ph¹m Gia Khiªm th× : “ nh×n chung c«ng nghÖ ®­îc chuyÓn vµo trong n­íc thêigian qua cã tr×nh ®é cao h¬n c«ng nghÖ ta hiÖn cã hoÆc trong n­íc ch­a cã “. ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ kh«ng nh÷ng lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng h¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ c«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc mµ cßn gãp phÇn t¹o ra ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c¸n bé qu¶n lý vµ ®éi ngò c«ng nh©n phï hîp víi yÕu cÇu cña c«ng nghÖ míi. Th«ng qua viÖc ký kÕt mua hîp ®ång c«ng nghÖ, c¸ doanh nghiÖp ViÖt Nam lµm quen víi thÞ tr­êng c«ng nghÖ quèc tÕ. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n chñ yÕu trong ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ 2.2.1. Tån t¹i vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt nam Mét lµ, tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ cßn chËm so víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, cña ngµnh vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Theo ®¸nh gi¸ chung hÖ sè ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn thÊp míi chØ ®¹t d­íi 10% . C¬ cÊu tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn ®¬n gi¶n chËm ®æi míi trong nhiÒu ngµnh. VÝ dô nh­ ngµnh c¬ khÝ, hiÖn t¹i chØ ®¹t 6 –7 % hÖ sè ®æi míi do ®ã s¶n xuÊt míi chØ ®¸p øng 10% nhu cÇu cña ®Êt n­íc. Ngµnh dÖt may cã nhiÒu cè g¾ng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, nh­ng tØ lÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trung b×nh míi chØ ®¹t 43,5 %. Ngµnh mÝa ®­êng ph¸t triÓn m¹nh nh­ng thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ Trung quèc lµ lo¹i trung b×nh tiªn tiÕn, chØ cã mét sè Ýt thiÕt bÞ ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ë Hµ néi vµ TP. Hå ChÝ Minh cã yªu cÇu tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ cao h¬n c¸c khu vùc kh¸c còng chØ ®¹t 6 –7% so víi yªu cÇu 13 – 15 %. §¸nh gi¸ chung, tr×nh ®é c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta cßn ë møc thÊp, ®æi míi chËm trong nhiÒu ngµnh . §Õn nay c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i míi chØ ®¹t 20,4 – 22,6 %. C«ng nghÖ trung b×nh trªn 50 % nh­ ngµnh nhùa vµ cao su 54%, chÕ biÕn thùc phÈm 65,5%. Hai lµ, tr×nh ®é qu¶n lý vµ n¨ng lùc chuyªn m«n thÊp thiÕu tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cña mét sè Ýt c¸n bé qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, g©y nªn t×nh tr¹ng nhiÒu thiÕt bÞ cò, l¹c hËu ®­îc nhËp vµo n­íc ta víi gi¸ thµnh cao, kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, g©y tæn thÊt lín vÒ kinh tÕ, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng vµ x· héi. Do kh¶ n¨ng h¹n chÕ nªn c¸c hîp ®ång chuyÓn giao th­êng do mét bªn so¹n th¶o vµ tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng. Khi cã nh÷ng trôc trÆc th­êng bªn giao kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thua thiÖt, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta høng chÞu. §· cã kh«ng Ýt tr­êng hîp c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕt bÞ cò, hµng t©n trang ®­îc nhËp vµo n­íc ta ( mét cuéc kh¶o s¸t 700 thiÕt bÞ , 3 d©y truyÒn t¹i 42 nhµ m¸y cho thÊy : 76% sè m¸y míi nhËp thuéc nh÷ng n¨m 1950 – 1960 . 70% sè m¸y ®· hÕt khÊu hao , 50 % lµ do t©n trang l¹i ). VÒ gi¸ c¶, nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ®­îc ph¸t hiÖn bÞ n©ng cao gi¸, gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ, cã nh÷ng dù ¸n bÞ phÝa n­íc ngoµi n©ng nªn gÊp 2 – 2.5 lÇn. ( kh¶o s¸t 30 dù ¸n FDI phÝa ViÖt Nam bÞ thua thiÖt 50 triÖu USD do phÝa n­íc ngoµi n©ng gi¸ thiÕt bÞ nªn tõ 15 – 20 % ). NhiÒu hîp ®ång kh«ng ®­îc tr×nh duyÖt theo ®óng quy tr×nh nh»m trèn tr¸nh thuÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Theo b¸o c¸o cña bé khoa häc – c«ng nghÖ – m«i tr­êng chØ cã kho¶ng 1/10 dù ¸n ®­îc tr×nh duyÖt hîp ®ång ®óng quy ®Þnh. HËu qu¶ cña nh÷ng yÕu kÐm trªn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ kÐm , nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, vèn tån ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn khã kh¨n. Mét sè doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc th× møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng vµ ®éc h¹i cao ( t×nh tr¹ng « nhiÔm t¹i 14 doanh nghiÖp liªn doanh cã nhËp d©y truyÒn c«ng nghÖ : ngµng vËt liÖu x©y dùng nång ®é bôi « nhiÔm v­ît qua tiªu chuÈn cho phÐp 1,21 lÇn, ngµnh ho¸ chÊt nång ®é h¬i khÝ ®éc cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp 4,8 – 28,5 lÇn, ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn lao ®éng kÐm ). Ba lµ, ®æi míi c«ng nghÖ cßn mang tÝnh tù ph¸t ch­a cã m«i tr­êng ph¸p lÝ vµ quy ho¹ch tæng thÓ vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn khoa häc – c«ng nghÖ. Sù phèi kÕt hîp gi÷a doanh nghiÖp ngµnh vµ c¬ quan nghiªn cøu khoa häc – c«ng nghÖ ch­a ®­îc chÆt chÏ. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ rÊt lín, nh­ng khi triÓn khai l¹i rÊt lóng tóng khi gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh­ : lùa chän lÜnh vùc ®Çu t­, lo¹i tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ kü thuËt, ®èi t¸c, gi¸ c¶ vµ hîp ®ång. Mét phÇn v× quy ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung vÒ c«ng nghÖ cña nhµ n­íc cña ngµnh ch­a ®­îc triÓn khai g¾n kÕt víi kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Mét mÆt ch­a cã sù h­íng dÉn gióp ®ì t­ vÊn tõ phÝa c¸c c¬ quan cÊp trªn ®èi víi doanh nghiÖp. C¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ ch­a ®­îc ®Çy ®ñ, râ rµng vµ th­êng xuyªn do ®ã ®Ó lät nhiÒu tr­êng hîp kh«ng ®¹t yªu cÇu thÈm ®Þnh, khã quy kÕt tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai. Mét ®iÓm ®¸ng l­u ý hiÖn nay lµ c¸c c¬ quan nghiªn c­ó triÓn khai vµ c¸c doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc ®éc lËp víi nhau, vµ kÕ ho¹ch nghiªn cøu l¹i chñ yÕu do cÊp trªn giao hoÆc do ®Ò xuÊt tõ c¸c b¶n nghiªn cøu , nªn quan hÖ gi÷a c¬ së s¶n xuÊt vµ c¬ quan nghiªn cøu cßn rÊt nhiÒu trë ng¹i, . Thùc tÕ cã nhiÒu ®Ò tµi nghiªn c­ó ®­îc nhµ n­íc cÊp kinh phÝ, thu hót lùc l­îng ®«ng ®¶o c¸c nhµ khoa häc tham gia vµ ®­îc ®¸nh gi¸ tèt nh­ng c«ng t¸c x· héi ho¸ kÌm ( do c¬ chÕ hoÆc néi dung nghiªn cøu kh«ng xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña doanh nghiÖp ). Nªn kh«ng ®­îc ¸p dông vµo s¶n xuÊt g©y l·ng phÝ lín. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp rÊt cÇn sù gióp ®ì tõ c¸c c¬ quan nghiªn cøu vÒ t­ vÊn kÕ ho¹ch, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ triÓn khai th× kh«ng cã kinh phÝ hoÆc c¬ chÕ ph¸p lý vÒ viÖc sö dông vèn ®Çu t­ cho nghiªn cøu triÓn khai kh«ng râ rµng còng kh«ng ®­îc thùc hiÖn. Tãm l¹i, nh÷ng tån t¹i trªn lµ lùc c¶n lµm gi¶m tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ so víi yªu cÇu cña thùc tÕ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kÞp víi yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2.2.2. Nh÷ng t¸c ®éng ch­a tèt cña ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp Thêi gian qua c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®· tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ nh­ng cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp. Thø nhÊt, mét sè doanh nghiÖp nhËp ph¶i c¸c c«ng nghÖ qu¸ l¹c hËu so víi thÕ giíi thËm chÝ lµ so víi ngay c¶ trong n­íc. DÉn ®Õn n­íc ta cã nguy c¬ trë thµnh b·i th¶i c«ng nghÖ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®ång thêi kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp mµ cßn h¹n chÕ nã. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn nh­ sù thiÕu hiÓu biªt, thiÕu th«ng tin thËm chÝ cã hiÖn t­îng tiªu cùc cña ng­êi giao dÞch trong chuyÓn giao, ®æi míi c«ng nghÖ … Thø hai, mét sè c¸c doanh nghiÖp l¹i nhËp c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh­ng l¹i kh«ng thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam v× tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vËn hµnh c¸c c«ng nghÖ ®ã. 2.3. Nh÷ng th¸ch thøc Do nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch hiÖn nay nªn c«ng t¸c ®æi míi c«ng nghÖ ë n­íc ta ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín. VÒ vai trß C«ng t¸c chuyÓn giao khoa häc – c«ng nghÖ ®ãng mét vai trß quan träng vµ lµ nhu cÇu lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , ®æi míi vïng n«ng th«n miÒn nói : ngµy nay ng­êi n«ng d©n cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, do vËy ph­¬ng thøc vµ h×nh thøc chuyÓn giao còng ph¶i rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. BiÓu hiÖn Sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c chuyÓn giao khoa häc – c«ng nghÖ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng tËp b¸o c¸o mang tÝnh toµn diÖn mµ ph¶i lµ nh÷ng dÞch vô, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh øng dông nghiªn cøu mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng trùc tiÕp. Ng­êi sö dông c«ng nghÖ . C¬ së cña viÖc chuyÓn giao thµnh c«ng chÝnh lµ sö dông réng r·i kÕt qu¶ nghiªn cøu . Nh­ vËy , ng­êi sö dông lµ kÕt qu¶ rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc chuyÓn giao thµnh c«ng hay kh«ng. Kh«ng nªn ®Ó ng­êi sö dông thô ®éng mµ tèt nhÊt lµ t¹o cho hä ®iÒu kiÖn tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu. ChÝnh nh÷ng ®Ò xuÊt ®¸nh gi¸ c¶u hä xÏ gãp phÇn lµm cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu thµnh c«ng. ChÊt l­îng cña c«ng t¸c ®æi míi c«ng nghÖ Trong thÕ giíi ngµy nay khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc sö dông nhiÒu trong qu¸ tr×nh t¹o ra m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã tÝnh chÊt tiªn tiÕn th× yªu cÇu ®Æt ra cho c«ng t¸c ®æi míi c«ng nghÖ lµ ph¶i sö dông ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng tÝnh n¨ng siªu viÖt cña m¸y mãc tõ ®ã míi cã thÓ thùc sù n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. Ch­¬ng 3 : mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ ë ViÖt Nam 3.1. Ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi c«ng nghÖ, ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh, gãp phÇn ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy vÒ phÝa nhµ n­íc cÇn ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn khoa häc – c«ng nghÖ nãi chung vµ quy ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ dùa trªn nh÷ng dù b¸o khoa häc vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2005, 2010, 2020. VÒ phÝa c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i b¸m s¸t vµo chiÕn l­îc quy ho¹ch tæng thÓ cña nhµ n­íc, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ lé tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña m×nh. Trong ®ã ngoµ nh÷ng chØ tiªu ®Þnh tÝnh, døt kho¸t ph¶i nªu ®­îc nh÷ng chØ tiªu ®Þnh h­íng vÒ c¸c giai ®o¹n ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ( nh­ kÕ ho¹ch 1 n¨m, 2 n¨m, 5 n¨m ngµnh vµ doanh nghiÖp ph¶i lµm g× ? ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch môc tiªu g× ? vµ c¸c b­íc ®æi míi c«ng nghÖ t¨ng tõng phÇn hay toµn bé ). PhÇn quan träng h¬n lµ kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra. PhÇn nµy yªu cÇu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ, dùa trªn c¸c th«ng sè dù b¸o khoa häc vÒ kinh tÕ – kü thuËt. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn chØ tiªu võa phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp v­µ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ho¹ch cña ngµnh lµ mét c«ng viÖc khã, ®ßi hái ph¶i ®­îc chuÈn bÞ kü l­ìng, bµn b¹c d©n chñ c«ng khai, ®Æc biÖ lµ cÇn cã sù tham kh¶o cña c¸c nhµ khoa häc chuyªn ngµnh, c¸c chuyªn gia t­ vÊn c«ng nghÖ. Lµm ®­îc nh­ vËy th× tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch míi cao, míi ®éng viªn ®­îc søc m¹nh tËp thÓ phÊn ®Êu hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch. 3.2. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ ë n­íc ta hiÖn nay, chñ yÕu th«ng qua c¸c h×nh thøc kinh tÕ ®èi ngo¹i nh­ c¸c dù ¸n ®Çu t­ , liªn doanh liªn kÕt, nhËp ngo¹i trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ kü thuËt theo tæ chøc hay c¸ nh©n. Nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng vai trß kiÓm so¸t chÆt chÏ ®èi víi c¸c h×nh thøc nµy , nh»m chÊm døt t×nh tr¹ng nhËp thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu kÐm hiÖu qu¶ trong thêi gian qua. CÇn l­u ý r»ng, kiÓm so¸t chÆt chÏ kh«ng cã nghÜa lµ g©y trë ng¹i cho doanh nghiÖp mµ vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®inh c¸c dù ¸n, trong ®ã thÈm ®Þnh vÒ mÆt c«ng nghÖ ph¶i ®­îc coi lµ yªu cÇu rÊt quan träng kh«ng thÓ bá qua. ThÈm ®Þnh kiÓm tra ph¶i lµm râ møc ®é tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ, tÝnh thÝch hîp vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña nã. Muèn vËy nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng vai trß cña c¬ quan kiÓm ®Þn , mµ tr­íc hÕt ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao , cã ®¹o ®øc tèt , cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy . §ång thêi cÇn t¹o ra cho c¬ quan kiÓm ®Þnh cã ®ñ c¸c quyÒn h¹n vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu thËp xö lý th«ng tin, ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, c¬ chÕ ph¶i ®­îc ®¬n gi¶n phï hîp, tr¸nh t×nh tr¹ng cöa quyÒn, phiÒn hµ vµ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh kh¸ch quan. C«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh ®Æc biÖt ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ nghiªm tóc, vÒ mÆt kü thuËt ph¶i tr¶ lêi ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ ®æi míi; c¸c c¨n cø vÒ thÞ tr­êng, t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ tµi chÝnh kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c yÕu tè cung cÊp ®Çu vµo, ®Þa ®iÓm, c«ng nghÖ – kü thuËt, tæ chøc lao ®éng. TÝnh nghiªm tóc trong kiÓm tra, thÈm ®Þnh lµ c¬ së cho ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ theo ®óng quü ®¹o vµ ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mong muèn. 3.3. N©ng cao chÊt l­îng c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. Gi¶i ph¸p nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau : Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ®Æt trong mèi quan hÖ víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh , cña khu vùc ®Ó ®¸nh gi¸. Tõ ®ã chØ ra ®­îc kh¶ n¨ng thùc sù vÒ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp m×nh ( m¹nh, trung b×nh hay yÕu ) ®Ó cã ph¶n øng kÞp thêi thÝch nghi víi sù biÕn ®éng tr­íc c¸c c¬ héi vµ nguy c¬. - Thùc hiÖn tæng hîp c¸c viÖc ph©n tÝch néi bé doanh nghiÖp víi t×nh h×nh m«i tr­êng kinh tÕ – x· héi. Cã thÓ ®­a ra thang tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh ®¸nh gi¸, trªn c¬ së ®ã t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng ®Õn tr×nh ®é ®æi míi c«ng nghÖ. - X¸c ®Þnh râ rµng môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ , t×m gi¶i ph¸p phï hîp. Môc tiªu tèi thiÓu ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : + T¨ng s¶n l­îng vµ chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm + Ph¸t huy ®­îc s¶n phÈm truyÒn thèng nh»m t¨ng thÞ phÇn thÞ tr­êng hiÖn t¹i, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. + TiÕt kiÖm vËt t­, nguyªn liÖu h¹n chÕ thÊp nhÊt ¶nh h­ëng m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi. - Ph¶i tÝnh toµn s¸t c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, kinh tÕ ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ thùc hiÖn kh¸ch quan, c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n ph¶i xuÊt ph¸t tõ hÖ thèng tiªu chuÈn, ®Þnh møc ®óng ®¾n, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n khoa häc. 3.4. Ph¶i t¹o sù phèi hîp liªn kÕt th­êng xuyªn d­íi nhiÒu h×nh thøc, gi÷a c¬ quan nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ cÇn t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc hîp t¸c ®Çu t­ liªn doanh liªn kÕt. Trong ®ã, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ c¬ së khëi x­íng c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu ®Æt hµng, ®ång thêi lµ n¬i thö nghiÖm c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ : chuyªn gia, t­ vÊn, môc tiªu lµ t×m gi¶i ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ mét c¸ch cô thÓ vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Ho¹t ®éng nµy chØ cã kÕt qu¶ khi nhµ n­íc ban hµnh quy chÕ phï hîp, võa ®éng viªn khuyÕn khÝch, võa h­íng dÉn ho¹t ®éng liªn kÕt nghiªn cøu víi øng dông khoa häc – c«ng nghÖ theo ®óng quü ®¹o. §ång thêi ®ßi hái sù tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c cña c¶ hai phÝa. 3.5. §æi míi c«ng nghÖ ph¶i g¾n liÒn víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc còng nh­ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ chiÕn l­îc c«ng nghÖ quèc gia ®ãng vai trß quan träng trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ còng nh­ ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña tõng doanh nghiÖp nh»m mét mÆt cã ®­îc nh÷ng ­u ®·i vµ hç trî nhÊt ®Þnh ( vÒ vèn , th«ng tin …) cña chÝnh phñ, mÆt kh¸c ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®­îc h­íng ®i ®óng, tiÕt kiÖm nguån lùc tr¸nh ®­îc rñi ro kh«ng ®¸ng cã. 3.6. §æi míi c«ng nghÖ ph¶i nh»m môc tiªu tõng b­íc b¾t kÞp tr×nh ®é c«ng nghÖ so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi tiÕn tíi chñ ®éng s¸ng t¹o c«ng nghÖ theo m« h×nh nghiªn cøu ( R ) – TriÓn khai ( D ). ¥ ViÖt Nam hiÖn nay, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu tõ 2 ®Õn 4 thÕ hÖ, møc tiªu hao nhiªn liÖu cao gÊp 1,5 ®Õn 2 lÇn, n¨ng suÊt lao ®éng c«ng nghiÖp chØ ®¹t 30 % so víi thÕ giíi. Mét lµ n«ng nghiÖp chØ nu«i ®­îc 3 ng­êi trong khi ®ã ë Mü lµ 30 ng­êi. C¸c lo¹i vËt liÖu míi chØ chiÕm 5% tæng sè c¸c lo¹i vËt liÖu, hÖ sè c¬ giíi ho¸ trong c«ng nghiÖp chØ b»ng 50% møc thÕ giíi. Ngµnh c«ng nghiÖp m¸y l¹c hËu 50 – 100 n¨m so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn cao. V× vËy ë nh÷ng n¨m ®Çu con ®­êng duy nhÊt ®óng lµ tiÕp cËn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ. Bªn c¹nh ®ã tÝch cùc chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn kü thuËt vËt chÊt con ng­êi … ®Ó tiÕn tíi thùc hiÖn nghiªn cøu s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi cho chÝnh chóng ta. 3.7. §æi míi c«ng nghÖ ph¶i g¾n liÒn víi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi mét c¸ch bÒn v÷ng. Mét môc tiªu hÕt søc quan träng cña ®æi míi c«ng nghÖ lµ thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng th­êng xuyªn ë møc cao. Tuy nhiªn, ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th«i ch­a ®ñ, ®æi míi c«ng nghÖ cßn ph¶i nh»m gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng tù nhiªn còng nh­ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é trÝ tuÖ cña ng­êi lao ®éng, lµm cho hä thÝch nghi vµ lµm chñ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o h¬n trong hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn. N­íc ta lµ n­íc ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho CNXH chóng ta kh«ng thÓ xem nhÑ c«ng t¸c ®æi míi c«ng nghÖ, vµ nã thùc sù lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc nhê ®æi míi c«ng nghÖ, chóng ta còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tiªu cùc h¹n chÕ. Trong thêi gian tíi theo nhËn ®Þnh cña nhiÒu ng­êi th× ViÖt Nam xÏ lµ ®iÓm ®Õn cña nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, ViÖt Nam cã thÓ xÏ trë thµnh “ con rång Ch©u ¸ ” vµ c«ng t¸c ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ngµy cµng ®­îc coi träng theo tõng b­íc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ – x· héi ®Êt n­íc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o TrÇn §×nh Phu – Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ CGCN ë Ch©u ¸. Siyamashita – ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ qu¶n lÝ cña NhËt B¶n sang c¸c n­íc Asean. Hái ®¸p vÒ CGCN n­íc ngoµi n­íc ngoµi ®µm ph¸n vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Hå SÜ Hïng – khÝa c¹nh th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc ph¸t triÓn vµ CGCN ë ViÖt Nam. Ph¹m Ngäc L·ng - §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý CGCN míi ( øng dông ë c«ng ty CGCN cao µ tin häc viÔn th«ng ) . Thanh B×nh – CÇn ®Èy m¹nh CGKH vµ CN cho n«ng nghiÖp n«ng th«n. NguyÔn Thanh ThÞnh – Quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ë ViÖt Nam. Ph¹m Xu©n Nam – Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn CN ë ViÖt Nam triÓn väng c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . NguyÔn V¨n D©n – Mét sè vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn Khoa häc – c«ng nghÖ . Goroono – ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cho c«ng cuéc ®æi míi , mét sè kinh nghiÖm cña NhËt B¶n. NguyÔn V¨n Linh - §æi míi ®Ó tiÕn lªn. Hoµng Xu©n Long – Kinh nghiÖm cña Trung Quèc vµ vÊn ®Ò th­¬ng m¹i ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. Hoµng Xu©n Long – Nh÷ng lîi Ých vµ c¸c lùc l­îng trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng khoa häc ë ViÖt Nam. TS . Hoµng Xu©n Long - §Æc ®iÓm cña th­¬ng m¹i ho¸ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay. C«ng nghÖ vµ qu¶n lý c«ng nghÖ ( bé m«n qu¶n lý c«ng nghÖ tr­êng §HKTQD ) . T¹p chÝ c«ng nghiÖp - §æi míi c«ng nghÖ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 3, 5, 7, 10, 15, 19, 23 n¨m 2001 , sè 1, 2 n¨m 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA310.doc
Tài liệu liên quan