Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội

Lời nói đầu CNH - HĐH đất nước là xu hướng tất yếu của nước ta trong quá trình phát triển từ nền kinh tế hoạt động theo cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường. Hòa nhập với xu hướng chung đó Hà Nội cũng đang từng bước cải thiện mình trong công cuộc đổi mới. Nhân dân Hà Nội đang nỗ lực lao động và dạt được những thành tựu trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ tăng GDP trung bình hàng năm giai đoạn 2001-2000 là 11,6%, hai năm 2001-2002 là 10,2% đời sống dân cư được cải thiện, thu nhập đầu người tăng 3,2 lần so với năm 190. Để đạt được những thành công đó là do trong những năm qua ban lãnh đạo thành phố Hà Nội đã xác định đúng vai trò của công nghiệp đặc biệt là của các khu công nghiệp và khẳng định khu công nghiệp là một công cụ dặc biệt là của các khu công nghiệp và khẳng định khu công nghiệp là một công cụ để thực hiện CNH - HĐH đất nước. Trong quá trình này từ năm 1995, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập BQL khu công nghiệp và chế xuất nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của các khu công nghiệp và chế xuất tại thủ đô. Qua hơn 7 năm đi vào hoạt động đến nay, Hà Nội đã hình thành 5 khu công nghiệp tập trung mới. Theo báo cáo mới nhất của các khu công nghiệp này có nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư công nghiệp, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo mới nhất của BQL khu công nghiệp và chế xuất Hà nội, các khu công nghiệp đã thu hút được 56 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 596.560.877 USD và 105,937 tỷ đồng, diện tích thuê đất 1.164.275m2 đạt tỷ lệ lấp đầy 53% tổng số quỹ đất đã xây dựng hạ tầng, kỹ thuật. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các khu công nghiệp vẫn mắc phải một số khó khăn yếu kém. Đó là về thu hút vốn đầu tư, về lao động, về môi trường, về nhà ở của công nhân viên. Do đó dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp chưa cao. Chính vì vậy em đã quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội”. Mục lục Lời nói đầu I. Cơ sở lý luận 1. Khu công nghiệp 2. Phân loại các khu công nghiệp 3. Vai trò của các khu công nghiệp. 4. Đặc điểm của các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội II. Thực trạng hoạt động của khu công nghiệp Hà Nội 1. Tình hình hoạt động a. Tình hình đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2003. b. Về tình hình đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp. c. Về đối tác của các dự án đầu tư vào KCN d. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2. Những tồn tại. II.3. Một số nguyên nhân gây cản trở hoạt động của khu công nghiệp Hà Nội II.4. Đánh giá tác động của các khu công nghiệp Hà Nội đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng III. Giải pháp 1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội 1.1. Các giải pháp từ phía thành phố Hà Nội 1.2. Các giải pháp từ phía các khu công nghiệp Hà Nội Kết luận Danh sách tài liệu tham khảo

doc30 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu CNH - H§H ®Êt n­íc lµ xu h­íng tÊt yÕu cña n­íc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Hßa nhËp víi xu h­íng chung ®ã Hµ Néi còng ®ang tõng b­íc c¶i thiÖn m×nh trong c«ng cuéc ®æi míi. Nh©n d©n Hµ Néi ®ang nç lùc lao ®éng vµ d¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng GDP trung b×nh hµng n¨m giai ®o¹n 2001-2000 lµ 11,6%, hai n¨m 2001-2002 lµ 10,2% ®êi sèng d©n c­ ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®Çu ng­êi t¨ng 3,2 lÇn so víi n¨m 190. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã lµ do trong nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o thµnh phè Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh ®óng vai trß cña c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô dÆc biÖt lµ cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô ®Ó thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh nµy tõ n¨m 1995, Hµ Néi ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt t¹i thñ ®«. Qua h¬n 7 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, Hµ Néi ®· h×nh thµnh 5 khu c«ng nghiÖp tËp trung míi. Theo b¸o c¸o míi nhÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cã nhiÖm vô thu hót vèn ®Çu t­ c«ng nghiÖp, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, h×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Theo b¸o c¸o míi nhÊt cña BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt Hµ néi, c¸c khu c«ng nghiÖp ®· thu hót ®­îc 56 dù ¸n ®Çu t­ víi tæng vèn ®¨ng ký 596.560.877 USD vµ 105,937 tû ®ång, diÖn tÝch thuª ®Êt 1.164.275m2 ®¹t tû lÖ lÊp ®Çy 53% tæng sè quü ®Êt ®· x©y dùng h¹ tÇng, kü thuËt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c khu c«ng nghiÖp vÉn m¾c ph¶i mét sè khã kh¨n yÕu kÐm. §ã lµ vÒ thu hót vèn ®Çu t­, vÒ lao ®éng, vÒ m«i tr­êng, vÒ nhµ ë cña c«ng nh©n viªn. Do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp ch­a cao. ChÝnh v× vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung Hµ Néi”. §Ò tµi gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn chung Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng cña c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung trªn ®Þa bµn Hµ Néi Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« ThÞ Hoµi Lam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2004 Sinh viªn Vò ThÞ Ph­¬ng Th¶o I. C¬ së lý luËn 1. Khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp lµ khu tËp trung c¸c doanh nghiÖp. Khu c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh kh«ng cã d©n c­ sinh sèng, do ChÝnh phñ hoÆc Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trong khu c«ng nghiÖp cã thÓ cã doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao. Doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp, gåm doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp dÞch vô. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp. Doanh nghiÖp dÞch vô khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp, dÞch vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh (trõ tr­êng hîp cã quy ®Þnh riªng cho tõng lo¹i ban qu¶n lý) lµ c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trong ph¹m vi ®Þa lý hµnh chÝnh cña mét tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng hoÆc ban qu¶n lý trªn ®Þa bµn liªn tØnh hoÆc Ban qu¶n lý mét khu c«ng nghiÖp (tr­êng hîp c¸ biÖt) hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghÖ cao do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp cã nghÜa vô: - Tu©n thñ ph¸p luËt, ®iÒu lÖ qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, quyÕt ®Þnh chÊp thuËn ®Çu t­ hoÆc giÊy phÐp ®Çu t­, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. - §¨ng ký víi Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh: sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ tiªu thô tõ thÞ tr­êng trong n­íc (®èi víi doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp), sè l­îng phÕ phÈm, phÕ liÖu cßn gi¸ trÞ th­¬ng m¹i tõ doanh nghiÖp chÕ xuÊt b¸n vµo thÞ tr­êng trong n­íc vµ hµng hãa tõ thÞ tr­êng trong n­íc ®­îc mua chuyÓn vµo doanh nghiÖp chÕ xuÊt (®èi víi doanh nghiÖp chÕ xuÊt). §èi víi doanh nghiÖp khu c«ng nghÖ cao, ngoµi viÖc ®¨ng ký c¸c néi dung nªu trªn, tïy theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp cßn ph¶i ®¨ng ký viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ cao. NghÞ quyÕt TW (khãa VIII) cña §¶ng cã ghi: “Ph¸t triÓn tõng b­íc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, nghiªn cøu x©y dùng thÝ ®iÓm mét vµi ®Æc khu kinh tÕ, khu mËu dÞch tù do ë nh÷ng ®Þa bµn ven biÓn cã ®iÒu kiÖn”. §ã lµ nh÷ng ®Þnh h­íng rÊt quan träng cho viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn vµ më réng c¸c khu c«ng nghiÖp ë n­íc ta trong t×nh h×nh hiÖn nay. Khu c«ng nghiÖp lµ c«ng cô cña chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp nh»m thóc ®Èy c«ng nghiÖp hãa h­íng vÒ xuÊt khÈu, ®ång thêi còng lµ ®Þa bµn ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc CNH, H§H trªn ph¹m vi l·nh thæ nhÊt ®Þnh. Khu c«ng nghiÖp ®èi víi n­íc ta cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ, nh­ng qua mÊy n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, nã trë thµnh nh©n tè rÊt quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu CNH, H§H. 2. Ph©n lo¹i c¸c khu c«ng nghiÖp Cã thÓ c¨n cø vµo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau  C¨n cø vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, ng­êi ta chia ra khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt. Khu c«ng nghiÖp bao gåm c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp ®Ó tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Khu chÕ xuÊt lµ mét d¹ng cña khu c«ng nghiÖp chuyªn lµm hµng xuÊt khÈu. ‚ Theo møc ®é míi - cò, khu c«ng nghiÖp chia lµm 3 lo¹i: - C¸c khu c«ng nghiÖp cò x©y dùng trong thêi kú bao cÊp (tõ tr­íc khi cã chñ tr­¬ng x©y dùng khu chÕ xuÊt n¨m 1990) nh­ khu c«ng nghiÖp Th­îng §×nh - Hµ Néi, khu c«ng nghiÖp ViÖt Tr×, khu c«ng nghiÖp Gang thÐp Th¸i Nguyªn v.v... - C¸c khu c«ng nghiÖp c¶i t¹o, h×nh thµnh trªn c¬ së cã mét sè xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. - C¸c khu c«ng nghiÖp xuÊt hiÖn trªn ®Þa bµn míi (hiÖn cã kho¶ng 20). ƒ Theo tÝnh chÊt ®ång bé cña viÖc x©y dùng, cÇn t¸ch riªng 2 nhãm khu c«ng nghiÖp ®· hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr­êng nh­ hÖ thèng th«ng tin, giao th«ng néi khu, c¸c c«ng tr×nh cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc m­a, n­íc th¶i, c¸c nhµ m¸y xö lý n­íc th¶i, chÊt th¶i r¾n, bôi khãi v.v... „ Theo t×nh tr¹ng cho thuª, cã thÓ chia sè khu c«ng nghiÖp thµnh ba nhãm cã diÖn tÝch cho thuª ®­îc lÊp kÝn d­íi 50%, trªn 50% vµ 100%. (C¸c tiªu thøc 3 vµ 4 chØ lµ t¹m thêi: khi x©y dùng hoµn chØnh, ®ång bé tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµ cho thuª hÕt diÖn tÝch th× 2 tiªu thøc ®ã kh«ng cÇn sö dông n÷a). … Theo quy m«, h×nh thµnh 3 lo¹i khu c«ng nghiÖp: lín, võa vµ nhá. C¸c chØ tiªu ph©n bæ quan träng nhÊt cã thÓ chän lµ diÖn tÝch tæng sè doanh nghiÖp, tæng sè vèn ®Çu t­, tæng sè lao ®éng vµ tæng gi¸ trÞ gia t¨ng. C¸c khu c«ng nghiÖp lín ®­îc thµnh lËp ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ. C¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè. Trong giai ®o¹n ®Çu hiÖn nay ta chó träng x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá ®Ó sím khai th¸c cã hiÖu qu¶. † Theo tr×nh ®é kü thuËt: cã thÓ ph©n biÖt - C¸c khu c«ng nghiÖp b×nh th­êng, sö dông kü thuËt hiÖn ®¹i ch­a nhiÒu. - C¸c khu c«ng nghiÖp cao, kü thuËt hiÖn ®¹i thuéc ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nh­ c«ng nghÖ ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc v.v... lµm ®Çu tµu cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi dµi h¹n. ‡ Theo chñ ®Çu t­, cã thÓ chia thµnh 3 nhãm: - C¸c khu c«ng nghiÖp chØ gåm c¸c doanh nghiÖp, dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc. - C¸c khu c«ng nghiÖp hçn hîp bao gåm c¸c doanh nghiÖp, dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. - C¸c khu c«ng nghiÖp chØ gåm c¸c doanh nghiÖp, c¸c dù ¸n 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ˆ Theo tÝnh chÊt cña thùc thÓ kinh tÕ x· héi, cÇn ph©n biªt 2 lo¹i: - C¸c khu c«ng nghiÖp thuÇn tóy chØ x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ biÕn s¶n phÈm, kh«ng cã khu vùc d©n c­. - C¸c khu c«ng nghiÖp nµy dÇn dÇn sÏ trë thµnh thÞ trÊn, thÞ x· hay thµnh phè vÖ tinh. §ã lµ sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña c¸c khu c«ng nghiÖp. ‰ Theo tÝnh chÊt ngµnh c«ng nghiÖp cã Cã thÓ liÖt kª theo c¸c ngµnh cÊp I, nh­ khu chÕ biÕn n«ng l©m h¶i s¶n, khu c«ng nghiÖp khai th¸c quÆng, dÇu khÝ, hãa dÇu, ®iÖn tö, tin häc, khu c«ng nghiÖp ®iÖn, n¨ng l­îng, khu c«ng nghiÖp phôc vô vËn t¶i, khu c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng v.v... Š Theo l·nh thæ ®Þa lý: ph©n chia c¸c khu c«ng nghiÖp theo ba miÒn B¾c, Trung, Nam, theo c¸c vïng kinh tÕ x· héi (hoÆc theo c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm); vµ theo c¸c tØnh thµnh ®Ó phôc vô cho viÖc khai th¸c thÕ m¹nh cña mçi vïng, lµm cho kinh tÕ x· héi cña c¸c vïng ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, gãp phÇn b¶o ®¶m nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng trong thÕ kû 21 sÏ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi, nh©n vËt míi, t¹o ra nh÷ng ®Æc tr­ng míi cho bé m¨t c¸c khu c«ng nghiÖp. 3. Vai trß cña c¸c khu c«ng nghiÖp. - Thu hót vèn ®Çu t­ c«ng nghiÖp. - Sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn. - H×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän. - Thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 4. §Æc ®iÓm cña c¸c khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi Hµ Néi cã 5 khu c«ng nghiÖp tËp trung ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt theo NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24/4/1997.  Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B - H×nh thøc vèn ®Çu t­: 100% vèn ViÖt Nam do C«ng ty Hanel qu¶n lý. - Gi¸ thuª ®Êt cã h¹ tÇng: tõ 50-60USD/m2/n¨m. - PhÝ qu¶n lý h¹ tÇng: tõ 0,55-0,8 USD/m2/n¨m. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: tõ 2-4 lÇn/50 n¨m. - Tæng diÖn tÝch: 97 ha. - §Êt khu c«ng nghiÖp: 79 ha - §· x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp: 48,57 ha. - §· cho thuª: 48,58 ha (100%) ‚ Khu c«ng nghiÖp Néi Bµi - H×nh thøc ®Çu t­: Liªn danh gi÷a C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp vµ TËp ®oµn Renong (Malaixia) - Gi¸ cho thuª ®Êt cã h¹ tÇng: tõ 45-55 USD/m2/n¨m. - PhÝ qu¶n lý h¹ tÇng: tõ 0,8-1 USD/m2/n¨m - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: 2 lÇn/42 n¨m - Tæng diÖn tÝch: 197 ha. - §Êt khu c«ng nghiÖp: 100 ha. - §Êt ®· x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp: 30,5 ha. - §· cho thuª: 10,3 ha (38%). ƒ Khu c«ng nghiÖp Th¨ng Long - H×nh thøc ®Çu t­: Liªn doanh gi÷a C«ng ty c¬ khÝ §«ng Anh vµ TËp ®oµn Sumitomo (NhËt) - Gi¸ thuª ®Êt cã h¹ tÇng: tõ 70-85 USD/m2/n¨m. - PhÝ qu¶n lý h¹ tÇng: tõ 1-1,2 USD/m2/n¨m. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: 1 lÇn /50 n¨m - Tæng diÖn tÝch: 121 ha - §Êt ®· x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp: 84,7 ha - §· cho thuª: 33 ha (38%). „ Khu c«ng nghiÖp §µi T­ - H×nh thøc ®Çu t­: 100% vèn n­íc ngoµi. - Gi¸ thuª ®Êt cã h¹ tÇng: tõ 60-65 USD/m2/n¨m - PhÝ qu¶n lý h¹ tÇng: tõ 0,5-0,8 USD/m2/n¨m. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: 1 lÇn / 50 n¨m. - Tæng diÖn tÝch: 40 ha. - §· x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp: 32 ha. - §· cho thuª: 5 ha (15%). … Khu c«ng nghiÖp Daewoo - Hanel (Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång A0. - H×nh thøc ®Çu t­: Liªn doanh gi÷a C«ng ty ®iÖn tö Hanel vµ tËp ®oµn Daewoo (Hµn Quèc). - Tæng diÖn tÝch: 407 ha. - §Êt ®· x©y dùng khu c«ng nghiÖp: 197 ha. - Ch­a triÓn khai gi¶i phãng mÆt b»ng do ®èi t¸c n­íc ngoµi gÆp khã kh¨n vÒ vèn. B¶ng 1: C¸c Khu c«ng nghiÖp tËp trung trªn ®Þa bµn Hµ Néi (tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2000) TT KCN N¨m thµnh lËp §Þa ph­¬ng H×nh thøc ®Çu t­ DiÖn tÝch (ha) LÜnh vùc, ngµnh nghÒ ®Çu t­ Dù ¸n Vèn ®Çu t­ (tr.USD) 1 KCN Sµi §ång B 1996 Gia L©m ViÖt Nam 97/79 SP ®iÖn tö vµ c¸c ngµnh kh«ng g©y « nhiÏm m«i tr­êng 23 289 2 KCN Néi Bµi 1995 Gia L©m Malaysia-ViÖt Nam 197/100 SP c¬ khÝ, m¸y mãc thuéc ®Þa bµn khuyÕn khÝch FDI 4 40,4 3 KCN Hµ Néi - §µi T­ 1995 Gia L©m §µi Loan 121/84,7 - - 6,21 4 KCN Daewoo-Hanel 1997 Gia L©m Hµn Quèc – ViÖt Nam 407/197 - - 6,21 5 KCN Th¨ng Long 1996 §«ng Anh NhËt B¶n – ViÖt Nam 121/84,7 SP ®iÖn, ®iÖn tö, viÔn th«ng vµ tiªu dïng 2 9,40 Nguån: Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña khu c«ng nghiÖp Hµ Néi 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng a. T×nh h×nh ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003. (VietNamNet) - §Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, thêi gian qua Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt Hµ Néi ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t­ cho n¨m 2003 vµ c¸c n¨m tiÕp theo (2003-2005). Khu c«ng nghiÖp tËp trung: 6 th¸ng ®Çu n¨m nay Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp - khu chÕ xu¸t ®· cÊp 02 giÊy phÐp ®Çu t­ míi cho 2 C«ng ty víi tæng vèn ®¨ng ký lµ 28.117.000 USD, ®ã lµ: + C«ng ty TNHH KYOEL Manufaturing ViÖt Nam vµo Khu c«ng nghiÖp Néi Bµi víi tæng vèn ®¨ng ký lµ 4.850.000 USD, diÖn tÝch thuª ®Êt 100.000m2. + C«ng ty TNHH Matsushita Home Appliances ViÖt Nam vµo khu c«ng nghiÖp Th¨ng Long víi tæng vèn ®Çu t­ ®¨ng ký lµ 23.267.000 USD, diÖn tÝch thuª ®Êt lµ 50.000m2. Còng cã 07 giÊy phÐp ®iÒu chØnh cña c¸c C«ng ty TNHH Volex ViÖt Nam, Toa ViÖt Nam, Ohara Plastics ViÖt Nam, d©y thÐp Kawa Mua, Bót ch× Mitsubishi (KCN Th¨ng Long), Armtrong ViÖt Nam, United Motor (KCN Néi Bµi) víi tæng vèn ®Çu t­ t¨ng thªm 4.527.000 USD. Nh­ vËy, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 tæng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c KCN tËp trung ®¹t 32.644.000 USD. Khu (côm) c«ng nghiÖp võa vµ nhá: TiÕn ®é x©y dùng h¹ tÇng vµ quü ®Êt cho thuª kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµo ®Çu t­. 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 cã 73 dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c khu (côm) c«ng nghiÖp võa vµ nhá víi sè vèn ®¨ng ký 668,05 tû VN§, diÖn tÝch thuª ®Êt 321.521m2. Sè dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµo c¸c KCN tËp trung ®Õn hÕt th¸ng 6/2003 lµ 59 dù ¸n (54 dù ¸n cã ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ 5 dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trong n­íc). Trong ®ã: - 31 dù ¸n ®· ®i vµo s¶n xuÊt th¸ng ®Çu n¨m 2003. - 16 dù ¸n ®ang triÓn khai. - 12 dù ¸n ch­a triÓn khai. C¸c khu (côm) c«ng nghiÖp ®· cã 22 doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng. Doanh thu tõ c¸c doanh nghiÖp trong KCN tËp trung 6 th¸ng ®Çu n¨m ­íc ®¹t 22,9 triÖu USD (t¨ng 97% so víi cïng kú n¨m 2002). - Nép thuÕ ­íc ®¹t 8,5 triÖu USD (t¨ng 49% so víi cïng kú n¨m 2002). Mét sè doanh nghiÖp vÉn duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kh¸ so víi cïng kú n¨m 2002 ®ã lµ: C«ng ty Cannon ViÖt Nam (gÊp 59 lÇn), C«ng ty Sumi Hanel (+28%), Daewoo Hanel (+7%), Orion Hµ Néi kim lo¹i (+5%)... Bªn c¹nh ®ã còng cã mét vµi doanh nghiÖp cã biÓu hiÖn ch÷ng l¹i do thu hÑp vÒ thÞ tr­êng tiªu thô vµ mÆt hµng s¶n xuÊt nh­: C«ng ty TNHH ®Ìn h×nh Orion Hanel (-22%), s¶n phÈm thÐp ViÖt Nam (-11%)... Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay, Ban qu¶n lý KCN - KCX Hµ Néi ®· phª duyÖt 177 giÊy phÐp nhËp khÈu víi trÞ gi¸ 417.914.150 USD. Trong ®ã: - Tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu: 166.461.312 USD (t¨ng 138% so víi cïng kú n¨m 2002). - Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu: 216.743.668 USD (t¨ng 127% so víi cïng kú n¨m 2002). Cïng víi viÖc më réng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m«, vèn ®Çu t­, c¸c KCN trªn ®Þa bµn thµnh phè ®· t¹o viÖc lµm míi cho 11.833 ng­êi (t¨ng 85,18% so víi cïng kú n¨m 2002). Trong ®ã, lao ®éng trong n­íc lµ 11.593 ng­êi (t¨ng 89% so víi cïng kú n¨m 2002); lao ®éng n­íc ngoµi cã 240 ng­êi t¨ng (25% so víi cïng kú n¨m 2002). §Õn nay Ban qu¶n lý ®· ra quyÕt ®Þnh thõa nhËn néi quy lao ®éng cho 16 doanh nghiÖp, ®ang h­íng dÉn vµ chuÈn bÞ ra quyÕt ®Þnh cho 6 C«ng ty vÒ néi quy lao ®éng; 5 doanh nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh thõa nhËn tháa ­íc lao ®éng tËp thÓ. Trong c¸c KCN ®· cã 15 c«ng ®oµn c¬ së víi tæng sè 7.142 ®oµn viªn. Tõ nay ®Õn cuèi n¨m bªn c¹nh viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµo c¸c KCN cña Hµ N«i, ban qu¶n lý c¸c KCN - KCX thµnh phè sÏ tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c vÊn ®Ò tån t¹i cña c¸c KCN tËp trung, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng h¬n. §ång thêi cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn c¸c khu (côm) c«ng nghiÖp võa vµ nhá, b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Ban qu¶n lý c¸c KCN - KCX Hµ Néi còng ®ang nghiªn cøu, ¸p dông ®Ò tµi ISO 9000-2000 vµo ho¹t ®éng Ban qu¶n lý; Hoµn chØnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh vÒ qu¶n lý theo c¬ chÕ “mét cöa, t¹i chç”, c«ng khai vµ ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÒ tiÕp nhËn vµ gi¶i quýet c¸c yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­, ®¶m b¶o nhanh chãng, ®óng quy ®Þnh. Thªm 9 dù ¸n c«ng nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng t¹i Hµ Néi Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi ®· ®­a 9 dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, b­íc ®Çu ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ. Cã 6 dù ¸n víi tæng møc ®Çu t­ lµ 18 doanh nghiÖp chuyÓn tiÕp tõ tr­íc n¨m 2003 sang. Trong tæng sè 13 dù ¸n vµ h¹ng môc ®Çu t­ víi tæng sè vèn ®Çu t­ 215,49 tû ®ång, ®­îc c¸c doanh nghiÖp lËp trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay, ®· cã 3 dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng (Vietnam Economy). b. VÒ t×nh h×nh ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho doanh nghiÖp. HiÖn nay, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña c¶ 5 khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Òu do C«ng ty ph¸t triÓn c¬ së h¹ tµng KCN thùc hiÖn. ViÖc huy ®éng vèn cña c¸c C«ng ty nµy tïy thuéc vµo tõng KCN. Cã thÓ lµ liªn doanh víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ c¸c KCN Néi Bµi, Daewoo - Hanel, Th¨ng Long, còng cã thÓ lµ 100% vèn cña n­íc ngoµi nh­ KCN Hµ Néi - §µi T­. Cho ®Õn nay chØ cã C«ng ty ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng KCN Sµi §ång B ho¹t ®éng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ víi h×nh thøc huy ®éng nguån vèn hoµn toµn trong n­íc. Do h¹n chÕ vÒ nguån vèn nªn ph­¬ng ch©m cña C«ng ty lµ thùc hiÖn x©y dùng theo h×nh thøc “cuèn chiÕu”, võa x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, võa cho thùc tÕ lÊy vèn t¸i ®Çu t­ tiÕp. Víi ph­¬ng ch©m nµ, C«ng ty ®· thu ®­îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Trong khi ®ã 4 KCN cßn l¹i ®Òu cã sù tham gia gãp vèn cña phÝa n­íc ngoµi nh­ng kÕt qu¶ l¹i Ýt kh¶ quan h¬n víi nhiÒu lý do cã c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi tèi nh­ng vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a thèng nhÊt víi thµnh phè nh­ chÝnh s¸ch ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho khu ®Þnh c­ míi v.v... Cßn KCN Hµ Néi - §µi T­ 100% vèn cña §µi Loan l¹i cã tèc ®é triÓn khai chËm. KCN nµy ®­îc cÊp giÊy phÐp tõ n¨m 1995 nh­ng ph¶i ®Õn n¨m 1997 míi gi¶i phãng xong mÆt b»ng vµ hiÖn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ thñ tôc ®Çu t­ do ch­a hiÓu râ m«i tr­êng ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam. c. VÒ ®èi t¸c cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo KCN Mét ®iÒu ®Æc biªt ë ®©y lµ trong tæng sè 33 dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµo c¸c KCN ë Hµ Néi l¹i kh«ng cã mét dù ¸n nµo 100% vèn trong n­íc. Toµn bé c¸c dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp hÖin nay chØ lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c nhµ ®Çu t­ nµy chñ yÕu ®Õn tõ c¸c quèc gia ë Ch©u ¸ nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc, Malaixia... Trong khi ®ã, c¸c nhµ ®Çu t­ ë c¸c n­íc ph¸t triÓn cã nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vÉn ch­a cã mÆt t¹i c¸c KCN nµy. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî vµ ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. d. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Mét sè KCN ®i vµo ho¹t ®éng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt lµ KCN Sµi §ång B, trong ®ã cã 5 doanh nghiÖp liªn doanh víi Hanel ®¹t 240 triÖu USD, cßn 3 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ 100% cña n­íc ngoµi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong khu CN ®· ®ãng gãp thiÕt thùc lµm t¨ng tû träng CN trong GDP cña thµnh phè. C«ng nghiÖp Hµ néi chiÕm 10% GDP cña c¶ n­íc vµ 32% GDP cña Hµ N«i. Khu CN ®· thùc sù lµ n¬i tiÕp cËn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ph­¬ng ph¸p tæ chøc qu¶n lý tiªn tiÕn vµ c¬ së h¹ tÇng hoµn chØnh, lµ yÕu tè quan träng võa thóc ®Èy tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, võa n©ng cao søc c¹nh tranh cña CN Hµ Néi. Theo thèng kª míi nhÊt tõ ban qu¶n lý KCN & CX Hµ Néi ®Õn nay ®· xÐt duyÖt 30 giÊy phÐp nhËp khÈu, 40 giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu, ®­a tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ñca doanh nghiÖp ®¹t 155.021.590 USD, gi¸ trÞ nhËp khÈu 202.126.752 USD. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu nh­ ®Ìn h×nh mµu, s¸ng ®iÖn tö, ti vi mµu, tñ l¹nh, biÕn ¸p, d©y dÉn cho « t«, ba l«, tói s¸ch. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc, vËt t­ x©y dùng c¬ b¶n, nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt v.v... 2. Nh÷ng tån t¹i.  VÒ thu hót vèn ®Çu t­ C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc cßn nhiÒu bÊt cËp, thiÕu ®ång bé vµ linh ho¹t. ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ thuª ®Êt vµ c¸c ­u ®·i ®Çu t­ kh¸c trong khu c«ng nghiÖp ®ang lµ bµi toµn khã ®Ó vËn dông triÓn khai cô thÓ theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®­îc Quèc héi söa ®æi. H¬n n÷a, chóng ta thiÕu vèn trong viÖc x©y dùng h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp. Víi c¬ chÕ hiÖn hµnh, vèn trong n­íc cho x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp chñ yÕu tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Mçi dù ¸n khu c«ng nghiÖp l¹i ph¶i thµnh lËp mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp ®¶m nhËn qu¶n lý vèn ng©n s¸ch cÊp. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c muèn gãp vèn ®Çu t­ vµo h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp th× c¬ chÕ l¹i ch­a cho phÐp. HiÖn t­îng “kho¸n tr¾ng” hoÆc thiÕu gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi gi¶i quyÕt chi phÝ ®Òn bï vµ x©y dùng h¹ tÇng cña c¸c c«ng ty x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp ®· chi phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng h¹ tÇng lªn cao dÉn ®Õn møc gi¸ cho thuª ®Êt gåm c¶ chi phÝ h¹ tÇng cßn qu¸ cao 5USD/m. Trong khi c¸c khu c«ng nghiÖp ë c¸c n¬i kh¸c chØ b»ng 30% so víi ë Hµ Néi. Mét trong nh÷ng tån t¹i n÷a lµ Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp ë Hµ Néi vµ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi ch­a cã c¸c biÖn ph¸p giíi thiÖu, tiÕp thÞ, thu hót vèn ®Çu t­, ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp do ®ã ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, nh¸t lµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. VD nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc khi ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp ®Òu ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ nhau, nh­ng c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi l¹i ®­îc ­u tiªn h¬n thuÕ lîi tøc so víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. ‚ VÊn ®Ò m«i tr­êng C¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®­îc h×nh thµnh kh¸ sím vµ ®· ph¸t huy t¸c dông trong x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ tæ quèc. Nh­ng do nh÷ng giíi h¹n vÒ mÆt lÞch sö ®Õn nay c¸c khu c«ng nghiÖp ®ã kh«ng cßn phï hîp, ®ßi hái mét c¸ch lµm míi. Mét sè khu c«ng nghiÖp tËp trung: Th­îng §×nh, Mai §éng, VÜnh Tuy; nh÷ng khu c«ng nghiÖp nµy kh«ng ®­îc quy ho¹ch vµ x©y dùng ®ång bé, c«ng nghÖ l¹c hËu, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm vµ kh«ng cã gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. C¸c nhµ m¸y trong khu c«ng nghiÖp xen lÉn víi khu d©n c­, nhµ ë, nhµ trÎ, tr¹m x¸, c¬ së dÞch vô... nªn ®· n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i, ph¶i xö lý tèn kÐm vµ l©u dµi. HiÖn nay, Hµ Néi cã 5 khu c«ng nghiÖp tËp trung. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t gÇn ®©y, m«i tr­êng Hµ Néi thËt sù ®¸ng lo ng¹i, chÊt l­îng kh«ng khÝ t¹i 5 quËn néi thµnh vµ 3 huyÖn ven nét cã nång ®é CO2 vµ nång ®é bôi ë tÊt c¶ c¸c n¬i kh¶o s¸t ®Òu v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp 1-3 lÇn. Riªng ë c¸c khu c«ng nghiÖp Th­îng §×nh, V¨n §iÓn, Mai §éng b× « nhiÔm CO2 víi nång ®é gÊp 19 - 20 lÇn tiªu chuÈn cho phÐp vµo mïa hÌ vµ 8-16 lÇn vµo mïa ®«ng. Hµm l­îng bôi l¬ löng ë c¸c khu c«ng nghiÖp nµy ®Òu t¨ng tõ 2,58-3,28 lÇn. Cã thÓ nãi t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng ®· lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc kháe cña d©n c­. Theo sè liÖu kh¶o s¸t, sè ca m¾c bÖnh ë khu vùc Th­îng §×nh cao gÊp 3 lÇn so víi nh÷ng khu vùc kh¸c. Khu c«ng nghiÖp Th­îng §×nh cã 45 nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, mçi ngµy th¶i ra 30.000m3 chÊt th¶i láng kh«ng qua xö lý xuèng s«ng T« LÞch. Nh­ vËy, mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®Æt ra lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn CNH - H§H mµ vÉn b¶o vÖ ®­îc m«i tr­êng sèng, m«i tr­êng ®« thÞ trong lµnh cho c¶ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. Con ®­êng duy nhÊt lµ h×nh thµnh nh÷ng khu c«ng nghiÖp míi víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé. ƒ VÊn ®Ò nhµ ë §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc thiÕt trong c¸c khu c«ng nghiÖp cña n­íc ta hiÖn nay vµ c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi còng ®ang m¾c ph¶i nh÷ng h¹n chÕ nh­ vËy. §ã lµ viÖc x©y dùng c¸c khu d©n c­ c¹nh c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó tiÖn cho c«ng nh©n ®Õn lµm viÖc n¬i c¸c nhµ m¸y t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ trong c¸c khu d©n c­ ®ã cã rÊt nhiÒu nhµ trä ®­îc t­ nh©n x©y cho c«ng nh©n thuª. Nh­ng gi¸ thuª l¹i rÊt cao, v× thÕ g©y khã kh¨n cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp. Ngoµi ra hiÖn nay trong c¸c khu d©n c­ viÖc x©y dùng c¸c khu chî, tr­êng häc, nhµ th­¬ng, s©n thÓ thao, c¸c khu c©y xanh... ch­a ®­îc hoµn thµnh. D©n c­ t¹i c¸c khu vùc n«ng s¶n ch­a ®­îc h­ëng mét kh«ng khÝ trong lµnh. „ Lùc l­îng lao ®éng trong c¸c khu c«ng nghiÖp Cho ®Õn nay c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®· thu hót ®­îc 9.332 lao ®éng nh­ng hÇu hÕt lµ lao ®éng trÎ (®é tuæi d­íi 35 chiÕm trªn 90%) vµ ch­a qua ®µo t¹o. Tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: (tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2003) Tr×nh ®é Sè l­îng (ng­êi) Tû träng (%) - §H vµ trªn §H 401 4,3 - Kü thuËt viªn 410 4,4 - C«ng nh©n kü thuËt 2911 31,2 - Lao ®éng gi¶n ®¬n 5610 60,1 Nguån: Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè Nh×n chung, sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng lao ®éng t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp trong thêi gian qua cßn mang tÝnh tù ph¸t. Lùc l­îng c«ng nh©n hÇu nh­ ch­a chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Ó tham gia vµo mét m«i tr­êng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c¶ vÒ tr×nh ®é tay nghÒ t¸c phong c«ng nghiÖp vµ ngay c¶ viÖc thÝch nghi víi v¨n hãa ®a d¹ng cña c¸c nhµ ®Çu t­ ®Õn tõ nhiÒu quèc gia. §iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n nh­: Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ®i kÐm theo ®ã lµ nhu cÇu lao ®éng t¨ng ®ét biÕn. Trong khi ®ã lao ®éng n«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng xung quanh ®Þa bµn khu c«ng nghiÖp ®· dÇn vµo c¸c khu c«ng nghiÖp. Hµnh trang cña c¸c c«ng nh©n khi xin vµo lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp chñ yÕu lµ søc lao ®éng trÎ. Môc tiªu tr­íc m¾t cña hä lµ kiÕm sèng víi bÊt cø ngµnh nghÒ g×, hÇu nh­ b¶n th©n ch­a cã ®Þnh h­íng vÒ nghÒ nghiÖp râ rµng. - HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong c¸c khu c«ng nghiÖp ®Òu thuéc c¸c ngµnh nh­ dÖt, da, may, ®iÖn tö, l¾p r¸p cã nhu cÇu cÇn nhiÒu lao ®éng gi¶n ®¬n nh»m sö dông lîi thÕ gia c«ng thÊp t¹i ViÖt Nam. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp chØ cÇn nguån lao ®éng cã mét tr×nh ®é v¨n hãa nhÊt ®Þnh sau khi tuyÓn dông sÏ tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç ®Ó ®ñ tr×nh ®é kü thuËt lµm mét c«ng viÖc cô thÓ theo ®Æc thï t¹i tõng doanh nghiÖp. - ThÞ tr­êng lao ®éng t¹i Hµ Néi nh×n chung ch­a hoµn thµnh do ®ã c¶ vÒ phÝa doanh nghiÖp lªn nhiÒu c«ng nh©n ch­a ®­îc t­ vÊn ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän lao ®éng. C¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña c¸c khu c«ng nghiÖp ch­a ph¸t huy tèt vai trß xóc tiÕn viÖc lµm. C¸c tr­êng d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn ch­a th©m nhËp vµo c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó n¾m râ nhu cÇu ngµnh nghÒ cÇn ®¸p øng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o phï hîp. Ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi thêi gian qua ®· ®ãng gãp tÝch cùc trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn t×nh h×nh ®µo t¹o lùc l­îng lao ®éng cßn nhiÒu bÊt cËp, mÊt c©n ®èi gi÷a môc tiªu t¨ng tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña khu c«ng nghiÖp. ViÖc thiÕu hôt lùc l­îng c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt tay nhgÒ cao sÏ h¹n chÕ viÖc thu hót c¸c doanh nghiÖp vµo khu c«ng nghiÖp. Tr­íc m¾t c¬ cÊu ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu tËp trung vµo c¸c ngµnh nghÒ nhiÒu lao ®éng, kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt nh­ dÖt, da, may ®Ó sö dông lîi thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ. Tuy nhiªn, vÒ l©u dµi ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng CNH - H§H th× nhu cÇu lao ®éng cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kü thuËt cao sÏ gia t¨ng. NÕu ban qu¶n lý kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc quy ho¹ch ®µo t¹o l©u dµi lùc l­îng c«ng nghiÖp kü thuËt th× khi lîi thÕ so s¸nh vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ kh«ng cßn søc hÊp dÉn th× c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp sÏ kh«ng cßn n÷a. … VÊn ®Ò qu¶n lý Tõ phÝa thµnh phè Hµ Néi ch­a cã c¸c biÖn ph¸p hç trî trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô hç trî cho ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp. C¸c biÖn ph¸p ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu d©n c­, khu ®« thÞ vµ c¸c dÞch vô ®i kÌm nh­ hç trî trong viÖc gi¶m gi¸ cung øng ®iÖn n­íc, giao th«ng, viÔn th«ng ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ së h¹ tÇng x· héi nh­ c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, tr­êng häc, bÖnh viÖn. Thµnh phè cÇn ph¶i cho phÐp c¸c khu c«ng nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong viÖc tuyÓn dông vµ sa th¶i lao ®éng hoÆc ®Þnh h­íng cho c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æt hµng ®µo t¹o lao ®éng ë c¸c tr­êng d¹y nghÒ. Thµnh phè cÇn ph¶i t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ®Çu t­ vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­, chØ kÕt hîp gi÷a nguån vèn trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó x©y dùng h¹ tÇng cho c¸c khu c«ng nghiÖp. VÉn cßn cã quan niÖm sai lÇm lµ nhÊt thiÕt ph¶i cã nguån vèn cña n­íc ngoµi th× dù ¸n míi hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cao. Tõ phÝa Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp: c¸c c¸n bé qu¶n lý tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn kÐm, ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng. Ban qu¶n lý ch­a chñ ®éng vµ tÝch cùc vËn ®éng thu hót ®Çu t­, ®­a nh÷ng dù ¸n hÊp dÉn ®Çu t­, ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån ®Çu t­ hoÆc tiªu thô hµng hãa. Tãm l¹i, viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp cña Hµ Néi trong thêi gian qua ®· t¹o ra m¹ng l­íi vÖ tinh thóc ®Èy kinh tÕ cña Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn ph¸t triÓn. Tuy nhiªn viÖc ph¸t triÓn ®ã ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng hiÖn thùc, ch­a thÓ hiÖn hÕt tiÒm n¨ng cña c¸c khu c«ng nghiÖp. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp ch­a ®¸p øng ®­îc tæ chøc ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt, ch­a s¸t víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ch­a theo kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn. Tæ chøc qu¶n lý ch­a thèng nhÊt, chøc n¨ng hç trî cßn yÕu. C¬ chÕ qu¶n lý tuy ®· ®­îc c¶i thiÖn nh­ng vÉn cßn chång chÐo, thñ tôc phøc t¹p. C¸c gi¶i ph¸p ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng chËm trÔ, lµm cho thêi gian x©y dùng kÐo dµi. C¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng g©y thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ bá lì c¬ héi thu hót ®Çu t­. C«ng t¸c tiÕp thÞ vËn ®éng ®Çu t­ ch­a ®­îc chó träng nªn viÖc ph¸t huy t¸c dông cña khu c«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ. ViÖc cung cÊp lao ®éng cã tay nghÒ cßn thÊp xa so víi nhu cÇu. Bªn c¹nh t×nh tr¹ng thÓ chÕ thiÕu ®ång bé ®iÒu ®¸ng chó ý h¬n lµ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ch­a nghiªm, gi÷a ý t­ëng cña ph¸p luËt vµ viÖc thùc thi ph¸p luËt cßn kho¶ng c¸ch lín. VËy nguyªn nh©n s©u xa cña viÖc ph¸t triÓn chËm trÔ nµy lµ do ®©u? II.3. Mét sè nguyªn nh©n g©y c¶n trë ho¹t ®éng cña khu c«ng nghiÖp Hµ Néi * Nguyªn nh©n c¸c khu c«ng nghiÖp ch­a hÊp dÉn doanh nghiÖp trong n­íc Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t míi ®©y cña Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt Hµ Néi, cã tíi 68,7% doanh nghiÖp ®­îc hái ®Òu tr¶ lêi lµ ®ang gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh. Lý do c¸c doanh nghiÖp ch­a t×m ®Õn víi c¸c khu chÕ xuÊt ®Ó thuª l¹i ®Êt lµ do hÇu hÕt c¸c chñ doanh nghiÖp d©n doanh ®Òu cho r»ng viÖc thuª l¹i ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp cßn lµ ®iÒu xa xØ ®èi víi hä. Ngoµi ra kh«ng ph¶i c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, n¬i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp kh«ng muèn lo ®Õn chuyÖn ®¶m b¶o m«i tr­êng cho ng­êi d©n sèng xung quanh mµ do qu m« s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp cßn nhá, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cßn h¹n chÕ, nÒn ®µnh tËn dông mÆt b»ng s½n cã. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n n÷a lµ c¸c ­u ®·i vÒ gi¸ thuª ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp ch­a ®Õn ®­îc víi doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, gi¸ thuª ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp do chñ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng vµ doanh nghiÖp xin thuª l¹i ®Êt tù tháa thuËn trong hîp ®ång. §iÒu nµy cã nghÜa lµ, khi Nhµ n­íc gi¶m gi¸ cho thuª ®Êt trong khu c«ng nghiÖp th× ng­êi ®­îc h­ëng ®Çu tiªn lµ chñ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp. Cßn sau ®ã, viÖc gi¶m hay kh«ng gi¸ thuª l¹i ®Êt cho c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp lµ quyÒn cña c¸c chñ ®Çu t­. Mäi vÊn ®Ò kh¸c lµ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn qu¸ chËm ch¹p. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp hiÖn hµnh, doanh nghiÖp ®­îc phÐp dïng giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn ®Çu t­ hoÆc thÕ chÊp t¹i ng©n hµng ®Ó vay. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp vµo thuª l¹i ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp sau khi ®· bá ra nhiÒu vèn ®Ó ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho s¶n xuÊt kinh doanh, vÉn ®ang ph¶i dµi h¬i ®îi ®­îc cÊp sæ ®á ®Ó thÕ chÊp vay vèn tõ ng©n hµng. * ViÖc t¹o nguån lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp th­êng bÞ ®éng do ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng, trõ khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B h×nh thµnh h¼n mét trung t©m ®µo t¹o lao ®éng th× hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp kh¸c ®Òu ch­a cã kÕ ho¹ch ®Ço t¹o nguån nh©n lùc ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp. H¬n n÷a tõ phÝa thµnh phè Hµ Néi còng ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc do ®ã c¸c khu c«ng nghÖp tr×nh ®é c«ng nghiÖp cã tay nghÒ kü thuËt, v¨n hãa thÊp chñ yÕu míi chØ lµ tèt nghiÖp trung b×nh. * Sù thiÕu kinh nghiÖm trong qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nã * ChÝnh s¸ch ®èi xö ®èi víi doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp ch­a c«ng b»ng, ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp trong n­íc. VD nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc khi ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp ®Òu ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau, nh­ng c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi nªn ®­îc ­u tiªn h¬n vÒ thuÕ lîi tøc so víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. * Do gi¸ thuª ®Êt t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cßn cao h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nªn ch­a nhËn ®­îc sù h­ëng øng cña c¸c nhµ ®Çu t­, ®Æc biªt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc. Ngoµi ra, nhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn miÔn gi¶m tiÒn thue ®Êt, hoÆc cho phÐp thanh to¸n tiÒn chËm hoÆc miÔn phÝ qu¶n lý v.v... Cßn ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ N«i, tiÒn thuª ®Êt chØ ®­îc thanh to¸n kÌm 1 hoÆc 2 lÇn. II.4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng * Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ Néi - Gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ nãi chung vµ c«ng nghiÖp cña thñ ®« nãi riªng, cho dï míi chØ cã 14 dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng ®· ®¹t doanh thu kho¶ng 140 triÖu USD, chiÕm trªn 30% gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña khu vùc cã vèn FDI trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Ngoµi ra c¸c khu c«ng nghiÖp cßn gãp phÇn thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng th«n, ngo¹i thµnh cña thñ ®«. Sù ra ®êi cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ Néi ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu an c­ l¹c nghiÖp cho c¸c doanh nghiÖp cïng c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ hÊp dÉn, thñ tôc nhanh chãng nªn ®· thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n, ®ãng gãp tÝch cùc cho kinh tÕ cña thñ ®«. - Gãp phÇn ph¸t triÓn mÆt hµng, më réng thÞ tr­êng, thóc ®Èy ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng. Hµng hãa ®­îc s¶n xuÊt trong c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi ®¹t chÊt l­îng cao kh«ng chØ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong n­íc, mµ cßn th©m nhËp vµo mét sè thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ NhËt B¶n, EU vµ Hoa Kú. Víi 14 trong tæng sè 3361 doanh nghiÖp cña c¶ Hµ Néi nh­ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña nã kh«ng ngõng t¨ng vµ lu«n chiÕm tû träng cao. N¨m 1998, kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 93,9 triÖu USD (chiÕm 30,6%) th× n¨m 1999 ®¹t 107,5 triÖu USD (chiÕm 35,7%) vµ chØ riªng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ®¹t 165,4 triÖu USD chiÕm (35,7%). - Gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc n«ng th«n, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Do hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp ®Òu n»m ë khu vùc ngo¹i thµnh nªn nã kh«ng chØ gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ë khu vùc nµy, n©ng cao thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng mµ cßn ph¸ vì tÝnh khÐp kÝn cña lµng, x·, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ cho ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng vµ lµm gi¶m bít ®­îc sù c¸ch biÖt víi c¸c khu vùc kh¸c. Ngoµi ra c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi ®· t¹o ra kho¶ng 3.800 chç lµm viÖc trùc tiÕp vµ hµng chôc ngµn viÖc lµm gi¸n tiÕp kh¸c. - H×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, t¨ng c­êng ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ gãp phÇn thùc hiÖn CNH - H§H thñ ®«. C¸c nhãm ngµnh hµng ph¶i kÓ ®Õn lµ c¸c nhãm mÆt hµng cao cÊp, bao gåm ®Ìn h×nh mµu, sóng ®iÖn tö, ti vi mµu, tñ l¹nh, m¸y ¶nh, m¸y tr¾c ®Þa... Nhãm hµng phôc vô d©n dông gåm ba l«, tói s¸ch, s¶n phÈm s¬n mµi... vµ nhãm hµng thay thÕ nhËp khÈu bao gåm bao b× c¸c t«ng phôc vô cho ®ãng gãi xuÊt khÈu. - §· cã nhiÒu dù ¸n xin më réng quy m« s¶n xuÊt nh­ c«ng ty Orvon - Hanel, Zamil Steel, Daewoo - Hanel vµ C«ng ty c«ng nghiÖp T©n ¸. - Gãp phÇn h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng. C¸c khu c«ng nghiÖp ra ®êi víi hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ®­îc trang bÞ ®ång bé vµ thuËn lîi cho c¸c nhµ m¸y míi ho¹t ®éng hiÖu qu¶, võa t¹o ®iÒu kiÖn di rêi c¸c nhµ m¸y cò, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng nhÊt lµ c¸c khu vùc cã ®«ng d©n c­ sinh sèng nh­ Th­îng §×nh, Hai Bµ Tr­ng. - Ngoµi ra, c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ Néi cßn t¹o lËp ®­îc mét sè c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho l­u th«ng hµng hãa, ph¸t triÓn kinh tÕ vïng, ®ãng gãp cho ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc. III. Gi¶i ph¸p 1. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi 1.1. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa thµnh phè Hµ Néi  Hç trî trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô hç trî cho ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp. ViÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu d©n c­, khu ®« thÞ vµ c¸c dÞch vô ®i kÌm nh­ hç trî trong viÖc gi¶m gi¸ cung øng ®iÖn, n­íc, giao th«ng viÔn th«ng, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ së h¹ tÇng x· héi nh­ c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, tr­êng häc, bÖnh viÖn... lµ nhiÖm vô cña thµnh phè. ‚ C¸c gi¶i ph¸p hç trî c¸c khu c«ng nghiÖp vÒ ®Êt Së c«ng nghiÖp Hµ Néi CN c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch hç trî c¸c khu côm c«ng nghiÖp. - TiÒn thuª ®Êt: (cho ®Çu t­ FDI) + Gi¸ thuª ®Êt ¸p dông ®èi víi ®Êt ®« thÞ (lo¹i 1) Tèi thiÓu: 1 USD/m2/n¨m Tèi ®a: 12 USD/m2/n¨m + Gi¸ thuª ®Êt ¸p dông ®èi víi ®Êt kh«ng thuéc ®Êt ®« thÞ Tèi thiÓu: 06, USD/m2/n¨m Tèi ®a: 7,2 USD/m2/n¨m + §èi víi c¸c khu vùc sau: Gia L©m, §øc Giang, V¨n §iÓn, CÇu DiÔn Tèi thiÓu: 0,35 USD/m2/n¨m Tèi ®a: 4,2 USD/m2/n¨m + §èi víi c¸c khu vùc sau: §«ng Anh, Yªn Viªn, Sãc S¬n Tèi thiÓu: 0,18 USD/m2/n¨m Tèi ®a: 1,08 USD/m2/n¨m + §èi víi c¸c khu vùc bªn trong liÒn kÒ khu ®« thÞ: Tèi thiÓu: 0,06 USD/m2/n¨m Tèi ®a: 0,6 USD/m2/n¨m + §èi víi ®Êt ë c¸c khu vùc kh¸c kh«ng thuéc c¸c ®iÒu kiÖn trªn ng­êi cã thÈm quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ thuª ®Êt lµ UBND thµnh phè Hµ Néi. * ViÖc gi¶m vµ miÔn tiÒn thuª ®Êt (®èi víi ®Çu t­ FDI) a. MiÔn thuÕ ®Êt: Trong thêi gian gãp vèn x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®­îc miÔn tiÒn thuª ®Êt. §èi víi c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t­ sÏ ®­îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian 7 n¨m (thêi gian miÔn cã thÓ ®­îc kÐo dµi tïy theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vµ t×nh h×nh hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp). C¸c dù ¸n cã sù ngõng viÖc t¹m thêi hoÆc kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®­îc phÐp miÔn tr¶ tiÒn thuª ®Êt. b. Gi¶m tiÒn thuª ®Êt - Khi thuª ®Êt trong giai ®o¹n 5 mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt 1 lÇn, ®­îc gi¶m 5% tiÒn thuª ®Êt ph¶i tr¶ cho c¶ giai ®o¹n 5 n¨m. - NÕu thêi gian thuª trªn 5 n¨m mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt 1 lÇn th× ®­îc gi¶m thªm 1% cho mçi n¨m sau thêi gian 5 n¨m, song tæng sè gi¶m kh«ng v­ît qó 25% cña tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ trong c¶ giai ®o¹n thuª. - NÕu tr¶ tiÒn thuª ®Êt 1 lÇn trong thêi gian trªn 30 n¨m ®­îc gi¶m 30% tiÒn thuª ®Êt ph¶i tr¶. ViÖc gi¶m ®­îc ¸p dông tõ ngµy kÕt thóc viÖc miÔn tiÒn thuª ®Êt. ƒ Gi¶i ph¸p vÒ cung øng lao ®éng: - Thµnh phè cÇn ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn sè l­îng c¸c tr­êng d¹y nghÒ, song song ®ã lµ viÖc ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p, ngµnh nghÒ ®µo t¹o trong ®ã cÇn quan t©m kh¶o s¸t ®Õn nhu cÇu lao ®éng cÇn cung øng cña c¸c khu c«ng nghiÖp. T¹i thµnh phè hiÖn nay lao ®éng §¹i häc vµ trªn ®¹i häc kho¶ng 4,3%, kü thuËt vien chiÕm 4,4%, c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 31,2%, lao ®éng gi¶n ®¬n chiÕm 60,1%, viÖc ®µo t¹o lùc l­îng cã chuyªn m«n kü thuËt thêi gian qua ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu lao ®éng ngµy cµng cao. Tæng Côc d¹y nghÒ cÇn phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp x©y dùng c¸c danh môc ngµnh nghÒ ®µo t¹o hiÖn nay trong t­¬ng lai nhá s¶n xuÊt phÇn mÒm, c¬ ®iÖn tö. CÇn c¶i tiÕn néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o theo h­íng ®i s©u n©ng cao kh¶ n¨ng thùc hµnh ®èi víi ®èi t­îng c«ng nh©n kü thuËt, kinh tÕ hiÖn hµnh nghÒ. Néi dung ®µo t¹o kü thuËt viªn ph¶i kh¸c víi ®µo t¹o kü s­, chØ nªn ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt viªn ®Ó ®¸p øng víi c«ng viÖc ®­îc giao thay v× ®µo t¹o thµnh kü s­ nh­ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng “nöa thÇy, nöa thî”. §Èy m¹nh ®µo t¹o lùc l­îng kü s­ c«ng nghÖ nh»m thÝch nghi víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o nghÒ, cÇn ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho lao ®éng nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng giao tiÕp tèi thiÓu cho c«ng nh©n. C¸c tr­êng d¹y nghÒ cÇn n¾m thong tin vÒ chÊt l­îng tay nghÒ c«ng nh©n sau khi ®µo t¹o ra tr­êng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh, bæ sung néi dung ®µo t¹o cho phï hîp. - §a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó x©y dùng vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiÖp, ph¶i kÕt hîp gi÷a nguån vèn ®Ó x©y dùng vµ hîp ®ång khu c«ng nghiÖp, ph¶i kÕt hîp gi÷a nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu c«ng nghiÖp, kh«ng nªn cã quan niÖm sai lÇm lµ nhÊt thiÕt ph¶i cã nguån vèn cña n­íc ngoµi th× dù ¸n míi hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cao h¬n. VD nh­ khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B hßan toµn sö dông vèn trong n­íc, do C«ng ty Hanel ®Çu t­ nh­ng l¹i ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao. Trong khi ®ã khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®­îc ®Çu t­ theo h×nh thøc 100% vèn cña §µi Loan ®­îc cÊp giÊy phÐp tõ n¨m 1995 nh­ng ®Õn n¨m 1999 chØ cã 4 dù ¸n xin thuª ®Êt ho¹t ®éng. - T¨ng c­êng sù ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc cho Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp. Sù ph©n cÊp ë ®©y nªn tiÕn hµnh ®ång bé vµ toµn diÖn h¬n, cô thÓ cã thÓ giao toµn bé. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp nh­ hÖ thèng ®iÖn n­íc, ®­êng giao th«ng, c©y xanh, xö lý chÊt th¶i b¶o vÖ m«i tr­êng, c¸c khu th­¬ng m¹i, tr­êng häc, bÖnh viÖn... còng ch­a ®­îc xö lý ®ång bé, nh­ng l¹i thiÕu sù trî gióp cña thµnh phè. - Do gi¸ thuª ®Êt t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cßn cao h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nªn ch­a nhËn ®­îc sù h­ëng øng cña c¸c nhµ ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc. Gi¸ thuª ®Êt b×nh qu©n cña c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi lµ 1,6 USD/m2/n¨m céng víi phÝ qu¶n lý kho¶ng 0,5-0,8 USD. Trong khi ®ã, khu c«ng nghiÖp T©n T¹o cã gi¸ thuª ®Êt chØ kho¶ng 1 USD/m2/n¨m, cßn gi¸ thuª ®Êt b×nh qu©n c¸c khu c«ng nghiÖp kh¸c dao ®éng trong kho¶ng 0,1-0,5 USD/m2/n¨m. Ngoµi ra, nhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt, hoÆc cho phÐp thanh to¸n tiÒn thuª ®Êt chËm, hoÆc miÔn phÝ qu¶n lý... cßn ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi, tiÒn thuª ®Êt chØ cã thÓ thanh to¸n lµm 1 hoÆc 2 lÇn. - ViÖc t¹o nguån lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp th­êng bÞ ®éng do ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng. Trõ khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B h×nh thµnh h¼n mét trung t©m ®µo t¹o lao ®éng, th× hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp trong c¶ n­íc ch­a cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp. - Ngoµi ra, cßn ph¶i kÓ ®Õn mét sè h¹n chÕ vÒ mÆt qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ vÊn ®Ò ch­a thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, c¬ chÕ ph©n cÊp, uû quyÒn thiÕu ®ång bé vµ ch­a nhÊt qu¸n, thêi gian gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh cßn chËm. - Sù thiÕu kinh nghiÖm trong qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nã. - ChÝnh s¸ch ®èi xö ®èi víi doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp ch­a c«ng b»ng, ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. VÝ dô nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc khi ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp ®Òu ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau, nh­ng c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi l¹i ®­îc ­u tiªn h¬n vÒ thuÕ lîi tøc so víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. (4) §a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó x©y dùng vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiÖp: Ph¶i kÕt hîp gi÷a nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu c«ng nghiÖp. Kh«ng nªn cã quan niÖm sai lÇm lµ nhÊt thiÕt ph¶i cã nguån vèn cña n­íc ngoµi th× dù ¸n míi hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cao h¬n. VÝ dô nh­ tr­êng hîp cña khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B hoµn toµn sö dông vèn trong n­íc, do c«ng ty Hanel ®Çu t­ nh­ng l¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong khi ®ã, khu c«ng nghiÖp Hµ Néi - §¹i Tõ ®­îc ®Çu t­ theo h×nh thøc 100% vèn cña §µi Loan ®­îc cÊp giÊy phÐp tõ n¨m 1995 nh­ng ®Õn nay chØ cã 4 dù ¸n xin thuª ®Êt ho¹t ®éng, hay khu c«ng nghiÖp NOMURA ë H¶i Phßng cã vÞ trÝ rÊt thuËn lîi, c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i nh­ng hiÖu qu¶ khai th¸c còng kh«ng cao. NÕu khu c«ng nghiÖp nµo ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× cho phÐp chuyÓn ®æi c¬ cÊu së h÷u. (5) T¨ng c­êng sù ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc cho Ban qu¶n lý (BQL) c¸c khu c«ng nghiÖp. Sù ph©n cÊp ë ®©y nªn tiÕn hµnh ®ång bé vµ toµn diÖn h¬n, cô thÓ cã thÓ giao toµn bé chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ FDI cho Ban qu¶n lý vµ khu c«ng nghiÖp, ®ång thêi ®©y lµ ®Çu mèi gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo khu c«ng nghiÖp. M« h×nh ®· ®­îc mét sè ®Þa ph­¬ng ¸p dông thµnh c«ng nh­ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Thanh Ho¸. (6) §èi xö b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc khu ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, cho phÐp h­ëng nh÷ng quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh­ nhau. §Æc biÖt, thµnh phè nªn khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp trong néi thµnh di dêi vµo trong c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó ho¹t ®éng nh­ lµ cÊp tÝn dông, hoÆc miÔn gi¶m thuÕ… (7) C¸c biÖn ph¸p hç trî kh¸c: §Ó kh¾c phôc mét phÇn khã kh¨n ban ®Çu cho c¸c dù ¸n khi ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi, thµnh phè cã thÓ häc hái kinh nghiÖm ë mét sè ®Þa ph­¬ng kh¸c nh­ chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh b»ng viÖc miÔn, gi¶m phÇn thuª mµ thµnh phè ®­îc h­ëng cho c¸c doanh nghiÖp, hoÆc cho phÐp thanh to¸n chi phÝ sö dông ®Êt lµm nhiÒu lÇn, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt l©u dµi cho mçi doanh nghiÖp ®Çu t­u vµo khu c«ng nghiÖp vµ ®ång thêi cho phÐp hoÆc cã quyÒn thÕ chÊp ®Ó huy ®éng vèn trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, cÇn chØ thÞ cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng phèi hîp chÆt chÏ víi ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt hµnh chÝnh, ®Æc biÖt lµ thñ tôc h¶i quan cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm ho¸ ngay t¹i doanh nghiÖp. 1.2. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi (1) Kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý, cã thÓ c¸n bé qu¶n lý sang c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, thËm chÝ ra n­íc ngoµi ®Ó häc tËp vµ tÝch luü kinh nghiÖm. (2) Chñ ®éng t¹o nguån lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp, b»ng c¸ch më c¸c líp ®µo t¹o huÊn luyÖn tay nghÒ cho lao ®éng ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o cung cÊp lao ®éng cã chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp míi yªn t©nm ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp. (3) Tranh thñ c¸c mèi quan hÖ cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã ®Ó thu hót thªm c¸c dù ¸n kh¸c… §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, tr­íc tiªn c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i cung cÊp nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶, hç trî c¸c doanh nghiÖp vÒ tiªu thô hµng ho¸, hoÆc t×m kiÕm c¸c nguån ®Çu vµo. (4) Chñ ®éng vµ tÝch cùc vËn ®éng thu hót ®Çu t­, ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hÊp dÉn ®Çu t­. C¸c khu c«ng nghiÖp cã thÓ th«ng qua thµnh phè mµ kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc cho gi¶m gi¸ thuª ®Êt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh víi c¸c khu c«ng nghiÖp ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. Ngoµi ra, cÇn thµnh lËp c¸c ®oµn kªu gäi, vËn ®éng thu hót vèn ®Çu t­ ë n­íc ngoµi hoÆc xóc tiÕn thiÕt lËp m¹ng l­íi th«ng tin vÒ c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ Néi, ch¼ng h¹n nh­ viÖc x©y dùng trang WEB trªn Internet… (5) §Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong khu c«ng nghiÖp theo h×nh thøc ®Çu t­ cuèn chiÕu, ®ång thêi kÕt hîp gi÷a x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ kªu gäi vèn ®Çu t­ ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vèn ®Çu t­. Thùc tÕ còng ®· chøng minh m« h×nh theo kiÓu cuèn chiÕu nµy thµnh c«ng ®èi víi c¸c khu chÕ xuÊt T©n ThuËn (TP HCM) vµ khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B (Hµ Néi). §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh tÕ, x· héi mµ §¹i héi §¶ng bé thµnh phè míi ®Ò ra th× viÖc ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp tËp trung cã mét vai trß rÊt quan träng. Tuy nhiªn, cÇn sím cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn khu vùc nµy, tr¸nh hiÖn t­îng ®Çu t­ trµn lan, kÐm hiÖu qu¶. §ång thêi cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm lµ ­u tiªn ph¸t triÓn vÒ chÊt h¬n lµ ph¸t triÓn vÒ l­îng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó c¸c khu c«ng nghiÖp ë thñ ®« nãi chung cã vÞ trÝ t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña thñ ®« trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt n­íc… KÕt luËn Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, c¸c khu c«ng nghiÖp cña n­íc ta ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña m×nh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Hµ Néi nãi riªng vµ cña c¶ n­íc nãi chung. Nã kh«ng nh÷ng thóc ®Èy kinh tÕ cña Hµ Néi vµ c¶ n­íc ph¸t triÓn mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã lµ do trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Nhµ n­íc, UBND TPHN vµ Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®óng ®­îc vai trß quan träng cña c¸c khu c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó tõ ®ã tËp trung gi¶i quyÕt khã kh¨n nh»m tËp trung vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. V× vËy, c¸c khu c«ng nghiÖp cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· kh«ng ngõng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, bé m¸y qu¶n lý, t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p hÊp dÉn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng v.v.. ®Ó tõ ®ã tõng b­íc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña khu c«ng nghiÖp. Trong ®Ò tµi nµy em chØ xin nªu ra mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cã thÓ ¸p dông cã hiÖu qu¶ cña c¸c khu c«ng nghiÖp. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi trªn ®· ngµy cµng cã hiÓu biÕt h¬n vÒ c¸c khu c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c khu c«ng cña Hµ Néi nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« ThÞ Hoµi Lam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Danh s¸ch tµi liÖu tham kh¶o Tªn s¸ch: Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao. Khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp víi c¬ héi ®Çu t­ cña n­íc ta. Tªn b¸o, t¹p chÝ: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn hn (cn 13/01) VÒ c¸c h­íng ­u tiªn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn Hµ Néi (KTDB 7/01) C¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®ng chê c¸c nhµ ®Çu t­ (CS SK 12/2000) Qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c khu c«ng nghiÖp: Thµnh c«ng vµ bÊt cËp (CN 12/03) Ph¸t triÓn qu¶n lý khu c«ng nghiÖp - Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn (CN 8/2002) Cho thuª ®Êt t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, c¬ chÕ nµo phï hîp h¬n. Khu c«ng nghiÖp Hµ Néi thùc tÕ vµ triÓn väng ph¸t triÓn (NCLL10/1999) C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Hµ Néi thêi kú 2001-2010 (CN 3/2000) Mét sè biÖn ph¸p ®µo t¹o lùc l­îng c«ng nh©n cho c¸c khu c«ng nghiÖp (PTKT 123/01) C¸c khu c«ng nghiÖp Hµ Néi ®ang chê c¸c nhµ ®Çu t­ (CS SK 12/2000) C¸c th«ng tin tõ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi C¸c th«ng tin lÊy tõ trang Wed socongnghiep.hanoi.vnn.vn. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA086.doc