Đề tài Bê tông ứng lực

Trong công thức(6), l ấy dấu "cộng"khi có ảnh hưởng bất lợi của ứng suất trước (tức là trong giai đoạn làm việc cụ thể của kết cấu hoặc một bộ phận đang xét của cấu kiện, ứng suất t rước làm giảm khả năng chịu lực thúcđẩy sự hình thành vếtnứt, v.v.); lấy dấu "trừ" khi có ảnh hưởng có lợi.

pdf53 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bê tông ứng lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o 2 4 5 eo +sb -sb 6 H×nh 2. S¬ ®å ph•¬ng ph¸p c¨ng tr•íc Btct dù øng lùc trong kt-ct a) Tr•íc khi bu«ng cèt thÐp ¦LT - b) Sau khi bu«ng cèt thÐp ¦LT 1- Cèt thÐp øng lùc tr•íc; 2- BÖ c¨ng; 3- V¸n khu«n; 4- ThiÕt bÞ kÐo thÐp; 5- ThiÕt bÞ cè ®Þnh cèt thÐp øng lùc tr•íc; 6- Trôc trung t©m. §Ó t¨ng thªm lùc dÝnh gi÷a bªt«ng vµ cèt thÐp, ng­êi ta th­êng dïng cèt thÐp ¦LT lµ cèt thÐp cã cã gê hoÆc lµ cèt thÐp tr¬n ®­îc xo¾n l¹i, hoÆc lµ ë hai ®Çu cã cÊu t¹o nh÷ng mÊu neo ®Æc biÖt (H×nh 3). §o¹n thÐp 2d 4d d 2,5d Vßng ®Öm 4d 10mm 5mm6d d a) b) d1 d d2 >= 5mm >= 2d d 2d - 20d 1,5d+2d1+3mm d) c) d = 35-50mm = 3-4mmd èng 5mm H×nh 3. Neo cèt thÐp trong ph•¬ng ph¸p c¨ng tr•íc a) Hµn ®o¹n thÐp ng¾n hay vßng ®Öm - b) Ren c¸c gê xo¾n èc c) Neo lo¹i vßng - c) Neo lo¹i èng. Ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc tá ra ­u viÖt ®èi víi nh÷ng cÊu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t trong nhµ m¸y. ë ®ã cã thÓ x©y dùng nh÷ng bÖ c¨ng cè ®Þnh cã chiÒu dµi tõ 75 ®Õn 150 m ®Ó mét lÇn c¨ng cèt thÐp cã thÓ ®óc ®­îc nhiÒu cÊu kiÖn (vÝ dô dÇm, Panen). Còng cã thÓ sö dông v¸n khu«n thÐp lµm bÖ c¨ng. 2.2 Ph•¬ng ph¸p c¨ng sau (c¨ng trªn bª t«ng). Btct dù øng lùc trong kt-ct Tr­íc hÕt ®Æt c¸c cèt thÐp th«ng th­êng vµo c¸c èng r·nh b»ng t«n, kÏm hoÆc b»ng vËt liÖu kh¸c ®Ó t¹o c¸c r·nh däc, råi ®æ bªt«ng. Khi bªt«ng ®¹t ®Õn c­êng ®é nhÊt ®Þnh Ro th× tiÕn thµnh luån vµ c¨ng cèt thÐp ¦LT tíi øng suÊt qui ®Þnh. Sau khi c¨ng xong, cèt ¦LT ®­îc neo chÆt vµo ®Çu cÊu kiÖn (H×nh 4). Th«ng qua c¸c neo ®ã cÊu kiÖn sÏ bÞ nÐn b»ng lùc ®· dïng khi kÐo c¨ng cèt thÐp. TiÕp ®ã, ng­êi ta b¬m v÷a vµo trong èng r·nh ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp khái bÞ ¨n mßn vµ t¹o ra lùc dÝnh gi÷a bªt«ng víi cèt thÐp. §Ó b¶o ®¶m tèt sù tryuÒn lùc nÐn lªn cÊu kiÖn, ng­êi ta chÕ t¹o c¸c lo¹i neo ®Æc biÖt nh­ neo Freyssinet (Neo bã sîi thÐp khi dïng kÝch hai chiÒu - H×nh 5). Neo kiÓu cèc (H×nh 6). Nb) a) -sb 1 eo +sb 2 4 eo N nn 3 h 6 5 H×nh 4. S¬ ®å ph•¬ng ph¸p c¨ng sau a- Trong qu¸ tr×nh c¨ng ; b- Sau khi c¨ng. 1- Cèt thÐp ¦LT; 2- CÊu kiÖn BTCT; 3- èng r·nh; 4- ThiÕt bÞ kÝch; 5- Neo; 6- Trôc trung t©m Btct dù øng lùc trong kt-ct 4 3 2 1 5 6 H×nh 5. Neo bã sîi thÐp khi dïng kÝch hai chiÒu. 1- Bã sîi thÐp, 2- Chªm h×nh c«n, 3- Khèi neo b»ng thÐp 4- B¶n thÐp truyÒn lùc, 5- §o¹n èng neo, 6- èng t¹o r·nh Ph­¬ng ph¸p c¨ng sau ®­îc sö dïng thÝch hîp ®Ó chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn mµ yªu cÇu ph¶i cã lùc nÐn bªt«ng t­¬ng ®èi hoÆc c¸c cÊu kiÖn ph¶i ®æ bªt«ng t¹i chç. Nã cßn ®­îc dïng ®Ó ghÐp c¸c m¶ng cña kÕt cÊu cã nhÞp lín (kho¶ng trªn 30m) nh­ nhÞp cÇu, c¸c dÇm, dµn v.v ... Btct dù øng lùc trong kt-ct 2 3 6 5 4 1 7 8 20 0 4 H×nh 6. Neo kiÓu cèc. 1- Bª t«ng, 2- Cèc b»ng thÐp, 3- Chèt thÐp, 4- Vßng ®Öm b»ng thÐp 5- Vßng kÑp, 6- Bã sîi thÐp, 7- èng t¹o r·nh, 8- CÊu kiÖn. 3 C¸c chØ dÉn c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o. 3.1 VËt liÖu. a. Bª t«ng vµ v÷a. Bªt«ng dïng trong cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT lµ bªt«ng nÆng cã m¸c lín h¬n hoÆc b»ng 200. ViÖc lùa chän m¸c bªt«ng phô thuéc vµo d¹ng, lo¹i vµ ®­êng kÝnh cña cèt thÐp c¨ng, còng nh­ phô thuéc vµo viÖc cã dïng neo hay kh«ng dïng neo. VÝ dô nÕu dïng sîi thÐp cã ®­êng kÝnh kh«ng lín h¬n F5 th× c¸c thiÕt kÕ cña bªt«ng lÊy kh«ng nhá h¬n 250, cßn nÕu sîi thÐp cã ®­êng kÝnh kh«ng nhá h¬n F6 th× m¸c thiÕt kÕ cña bªt«ng lÊy kh«ng nhá h¬n 400. Ngoµi ra viÖc lùa chän m¸c bªt«ng cßn phô thuéc vµo c­êng ®é mµ nã cÇn ph¶i cã khi b¾t ®Çu g©y ¦LT, còng nh­ vµo lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn cÊu kiÖn. Th«ng th­êng, víi kÕt cÊu nhÞp lín dÇm, dµn v.v ... nªn dïng bªt«ng Btct dù øng lùc trong kt-ct m¸c 400 hoÆc 500, cßn ®èi víi kÕt cÊu cã nhÞp th«ng th­êng nh­ panen, xµ gç v.v ... nªn dïng bªt«ng m¸c 300 hoÆc 350. V÷a dïng ®Ó lÊp c¸c khe thi c«ng, c¸c mèi nèi cña cÊu kiÖn ghÐp, ®Ó lµm líp b¶o vÖ cèt thÐp vµ b¶o vÖ c¸c neo, ph¶i cã m¸c tõ 150 trë lªn. V÷a dïng ®Ó b¬m vµo c¸c èng r·nh ph¶i cã m¸c kh«ng nhá h¬n 300 vµ ph¶i dÔ ch¶y, Ýt co ngãt. b. ThÐp. Trong cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT cÇn dïng thÐp c­êng ®é cao, bëi v× trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ sö dông mét phÇn øng suÊt c¨ng ban ®Çu bÞ mÊt ®i. Tèt nhÊt lµ dïng sîi thÐp c­êng ®é cao. Nh­ng v× ®­êng kÝnh sîi thÐp qu¸ bÐ(3 - 8 mm) nªn sè l­îng thÐp trong cÊu kiÖn kh¸ nhiÒu, do ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc boã trÝ chóng. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, ng­êi ta th­êng dïng bã bÖn d©y thõng hoÆc c¸c bã sîi kh«ng bÖn (H×nh 7). Lo¹i bã bÖn d©y thõng, th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c sîi cã ®­êng kÝnh tõ 1,5 ®Õn 5 mm. Lo¹i c¸c bã sîi thÐp kh«ng bÖn, th­êng gåm nhiÒu sîi thÐp ®Æt song song víi nhau theo chu vi vßng trßn vµ tùa c¸c ®o¹n lß so ®Æt c¸ch nhau kho¶ng mét mÐt. Sè sîi trong mét bã phô thuéc vµo sè chªm trªn kÝch (mçi chªm gi÷ ®­îc hai sîi). Ng­êi ta th­êng dïng bã cã 12, 18 vµ 24 sîi. Btct dù øng lùc trong kt-ct 1 4 3 2 a) b) c) 1 3 4 2 H×nh 7. C¸c chÕ phÈm sîi thÐp a)ThÐp bÖn, b)Bã sîi kh«ng bÖn, c)Bã sîi gåm s¸u d©y thÐp bÖn, mçi d©y b¶y sîi 1- Sîi thÐp φ5, 2- sîi thÐp φ1quÊn ngoµi bã sîi, 3- Thµnh èng r·nh, 4- cÊu kiÖn. Ngoµi ra, cã thÓ dïng cèt thÐp thanh cã gê tõ nhãm thÐp c¸n nãng lo¹i A - IV vµ lo¹i gia c«ng nhiÖt AT - IV trë lªn. Th«ng th­êng, khi chiÒu dµi d­íi 12m, nªn dïng c¸c lo¹i thÐp thanh cßn khi chiÒu dµi cÊu kiÖn lín h¬n 12 m th× nªn dïng c¸c sîi thÐp c­êng ®é cao vµ d©y c¸p. Khi cÊu kiÖn lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nh­ d­íi ¸p lùc cña h¬i, c¸c chÊt láng, cña vËt liÖu h¹t th× nªn dïng c¸c sîi thÐp c­êng ®é cao vµ cèt thÐp thanh thuéc nhãm A-V vµ AT-V trë lªn. 3.2. Bè trÝ vµ cÊu t¹o cèt thÐp. Btct dù øng lùc trong kt-ct 2 3 1 H×nh 8. Gia cè khu vùc neo. 1- Bã sîi thÐp, 2- L•íi thÐp gia cè, 3- PhÇn t¨ng thªm KTTD ë miÒn gÇn neo. Trong cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT, viÖc bè trÝ cèt thÐp hîp lý ®Ó b¶o ®¶m sù lµm viÖc b×nh th­êng cña cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o còng nh­ khi sö dông lµ rÊt quan träng. a) l Neo Cèt thÐp neoI I I - I b) H×nh 9. S¬ ®å ®Æt cèt thÐp ¦LT. Btct dù øng lùc trong kt-ct a) §Æt cèt cong, b) §Æt cèt thÐp phô ®Ó gia c•êng bªt«ng. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc, kh«ng ®­îc phÐp dïng sîi thÐp trßn kh«ng cã gê hoÆc kh«ng gia c«ng mÆt ngoµi ®Ó lµm cèt thÐp øng lùc tr­íc, v× trong nhiÒu tr­êng hîp, lùc dÝnh víi bªt«ng cña sîi trßn tr¬n tá ra kh«ng ®ñ. §Ó ®¶m b¶o sù tËp trung øng suÊt, ng­êi ta cßn cÊu t¹o c¸c tÊm thÐp d­íi c¸c neo, hoÆc lµ uèn cong cèt thÐp ®Ó cã thÓ ®­a cèt thÐp lªn phÝa trªn cña cÊu kiÖn (H×nh 9a). T¹i c¸c chç uèn cong cña cèt thÐp, cÇn ®Æt thªm c¸c cèt thÐp phô ®Ó gia c­êng (H×nh 9b). Trong cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT, ngoµi c¸c quy ®Þnh trªn ng­êi ta cßn ph¶i l­u ý ®Õn viÖc bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp vµ líp bªt«ng b¶o vÖ chóng. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc, viÖc cÊu t¹o t­¬ng tù nh­ ®èi víi bªt«ng cèt thÐp th­êng (H×nh 10a). Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, nÕu cèt thÐp ¦LT ®­îc ®Æt trong c¸c r·nh th× chiÒu dµi cña líp bªt«ng b¶o vÖ kÓ tõ mÆt ngoµi cña cÊu kiÖn ®Õn mÆt trong r·nh lÊy kh«ng nhá h¬n 20 mm vµ kh«ng nhá h¬n nöa ®­êng kÝnh r·nh, cßn khi ®­êng kÝnh r·nh lín h¬n 32 mm th× lÊy Ýt nhÊt b»ng ®­êng kÝnh r·nh. Khi trong r·nh ®Æt mét sè bã, hoÆc thanh cèt thÐp (H×nh 10b) th× líp b¶o vÖ lÊy kh«ng nhá h¬n 80 mm ®èi víi c¸c thµnh bªn, kh«ng nhá h¬n 60 mm vµ nhá h¬n mét nöa chiÒu réng r·nh ®èi víi c¸c mÆt ®¸y. Btct dù øng lùc trong kt-ct 2 3 1 3 1 2 a) 2 1 3 b) b >=8cm > = 6c m > = b/ 2 1 2 3 H×nh 10. Bè trÝ cèt thÐp trong tiÕt diÖn ngang. a- Trong ph•¬ng ph¸p c¨ng tr•íc; b- Trong ph•¬ng ph¸p c¨ng sau; 1- cèt thÐp øng lùc tr•íc; 2- cèt thÐp däc th•êng; 3- cèt ®ai th•êng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r·nh kh«ng ®­îc bÐ h¬n ®­êng kÝnh r·nh vµ kh«ng nhá h¬n 50 mm, ®ång thêi ph¶i chän sao cho viÖc c¨ng cèt thÐp ®­îc dÔ dµng vµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i côc bé khi bu«ng cèt thÐp. 4 C¸c chØ dÉn c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n cÊu kiÖn BTCT ¦LT . Gièng nh­ cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp th­êng, cÊu kiÖn BTCT ¦LT cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n theo hai nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n. Khi tÝnh cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt ngoµi viÖc tÝnh theo c­êng ®é, theo æn ®Þnh (nÕu cã kh¶ n¨ng mÊt æn ®Þnh), theo ®é mái (nÕu chÞu t¶i träng ®éng), cßn cÇn ph¶i tÝnh to¸n kiÓm tra khi bu«ng cèt thÐp trong giai ®o¹n chÕ t¹o vµ c­êng ®é chÞu nÐn côc bé cña bªt«ng d­íi c¸c thiÕt bÞ neo. TÝnh to¸n theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai bao gåm tÝnh to¸n kiÓm tra kh¶ n¨ng chèng nøt vµ biÕn d¹ng cña cÊu kiÖn. ViÖc tÝnh to¸n theo hai nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n ®Ó cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn trÞ sè øng suÊt trong cèt thÐp vµ trong bªt«ng, còng nh­ c¸c hao tæn øng suÊt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ sö dông cÊu kiÖn. Btct dù øng lùc trong kt-ct 4.1 TrÞ sè øng suÊt trong cèt thÐp vµ trong BT. TrÞ sè øng suÊt tr­íc c¬ b¶n cña cèt thÐp ¦LT lµ trÞ sè giíi h¹n so vµ s’o trong cèt thÐp c¨ng tr­íc FH vµ F’H (FH vµ F’H t­¬ng øng ®­îc ®Æt trong miÒn kÐo vµ nÐn cña cÊu kiÖn). TrÞ sè nµy ®­îc chän theo qui ®Þnh cña qui ph¹m. Khi c¨ng cèt thÐp b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc: §èi víi thÐp thanh: 0,35RHC £ so < 0,95RHC’ (1) §èi víi sîi thÐp c­êng ®é cao: 0,25RHC £ so < 0,75RHC (2) Ngoµi ra, ®Ó ®o kiÓm tra øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT thêi ®iÓm kÕt thóc viÖc c¨ng trªn bÖ, hoÆc t¹i vÞ trÝ ®Æt lùc c¨ng khi c¨ng cèt thÐp trªn bªt«ng, ng­êi ta ®­a vµo kh¸i niÖm øng suÊt khèng chÕ. Khi c¨ng cèt thÐp trªn bÖ: TrÞ sè øng suÊt khèng chÕ lÊy b»ng trÞ sè so vµ s’o sau khi ®· kÓ ®Õn c¸c hao tæn øng suÊt do biÕn d¹ng cña neo (sneo) vµ cña ma s¸t (sms). sHK = so - sneo - sms; s’o = s’o - s’neo - s’ms’ (3) Khi c¨ng trªn bªt«ng: sBK = so - nHsbH; s’HK = s’o - nHs’bH (4) Trong ®ã sbH vµ s’bH - ¦ST trong bªt«ng ë ngang møc träng t©m cèt thÐp FH vµ F’H (cã kÓ ®Õn c¸c hao tæn øng suÊt tr­íc khi Ðp Btct dù øng lùc trong kt-ct bªt«ng); nH - tØ sè gi÷a m«®un ®µn håi cña cèt thÐp c¨ng EH vµ m«®un ®µn håi cña bªt«ng Eb . nH = EH/EB. Trong thùc tÕ, do sai sè cña c¸c dông cô ®o, do nhiÒu nguyªn nh©n ch­a ®­îc xÐt ®Õn mét c¸ch chÝnh x¸c trong lóc tÝnh to¸n v.v ... §Ó xÐt ®Õn ®iÒu ®ã, ng­êi ta ®­a vµo hÖ sè ®é chÝnh x¸c khi c¨ng cèt thÐp mt. LÊy mt b»ng 0,9 hoÆc b»ng 1,1 nÕu viÖc gi¶m hoÆc t¨ng øng suÊt trong cèt thÐp lµ bÊt lîi ®èi víi kÕt cÊu. LÊy mt b»ng 1 khi tÝnh to¸n c¸c hao tæn ¦ST trong cèt thÐp vµ khi tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt, còng nh­ khi tÝnh theo biÕn d¹ng. §èi víi bªt«ng ®Ó biÕn d¹ng tõ biÕn vµ hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp kh«ng qu¸ lín, qui ph¹m qui ®Þnh tØ sè gi÷a øng suÊt nÐn tr­íc sbH trong bªt«ng vµ c­êng ®é khèi vu«ng Ro cña bªt«ng lóc bu«ng cèt thÐp kh«ng ®­îc lín h¬n trÞ sè giíi h¹n cho trong b¶ng 9.1. C­êng ®é khèi vu«ng Ro cña bªt«ng lóc bu«ng cèt thÐp nªn lÊy kh«ng nhá h¬n 0,8 lÇn c­êng ®é khèi vu«ng thiÕt kÕ, vµ kh«ng nhá h¬n 140 kG/cm2, cßn khi dïng cèt thÐp thanh lo¹i AT - VI vµ d©y c¸p th× kh«ng ®­îc lÊy nhá h¬n 200 kG/cm2. B¶ng .1. TrÞ sè giíi h¹n cña tØ sè sbH/Ro TØ sè sbH/Ro khi nÐn Tr¹ng th¸i øng suÊt cña tiÕt diÖn Ph­¬ng ph¸p c¨ng §óng t©m LÖch t©m øng suÊt nÐn t¨ng khi ngo¹i lùc t¸c C¨ng tr­íc C¨ng sau 0,50 0,45 0,55 0,50 Btct dù øng lùc trong kt-ct dông øng suÊt nÐn gi¶m khi ngo¹i lùc t¸c dông C¨ng tr­íc C¨ng sau 0,65 0,55 0,75 0,65 4.2 Sù hao øng suÊt trong cèt thÐp øng lùc tr•íc. Sau mét thêi gian, do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n ¦ST trong cèt thÐp bÞ gi¶m ®i (thËm chÝ bÞ triÖt tiªu vµ hiÖu qu¶ cña ¦LT hoµn toµn biÕn mÊt). Do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n g©y hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi viÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ¦LT. C¨n cø vµo nguyªn nh©n g©y hao tæn øng suÊt, ng­êi ta chia øng suÊt hao trong cèt thÐp ¦LT ra lµm t¸m lo¹i c¬ b¶n d­íi ®©y. 1) Do tÝnh chïng øng suÊt cña cèt thÐp HiÖn t­îng chïng øng suÊt lµ hiÖn t­îng øng suÊt ban ®Çu trong cèt thÐp ¦LT gi¶m bít theo thêi gian trong khi chiÒu dµi cña cèt thÐp vÉn gi÷ nguyªn kh«ng ®æi. Khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc, øng suÊt hao (kG/cm2) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: §èi víi sîi thÐp c­êng ®é cao: o HC o ch R s s s )1,022,0( -= (5) §èi víi cèt thÐp thanh: 2001,0 -= och ss (6) TrÞ sè so tÝnh b»ng kG/cm2 vµ kh«ng kÓ ®Õn c¸c hao tæn øng suÊt. Khi tÝnh sch’ nÕu ra kÕt qu¶ ©m, th× xem nh­ sch = 0. Btct dù øng lùc trong kt-ct 2) Do sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a cèt thÐp vµ thiÕt bÞ c¨ng (snh) øng suÊt hao snh x¶y ra khi bªt«ng ®«ng cøng trong ®iÒu kiÖn ®­îc d­ìng hé nhiÖt, va ®­îc tÝnh theo (7) snh = 12,5Dt , (7) trong ®ã Dt - sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a cèt thÐp vµ bÖ c¨ng tÝnh b»ng ®é b¸ch ph©n. Khi kh«ng ®ñ sè liÖu chÝnh x¸c cã thÓ lÊy Dt b»ng 65oC. 3) Do sù biÕn d¹ng cña neo vµ sù Ðp s¸t c¸c tÊm ®Öm (sneo) Hnao E L l s = (8) Trong ®ã L - chiÒu dµi cña cèt thÐp c¨ng, tÝnh b»ng mm (trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÖ c¨ng, trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau lµ chiÒu dµi cña cèt thÐp n»m trong cÊu kiÖn); l - tæng sè biÕn d¹ng cña b¶n th©n neo, cña khe hë t¹i neo, cña sù Ðp s¸t c¸c tÊm ®Öm v.v…; lÊy l theo sè liÖu thùc nghiÖm. Khi kh«ng cã sè liÖu thùc nghiÖm cã thÓ lÊy l = 2mm cho mçi ®Çu neo. 4) Do sù ma s¸t cña cèt thÐp víi thµnh èng (sms) Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, sms ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ÷ ø ö ç è æ -= +mq ss kxms e 110 (9) Trong ®ã e - c¬ sè l«garit tù nhiªn; k - hÖ sè xÐt ®Õn sù chªnh lÖch vÞ trÝ ®Æt èng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ (b¶ng 2); x - chiÒu dµi ®o¹n èng Btct dù øng lùc trong kt-ct (tÝnh b»ng m) kÓ tõ thiÕt bÞ c¨ng ®Çy gÇn nhÊt tíi tiÕt diÖn tÝnh to¸n; m - hÖ sè ma s¸t gi÷a cèt thÐp vµ thµnh èng (b¶ng 2); q - tæng gãc quay cña trôc cèt thÐp, tÝnh b»ng radian. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc, nÕu cã thiÕt bÞ g¸ l¾p ®Æc biÖt ®Ó t¹o ®é cong, th× sms tÝnh theo c«ng thøc trªn víi x = 0 vµ m = 0,25. B¶ng .2. HÖ sè k vµ m ®Ó x¸c ®Þnh sù hao øng suÊt ma s¸t TrÞ sè m khi cèt thÐp lµ Lo¹i èng r·nh TrÞ sè k bã sîi thÐp thanh cã gê èng cã bÒ mÆt kim lo¹i èng víi bÒ mÆt bªt«ng - T¹o nªn b»ng lâi cøng - T¹o nªn b»ng lâi mÒm 0,003 0 0,0015 0,35 0,55 0,55 0,40 0,65 0,65 5) Do tõ biÕn nhanh ban ®Çu cña bªt«ng (stbn) Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc, øng suÊt hao nµy x¶y ra ngay sau khi bu«ng cèt thÐp ®Ó Ðp bªt«ng. §èi víi bªt«ng kh« cøng tù nhiªn: a R khi R o BH o II tbn £= ss s 500 (10) a R khia R b bHbHtbn >ú û ù ê ë é -= 00 1000·500 sss (11) Btct dù øng lùc trong kt-ct Trong ®ã a, b - hÖ sè phô thuéc vµo m¸c bªt«ng, víi bªt«ng m¸c kh«ng nhá h¬n 300 th× a = 0,6 vµ b = 1,5; sbH cã kÓ ®Õn c¸c øng suÊt hao: sch’, sneo vµ sms. 6) Do co ngãt cña bªt«ng (sco) §èi víi bªt«ng nÆng, ®«ng cøng tù nhiªn, trÞ sèsco lÊy theo b¶ng 3. B¶ng .3. Sù hao øng suÊt trong cèt thÐp do co ngãt cña bªt«ng, kG/cm2 Ph­¬ng ph¸p c¨ng M¸c bªt«ng C¨ng tr­íc C¨ng sau £ M400 M500 ³ M600 400 500 600 300 350 500 Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, sco cã trÞ sè bÐ h¬n lµ v× tr­íc khi bu«ng cèt thÐp, bªt«ng ®· co ngãt ®­îc mét phÇn. BiÕn d¹ng co ngãt nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sù hao øng suÊt trong cèt thÐp. 7) Do tõ biÕn cña bªt«ng (sbt) Hao tæn do tõ biÕn cña bªt«ng x¶y ra sau mét qóa tr×nh chÞu nÐn l©u dµi. §èi víi bªt«ng nÆng o bH tbn R k ss 2000= khi ;6,0 0 £ R bHs (12) 6,03,0400 00 >ú û ù ê ë é -= R khi R k bHbHtb ss s Btct dù øng lùc trong kt-ct trong ®ã k = 1 ®èi víi bªt«ng ®«ng cøng tù nhiªn, k = 0,85 ®èi víi bªt«ng d­ìng hé nhiÖt; trÞ sè sbH ®­îc lÊy b»ng sbH khi tÝnh øng suÊt hao do tõ biÕn nhanh. 8) Bªt«ng bÞ cèt thÐp vßng, hoÆc cèt thÐp xo¾n èc Ðp lâm xuèng (sel) C¸c cèt thÐp ¦LT Ðp lâm mÆt bªt«ng xuèng, do ®ã ®­êng kÝnh vßng thÐp gi¶m ®i, g©y ra sù hao øng suÊt. NÕu ®­êng kÝnh cña cÊu kiÖn < 3 m, øng suÊt hao lÊy b»ng sel = 300 kG/cm2. NÕu ®­êng kÝnh cña cÊu kiÖn >3m, øng suÊt nµy kh«ng ®¸ng kÓ, cã thÓ bá qua. Ngoµi c¸c øng suÊt hao c¬ b¶n trªn ®©y, trong mét sè tr­êng hîp cßn cÇn ph¶i kÓ ®Õn c¸c øng suÊt hao do biÕn d¹ng cña khu«n thÐp, do ®é Ðp s¸t c¸c khèi l¾p ghÐp, do kÕt cÊu chÞu t¶i träng rung ®éng v.v… C¸c øng suÊt hao ®­îc chia thµnh hai nhãm: øng suÊt hao x¶y ra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o cÊu kiÖn còng nh­ khi Ðp bªt«ng sh1 vµ øng suÊt hao x¶y ra sau khi kÕt thóc Ðp bªt«ng sh2. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc: sh1 = sch + snh + sneo + sms+ stbn; sh2 = sco + stb Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau: sh1 = sneo + sms; sh2 = sch + sco + stb + sel Trong tÝnh to¸n, tæng c¸c øng suÊt hao sh = sh1 + sh2 ph¶i lÊy Ýt nhÊt b»ng 1000 kG/cm2. 5 CÊu kiÖn chÞu kÐo trung t©m. Btct dù øng lùc trong kt-ct C¸c cÊu kiÖn th­êng gÆp lµ thanh c¸nh h¹ chÞu kÐo cña dµn, thanh kÐo cña vßm, èng dÉn cã ¸p vµ bÓ chøa trßn v.v… 5.1 C¸c giai ®o¹n cña tr¹ng th¸i øng suÊt. a. CÊu kiÖn c¨ng tr•íc. §Æc ®iÓm cÇn chó ý cña tr¹ng th¸i ¦S - BD trong cÊu kiÖn ¦LT chÞu kÐo trung t©m lµ giai ®o¹n I. Giai ®o¹n II vµ III nh­ cÊu kiÖn chÞu kÐo trung t©m th«ng th­êng (H×nh 11a). - Giai ®o¹n I1: Cèt thÐp ®Æt vµo khu«n nh­ng ch­a c¨ng, øng suÊt trong cèt thÐp b»ng kh«ng. - Giai ®o¹n I2: Cèt thÐp ®­îc c¨ng tíi øng suÊt khèng chÕ råi cè ®Þnh vµo bÖ, ®æ bªt«ng. sHK = s0 - sneo - sms - Giai ®o¹n I3: Tr­íc khi bªt«ng ®¹t tíi c­êng ®é Ro, do hiÖn t­îng chïng øng suÊt trong cèt thÐp, do chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a cèt thÐp vµ thiÕt bÞ c¨ng, sÏ x¶y ra c¸c øng suÊt hao lµm gi¶m øng suÊt khèng chÕ sHK trong cèt thÐp ¦LT. sH = sHK - sch - snh - Giai ®o¹n I4: Khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é RO th× bu«ng cèt thÐp ®Ó Ðp bªt«ng. Lóc nµy ph¸t sinh biÕn d¹ng tõ biÕn nhanh ban ®Çu vµ x¶y ra øng xuÊt hao stbn. Do ®ã øng suÊt hao sh1 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt: sh1 = sneo + sms + sch + snh + stbn. ë giai ®o¹n nµy, øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT b»ng: sH = so - sh1 - nHsb Btct dù øng lùc trong kt-ct sb=0 i1 i2 sHK BÖ i3 sHK-sch-snh sb=0 so sb -nH-sh1 i4 so sb1 i5 -sh sb sb1-nH i6 n0n0 sb -snso so rkc-sn +2nH iarkc n III nrH nn nn i1 sH=0 s0 sb sb-sh1-nH i4 sb1 s0 sb1-nH-sh i5 i6 -shs0 n0 n0 so nn rkc nn +2nH-sh rkc ia rkc n rH n Sa u kh i ® Æt t¶ i t rä ng sö d ôn g T ru íc k hi ® Æt t¶ i t rä ng sö d ôn g a) b) H×nh 11. C¸c tr¹ng th¸i øng suÊt cña cÊu kiÖn ¦LT chÞu kÐo trung t©m. a) CÊu kiÖn c¨ng tr•íc, b) CÊu kiÖn c¨ng sau. øng suÊt nÐn tr­íc trong bªt«ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: qd b F N01=s (13) Trong ®ã: N01 = (s0 - sh1) FH - stbn Fa Btct dù øng lùc trong kt-ct No1- lùc nÐn khi b¾t ®Çu bu«ng cèt thÐp. Fqd - diÖn tÝch bªt«ng quy ®æi. Fqd = Fb + naFa + nHFH víi na = Ea/Eb; nH = EH/Eb - Giai ®o¹n I5: Theo thêi gian, do sù co ngãt vµ tõ biÕn cña bªt«ng x¶y ra thªm øng suÊt hao sh2’ do ®ã øng suÊt hao tæng céng sh = sh1 + sh2 vµ øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT b»ng: sH = so - sh - nHsb1. - Giai ®o¹n I6: T¶i träng t¸c dông g©y thªm øng suÊt kÐo trong cèt thÐp WLT. Khi øng suÊt nÐn tr­íc trong bªt«ng bÞ triÖt tiªu th× øng suÊt trong cèt thÐp b»ng: sH = s0 - sh. - Giai ®o¹n Ia: T¶i träng t¨ng lªn cho ®Õn khi øng suÊt kÐo trong bªt«ng ®¹t trÞ sè RK’, khi cÊu kiÖn s¾p söa bÞ nøt øng suÊt trong cèt thÐp øng lùc tr­íc sÏ lµ: sH = so - sh + 2nHRK’ - Giai ®o¹n II: Giai ®o¹n xuÊt hiÖn khe nøt. Lóc nµy toµn bé lùc kÐo do cèt thÐp chÞu. øng suÊt kÐo trong cèt thÐp ¦LT t¨ng lªn hoµn toµn gièng nh­ sù t¨ng øng suÊt trong cÊu kiÖn th«ng th­êng kh«ng cã ¦ST. - Giai ®o¹n III: Giai ®o¹n ph¸ ho¹i. Khe nøt më réng. øng suÊt trong cèt thÐp ®¹t tíi c­êng ®é giíi h¹n vµ x¶y ra sù ph¸ ho¹i. Qua ph©n tÝch c¸c giai ®o¹n nãi trªn cña tr¹ng th¸i øng suÊt, cã thÓ thÊy viÖc g©y ¦LT chØ n©ng cao kh¶ n¨ng chèng nøt cña cÊu kiÖn, mµ kh«ng n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cÊu kiÖn, v× sau khi khe Btct dù øng lùc trong kt-ct nøt xuÊt hiÖn, cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp ¦LT lµm viÖc hoµn toµn gièng nh­ cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp th«ng th­êng. b. CÊu kiÖn c¨ng sau. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, c¸c giai ®o¹n cña tr¹ng th¸i øng suÊt còng t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp c¨ng tr­íc. ChØ kh¸c tr¹ng th¸i øng suÊt tõ giai ®o¹n I1 chuyÓn ngay sang giai ®o¹n I4 mµ kh«ng qua c¸c giai ®o¹n I2 vµ I3 (H×nh 11b). - Giai ®o¹n I1: Luån cèt thÐp vµo trong cÊu kiÖn, nh­ng ch­a c¨ng. - Giai ®o¹n I4: C¨ng cèt thÐp ®¹t tíi øng suÊt khèng chÕ: sHK= s0 - nH sb ( ) qd Hh b F F10 sss -= Sau ®ã cèt thÐp ®­îc neo l¹i. Lóc nµy, do biÕn d¹ng cña neo vµ sù Ðp s¸t c¸c tÊm ®Öm, do ma s¸t gi÷a cèt thÐp vµ thµnh èng nªn x¶y ra øng suÊt hao sh1 = sneo+ sms’, lµm gi¶m øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT. sH = so - sh1 - nhsb. Tõ giai ®o¹n I5 ®Õn lóc ph¸ ho¹i, tr¹ng th¸i øng suÊt trong bªt«ng vµ cèt thÐp gièng nh­ ®èi víi cÊu kiÖn c¨ng tr­íc. 5.2 TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu kÐo trung t©m. a. TÝnh theo c•êng ®é (Giai ®o¹n sö dông). C¬ së dïng ®Ó tÝnh to¸n theo c­êng ®é lµ giai ®o¹n III. ë giai ®o¹n nµy, xem toµn bé t¶i träng ®Òu do cèt thÐp chÞu, nªn ®iÒu kiÖn bÒn sÏ lµ: Btct dù øng lùc trong kt-ct N < RaFa + mHRHFH' (14) trong ®ã mH - hÖ sè kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp c­êng ®é cao khi øng suÊt cña nã cao h¬n giíi h¹n ch¶y qui ­íc vµ lÊy theo b¶ng 4. B¶ng.4. HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp c­êng ®é cao mH Lo¹i thÐp MH A-IV vµ AT-IV A-V, AT-V vµ sîi thÐp c­êng ®é cao AT-VI 1,20 1,15 1,10 b. TÝnh kh«ng cho phÐp nøt. C¬ së dïng ®Ó tÝnh to¸n cÊu kiÖn kh«ng cho phÐp nøt lµ giai ®o¹n Ia cña tr¹ng th¸i øng suÊt. §iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho cÊu kiÖn kh«ng h×nh thµnh khe nøt lµ: N < RK(Fb + 2nHFH + 2naFa) + N02 (15) N - lùc kÐo däc trôc. No2 - lùc kÐo khi øng suÊt kÐo trong bªt«ng bÞ triÖt tiªu. No2 = (s0 - sh) FH - sa Fa (16) Víi sa = stbn + sco + stb , Fb - diÖn tÝch tiÕt diÖn bªt«ng. Btct dù øng lùc trong kt-ct §èi víi cÊu kiÖn ®ßi hái cã tÝnh chèng nøt cÊp I vµ cÊp II th× N lÊy lµ t¶i träng tÝnh to¸n. §èi víi cÊu kiÖn cã tÝnh chÊt chèng nøt cÊp III th× tÝnh to¸n ®Ó kiÓm tra xem cã cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt hay kh«ng vµ N lÊy lµ t¶i träng tiªu chuÈn. c. TÝnh theo sù më réng khe nøt. Ha oc a FF NN + - = 2s (17) sa lµ ®é t¨ng øng suÊt trong cèt thÐp, kÓ tõ lóc øng suÊt nÐn tr­íc trong bªt«ng triÖt tiªu, cho ®Õn lóc kÕt cÊu chÞu t¶i träng tiªu chuÈn Nc. d. TÝnh theo sù khÐp kÝn khe nøt. ViÖc tÝnh to¸n kiÓm tra sù khÐp kÝn nøt ®­îc xuÊt ph¸t tõ ®/k: ®¶m b¶o sao cho sau khi bÞ nøt vµ t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n ®· qua ®i th× d­íi t¸c dông cña øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp, khe nøt ph¶i ®­îc khÐp kÝn l¹i. §iÒu kiÖn: T¹i thí ngoµi cïng ë miÒn chÞu kÐo cña cÊu kiÖn cÇn ph¶i tån t¹i øng suÊt nÐn tr­íc sb kh«ng nhá h¬n 10 kG/cm 2 khi cÊu kiÖn chØ cã t¶i träng tÜnh vµ t¶i träng dµi h¹n t¸c dông. Vµ: so2 + sa < kRHC (18) so2 - øng suÊt trong cèt thÐp ¦LT sau khi ®· kÓ ®Õn tÊt c¶ c¸c øng suÊt hao; sa - ®é t¨ng øng suÊt trong cèt thÐp, tÝnh theo (17); k - hÖ sè lÊy b»ng 0,65 ®èi víi sîi thÐp, vµ b»ng 0,8 ®èi víi thÐp thanh. Btct dù øng lùc trong kt-ct e. KiÓm tra c•êng ®é cÊu kiÖn ë giai ®o¹n chÕ t¹o. Khi bu«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc, cÊu kiÖn cã thÓ bÞ Ðp háng, cho nªn cÇn ph¶i kiÓm tra c­êng ®é cña cÊu kiÖn ë giai ®o¹n nµy (giai ®o¹n I4) theo c«ng thøc NH < RnF + R'aF'a (19) Trong ®ã NH - lùc nÐn bªt«ng khi bu«ng cèt thÐp. §èi víi cÊu kiÖn c¨ng tr­íc. NH = (1,1s0 - 3000)FH (20) §èi víi cÊu kiÖn c¨ng sau: NH = 1,1 (s0 - nH sb)FH' (21) Rn t - c­êng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng ë ngµy thø t (lóc bu«ng cèt thÐp) nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bªt«ng mb. LÊy mb = 1,1 ®èi víi sîi thÐp, mb = 1,2 ®èi víi thÐp thanh. 6 CÊu kiÖn chÞu uèn. .6.1 C¸c giai ®o¹n cña tr¹ng th¸i øng suÊt. a. CÊu kiÖn c¨ng tr•íc. Còng gièng nh­ cÊu kiÖn chÞu kÐo trung t©m, giai ®o¹n I ®­îc chia lµm s¸u giai ®o¹n trung gian, cßn c¸c giai ®o¹n kh¸c t­¬ng tù nh­ trong cÊu kiÖn chÞu uèn th«ng th­¬ng (H×nh 12) - Giai ®o¹n I1: §Æt cèt thÐp FH vµ F’H vµo khu«n. - Giai ®o¹n I2: C¨ng cèt thÐp bªn d­íi FH vµ cèt thÐp bªn F’H tíi øng suÊt khèng chÕ sHK vµ s’HK (th«ng th­êng sHK = s’HK) råi cè ®Þnh cèt thÐp vµo bÖ, tiÕn hµnh ®æ bªt«ng. Btct dù øng lùc trong kt-ct b)a) i1s'H=0 sH=0 F'h Fh s'HK i2 sHK BÖ i3-sch-snhs'HK -schsHK -snh s'0 -s'h1 s'b-nH -nHsb-sh1s0 sb1-nH-shs0 -s'hs'0 -nHs'b1 sb=0 i4 i5 i6 so -sn f ia rkc +2nHrkcso -sn iii rn H×nh 12. Sù thay ®æi øng suÊt cña cÊu kiÖn ¦LT chÞu uèn (C/k c¾ng tr•íc). a) Tr•íc khi ®Æt t¶i träng sö dông, b) Sau khi ®Æt t¶i träng sö dông. - Giai ®o¹n I3: Tr­íc khi bªt«ng ®¹t ®Õn c­êng ®é Ro, lóc nµy ph¸t sinh c¸c øng su¸t hao sch vµ snh (nÕu bªt«ng ®­îc ®«ng cøng trong ®iÒu kiÖn d­ìng hé nhiÖt). sH = sHK - sch - snh. s'H = s'HK - s'ch - s'nh; - Giai ®o¹n I4: Khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é Ro, b¾t ®Çu bu«ng cèt thÐp. Do cèt thÐp FH vµ F’H kh«ng b»ng nhau (FH > F’H) nªn cÊu kiÖn bÞ Ðp lÖch t©m vµ vång lªn phÝa trªn. Trong giai ®o¹n nµy ph¸t sinh thªm øng suÊt hao stbn. Do ®ã øng suÊt hao ®¹t gi¸ trÞ shl. - Giai ®o¹n I5: Theo thêi gian x¶y ra c¸c øng suÊt hao do co ngãt (sco) vµ tõ biÕn (stb) cña bªt«ng. Btct dù øng lùc trong kt-ct - Giai ®o¹n I6: T¶i träng t¸c dông, lµm t¨ng øng suÊt kÐo trong cèt thÐp FH vµ lµm gi¶m øng suÊt kÐo trong cèt thÐp F’H. Khi øng suÊt nÐn tr­íc cña thí bªt«ng ë ngang vÞ trÝ träng t©m cèt thÐp FH bÞ triÖt tiªu th× øng suÊt trong cèt thÐp FH lµ so - sh. - Giai ®o¹n Ia: øng suÊt trong miÒn bªt«ng chÞu kÐo ®¹t c­êng ®é giíi h¹n RK, bªt«ng s¾p söa nøt, øng suÊt trong cèt thÐp FH lµ so - sh + 2nHRK. Giai ®o¹n nµy lµ c¬ së dïng ®Ó tÝnh to¸n cÊu kiÖn kh«ng cho phÐp h×nh thµnh khe nøt. - Giai ®o¹n II: Khe nøt xuÊt hiÖn ë miÒn bªt«ng chÞu kÐo. TÊt c¶ néi lùc kÐo ®Òu do cèt thÐp chÞu, nh­ng øng suÊt cña cèt thÐp chÞu kÐo còng nh­ cña bªt«ng chÞu nÐn ®Òu ch­a ®¹t tíi trÞ sè giíi h¹n. - Giai ®o¹n III: Khe nøt më réng, øng suÊt trong cèt thÐp chÞu kÐo vµ cña bªt«ng chÞu nÐn ®Òu ®¹t tíi trÞ sè giíi h¹n, cÊu kiÖn bÞ ph¸ ho¹i. Trong giai ®o¹n nµy, khi øng suÊt nÐn cña bªt«ng ®¹t tíi trÞ sè giíi h¹n th× øng suÊt trong cèt thÐp F’H lµ s'H = R'H - m1 (s'0 - s'h) (22) TrÞ sè s'H cã thÓ d­¬ng (øng suÊt nÐn) hoÆc ©m (øng suÊt kÐo). Nªn thiÕt kÕ sao cho s’H mang dÊu d­¬ng v× trong tr­êng hîp s’H mang dÊu ©m th× sù cã mÆt cña F’H lµm gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cÊu kiÖn ¦LT. b. CÊu kiÖn c¨ng sau. Btct dù øng lùc trong kt-ct ë cÊu kiÖn c¨ng sau, tr¹ng th¸i øng suÊt tõ giai ®o¹n I1 chuyÓn ngay sang giai ®o¹n I4. Sau ®ã c¸c giai ®o¹n cña tr¹ng th¸i øng suÊt kÕ tiÕp nhau x¶y ra nh­ trong cÊu kiÖn c¨ng tr­íc. 6.2 TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn. a. TÝnh theo c•êng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng gãc. C¸ch tÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp th­êng, chØ kh¸c lµ ë c¸c c«ng thøc c¬ b¶n cã thªm thµnh phÇn cèt thÐp øng lùc tr­íc. §èi víi tiÕt diÖn ch÷ T trôc trung hoµ ®i qua s­ên (H×nh 13), ®iÒu kiÖn c­êng ®é lµ: M < Rnbx (h0 - 0,5x) + Rn(b'c -b)h'c (h0 - 0,5h'c) + R'aF'a (h0 - a') + sHF'H (h0 - a'H) (23) ChiÒu cao vïng chÞu nÐn x ®­îc x¸c ®Þnh tõ c«ng thøc: Rn[bx + (b'c -b)h'c] = mHRHFH + RaFa - s'HFH = R'aF'a (24) Trong ®ãs’H - øng suÊt trong cèt thÐp F’H ®­îc x¸c ®Þnh thÐo (22); mH - hÖ sè kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp c­êng ®é cao khi øng suÊt cao h¬n giíi h¹n ch¶y qui ­íc; mH - ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Btct dù øng lùc trong kt-ct R'aF'a rn s'HF'Hx m RHFH RaFa a' H a' b'c h' C a aH hh0 b F'a FH Fa F'H H×nh 13. S¬ ®å tÝnh tiÕt diÖn ch÷ T, c¸nh n»m trong vïng nÐn, trôc trung hoµ qua s•ên. b. TÝnh theo c•êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng. §Ó chÞu lùc trªn tiÕt diÖn nghiªng trong cÊu kiÖn ¦LT chÞu uèn ngoµi cèt däc, cèt xiªn vµ cèt ®ai th­êng cßn cã cèt däc vµ cèt ngang øng lùc tr­íc (H×nh 14). ViÖc tÝnh to¸n c­êng ®é trªn tݪt diÖn nghiªng chÞu c¾t ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn th«ng th­êng. Q < Qb + åRadFd +åRadFxsina + åRHdFHd + åRHdFHx sina (25) trong ®ã Qb - kh¶ n¨ng chÞu c¾t bªt«ng; Ra®, RH® - c­êng ®é tÝnh to¸n vÒ c¾t cña cèt thÐp th­êng vµ cèt thÐp ¦LT. Btct dù øng lùc trong kt-ct Fx Z® A RaFa RHFH FH®RH® Ra®F® FHxRH® Ra® nb Zh® Z H Z a Qb zXaH a H×nh 14. S¬ ®å tÝnh to¸n néi lùc trªn tiÕt diÖn nghiªng. c. TÝnh c•êng ®é cÊu kiÖn ë giai ®o¹n chÕ t¹o. TÝnh to¸n cÊu kiÖn ë giai ®o¹n chÕ t¹o bao gåm: - KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn vÒ øng suÊt nÐn giíi h¹n cña bªt«ng (b¶ng 1) lóc b¾t ®Çu bu«ng cèt thÐp. - KiÓm tra sù lµm viÖc tæng thÓ cña cÊu kiÖn ë ngoµi giai ®o¹n chÕ t¹o. ViÖc kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh nh­ cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m th­êng mµ ngo¹i lùc lµ lùc nÐn do cèt thÐp ¦LT g©y ra. - KiÓm tra vÒ viÖc chÞu lùc côc bé cña bªt«ng ë khu vùc neo. NÕu kh¶ n¨ng chÞu lùc cña miÒn bªt«ng d­íi neo kh«ng ®ñ th× ph¶i gia c­êng b»ng c¸c l­íi cèt thÐp hoÆc ®Öm thÐp. d. TÝnh to¸n kh«ng cho phÐp nøt. §Ó ®¶m b¶o cho cÊu kiÖn kh«ng h×nh thµnh khe nøt trªn tiÕt diÖn th¼ng gãc th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Btct dù øng lùc trong kt-ct M < Mn (26) M - m«men uèn do ngo¹i lùc g©y ra. §èi víi cÊu kiÖn cã tÝnh chÊt chèng nøt cÊp I vµ II th× M lµ m«men tÝnh to¸n; ®èi víi cÊu kiÖn cã tÝnh chÊt chèng nøt cÊp III th× M lµ m«men tiªu chuÈn; Mn - m«men mµ cÊu kiÖn chÞu ®­îc ngay tr­íc khi h×nh thanh khe nøt. C¬ së dïng ®Ó tÝnh Mn lµ giai ®o¹n Ia cña tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng. Mn = RkWn + ML (27) RkWn lµ m«men chèng nøt cña cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp th­êng. M«men chèng nøt cña cÊu kiÖn ¦LT ®­îc t¨ng lªn nhê ML, do ®ã cã thÓ diÒu chØnh lùc c¨ng ®Ó cÊu kiÖn kh«ng bÞ nøt. e. TÝnh to¸n theo sù më réng vµ khÐp kÝn khe nøt ViÖc tÝnh to¸n theo sù më réng vµ khÐp kÝn khe nøt ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn th«ng th­êng vµ cÊu kiÖn ¦LT chÞu kÐo trung t©m. ChØ kh¸c ®é t¨ng øng suÊt trong cèt thÐp sa ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 1 102 )( )( ZFF eZNM Ha H c a + -- =s (28) Z1 - kho¶ng c¸ch gi÷a hîp lùc vïng chÞu nÐn vµ hîp lùc vïng chÞu kÐo; No2 - lùc nÐn tr­íc bªt«ng ë giai ®o¹n sö dông; eH - kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc No2 ®Õn trôc ®i qua träng t©m diÖn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo. Btct dù øng lùc trong kt-ct eo N02 mm = N02 rl + =ml ( + )rleoN02 + H×nh 15. S¬ ®å lùc ®Ó x¸c ®Þnh Mn f. TÝnh to¸n kiÓm tra ®é vâng. ViÖc tÝnh to¸n kiÓm tra ®é vâng ®­îc tiÕn hµnh phô thuéc vµo tÝnh chÊt chèng nøt cña cÊu kiÖn. §èi víi cÊu kiÖn kh«ng cho phÐp nøt, khi tÝnh ®é vâng ng­êi ta xem cÊu kiÖn nh­ vËt thÓ ®µn håi vµ dïng c¸c c«ng thøc ®· nªu trong m«n c¬ häc kÕt cÊu ®Ó tÝnh to¸n. §èi víi cÊu kiÖn cã khe nøt ë vïng kÐo, c¸ch tÝnh ®é vâng t­¬ng tù nh­ c¸ch tÝnh ®èi víi cÊu kiÖn chÞu uèn th«ng th­êng, chØ kh¸c lµ trong c¸c c«ng thøc cã thªm mét vµi sè h¹ng ®Ó kÓ ®Õn t¸c dông cña cèt thÐp ¦LT. Theo tiªu chuÈn míi nhÊt mµ bé x©y dung míi ban hµnh TCXDVN 356 : 2005 "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" TCXDVN 356 : 2005 thay thÕ cho TCVN 5574 : 1991 -Nh÷ng yªu cÇu bæ sung khi thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc 1/ Gi¸ trÞ cña øng suÊt tr­íc sps vµ sps ¢ t­¬ng øng trong cèt thÐp c¨ng S vµ S¢ cÇn ®­îc chän víi ®é sai lÖch p sao cho tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct ( ) ( ) ïþ ï ý ü ³- £+ ser,sspsp ser,sspsp R,p' Rp' 30ss ss (1) trong ®ã: p tÝnh b»ng MPa, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - trong tr­êng hîp c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc: p = 0,05 sps ; - trong tr­êng hîp c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn vµ c¬ nhiÖt ®iÖn: l p 360 30 += (2) víi l – chiÒu dµi thanh cèt thÐp c¨ng (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp ngoµi cña bÖ), mm. Trong tr­êng hîp c¨ng b»ng thiÕt bÞ ®­îc tù ®éng hãa, gi¸ trÞ tö sè 360 trong c«ng thøc (2) ®­îc thay b»ng 90. 2/ Gi¸ trÞ øng suÊt 1cons vµ 1cons ¢ t­¬ng øng trong cèt thÐp c¨ng S vµ S¢ ®­îc kiÓm so¸t sau khi c¨ng trªn bÖ lÊy t­¬ng øng b»ng sps vµ sps ¢ (xem ®iÒu 4.3.1) trõ ®i hao tæn do biÕn d¹ng neo vµ ma s¸t cña cèt thÐp (xem ®iÒu 4.3.3). Gi¸ trÞ øng suÊt trong cèt thÐp c¨ng S vµ S¢ ®­îc khèng chÕ t¹i vÞ trÝ ®Æt lùc kÐo khi c¨ng cèt thÐp trªn bª t«ng ®· r¾n ch¾c ®­îc lÊy t­¬ng øng b»ng 2cons vµ 2cons ¢ , trong ®ã c¸c gi¸ trÞ 2cons vµ 2cons ¢ ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o øng suÊt sps vµ sps ¢ trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n. Khi ®ã 2cons vµ 2cons ¢ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: ú û ù ê ë é +-= red sp0p red spcon I yeP A p ass 2 (3) =¢cons 2 Trong c¸c c«ng thøc (3) vµ (4): Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct sps , sps ¢ – x¸c ®Þnh kh«ng kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt; P , 0pe – x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) vµ (9), trong ®ã c¸c gi¸ trÞ sps vµ sps ¢ cã kÓ ®Õn nh÷ng hao tæn øng suÊt thø nhÊt; spy , spy¢ – xem ®iÒu 4.3.6; bs EE=a . øng suÊt trong cèt thÐp cña kÕt cÊu tù øng lùc ®­îc tÝnh to¸n tõ ®iÒu kiÖn c©n b»ng víi øng suÊt (tù g©y ra) trong bª t«ng. øng suÊt tù g©y cña bª t«ng trong kÕt cÊu ®­îc x¸c ®Þnh tõ m¸c bª t«ng theo kh¶ n¨ng tù g©y øng suÊt pS cã kÓ ®Õn hµm l­îng cèt thÐp, sù ph©n bè cèt thÐp trong bª t«ng (theo mét trôc, hai trôc, ba trôc), còng nh­ trong c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt, tõ biÕn cña bª t«ng khi kÕt cÊu chÞu t¶i träng. chó thÝch: Trong c¸c kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng nhÑ cã cÊp tõ B7,5 ®Õn B12,5, c¸c gi¸ trÞ 2cons vµ 2cons ¢ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ 400 MPa vµ 550 MPa. 3/ Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn øng lùc tr­íc, cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp khi c¨ng: - Khi c¨ng trªn bÖ cÇn kÓ ®Õn: + nh÷ng hao tæn thø nhÊt: do biÕn d¹ng neo, do ma s¸t cèt thÐp víi thiÕt bÞ n¾n h­íng, do chïng øng suÊt trong cèt thÐp, do thay ®æi nhiÖt ®é, do biÕn d¹ng khu«n (khi c¨ng cèt thÐp trªn khu«n), do tõ biÕn nhanh cña bª t«ng. + nh÷ng hao tæn thø hai: do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng: - Khi c¨ng trªn bª t«ng cÇn kÓ ®Õn: Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct + nh÷ng hao tæn thø nhÊt: do biÕn d¹ng neo, do ma s¸t cèt thÐp víi thµnh èng ®Æt thÐp (c¸p) hoÆc víi bÒ mÆt bª t«ng cña kÕt cÊu. + nh÷ng hao tæn thø hai: do chïng øng suÊt trong cèt thÐp, do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng, do nÐn côc bé cña c¸c vßng cèt thÐp lªn bÒ mÆt bª t«ng, do biÕn d¹ng mèi nèi gi÷a c¸c khèi bª t«ng (®èi víi c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ c¸c khèi). Hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 6 nh­ng tæng gi¸ trÞ c¸c hao tæn øng suÊt kh«ng ®­îc lÊy nhá h¬n 100 MPa. Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn tù øng lùc chØ kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng tïy theo m¸c bª t«ng tù øng lùc tr­íc vµ ®é Èm cña m«i tr­êng. §èi víi c¸c kÕt cÊu tù øng lùc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b·o hßa n­íc, kh«ng cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt. B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng A. Nh÷ng hao tæn thø nhÊt 1. Chïng øng suÊt trong cèt thÐp · khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc Btct dù øng lùc trong kt-ct a) ®èi víi thÐp sîi sp ser,s sp , R , s s ÷ ÷ ø ö ç ç è æ - 10220 – b) ®èi víi thÐp thanh 2010 -sp, s – · khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn hay c¬ nhiÖt ®iÖn a) ®èi víi thÐp sîi sps05,0 – b) ®èi víi thÐp thanh sps03,0 – ë ®©y: sps , MPa, ®­îc lÊy kh«ng kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt. NÕu gi¸ trÞ hao tæn tÝnh ®­îc mang dÊu “trõ” th× lÊy gi¸ trÞ b»ng 0. Btct dù øng lùc trong kt-ct B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt (tiÕp theo) Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng 2. Chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a cèt thÐp c¨ng trong vïng bÞ nung nãng vµ thiÕt bÞ nhËn lùc c¨ng khi bª t«ng bÞ nãng §èi víi bª t«ng cÊp tõ B15 ®Õn B40: 1,25 tD §èi víi bª t«ng cÊp B45 vµ lín h¬n: 1,0 tD trong ®ã: tD – chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a cèt thÐp ®­îc nung nãng vµ bÖ c¨ng cè ®Þnh (ngoµi vïng nung nãng) nhËn lùc c¨ng, oC. Khi thiÕu sè liÖu chÝnh x¸c lÊy tD = 65oC. Khi c¨ng cèt thÐp trong qu¸ tr×nh gia nhiÖt tíi trÞ sè ®ñ ®Ó bï cho hao tæn øng suÊt do chªnh lÖch nhiÖt ®é, th× hao tæn øng suÊt do chªnh lÖch nhiÖt ®é lÊy b»ng 0. – – 3. BiÕn d¹ng cña neo ®Æt ë thiÕt bÞ c¨ng sEl lD sEl ll 21 D+D Btct dù øng lùc trong kt-ct trong ®ã: lD – biÕn d¹ng cña c¸c vßng ®Öm bÞ Ðp, c¸c ®Çu neo bÞ Ðp côc bé, lÊy b»ng 2 mm; khi cã sù tr­ît gi÷a c¸c thanh cèt thÐp trong thiÕt bÞ kÑp dïng nhiÒu lÇn, lD x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: lD = 1,25 + 0,15 d víi d – ®­êng kÝnh thanh cèt thÐp, mm; l – chiÒu dµi cèt thÐp c¨ng (kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ngoµi cña c¸c gèi trªn bÖ cña khu«n hoÆc thiÕt bÞ), mm. trong ®ã: 1lD – biÕn d¹ng cña ªcu hay c¸c b¶n ®Öm gi÷a c¸c neo vµ bª t«ng, lÊy b»ng 1 mm; 2lD – biÕn d¹ng cña neo h×nh cèc, ªcu neo, lÊy b»ng 1 mm. l – chiÒu dµi cèt thÐp c¨ng (mét sîi), hoÆc cÊu kiÖn, mm. Khi c¨ng b»ng nhiÖt ®iÖn, hao tæn do biÕn d¹ng neo kh«ng kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n v× chóng ®· ®­îc kÓ ®Õn khi x¸c ®Þnh ®é gi·n dµi toµn phÇn cña cèt thÐp Btct dù øng lùc trong kt-ct B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt (tiÕp theo) Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng 4. Ma s¸t cña cèt thÐp a) víi thµnh èng r·nh hay bÒ mÆt bª t«ng ÷ ø ö ç è æ - +dqwc s e sp 11 trong ®ã: e– c¬ sè l«garit tù nhiªn; d , w – hÖ sè, x¸c ®Þnh theo b¶ng 7; c – chiÒu dµi tÝnh tõ thiÕt bÞ c¨ng ®Õn tiÕt diÖn tÝnh to¸n, m; q – tæng gãc chuyÓn h­íng cña trôc cèt thÐp, radian; sps – ®­îc lÊy kh«ng kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt. b) víi thiÕt bÞ n¾n h­íng ÷ ø ö ç è æ - dq s e sp 1 1 trong ®ã: e – c¬ sè l«garit tù nhiªn; d – hÖ sè, lÊy b»ng Btct dù øng lùc trong kt-ct 0,25; q – tæng gãc chuyÓn h­íng cña trôc cèt thÐp, radian; sps – ®­îc lÊy kh«ng kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt. 5. BiÕn d¹ng cña khu«n thÐp khi chÕ t¹o kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc sEl lD h trong ®ã: h – hÖ sè, lÊy b»ng: + n n 2 1- =h , khi c¨ng cèt thÐp b»ng kÝch; + n n 4 1- =h , khi c¨ng cèt thÐp b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ nhiÖt ®iÖn sö dông m¸y têi (50% lùc do t¶i träng cña vËt nÆng). – Btct dù øng lùc trong kt-ct B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt (tiÕp theo) Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng n– sè nhãm cèt thÐp ®­îc c¨ng kh«ng ®ång thêi. lD – ®é dÞch l¹i gÇn nhau cña c¸c gèi trªn bÖ theo ph­¬ng t¸c dông cña lùc P , ®­îc x¸c ®Þnh tõ tÝnh to¸n biÕn d¹ng khu«n. l– kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp ngoµi cña c¸c gèi trªn bÖ c¨ng. Khi thiÕu c¸c sè liÖu vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ kÕt cÊu khu«n, hao tæn do biÕn d¹ng khu«n lÊy b»ng 30 MPa. Khi c¨ng b»ng nhiÖt ®iÖn, hao tæn do biÕn d¹ng khu«n trong tÝnh to¸n kh«ng kÓ ®Õn v× chóng ®· ®­îc kÓ ®Õn khi x¸c ®Þnh ®é gi·n dµi toµn phÇn cña cèt thÐp. 6. Tõ biÕn nhanh cña bª t«ng Btct dù øng lùc trong kt-ct bp bp R s 40 khi a s £ bp bp R ÷ ÷ ø ö ç ç è æ -+ a s ba bp bp R 8540 khi a s > bp bp R a) §èi víi bª t«ng ®ãng r¾n tù nhiªn trong ®ã a vµ b – hÖ sè, lÊy nh­ sau: a = 0,25 + 0,025 bpR , nh­ng kh«ng lín h¬n 0,8; b = 5,25 – 0,185 bpR , nh­ng kh«ng lín h¬n 2,5 vµ kh«ng nhá h¬n 1,1; bps – ®­îc x¸c ®Þnh t¹i møc träng t©m cèt thÐp däc S vµ S ¢ , cã kÓ ®Õn hao tæn theo môc 1 ®Õn 5 trong b¶ng nµy. §èi víi bª t«ng nhÑ, khi c­êng ®é t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu g©y øng lùc tr­íc b»ng 11 MPa hay nhá h¬n th× thay hÖ sè 40 thµnh 60. b) §èi víi bª t«ng ®­îc d­ìng hé nhiÖt Hao tæn tÝnh theo c«ng thøc ë môc 6a cña b¶ng nµy, sau ®ã nh©n víi hÖ sè 0,85. Btct dù øng lùc trong kt-ct B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt (tiÕp theo) Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng B. Nh÷ng hao tæn thø hai 7. Chïng øng suÊt trong cèt thÐp a) §èi víi thÐp sîi – sp ser,s sp , R , s s ÷ ÷ ø ö ç ç è æ - 10220 b) §èi víi thÐp thanh – 2010 -sp, s (xem chó gi¶i cho môc 1 trong b¶ng nµy) 8. Co ngãt cña bª t«ng (xem ®iÒu 4.3.4) Bª t«ng ®ãng r¾n tù nhiªn Bª t«ng ®­îc d­ìng hé nhiÖt trong ®iÒu kiÖn ¸p suÊt khÝ quyÓn Kh«ng phô thuéc ®iÒu kiÖn ®ãng r¾n cña bª t«ng a) B35 vµ thÊp h¬n 40 35 30 b) B40 50 40 35 Bª t«ng nÆng c) B45 vµ lín h¬n 60 50 40 Bª t«ng h¹t nhá d) nhãm A Hao tæn ®­îc x¸c ®Þnh theo môc 8a, b trong b¶ng nµy vµ nh©n víi hÖ sè1,3 40 Btct dù øng lùc trong kt-ct e) nhãm B Hao tæn ®­îc x¸c ®Þnh theo môc 8a trong b¶ng nµy vµ nh©n víi hÖ sè1,5 50 f) nhãm C Hao tæn ®­îc x¸c ®Þnh theo môc 8a trong b¶ng nµy nh­ ®èi víi bª t«ng nÆng ®ãng r¾n tù nhiªn 40 g) lo¹i ®Æc ch¾c 50 45 40 Bª t«ng nhÑ cã cèt liÖu nhá h) lo¹i cã lç rçng 70 60 50 9. Tõ biÕn cña bª t«ng (xem ®iÒu 4.3.4) a) §èi víi bª t«ng nÆng vµ bª t«ng nhÑ cã cèt liÖu nhá ®Æc ch¾c. bpbp Rsa150 khi 75,0£bpbp Rs ; ( )3750300 ,Rbpbp -sa khi 750,Rbpbp >s , trong ®ã: bps – lÊy nh­ ë môc 6 trong b¶ng nµy; a – hÖ sè, lÊy nh­ sau: + víi bª t«ng ®ãng r¾n tù nhiªn, lÊy a = 1; + víi bª t«ng ®­îc d­ìng hé nhiÖt trong ®iÒu kiÖn ¸p suÊt khÝ quyÓn, lÊy a = 0,85. Btct dù øng lùc trong kt-ct B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt (kÕt thóc) Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa C¸c yÕu tè g©y hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng nhãm A Hao tæn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ë môc 9a trong b¶ng nµy, sau ®ã nh©n kÕt qu¶ víi hÖ sè 1,3 nhãm B Hao tæn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ë môc 9a trong b¶ng nµy, sau ®ã nh©n kÕt qu¶ víi hÖ sè 1,5 b) Bª t«ng h¹t nhá nhãm C Hao tæn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ë môc 9a trong b¶ng nµy khi a = 0,85 c) Bª t«ng nhÑ dïng cèt liÖu nhá rçng Hao tæn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ë môc 9a trong b¶ng nµy, sau ®ã nh©n kÕt qu¶ víi hÖ sè 1,2 10. Ðp côc bé bÒ mÆt bª t«ng do cèt thÐp cã d¹ng ®ai xo¾n hay d¹ng ®ai trßn (khi kÕt cÊu cã ®­êng kÝnh nhá h¬n 3 m) – 70 – 0,22 extd trong ®ã: extd – ®­êng kÝnh ngoµi cña kÕt cÊu, cm sEl ln D 11. BiÕn d¹ng nÐn do khe nèi gi÷a c¸c blèc (®èi víi kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ c¸c blèc). – trong ®ã: n – sè l­îng khe nèi gi÷a kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kh¸c theo chiÒu dµi cña cèt thÐp c¨ng; Btct dù øng lùc trong kt-ct lD – biÕn d¹ng Ðp s¸t t¹i mçi khe: + víi khe ®­îc nhåi bª t«ng, lÊy lD = 0,3 mm; + víi khe ghÐp trùc tiÕp, lÊy lD = 0,5 mm; l – chiÒu dµi cèt thÐp c¨ng, mm. Ghi chó: 1. Hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp c¨ng S ¢ ®­îc x¸c ®Þnh gièng nh­ trong cèt thÐp S ; 2. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp tù øng lùc, hao tæn do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu thùc nghiÖm. 3. Ký hiÖu cÊp ®é bÒn cña bª t«ng xem ®iÒu 5.1.1. 4/ Khi x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng theo môc 8 vµ 9 trong b¶ng 6 cÇn l­u ý: a) Khi biÕt tr­íc thêi h¹n chÊt t¶i lªn kÕt cÊu, hao tæn øng suÊt cÇn ®­îc nh©n thªm víi hÖ sè lj , x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: t t l 3100 4 + =j (5) trong ®ã: t – thêi gian tÝnh b»ng ngµy, x¸c ®Þnh nh­ sau: - khi x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt do tõ biÕn: tÝnh tõ ngµy nÐn Ðp bª t«ng; - khi x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt do co ngãt: tÝnh tõ ngµy kÕt thóc ®æ bª t«ng. Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct b) §èi víi kÕt cÊu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm kh«ng khÝ thÊp h¬n 40%, hao tæn øng suÊt cÇn ®­îc t¨ng lªn 25%. Tr­êng hîp c¸c kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng nÆng, bª t«ng h¹t nhá, lµm viÖc trong vïng khÝ hËu nãng vµ kh«ng ®­îc b¶o vÖ tr¸nh bøc x¹ mÆt trêi hao tæn øng suÊt cÇn tÝnh t¨ng lªn 50%. c) NÕu biÕt râ lo¹i xi m¨ng, thµnh phÇn bª t«ng, ®iÒu kiÖn chÕ t¹o vµ sö dông kÕt cÊu, cho phÐp sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p chÝnh x¸c h¬n ®Ó x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt khi ph­¬ng ph¸p ®ã ®­îc chøng minh lµ cã c¬ së theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. B¶ng 7 – C¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt do ma s¸t cèt thÐp C¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh hao tæn do ma s¸t cèt thÐp (xem môc 4, B¶ng 6) d khi cèt thÐp lµ èng r·nh hay bÒ mÆt tiÕp xóc w bã thÐp hay sîi thÐp thanh cã gê 1. Lo¹i èng r·nh – cã bÒ mÆt kim lo¹i 0,0030 0,35 0,40 – cã bÒ mÆt bª t«ng t¹o bëi khu«n b»ng lâi cøng 0 0,55 0,65 – cã bÒ mÆt bª t«ng t¹o bëi khu«n b»ng lâi mÒm 0,0015 0,55 0,65 2. BÒ mÆt bª t«ng 0 0,55 0,65 Btct dù øng lùc trong kt-ct 5/ TrÞ sè øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp ®­a vµo tÝnh to¸n cÇn nh©n víi hÖ sè ®é chÝnh x¸c khi c¨ng cèt thÐp spg : spg = 1 ± D spg (6) Trong c«ng thøc (6), lÊy dÊu "céng" khi cã ¶nh h­ëng bÊt lîi cña øng suÊt tr­íc (tøc lµ trong giai ®o¹n lµm viÖc cô thÓ cña kÕt cÊu hoÆc mét bé phËn ®ang xÐt cña cÊu kiÖn, øng suÊt tr­íc lµm gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc thóc ®Èy sù h×nh thµnh vÕt nøt, v.v...); lÊy dÊu "trõ" khi cã ¶nh h­ëng cã lîi. Trong tr­êng hîp t¹o øng suÊt tr­íc b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc, gi¸ trÞ D spg lÊy b»ng 0,1; khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn vµ c¬ nhiÖt ®iÖn D spg ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: ÷ ÷ ø ö ç ç è æ += psp sp n P , 1 150 s gD (7) nh­ng lÊy kh«ng nhá h¬n 0,1; trong c«ng thøc (7): p , sps – xem ®iÒu 4.3.1; pn – sè l­îng thanh cèt thÐp c¨ng trong tiÕt diÖn cÊu kiÖn. Khi x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp, còng nh­ khi tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn më réng vÕt nøt vµ tÝnh to¸n theo biÕn d¹ng cho phÐp lÊy gi¸ trÞ spgD b»ng kh«ng. 6/ øng suÊt trong bª t«ng vµ cèt thÐp, còng nh­ lùc nÐn tr­íc trong bª t«ng dïng ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu bª t«ng øng lùc tr­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn sau: øng suÊt trong tiÕt diÖn th¼ng gãc víi trôc däc cÊu kiÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c tÝnh to¸n vËt liÖu ®µn håi. Trong ®ã, tiÕt diÖn tÝnh to¸n lµ tiÕt diÖn t­¬ng ®­¬ng bao gåm tiÕt diÖn bª t«ng cã kÓ ®Õn sù gi¶m yÕu do c¸c èng, r·nh vµ diÖn Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct tÝch tiÕt diÖn c¸c cèt thÐp däc (c¨ng vµ kh«ng c¨ng) nh©n víi hÖ sè a lµ tØ sè gi÷a m« ®un ®µn håi cña cèt thÐp sE vµ bª t«ng bE . Khi trªn tiÕt diÖn cã bª t«ng víi nhiÒu lo¹i vµ cÊp ®é bÒn kh¸c nhau, th× ph¶i quy ®æi vÒ mét lo¹i hoÆc mét cÊp dùa trªn tØ lÖ m« ®un ®µn håi cña chóng. øng lùc nÐn tr­íc P vµ ®é lÖch t©m cña nã pe0 so víi träng t©m cña tiÕt diÖn quy ®æi ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc: ssssspspspsp AAAAP ¢¢--¢¢+= ssss (8) P yAyAyAyA e sssspspspsssspspspp ssss -¢¢¢-¢¢¢+ =0 (9) trong ®ã: ss vµ ss ¢ – t­¬ng øng lµ øng suÊt trong cèt thÐp kh«ng c¨ng S vµ S ¢ g©y nªn do co ngãt vµ tõ biÕn trong bª t«ng; spy , spy¢ , sy , sy¢ – t­¬ng øng lµ c¸c kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi ®Õn c¸c ®iÓm ®Æt hîp lùc cña néi lùc trong cèt thÐp c¨ng S vµ kh«ng c¨ng S ¢ (H×nh 1). y s p y' sp y' s y' s y s s's A's s'sp A'sp ssp Asp ss As P e 0 p ®­êng ®i qua träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi H×nh 1 – S¬ ®å lùc nÐn tr­íc trong cèt thÐp trªn tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp Trong tr­êng hîp cèt thÐp c¨ng cã d¹ng cong, c¸c gi¸ trÞ sps vµ sps ¢ cÇn nh©n víi qcos vµ q ¢cos , víi q vµ q ¢ t­¬ng øng lµ Btct dù øng lùc trong kt-ct gãc nghiªng cña trôc cèt thÐp víi trôc däc cÊu kiÖn (t¹i tiÕt diÖn ®ang xÐt). C¸c øng suÊt sps vµ sps ¢ ®­îc lÊy nh­ sau: a) Trong giai ®o¹n nÐn tr­íc bª t«ng: cã kÓ ®Õn c¸c hao tæn thø nhÊt. b) Trong ®o¹n sö dông: cã kÓ ®Õn c¸c hao tæn thø nhÊt vµ thø hai Gi¸ trÞ c¸c øng suÊt ss vµ ss ¢ lÊy nh­ sau: c) Trong giai ®o¹n nÐn tr­íc bª t«ng: lÊy b»ng hao tæn øng suÊt do tõ biÕn nhanh theo môc 6 b¶ng 6. d) Trong giai ®o¹n sö dông: lÊy b»ng tæng c¸c hao tæn øng suÊt do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng theo môc 6, 8 vµ 9 b¶ng 6. 7 / øng suÊt nÐn trong bª t«ng bps trong giai ®o¹n nÐn tr­íc bª t«ng ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn: tû sè bpbp Rs kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho trong B¶ng 8. øng suÊt bps x¸c ®Þnh t¹i møc thí chÞu nÐn ngoµi cïng cña bª t«ng cã kÓ ®Õn hao tæn theo môc 1 ®Õn 6 b¶ng 6 vµ víi hÖ sè ®é chÝnh x¸c khi c¨ng cèt thÐp 1=spg . B¶ng 8 – Tû sè gi÷a øng suÊt nÐn trong bª t«ng bps ë giai ®o¹n nÐn tr­íc vµ c­êng ®é cña bª t«ng bpR khi b¾t ®Çu chÞu øng lùc tr­íc ( bpbp Rs ) TØ sè bpbp Rs kh«ng lín h¬n Tr¹ng th¸i øng suÊt cña tiÕt diÖn Ph­¬ng ph¸p c¨ng cèt thÐp khi nÐn khi nÐn Formatted: Bullets and Numbering Btct dù øng lùc trong kt-ct ®óng t©m lÖch t©m Trªn bÖ (c¨ng tr­íc) 0,85 0,95* 1. øng suÊt bÞ gi¶m hay kh«ng ®æi khi kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc Trªn bª t«ng (c¨ng sau) 0,70 0,85 Trªn bÖ (c¨ng tr­íc) 0,65 0,70 2. øng suÊt bÞ t¨ng khi kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc Trªn bª t«ng (c¨ng sau) 0,60 0,65 * ¸p dông cho c¸c cÊu kiÖn ®­îc s¶n xuÊt theo ®iÒu kiÖn t¨ng dÇn lùc nÐn, khi cã c¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp t¹i gèi vµ cèt thÐp gi¸n tiÕp víi hµm l­îng thÐp theo thÓ tÝch vm ³ 0,5% (xem ®iÒu 8.5.3) trªn ®o¹n kh«ng nhá h¬n chiÒu dµi ®o¹n truyÒn øng suÊt pl (xem ®iÒu 5.2.2.5), cho phÐp lÊy gi¸ trÞ 0,1=bpbp Rs . Ghi chó: §èi víi bª t«ng nhÑ tõ cÊp B7,5 ®Õn B12,5, gi¸ trÞ bpbp Rs nªn lÊy kh«ng lín h¬n 0,3. 8 §èi víi kÕt cÊu øng lùc tr­íc mµ cã dù kiÕn tr­íc ®Õn viÖc ®iÒu chØnh øng suÊt nÐn trong bª t«ng trong qu¸ tr×nh sö dông (vÝ dô: trong c¸c lß ph¶n øng, bÓ chøa, th¸p truyÒn h×nh), cÇn sö dông cèt thÐp c¨ng kh«ng b¸m dÝnh, th× cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp kh«ng bÞ ¨n mßn. §èi víi c¸c kÕt cÊu øng suÊt tr­íc kh«ng b¸m dÝnh, cÇn tÝnh to¸n theo c¸c yªu cÇu kh¶ n¨ng chèng nøt cÊp 1. Formatted: Bullets and Numbering

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdai_cuong_be_tong_ung_luc_truoc_0373.pdf
Tài liệu liên quan