Đề tài Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương, trình bày một bản hợp đồng ký giưa một công ty nước ta với một công ty nước ngoài

Mục lục Lời nói đầu . Chương I >:Một số nhận thức về HĐMBNT I>Đặc điểm HĐMBNT 1>Khái niệm 2>Đặc điểm 3>Điều kiện hiệu lực của HĐMBNT 4>Nội dung của HĐMBNT II>Các điều khoản cơ bản của HĐMBNT 1>Tên hàng 2>Phẩm chất 3>Số lượng 4>Giá cả 5>Giao hàng 6>Thanh tóan ChươngII:>Hợp đồng MBNT giữa Việt Nam và Đan Mạch ChươngIII:>Đánh giá thực trạng ký kết so với hợp đồng và giải pháp, kiến nghị khắc phục Kết luận.

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương, trình bày một bản hợp đồng ký giưa một công ty nước ta với một công ty nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong xu h­íng toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, thÕ giíi ®ang cã sù thay ®æi lín lao vÒ nhiÒu mÆt,®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi th× viÖc trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô ®ang ®­îc më réng, kh«ng n»m trong ph¹m vi cña mét quèc gia nµo c¶. ViÖt nam còng kh«ng lµ mét ngo¹i lÖ. §Ó ®¶m b¶o viÖc trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c n­íc mµ kh«ng x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña c¸c bªn tham gia.Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ra ®êi ®Ó ®iÒu chØnh mèi quan hÖ xoay quanh viÖc trao ®æi ®ã. VËy hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ g× ? nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. §Ó ®i s©u vµ t×m hiÓu kü h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi “§Æc ®iÓm hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Tr×nh bÇy mét b¶n hîp ®ång ký gi­a mét c«ng ty n­íc ta víi mét c«ng ty n­íc ngoµi” ®Ó nghiªn cøu. Néi dung bµi tiÓu luËn cña em ngoµi phÇn më bµi vµ kÕt luËn, phÇn néi dung ®­îc chia lµm ba ch­¬ng. CH¦¥NG I: Mét sè nhËn thøc vµ lÝ luËn vÒ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng CH¦¥NG II: PhÇn thùc tiÔn: Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ®­îc ký gi÷a ViÖt Nam va §an M¹ch CH¦¥NG III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ký kÕt so víi hîp ®ång vµ mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ, kh¾c phôc. Ch­¬ng I: Mét sè nhËn thøc vµ lý luËn vÒ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng I>§Æc ®iÓm cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. 1>Kh¸i niÖm Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng quèc tÕ cßn gäi lµ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ngo¹i th­¬ng quèc tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a nh÷ng ®­¬ng sù cã trô së kinh doanh ë c¸c n­íc kh¸c nhau, theo ®ã mét bªn gäi lµ Bªn xuÊt khÈu(Bªn B¸n) cã nghÜa vô chuyÓn vµo quyÒn së h÷u cña mét bªn kh¸c gäi lµ Bªn nhËp khÈu(Bªn Mua) mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh, gäi lµ hµng ho¸ ; Bªn Mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng . 2>§Æc ®iÓm hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng quèc tÕ kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n trong n­íc ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y: Hµng ho¸ ®èi t­îng cña hîp ®ång ®­îc di chuyÓn ra khái biªn giíi quèc gia. §ång tiÒn thanh to¸n cã thÓ lµ ngo¹i tÖ. C¸c bªn ký kÕt cã trô së kinh doanh ë c¸c n­íc kh¸c nhau. §Æc tr­ng quan träng nhÊt cña yÕu tè quèc tÕ ë ®©y lµ: c¸c bªn cã trô së kinh doanh ë c¸c n­íc kh¸c nhau. 3>§iÒu kiÖn hiÖu lùc cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng Theo ®iÒu 81 cña LuËt Th­¬ng m¹i ViÖt Nam, hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ cã hiÖu lùc khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Chñ thÓ cña hîp ®ång lµ bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã ®ñ t­ c¸c ph¸p lý. Hµng ho¸ theo hîp ®ång lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp mua b¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu mµ LuËt ph¸p ®· quy ®Þnh. H×nh thøc cña hîp ®ång ph¶i lµ v¨n b¶n. 4>Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Mét hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ th­êng gåm cã hai phÇn: Nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy (representations) vµ c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn (terms and conditions). >Trong phÇn nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy, ng­êi ta ghi râ: Sè hîp ®ång (contract No.). §Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký kÕt hîp ®ång. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc ghi ngay trªn cïng.Còng cã nhiÒu tr­êng hîp, ng­êi ta l¹i ghi ®Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký kÕt ë phÇn cuèi hîp ®ång. Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®­¬ng sù. Nh÷ng ®Þnh nghÜa dïng trong hîp ®ång. Nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy cã thÓ rÊt nhiÒu, vÝ dô “hµng ho¸ ” cã nghÜa lµ...., “thiÕt kÕ” cã nghÜa lµ .... ChÝ Ýt, ng­êi ta còng ®­a ra ®Þnh nghÜa sau ®©y: “ABC computer, address...., Tel .... represented by Mr. .... herein-after referred to as the Seller (or the Buyer)” C¬ së ph¸p lý ®Ó ký kÕt hîp ®ång. §©y cã thÓ lµ hiÖp ®Þnh chÝnh phñ ký kÕt ngµy th¸ng ....., còng cã thÓ lµ NghÞ ®Þnh th­ ký kÕt gi÷a Bé .... n­íc ..... víi Bé .... n­íc. ChÝ Ýt, ng­êi ta còng nªu ra sù tù nguyÖn cña hai bªn khi ký kÕt hîp ®ång. > Trong phÇn “c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn ”ng­êi ta ghi râ c¸c ®iÒu kho¶n th­¬ng phÈm (nh­ tªn hµng, sè l­îng, phÈm chÊt, bao b× ...), c¸c ®iÒu kho¶n tµi chÝnh (nh­ gi¸ c¶ vµ c¬ së cña gi¸ c¶, thanh to¸n, tr¶ tiÒn hµng , chøng tõ thanh to¸n.... ) c¸c ®iÒu kho¶n vËn t¶i (nh­ : ®iÒu kiÖn giao hµng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng ....) c¸c ®iÒu kho¶n ph¸p lý ( nh­: LuËt ¸p dông vµo hîp ®ång, khiÕu n¹i, tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, träng tµi v.v....) II: > C¸c ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng 1. Tªn hµng “Tªn hµng” lµ ®iÒu kho¶n quan träng cña mäi ®¬n chµo hµng, th­ hái hµng, hîp ®ång hoÆc nghÞ ®Þnh th­. Nã nãi lªn chÝnh x¸c ®èi t­îng mua b¸n, trao ®æi. V× vËy, ng­êi ta lu«n t×m c¸c diÔn ®¹t chÝnh x¸c tªn hµng. Cã nh÷ng c¸ch sau ®©y ®Ó biÓu ®¹t tªn hµng: Ng­êi ta ghi tªn th­¬ng m¹i cña hµng ho¸ nh­ng cßn ghi kÌm theo tªn th«ng th­êng vµ tªn khoa häc cña nã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo tªn ®Þa ph­¬ng s¶n xuÊt ra hµng ®ã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo tªn h·ng s¶n xuÊt ra hµng ®ã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo nh·n hiÖu cña nã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo quy c¸ch chÝnh cña hµng ho¸ ®ã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo c«ng dông cña hµng ho¸ ®ã. Ng­êi ta ghi tªn hµng kÌm theo m· sè cña hµng ®ã trong danh môc hµng ho¸ thèng nhÊt . PhÈm chÊt. “PhÈm chÊt ”lµ ®iÒu kho¶n nãi lªn mÆt “chÊt” cña ®èi t­îng – hang ho¸ mua b¸n, nghÜa lµ tÝnh n¨ng (nh­ lý tÝnh, ho¸ tÝnh, tÝnh chÊt c¬ lý...) quy c¸ch, kÝch th­íc, t¸c dông, c«ng suÊt, hiÖu suÊt... cña hµng ho¸ ®ã. §Ó quy ®Þnh chÝnh x¸c mÆt “chÊt”nh­ thÕ cña hµng ho¸ ®ã, ng­êi ta vËn dông trong c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÈm chÊt nh­ sau: Dùa vµo mÉu hµng Dùa vµo phÈm cÊp(category) hoÆc tiªu chuÈn (standard) Dùa vµo quy c¸ch cña hµng ho¸ Dùa vµo c¸c chØ tiªu ®¹i kh¸i quen dïng Dùa vµo hµm l­îng cña chÊt chñ yÕu trong hµng ho¸ Dùa vµo sè l­îng thµnh phÈm thu ®­îc tõ hµng ho¸ ®ã Dùa vµo hiÖn tr¹ng hµng ho¸ (tale quale) Dùa vµo sù xem hµng tr­íc Dùa vµo dung träng hµng ho¸ Dùa vµo tµi liÖu kü thuËt Dùa vµo nh·n hiÖu hµng ho¸ Dùa vµo m« t¶ hµng ho¸ Sè l­îng Nh»m nãi lªn mÆt “l­îng” cña hµng ho¸ ®­îc giao dÞch, ®iÒu kho¶n nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¬n vÞ tÝnh sè l­îng (hoÆc träng l­îng) cña hµng ho¸, ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh sè l­¬ng vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng l­îng. 3.1> §¬n vÞ tÝnh sè l­îng §¬n vÞ ®o chiÒu dµi §¬n vÞ ®o diÖn tÝch §¬n vÞ ®o dung tÝch §¬n vÞ ®o khèi l­îng §¬n vÞ tÝnh sè l­îng tËp hîp 3.2> Ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh sè l­îng 3.3> Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng l­îng §Ó x¸c ®Þnh träng l­îng hµng hãa mua b¸n, ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau ®©y: Träng l­îng c¶ b× Träng l­îng tÞnh Träng l­îng th­¬ng m¹i Träng l­îng lý thuyÕt Gi¸ c¶ Trong giao dÞch bu«n b¸n ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng, ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ gåm c¶ nh÷ng vÊn ®Ò: ®ång tiÒn tÝnh gi¸, møc gi¸, ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc gi¸, c¬ së cña gi¸ c¶ vµ viÖc gi¶m gi¸. §ång tiÒn tÝnh gi¸ Gi¸ c¶ trong bu«n b¸n quèc tÕ cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®ång tiÒn cña n­íc xuÊt khÈu hoÆc n­íc nhËp khÈu hoÆc cña mét n­íc thø ba. Trong viÖc lùa chän ®ång tiÒn tÝnh gi¸, tËp qu¸n bu«n b¸n hiÖn hµnh cã mét ý nghÜa rÊt lín, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ cã khèi l­îng lín. Møc gi¸ Gi¸ c¶ trong c¸c hîp ®ång ngo¹i th­¬ng lµ gi¸ quèc tÕ Ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸ Tuú theo ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh, ng­êi ta ph©n biÖt c¸c lo¹i gi¸ sau ®©y: _ Gi¸ cè ®Þnh (fixed price) lµ gi¸ c¶ ®­îc quy ®Þnh vµo lóc ký kÕt hîp ®ång vµ kh«ng ®­îc söa ®æi nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn kh¸c. _ Gi¸ quy ®Þnh sau lµ gi¸ c¶ kh«ng ®­îc ®Þnh ngay khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n, mµ ®­îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. _ Gi¸ linh ho¹t (flexible price) cßn gäi lµ gi¸ cã thÓ chØnh l¹i (revisable price) lµ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh trong lóc ký kÕt hîp ®ång nh­ng cã thÓ ®­îc xem xÐt l¹i nÕu sau nµy, vµo lóc giao hµng, gi¸ thÞ tr­êng cña hµng ho¸ ®ã lµ sù biÕn ®éng tíi mét møc nhÊt ®Þnh. _ Gi¸ di ®éng (sliding scale price) lµ gi¸ c¶ ®­îc tÝnh to¸n døt kho¸t vµo lóc thùc hiÖn hîp ®ång trªn c¬ së gi¸ c¶ quy ®Þnh ban ®Çu, cã ®Ò cËp tíi nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt trong thêi ký thùc hiÖn hîp ®ång. §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cã liªn quan tíi gi¸ c¶ Gi¶m gi¸ _ NÕu xÐt vÒ nguyªn nh©n ®­a ®Õn gi¶m gi¸, chóng ta cã thÓ kÓ ®Õn c¸c lo¹i gi¶m gi¸ nh­: + Gi¶m gi¸ do tr¶ tiÒn sím + Gi¶m gi¸ thêi vô + Gi¶m gi¸ ®æi hµng cò ®Ó mua hµng míi + Gi¶m gi¸ ®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ®· dïng råi + Gi¶m gi¸ do mua víi sè l­îng lín _ NÕu xÐt vÒ c¸ch tÝnh c¸c lo¹i gi¶m gi¸, chóng ta thÊy cã c¸c lo¹i gi¶m gi¸ + Gi¶m gi¸ ®¬n + Gi¶m gi¸ kÐp + Gi¶m gi¸ luü tiÕn + Gi¶m gi¸ tÆng th­ëng Giao hµng Néi dung c¬ b¶n cña ®iÒu kiÖn giao hµng lµ sù x¸c ®Þnh thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm giao hµng, sù x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc giao hµng vµ viªc th«ng b¸o giao hµng. 5.1>Thêi h¹n giao hµng: Lµ thêi h¹n mµ ng­êi b¸n ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. NÕu c¸c bªn giao dÞch kh«ng cã tho¶ thuËn g× kh¸c, thêi h¹n nµy còng lµ lóc di chuyÓn rñi ro vµ tæn thÊt vÒ hµng ho¸ tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. Trong bu«n b¸n quèc tÕ, ng­êi ta cã ba kiÓu quy ®Þnh thêi h¹n giao hµng sau: Thêi h¹n giao hµng cã ®Þnh kú Thêi h¹n giao hµng ngay Thêi h¹n giao hµng kh«ng ®Þnh kú 5.2>§Þa ®iÓm giao hµng : ViÖc lùa chän ®Þa ®iÓm giao hµng cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ph­¬ng thøc chuyªn chë hµng ho¸ vµ ®Õn ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. 5.3>Ph­¬ng thøc giao hµng: Thùc tiÔn giao hµng trong mua b¸n hµng ho¸ ®· lµm n¶y sinh nhiÒu ph­¬ng thøc giao hµng. Ng­êi ta cã thÓ quy ®Þnh viÖc giao nhËn®­îc tiÕn hµnh ë mét n¬i nµo ®ã lµ giao nhËn s¬ bé ho¹c lµ giao nhËn cuèi cïng Ng­êi ta còng cã thÓ quy ®Þnh viÖc giao nhËn ®­îc tiÕn hµnhë mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã lµ viÖc giao nhËn vÒ sè l­îng hoÆc lµ viÖc giao nhËn vÒ chÊt l­îng. 5.4>Th«ng b¸o giao hµng: C¸c ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng ®· bao hµm nghÜa vô vÒ th«ng b¸o giao hµng 5.5>Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ viÖc giao hµng §èi víi nh÷ng hµng ho¸ cã khèi l­îng lín, ng­êi ta cãa thÓ quy ®Þnh “cho phÐp giao hµng tõng ®ît” (partial shipment allowed) hoÆc buéc ph¶i “giao mét lÇn”(Toal shipment). NÕu trªn däc ®­êng ®i cÇn ph¶i thay ®æi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ng­êi ta cã thÓ quy ®Þnh “cho phÐp chuyÓn t¶i” (transhipment allowed). NÕu c¶ng göi hµng ë gÇn c¶ng ®Õn, khi hµnh tr×nh cña giÊy tê l¹i chËm h¬n hµnh tr×nh hµng ho¸, ng­êi ta cã thÓ quy ®Þnh “vËn ®¬n ®Õn chËm ®­îc chÊp nhËn” (Stale bill of lading accceptable). NÕu ng­êi b¸n uû nhiÖm cho mét ng­êi thø ba thay mÆt m×nh ®øng ra giao hµng, ng­êi ta cã thÓ quy ®Þnh “vËn ®¬n ng­êi thø ba ®­îc chÊp nhËn” (Third party B/L acceptable). Thanh to¸n Trong viÖc thanh to¸n tiÒn hµng ®­îc mua hoÆc b¸n, c¸c bªn th­êng ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n, thêi h¹n tr¶ tiÒn, ph­¬ng thøc tr¶ riÒn vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m hèi ®o¸i. 6.1> §ång tiÒn ®Ó tr¶ Trong bu«n b¸n quèc tÕ, tiÒn hµng cã thÓ ®­îc thanh to¸n hoÆc b»ng ®ång tiÒn cña n­íc xuÊt khÈu hoÆc b»ng ®ång tiÒn cña n­íc xuÊt khÈu hoÆc b»ng ®ång tiÒn cña n­íc nhËp khÈu hoÆc b»ng ®ång tiÒn cña n­íc thø ba. §ång tiÒn dïng vµo viÖc thanh to¸n gäi lµ ®ång tiÒn thanh to¸n (money of payment). §ång tiÒn thanh to¸n cã thÓ trïng hîp víi ®ång tiÒn tÝnh gi¸ (tøc ®ång tiÒn biÓu thÞ gi¸ c¶) vµ còng cã thÓ kh«ng trïng hîp. Khi ®ång tiÒn thanh to¸n vµ ®ång tiÒn tÝnh gi¸ lµ hai ®ång tiÒn kh¸c nhau, ng­êi ta ph¶i x¸c ®Þnh tû gi¸ ®Ó quy ®æi hai ®ång tiÒn ®ã. 6.2>Thêi h¹n tr¶ tiÒn Th«ng th­êng, trong giao dÞch, c¸c bªn th­êng tr¶ tiÒn tr­íc, tr¶ tiÒn ngay hoÆc tr¶ tiÒn sau. Trong thanh to¸n quèc tÕ, ng­êi ta hiÓu viÖc tr¶ tiÒn ngay lµ viÖc thanh to¸n vµo tr­íc lóc hoÆc trong lóc ng­êi xuÊt khÈu ®Æt chøng tõ hµng ho¸ hoÆc ®Æt b¶n th©n hµng ho¸d­íi quyÒn ®Þnh ®o¹tcña ng­êi mua. ViÖc tr¶ tr­íc hµnglµ viÖc ng­êi mua giao cho ng­êi b¸n toµn bé hoÆc mét phÇn tiÒn hµng tr­íc khi ng­êi b¸n ®Æt hµng ho¸ d­íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng­êi mua hoÆc tr­íc khi ng­êi b¸n thùc hiÖn ®¬n hµng cña ng­êi mua. ViÖc tr¶ tiÒn sau, ng­êi b¸n cung cÊp cho ng­êi mua mét kho¶n tÝn dông trªn sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. 6.3>Ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn(Mode of payment) Ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt (cash payment) Ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Transfer) Ph­¬ng thøc nhê thu Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 6.4>§iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i Trong giai ®o¹n hiÖn nay, c¸c ®ång tiÒn trªn thÕ giíi th­êng sôt gi¸ hoÆc t¨ng gi¸. §ª tr¸nh nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra, c¸c bªn giao dÞch cã thÓ tho¶ thuËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i. Ngoµi ra cßn mét sè ®iÒu kho¶n quan träng kh¸c nh­: Bao b×; KhiÕu n¹i; B¶o hµnh; Tr­êng hîp miÔn tr¸ch; Träng tµi; VËn t¶i Ch­¬ng II: PHÇn thùc tiÔn Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng gi÷a ViÖt Nam- §an M¹ch Hîp ®ång sè 43/tetra-urpo/98 (4/8/1998) (Hîp ®ång ngo¹i) Gi÷a: Liªn hiÖp s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈu (Union of production Services and Import - Export) No 551 Trµng TiÒn Street Hµ Néi Cable address : UPROEREXIM Tel. : 84.4-8548675. Fax 844.8548675 §¹i diÖn bëi ¤ng Vâ NÕt Na – gi¸m ®èc D­íi ®©y ®­îc gäi lµ Bªn mua. Vµ: TETRACYCLINES APS §Þa chØ : 13 Soren Nymarksvej, 8270 Häbjens Den-mark Tel : 45-89-393939 Fax : 45-86-292200 §¹i diÖn bëi ¤ng Niels Nordestgaard – Gi¸m ®èc, D­íi ®©y ®­îc gäi lµ Bªn b¸n Sau khi c¶ hai bªn cïng tho¶ thuËn r»ng Bªn b¸n ®ång ý b¸n vµ Bªn mua ®ång ý mua thiÕt bÞ d­íi ®©y, theo c¸c ®iÒu kho¶n vµ quy ®Þnh d­íi ®©y. §iÒu 1: C¸c kh¸i niÖm chung. Trong hîp ®ång nµy, d­íi ®©y nh÷ng tõ vµ thuËt ng÷ sÏ ®­îc ®Þnh nghÜa râ rµng nh»m tr¸nh nh÷ng hiÓu lÇm. “Hîp ®ång” lµ sù tho¶ thuËn cã hiÖu lùc vµ ®­îc ký kÕt gi÷a Bªn b¸n vµ Bªn mua bao gåm c¶ c¸c phôc lôc Hîp ®ång vµ c¸c b¶n vÏ kÌm theo. “Gi¸ hîp ®ång” cã nghÜa lµ gi¸ ®· ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång nµy cho d©y chuyÒn toµn bé vµ c¸c dÞch vô ®­îc bªn b¸n cung cÊp. Gi¸ ë ®©y ®­îc hiÓu lµ gi¸ CIF H¶i Phßng, SRVN (Incoterms 1990). “D©y chuyÒn s¶n xuÊt toµn bé” cã nghÜa lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Çy ®ñ ®Ó vËn hµnh theo tõng th«ng sè kü thuËt cña tõng m¸y vµ cña toµn bé d©y chuyÒn trõ c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi m¸i, t­êng, x©y dùng, cßn tÊt c¶ c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®­îc nªu trong phô lôc 01 cña hîp ®ång nµy bao gåm c¸c ®­êng èng nèi, d©y c¸p ®iÖn gi÷a c¸c m¸y víi nhau, tõ nguån ®iÖn thÝch hîp, ®­êng n­íc.... do bªn mua cung cÊp. “DÞch vô” cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc do Bªn b¸n, hoÆc ®¹i diÖn cña Bªn b¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång nµy nh­: H­íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc l¾p ®Æt, bµn giao, s¶n xuÊt thö nh­ trong hîp ®ång ®· nªu, trõ c¸c c«ng viÖc vÒ x©y dùng, vÒ ®­êng èng, c¸p ®iÖn, còng nh­ viÖc cung cÊp bÊt kú lo¹i g× cã thÓ bÞ yªu cÇu t¹i n¬i ®Æt m¸y ë c«ng tr×nh, hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô trung gian nh­ (®iÖn, khÝ, n­íc, h¬i am«ni¾c...) cho c¸c m¸y nµy. “Bµn giao” cã nghÜa lµ ch¹y thö ®­îc tiÕn hµnh trªn toµn bé d©y chuyÒn, ®Ó so s¸nh hoÆt ®éng thùc víi hoÆt ®éng cña m¸y ®­îc miªu t¶ gi÷a c¸c th«ng sè trong hîp ®ång nµy, tr­íc khi c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc bµn giao cho Bªn mua. “C¸c tµi liÖu kü thuËt”cã nghÜa lµ tÊt c¶ Catal«, c¸c b¶n quy c¸ch chi tiÕt kü thuËt liªn quan tíi tõng m¸y, b¶o d­ìng b»ng tay vµ chØ dÉn vËn hµnh, b¶n thiÕt kÕ mãng cña tõng m¸y cña toµn bé d©y chuyÒn, s¬ ®å bè trÝ m¸y mãc còng nh­ b¶n kª khai tiÕn tr×nh hoÆt ®éng cã liªn quan vµ mét phÇn cña b¶n hîp ®ång nµy. “Ngµy, tuÇn vµ th¸ng theo lÞch greorian” Ngµy tÝnh theo lÞch liªn tôc. Tiªu chuÈn : Theo Italy Norm (ISO 9000) §iÒu 2: Hµng ho¸ vµ sè l­îng 01 Côm chÕ biÕn trén MP300BATCH ch¹y b»ng ®iÖn : Mét d©y chuyÒn ®ång bé ®Ó lµm ®ång nhÊt, diÖt khuÈn vµ lµm m¸t 300 1/h hçn hîp kem vµ trang bÞ víi tÊt c¶ nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c ®Ó t¹o thµnh 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé. M¸y vµ thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt toµn bé nµy b¾t buéc ph¶i lµ m¸y míi, tiªn tiÕn nhÊt, s¶n xuÊt n¨m 1998 t¹i ý vµ trang bÞ ®Çy ®ñ c¸ phô kiÖn kh¸c vµ sÏ ®­îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt kem cèc nhá, kem Cone, kem que vµ kem hép. ViÖc miªu t¶ vµ sè l­îng c¸c m¸y riªng biÖt vµ c¸c thiÕt bÞ sÏ bÞ kÌm theo b¶n phô lôc 01 cña hîp ®ång nµy. C¸c dÞch vô cña gi¸m s¸t viªn Bªn b¸n vµ viÖc ®µo t¹o cho nh©n viªn cña Bªn mua sÏ ®­îc nãi râ trong ®iÒu 14. §iÒu 3: Gi¸ Gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ nµy ®­îc miªu t¶ trong b¶n phô lôc Hîp ®ång sè 01 bao gåm c¶ chi phÝ cho gi¸m s¸t viªn t¹i ViÖt Nam vµ chi phÝ ®µo t¹o 03 ng­êi cña Bªn b¸n trong 4 tuÇn t¹i ý lµ USD 653,000 CIF H¶i Phßng, SRVN (Incoterm 1990).(s¸u tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn ch½n USD). Bao gåm c¶ phô tïng thay thÕ cho 2 n¨m ch¹y m¸y sau thêi gian b¶o hµnh. Gi¸ ®­îc hiÓu lµ gi¸ CIF H¶i Phßng, SRVN (Incoterm 1990). ViÖc b¶o hiÓm bao gåm 110% gi¸ trÞ hîp ®ång vÒ “mäi rñi ro”. §iÒu 4: Thanh to¸n 4.1 15% TrÞ gi¸ tæng hîp tøc 97,950 USD víi ý nghÜa lµ tiÒn ®Æt cäc sÏ do Bªn mua thanh to¸n b»ng TTR (chuyÓn tiÒn nhanh) cho ng©n hµng cña Bªn b¸n trong vßng 20 ngµy sau khi ký Hîp ®ång vµ sau khi Bªn mua nhËn ®­îc b¶o l·nh ng©n hµng do ng©n hµng cña Bªn b¸n ph¸t hµnh . 4.2 85% TrÞ gi¸ hîp ®ång tøc 555,050 USD sÏ ®­îc thanh to¸n b»ng tÝn dông th­ kh«ng huû ngang do Bªn mua më trong vßng 1 th¸ng sau khi ®· ®Æt cäc. a. Trong phÇn nµy, 75% gi¸ trÞ hîp ®ång tøc 489,750 USD sÏ lµm hèi phiÕu vµo ngµy 90 sau khi hµng ®­îc göi (tøc ngµy ký ph¸t vËn ®¬n)hoÆc sau khi toµn bé sè hµng nµy ®· cËp c¶ng vµ ®· kiÓm tra t¹i ch©n c«ng tr×nh. Tuú theo viÖc nµo x¶y ra tr­íc, ®­îc giao cho Bªn b¸n trªn c¬ së ho¸ ®¬n göi tõ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi, Hµ Néi, ViÖt Nam gi¸ trÞ 75% - tíi ng©n hµng giao dÞch: §Þa chØ : Den Danske Bank, Holmenskanal : 2-12,10064 Kopenhagen. K. Denmark Ng­êi h­ëng lîi : Tetracyclines APS A/C No : 32 58 133 89/7 Dùa trªn sù xuÊt tr×nh bé chøng tõ gèc nh­ sau: 1. Ho¸ ®¬n Th­¬ng M¹i do Bªn b¸n cÊp – 3 b¶n 2. PhiÕu ®ãng gãi do nhµ s¶n xuÊt cÊp – 3 b¶n 3. GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng vµ sè l­îng do nhµ s¶n xuÊt cÊp – 3 b¶n. 4. §¬n b¶o hiÓm cho 110% gi¸ trÞ hîp ®ång b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro – 3 b¶n. 5. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do phßng Th­¬ng M¹i Italia cÊp – 3 b¶n. 6. 2/3 Bé vËn ®¬n gèc s¹ch “§· xÕp hµng lªn tµu ”, cã ®ãng dÊu “c­íc ®· tr¶” , lËp theo lÖnh cña Bªn mua th«ng b¸o Bªn mua . 7. GiÊy chøng nhËn cña Vinacontrol vÒ kiÓm hµng ho¸ t¹i ch©n c«ng tr×nh. 8. Ho¸ ®¬n cña DHL chØ râ rµng : 1/3 Bé vËn ®¬n gèc, b¶n photocopy cña ho¸ ®¬n Th­¬ng M¹i vµ phiÕu ®ãng gãi hµng, giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ mét bé chøng tõ kh«ng thanh to¸n ®­îc ®· göi tíi Bªn mua – ViÖt Nam. 9. GiÊy chøng nhËn vÒ thö m¸y do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp – 3 b¶n. b. 10% Gi¸ trÞ Hîp ®ång tøc 65,300 USD sÏ ®­îc rót tiÕp trong vßng 20 ngµy sau khi ký biªn b¶n nghiÖm thu gi÷a HOA L£ vµ nhµ s¶n xuÊt vµ sau khi cã giÊy b¶o l·nh Ng©n hµng cña Bªn mua cho 5% gi¸ trÞ hîp ®ång. Mäi chi phÝ ph¸t sinh liªn quan tíi viÖc më L/C t¹i ViÖt Nam, sÏ do Bªn mua thanh to¸n, mäi chi phÝ vÒ Ng©n hµng ngoµi ViÖt Nam ph¸t sinh sÏ ®­îc Bªn b¸n thanh to¸n. Chi phÝ cho viÖc söa ®æi, hoÆc ra h¹n thªm L/C ph¸t sinh sÏ do bªn ®Ò nghÞ thanh to¸n . §iÒu 5: Giao hµng Thêi h¹n giao hµng ; trong vßng 140 ngµy hoÆc 20 tuÇn sau khi bªn b¸n ®· nhËn ®­îc phÇn ®Æt cäc b»ng ®ång M¸c §an M¹ch, hoÆc 26 tuÇn sau khi nhµ s¶n xuÊt ®· nhËn ®­îc c¸c mÉu hµng theo yªu cÇu, göi trùc tiÕp tõ Hoa LÖ tíi nhµ s¶n xuÊt. C¶ng bèc hµng : C¶ng Italia C¶ng dì hµng : HAI PHONG – VIETNAM Giao hµng tõng phÇn kh«ng ®­îc phÐp . M· hiÖu: ng­êi nhËn UPROSEREXIM M· hiÖu: Hîp ®ång sè C¶ng bèc hµng C¶mg tíi : H¶i Phßng C©n tÞnh/ C©n nÆng KÝch th­íc : Dµi Réng Cao Container : Sè/ toµn bé sè Container Ng­êi göi : §ãng gãi : trong container víi phiÕu gãi hµng kÌm theo. Theo ®óng quy c¸ch Quèc tÕ vÒ vËn t¶i biÓn Mäi hµng ho¸ sÏ ®­îc ®ãng gãi trong vËt liÖu thÝch hîp cho vËn t¶i ®­êng biÓn vµ cho viÖc dì hµng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt t¹i Hµ Néi, viÖc ®ãng gãi ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn cho vËn chuyÓn 1 thêi gian dµi, tr¸nh ®­îc ¨n mßn cña n­íc biÓn, ®é Èm, m­a vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Trong khi hµng ho¸ l¾p ®Æt vµo bao b×, mäi ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng l¹i ¨n mßn nh­ dÇu vµ mì sÏ ®­îc b«i ®Òu, c¸c bao PE sÏ ®­îc bao bäc ®Ó b¶o vÖ chèng h­ h¹i, hao mßn trong thêi gian vËn chiuyÓn Mäi vËt liÖu bao b× sÏ ®­îc lµm tõ nguyªn liÖu míi Bªn b¸n sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cho bÊt kú sù h­ h¹i hoÆc ®æ vì hµng ho¸ do bao b× kh«ng thÝch ®¸ng hoÆc sù rØ sÐt do b¶o vÖ kh«ng ®Çy ®ñ g©y nªn. Phô tïng thay thÕ sÏ ®­îc ®ãng gãi riªng biÖt, ®ãng dÊu “phô tïng thay thÕ”mçi lo¹i phô tïng thay thÕ riªng biÖt sÏ ®­îcbao gãi riªng biÖt trong tõng kiÖn hµng riªng vµ cã ghi tªn cña tõng lo¹i sè l­îng, quy c¸ch cña tõng lo¹i - c¸c ký m· hiÖu ph¶i ®­îc viÕt râ rµng b»ng s¬n, viÕt b»ng tiÕng Anh ë hai mÆt vµ trªn ®Çu cña bao b× vµ kÝch th­íc cña chóng kh«ng ®­îc nhá h¬n 5cm cho bao b× gç vµ 10cm cho Container. Trong vßng 72 giê sau khi xÕp hµng lªn tµu, Bªn b¸n sÏ ph¶i göi cho Bªn mua bé chøng tõ bao gåm 1/3 bé vËn ®¬n gèc, b¶n copy ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i cã phiÕu ®ãng gãi, b¶n chøng nhËn xuÊt xø hµng b»ng DHL tíi ®Þa chØ : UPROSEREXIM No. 551 Trµng TiÒn Street – Hµ Néi Tel : 84-4-8548675 Fax : 84-4-8548276 Trong vßng 48 tiÕng sau ngµy tµu chë hµng dêi bÕn Bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho Bªn mua tªn tµu, sè vËn ®¬n, ngµy tµu khëi hµnh, ngµy tµu dù tÝnh cËp c¶ng H¶i Phßng, Hîp ®ång, tªn, gi¸ trÞ, sè l­îng, träng l­îng c¶ b×/tÞnh, kÝch th­íc cña bao b×, cña Container (dµi-réng-cao), tæng céng thÓ tÝch, c¶ng bèc hµng, thêi gian dù kiÕn tµu tíi c¶ng H¶i Phßng- ViÖt Nam b»ng fax tíi ®Þa chØ :UPROSEREXIM No 551 Trµng TiÒn Street – Hµ Néi – ViÖt Nam Tel : 84-4-8548675 Fax: 84-4-8548276 §iÒu 6: B¶o hµnh Hµng ho¸ trong hîp ®ång nµy ®­îc b¶o hµnh trong 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ký kÕt biªn b¶n ch¹y thö nh­ng kh«ng qu¸ 18 th¸ng kÓ tõ ngµy giao hµng (tøc ngµy cña vËn ®¬n) Bªn b¸n chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi khuyÕt tËt do nguyªn liÖu hoÆc tay nghÒ kÐm trong thêi gian b¶o hµnh . §iÒu 7: Hîp ®ång nµy sau khi ®­îc ký kÕt th× mäi cuéc trao ®æi, th­ tÝn vµ ®µm ph¸n cã liªn quan ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ khi ®­îc c¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam th«ng qua vµ khi Bªn mua nhËn ®­îc b¶o l·nh D/P ng©n hµng cña Bªn b¸n chøng nhËn, mäi sù söa ®æi v¸ c¸c ®iÒu kho¶n thªm vµo, b¾t buéc ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ cã c¶ sù x¸c nhËn cña c¶ hai bªn Hîp ®ång nµy ®­îc lµm thµnh 4 b¶n b»ng tiÕn Anh vµ mçi bªn gi÷ 2 b¶n. Bªn mua Bªn b¸n Ch­¬ng III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ký kÕt So víi hîp ®ång vµ gi¶i ph¸p, kh¾c phôc Nh­ ta ®· biÕt, H§MBNT mang tÝnh chÊt quèc tÕ nªn nã chÞu sù ®iÒu chØnh vµ chi phÝ cña rÊt nhiÒu nguån luËt nh­ §iÒu ­íc quèc tÕ, luËt quèc gia, tËp qu¸n quèc tÕ. C¸c nguån luËt th­êng cã c¸c quy ®Þnh kh«ng gièng nhau, nªn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý dÔ dÉn ®Õn sù hiÓu lÇm, bÊt ®ång vµ tranh chÊp gi÷a c¸c bªn trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ ký kÕt H§MBNTcã thÓ x¶y ra HiÖu lùc ph¸p lý cña chµo hµng vµ chÊp nhËn chµo hµng ®èi víi viÖc h×nh thµnh H§MBNT Khi ng­êi b¸n göi mét ®¬n chµo hµng trong ®ã thÓ hiÖn râ ý muèn ký kÕt hîp ®ångcña m×nh th× xÐt vÒ mÆt ph¸p lý anh ta ®· bÞ rµng buéc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Thêi gian nµy dµi hay ng¾n phô thuéc vµo quy ®Þnh trong b¶n chµo hµng, nguån luËt ®IÒu chØnh ®èi víi chµo hµng ®ã. Tuy nhiªn, nÕu trong thêi gian hiÖu lùc cña ®¬n chµo hµng mµ ng­êi chµo hµng nhËn ®­îc th­ tr¶ lêi tõ gi¸ ng­êi ®­îc chµo hµng vÒ viÖc chÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn ®¬n chµo hµng th× hîp ®ång coi nh­ ®· ®­îc ký kÕt. Song cã tr­êng hîp ng­êi nhËn ®­îc ®¬n chµo hµng l¹i kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn c¸c ®iÒu kiÖn nªu ra trong ®¬n chµo hµng mµ göi l¹i cho ng­êi chµo hµng mét bøc th­ ®Ò nghÞ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu kiÖn hoÆc ®­a ra mét sè ®iÒu kiÖn míi. Mét bøc th­ nh­ vËy kh«ng nãi lªn rµng hîp ®ång ®· ký kÕt. Chµo hµng vµ chÊp nhËn chµo hµng cã ý nghÜa ph¸p lý quan träng trong viÖc kh¼ng ®Þnh H§MBNT ®· ®­îc ký kÕt hay ch­a. ViÖc nµy th­êng dÉn ®Õn viÖc tranh chÊp: Mét bªn cho r»ng hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt vµ chê ®îi bªn kia thùc hiÖn nghÜa vô, trong khi ®ã bªn kia cho r»ng hîp ®ång ch­a ®­îc ký kÕt nªn kh«ng hµnh ®éng g× c¶. LuËt ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn chñ yÕu cña hîp ®ång: bao gåm tªn hµng, sè l­îng, quy c¸ch phÈm chÊt, thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao hµng, gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ chøng tõ thanh to¸n tøc lµ gåm 3 nhãm: ®èi t­îng, gia c¶, thêi h¹n giao hµng. Nh­ng luËt ph¸p cña mét sè n­íc th× l¹i quy ®Þnh kh¸c. LuËt Ph¸p quy ®Þnh chØ cÇn ®èi t­îng vµ gi¸ c¶. LuËt Anh, Mü quy ®Þnh chØ gåm tªn hµng, sè l­îng, quy c¸ch phÈm chÊt… Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn ChÝnh phñ cña H§MBNT nªu trªn th­êng dÉn ®Õn bÊt ®ång trong quan hÖ ngo¹i th­êng. DÔ dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp x¶y ra. Tranh chÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§MBNT Tranh chÊp ph¸t sinh do ng­êi b¸n kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång Vi ph¹m nghÜa vô giao hµng: + Ng­êi b¸n giao hµng hoµn toµn kh¸c víi quy ®Þnh trong hîp ®ång. + Ng­êi b¸n giao hµng kh«ng ®ång bé. + Ng­êi b¸n giao hµng sai quy c¸ch phÈm chÊt. + Ng­êi b¸n giao hµng thiÕu sè l­îng, träng l­îng. + Ng­êi b¸n giao hµng sai bao b× ®ãng gãi Vi ph¹m nghÜa vô giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸. Vi ph¹m nghÜa vô chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸ Tranh chÊp do ng­êi mua hµng ho¸ thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång. Thanh to¸n tiÒn hµng: Kh«ng më L/C, më L/C chËm, më L/C kh«ng ®óng sè tiÒn quy ®Þnh hoÆc kh«ng më t¹i ng©n hµng theo tho¶ thuËn, kh«ng chÊp nhË ký hèi phiÕu ®óng luËt vµ quy ®Þnh cña hîp ®ång. NghÜa vô nhËn hµng: Cã khi ng­êi mua kh«ng nhËn do gi¸ c¶ trong H§MBNT cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng vµo lóc nhËn hµng. C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp -X©y dùng mét H§MBNT hoµn chØnh, râ rµng, kÕt hîp chÆt chÏ hai yÕu tè nghiÖp vô vµ ph¸p luËt, bao gåm c¸c yÕu tè ng«n ng÷, h×nh thøc, chñ thÓ, thêi ®iÓm, thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång, néi dung c¸c ®iÒu kiÖn ch÷ ký , con dÊu cña c¸c bªn. -§¶m b¶o tr×nh ®é cÇn thiÕt cña ng­êi tham gia ®µm ph¸n ký kÕt: §èi víi viÖc quyÕt ®Þnh ®µm ph¸n qua th­ tÝn: cÇn lÞch sù, chÝnh x¸c, khÈn tr­¬ng vµ kiªn nhÉn. §èi víi viÖc quyÕt ®Þnh ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i: tr×nh bµy vÊn ®Ò ng¾n gän, khÈn tr­¬ng nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ §èi víi viÖc quyÕt ®Þnh ®µm ph¸n qua gÆp gì trùc tiÕp: cÇn cã th¸i ®é mÒm máng, lÞch sù trªn tinh thÇn hîp t¸c. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ mÆt ph¸p lý: §iÒu kho¶n gi¶i quyÕt tranh chÊp: ¸p dông + §iÒu kho¶n träng tµi: ¸p dông ®iÒu kiÖn träng tµi mÉu nh­ Phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ , HiÖp héi träng tµi Mü, Toµ ¸n träng tµi Quèc tÕ London…. + §Þa ®iÓm träng tµi: ¸p dông luËt ®IÒu chØnh thñ tôc träng tµi §iÒu kho¶n vÒ c¸c chÕ tµi: ChÕ tµi ph¹t, båi th­êng thiÖt h¹i, chÕ tµi thùc hiÖn thùc sù, chÕ tµi huû hîp ®ång Cè g¾ng gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng c¸c khiÕu n¹i, chØ nªn ®i kiÖn khi tranh chÊp kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc b»ng c¸c th­¬ng l­îng trùc tiÕp gi÷a hai bªn. Mét vµi kiÕn nghÞ: X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng luËt quèc gia: Thèng nh¸t gi÷a c¸c v¨n b¶n luËt vµ v¨n b¶n d­íi luËt, tr¸nh nh÷ng quy ®Þnh chång chÐo, m©u thuÉn, cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra sù thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n nµy. §ång thêi ®­a vµo c¸c ®IÒu quy ®Þnh c¬ b¶n nhÊt, bao trïm nhÊt trong bé luËt h×nh sù vµ luËt th­¬ng m¹i cho phï hîp víi t×nh h×nh vµ môc ®Ých cña hîp ®ång ngo¹i th­¬ng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ VÒ viÖc tham gia ký kÕt vµ phª chuÈn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ : Tr­íc tiªn lµ ViÖt Nam nªn ký kÕt tham gia c«ng ­íc viªn 1980 vÒ mua b¸n quèc tÕ hµng ho¸. Do c«ng ­íc nµy kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña c¸c nguån luËt ®iÒu chØnh H§MBNT. ViÖc c«ng nhËn vµ thi hµnh ph¸n quyÕt cña träng tµi: ë n­íc ta tõ tr­íc ®Õn nay ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p luËt nµo quy ®Þnh vÒ viÖc c«ng nhËn vµ thi hµnh t¹i ViÖt Nam c¸c ph¸n quyÕt cña träng tµi ViÖt Nam. VÒ vÊn ®Ò nµy Nhµ n­íc nªn xem xÐt ban hµnh ph¸p lÖnh c«ng nh©n vµ cho thi hµnh t¹i ViÖt Nam c¸c ph¸n quyÕt cña träng tµi ViÖt Nam. §èi víi ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ngo¹i th­¬ng: Sù thiÕu hiÓu biÕt vµ non kÐm vÒ nghiÖp vô ®· khiÕn ViÖt Nam ph¶i chÞu mét phÇn hay toµn bé hËu qu¶ tõ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy cÇn cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp cho c¸n bé lµm c«ng t¸c ngo¹i th­¬ng, kÓ c¶ viÖc ®µo t¹o. KÕt luËn Thùc tÕ ®· chøng minh vai trß cña ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th­¬ng, nã gãp phÇn quan träng cho sù ph¸t triÓn cña quèc gia,®ãng gãp mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng s¶n ph¶m quèc d©n. Gióp cho viÖc ký kÕt H§MBNT cña c«ng ty trong n­íc vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, thuËn lîi h¬n, th«ng qua c¸c ®iÒu ­íc ®­îc quèc tÕ c«ng nhËn .Do ®ã hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ra ®êi ®Ó ®¶m b¶o c¸c mèi quan hÖ lµ mét tÊt yÕu. Môc lôc Lêi nãi ®Çu . Ch­¬ng I >:Mét sè nhËn thøc vÒ H§MBNT I>§Æc ®iÓm H§MBNT 1>Kh¸i niÖm 2>§Æc ®iÓm 3>§iÒu kiÖn hiÖu lùc cña H§MBNT 4>Néi dung cña H§MBNT II>C¸c ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña H§MBNT 1>Tªn hµng 2>PhÈm chÊt 3>Sè l­îng 4>Gi¸ c¶ 5>Giao hµng 6>Thanh tãan Ch­¬ngII:>Hîp ®ång MBNT gi÷a ViÖt Nam vµ §an M¹ch Ch­¬ngIII:>§¸nh gi¸ thùc tr¹ng ký kÕt so víi hîp ®ång vµ gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ kh¾c phôc KÕt luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68005.DOC
Tài liệu liên quan