Đề tài Khái quát chung về pháp luật xuất bản ở Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung về pháp luật xuất bản ở Việt Nam I. Các đặc trưng cơ bản của quản lý Nhà nước và pháp luật về xuất bản 1. Nhận thức chung về xuất bản 2. Hiệu quả và các đặc trưng cơ bản về quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản II. Vai trò của pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản 1. pháp luật - phương tiện quản lý Nhà nước về xuất bản 2. Nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động xuất bản Chương II: Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam và những yêu cầu đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. I. Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam 1. Sự hình thành hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam. 2. pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam - Thực trạng. II. Những yêu cầu đổi mới, hoàn thiện pháp luật về xuất bản ở Việt Nam 1. Về mặt lý luận 2. Về mặt thực tiễn Chương III: Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay - Phương hướng và giải quyết. I. Hệ thống các quan điểm cơ bản đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản II. Phương hướng và giải pháp đổi mới, hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản 1. Phương hướng và đổi mới và hoàn thiện pháp luật. 2. Các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản. Kết luận. Tài liệu tham khảo

doc51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khái quát chung về pháp luật xuất bản ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng §¶ng. Tõ tr­êng ®¹i häc nh©n d©n ®Õn §¹i häc tuyªn gi¸o, nay lµ Ph©n viÖn b¸o chÝ vµ tuyªn truyÒn, thuéc häc viªn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, nhiÒu kho¸ ®µo t¹o dµi h¹n, chÝnh quy, t¹i chøc ®· ra tr­êng vµ ®ang lµ lùc l­îng biªn tËp nßng cèt t¹i c¸c nhµ xuÊt b¶n. Tuy nhiªn còng cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm râ ë c¸c tæ chøc §¶ng trong viÖc tham m­u cho sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Víi vai trß kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng xuÊt b¶n, nh­ng c¸c tæ chøc §¶ng ®­îc giao nhiÖm vô (Ban t­ t­ëng v¨n ho¸ trung ­¬ng, Ban tuyªn gi¸o c¸c tØnh, thµnh phè ) kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ®Ò tµi vµ néi dung xuÊt b¶n. Tõ chç xem xÐt chÆt chÏ kÕ ho¹ch xuÊt b¶n víi chÕ ®é nhËn s¸ch th­êng xuyªn ®Ó häc kiÓm tra nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, ®Õn chç kh«ng n¾m ®­îc ph­¬ng h­íng môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c nhµ xuÊt b¶n, ph¶i t×m s¸ch ®Ó ®äc khi cã d­ luËn, nh»m gi÷ v÷ng vai trß cña §¶ng trong viÖc kiÓm tra ®Ò tµi, néi dung xuÊt b¶n. Tãm l¹i, ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n trong nh÷ng n¨m qua ®· cã b­íc tiÕn ®¸ng kÓ tõ kh©u lËp ph¸p, ®Õn hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p. Nh­ng ph¸p luËt chØ ®i vµo cuéc sèng khi chóng ta ®Ò cao ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. §iÒu ®ã cã nghÜa nh÷ng tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n ph¶i cã v¨n ho¸ ph¸p luËt, cã ý thøc chÊp hµnh LuËt xuÊt b¶n. Muèn vËy, LuËt xuÊt b¶n ph¶i ®­îc tuyªn truyÒn s©u réng. C¸c tæ chøc §¶ng vµ ®¶ng viªn, c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã nhiÖm vô l·nh ®¹o vµ qu¶n lý, ph¶i ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý x· héi theo luËt, tuú theo c­¬ng vÞ ho¹t ®éng cña m×nh. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng d©n, ®ång thêi lµm nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ n­íc, tr­íc hÕt ph¶i thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, bÊt kÓ lµm ë c¬ quan hµnh ph¸p hay t­ ph¸p. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së LuËt xuÊt b¶n vµ c¸c luËt liªn quan ®· ®­îc Quèc Héi th«ng qua. II. Nh÷ng yªu cÇu ®æi míi, hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam Lµ ph­¬ng tiÖn quan träng hµng ®Çu cña Nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý x· héi, ph¸p luËt ph¶i lµ nh÷ng chuÈn mùc chung, cã gi¸ trÞ thùc tÕ trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi. Nh­ng mäi dù ¸n luËt ®Òu ®­îc ban hµnh trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong khi cuéc sèng mu«n h×nh mu«n vÎ, ë ®ã c¸c quan hÖ x· héi nh»m trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch theo c¸c quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n ®­îc ®Æt ra nh­ mét tÊt yÕu. Cã thÓ xem xÐt c¸c yªu cÇu hoµn thiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn sau: 1. VÒ mÆt lý luËn - NhËn thøc thÕ giíi kh¸ch quan lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã viÖc tiÕp cËn ®­îc c¸c quy luËt kh¸ch quan ph¶i tr¶i qua nhiÒu nÊc thang, tõ xa tíi gÇn, tõ thÊp tíi cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ hiÖn t­îng ®Õn b¶n chÊt. Dï khã kh¨n vµ phøc t¹p trong viÖc nhËn thøc thÕ giíi, nh­ng kh«ng cã g× lµ “bÊt kh¶ tri” ®èi víi con ng­êi. ChØ cã thÓ lµ ch­a biÕt, chø kh«ng cã c¸i g× lµ loµi ng­êi kh«ng biÕt. Nh­ng con ng­êi nhËn thøc thÕ giíi kh«ng chØ ®Ó biÕt, mµ môc ®Ých cuèi cïng lµ nh»m c¶i t¹o nã phôc vô lîi Ých cña m×nh. NhËn thøc ®­îc thÕ giíi kh¸ch quan ®· khã, nh­ng khã h¬n vÉn lµ viÖc c¶i t¹o nã v× lîi Ých cña con ng­êi. Trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n, c¸c quan hÖ x· héi rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p. Nã ®an xen gi÷a v¨n ho¸ - t­ t­ëng víi kinh tÕ, gi÷a lao ®éng s¸ng t¹o cña t­ duy víi lao ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, nã xuyªn suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - l­u th«ng vµ tiªu dïng xuÊt b¶n phÈm. ViÖc nhËn thøc ®óng vµ ®ñ c¸c quan hÖ x· héi trong xuÊt b¶n ®Ó tõ ®ã ®Ò ra ®­îc c¸c quy ph¹m ph¸p luËt phï hîp ®Ó ®iÒu chØnh còng ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh. - C¸c quan hÖ x· héi nãi chung, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c quan hÖ do ph¸p luËt ®iÒu chØnh kh«ng ph¶i lµ c¸i g× bÊt biÕn, mµ nã tån t¹i vµ æn ®Þnh trong tr¹ng th¸i t­¬ng ®èi. Trong sù ph¸t triÓn cña x· héi, cã quan hÖ x· héi mÊt ®i, cã quan hÖ x· héi míi xuÊt hiÖn. Sù chuyÓn dÞch ®ã lµ tÊt yÕu kh¸ch quan xuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n mµ tõ ®ã nhµ lµm luËt ®Ò ra c¸c quy ph¹m ph¸p luËt, ®Ó ®iÒu chØnh c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng xuÊt b¶n còng kh«ng ph¶i hoµn toµn cè ®Þnh. Nã còng dÞch chuyÓn theo sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi. Kinh tÕ thÞ tr­êng, ë ®ã c¸c quan hÖ x· héi kh¸c vÒ chÊt so víi c¸c quan hÖ x· héi trong c¬ chÕ hµnh chÝnh, bao cÊp. ViÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ sang cã chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh cÊu tróc l¹i c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¬ cÊu së h÷u, c¬ cÊu lao ®éng..., tõ ®ã dÉn ®Õn ®æi míi s©u s¾c v¨n ho¸, gi¸o dôc, khoa häc, ph¸p luËt, t©m lý x· héi, v.v... Sù chuyÓn ®æi nµy dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch cña c¸c quan hÖ x· héi. Cã quan hÖ x· héi d· c¨n b¶n h×nh thµnh, cã quan hÖ ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch, do sù t¸c ®éng cña Nhµ n­íc vÒ môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mét t×nh huèng míi, ch­a cã tiÒn lÖ ë ViÖt Nam ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i thËn träng trong c¸c b­íc ®i, võa lµm võa thÓ nghiÖm ®Ó chän läc. Nh­ vËy, sù chuyÓn dÞch, h×nh thµnh vµ æn ®Þnh cña c¸c quan hÖ x· héi thiÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ. C¸c nhµ lµm LuËt kh«ng thÓ ®­a ra c¸c quy t¾c phï hîp trong hoµn c¶nh ®ã vµ nh­ vËy cã nh÷ng “ kho¶ng trèng”, c¸c “cöa bÞ bá ngá” vÒ vÒ mÆt ph¸p luËt lµ lÏ ®­¬ng nhiªn. - Ho¹t ®éng s¸ng t¹o, s¶n xuÊt, phæ biÕn vµ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ nãi chung, xuÊt b¶n phÈm nãi riªng cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng biÖt, k¸hc c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm vËt chÊt thuÇn tuý. ViÖt Nam ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, v× vËy c¸c ®Æc tr­ng ®ã cµng ®­îc kh¾c ho¹ ®Ëm nÐt h¬n trong qu¸ tr×nh lùa chän, ®­a ra c¸c quy ph¹m ph¸p luËt. ViÖc l­îng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt lµ qu¸ tr×nh cña nhËn thøc, cña kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é lËp ph¸p. 2. VÒ mÆt thùc tiÕn - LuËt xuÊt b¶n ®­îc ban hµnh vµ ®i vµo cuéc sèng ®Õn nay ®· ba n¨m r­ìi. C¸c qui ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n cä x¸t víi thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt b¶n ®· kh¼ng ®Þnh c¸c gi¸ trÞ, ®ång thêi còng béc lé nh÷ng khiÕm khuyÕt, cÇn söa ®æi, bæ sung ®Ó hoµn thiÖn. - Hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ cac n­íc trªn thÕ giíi. C¸c quèc gia lín, nhá tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo qu¸ tr×nh hîp t¸c vµ liªn kÕt khu vùc, liªn kÕt quèc tÕ. V× vËy, viÖc ®a ph­¬ng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ kh«ng chØ lµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam, mµ cña nhiÒu n­íc. XuÊt b¶n còng ®ang n»m trong sù hoµ nhËp ®ã. V× vËy, cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸p luËt trong c¸c quan hÖ quèc tÕ vÒ xuÊt b¶n, vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. - Tr×nh ®é vµ kü thuËt lËp ph¸p cña c¸c nhµ lµm luËt ViÖt Nam ®· cã nhiÒu b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trßn nh÷ng n¨m qua.Nh­ng xuÊt b¶n võa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt võa lµ ho¹t ®éng v¨n ho¸ t­ t­ëng, v× vËy viÖc lùa chän ®Ó ®­a ra nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt phï hîp lµ viÖc lµm khã kh¨n, phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã thêi gian thÓ nghiÖm. - XuÊt b¶n lµ lÜnh vùc võa ph¶i ho¹t ®éng theo LuËt xuÊt b¶n võa ph¶i ho¹t ®éng theo c¸c luËt liªn quan kh¸c, v× vËy hoµn thiÖn LuËt xuÊt b¶n cã liªn quan ®Õn viÖc hoµn thiÖn c¸c luËt kh¸c. ViÖc lµm nµy lµ phï hîp víi ®ßi hái cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n, cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc trªn c¸c mÆt kh¸c nhau ®èi víi xuÊt b¶n. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan trong viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Tãm l¹i, ngay sau khi c¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng, Nhµ n­íc d©n chñ nh©n d©n ra ®êi, ®· c«ng bè c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n. B¶n HiÕn ph¸p 1946 lÇn ®Çu tiªn ghi nhËn quyÒn tù do xuÊt b¶n, ®ång thêi phñ nhËn chÕ ®é kiÓm duyÖt t¸c phÈm tr­íc khi xuÊt b¶n do thùc d©n Ph¸p ¸p ®Æt t¹i §«ng D­¬ng tõ 1922 (Së kiÓm duyÖt §«ng D­¬ng). §Ó cô thÓ quyÒn c«ng d©n ghi nhËn t¹i HiÕn ph¸p, S¾c luËt sè 003/SLt n¨m 1957 do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký ®· quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é xuÊt b¶n ë ViÖt Nam. N¨m 1993, ngay sau khi ban hµnh b¶n HiÕn ph¸p 1992, Quèc héi ViÖt Nam ®· th«ng qua dù ¸n LuËt xuÊt b¶n, trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t triÓn S¾c luËt 003/SLt trong t×nh h×nh míi. Hai v¨n b¶n luËt trªn ®· x¸c lËp hµnh lang ph¸p luËt, ®Æt c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n ®óng h­íng, phôc vô c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc, ®¸p øng nhu cÇu h­ëng thô xuÊt b¶n phÈm cña nh©n d©n, gãp phÇn më réng giao l­u víi c¸c n­íc. Trong hoµn c¶nh tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, ph¸p luËt vèn ®· quan träng, nay trë nªn ph­¬ng tiÖn hµng ®Çu trong viÖc qu¶n lý x· héi nãi chung xuÊt b¶n nãi riªng. C¸c ho¹t ®éng lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p cña Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ph¶i lu«n lu«n ®­îc hoµn thiÖn phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi ®Êt n­íc. V× vËy, tÊt yÕu ph¶i ®Æt ra viÖc söa ®æi, bæ sung vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n. Ch­¬ng 3 §æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam hiÖn nay- ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p. I. HÖ thèng c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. §Ó cã nhËn thøc chung vµ thèng nhÊt, lµm c¬ së cho viÖc ®æi míi, hoµn thiÖn ph¸p luËt trong viÖc trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n, phÇn nµy tr×nh bµy c¸c quan ®iÓn c¬ b¶n sau: 1. Ph¸p luËt lµ ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m quyÒn tù do s¸ng t¹o, c«ng bè, phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm. Ph¸p luËt lµ ph­¬ng tiÖn cña nhµ n­íc trong qu¶n lý x· héi. QuyÒn tù do nãi chung vµ quyÒn tù do ng«n luËn nãi riªng. Trong ®ã cã quyÒn s¸ng t¹o, c«ng bè vµ phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm lµ quyÒn cña con ng­êi, quyÒn c«ng d©n ®­îc hiÕn ph¸p 1992 ghi nhËn. ë mäi nhµ n­íc, ph¸p luËt chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi, nh»m ®¶m b¶o c¸c quan hÖ x· héi vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n, môc ®Ých cña ph¸p luËt h­íng tíi viÖc xuÊt b¶n nhiÒu xuÊt b¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, lµnh m¹nh phôc vô nhu cÇu b¹n ®äc. §Ò cao tr¸ch nhiÖm ng­êi cÇm bót. Nh­ vËy, ph¸p luËt vµ quyÒn tù do s¸ng t¹o, c«ng bè, phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm cã quan hÖ mËt thiÕt vµ t¸c ®éng qua l¹i trong nhµ n­íc Ph¸p quyÒn.Cã thÓ thÊy ®­îc quan hÖ ®ã trong xuÊt b¶n qua c¸c ph­¬ng diÖn sau: Ph¸p luËt t¹o lËp hµnh lang, m«i tr­êng an toµn vµ thuËn lîi cho c«ng d©n vµ c¸c tæ chøc tù do nghiªn cøu, s¸ng t¹o, c«ng bè vµ phæ biÕn t¸c phÈm d­íi h×nh thøc xuÊt b¶n phÈm. §ång thêi th«ng qua c¬ chÕ vµ bé m¸y, nhµ n­íc b¶o vÖ m«i tr­êng tù do cho ho¹t ®éng nghiªn cøu, s¸ng t¹o, c«ng bè vµ phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm. Tù do xuÊt b¶n lµ tù do trong khu«n khæ ph¸p luËt., tù do trong tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña ng­êi cÇm bót, ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n tr­íc x· héi vµ b¹n ®äc. §ã lµ tù do cña nh÷ng ý t­ëng cao ®Ñp, tiÕn bé do con ng­êi vµ v× con ng­êi, h­íng con ng­êi tíi ch©n, thiÖn, mü. Nh÷ng ho¹t ®éng s¸ng t¹o, c«ng bè vµ phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm tr¸i víi ph¸p luËt lµ ho¹t ®éng v« chÝnh phñ. B¶n th©n nh÷ng chñ thÓ ®ã ®· tù ®¸nh mÊt quyÒn tù do cña m×nh, ®Æt m×nh ra ngoµi céng ®ång, ngoµi vßng ph¸p luËt. MÆt kh¸c ho¹t ®éng tù do s¸ng t¹o, c«ng bè vµ phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm trong khu«n khæ ph¸p luËt lµ gãp phÇn cñng cè, t¨ng c­êng ph¸p luËt, ®ång thêi ph¸t huy cao ®é quyÒn còng nh­ n¨ng lùc s¸ng t¹o cña chÝnh m×nh. QuyÒn tù do s¸ng t¹o cña chñ thÓ xuÊt b¶n chØ thùc sù cã ®­îc khi ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng ¶nh h­ëng tíi quyÒn tù do s¸ng t¹o cña ng­êi kh¸c vµ cña céng ®ång. Tù do c¸ nh©n trong tù do cña ®a sè, cña céng ®ång. Khi ng­êi cÇm bót, ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n do ph¸p luËt quy ®Þnh lµ bÇu trêi cao réng cho sù s¸ng t¹o. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn Quèc lÇn thø VIII §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh: “B¶o ®¶m d©n chñ, tù do cho mäi sù s¸ng t¹o vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, vun ®¾p c¸c tµi n¨ng, ®ång thêi ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña v¨n nghÖ sÜ tr­íc c«ng chóng, d©n téc vµ thêi ®¹i“. 2. Ph¸p luËt lµ ph­¬ng ph¸p tiÖn b¶o ®¶m ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®èi víi xuÊt b¶n trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ghi: “t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý v× m« cña Nhµ n­íc, khai th¸c triÖt ®Ó vµi trß tÝch cùc ®i ®«i víi kh¾c phôc vµ ng¨n ngõa, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng”. §iÒu nµy cã ý nghÜa c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam ®­îc thùc hiÖn trong sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, Nhµ n­íc x¸c lËp vµ x©y dùng ®ång bé thÞ tr­êng cho sù vËn ®éng tÝch cùc vµ n¨ng ®éng, cã trËt tù nh»m khai th¸c nh÷ng mÆt tÝch cùc, ®ång thêi ng¨n ngõa ®Ó h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng. §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong xuÊt b¶n lµ ®Þnh h­íng nh»m ®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng chÝnh trÞ, t­ t­ëng, khoa häc vµ nghÖ thuËt cña xuÊt b¶n phÈm, víi chi phÝ thÊp nhÊt, ®Ó tõng b­íc tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng vµ phong phó cña nh©n d©n, gãp phÇn më réng giao l­u v¬Ý c¸c n­íc, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®Þnh h­íng ®ã, cÇn thiÐt ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch xuÊt b¶n víi viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ dÉn dÆt ®iÒu hµnh ngµnh xuÊt b¶n theo ®Þnh h­íng chÝnh trÞ, xö lý kÞp thêi nh÷ng mÊt c©n ®èi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa mÆc dï lµ ho¹t ®éng chñ quan cña con ng­êi, nh­ng ph¶i ®­îc nhËn thøc tõ thÕ giíi kh¸ch quan. ChØ khi nµo tiÕp cËn ®­îc quy luËt míi ®Ò ta ®­îc môc tiªu, b­íc ®i vµ c¬ chÕ thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn. Nã kh«ng lµ ho¹t ®éng tuú tiÖn, duy ý chÝ cña con ng­êi. Cã nh­ vËy, ®Þnh h­íng sù chuyÓn ®éng cña quy luËt cho phï hîp víi môc tiªu phÊt triÓn. Sù can thiÖp cña Nhµ n­íc vµo kinh tÕ thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan, nh»m h¹n chÕ nh÷ng ho¹t ®éng tù ph¸t, h­íng sù ph¸t triÓn theo c¸c môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh, kÕt hîp t¨ng tr­ëng víi c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi. §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ ch¬ chÕ thÞ tr­êng cã quan hÖ hç trî, phèi hîp lÉn nhau. §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa x¸c ®Þnh môc tiªu, b­íc ®i c¬ chÕ vËn hµnh cña kinh tÕ phï hîp víi hoµn c¶nh kinh tÕ x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng, cã trËt tù cña thÞ tr­êng. Khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng mÆt tÝch cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh»m ph¸t triÓn xuÊt b¶n. §iÒu tiÕt, ng¨n ngõa ®Ó h¹n chÕ tèi ®a mÆt tr¸i cña cã chÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng vµo xuÊt b¶n, nh»m gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng xuÊt b¶n. §¶m b¶o cho xuÊt b¶n ph¸t triÓn ®i ®«i víi c«ng b»ng x· héi gi÷a c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng xuÊt b¶n. ThÞ tr­êng víi nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt m¹nh vèn cã, nã ®¶m b¶o vµ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu xuÊt b¶n ho¹t ®«ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, lµm c¬ së ph­¬ng tiÖn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 3. Ph¸p luËt lµ ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng vµ tù do trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n B×nh ®¼ng vµ tù do trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi nãi chung, xuÊt b¶n nãi riªng lµ b×nh ®¼ng vµ tù do trong mäi khu«n khæ ph¸p luËt. B×nh ®¼ng trong xuÊt b¶n lµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô do ph¸p luËt quy ®Þnh. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n b»ng lao ®éng cña m×nh s¸ng t¹o ra t¸c phÈm, cã quyÒn b×nh ®¼ng trong viÖc c«ng bè vµ phæ biÕn t¸c phÈm cña m×nh, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t¸c phÈm cña m×nh tr­íc ph¸p luËt. C¸c chñ thÓ xuÊt b¶n ®Òu ®­îc ph¸p luËt trao cho c¸c quyÒn nhÊt ®Þnh, trong ®ã cã nh÷ng quyÒn gièng nhau vµ cã nh÷ng quyÒn kh¸c nhau gi÷a c¸c chñ thÓ xuÊt b¶n. C¸c quyÒn kh¸c nhau do tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ quy ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c do c¸c quan hÖ néi t¹i cña c¸c chñ thÓ quy ®Þnh. VÝ dô quyÒn cña c¸c nhµ xuÊt b¶n kh¸c quyÒn cña c¸c c¬ së in, tæ chøc ph¸t hµnh. Ngay gi÷a c¸c nhµ xuÊt b¶n còng cã c¸c quyÒn kh¸c nhau vÒ ®èi t­îng phôc vô, chøc n¨ng, nhiÖm vô xuÊt b¶n, lo¹i h×nh xuÊt b¶n phÈm. Mäi nhµ xuÊt b¶n chØ ®­îc phÐp xuÊt b¶n nh÷ng xuÊt b¶n phÈm ®· ®¨ng ký vµ ®­îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Nhµ xuÊt b¶n häc kh«ng thÓ xuÊt b¶n s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ, còng nh­ nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp y häc kh«ng thÓ ®ßi hái quyÒn xuÊt b¶n s¸ch v¨n häc. Mäi c¬ së in, tæ chøc ph¸t hµnh chi ®­îc phÐp kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®· ®¨ng ký, vµ ®­îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. SÏ lµ sai lÇm, khi nhËn thøc mäi nhµ xuÊt b¶n, c¬ së in, tæ chøc ph¸t hµnh ®Òu cã quyÒn gièng nhau trong ho¹t ®éng c«ng bè vµ phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm. ChØ cã thÓ thõa nhËn b×nh ®¼ng trong xuÊt b¶n lµ b×nh ®¼ng vÒ c¸c quyÒn do ph¸p luËt quy ®Þnh. C¸c chñ thÓ xuÊt b¶n ®­îc ra ®êi cã ®¹i vÞ ph¸p luËt quy ®inh. C¸c chñ thÓ xuÊt b¶n ®­îc ta ®êi cã ®Þa vÞ ph¸p lý, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, ho¹t ®éng trong ph¹m vi luËt ®Þnh. Nh­ vËy, ph¸p luËt t¹o ra nh÷ng cí héi cho sù b×nh ®¼ng. Do sù xuÊt b¶n lµ tù do trong khu«n khæ ph¸p luËt. Trong v¨n kiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2000, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh : “khuyÕn khÝch tù do s¸ng t¹o c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, vun ®¾p c¸c tµi n¨ng; ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng v¨n h¸o cña Nhµ n­íc, tËp thÓ vµ t­ nh©n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng hµnh chÝnh ho¸ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt vµ xu h­íng th­¬ng m¹i ho¸ ®¬n thuÇn trong lÜnh vùc nµy”. QuyÒn tù do trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n kh«ng ph¶i chØ ®èi víi nh÷ng t¸c gi¶ s¸ng t¹o t¸c phÈm, mµ cßn ®èi víi c¸c chñ thÓ kh¸ch bao gåm c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· h«i vµ tõ nh©n trong viÖc s¶n xuÊt, phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm. Lµ mét ngµnh thuéc binh chñng v¨n ho¸ t­ t­ëng, ho¹t ®éng xuÊt b¶n cã liªn quan trùc tiÕp tíi ý thøc hÖ, thÓ chÕ chÝnh trÞ, vµ lîi Ých giai cÊp. Nh­ng d­íi ¸nh s¸ng cña c¸c quan ®iÓm ®æi míi, ho¹t ®éng xuÊt b¶n kh«ng thÓ lµ ho¹t ®éng ®éc quyÒn cña nhµ n­íc, cÇn thiÕt ph¶i cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia. VÊn ®Ò lµ ë chç, tuú theo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña tõng lÜnh vùc (xuÊt b¶n,in, ph¸t hµnh) mµ x¸c ®Þnh møc ®é, ph¹m vi phï hîp ®Ó t­ nh©n tham gia ho¹t ®éng xuÊt b¶n, lµm nh­ vËy võa ph¸t triÓn ®­îc tiÒm n¨ng cña x· héi cho sù ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o trËt tù, kû c­¬ng vµ sù lµnh m¹nh cña xuÊt b¶n phÈm. MÆt kh¸c ®¶m b¶o sù thèng nhÊt, nhÊt qu¸n gi÷a chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch v¨n ho¸. B×nh ®¼ng vµ tù do trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Kh«ng thÓ cã b×nh ®¼ng trong t×nh tr¹ng mÊt tù do, vµ ng­îc l¹i tù do kh«ng thÓ ¸p dông khi mÊt b×nh ®¼ng. B×nh ®¼ng ë ®©y lµ b×nh ®¼ng trong tù do. Vµ tù do ë ®©y còng lµ tù do trong b×nh ®¼ng. Gi÷a chóng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh c¸i nµo quÕt ®Þnh c¸o nµo. B¶n th©n chóng lµ mét thÓ thèng nhÊt, cã quan hÖ h÷u c¬. 4. Ph¸p luËt lµ ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c¸c ho¹t ®«ng v¨n ho¸ - th«ng tin. Khi ®Ò cÊp tíi v¨n ho¸ lµ ®Ò cËp tíi con ng­êi, tíi viªc ph¸t huy nh÷ng n¨ng lùc b¶n chÊt cña con ng­êi, nh»m hoµn thiÖn con ng­êi, hoµn thiÖn x· héi. Ho¹t ®éng v¨n ho¸ cña con ng­êi rÊt ®a d¹ng vµ phong phó thÓ hiÖn kh¸t väng h­íng tíi ch©n, thiÖn, mü. C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· chØ râ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng v¨n ho¸ trong viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. “TiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t­ t­ëng vµ v¨n ho¸ lµm cho thÕ giíi quan M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ chØ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi. KÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña tÊt c¶ c¸c d©n téc trong n­íc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i, x©y dùng mét x· héi d©n chñ, v¨n minh v× lîi Ých ch©n chÝnh vµ phÈm gi¸ cña con ng­êi, víi tr×nh ®é trÝ thøc, ®¹o ®øc, thÓ lùc vµ thÈm mü ngµy cµng cao. Chèng t­ t­ëng v¨n ho¸ ph¶n tiÕn bé, tr¸i víi nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ nh÷ng gi¸ trÞ cao quý cña loµi ng­êi, tr¸i víi ph­¬ng h­íng ®i lªn chñ nghÜa x· héi”. Nh­ vËy, xuÊt b¶n lµ mét bé phËn h÷u c¬ trong lÜnh vùc v¨n ho¸ - th«ng tin, cïng thùc hiÖn chøc n¨ng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vµ tæ chøc quÇn chóng trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi nãi chung, vµ trªn mÆt trËn v¨n ho¸ t­ t­ëng nãi riªng. Nh­ng xuÊt b¶n lµ “c«ng nghiÖp nÆng” cña Ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin, Th«ng qua xuÊt b¶n phÈm, Ngµnh xuÊt b¶n gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, l©u dµi cña ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn. Trong toµn bé cÊu tróc vµ thiÕt chÕ v¨n ho¸ - th«ng tin, xuÊt b¶n lµ binh chñng bao chøa vµ ph¶n chiÕu toµn bé c¸c gi¸ trÞ ®êi sèng v¨n ho¸ vËt chÊt vµ tinh thÇn do con ng­êi s¸ng t¹o ra. B»ng ph­¬ng tiÖn riªng cña m×nh, xuÊt b¶n ®· vËt ho¸ c¸c gi¸ trÞ khoa häc, v¨n häc, nghÖ thuËt. HÇu hÕt c¸c t¸c phÈm ©m, nh¹c, s©n khÊu, ®iÖn ¶nh, nghÖ thËt t¹o h×nh, hiÖn vËt b¶o tµng, t¸c phÈm b¸o chÝ ®Õn t¸c phÈm chÝnh trÞ- x· héi, kinh tÐ, khoa häc, ph¸p luËt v.v... ®Òu trë thµnh xuÊt b¶n phÈm. Cã thÓ nãi c¸c lÜnh vùc kÓ trªn lµ nguån t¹o nªn “®Çu vµo” cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n. §ång thêi nã còng lµ thÞ tr­êng tiªu dïng xuÊt b¶n phÈm lµ “®Çu ra” cña xuÊt b¶n, Ng­îc laÞ, chÝnh xuÊt b¶n víi xuÊt b¶n phÈm ®· cung cÊp ph­¬ng tiÖn, néi dung ho¹t ®éng cho c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ - th«ng tin nãi riªng vµ ®êi sèng x· héi nãi chung. VÝ dô c¸c t¸c phÈm v¨n häc in trong s¸ch ®­îc chuyÓn thµnh kÞch b¶n s©n khÊu, ®iÖn ¶nh, hoÆc kÞch b¶n v¨n häc in trong s¸ch ®­îc dµn dùng thµnh vë diÔn; c«ng tr×nh khoa häc phæ biÕn d­íi h×nh thøc s¸ch ®­îc ¸p dông vµo cuéc sèng. Tõ ®ã c¸c gÝa trÞ míi ®­îc h×nh thµnh. V× vËy, xuÊt b¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã tÝnh chÊt x· héi ho¸ cao. Nh­ vËy, xuÊt b¶n lµ mét bé phËn hîp thµnh cña v¨n ho¸ th«ng tin, chÞu sù t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng cña c¸c ph­¬ng tiÖn v¨n ho¸ - th«ng tin, cã t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng lín tíi c¸c ho¹t ®éng kh¸c. XuÊt b¶n cïng c¸c ph­¬ng tiÖn v¨n hãa - th«ng tin kh¸c thùc hiÖn nhiÖm vô cao c¶ trong viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái sù thèng nhÊt, ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt vÒ v¨n ho¸ - th«ng tin vµ viÖc qu¶n lÝ ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc trªn lÜnh vùc nµy. 5. Më réng giao l­u quèc tÕ vÒ v¨n ho¸, ph¸t triÓn xuÊt b¶n lµ hoµ nhËp vµo ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ. B¶n th©n mçi nÒn v¨n ho¸ d©n téc ®· hµm chøa trong m×nh nhu cÇu giao l­u, hµo nhËp. MÆt kh¸c, trong thêi ®¹i v¨n minh trÝ tuÖ, sù tiÕn bé v­ît bËc cña c¸c ngµnh khoa häc ®· lµn cho c¸c nÒn v¨n ho¸ xÝch l¹i g©n nhau h¬n. Con ng­êi vèn lµ ®éng lùc, nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn v¨n ho¸. Giao l­u v¨n ho¸ lµ chiÕc cÇu nèi liÒn sù hiÓu biÕt, th«ng c¶m gi÷a con ng­êi, gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc, lµ ®éng lùc ngo¹i sinh kÝch thÝch ®éng lùc néi sinh ph¸t triÓn trong sù thÝch øng víi ®Æc tr­ng t©m lý vµ hoµn c¶nh lÞch sö cña d©n téc. §ã lµ nhu cÇu kh¸ch quan cÇn më réng quan hÖ quèc tÕ vÒ v¨n ho¸ ph¸t triÓn xuÊt b¶n. Trªn tinh thÇn ®æi míi, v¨n kiÖn §¹i Héi VIII §¶ng ta ®· ghi râ: “Më réng quan hÖ quèc tÕ, hîp t¸c nhiÒu mÆt song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng víi c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, l·nh thæ cña nhau, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi...”. §iÒu nµy cã nghÜa giao l­u v¨n ho¸ nãi chung, xuÊt b¶n nãi riªng, tr­íc hÕt ph¶i g¾n víi sù æn ®Þnh cña ®Êt n­íc, víi nÒn v¨n ho¸ d©n téc ph¸t triÓn lµnh m¹nh, ®óng h­íng. Ph¸t triÓn v¨n ho¸ d©n téc g¾n liÒn víi më réng giao l­u víi n­íc ngoµi, tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸, khoa häc nh©n lo¹i, lµm giÇu thªm nÒn v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trong di s¶n v¨n ho¸, khoa häc cña nh©n lo¹i, bªn c¹nh viÖc b¶o vÖ vµ n©ng cao c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc. §óng nh­ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· viÕt:” Ph¸t triÓn nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc vµ hÊp thô nh÷ng c¸i míi cña v¨n ho¸ tiÕn bé thÕ giíi, ®Ó x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam cã tÝnh chÊt d©n téc, khoa häc vµ ®¹i chóng” ]. Chóng ta tr©n träng sù tr­êng tån cña v¨n ho¸ d©n téc g¾n víi b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam, cßn gi÷ ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ riªng, kh«ng lai c¨ng mÊt gèc. Chóng ta tù hµo cã nÒn V¨n ho¸ hiÖn ®¹i vµo lo¹i tiÕn bé cña loµi ng­êi: ®éc lËp d©n téc, chñ quyÒn quèc gia, thèng nhÊt l·nh thæ vµ ®ang v­¬n tíi c¸c môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. §ång thêi còng ph¶i nhËn thøc s©u s¾c r»ng, nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam cßn mang nhiÒu tµn tÝch l¹c hËu cña v¨n minh lóa n­íc kÐo dµi hµng ngµn n¨m. BiÕt râ chç ®øng cña m×nh th× sÏ tù tin trong giao l­u quèc tÕ, biÕt lùa chän vµ lo¹i trõ. TiÕp thu nh÷ng g× ph¶i cã lîi cho ph¸t triÓn mét nÒn v¨n ho¸ cã ®Þnh h­íng, cã môc ®Ých vµ môc tiªu râ rµng. §ång thêi lo¹i bá, ng¨n chÆn nh÷ng ®éc tè v¨n ho¸ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c gi¸ trÞ thÈm mü vµ nh©n v¨n. Ch­a bao giê tÝnh phøc t¹p trong giao l­u v¨n ho¸ ®­îc ®Æt ra m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay. Më réng giao l­u v¨n ho¸ lµ nhu cÇu, nh­ng ph¶i c¶nh gi¸c víi ©m m­u “diÔn biÕn hoµ b×nh”. Giao l­u v¨n ho¸, xuÊt b¶n tr­íc hÕt ph¶i tõ sù æn ®Þnh, v× sù æn ®Þnh vµ nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn ®óng h­íng, lµnh m¹nh. Kiªn quyÕt lo¹i trõ sù th©m nhËp cña c¸c lo¹i s¶n ph©m v¨n ho¸, xuÊt b¶n phÈm xÊu, ®éc h¹i bÊt lîi. Cã nghÜa ph¶i chä läc trong tiÕp thu. NÕu thiÕu sù nh×n nhËn tØnh t¸o, trÝ tuÖ, thiÕu quan ®iÓm giao l­u ®óng ®¾n sÏ t¹o ra mét kiÓu v¨n ho¸ thùc dông, th« lËu. Më réng quan hÖ quèc tÕ, hîp t¸c nhiÒu mÆt, song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng ho¸ kh«ng dõng l¹i ë c¸c cÊp chÝnh phñ mµ cßn víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, tæ chøc phi chÝnh phñ, tæ chøc v¨n ho¸, xuÊt b¶n.ViÖc tham gia c¸c quan hÖ quèc tÕ vÒ v¨n ho¸, xuÊt b¶n ph¶i phï hîp víi c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng, liªn quèc gia mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt. T«n träng c¸c luËt quèc tÕ vµ th«ng lÖ quèc tÕ. Nh­ng nh­ vËy ViÖt Nam ta vÉn ch­a cã thÓ tham gia s©u réng, b×nh ®¼ng vµ cã vÞ thÕ trªn tr­êng quèc tÕ. Khi hoµ nhËp vµo céng ®ång quèc tÕ lµ tham gia vµo c¸c quan hÖ quèc tÕ ë ®ã c¸c lîi Ých quèc tÕ vµ quèc gia ®­îc ®Æt ra. V× vËy ®ßi hái ph¶i xö sù phï hîp víi c¸c quy t¾c mang tÝnh b¾t buéc chung trong céng ®ång quèc tÕ. Tuy nhiªn tr­íc tiªn ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých quèc gia, lîi Ých khu vùc mµ lùa chän viÖc xö sù phï hîp. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc thÓ chÕ ho¸ c¸c ho¹t ®éng quèc tÕ trong lÜnh vùc v¨n ho¸ nãi chung xuÊt b¶n nãi riªng, nh»m më r«ng giao l­u, héi nhËp, ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn lîi c«ng d©n, gi÷ v÷ng chñ quyÒn, b¶n s¾c d©n téc. 6. §æi míi t­ duy ph¸p lý trong qu¶n lý nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam hiÖn nay. Khi ®Ò cËp tíi b¶n chÊt giai cÊp cña ph¸p lu©t, M¸c-¡ngghen ®· viÕt trong t¸c phÈm “ Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n” vÒ ph¸p luËt t­ s¶n:” ph¸p luËt cña c¸c ngµi chØ lµ ý chÝ cña giai cÊp c¸c ngµi ®Ó lªn thµnh luËt, c¸i ý chÝ mµ néi dung lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña giai cÊp c¸c ngµi quyÕt ®Þnh”. LuËn ®iÓm nµy thÓ hiÖn vÊn ®Ò cèt tö vÒ b¶n chÊt giai cÊp cña ph¸p luËt: ph¸p luËt lµ ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ vµ b¶n th©n néi dung ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ do quan hÖ vËt chÊt quy ®Þnh. Ngoµi ra, M¸c- ¡ng ghen cßn chØ ra dÊu hiÖu kh¸c biÖt cña ph¸p luËt víi c¸c hiÖn t­îng ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ ë chç ý chÝ ph¸p luËt ph¶i thÓ hiÖn vµ tån t¹i d­íi h×nh thøc x¸c ®Þnh lµ “®Ò lªn thµnh luËt”. Nh­ vËy viÖc ®Þnh h­íng x©y dùng chñ nghÜa x· héi ph¶i thÓ hiÖn m¹nh mÏ ý chÝ cña nh©n d©n lao ®éng, b¶o vÖ lîi Ých cña mäi thµnh viªn trong x· héi vµ “b¾t nguån trong c¸c quan hÖ vËt chÊt” cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Suy cho cïng, ph¸p luËt do c¬ së kinh tÕ quyÕt ®Þnh. LuËn ®iÓm cña M¸c- ¡ng ghen b¸c bá nh÷ng luËn thuyÕt cho r»ng luËt ®øng trªn kinh tÕ, hoÆc ph¸p luËt lµ sù bµy tá ý t­ëng tù do cña nhµ lµm luËt. Sù xuÊt hiÖn, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c kiÓu ph¸p luËt nh­ lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu kh¸ch cña sù thay ®æi c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa thay thÕ c¸c kiÓu ph¸p luËt tr­íc ®ã lµ phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn. Nã thÓ hiÖn ý chÝ c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c cßn tån t¹i trong x· héi d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, phï hîp víi quan hÖ kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Ph¸p luËt h×nh thµnh tõ c¸c nhu cÇu kinh tÕ - x· héi kh¸ch quan, nh­ng b¶n th©n c¸c nhu cÇu ®ã lai th«ng qua t­ duy chñ quan tõ ho¹t ®éng s¸ng t¹o ph¸p luËt cña c¬ quan lËp ph¸p. Nh­ vËy, ph¸p luËt kh«ng ®¬n thuÇn ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan mµ cßn thÓ hiÖn mong muèn tÝch cùc cña §¶ng, Nhµ n­íc nh»m t¸c ®éng vµo trËt tù cña c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n. Mét mÆt sÏ ph¶n ¸nh vÒ ph¸p lý c¸c quan hÖ xuÊt b¶n ®Ó cñng cè quan hÖ së h÷u, ph©n phèi, trao ®æi xuÊt b¶n phÈm, chèng l¹i hµnh vi léng quyÒn cña nh÷ng con ng­êi tham gia c¸c quan hÖ ®ã. MÆt kh¸c, nã cßn thÓ hiÖn mong muèn chñ quan nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn quan hÖ xuÊt b¶n. Nh­ng chÝnh mong muèn chñ quan ®ã l¹i chøa ®ùng kh¶ n¨ng dÉn tíi yÕu tè duy ý chÝ, cÇn ®Ò phßng. Song dï sao th× “kho¶ng trèng “chñ quan thÓ hiÖn trong ph¸p luËt xuÊt b¶n còng ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nhu cÇu cña mäi thµnh viªn trong x· héi. Tøc ph¶i x¸c ®Þnh ®Þnh nh÷ng quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n cÇn ®iÒu chØnh vÒ ph¸p luËt kh«ng nh÷ng chØ thùc hiÖn ý chÝ cña giai cÊp c«ng nh©n mµ cßn ph¶i ®¨ng t¶i trong nã c¸c nhu cÇu néi t¹i cu¶ con ng­êi, cña c¸c tÇng líp x· héi kh¸c nhau. NÕu x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c th× ph¸p lu©t sÏ lµ ph­¬ng tiÖn ®iÒu chØnh cã hiÖu qu¶ c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n.Nh­ vËy, chØ trong quan hÖ x· héi, thuéc tÝnh ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi cña ph¸p luËt xuÊt b¶n míi thùc sù trë thµnh ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu cña giai cÊp vµ cña nhµ n­íc. Lµ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý cña Nhµ n­íc, ph¸p luËt xuÊt b¶n ph¶i chøa ®ùng gi¸ trÞ x· héi. Gi¸ trÞ cña ph¸p luËt xuÊt b¶n ®èi víi x· h«i tr­íc hÕt cña qu¸ tr×nh “chän läc tù nhiªn” trong x· héi, ®Ó cã ®­îc nh÷ng chuÈn mùc mang c¸c ®Æc tÝnh æn ®Þnh. Do ®ã, tÝnh chuÈn mùc lµ ®Æc ®iÓm chÝnh ph¶n ¸nh chÈn lý kh¸ch quan. V× thÕ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt xuÊt b¶n võa lµ th­íc ®o ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c qu¸ tr×nh xuÊt b¶n, võa lµ ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ x· héi ®­a l¹i cho con ng­êi nh÷ng th«ng tin nhÊt ®Þnh vÒ c¸c yªu cÇu, c¸c gi¸ trÞ mµ x· héi cã, x· h«i cÇn vµ x· h«i ñng hé. Ých lîi cña ph¸p luËt xuÊt b¶n ë chç nã lµ ph­¬ng tiÖn ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n, kh«ng s¸ng t¹o ra c¸c quan hÖ ®ã, nh­ng b¶o ®¶m cho c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n ph¸t triÓn ®óng quy luËt, phï hîp víi xu thÕ oh¸t triÓn. V× vËy, viÖc ban hµnh ®­îc c¸c quy ph¹m ph¸p luËt xuÊt b¶n ®óng ®¾n, kÞp thêi sÏ cã ®­îc “ cç m¸y ®iÒu chØnh” c¸c hµnh vi øng xö hîp quy luËt. Ph¸p luËt víi nh÷ng thuéc tÝnh c¬ b¶n lµ tÝnh quy ph¹m ®· ®­îc ®iÓn h×nh ho¸, chuÈn mùc ho¸, lµ ch©n lý ®­îc nhËn thøc sau khi ®· v­ît lªn vµ g¹t bá tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn, gi¶ t¹o, nhÊt thêi. Víi ý nghÜa ®ã ph¸p luËt lµ mét ®¹i l­îng b»ng nhau ®èi víi nh÷ng ng­êi kh¸c nhau. Nã lµ th­íc ®o chung lµ mÉu sè chung ®èi víi mäi ng­êi, lµ la bµn ®Þnh h­íng cho c¸c hµnh vi xö sù hîp quy luËt.. Gi¸ trÞ x· héi cña ph¸p luËt xuÊt b¶n cßn b¾t nguån tõ thuéc tÝnh ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n. Nµo lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó lo¹i bá c¸c yÕu tè b¹o lùc kh«ng cã tæ chøc tõ phÝa ng­êi kh¸c, tõ phÝa nhµ n­íc. V× vËy, nã lµ ph­¬ng tiÖn tù do cña con ng­êi, ph¸p luËt cßn lµ ph­¬ng tiÖn æn ®Þnh ho¸, chÝnh thøc ho¸, chÝnh thøc ho¸ c¸c gi¸ trÞ x· héi. II. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®æi míi hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n 1. Ph­¬ng h­íng ®æi míi, vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. T¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa víi viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt xuÊt b¶n, ®ång thêi tæ chøc tèt viÖc thi hµnh, kiÓm tra xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m, ®Êu tranh kiªn quyÕt kÞp thêi ®Ó lo¹i trõ téi ph¹m xuÊt b¶n lµ ph­¬ng h­íng chung nh»m ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n, l©u dµi võa lµ cÊp b¸ch. §óng nh­ v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII ®· chØ ra :” t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam “. HiÕn ph¸p 1992 còng ®· ghi t¹i ®iÒu 12:” nhµ n­íc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng c­êng ph¸p chÕ, x· héi chñ nghÜa “. Sau ®©y lµ nh÷ng ph­¬ng h­íng cô thÓ : Thø nhÊt : hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n nh»m t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n theo ®Þnh h­íng x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn. Mét lµ : Më réng quyÒn xuÊt b¶n ®ång thêi ®Ò cao tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n. VÒ quyÒn xuÊt b¶n cña c¸c t¸c gi¶ cã t¸c phÈm: Theo luËt xuÊt b¶n ngµy 7/7/1993. Th× c¸c t¸c gi¶ cã quyÒn phæ biÕn t¸c phÈm cña m×nh d­íi h×nh thøc xuÊt b¶n phÈm th«ng qua nhµ xuÊt b¶n. §iÒu ®ã cã nghÜa t¸c gi¶ kh«ng ®­îc phÐp ®øng ra xuÊt b¶n t¸c phÈm cña m×nh. D­íi ¸nh s¸ng cña quan ®iÓm ®æi míi, Nhµ n­íc nªn cã chÕ ®é riªng ®èi víi c¸c tr­êng hîp t¸c gi¶ muèn tù xuÊt b¶n t¸c phÈm cña m×nh. Thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu sau: - KhuyÕn khÝch nh÷ng c«ng d©n b»ng lao ®éng cña m×nh ®· s¸ng t¹o ra c¸c t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt vµ khoa häc. §¶m b¶o c¸c quyÒn lîi vËt chÊt vµ tinh thÇn cña t¸c gi¶ ph¸t sinh tõ viÖc c«ng bè vµ phæ biÕn c¸c t¸c phÈm cña m×nh d­íi h×nh thøc xuÊt b¶n phÈm. HiÖn nay lao ®éng s¸ng t¹o cña c¸c v¨n nghÖ sÜ, chi thøc ch­a ®­îc bï ®¾p tho¶ ®¸ng. NhuËn bót lµ quyÒn lîi vËt chÊt cña t¸c gi¶ trong nhiÒu tr­êng hîp lµ qu¸ Ýt ái so víi lîi nhuËn cã ®­îc tõ viÖc xuÊt b¶n. Nh÷ng mèi lîi trong kh¶ n¨ng ®èi víi nhiÒu t¸c phÈm, ®­îc nh÷ng ng­êi lµm s¸ch t­ nh©n bá vèn in, ph¸t hµnh ®Ó hèt b¹c, trong khi ng­êi s¸ng t¹o ra chØ ®­îc tr¶ nhuËn bót 10% gi¸ b¸n.. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, x©y dùng dù ¸n luËt xuÊt b¶n ®· cã nhiÒu ý kiÕn vÒ sù cÇn thiÕt ®Ó t¸c gi¶ tù xuÊt b¶n t¸c phÈm cña m×nh, nÕu t¸c gi¶ cã nhu cÇu. T¹i v¨n b¶n b¶o l­u mé sè vÊn ®Ò vÒ dù ¸n luËt xuÊt b¶n tr­íc khi kÕt thóc nhiÖm kú Quèc héi kho¸ VIII, Uû ban v¨n ho¸ - Gi¸o dôc cña Quèc héi còng ®· ®Ò nghÞ ghi vµo luËt:” ViÖc xuÊt b¶n t¸c phÈm cña c¸ nh©n hoÆc c¸ nh©n ®øng ra xuÊt b¶n t¸c phÈm cña ng­êi kh¸c kh«ng qua tæ chøc xuÊt b¶n chuyªn nghiÖp, còng coi nh­ ho¹t ®éng cña mét nhµ xuÊt b¶n vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt nµy “. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn viÖc lîi dông ph¸p luËt ®Ó trao l¹i quyÒn xuÊt b¶n cho ng­êi kh¸c, còng nh­ c¸c c¸ nh©n lîi dông t¸c gi¶ ®Ó nhËn quyÒn xuÊt b¶n kiÕm lêi. ChØ nh÷ng t¸c gi¶ thùc sù muèn tù xuÊt b¶n lÊy t¸c phÈm cña m×nh th× c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ãc cã thÈm quyÒn míi xem xÐt cÊp giÊy phÐp xuÊt b¶n. Khi ph¸t hiÖn t¸c gi¶ trao quyÒn xuÊt b¶n cho ng­êi kh¸c, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thu håi giÊy phÐp xuÊt b¶n vµ sö ph¹t tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m. §Ò xuÊt nµy chØ thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ; c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ph¶i chøng tá n¨ng lùc vµ hiÖu lùc qu¶n lý cña m×nh. Hai lµ : ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh, quy m« tæ chøc xuÊt b¶n; chèng ®éc quyÒn trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n. VÒ viÖc lËp ngõng ho¹t ®éng vµ ®ãng cña nhµ xuÊt b¶n: ViÖc lËp nhµ xuÊt b¶n, ngõng ho¹t ®éng, vµ ®ãng cöa nhµ xuÊt b¶n ph¶i ®­îc quan niÖm ®Çy ®ñ d­íi ¸nh s¸ng cña c¸c c¬ quan ®iÓm ®æi míi vµ nh»m t¹o ra c¬ héi t¨ng tr­ëng nhanh, h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn xuÊt b¶n m¹nh, cã vÞ trÝ trong khu vùc vµ quèc tÕ. Víi tinh thÇn ®ã, viÖc ra ®êi mét chñ thÓ xuÊt b¶n míi viÖc ngõng ho¹t ®éng vµ ®ãng cöa chñ thÓ xuÊt b¶n lµ nh÷ng hiÖn t­îng x· héi b×nh th­êng. §iÒu ®ã diÔn ra kh«ng tuú thuéc vµo ý chÝ muèn cña c¸c c¸ nh©n ë c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Lý do ®Çu tiªn vµ c¬ b¶n lµ c¸c ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n. NÕu mét c¬ qua Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÝnh trÞ – x· héi cã ®ñ ®iÒu kiÖn, th× kh«ng thÓ tõ chèi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vÒ xuÊt b¶n. Còng nh­ mét nhµ xuÊt b¶n ®ang ho¹t ®éng mµ thiÕu ®iÒu kiÖn, th× ph¶i t¹m ngõng ho¹t ®éng. NÕu vi ph¹m ph¸p luËt, th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é cã thÓ ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh, quy m« tæ chøc xuÊt b¶n. Ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n ph¶i ®­îc bæ sung hoµn thiÖn t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó h×nh thµnh c¸c lo¹i h×nh, quy m« tæ chøc xuÊt b¶n theo h­íng sau: - LËp c¸c nhµ xuÊt b¶n chuyªn s¶n xuÊt c¸c tr­¬ng tr×nh b¨ng ©m nh¹c, thanh ®Üa ©m thanh, b¨ng ®Üa h×nh; nhµ xuÊt b¶n chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®iÖn tö thuéc lo¹i h×nh xuÊt b¶n phÈm ghi t¹i ®iÒu 4 LuËt xuÊt b¶n. - VÒ h×nh thøc cña tæ chøc nhµ xuÊt b¶n cã thÓ lµ c«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¨ng ®Üa ©m thanh, b¨ng vµ ®Üa h×nh, s¸ch ®iÖn tö. Còng cã thÓ lµ nhµ xuÊt b¶n cã nhiÒu thµnh viªn trùc thuéc gåm xuÊt b¶n vµ c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh in, dÞch vô vÒ vËt t­, kü thuËt b¶n in, ph¸t hµnh. - Bæ sung nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm cho mét sè c«ng ty kinh doanh ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm. Cho phÐp t­ nh©n ho¹t ®éng xuÊt khÈu xuÊt b¶n phÈm, nh»m t¹o ®èi t¸c, më réng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®¸p øng c«ng t¸c tuy truyÒn ®èi ngo¹i, giao l­u v¨n ho¸ víi c¸c n­íc, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. - T¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý cho c¸c nhµ xuÊt b¶n n­íc ngoµi ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam, c¸c nhµ xuÊt b¶n t¹i ViÖt Nam ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i n­íc ngoµi, nh»m ®Çy m¹nh qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, ®ãn ®Çu c¸c c«ng nghÖ cao, n©ng cao chÊt l­îng Ên phÈm. VÒ vÞªc chèng ®éc quyÒn trong xuÊt b¶n. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh lµ thuéc tÝnh vèn cã nã ®¶m b¶o ®Èy nhanh c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng xuÊt b¶n sÏ ®¬n ®iÖu vµ tr× trÖ khi thiÕu c¸c ®èi träng lµnh m¹nh. V× vËy, ph¸p luËt xuÊt b¶n ph¶i t¹i ra c¬ së ph¸p lý thuËn lîi, b×nh ®¼ng cho c¸c chñ thÓ c¹nh tranh ph¸t triÓn. ë m«i tr­êng ®ã, c¸c chñ thÓ xuÊt b¶n hoµ m×nh trong kh«ng khÝ d©n chñ, tô do, ho¹t ®éng kinh doanh. Nã kÝch thÝch n¨ng lùc chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, rót ng¾n thêi gian xuÊt b¶n, n©ng c¸o chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh xuÊt b¶n phÈm. §ång thêi nã b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi tiªu dïng xuÊt b¶n phÈm. VÊn ®Ò nµy ®Æt ra phï hîp víi t­ t­ëng chØ ®¹o cña §¶ng ghi t¹i v¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII: “nghiªn cøu ban hµnh luËt b¶o ®¶m c¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn trong kinh doanh, chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vµ chèng h¹n chÕ th­¬ng m¹i”. Ho¹t ®éng xuÊt b¶n ë ViÖt Nam hiÖn ®­îc ph©n c«ng theo h­íng võa cã lo¹i h×nh c¸c nhµ xuÊt b¶n chuyªn ngµnh, võa cã lo¹i h×nh c¸c nhµ xuÊt b¶n ®Ò tæng hîp. Nh­ vËy, b¶n th©n c¸c nhµ xuÊt b¶n tæng hîp ®· cã nh÷ng m¶ng ®Ò tµi vµ néi dung t¹o ra sù c¹nh tranh. §èi víi c¸c nhµ xuÊt b¶n thuéc lo¹i h×nh chuyªn ngµnh còng cã c¸c m¶ng ®Ò tµi, néi dung ®an xen lÉn nhau. Nã còng t¹o ra c¬ héi cho sù c¹nh tranh. Tõ ®ã vÊ ®Ò ®Æt ra, ph¸p luËt xuÊt b¶n ph¶i ®­îc bæ sung, hoµn thiÖn nh»m t¹o lËp c¬ chÕ võa ®¶m b¶o chuyªn m«n ho¸, võa thóc ®Èy c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ xuÊt b¶n. §ång thêi, ph¸p luËt còng ph¶i t¹o ra c¬ chÕ ®Ó thùc hiÖn vai trß c©n ®èi vµ ®iÒu phèi xuÊt b¶n cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, nh»m ®¶m b¶o sù lµnh m¹nh cã trËt tù. Sau ®©y lµ mét sè h­íng chÝnh cÇn më ra sù c¹nh tranh: - Cho phÐp cïng xuÊt b¶n t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, khi cã nhu cÇu xuÊt b¶n ®èi víi t¸c phÈm còng nh­ t¸c gi¶ kh¸c nhau, cã ®Ò tµi, néi dung t­¬ng ®ång, gÇn gòi nhau; nh÷ng b¶n dÞch cïng mét nguyªn b¶n cña c¸c dÞch gi¶ kh¸c nhau. - Cho phÐp xuÊt b¶n nh÷ng ®Ò tµi, néi dung gÇn gòi víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ xuÊt b¶n cã nhu cÇu xuÊt b¶n. - ThiÕt lËp c¬ chÕ míi, phï hîp vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n, in vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa theo h­íng cã ®èi träng, nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. Ba lµ: tham gia c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn lùc t¸c gi¶ lµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c t¸c gi¶ ViÖt Nam, hoµ nhËp b×nh ®¼ng trong céng ®ång quèc tÕ vÒ xuÊt b¶n. Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi giao l­u vµ hßa nhËp. Mçi nÒn v¨n ho¸ ®Òu mang trong m×nh thuéc tÝnh gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc vµ tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng ®a ph­¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ. Bèn lµ:hoµn thiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n theo h­íng cô thÓ ho¸ vµ l­îng ho¸ c¸c quy ®Þnh. ViÖc l­îng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c ý chÝ cña Nhµ n­íc trong qu¶n lý ho¹t ®éng v¨n ho¸ nãi chung, xuÊt b¶n nãi riªng lµ viÖc kh«ng ®¬n gi¶n, mÆc dï c«ng viÖc khã kh¨n vµ phøc t¹p nh÷ng vÉn ph¶i h­íng tíi yªu cÇu nµy trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ph¸p luËt. ChØ cã thÓ ph¸p luËt míi ®­îc hiÓu vµ thi hµnh ®óng kh«ng bÞ lîi dông, ph¸p luËt míi cã søc sèng ®iÒu chØnh. Thø hai: §æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi xuÊt b¶n. Mét lµ: x¸c lËp ®Þa vÞ ph¸p lý hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt xuÊt b¶n. HÖ thèng qu¶n lý vÒ xuÊt b¶n hiÖn phï hîp víi hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc nãi chung. ë trung ­¬ng, chÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi, ®ång thêi lµ c¬ quan hµnh ®éng xuÊt b¶n. Bé v¨n ho¸ - th«ng tin cßn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸, th«ng tin. V× vËy, mäi ho¹t ®éng t¸c nghÖp vÒ xuÊt b¶n ®Òu giao cho Côc xuÊt b¶n, còng nh­ viÖc qu¶n lý, xö lý ë tÇm vÜ m« Bé v¨n ho¸ - th«ng tin ®Òu dùa vµo Côc xuÊt b¶n. ThÈm quyÒn ®­îc giao th× lín, nh­ng ®Þa vÞ ph¸p lý ch­a t­¬ng xøng. Do ®ã thÈm quyÒn ch­a ®­îc thùc hiÖn thi ®Çy ®ñ, hiÖu lùc qu¶n lý thÊp. §©y lµ nguyªn nh©n chñ quan c¬ b¶n dÉn ®Õn sù tr× trÖ, h÷u khuynh vµ yÕu kÐm trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. Tõ ®ã ph¶i ®Æt vÊn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh mét chñ thÓ qu¶n lý Nhµ n­íc trong lÜnh vùc xuÊt b¶n t­¬ng xøng víi yªu cÇu qu¶n lý do ph¸p luËt xuÊt b¶n ®Æt ra. Ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n cÇn ®­îc ®æi míi, hoµn thiÖn vÒ ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan tham m­u, cã thÈm quyÒn ®iÒu hµnh t¸c nghÖp, t­¬ng xøng thuéc Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, theo h­íng h×nh thµnh Tæng côc xuÊt b¶n. Víi ®Þa vÞ ph¸p lý ®ã trong hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸, thÈm quyÒn qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n sÏ ®­îc ®Ò cao vµ cã hiÖu lùc trong thùc tÕ, bëi sù ®Çu t­ cã chÊt l­îng vÒ ®éi ngò qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt vµ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý. Hai lµ: hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ c¬ chÕ kiÓm so¸t, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn trong ho¹t ®éng qu¶n lý xuÊt b¶n. - C¬ quan lËp ph¸p lµ tæ chøc duy nhÊt cã thÈm quyÒn gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt, v× vËy cÇn cã c¬ chÕ gi¸m s¸t th­êng xuyªn, ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt xuÊt b¶n cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý vµ c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng xuÊt b¶n. Ho¹t ®éng nµy nh»m ®¶m b¶o hiÖu lùc thùc tÕ cña ph¸p luËt xuÊt b¶n, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng s¬ hë cña ph¸p luËt, nh÷ng vi ph¹m luËt ®Ó xö lý phï hîp. - ThiÕt lËp c¬ chÕ kiÓm so¸t lÉn nhau vµ phèi hîp cã hiÖu qu¶ gi÷a nh÷ng c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n, chèng c¸c ho¹t ®éng léng quyÒn dÔ x¶y ra ë c¬ quan hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p. - TËp chung ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc theo chøc n¨ng, nhiÖm vô do ph¸p luËt quy ®Þnh, kh«ng can thiÖp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c tæ chøc xuÊt b¶n, in vµ ph¸t hµnh. Thø ba: t¨ng c­êng ph¸p chÕ chñ nghÜa trong ho¹t ®«ng xuÊt b¶n – tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m xuÊt b¶n. Mét lµ:tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n. Tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt lµ c«ng viÖc gi÷ vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh cñng cè vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, sau khi luËt ®­îc ban hµnh. ViÖc so¹n th¶o vµ th«ng qua ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n lµ b­íc quan träng hµng ®Çu. Nã cã ý nghÜa trong viªc t¹o ra h×nh thøc ph¸p lý, lµm tiªu ®Ò cho viÖc ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vÒ xuÊt b¶n. Nh­ng b¶n th©n nã kh«ng mang hiÖu lùc ®iÒu chØnh, khi thiÕu ho¹t tæ chøc ®ua vµo cô«c sèng, biÕn chóng thµnh ho¹t ®éng thùc tiÔn. V× vËy, tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. T×nh tr¹ng ph¸p chÕ tèt xÊu tuú thuéc vµo viÖc ph¸p luËt xuÊt b¶n cã ®­îc chÊp hµnh hay kh«ng. ViÖc chÊp hµnh ph¸p luËt th­êng xuyªn, nghiªm chØnh trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n lµ mét tiªu chÝ quan träng nãi lªn sù ph¸t triÓn cña ph¸p chÕ. Trong qu¸ t×nh tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt, Quèc héi ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn quyÒn gi¸m s¸t thi hµnh ph¸p luËt xuÊt b¶n cña c¸ c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x· héi vµ c«ng d©n.ChÝnh phñ ph¶i cã kÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc vÖc tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n trong ph¹m vi c¶ n­íc. §Ó lµm tèt viÖc tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt xuÊt b¶n, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c ph¸p chÕ cßn gióp cho viÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, kiÓm tra viÖc thi hµnh ph¸p luËt. Hai lµ: ®Êu tranh kiªn quyÕt, kÞp thêi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt xuÊt b¶n vµ téi ph¹m xuÊt b¶n. Ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa nh»m b¶o ®¶m kû c­¬ng, duy tr× trËt tù x· héi. V× vËy, viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý kiªn quyÕt, kÞp thêi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt xuÊt b¶n lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c. ViÖt Nam ta ®ang hßa nhËp s©u réng vµo céng ®ång quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn “diÔn biÕn hoµ b×nh”, v× vËy, viÖc ®Ò cao c¶nh gi¸c, phßng ngõa vµ ®Êu tranh víi téi ph¹m xuÊt b¶n ®­îc ®Æt ra th­êgn xuyªn. Khi ph¸t hiÖn c¬ héi ph¹m xuÊt b¶n xö lý nghiªn minh, kÞp thêi. Kiªn quyÕt mäi biÓu hiÖn nÓ nang, bao che ng­êi ph¹m ph¸p d­íi bÊt k× h×nh thøc nµo. §· vi ph¹m ph¸p luËt th× dï nÆng hay nhÑ còng ph¶i xö ph¹t theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §óng nh­ Lªnin ®· nãi “…hoµn toµn kh«ng ph¶i ë chç h×nh ph¹t ®ã ph¶i nÆng, mµ ë chç lµ ®· ph¹m téi th× kh«ng tho¸t khái bÞ trõng ph¹t”. TrËt tù ph¸p luËt xuÊt b¶n lµ sù thÓ hiÖn cña ph¸p chÕ trong nh÷ng mèi quan hÖ x· héi cô thÓ do ph¸p luËt xuÊt b¶n ®iÒu chØnh trong hÖ thèng c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng­êi tham gia c¸c quan hÖ x· héi, lµ kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®iÒu luËt vÒ xuÊt b¶n. Nã ®ßi hái c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x· héi, c«ng chøc, Nhµ n­íc vµ c«ng d©n nghiªm chØnh tu©n theo c¸c quy luËt ph¹m ph¸p. TrËt tù ph¸p luËt xuÊt b¶n ®­îc x¸c lËp vµ cñng cè khi ph¸p chÕ ®­îc t¨ng c­êng. Cñng cè vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ lµm cho trËt tù ph¸p luËt ®­îc duy tr×. 2. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ thùc tr¹ng cña ph¸p luËt vµ viÖc thi hµnh ph¸p luËt, do ®ã kh«ng thÓ cã ®­îc gi¶i ph¸p duy nhÊt vµ h÷u hiÖu ®Ó ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. VÊn ®Ò vèn phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p míi hy väng ®¹t hiÖu qu¶ cao. ë ®©y chØ ®Ò cËp tíi nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n. - Quèc héi ®­a vµo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch xem xÐt, th«ng qua dù ¸n söa ch÷a, bæ sung, ®iÒu chØnh luËt xuÊt b¶n ngµy 7/7/1993, vµo n¨m 1997. §ång thêi cã ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch xem xÐt, th«ng qua c¸c dù ¸n luËt liªn quan ®Õn hîp ®ång xuÊt b¶n, ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c thèng nhÊt cña ph¸p chÕ. - Th­êng xuyªn rµ so¸t vµ hÖ thèng ho¸ ph¸p luËt xuÊt b¶n. C«ng t¸c nµy ®­îc coi lµ ph­¬ng thøc ®Æc thï cña ho¹t ®éng lËp ph¸p, lËp quy, ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn t¹i c¬ qu¶n qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc liªn quan tõ trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng. H×nh thµnh ®éi ngò chuyªn gia ph¸p luËt t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, ®Ó ®¶m b¶o viÖc thi hµnh thèng nhÊt ph¸p luËt trong c¶ n­íc, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thi hµnh ph¸p luËt. - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng chøc Nhµ n­íc qu¶n lý vÒ xuÊt b¶n, vµ nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng xuÊt b¶n cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, ®ång thêi cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cao phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý xuÊt b¶n b»ng ph¸p luËt. Suy ®Õn cïng th× ®©y lµ nguyªn nh©n cña mäi nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù tr× trÖ, h÷u khuynh vµ bu«ng láng qu¶n lý cña Nhµ n­íc ta hiÖn nay. V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i víi nh÷ng néi dung míi, thiÕt thùc ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc. - C¶i c¸ch hµnh chÝnh bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c cÊp, ®¶m b¶o c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vµ quy tr×nh hµnh chÝnh ®¬n gi¶n, thiÕt thùc, kh«ng phiÒn hµ. §©y lµ vÊn ®Ò cßn næi cém ë qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n thuéc trung ­¬ng. - LËp Héi xuÊt b¶n vµ Héi dÞch thuËt ®Ó tËp hîp nh÷ng ng­êi cïng nghÒ nghiÖp, tham gia gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt xuÊt b¶n t¹i c¸c c¬ së ho¹t ®éng xuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh. §ång thêi ph¸t huy vai trß kiÓm tra, gi¸m s¸t c¶ ®éi ngò c«ng nh©n in trong c«ng ®oµn in ViÖt Nam, vÒ viÖc thi hµnh ph¸p luËt t¹i c¸c c¬ së in, gãp phÇn b¶o ®¶m sù lµnh m¹nh cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n, phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. KÕt luËn §æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ ®ßi hái kh¸ch quan. ViÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së cña hÖ thèng c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n. §ã lµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lý Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n víi tù do s¸ng t¹o, c«ng bè, phæ biÕn xuÊt b¶n phÈm; gi÷a ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi c¬ chÕ thÞ tr­êng; gi÷a b×nh ®¼ng vµ tù do trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n ; quan hÖ gi÷a xuÊt b¶n víi ph­¬ng tiÖn v¨n ho¸ - th«ng tin kh¸c; vµ ®ã lµ vÊn ®Ò ®æi míi t­ duy ph¸p lý trong qu¶n lý Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n. Tõ hÖ thèng quan ®iÓm c¬ b¶n ®ã ®Ò xuÊt ph­¬ng h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë v¨n ho¸ hiÖn nay. T¹o lËp m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ; hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ; t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa lµ nh÷ng ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Tµi liÖu tham kh¶o 1) V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 2) S¾c luËt sè 003/SLt, vÒ chÕ ®é xuÊt b¶n 3) LuËt xuÊt b¶n ngµy 7/7/1993 Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 4) Gi¸o tr×nh Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa. Nhµ xuÊt b¶n t­ t­ëng vµ v¨n ho¸ 5) HiÕn ph¸p ViÖt Nam n¨m 1992. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia 6) Mét sè tµi liÖu v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ph¸p luËt xuÊt b¶n ë ViÖt Nam I. C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña qu¶n lý Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n 1. NhËn thøc chung vÒ xuÊt b¶n 2. HiÖu qu¶ vµ c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n II. Vai trß cña ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n 1. ph¸p luËt - ph­¬ng tiÖn qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n 2. Néi dung ®iÒu chØnh b»ng ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt b¶n Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam vµ nh÷ng yªu cÇu ®æi míi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. I. Thùc tr¹ng ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam 1. Sù h×nh thµnh ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt ë ViÖt Nam. 2. ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam - Thùc tr¹ng. II. Nh÷ng yªu cÇu ®æi míi, hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam 1. VÒ mÆt lý luËn 2. VÒ mÆt thùc tiÔn Ch­¬ng III: §æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n ë ViÖt Nam hiÖn nay - Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i quyÕt. I. HÖ thèng c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n II. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®æi míi, hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n 1. Ph­¬ng h­íng vµ ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt. 2. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n. KÕt luËn. Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc18123.DOC
Tài liệu liên quan