Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR (Public Relations_Quan hệ cộng đồng) cho công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam đang trên đà hội nhập cùng các tổ chức kinh tế thế giới người ta thấy rằng sự tồn tại của một thị trường Bảo hiểm lành mạnh là một yếu tố cấu thành cơ bản cho bất cứ nền kinh tế thành công nào. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, chính phủ Việt nam mở cửa cho một ngành mới đó là Ngành Dịch vụ bảo hiểm Với mong muốn đáp ứng nhu cầu của thị trường mang lại sự an toàn về tài chính cho khách hàng, tạo sự an tâm trong cuộc sống của người dân Việt Nam,Công ty bảo hiểm Prudential đã cung cấp cho thị trường các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp với điều kiện sống, phong cách sống và văn hoá của người Việt nam. Bên cạnh đó mục tiêu xây dựng một đội ngũ đại lý hùng hậu, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, luôn biết đề cao quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu là một trong những mục tiêu của công ty bảo hiểm Prudential Một trong những hoạt động quan trọng để tạo nên sự thành công của công ty bảo hiểm đó là hoạt động " PR (Public Relations_Quan hệ cộng đồng" Vì PR là quá trình quản lý về truyên thông nhằm nhận biết, thiết lập và duy trì những quan hệ hữu ích giữa một tổ chức cá nhân với một cộng đồng liên quan có quyết định trực tiếp hay gián tiếp đến sự thành bại của tổ chức cá nhân đó. Cho đến nay khái niệm về PR còn khá mới mẻ với mỗi chúng ta cũng như với mỗi doanh nghiệp và khách hàng của họ. Vì thế khi nghiên cứu về đề tài một góc nhìn về " PR (Public Relations_Quan hệ cộng đồng" của công ty bảo hiểm Prudential trong thị trường bảo hiểm ở việt nam. Do hạn chế về lý luận, về kinh nghiệm thực tế, các mối quan hệ nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự giúp đỡ của thầy cô giáo và bạn đọc Nội dung của đề tài: Chương 1. Tổng quan về PR Chương 2. Tổng quan về bảo hiểm. Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR (Public Relations_Quan hệ cộng đồng) cho công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ViÖt Nam lµm PR hay cã nh÷ng bé phËn chuyªn lµm c¸c ho¹t ®éng PR mµ trong khi ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o th× ngµy cµng t¨ng. V× sao? Theo t«i,®iÒu nµy còng lµ dÔ hiÓu v× ba lÝ do sau:thø nhÊt, qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn ®· kh¸ l©u råi nªn ai còng cã thÓ thÊy vµ c«ng nhËn hiÖu qu¶ mµ qu¶ng c¸o ®em l¹i trong khi ®ã PR cã qu¸ Ýt thêi gian ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã;thø hai ,néi dung vÒ PR ch­a ®­îc phæ biÕn vµ hoµn chØnh ë ViÖt Nam ;thø ba ,do nguån ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn rÊt h¹n chÕ. Thùc ra c«ng viÖc quan hÖ víi giíi b¸o chÝ còng lµ mét ho¹t ®éng cña PR, ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu c¸c ho¹t ®éng kh¸c. XÐt vÒ nguån gèc xuÊt xø, ng­êi ta cho r»ng PR b¾t nguån tõ b¸o chÝ. Cho ®Õn nay, c¸c tr­êng d¹y b¸o chÝ ph­¬ng T©y còng chÝnh lµ n¬i ®µo t¹o nguån nh©n lùc chñ yÕu cho ngµnh PR. Häc viªn häc c¸c m«n c¬ së nh­ nhau, sau ®ã ng­êi häc PR sÏ ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u thªm nh÷ng nghiÖp vô cña ngµnh ®ã ®Ó lµm viÖc chuyªn m«n. ë ViÖt Nam hiÖn nay ch­a cã mét tr­êng nµo ®µo t¹o chÝnh thøc vµ riªng rÏ vÒ PR.C¸c cuèn s¸ch viÕt vÒ PR còng ch­a ®­îc xuÊt b¶n.Cã thÓ nãi chóng ta ®ang võa häc võa lµm PR. Trong thêi gian s¾p tíi sÏ rÊt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ®i tiªn phong x©y dùng nÒn t¶ng cho ho¹t ®éng PR ë ViÖt Nam. 1.2 Vai trß cña PR B»ng nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ cña m×nh, vai trß chÝnh cña PR lµ gióp doanh nghiÖp truyÒn t¶i c¸c th«ng ®iÖp ®Õn kh¸ch hµng vµ nh÷ng nhãm c«ng chóng quan träng cña hä. Khi truyÒn ®i c¸c th«ng ®iÖp nµy, PR gióp s¶n phÈm dÔ ®i vµo nhËn thøc cña kh¸ch hµng, hay cô thÓ lµ gióp kh¸ch hµng dÔ dµng liªn t­ëng tíi mçi khi ®èi diÖn víi mét th­¬ng hiÖu.VÝ dô nh­ t· lãt Huggies ®ang tæ chøc mét ch­¬ng tr×nh PR réng r·i ®­îc qu¶ng c¸o kh¸ rÇm ré"BÐ huggies n¨ng ®éng", hoÆc Unilever vËn ®éng ch­¬ng tr×nh "Gëi tÆng ®ång phôc ®i häc mµ b¹n kh«ng dïng n÷a cho bét giÆt OMO" göi cho c¸c n÷ sinh ë c¸c vïng xa. Ch­¬ng tr×nh nµy cã tÝnh tõ thiÖn, phôc vô cho céng ®ång nªn ®· tranh thñ ®­îc thiÖn c¶m cña c«ng chóng. H¬n n÷a, th«ng ®iÖp PR Ýt mang tÝnh th­¬ng m¹i do sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn trung gian nh­ c¸c ho¹t ®éng tµi trî, tõ thiÖn, hoÆc c¸c bµi viÕt trªn b¸o, v× chøa ®ùng l­îng th«ng tin phong phó nªn dÔ g©y c¶m t×nh vµ dÔ ®­îc c«ng chóng chÊp nhËn. VÝ dô c¸c tr­êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc tham gia triÓn l·m "Ngµy héi ®µo t¹o vµ viÖc lµm" t¹i kh¸ch s¹n New World, do sø qu¸n Ph¸p tµi trî kinh phÝ nh»m môc ®Ých tiÕp cËn víi c¸c ®èi t­îng, qu¶ng b¸ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña hä. T¹i triÓn l·m nµy, chÝnh ho¹t ®éng PR ®· gióp cho tr­êng ®¹i häc chuyÓn t¶i nhiÒu th«ng tin cô thÓ ®Õn c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. PR ®Æc biÖt h÷u hiÖu trong c¸c tr­êng hîp: -Tung ra s¶n phÈm míi -Lµm míi s¶n phÈm cò -N©ng cao uy tÝn -Doanh nghiÖp cã ng©n s¸ch h¹n chÕ -Doanh nghiÖp gÆp khñng ho¶ng §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cã thÓ kÓ ngay ra sau ®©y ba lîi Ých chÝnh cña ho¹t ®éng PR: + PR lµ ph­¬ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó chuÈn bÞ vµ t¹o nh÷ng d­ luËn tèt. Qu¶ng c¸o kh«ng lµm ®­îc viÖc nµy. Marketing còng vËy. PR lµm rÊt tèt c«ng viÖc nµy.PR gióp doanh nghiÖp t¹o d­ luËn tèt th«ng qua sù ñng hé cña giíi truyÒn th«ng vµ c¸c chuyªn gia ph©n tÝch th­¬ng m¹i. Gi÷a ho¹t ®éng PR vµ Qu¶ng c¸o, ph­¬ng ph¸p nµo hiÖu qu¶ h¬n-lùa chän mét mÉu qu¶ng c¸o vÒ s¶n phÈm míi hay mét bµi b¸o hay viÕt vÒ s¶n phÈm ®ã? Qu¶ng c¸o tuy dÔ g©y Ên t­îng nh­ng kh«ng dÔ dµng thuyÕt phôc c«ng chóng tin. VÒ mÆt nµy th× kh«ng chØ ®óng víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá mµ nã lu«n ®óng víi bÊt k× doanh nghiÖp nµo. + Chi phÝ cho ho¹t ®éng PR thÊp h¬n c¸c lo¹i h×nh khuyÕn m·i kh¸c. Khi so s¸nh chi phÝ cho chiÕn dÞch tiÕp thÞ trùc tiÕp hoÆc ®¨ng mét mÉu qu¶ng c¸o víi chi phÝ cho mét th«ng c¸o b¸o chÝ, ®­¬ng nhiªn mÉu th«ng c¸o b¸o chÝ sÏ cã chi phÝ thÊp h¬n kh¸ nhiÒu trong khi l¹i thu hót ®­îc l­îng c«ng chóng réng r·i h¬n. VËy c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cßn ph¶i qu¸ lo vÒ chuyÖn ng©n s¸ch dµnh cho PR trong khi vÉn cã thÓ tõng b­íc x©y dùng chç ®øng cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng + PR gióp doanh nghiÖp tuyÓn dông nh©n lùc tµi giái. Th«ng th­êng ng­êi lao ®éng thÝch ®­îc lµm viÖc cho nh÷ng c«ng ty næi tiÕng v× hä tin t­ëng lµ c«ng ty ®ã rÊt v÷ng ch¾c vµ hä cã thÓ cã nhiÒu c¬ héi th¨ng tiÕn. H¬n n÷a, lµm PR sÏ gióp cho doanh nghiÖp v­ît qua nh÷ng sãng giã vµ nh÷ng c¬n b·o t¸p. Khi cã khñng ho¶ng, doanh nghiÖp ®ã sÏ t×m ®­îc sù ñng hé,bªnh vùc, hç trî tõ phÝa céng ®ång(®©y lµ ®iÒu k× diÖu mµ kh«ng thÓ mua ®­îc b»ng tiÒn) trong viÖc cøu v·n uy tÝn vµ gi÷ g×n nguyªn vÑn h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp. 1.3 KhÝa c¹nh x· héi cña PR Ho¹t ®éng PR chÝnh lµ viÖc t¹o ra mét nhÞp cÇu th«ng tin ,t¹o ra sù hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m trong mét x· héi ®Çy phøc t¹p nh­ hiÖn nay Mçi x½ héi th× ®Òu ®­îc cÊu t¹o nªn tõ rÊt nhiÒu c¸ nh©n, mçi c¸ nh©n l¹i lµ nh÷ng c¸ thÓ kh¸c biÖt,kh«ng c¸ nh©n nµo gièng c¸ nh©n nµo vÒ nhËn thøc,tr×nh ®é ,lèi sèng,ý niÖm....VËy nªn viÖc thèng nhÊt suy nghÜ cña x· héi vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã lµ v« cïng khã kh¨n. Chóng ta cïng quay trë l¹i víi chiÕn dÞch quyªn gãp ¸o tr¾ng ®i häc cña Unilever. §©y còng chØ lµ c¸ch mµ c«ng ty lùa chän ®Ó g¾n h×nh ¶nh bét giÆt Omo víi nh÷ng chiÕc ¸o tr¾ng nh­ng c¸i c¸ch mµ Omo quyªn gãp cho c¸c häc sinh nghÌo ®· t¸c ®éng tíi t×nh nh©n ¸i, lßng tr¾c Èn, sù yªu th­¬ng cña con ng­êi ®èi víi con ng­êi.Th«ng ®iÖp mµ Unilever sö dông ®· thuyÕt phôc ®­îc mäi ng­êi, thóc giôc mäi ng­êi h­ëng øng,chiÕm trän lßng tin yªu cña c¶ x· héi. C¸c chiÕn dÞch tranh cö tæng thèng thuéc lo¹i rÇm ré nhÊt nh­ ë Mü còng chÝnh lµ c¸c chiÕn dÞch PR tæng lùc víi sù vËn dông c¸c kÜ n¨ng, c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng PR cho môc tiªu chÝnh trÞ. Qua ®ã c«ng chóng sÏ cã ®­îc nh÷ng nhËn thøc c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c h¬n c¶ vÒ nh÷ng øng cö viªn, ng­îc l¹i c¸c øng cö viªn còng cã thÓ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng ®iÖp cña m×nh mét c¸ch nhanh chãng vµ réng r·i nhÊt.Lîi Ých x· héi trong tr­êng hîp nµy rÊt ®­îc ®Ò cao khi mµ c«ng chóng cã thÓ 'chän mÆt göi vµng ', chän ra ®­îc ng­êi xøng ®¸ng nhÊt, ng­êi sÏ ®em l¹i lîi Ých cho chÝnh hä vµ cho c¶ x· héi. KÓ c¶ sau khi ®­îc tróng cö, PR vÉn ®­îc xem träng. Nh÷ng cuéc häp b¸o chíp nho¸ng ngay sau mçi cuéc häp, héi ®µm ë V­ên hång cña tæng thèng Mü còng chÝnh lµ mét vÝ dô. Kh«ng chØ c¸c quÜ, héi, c¸c chÝnh trÞ gia mµ ngay c¶ c¶nh s¸t, nhµ thê, tr­êng häc...còng cÇn PR cho nh÷ng môc tiªu cña m×nh vµ v× sù th«ng hiÓu víi céng ®ång nãi chung. VÝ nh­ WWF (World Wild Fund_QuÜ quèc tÕ vÌ b¶o vÖ thiªn nhiªn)cã tíi 47 triÖu héi viªn trªn toµn cÇu vµ mçi héi viªn ®ã chØ cÇn ®ãng gãp 1 USD th× trong nh¸y m¾t,WWF ®· cã mét sè tiÒn khæng lå lµ 47 triÖu USD. Nh­ng c¸c héi viªn nµy ®©u cã gãp tiÒn mét c¸ch dÔ dµng. Hä ph¶i ®­îc biÕt sè tiÒn m×nh gãp ®· vµ sÏ ®­îc dïng lµm g× ? §em l¹i hiÖu qu¶ ra sao? ë ®©u vµ khi nµo? Nh­ vËy trong viÖc nµy nhÊt thiÕt ph¶i cã sù gãp mÆt cña PR. PR sÏ t¹o ra mét sù th«ng hiÓu toµn diÖn s©u s¾c vµ ®óng ®¾n nhÊt gi÷a héi viªn_tæ chøc vµ céng ®ång nãi chung nh»m lµm cho c¸c dù ¸n ngµy mét ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi r»ng PR ho¹t ®éng nhê x· héi vµ ho¹t ®éng v× x· héi. 1.4 PR sö dông c¸c c«ng cô * C¸c mèi Quan hÖ b¸o chÝ, c¸c ho¹t ®éng hç trî, c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i tµi trî , triÓn l·m héi chî, c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng, xö lý th«ng tin khñng ho¶ng vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî kh¸c *C¸c ho¹t ®éng hç trî Bao gåm viÖc tæ chøc c¸c lÔ kØ niÖm hay c¸c buæi giíi thiÖu s¶n phÈm dÞch vô hay ra m¾t c¸c c«ng ty míi. C«ng cô nay ®ßi hái mét chi phÝ cao h¬n vµ sù chuÈn bÞ kÜ l­ìng h¬n. HiÖn nay ®· xuÊt hiÖn mét sè c«ng ty chuyªn lµm vÒ PR ë ViÖt Nam. C¸c c«ng ty, doanh nghiÖp thiÕu nh©n lùc, thiÕu kinh nghiÖm hay ý t­ëng th× cã thÓ thuª c¸c c«ng ty nµy, vµ h·y tin t­ëng vµo tÝnh chuyªn nghiÖp cña hä. C«ng ty ACV communications lµ mét vÝ dô. Ngoµi ra, cã thÓ kÓ ®Õn Thiªn Ng©n, Max communications, Starlit...Còng cßn cã rÊt nhiÒu c«ng ty tuy kh«ng chuyªn h¼n vÒ PR nh­ng vÉn cã thÓ lµm PR khi cã kh¸ch hµng. §èi víi c¸c c«ng ty nµy, PR chØ lµ mét dÞch vô hç trî bªn c¹nh nh÷ng dÞch vô kh¸c mµ hä cung cÊp cho kh¸ch hµng. HÇu hÕt c¸c c«ng ty nµy kinh doanh trong nghÒ qu¶ng c¸o, in Ên hoÆc t­ vÊn ®Çu t­. Trªn thùc tÕ, ®· cã rÊt nhiÒu c«ng ty PR më ra ho¹t ®éng ®­îc mét thêi gian ng¾n råi nhanh chãng chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c. Mét thùc tÕ còng ®¸ng l­u t©m lµ, t¹i ViÖt Nam, dï ®· cã nhiÒu nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi lín,nh­ng ®iÓm mÆt c¸c anh tµi cña ngµnh PR thÕ giíi còng chØ cã vµi c«ng ty nh­ Ogilvy & Mather hay Batey Bum.Gi¶i thÝch vÒ viÖc nµy ,Bïi Quang Huy, mét nh©n viªn PR l©u n¨m nay lµm viÖc t¹i mét c«ng ty qu¶ng c¸o cho r»ng:lÝ do lµ v× thÞ tr­êng cña ngµnh PR ë ViÖt Nam cßn rÊt nhá bÐ vµ c«ng viÖc PR kh«ng ngon ¨n nh­ nhiÒu ng­êi vÉn lÇm t­ëng. ThÞ tr­êng nhá bÐ nh­ vËy, nªn mÆc dï sè l­îng kh«ng lín, nh­ng c¸c c«ng ty PR ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh kh¸ quyÕt liÖt. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc PR, nªn c¹nh tranh vÒ gi¸ ch­a ph¶i lµ tÊt c¶, bëi nh÷ng c«ng ty ®· bá tiÒn ra ®Ó thuª PR, ®iÒu mµ hä quan t©m tr­íc hÕt lµ chÊt l­îng dÞch vô vµ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. Kh«ng ë nghµnh kinh doanh nµo mµ ý nghÜa cña c©u "Thµnh c«ng cña kh¸ch hµng chÝnh lµ thµnh c«ng cña chóng t«i" l¹i ®óng nh­ vËy. C«ng ty PR cã thÓ nhanh chãng g©y dùng ®­îc uy tÝn sau mét vµi lÇn tæ chøc thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh PR cho kh¸ch hµng nh­ng còng cã thÓ mÊt uy tÝn víi tèc ®é t­¬ng ®­¬ng .Tuy nhiªn ViÖt Nam vÉn lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®èi víi ngµnh PR. MÆc dï ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng t¨ng , nh­ng nhiÒu c«ng ty PR vÉn t×m thay l­îng kh¸ch hµng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Mét phÇn v× l­îng kinh doanh cña doanh nghiÖp lín h¬n, phÇn kh¸c v× hä ngµy cµng nhËn thøc ®­îc gi¸ trÞ cña PR trong c«ng viÖc kinh doanh . Nh­ vËy c¸c c«ng ty PR chØ tËp trung t×m kiÕm kh¸ch hµng trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ( chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp lín) vµ mét sè Ýt doanh nghiÖp t­ nh©n ViÖt Nam. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp nµy th­êng chän mÆt göi vµng, hoÆc lµ sö dông c¸c c«ng ty PR n­íc ngoµi, hoÆc lµ dïng c¸c c«ng ty PR ®· thµnh danh trªn thÞ tr­êng. Do vËy ®Ó b¾t ®Çu kinh doanh trong ngµnh PR ,nh÷ng s¸ng lËp viªn cña c¸c c«ng ty th­êng lµ c¸c cùu nh©n viªn PR cña c¸c c«ng ty PR hoÆc nh©n viªn PR tõ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi .Víi c¸c mèi quan hÖ s½n cã, céng víi kinh nghiÖm lµm viÖc,hä sÏ dÇn dÇn t¹o dùng ®­îc danh tiÕng vµ thÞ phÇn cho m×nh. Quay trë l¹i c«ng ty Pepsi - IBC, víi môc ®Ých giíi thiÖu s¶n phÈm míi Aquafina, hä ®· kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng mét 'b÷a tiÖc' v¨n ho¸, nghÖ thuËt rÊt quy m«, hoµnh tr¸ng vµ hoµn h¶o c¶ vÒ kh©u tæ chøc lÉn chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh. Cã thÓ coi ®©y lµ mét b­íc ngoÆt vÒ ho¹t ®éng PR t¹i ViÖt Nam .Ngoµi c¸c buæi lÔ kØ niÖm ,ra m¾t s¶n phÈm míi, cßn cã c¸c buæi lÔ ®ãn nhËn hu©n ch­¬ng, b»ng khen ,chøng nhËn hay chøng chØ vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng. TÊt c¶ ®Òu mang ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng '®iÓm tèt', t¹o uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho c¸c doanh nghiÖp nµy trong t­¬ng lai. * Quan hÖ b¸o chÝ Quan hÖ b¸o chÝ bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau tõ viÖc viÕt th«ng c¸o b¸o chÝ, ®Æt bµi viÕt ®¨ng b¸o hay t¹p chÝ cho tíi viÖc tæ chøc c¸c cuéc pháng vÊn víi phãng viªn b¸o, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh còng nh­ tæ chøc c¸c cuéc häp b¸o ®Ó ®­a ra c¸c th«ng b¸o ®Æc biÖt. Chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy ®­îc coi lµ thÊp so víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña PR vµ cho qu¶ng c¸o. Trong khi t¸c dông cña nã l¹i rÊt ®¸ng kÓ vµ cã møc ®é bao phñ rÊt lín. Ngµy nay b¸o, ®µi, truyÒn h×nh lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn truyÒn tin th«ng dông, phæ biÕn vµ hiÖu qu¶ nhÊt ë ViÖt Nam vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c. §a phÇn c¸c doanh nghiÖp khi b­íc ®Çu lµm PR th× ®Òu thùc hiÖn quan hÖ b¸o chÝ tr­íc tiªn v× rÊt dÔ thµnh c«ng víi chi phÝ thÊp.Nãi chung víi ho¹t ®éng nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù m×nh thùc hiÖn, Ýt khi ph¶i thuª ngoµi. §ã còng lµ c¸i c¸ch mµ doanh nghiÖp ®­îc tù thÓ hiÖn m×nh vµ thuyÕt phôc lßng tin cña ®èi t­îng môc tiªu. C«ng ty Pepsi-ICB ®· lµm rÊt tèt viÖc nµy khi cho ra m¾t s¶n phÈm míi n­íc tinh khiÕt Aquafina. §ång thêi tiÕn hµnh víi buæi tr×nh diÔn ra m¾t hoµnh tr¸ng, mét bµi trß chuyÖn pháng vÊn gi÷a phãng viªn b¸o víi «ng Ph¹m Phó Ngäc Trai _gi¸m ®èc c«ng ty còng ®­îc ®¨ng t¶i trªn Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn. Nh÷ng ­u ®iÓm, kh¸c biÖt vµ mét h×nh ¶nh míi trªn thÞ tr­êng n­íc tinh khiÕt ®­îc nh¾c ®Õn vµ khuyÕn dô c«ng chóng h·y c¶m nhËn. Qua bµi b¸o nµy, nh÷ng th«ng tin vÒ t¨ng tr­ëng, thÞ phÇn, nh÷ng chØ sè vÒ thµnh phÇn, tiªu chuÈn chÊt l­îng...®­îc c«ng bè cô thÓ vµ râ rµng ®· t¹o nªn c¶m gi¸c tin t­ëng,mong ®îi , k× väng ®èi víi c«ng chóng nhËn tin vµ ai còng s½n sµng ®ãn nhËn "©m thanh cña sù tinh khiÕt". Kh«ng chØ ®èi víi lÜnh vùc kinh tÕ, ng­êi ta cßn sö dông c«ng cô nµy trong c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c nh­ ca nh¹c, phim ¶nh, c¸c ho¹t ®éng x· héi, chÝnh trÞ n÷a. Vµ nã ®Òu ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña m×nh. *KhuyÕn m·i Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c cuéc khuyÕn m·i vµ c¹nh tranh- th­êng lµ trªn b¸o chÝ hay trªn bao b× c¸c s¶n phÈm, hoÆc trùc tiÕp qua th­ tõ. TÊt c¶ nh»m giíi thiÖu tªn cña mét tæ chøc vµ c¸c th«ng tin kÌm theo nã. C«ng cô nµy th­êng ®­îc sö dông trong tr­êng hîp cÇn ph¶i kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm nhiÒu h¬n n÷a, vµ nh¾c nhë, khuÊy ®éng l¹i t©m trÝ cña c«ng chóng vÒ s¶n phÈm còng. Nh­ c«ng ty , doanh nghiÖp . *Tæ chøc triÓn l·m, héi chî §ã lµ viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c gian hµng tr­ng bµy t¹i c¸c cuéc triÓn l·m. Ngoµi viÖc ph¶i lµm thËt b¾t m¾t,c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i thæi ®­îc c¸i hån, triÕt lÝ kinh doanh còng nh­ th«ng ®iÖp cña m×nh tíi kh¸ch hµng. Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, ng­êi d©n ViÖt Nam ®· dÇn cã ®­îc c¸i thãi quen ®i tíi c¸c cuéc triÓn l·m, hä kh«ng nh÷ng xem mµ cßn dïng thö vµ mua mét l­îng hµng ho¸ kh¸ lín t¹i ®©y. Nh­ vËy c«ng cô nµy ®ang cã mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi ®Ó thµnh c«ng,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn chíp ngay c¬ héi s½n cã nµy. *Tµi trî Tøc lµ ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc ®¸nh gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh tµi trî, chuÈn bÞ hîp ®ång vµ c¸c lÔ kÝ, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®ång thêi th«ng b¸o réng r·i vÒ ho¹t ®éng tµi trî. C¸c ho¹t ®éng tµi trî thu hót ®­îc ®«ng ®¶o c«ng chóng th­êng lµ tµi trî cho c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ trªn truyÒn h×nh,radio,c¸c quÜ häc bæng, quÜ cho ng­êi nghÌo,c¸c cuéc thi mang tÝnh céng ®ång cao... Trªn truyÒn h×nh, OMO kh¸ nhanh ch©n khi giµnh phÇn tµi trî cho ch­¬ng tr×nh "ChiÕc nãn k× diÖu"mét ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ ®­îc coi lµ ¨n kh¸ch nhÊt hiÖn nay thÓ hiÖn b»ng sè l­îng ng­êi tham gia vµ sè l­îng ng­êi xem ch­¬ng tr×nh. C«ng cô nµy còng ®ßi hái c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nguån tµi chÝnh kh¸ d­ dËt v× c«ng viÖc nµy kh«ng thÓ lµm mét vµi lÇn råi th«i mµ ph¶i liªn tôc, l©u dµi th× míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña nã. *C¸c ho¹t ®éng hç trî kh¸c Bao gåm viÖc thiÕt kÕ, viÕt vµ lµm c¸c tê r¬i c¸c b¶n tin vµ c¸c vËt liÖu qu¶ng c¸o ®Æc biÖt. C«ng viÖc nµy c«ng ty nªn thuª ngoµi do sù cÇn thiÕt cña tÝnh chÝnh x¸c,chuyªn nghiÖp vµ chi phÝ cho nã kh«ng lín l¾m. ë trªn, t«i ®· cã nãi tíi mét tæng c«ng ty tù m×nh lµm c«ng viÖc PR(in s¸ch giíi thiÖu ) vµ kÕt qu¶ lµ kh«ng thu ®­îc hiÖu qu¶ do lçi kÜ thuËt. C«ng ty tuy ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng viÖc nµy nh­ng do qu¸ chñ quan v× nghÜ r»ng qu¸ dÔ ®Ó lµm nªn míi ph¶i chÞu thiÖt h¹i (c¶ vÒ vËt chÊt,thêi gian,c«ng søc còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty ) nh­ vËy . *Quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng Lµm viÖc víi c¸c bé, ban, ngµnh, c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i vµ m«i tr­êng, ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ ®Ó giíi thiÖu vÒ mét sè tæ chøc vµ quan ®iÓm cña tæ chøc ®ã nh»m t¸c ®éng ®Õn ph¶n øng cña c¸c tæ chøc vµ c¬ quan nµy. Ho¹t ®éng nµy rÊt quan träng ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng bÞ ®iÒu tiÕt nhiÒu nh­ ë ViÖt Nam . *Xö lý th«ng tin khñng ho¶ng ChuÈn bÞ ph­¬ng ¸n dù phßng cho tr­êng hîp x¶y ra rñi ro vµ khñng ho¶ng. ChuÈn bÞ nh÷ng sæ tay ®Ò phßng rñi ro- nh÷ng biÖn ph¸p ®èi phã khi cã rñi ro vµ khñng ho¶ng,tæ chøc c¸c kho¸ häc cho c¸c nhµ qu¶n lý. §Æc biÖt ®­a ra nh÷ng hç trî cÇn thiÕt trong tr­êng hîp khÈn cÊp. Ch­¬ng 2: Tæng quan vÒ b¶o hiÓm 2.1.ThÞ tr­êng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 2.1.1 Kh¸i niÖm vÒ c«ng ty b¶o hiÓm. Sù tån t¹i tÊt yÕu cña c¸c rñi ro trong cuéc sèng lµ nguån gèc cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm. Tho¹t ®Çu c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm ra ®êi do nhu cÇu æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ phßng ngõa kh¾c phôc c¸c rñi ro vµ tai n¹n bÊt ngê. Nh­ng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c tæ chøc b¶o hiÓm tån t¹i kh«ng chØ víi tÝnh chÊt lµ b¶o hiÓm rñi ro mµ cßn lµ nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. C«ng ty b¶o hiÓm lµ mét tæ chøc tµi chÝnh mµ ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nh»m b¶o vÖ cho nh÷ng ng­êi cã hîp ®ång b¶o hiÓm trong tr­êng hîp x¶y ra rñi ro vÒ tö vong, th­¬ng tËt, tuæi giµ, tµi s¶n hoÆc c¸c rñi ro kh¸c Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc b¶o hiÓm lµ tÊt yÕu khi con ng­êi hµng ngµy ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng lÜnh vùc lµm ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng tµi chÝnh c¸ nh©n. §ã cã thÓ lµ mét tai n¹n, vô ch¸y, mÊt m¸t tµi s¶n, c¨n bÖnh hiÓm nghÌo. §Ó chèng ®ì nh÷ng rñi ro ng­êi ta tham gia vµo mét hîp ®ång b¶o hiÓm. Dùa vµo nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro theo quy luËt sè lín, c¸c tæ chøc b¶o hiÓm cã kh¶ n¨ng bï ®¾p rñi ro tµi chÝnh cho c¸c kh¸ch hµng. C¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm cã thÓ do c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cung cÊp hoÆc do c¸c c«ng ty b¶o hiÓm tai n¹n vµ tµi s¶n cung cÊp. S¶n phÈm b¶o hiÓm lµ sù cam kÕt cña ng­êi b¶o hiÓm - ng­êi b¸n dÞch vô ®èi víi ng­êi mua - ng­êi tham gia,vÒ viÖc båi th­êng hay tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho nh÷ng tæn thÊt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. Nh­ vËy, lêi cam kÕt lµ s¶n phÈm v« h×nh mµ c¶ ng­êi b¸n lÉn ng­êi mua kh«ng thÓ c¶m nhËn ®­îc h×nh d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c...Tuy nhiªn ng­êi mua tin vµo lêi høa,sù cam kÕt cña ng­êi b¸n v× nhê vµo sù ho¹t ®éng marketing cña ng­êi b¸n. Ng­êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng mong ®îi sù cè b¶o hiÓm x¶y ra ®èi víi m×nh ®Ó ®­îc båi th­êng hay tr¶ tiÒn b¶o hiÓm trõ b¶o hiÓm ng©n thä, b¶o hiÓm h­u trÝ. H¬n n÷a, "Gi¸ trÞ sö dông "cña s¶n phÈm b¶o hiÓm kh«ng ph¸t huy t¸c dông ngay sau khi ng­êi mua b¶o hiÓm tr¶ tiÒn, tr¶ phÝ mµ ph¶i qua thêi gian dµi, cã khi kh¸ dµi (b¶o hiÓm nh©n thä). V× vËy, ng­êi mua b¶o hiÓm kh«ng "mong ®îi "s¶n phÈm b¶o hiÓm ph¸t huy t¸c dông ®èi víi m×nh . Ng­êi mua s¶n phÈm b¶o hiÓm thu ®­îc phÝ b¶o hiÓm tõ ng­êi mua nh­ng "anh ta" cã thÓ båi th­êng vµ còng cã thÓ kh«ng ; cã thÓ båi th­êng ngay sau khi b¸n còng cã thÓ sau thêi gian dµi, nhÊt lµ trong b¶o hiÓm nh©n thä .V× vËy, cã thÓ nãi rÊt khã x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh trong thêi kú nhÊt ®Þnh ( th­êng lµ 1 n¨m ). S¶n phÈm b¶o hiÓm lµ s¶n phÈm kh«ng ®­îc b¶o hé b¶n quyÒn §Æc ®iÓm nµy dÉn ®Õn hiÖn t­îng sao chÐp c¸c d¹ng s¶n phÈm cña c¸c n­íc, thËm chÝ cña ®èi thñ c¹nh tranh mét c¸ch m¸y mãc ( trõ tªn cña m×nh ). ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy kh¼ng ®Þnh l¹i mét ®iÒu: s¶n phÈm b¶o hiÓm lµ mét s¶n phÈm rÊt khã b¸n. Mét bµi to¸n khã ®Æt ra cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ lµm c¸ch nµo ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh ®­îc viÖc tiªu thô s¶n phÈm 'khã b¸n' nµy trªn thÞ tr­êng . 2.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam hiÖn nay. "T¨ng tr­ëng nhanh, c¹nh tranh quyÕt liÖt " ®ã lµ thùc tiÔn ng¾n gän chÝnh x¸c nh­ng ®Çy ®ñ ®Ó nãi vÒ thÞ tr­êng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam hiÖn nay. N¨m Doanh thu phÝ (tû VN§) % so víi n¨m tr­íc 1994 741 100% 1995 1026 138% 1996 1253 122% 1997 1450 123% 1998 1715 118% NghÞ ®Þnh 100/N§ - CP/ ngµy 18/12/1993 vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ®· chÊm døt thêi kú ®éc quyÒn vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ë ViÖt nam . Mét thêi kú b¶o hiÓm víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®a d¹ng ho¸ vÒ lo¹i h×nh c«ng ty b¶o hiÓm ®· ®­îc h×nh thµnh. TÝnh ®Õn nay, trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ë ViÖt nam ®· cã 20 doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (trong ®ã cã 4 DNNN, 3 C«ng ty cæ phÇn, 5 c«ng ty liªn doanh, 4 c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi, 2 c«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm, 1 c«ng ty t¸i b¶o hiÓm Quèc gia). Vµ trªn 40 v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty ®¹i diÖn quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt nam cïng cung cÊp 90s¶n phÈm b¶o hiÓm kh¸c nhau. Trong 2 -3 n¨m trë l¹i ®©y trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt nam ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh chãng. NÕu nh­ n¨m 1994 doanh thu phÝ b¶o hiÓm toµn thÞ tr­êng chØ ®¹t 741 tû VN§ th× ®Õn n¨m 2002 con sè nµy ®· lªn tíi 4600 tû VN§ xÊp xØ b»ng 1,93% GDP trong ®ã doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä lµ 2500 tû VN§ chiÕm 58,6% tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä lµ 3180tû VN§. Tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ë ViÖt Nam so víi GDP b»ng 0,6%, c¸c nøoc kh¸c lµ 2,4% GDP. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng v­ît bËc so víi cïng k× nµy n¨m tr­íc. Tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ( nh©n thä vµ phi nh©n thä ) toµn thÞ tr­êng trong 6 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 2.264 tû VND t¨ng 67,5% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000,trong ®ã doanh thu phÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä ®¹t 1.014 tû VND t¨ng trªn 19% cïng kú n¨m 2000. §¸ng chó ý lµ lÇn ®Çu tiªn trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä ®· v­ît qua doanh thu phi b¶o hiÓm phi nh©n thä vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ ch¾c ch¾n trong thêi gian tíi sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng tr­ëng m¹nh.§iÒu nµy ®· ®­îc dù ®o¸n tr­íc, khi mµ b­íc sang n¨m 2000, trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, ngoµi B¶o ViÖt ®­îc phÐp triÓn khai ho¹t ®éng b¶o hiÓm nh©n thä theo quyÕt ®Þnh sè 281/TC/TCNH ngµy 20/3/1996 cña Bé Tµi ChÝnh, ®· cã thªm mét sè doanh nghiÖp ®­îc cÊp phÐp ho¹t ®éng. §ã lµ: Chinfon Manulife tõ th¸ng 6/1999 ; Prudential; B¶o Minh - CMG tõ th¸ng 10/1999 vµ AIA tõ th¸ng 2/2000. Nh­ vËy, trong n¨m 2000, thÞ tr­êng b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng ë ViÖt Nam ®· 'nãng' lªn. - TÝnh ®Õn 31/12/2000, lùc l­îng c¸n bé lµm viÖc trong c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä, ®¹i lý t­ vÊn vµ khai th¸c b¶o hiÓm lµ gÇn 15.000 ng­êi, t¨ng lªn gÊp trªn 3 lÇn so víi tr­íc n¨m 1999.Nh­ vËy thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ®· thu hót mét sè l­îng lín lùc l­îng lao ®éng x· héi, gi¶i quyÕt lao ®éng x· héi vµ g¸nh nÆng vÒ viÖc lµm cho x· héi . 2.2.1. B¶o hiÓm nh©n thä - Doanh thu phÝ b¶o hiÓm ViÖt nam trong 10 n¨m qua. Ra ®êi n¨m 1997 nh­ng hai n¨m trë l¹i ®©y thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ®Æc biÖt s«i ®éng víi sù ®ua tranh cña 5 c«ng ty b¶o hiÓm dÉn ®Çu lµ B¶o ViÖt, kÕ ®Õn lµ Prudential, Manulife, AIA, & cuèi cïng lµ B¶o Minh CMG. Trong 9 th¸ng n¨m 2002 tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm toµn thÞ tr­êng ®¹t 3261tû ®ång t¨ng 89,93% so víi cïng kú n¨m 2001. Còng trong 9 th¸ng n¨m 2002, sè b¶n hîp ®ång khai th¸c míi cña toµn thÞ tr­êng ®¹t 913309 hîp ®ång t¨ng 23,93% so víi cïng kú n¨m 2001; sè b¶n hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc tÝnh ®Õn 30/9/2002 ®¹t 2853484 hîp ®ång t¨ng 59,56% so víi cïng kú n¨m tr­íc. XÕp vÒ thÞ phÇn B¶o ViÖt vÉn dÉn ®Çu thÞ tr­êng víi 48,28%, tiÕp ®Õn lµ Prudential lµ 34,12%, Manulife 11,47%, AIA 4,49%, cuèi cïng lµ B¶o Minh 1,64%. VÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu phÝ b¶o hiÓm th× AIA ®¹t tèc ®é cao nhÊt 121,95% thø 2 lµ B¶o Minh 106,31%, Prudential lµ 103,28% Manulife 91,54% cuèi cïng lµ B¶o ViÖt 78,42% Sè ®¹i lý b¶o hiÓm nh©n thä cña toµn thÞ tr­êng t¨ng 77,81%. TÝnh ®Õn hÕt ngµy 30/9/2002 tæng sè ®¹i lý nh©n thä lµ 63084 ng­êi. Trong ®ã cïng kú n¨m 2001 míi chØ cã 35479 ng­êi. Ngoµi kªnh ph©n phèi chÝnh lµ c¸c ®¹i lý, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn b¸n b¶o hiÓm qua m¹ng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, tung ra nhiÒu s¶n phÈm míi víi thñ tôc ®¬n gi¶n t¹o ®­îc niÒm tin víi kh¸ch hµng. -Kh¸ch hµng ®· nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ lîi Ých cña c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä .B»ng chøng lµ ®· cã kho¶ng 800.000 hîp ®ång b¶o hiÓm ®­îc ký kÕt vµ ®ang cã hiÖu lùc. T­¬ng øng víi sè l­îng hîp ®ång b¶o hiÓm ®ang cã hiÖu lùc, doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä tÝch luü ®Õn ngµy 31/12/2000 ®· v­ît qua con sè 2000 tû ®ång.Víi doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh­ vËy, cã thÓ b­íc ®Çu kh¼ng ®Þnh, b¶o hiÓm nh©n thä lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ta× chÝnh v« cïng quan träng vµ cã hiÖu qu¶ nh»m "hót " vèn trong d©n c­, ®Ó "b¬m " trë l¹i c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong n­íc. §©y chÝnh lµ lý do t¹i c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¶o hiÓm cña c¸c cy b¶o hiÓm trong n­íc lu«n g¾n liÒn víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ ®­îc chÝnh phñ rÊt quan t©m . -Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä ®· tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­:hç trî cho c¸c vïng bÞ thiªn tai lò lôt vµ nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn tµi n¨ng ngµy mét nhiÒu h¬n... §ång thêi víi sù s«i ®éng cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä, nhËn thøc vÒ b¶o hiÓm trong d©n c­ ®· n©ng lªn râ rÖt. Thay v× thãi quen l¶ng tr¸nh sù thËt " Cuéc sèng lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng rñi ro ", ng­êi d©n ViÖt Nam ®· dÇn dÇn thõa nhËn rñi ro trong cuéc sèng lµ ®iÒu kh«ng ai muèn nh­ng vÉn cã thÓ x¶y ra. ChÝnh v× vËy,®· cã gÇn 1 triÖu hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä ®­îc ký kÕt nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸ nh©n vµ gia ®×nh hä. Sù s«i ®éng cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä còng ®· thóc ®Èy tiÕt kiÖm trong d©n c­.Bëi lÏ sÏ kh«ng cã ai ®i göi tiÕt kiÖm 50.000 hay 100.000 ®ång ,nh­ng ng­êi d©n ®· tiÕt kiÖm ®­îc sè tiÒn nµy tõ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä Nh×n chung c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt nam ®· ®¹t ®­îc mét sè c¸c thµnh c«ng xong ®iÒu ®ã cßn qu¸ nhá so víi n­íc 80 triÖu d©n vµ so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. YÕu tè hµng ®Çu gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt nam thêi gian qua lµm møc thu nhËp cña d©n c­ ®· t¨ng lªn râ rÖt, thªm vµo ®ã lµ sù nh×n nhËn vÒ c«ng ty b¶o hiÓm cña d©n chóng ®· tÝch cùc h¬n nhiÒu. Víi tÝnh tÝch cù c nh­ vËy hy väng trong t­¬ng lai c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cßn ph¸t triÓn h¬n n÷a. * B¶o hiÓm phi nh©n thä Trong 9 th¸ng n¨m 2002 nhê nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ tæng møc doanh thu phÝ toµn thÞ tr­êng ®¹t 2217591,06 triÖu ®ång t¨ng 44,39% so víi cïng kú n¨m 2001 (1535799,06 triÖu ®ång ) xÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng PVinsurance ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhÊt lµ 191,91% Allianz ®øng thø 2 92,39% B¶o Minh 59,14%, B¶o ViÖt PJICO, PTI, ViÖt óc duy tr× møc kh¸, cßn UIC ®¹t møc t¨ng tr­ëng h¬i thÊp 3,88%. Doanh thu phÝ B¶o ViÖt vÉn ®øng ®Çu trong 9th¸ng ®¹t 859620 triÖu ®ång. Doanh thu phÝ cña PVinsurance tiÕp tôc t¨ng do phÝ b¶o hiÓm dÇu khÝ cña thÞ tr­êng thÕ giíi tiÕp tôc biÕn ®éng tõ quý 2 n¨m 2002. VÒ thÞ phÇn, B¶o ViÖt vÉn ®øng ®Çu thÞ tr­êng víi 38,16% TiÕp ®Õn lµ B¶o Minh. ViÖc B¶o Minh gi¶m tû lÖ thÞ phÇn kh«ng cã g× ng¹c nhiªn bëi chÞu sù ¶nh h­ëng cña viÖc t¨ng m¹nh thÞ phÇn cña PVinsurance, mÆc dï doanh thu phÝ cña B¶o Minh vÉn t­¬ng ®­¬ng so víi quý 2 n¨m 2002. T×nh h×nh tæn thÊt x¶y ra trong 2002 kh«ng cã g× biÕn ®éng lín so víi 2001. ­íc tæng sè tiÒn båi th­êng c¶ n¨m 2002 kho¶ng 1200 tû VN§ = 37% tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm. Tuy nhiªn tr­íc ®©y ch­a tõng ®­îc quan t©m nh­ng tæn thÊt x¶y ra l¹i rÊt lín nh­ vô ch¸y toµ nhµ ITC ( Thµnh phè HCM ) ngµy 29/10, t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ®· ®Õn håi b¸o ®éng. §ã chÝnh lµ nh÷ng lÜnh vùc ®ßi hái c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä cÇn triÓn khai m¹nh h¬n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p phßng ng÷a h÷u hiÖu h¬n. TT Doanh nghiÖp B¶o hiÓm søc khoÎ vµ TNCN B¶o hiÓm xe c¬ giíi B¶o hiÓm ch¸y næ B¶o hiÓm gi¸n ®äan kinh doanh B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn B¶o hiÓm th©n tµu vµ TNDS chñ tµu B¶o hiÓm tµi s¶n vµ thiÖt h¹i 1 Allianz/ AGF 0,28% 0,11 0,63 12,62 0,58 0,00 12,54 2 B¶o Long 0,84 1,69 2,36 0 3,82 0,8 0,17 3 B¶o Minh 13,16 30,73 25,91 36,57 21,92 22,26 38,27 4 B¶o viÖt 74,28 52,44 49,56 23,62 41,37 41,28 14,54 5 PJICO 4,4 9,14 7,59 0,24 12,73 9,93 2,13 6 PTI 1,89 3,12 2,24 0 2,96 0 7,41 7 PVinsurance 2,74 1,18 1,07 0 8,41 25,01 22,07 8 UIC 1,04 0,76 8,75 12,71 4,19 0,51 0,73 9 VIA 1,32 0,75 1,26 10,09 2,79 0,22 1,36 10 ViÖt óc 0,07 0,07 0,64 4,16 1,21 0 0,78 Trong sè c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä, nghiÖp vô b¶o hiÓm dÇu khÝ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhÊt, tíi 40% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000. Së dÜ nghiÖp vô nµy t¨ng tr­ëng m¹nh v× nh÷ng ho¹t ®éng s«i næi trë l¹i trong lÜnh vùc th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ.trªn thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. NghiÖp vô hµng kh«ng còng t¨ng trung b×nh 25%,chñ yÕu lµ do xu h­íng t¨ng phÝ ®ång lo¹t trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng tæn thÊt trong mét vµi n¨m gÇn ®©y.H·ng hµng kh«ng ViÖt Nam còng cã tû lÖ tæn thÊt tíi 200% ,do ®ã viÖc t¨ng phÝ trong n¨m 2001 lµ tÊt yÕu.. Trong khai th¸c b¶o hiÓm, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä ®· cã nhiÒu cè g¾ng t¨ng c­êng tiÕp cËn c¸c kh¸ch hµng míi, ®Æc biÖt nh­ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK,kim ng¹ch b¶o hiÓm hµng ho¸ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 3,55 tû USD, t¨ng gÊp 2,4 lÇn so víi cïng kú n¨m 1999 vµ t¨ng 26% so víi cïng kú n¨m2000. §©y lµ mét nç lùc ®¸ng kÓ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm hµng ho¸ nh»m n©ng cao tû lÖ kim ngh¹ch XNK tham gia b¶o hiÓm trong n­íc. Tuy nhiªn, do t×nh h×nh c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam mµ thñ thuËt chñ yÕu lµ dóng biÖn ph¸p gi¶m tØ lÖ phÝ, v× vËy kim ngh¹ch hµng ho¸ XNK ®­îc b¶o hiÓm t¨ng 26% nh­ng doanh thu phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK chØ t¨ng 1% so víi cïng kú n¨m tr­íc. §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm ch¸y, nÕu nh­ trong c¸c n¨m tr­íc ®©y c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä chØ chó träng khai th¸c ë lÜnh vùc c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× ®Õn ®Çu n¨m nay, hä tÝch cùc h¬n nhiÒu trong viÖc khai th¸c më réng kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong n­íc. Tuy nhiªn, do tû lÖ phÝ ë thÞ tr­êng trong n­íc gi¶m m¹nh so víi n¨m tr­íc(cã nh÷ng dÞch vô phÝ gi¶m 40%) nªn doanh thu phÝ tõ nghiÖp vô nµy chØ t¨ng 4%. NÕu nh­ hÇu hÕt doanh thu cña c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä ®Òu t¨ng nhiÒu hoÆc Ýt th× riªng nghiÖp vô b¶o hiÓm kü thuËt l¹i cã doanh thu phÝ gi¶m 14% so cïng kú n¨m tr­íc. Tuy nhiªn c¸c nhµ b¶o hiÓm kü thuËt ViÖt Nam ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nh»m b¶o hiÓm cho nh÷ng dù ¸n lín chuÈn bÞ cho ®­îc triÓn khai nh­ khu liªn hîp thÓ thao, mét sè gãi thÇu cña nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt, nhµ m¸y ph©n ®¹m... do vËy d­ ®o¸n nghiÖp vô nµy sÏ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng tèt h¬n trong 6 th¸ng cuèi n¨m . Trong 6 thang ®Çu n¨m 2001 ®· x¶y ra mét sè tæn thÊt lín, nh­ thiÖt h¹i hÖ thèng neo cña Phao CALM t¹i má §¹i Hïng ngµy15-2-2001víi sè tiÒn dù phßng båi th­êng lªn ®Õn 3,2 triÖu USD; thiÖt h¹i ®èi víi m¸y ph¸t ®iÖn AMAN trªn giµn CTP-2 ch¸y ngµy 11-5-2001 ­íc båi th­êng 900.000USD; tæn thÊt toµn bé cña m¸y bay trùc th¨ng MI17VN-8415, trong ®ã sè tiÒn båi th­êng th©n m¸y bay lµ 1.140.000USD vµ båi th­êng tr¸ch nhiÖm ­íc tÝnh h¬n 500.000USD; tæn thÊt hµng ho¸ trªn tµu "GOSELLA" tõ In®«nªsia vÒ c¶ng Quy Nh¬n trÞ gi¸ h¬n 800.000USD; tæ thÊt toµn bé cña tµu Lôc Nam t¹i Ên §é víi gi¸ trÞ th©n h¬n 1 triÖu USD; tæn thÊt P&I do tµu "VINH" ®©m va tµu c¸ t¹i Hµn Quèc ngµy 29-4-2001 víi sè tiÒn b¶o l·nh ®Ó gi¶i phãng tµu lªn tíi 927.000USD; vô ch¸y nhµ m¸y Vissing Pack víi tæng båi th­êng lªn tíi 1,5 triÖu USD. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m tuy kh«ng cã thªm c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä míi ra ®êi, song sù ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña 5 c«ng ty hiÖn nay ®· khiÕn thÞ tr­êng nµy thùc sù séi ®éng. Doanh thu phÝ nh©n thä toµn thÞ tr­êng ViÖt Nam ®¹t 1.250 tû VND, t¨ng gÊp 2,4 lÇn so víi cïng k× n¨m tr­íc. §Ó hç trî c«ng t¸c khai th¸c, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ b¶o hiÓm nh©n thä vÉn diÔn ra rÇm ré th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ truyÒn h×nh, b¸o chÝ, th«ng qua c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, tµi trî. C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam ®ang tÝch cùc, t¨ng c­êng më réng ®¹i lý nh©n thä, tæng sè ®¹i lý nh©n thä cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®¹t con sè gÇn 30.000 ng­êi. Tuy nhiªn viÖc më réng còng nh­ chÊt l­îng cña ®¹i lý nh©n thä trong thêi gian qua võa n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nhanh chãng gi¶i quyÕt ngay c¶ t¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä lÉn c¸c co quan qu¶n lý Nhµ N­íc vÒ b¶o hiÓm. Tæng sè tiÒn båi th­êng cña b¶o hiÓm nh©n thä trong quÝ I-2001 lµ h¬n 19 tû VND. Khi c¸c hîp ®ång nh©n thä ph¸t huy t¸c dông båi th­êng th× còng ®ång thêi lµm n¶y sinh mét sè tranh chÊp do sù thiÕu hiÓu biÕt cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm còng nh­ thiÕu kinh nghiÖm cña ®¹i lý.§©y lµ ®iÒu khã tr¸nh khái trong mét thÞ tr­êng cßn hÕt søc non trÎ, song còng ®Æt ra vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý b¶o hiÓm nh©n thä trong viÖc h­íng dÉn kh¸ch hµng khai b¸o c¸c th«ng tin khi tham gia b¶o hiÓm. Trong 6 th¸ng võa qua, Bé Tµi ChÝnh ®· cÊp giÊy phÐp kinh doanh b¶o hiÓm cho mét c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi lµ Groupama-Gan.C«ng ty Groupama-Gan dù kiÕn sÏ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm n«ng nghiÖp phôc vô cho n«ng d©n.§©y lµ c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi thø 2 trong lÜnh vùc phi nh©n thä ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®«ng t¹i ViÖt Nam, n©ng tæng sè doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm gèc trªn thÞ tr­êng lªn 16 doanh nghiÖp, trong ®ã 11 doanh nghiÖp phi nh©n thä vµ 5 doanh nghiÖp nh©n thä. NghÞ ®Þnh h­íng dÉn luËt kinh doanh b¶o hiÓm vµ nghÞ ®Þnh h­íng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm t¹o c¬ së ph¸p lý hoµn chØnh cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. - DN b¶o hiÓm - DN BHNN - CTCPBH - DN BH liªn doanh - DN100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp Bé tµi chÝnh CÊp giÊy phÐp cho DN Nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp C«ng bè néi dung ho¹t ®éng Göi Tõ chèi cÊp 60 ngµy ®ång ý cÊp Quy tr×nh thµnh lËp theo luËt KDBH. 2.3 §«i nÐt vÒ c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Prudential ViÖt Nam 2.3.1 §«i nÐt vÒ c«ng ty Prudential lµ tËp ®oµn b¶o hiÓm nh©n thä lín nhÊt V­¬ng Quèc Anh vµ còng lµ mét trong nh÷ng tËp ®oµn b¶o hiÓm nh©n thä lín nhÊt trªn thÕ giíi, qu¶n lý trªn 250 tû ®« la Mü, víi bÒ dµy ho¹t ®éng b¶o hiÓm trªn 150 n¨m. Sù æn ®Þnh vµ v÷ng m¹nh vÒ tµi chÝnh cña tËp ®oµn Prudential ®­îc c«ng ty chuyªn ®¸nh gi¸ "Standard and Poor's" xÕp h¹ng AAA- thø h¹ng cao nhÊt.§ã lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c khiÕn h¬n 11 triÖu kh¸ch hµng trªn toµn thÕ giíi ®· "chän mÆt göi vµng", ®Æt niÒm tin vµo Prudential. Tõ n¨m 1923 Prudential dÉn ®Çu cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô kh¸ch hµng Víi h¬n 80 n¨m kinh nghiÖm t¹i ch©u ¸ Prudential hiÖn ®ang ho¹t ®éng t¹i 12 thÞ tr­êng:Singapore, Malaysia, HongKong, Indonesia, Thailand, Philippines, Ê §é, Trung Quèc, §µi Loan, ViÖt Nam, NhËt B¶n vµ Hµn Quèc. Cã mÆt t¹i ViÖt Nam tõ n¨m 1994 víi hai v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi( khai tr­¬ng n¨m 1995) vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh(1997), Prudential ®· ®­îc ChÝnh Phñ ViÖt Nam cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµo th¸ng 10 n¨m 1999. Víi ph­¬ng ch©m " Lu«n lu«n l¨ng nghe. Lu«n lu«n thÊu hiÓu", Prudential ®ang nhanh chãng ph¸t triÓn vµ trë thanh c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cã uy tÝn vµ lín m¹nh nhÊt ViÖt Nam víi nhiÒu v¨n phßng t¹i c¸c thµnh phè lín. Ngoµi hai trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Prudential cßn cã c¸c trung t©m phôc vô kh¸ch hµng t¹i H¶i Phßng, CÇn Th¬, §µ N½ng, Vòng Tµu, Vinh vµ §ång Nai. Sau gÇn hai n¨m ho¹t ®éng, ®Õn cuèi th¸ng9 n¨m 2001, Prudential ®· b¶o hiÓm cho 285.291 kh¸ch hµng, vµ ®· nhanh chãng gi¶i quyÕt quyÒn lîi b¶o hiÓm cho 92 tr­êng hîp x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm víi sè tiÒn gÇn 7,8 tû ®ång vµ miÔn nép phÝ cho 43 hîp ®ång víi tæng sè tiÒn b¶o hiÓm trªn 1,6 tû ®ång. Trong viÖc gi¶i quyÕt ®Òn bï b¶o hiÓm còng nh­ trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña m×nh, Prudential lu«n lu«n tu©n thñ nguyªn t¾c: "ChÝnh trùc, C«ng b»ng vµ DÞch vô hoµn h¶o" HiÖn nay, víi mét ®éi ngò nh©n viªn trªn 1014 ng­êi, Prudential ®· ph¸t triÓn, ®µo t¹o mét m¹ng l­íi víi h¬n 32472 ®¹i lý chuyªn nghiÖp, trong ®ã ®a sè ®¹i lý cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ gÇn 2%cã trÝnh ®é cao häc. Víi môc tiªu ph¸t triÓn m¹nh h¬n, lín h¬n cïng x· héi, Prudential kh¼ng ®Þnh con ng­êi lµ vèn quý nhÊt. Do ®ã ­u tiªn hµng ®Çu cña Prudential lµ ®Çu t­ vµo con ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi nh©n viªn vµ ®¹i lý ph¸t huy kh¶ n¨ng chuyªn m«n ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. Víi cam kÕt ho¹t ®éng l©u dµi t¹i ViÖt Nam, tin t­ëng vµo tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng, vµ ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng thµnh c«ng trong thêi gian qua, vµo cuèi th¸ng 10 n¨m 2002, Bé Tµi ChÝnh ViÖt Nam võa cho phÐp c«ng ty B¶o hiÓm Nh©n thä Prudential ViÖt Nam t¨ng vèn ®Çu t­ lªn 61 triÖu ®« la Mü. Nh­ vËy, víi sè vèn ban ®Çu lµ 15 triÖu ®« la Mü, Prudential ®· lÇn l­ît t¨ng lªn 40 triÖu ®« la Mü( th¸ng6 n¨m 2001) vµ lÇn nµy lµ 61 triÖu ®« la Mü. Víi sè vèn gÇn 1.000 tû ®ång nµy, c«ng ty B¶o hiÓm Nh©n thä Prudential trë thµnh nhµ ®Çu t­ lín nhÊt trong sè c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc b¶o hiÓm, ng©n hµng vµ tµi chÝnh. Víi sè vèn t¨ng thªm nµy, Prudential sÏ tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng, më réng m¹ng l­íi phôc vô kh¸ch hµng,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm... nh»m phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét hoµn h¶o h¬n. §ång thêi, Prudential còng sÏ ®Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ tµi chÝnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, nh»m mang l¹i lîi Ých cao nhÊt cho kh¸ch hµng vµ gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ ViÖt Nam. ViÖc t¨ng vèn lÇn nµy, mét lÇn n÷a kh¨ng ®Þnh lêi cam kÕt cña Prudential ®èi víi kh¸ch hµng ViÖt Nam ®èi víi cam kÕt ho¹t ®«ng l©u dµi vµ hiÖu qu¶ cña Prudential. KÕt qu¶ kinh doanh sau 3 n¨m ho¹t ®éng cña c«ng ty (tõ 11/1999 ®Õn 11/2000 ) 1999 2000 2001 2002 Tæng sè nh©n viªn (ng­êi ) 80 352 675 1014 Tæng sè ®¹i lý 281 5687 17201 32472 Tæng sè trung t©m phôc vô kh¸ch hµng 2 5 12 19 Tæng sè tr­êng hîp gi¶i quyÕt quyÒn lîi b¶o hiÓm 0 21 162 308 Tæng sè kh¸ch hµng (ng­êi ) 0 124249 453242 911743 Tæng sè tiÒn ®Òn bï b¶o hiÓm ( tû ®ång) 0 2,8 11 16,2 Doanh thu phÝ b¶o hiÓm (tû ®ång) 0 257 830 1295 Tæng vèn ®Çu t­ (tû ®ång) 15 40 40 61 2.3.2 Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng PR cña c«ng ty b¶o hiÓm Prudential. * Tµi trî C¸c ho¹t ®éng tµi trî mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn bao gåm 4 ho¹t ®éng chñ yÕu sau: Ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi Ho¹t ®éng tõ thiÖn PR trao häc cô cho häc sinh nhËn häc bæng NguyÔn H÷u C¶nh t¹i Thµnh phè HCM. Ngµy 9/8/2003 Prudential trao häc bæng cho 350 häc sinh lµ con em cña c«ng nh©n viªn chøc ®ang c«ng t¸c trong khèi. Ngµy 25/7/2003 trao 60 suÊt häc bæng cho con em ®oµn viªn c«ng ®oµn quËn 1 V­ît khã häc giái. Trao quµ cho häc sinh d©n téc Ýt ng­êi. S¸ng 04/08 v¨n phßng ®¹i diÖn tÆng quµ cho 100 häc sinh tr­êng tiÓu häc Phóc Thä L©m §ång. -§Ó gãp phÇn chia sÎ nçi khã kh¨n cña ®ång bµo vïng lò lôt t¹i NghÖ An & Hµ TÜnh, trong 2 ngµy 26&27 /9/2002, ®¹i diÖn c«ng ty ®· ®Õn th¨m ,trao tÆng hç trî 10 tÊn g¹o vµ 74 thïng mú t«m cho bµ con gÆp n¹n. -Ngµy 3/4/2001 ,Prudential ®· trao tÆng quµ cho trÎ em khuyÕt tËt huyÖn Hãc M«n ,th«ng qua Héi b¶o trî ng­êi tµn tËt , trÎ må c«i Thµnh phè HCM. -Prudential ®· gióp ®ì 230 bÖnh nh©n nghÌo bÞ mï ®­îc mæ m¾t miÔn phÝ -Ngµy 27/4/2001 ,Prudential ®· trao tÆng nhµ t×nh nghÜa & t×nh th­¬ng t¹i huyÖn Cñ Chi. -Ngµy 4/1/2001,Prudential ®· trao tÆng 125 xe l¨n cho ng­êi nghÌo tµn tËt. Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao -Tõ ngµy 24/11/2002 ®Õn 2/12/2002 t¹i thµnh phè §µ N½ng,Prudential ®· tµi trî cho "Gi¶i bãng ®¸ §µ N½ng më réng tranh cóp Prudential n¨m 2002 " do Së ThÓ dôc ThÓ thao §µ N½ng tæ chøc. -Prudential ®· tµi trî cuéc thi ch¹y marathon "Charity" g©y quÜ ñng hé gióp ®ì ng­êi tµn tËt. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ,®µo t¹o -Ngµy 28/10/2002, Prudential ®· phèi hîp cïng b¸o Sµi Gßn Gi¶i Phãng tæ chø lÔ trao tÆng häc bæng cho 300 em häc sinh nghÌo hiÕu häc ë 13 tr­êng vµ c¸c trung t©m gi¶ng d¹y Hoa V¨n trªn ®Þa bµn thµnh phè HCM. -Ngµy 8/11/2002, t¹i x· Kú Xu©n ,Kú Anh TØnh Hµ TÜnh ®· diÔn ra lÔ kh¸nh thµnh tr­êng mÉu gi¸o mÇm non do Prudential tµi trî kinh phÝ x©y dùng.Víi chÝnh s¸ch lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o gi¸o dôc ,Prudential sÏ tiÕp tôc ñng hé c¸c ho¹t ®éng x©y tr­êng më líp ®Ó c¸c em häc sinh cã n¬i häc tËp ,vui ch¬i. -Phèi hîp víi b¸o Sµi Gßn Gi¶i Phãng cïng Së GD&DDT thµnh phè HCM , Prudential ®· tµi trî tæ chøc cuéc thi "Prudential _V¨n hay ch÷ tèt ". -Mét ho¹t ®éng th­êng niªn cña Prudential vµo mçi dÞp 20/11 lµ tµi trî gi¶i th­ëng " Vâ Tr­êng To¶n "_trao tÆng cho 24 thÇy c« xuÊt s¾c nhÊt cña thµnh phè HCM. -§Ó hç trî kinh phÝ häc tËp cho c¸c em sinh viªn xuÊt s¾c & sinh viªn nghÌo häc giái cña c¸c tr­êng C§ - DDH t¹i c¸c tØnh thµnh cã møc thu nhËp thÊp,c«ng ty ®· tµi trî 1 ch­¬ng tr×nh häc bæng tæng céng 134 suÊt trong 4 n¨m liªn tôc tõ niªn häc 2002-2003 ®Õn niªn häc 2005-2006. -Ngµy 10/9/2001,Prudential kÕt hîp víi §µi tiÕng nãi ViÖt Nam ,tÆng 2000 bé s¸ch nãi (b¨ng cassette ) tíi Héi ng­êi mï ViÖt Nam ,häc sinh tr­êng khiÕm thÞ NguyÔn §×nh ChiÓu. -Trao tÆng ng©n phiÕu tµi trî x©y dùng s©n ch¬i cho líp mÉu gi¸o t¹i ph­êng Hoµ H¶i ,QuËn Ngò Hµnh S¬n ,§µ N½ng. Ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ -Nèi tiÕp truyÒn thèng hµng n¨m Prudential ®· tæ chøc ch­¬ng tr×nh "Pru_Gi¸ng sinh" phôc vô c¸c em thiÕu nhi b¾t ®Çu tõ ngµy 21/12 t¹i Hµ Néi vµ ®­îc nèi tiÕp t¹i c¸c tØnh thµnh cã ®Æt v¨n phßng cña c«ng ty vµo c¸c ngµy 22&23/12. -Ngµy 30/7/2001,«ng Mark Tucker ®· thay mÆt cho Prudential trao tÆng häc bæng "Chevening 2001". -Nh©n ngµy lÔ quèc tÕ thiÕu nhi 1/6/2000 Prudential ®· tµi trî cho cuéc thi vÏ tranh mang chñ ®Ò "¦íc m¬ thÇn tiªn ". -Tµi trî liªn hoan v¨n nghÖ vµ Èm thùc "MÆt trêi tuæi th¬ "tæ chøc t¹i §Çm Sen trong 3 ngµy 1,2,3/6/2000.T¹i ®©y ,c¸c em thiÕu nhi ®· ®­îc phôc vô vui ch¬i Èm thùc miÔn phÝ vµ xem ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®Æc s¾c. * Quan hÖ b¸o chÝ _ Prudential cã quan mèi quan hÖ rÊt tèt víi b¸o Sµi Gßn Gi¶i Phãng trong viÖc phèi hîp tæ chøc vµ tµi trî c¸c ho¹t ®éng nh­: trao tÆng häc bæng cho häc sinh nghÌo ,tæ chøc cuéc thi "Prudential -V¨n hay ch÷ tèt". _ Bµi b¸o "Prudential _Ba n¨m , mét triÖu kh¸ch hµng " trªn Thêi b¸o Kinh tÕ Sµi Gßn(sè 48/2002) ,®¨ng t¶i cuéc pháng vÊn gi÷a phãng viªn b¸o víi «ng Huúnh Thanh Phong _Tæng gi¸m ®èc Prudential ViÖt Nam ®· thuyÕt phôc c«ng chóng bëi c¸c chØ sè t¨ng lªn râ rÖt vµ ®¸ng nÓ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc sau 3 n¨m ho¹t ®éng . C«ng ty ®· rÊt chó träng trong viÖc ®¨ng bµi trªn c¸c b¸o nh­ Thêi b¸o KTSG, hay Sµi Gßn gi¶i phãng mét c¸ch th­êng xuyªn vµ hä ®· rÊt thµnh c«ng. * Quan hÖ víi c¸c c¬ quan chø n¨ng T¹i mçi tØnh cã ®Æt v¨n phßng ®ai diÖn ,Prudential th­êng cã quan hÖ rÊt tèt víi chÝnh quyÒn n¬i ®ã th«ng qua viÖc phèi hîp ho¹t ®éng ,tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh tµi trî,c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi ...VÝ dô nh­: -Tµi trî cho "Gi¶i bãng ®¸ §µ N½ng më réng tranh cóp Prudential n¨m 20002" do së TDTT §µ n½ng tæ chøc. -Phèi hîp víi së GD-§T thµnh phè HCM tæ chøc cuéc thi "Prudential _V¨n hay ch÷ tèt". *C¸c ho¹t ®éng hç trî ChiÕn dÞch "Pru t×nh nguyÖn" trong dÞp kû niÖm sinh nhËt lÇn thø 3 Ngay tõ s¸ng sím ngµy 17/11/2002,®ång lo¹t t¹i 12 tØnh thµnh trªn c¶ n­íc, hµng ngµn nh©n viªn & ®¹i lý trong trang phôc nãn tr¾ng víi logo ®á vµ dßng ch÷ Pru t×nh nguyÖn trªn ¸o,®· khëi ®éng cho ch­¬ng tr×nh Pru t×nh nguyÖn _mét ch­¬ng tr×nh ®Çy ý nghÜa vµ thiÕt thùc ®èi víi céng ®ång vµ x· héi. C¸c c«ng t¸c t×nh nguyÖn ®­îc tiÕn hµnh nh­ : -TÆng quµ ,giao l­u ,®éng viªn c¸c em ë tr­êng mï NguyÔn §×nh ChiÓu vµ trÎ em må c«i. -Th¨m hái t¨ng quµ c¸c th­¬ng binh ,c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng,c¸c c¸n bé h­u trÝ. -Th¨m tr¹i ng­êi giµ ,kh¸m bÖnh ph¸t thuèc miÔn phÝ cho hä. -QuÐt dän ®­êng phè. -Th¨m vµ tÆng quµ cho ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo t¹i bu«n Dlaya. -Cøu trî ®ång bµo lò lôt. TÆng quµ trÎ em nghÌo ë TP Bu«n Ma Thuét 6/9/2000 Vïng lò lôt Tiªn Giang ngµy 5/9/2001 Kh¸m bÖnh ph¸t thuèc d©n téc EACuorlap TP BMT 1/6/2002 Tham gia héi ch÷ thËp ®á 20/10/2001 TP.HCM. TÆng quµ cho ®ång bµo lò lôt tØnh Tiªn Giang 18/1/2001 *C¸c ho¹t ®éng hç trî kh¸c Prudential lu«n cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm in Ên nh­ catalog,t¹p chÝ ph¸t hµnh néi bé hµng n¨m vµo nh÷ng dÞp ®Æc biÖt .Chóng ®­îc ph¸t miÔn phÝ cho kh¸ch hµng ,nh©n viªn vµ ®¹i lý cña c«ng ty .Qua nh÷ng Ên phÈm nµy ,chóng ta cã thÓ biÕt thªm vÒ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp ,nh÷ng thµnh viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ ,nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc ,nh÷ng bµi h¸t ,bµi th¬,c©u chuyÖn viÕt vÒ c«ng ty ,...Chóng lu«n lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy tin t­ëng vµ th©n thiÖn víi Prudential .Vµ qu¶ thùc b»ng c¸ch nµy Prudential ®· ®¹t ®­îc môc ®Ých chÝnh cña m×nh. * KhuyÕn m·i -TRong n¨m 2002,Prudential ®· tÆng cho kh¸ch hµng mét quyÓn sæ nhá cã chøc n¨ng gi¶m gi¸ (tõ 5 ®Õn 15 % gi¸ trÞ ) cña rÊt nhiÒu mÆt hµng khi kh¸ch hµng mua chóng .Víi c¸ch nµy Prudential ®· khÝch lÖ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi mua vµ tiÕp tôc mua s¶n phÈm . -Hµng n¨m , vµo mçi dÞp n¨m míi,Prudential lu«n cã quµ tÆng cho c¸c kh¸ch hµng vµ nh©n viªn trong c«ng ty ,®ã lµ nh÷ng tê lÞch treo t­êng rÊt ®Ñp vµ b¾t m¾t. Nã kh«ng nh÷ng h÷u Ých cho kh¸ch hµng , ®ång thêi l¹i cã t¸c dông qu¶ng b¸ thªm cho tªn tuæi cña c«ng ty . Trªn ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng PR cña Prudential ®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn mµ t«i ®· s­u tÇm ®­îc. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc hiÖn ®Ò ¸n ,cã thÓ nã ch­a hoµn toµn ®Çy ®ñ ,mong c¸c thÇy c« vµ quÝ ®éc gi¶ th«ng c¶m , gióp ®ì hoµn thiÖn thªm. Ch­¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng PR cña c«ng ty b¶o hiÓm Prudential. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ®· ®­îc quèc héi th«ng qua 12/2000 t¹o hµnh lang ph¸p lý c¬ b¶n gióp cho thÞ tr­êng b¶o hiÓm ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng luËt kinh doanh b¶o hiÓm vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tiÕn hµnh ®· thÓ hiÖn ®­îc tÝnh minh b¹ch vµ lé tr×nh còng nh­ c¸c yªu cÇu cho héi nhËp kinh tÕ. CÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô më réng ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng. X©y dùng mét c¬ chÕ qu¶n lý gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng trong kinh doanh. ViÖc qu¶n lý gi¸m s¸t sÏ th«ng qua mét hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gÝa, qua ®ã kÞp thêi ph¸t hiÖn ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ph¸p cñng cè vµ ph¸t triÓn *Quan hÖ b¸o chÝ TiÕp tôc duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c b¸o nh­ tr­íc ®©y,x©y dùng mèi quan hÖ míi víi c¸c b¸o mang tÝnh x· héi ,céng ®ång cao,cã sè l­îng ®éc gi¶ lín,réng kh¾p c¶ n­íc. Ngoµi c¸c c¸ch ®· lµm tr­íc ®©y nh­ ®¨ng bµi ®Þnh k× ,tr¶ lêi pháng vÊn víi phãng viªn c¸c b¸o ,phèi hîp tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh víi c¸c b¸o,Prudential nªn khai th¸c nguån lîi tõ mèi quan hÖ víi truyÒn h×nh.V× truyÒn h×nh ë ViÖt Nam ®­îc coi lµ c«ng cô truyÒn tin ®¾c lùc nhÊt,vµ vÉn lµ s¶n phÈm ®éc quyÒn nªn møc ®é bao phñ lu«n lµ lín nhÊt . C¸c ho¹t ®éng hç trî Trªn thùc tÕ,trong thêi gian võa qua,ch­¬ng tr×nh Pru t×nh nguyÖn ®­îc coi lµ sù kiÖn lín nhÊt cña c«ng ty tõ khi ho¹t ®éng ®Õn nay,vµ ®©y còng lµ sù kiÖn ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nhÊt.ViÖc cho ra m¾t s¶n phÈm míi lµ Phó_Hoµn mü vµo dÞp 8/3/2003 võa qua sÏ ®­îc c«ng chóng chó ý ®Õn h¬n nÕu c«ng ty tæ chøc mét buæi lÔ ra m¾t cho s¶n phÈm .Trong buæi lÔ ®ã cã thÓ mêi nh÷ng ng­êi phô n÷ tiªu biÓu cña ViÖt Nam ,nh÷ng ng­êi phô n÷ cã tiÕng nãi trong x· héi . V× ®Ó cho ra ®êi mét s¶n phÈm ®­îc coi lµ míi trong lÜnh vùc b¶o hiÓm lµ v« cïng khã kh¨n ,mÆt kh¸c s¶n phÈm ®ã l¹i kh«ng ®­îc b¶o vÖ vÒ mÆt b¶n quyÒn,nªn c«ng ty cÇn ph¶i chó träng rÊt nhiÒu ®Õn c«ng cô nµy,mét c«ng cô cho phÐp t¹o ®­îc møc ®é kh¸c biÖt lín gi÷a c¸c s¶n phÈm còng nh­ tªn tuæi cña c¸c c«ng ty . *Tµi trî KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay,c¸c ho¹t ®éng tµi trî ®· ®­îc Prudential thùc hiÖn rÊt tèt,phong phó ,®a d¹ng,vµ ghi ®­îc dÊu Ên s©u s¾c trong lßng c«ng chóng nh­ mét c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu mang tÝnh nh©n b¶n lµ tÊm lßng nh©n ¸i cao .Tæng gi¸ trÞ tµi trî tõ n¨m 1994 ®Õn nay ®· lªn ®Õn h¬n 8 tû ®ång,th«ng qua nhiÒu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vÒ x· héi ,tõ thiÖn ,v¨n ho¸,thÓ thao,y tÕ,gi¸o dôc... C«ng ty nªn tiÕp tôc duy tr× c¸c ho¹t ®éng mang tµi trî mang tÝnh th­êng niªn,hay nh©n c¸c dÞp kØ niÖm,lÔ TÕt,c¸c sù kiÖn lín trong n­íc vµ quèc tÕ . *Quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng C«ng ty muèn ho¹t ®éng kinh doanh hay tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi su«n sÎ ,®¹t kÕt qu¶ tèt th× cÇn ph¶i cã sù ungr hé còng nh­ cho phÐp cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng .VËy viÖc ®Æt mèi quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ë c¸c tØnh cã v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty còng nh­ trªn toµn quèc lµ viÖc khã kh¨n nh­ng rÊt cÇn thiÕt. Khi c«ng ty ®· thuyÕt phôc ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng th× viÖc chiÕm trän lßng tin cña c«ng chóng sÏ dÔ dµng h¬n nhiÒu. *KhuyÕn m·i KhuyÕn m·i lµ khÝa c¹nh Ýt gÆp nhÊt trong ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ,do s¶n phÈm cña nã kh«ng gièng c¸c lo¹i s¶n phÈm th«ng th­êng kh¸c.Tuy nhiªn Prudential còng ®· thùc hiÖn vµ thùc hiÖn rÊt tèt.KhuyÕn m·i sÏ khuyÕn khÝch c«ng chóng ra quyÕt ®Þnh mua b¶o hiÓm Prudential dÔ dµng h¬n v× Ýt ra hä còng cã thÓ nh×n thÊy nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t khi cã ®­îc s¶n phÈm ,c¸i mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c kh«ng chØ ra ®­îc. * Mét sè ho¹t ®éng hç trî kh¸c: Ngoµi mét sè tê r¬i, tê gÊp, catalog, t¹p chÝ néi bé ®· ®­îc ph¸t hµnh tr­íc ®©y, c«ng ty nªn cã thªm nh÷ng Ên phÈm th­êng k× víi thêi h¹n ng¾n h¬n( tr­íc ®©y mét n¨m mét lÇn ) ®Ó tæng kÕt ho¹t ®éng cña c«ng ty , b¸o c¸o kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cho toµn thÓ kh¸ch hµng còng nh­ nh©n viªn c«ng ty ®­îc biÕt. §ång thêi còng nªn cã mét chuyªn môc"Kh¸ch hµng hái _ Prudential tr¶ lêi", ë ®ã th­êng xuyªn gi¶i thÝch, tr¶ lêi nh÷ng khóc m¾c cña kh¸ch hµng vµ nã sÏ t¹o ra mèi ®ång c¶m vµ th©n thiÖn gi÷a kh¸ch hµng víi c«ng ty. * Tæ chøc triÓn l·m: Do sè l­îng còng nh­ sè n¨m ho¹t ®éng cña Prudential ë ViÖt Nam cßn h¹n chÕ nªn viËc tæ chøc mét cuéc triÓn l·m lµ rÊt khã kh¨n. C«ng viÖc nµy cè thÓ thùc hiÖn trong thêi gian tíi, cã thÓ lµ vµo dÞp kØ niÖm 10 n¨m ho¹t ®éng cña Prudential t¹i ViÖt Nam. *Tæ chøc to¹ ®µm: §©y lµ c«ng cô mµ ë ViÖt Nam ng­êi ta Ýt dïng nhÊt, do ®ã c«ng chóng còng ch­a quen víi viÖc nµy. Trong lÜnh vùc b¶o hiÓm th× ch­a tõng ®­îc øng dông. Còng cã thÓ sau nµy sÏ thay ®æi nh­ng c«ng cô nµy hoµn toµn kh«ng quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. *Xö lÝ th«ng tin khñng ho¶ng: B¶o hiÓm lµ ngµnh kh¸ nh¹y c¶m víi c¸c cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ vµ tµi chÝnh. V× ngoµi phÇn næi lµ viÖc ®¶m b¶o cuéc sèng b×nh an, h¹nh phóc cho con ng­êi, th× phÇn ch×m l¹i lµ viÖc "kinh doanh tiÒn tÖ". VÒ thùc chÊt c«ng viÖc mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµm chÝnh lµ "®i vay" vµ cho vay tiÒn. Do ®ã nÕu gÆp khñng ho¶ng th× c¸c c«ng ty sÏ ph¶i chÞu nh÷ng hËu qu¶ rÊt nÆng nÒ. KÕt luËn C«ng ty b¶o hiÓm Prudential lµ mét c«ng ty b¶o hiÓm lín m¹nh cã bÒ dµy lÞch sö ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cã kÕt qu¶ kinh doanh kh¶ quan. Sù ph¸t triÓn chÝnh lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña n¨ng lùc ph¸t triÓn kh«ng ngõng gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh. Trong nÒn kinh tÕ më xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®ßi hái sù c¹nh tranh gay g¾t. Do ®ã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¶o hiÓm Prudential cßn nhiÒu th¸ch thøc. Trªn ®©y chØ lµ mét gãc nh×n vÒ mét khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty b¶o hiÓm Prudential do ®ã cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ lý luËn vµ thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ nªn bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ nhiÒu b¹n ®äc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA227.doc
Tài liệu liên quan