Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

Chuyên mục: Luật dân sự Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Loại: Đề tài tốt nghiệp File: .doc Trình độ: Đại học Số trang: 73 LỜI NÓI ĐẦU Luật đất đai năm 93, sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định “ Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, sương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như hiện nay”. ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người sử dụng đất)sử dụng ổn định, lâu dài. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt trong những năm đổi mới các mối quan hệ trong quản lý và sử dụng đất đai cũng luôn biến động. Sự biến động này tác đồng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu cũng như người sử dụng đất đai. Điều đó cùng là nguyên nhân gây ra nhiều khiếu kiện vê đất đai. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ những năm 1997 trở lại đây, tình hình khiếu kiện về đất đai diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt, nhiều địa phương phát sinh khiếu kiện gay gắt và trở thành “điểm nóng” gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự chính trị và xã hội. Tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp lên trên Trung ương mà nội dung khiếu kiện phần lớn là liên quan đến đất đai diễn ra khá phổ biến. Đây đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội, làm đau đầu các ban ngành chức năng. Trước tình hình trên, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã thường xuyên quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý giải quyết. Hàng năm các bộ, ngành, địa phương đã tâp trung giải quyết trên dưới 80% tổng số vụ khiếu kiện nói chung và khiếu kiện vê đất đai nói riêng, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhà nước, tập thể và cá nhân; thu hồi cho Ngân sách Nhà nước và trả lại cho công nhân hàng trăm triệu đồng và hàng trăm ha đất; xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng thời giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế công tác giải quyết khiếu kiện về đất đai còn rất nhiều khó khăn và phức tạp. Mặc dù Luật khiếu nại, tố cáo đã ban hành và có hiệu lực; nhiều văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khiếu nại được ban hành song vẫn còn rất nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực the, bên cạnh đó còn rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc khiếu kiện còn khá nhiều. Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề giải quyết khiếu kiện về đất đai là rất cần thiết nhằm hiểu sâu hơn nữa vấn đề này, qua đó nhằm phân tích đánh giá, làm rõ tình hình, nguyên nhân khiếu kiện về đất đai, các chủ trương biện pháp và kết quả giải quyết khiếu kiện về đất đai trong thời gian qua. Từ đó thấy được những tồn tại, khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và đề xuất một vài kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. Đề tài được nghiên cứu dựa trên các phương pháp thu thập, nguyên cứu, tìm hiểu hệ thống chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với tổng hợp phân, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong một vài năm vừa qua. Đề tài này nghiên cứu tình hình khiếu kiện về đất đai trong phạm vi cả nước. Nội dung chính của đề tài được chia làm 3 chương: chương I: cơ sơ lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai chương II: Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai Do hạn chế về thời gian, kiến thức hiểu biết về vấn đề còn chưa thật sâu sắc, không tránh khỏi những ý kiến chủ quan và thiếu sót trong quá trình nghiên cứu đề tài. Rất mong được sự góp ý quý báu của thầy, cô và các bạn nhằm hoàn thiện hơn nữa đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Th. S Vũ Thị Thảo và toàn thể cán bộ thuộc Phòng Tổng Hợp trực thuộc Thanh tra Nhà nước đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu đề tài này.

doc63 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, tè c¸o nªn cßn lóng tóng trong viÖc gi¶i thÝch, tr¶ lêi kÞp thêi cho d©n, nhÊt lµ nh÷ng vô viÖc phøc t¹p. - ViÖc tiÕp c«ng d©n ®Õn trùc tiÕp khiÕu kiÖn nhiÒu n¬i nh×n chung cßn h×nh thøc, kÐm hiÖu qu¶, kh«ng Ýt n¬i cßn t­ t­ëng kho¸n tr¾ng cho c¸n bé tiÕp d©n cña hoÆc c¬ quan chøc n¨ng. Mét sè n¬i ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c tiÕp d©n, kh«ng cã sæ tiÕp c«ng d©n, ý kiªn khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n kh«ng ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, c¸n bé tiÕp c«ng d©n h­íng dÉn c«ng d©n kh«ng ®Çy ®ñ, d©n thiÕu tin t­ëng ë c¬ së dÉn ®Õn chuyÓn ®¬n vßng vÌo. - T×nh tr¹ng ng­êi d©n göi ®¬n trµn lan, v­ît cÊp vÉn kh¸ nhiÒu. Nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi, phøc t¹p mÆc dï c¸c cÊp, c¸c ngµnh ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng rÊt lç lùc, cè g¾ng huy ®éng mäi lùc l­îng tËp trung chØ ®¹o, Thanh tra kÕt luËn râ ®óng sai, xö lý c¸c vi ph¹m vµ vËn dông mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt, ®· tæ chøc ®èi tho¹i nhiÒu lÇn, ®­îc ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ c¸n bé, ®¶ng viªn c¬ së ®ång t×nh nh­ng mét sè ng­êi doo nhiÒu ®éng c¬ kh¸c nhau vÉn cø cè t×nh ®eo ®uæi khiÕu kiÖn lµm cho t×nh h×nh phøc t¹p thªm. T×nh tr¹ng khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi, v­ît cÊp lªn Trung ­¬ng vµ nhµ riªng cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc vÉn x¶y ra kh¸ nhiÒu, mét sè ®èi t­îng ®i khiÕu kiÖn cã hµnh vi v­ît qu¸ giíi h¹n, thËm chÝ vi ph¹m ph¸p luËt, lîi dông quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o cã hµnh vi qu¸ khÝch lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng b×nh th­êng cña mét sè c¬ quan vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Nhµ n­íc. c. Tån t¹i trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai - ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu tè vÒ ®Êt ®ai lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p do nhiÒu nguyªn nh©n (®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh, phøc t¹p vÒ néi dung, hÖ thèng ph¸p luËt cßn ch­a ®ång bé, thiÕu cô thÓ, …) nªn ph¶i tiÕn hµnh theo quy tr×nh riªng. Th«ng th­êng theo 3 b­íc: b­íc 1 – nguyªn cøu hå s¬, kÕt qña vô viÖc; b­íc 2 – thÈm tra, x¸c minh, thu thËp chøng cø; b­íc 3 – chän läc t­ liÖu, tËp hîp chøng cø, ¸p dông ph¸p luËt ®Ó ra v¨n b¶n gi¶i quyÕt. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt, b­íc 2 lµ b­íc quan träng t©m. Qua thùc tiÔn cho thÊy, trong nhiÒu n¨m liÒn c«ng t¸c qu¶n lý vÒ t­ liÖu kh«ng chÆt nªn cã ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt lµ cÊp x·, hå s¬, t­ liÖu th­êng thiÕu. Bªn c¹nh ®ã, ®¹i bé phËn nh©n d©n thiÕu hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt nªn viÖc ®¨ng ký, chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt, … thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªn khi ph¸t sinh khiÕu kiÖn c¸n bé thô lý gi¶i quyÕt ®Õn ®Õn tËn ®Þa ph­¬ng ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh ®o ®¹c, kiÓm tra khu ®Êt tranh chÊp, gi¸m ®Þnh ch÷ ký, … do ®ã ®ßi hái cÇn rÊt nhiÒu thêi gian còng nh­ kinh phÝ. - Tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c¸c cÊp cßn ch­a cao, viÖc gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn ch­a døt ®iÓm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kÐo dµi, khiÕn c«ng d©n ph¶i chê ®îi, sè l­îng ®¬n th­ v­ît cÊp t¨ng. - Trong gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ch­a cã h­íng dÉn chØ ®¹o chÆt chÏ, thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn quèc, ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng ai lµm ng­êi nÊy biÕt, t×nh tr¹ng ch­a phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó thèng nhÊt ®­îc kÕt qu¶ gi¶i quyÕt vµ kÕ thõa t­ liÖu ®iÒu tra, x¸c minh khi thô lý hå s¬ x¶y ra phæ biÕn. T×nh tr¹ng mét vô khiÕu kiÖn nh­ng 3 cÊp (huyÖn, tØnh, Trung ­¬ng) ®Òu ®ang ®iÒu tra, thô lý ®éc lËp víi nhau lµm cho tèc ®é gi¶i quyÕt chËm, g©y tån ®äng vµ l·ng phÝ c«ng søc, tµi chÝnh cña Nhµ n­íc mµ ®«i khi g©y mÊt lßng tin víi nh©n d©n. Nguyªn nh©n chÝnh lµ ch­a cã quy tr×nh ®iÒu tra, thu thËp chøng cø trong khi thô lý gi¶i quyÕt mét vô khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai ®Ó ¸p dông cho toµn quèc mét c¸ch thèng nhÊt. §Æc biÖt lµ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc phøc t¹p, vÉn cßn t×nh tr¹ng tæ c«ng t¸c cña bé, ngµnh Trung ­¬ng xuèng ®Þa ph­¬ng kiÓm tra, xem xÐt nh­ng kh«ng cã hoÆc chËm kÕt luËn lµm cho ®Þa ph­¬ng lóng tóng vµ ch­a t¹o ra ®­îc sù thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi. - ViÖc uû quyÒn cho Thanh tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o nhÊt lµ Thanh tra tØnh, huyÖn thùc hiÖn kh«ng thèng nhÊt, cã n¬i kho¸n tr¾ng cho Thanh tra, cã n¬i ch­a uû quyÒn cho Thanh tra gi¶i quyÕt vô viÖc nµo, hiÖu lùc cña c¸c quyÕt ®Þnh ®­îc uû quyÒn kh«ng cao, phÇn lín ng­êi khiÕu kiÖn kh«ng chÊp nhËn, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng t¸i khiÕu t¨ng lªn. - NhiÒu n¬i ch­a xem xÐt, kÕt luËn, gi¶i quyÕt kÞp thêi khiÕu kiÖn tõ c¬ së khi míi ph¸t sinh. Trong gi¶i quyÕt ch­a coi träng viÖc phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, ch­a lµn tèt viÖc hoµ gi¶i tranh chÊp trong néi bé nh©n d©n vµ c¸c khiÕu kiÖn míi ph¸t sinh. Cã vô viÖc ngay trong mét sè c¬ quan hoÆc gi÷a cÊp trªn víi cÊp d­íi còng cã quan ®iÓm kh¸c nhau, thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau, ch­a phèi hîp ®Ó trao ®æi thèng nhÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Mét sè vô viÖc c©p d­íi ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi ®óng ph¸p luËt nh­ng do cÊp trªn cã nhiÒu ý kiÕn nªn ng­êi khiÕu kiÖn dùa vµo ®ã ®Ó khiÕu kiÖn tiÕp. - ViÖc chÊp hµnh thñ tôc gi¶i quyÕt ë mét sè n¬i ch­a ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh, thiÕu chÆt chÏ, kh«ng cã v¨n b¶n lµm viÖc, biªn b¶n x¸c mih, chËm r quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Mét sè vô viÖc ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña cÊp cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh do lçi cña c¬ quan, c«ng chøc Nhµ n­íc nh­ng viÖc xö lý, kh¾c phôc hËu qu¶ thùc hiÖn cßn chËm, ý thøc chÊp hµnh quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña cÊp d­íi, c¬ quanliªn quan cßn thiÕu nghiªm tóc. - Mét sè vô khiÕu n¹i, tè c¸o viÖc thÈm tra, x¸c minh chøng cø kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c dÉn ®Õn gi¶i quyÕt sai, trong ®ã cã nh÷ng vô viÖc ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng. Qua kÕt qu¶ tæng hîp cña Thanh tra Nhµ n­íc, gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc do ChÝnh phñ giao trong 3 n¨m tõ 2001 – 2003 cã 64 vô viÖc ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng th× cã 30/64 vô viÖc Thanh tra Nhµ n­íc ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung néi dung quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i do cã sai sãt. - ViÖc gi¶i quyÕt, xö lý ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng cßn lóng tóng, thùc tÕ lµ kh«ng cã ®iÓm dõng. C¬ chÕ ®Ó xem xÐt l¹i c¸c quyÕt ®Þnh cuèi cïng ch­a ®­îc cô thÓ ho¸ lµm cho Thanh tra Nhµ n­íc vµ c¸c bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè cßn lóng tóng. - T×nh tr¹ng “ tËp thÓ ho¸” trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn x¶y ra phæ biÕn lµm cho vai trß, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n kh«ng ®­îc n©ng cao. Ng­êi thô lý hå s¬ sai lÖch víi thùc tÕ dÉn ®Õn kÕt qu¶ gi¶i quyÕt sai còng kh«ng bÞ xö lý, ng­êi xÐt duyÖt vµ ký quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn sai còng kh«ng cã chÕ tµi kiÓm so¸t vµ xö lý chÆt chÏ lµm cho tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, c¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ch­a cao, t×nh tr¹ng gi¶i quyÕt sai x¶y ra trong thùc tÕ cßn kh«ng Ýt. - T×nh tr¹ng cøng nh¾c trong tæ chøc biªn chÕ tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o x¶y ra. C¸c tæ chøc nhËn biªn chÕ ®Þnh biªn theo quy ®Þnh. KhiÕu n¹i, tè c¸o trong lÜnh vùc ®Êt ®ai x¶y ra å ¹t, réng kh¾p nh­ng c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc biªn chÐ, chÕ ®é tµi chÝnh kh«ng chuyÓn biÕn kÞp lµm cho bé m¸y vËn hµnh qu¸ t¶i. Trung ­¬ng cã chØ thÞ, chñ tr­¬ng tËp trung cho gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o kÓ c¶ thµnh lËp c¸c ®oµn c«ng t¸c ChÝnh phñ nh­ng c¶ bé m¸y tæ chøc ë c¬ së l¹i kh«ng ®­îc quan t©m nªn t×nh tr¹ng “®éng trªn, tÜnh d­íi” l¹i x¶y ra, t×nh tr¹ng tr× trÖ kh«ng ®­îc kh¾c phôc. - NhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn cã biÓu hiÖn ®ï ®Èy, nÐ tr¸nh tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn, kh«ng Ýt vô viÖc xem xÐt, kÕt luËn nh­ng ch­a kh¸ch quan, thiÕu chøng cø ph¸p lý chÆt chÏ lµm cho ng­êi khiÕu kiÖn kh«ng ®ång t×nh, khiÕu kiÖn l¹i gay g¾t. - ViÖc kiÓm tra, ®«n ®èc cña cÊp trªn ®èi víi cÊp d­íi ch­a th­êng xuyªn, hiÖu qu¶ kiÓm tra cßn h¹n chÕ. Kh«ng Ýt viÖc khi cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt l¹i thiÕu kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn hoÆc chËm trÔ trong viÖc xö lý c¸n bé, c«ng d©n cã vi ph¹m, chËm kh«i phôc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n lµm c«ng d©n thiÕu tin t­ëng dÉn ®Õn khiÕu kiÖn v­ît cÊp lªn trªn, vô viÖc kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm. NhiÒu n¬i chÝnh quyÒn c¬ së ch­a tÝch cùc tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt, chÝnh quyÒn cÊp trªn bu«ng láng qu¶n lý, phã mÆc hoÆc kho¸n tr¾ng viÖc tæ chøc thùc hiÖn cho cÊp d­íi. §Õn nay nhiÒu tØnh, thµnh phè vÉn cßn trªn 30% sè quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ch­a ®­îc thùc hiÖn. d. Mét sè tån tai, khã kh¨n kh¸c - HiÖn nay lùc l­îng c¸n bé thanh tra trùc tiÕp gi¶i quyÕt khiÕu tæ ë cÊp huyÖn, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cßn máng vÒ sè l­îng, h¹n chÕ vµ ch­a ®ång bé vÒ tr×nh ®é. PhÇn lín sè c¸n bé thanh tra tèt nghiÖp ®¹i häc ë nhiÒu chuyªn ngµnh kh¸c nhau, nh­ng ch­a qua líp ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ thanh tra do ®ã gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong khi thõa hµnh c«ng vô lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ vµ thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu tè. - C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng c¸c cÊp ngµnh trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o ë nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, ch­a coi träng c«ng t¸c h­íng dÉn, ®«n ®èc cÊp d­íi thùc hiÖn tèt quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o, viÖc h­íng dÊn nghiÖp vô tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña cÊp trªn ®èi víi cÊp d­íi ch­a ®­îc chó träng. - Thñ tr­ëng mét sè ngµnh, ®Þa ph­¬ng ch­a quan t©m ®Õn viÖc xö lý c¸c kÕt luËn sau khi thanh tra. Cã nhiÒu vô viÖc ®· thanh tra, kÕt luËn râ rµng nh­ng cÊp cã thÈm quyÒn chËm trÔ trong viÖc xö lý sai ph¹m, thu h«i kinh tÕ vµ xö lý c¸n bé, ch­a kh«i phôc kÞp thêi quyªn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n nªn ng­êi d©n bÊt b×nh, thiÕu tin t­ëng vµo viÖc gi¶i quyÕt. Mét sè n¬i l·nh ®¹o cßn cã biÓu hiÖn ngai khã, ng¹i va ch¹m, ng¹i tiÖp xóc, ®èi tho¹i víi ng­êi ®i khiÕu kiÖn. ViÖc gi¶i quyÕt kh«ng Ýt n¬i thiÕu nhÊt qu¸n, ch­a triÖt ®Ó, kh«ng c«ng khai, c«ng b»ng, thiÕu d©n chñ, thÊy sai kh«ng söa, thËm chÝ kÓ c¶ khi ®· cã kÕt luËn cña cÊp trªn. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt nãi chung vµ ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o nãi riªng tuy ®· ®­îc triÓn khai song ch­a ®­îc th­êng xuyªn vµ s©u réng, cßn h×nh thøc; néi dung, ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn ch­a phong phó, ®Æc biÕt ®èi víi c¸c vïng s©u, vïng xa kh«ng cã kinh phÝ ®Ó in Ên tµi liÖu, phæ biÕn s©u réng tíi tËn th«n b¶n, nªn mét sè bé phËn lín nh©n d©n ch­a biÕt ®Õn ph¸p luËt, ch­a hiÓu ph¸p luËt. HÇu hÕt c¸c c¸n bé x· ë vïng cao, vïng xa kh«ng cã ®ñ tµi liÖu vÒ ph¸p luËt nªn khi gi¶i quyÕt ®¬n cña c«ng d©n ®· cã nhËn thøc khån chuÈn x¸c, vËn dông kh«ng ®óng lµm n¶y sinh khiÕu tè. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai. Nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, v­íng m¾c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai, thùc hiÖn nghiªm tóc yªu cÇu cña ChÝnh phñ trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo, gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o t¹i c¬ së vµ cÊp huyÖn lµ chÝnh, cÊp tØnh lµ cÊp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng, cÊp Trung ­¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc, ph¶i t¨ng c­êng thanh tra, kiÓm tra tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña Thñ tr­ëng Bé, ngµnh, tØnh, Thµnh phè thuéc Tru ng ­¬ng. Qua ®ã h­íng dÉn, ®«n ®èc c¸c ngµnh, c¸c cÊp gi¶i quyÕt kÞp thêi, døt ®iÓm, ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt c¸c khiÕu n¹i cña c«ng d©n. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 1. Gi¶i ph¸p vÒ sù chØ ®¹o trong gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai. 1.1 Trung ­¬ng §¶ng - ChØ ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng vµ Thñ tr­ëng c¸c bé, ngµnh, Chñ tÞch UBND c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ChØ thÞ sè 09/CT-TW ngµy 6/3/2002 cña Ban bÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ “mét sè vÊn ®Ò cÊp b¸ch cÇn thùc hiÖn trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,tè c¸o hiÖn nay”; kÕ ho¹ch sè 01 vÒ kiÓm tra sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - Hµng n¨m thµnh lËp c¸c ®oµn kiÓm tra cña Trung ­¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c ®Þa ph­¬ng, Bé, ngµnh vÒ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ChØ thÞ sè 09, quy chÕ d©n chñ t¹i c¬ së, tr¸ch nhiÖm cña Th­êng vô tØnh uû, Thµnh uû trong viÖc chØ ®¹o gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c«ng d©n, trong viÖc ®Ó ph¸t sinh khiÕu kiÑn phøc t¹p, ®«ng ng­êi v­ît cÊp lªn Trung ­¬ng, khiÕu kiÖn tån ®äng kÐo dµi, kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt. - Giao cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng nghiªn cøu t×m gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån ®äng do lÞch sö ®Ó l¹i, cã h­íng chØ ®¹o cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i vÊn ®Ò ®Ó Quèc héi, ChÝnh phñ x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p lô©t phï hîp ®iÒu chØnh, lµm c¬ së ph¸p lý cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng triÓn khai thùc hiÖn gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña d©n. 1.2 Quèc héi - ChØ ®¹o ñy ban Th­êng vô Quèc héi, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Quèc héi x©y dùng, hoµn thiÖn c¬ chÕ gi¸m s¸t cña Quèc héi, c¸c c¬ quan cña Quèc héi, ®¹i biÓu Quèc héi ®èi víi viÖc gi¸m s¸t c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - ChØ ®¹o Uû ban Th­êng vô Quèc héi, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Quèc héi ®­a vµo kÕ ho¹ch vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng c¸c luËt, v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÓu chØnh mét sè lÜnh vùc ch­a hoµn thiÖn, cã nhiÒu v­íng m¾c, bÊt cËp, ph¸t sinh nhiÒu khiÕu kiÖn cña c«ng d©n nh­ vÒ giao, cÊp ®Êt, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, vÒ ®Òn bï gi¶i to¶, ®ßi l¹i nhµ ®Êt cò… 1.3 ChÝnh phñ - ChØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng thùc hiÖn viÖc: + Bè trÝ n¬i tiÕp d©n vµ thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ tiÕp c«ng d©n theo lÞch ®Ó tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò c«ng d©n khiÕu kiÖn, x¸c ®Þnh vµ c«ng bè c«ng khai thêi h¹n gi¶i quyÕt vô viÖc. VÊn ®Ò nµo ch­a tr¶ lêi ngay th× giao cho c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra cã kÕt luËn ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt, tr¶ lêi cho c«ng d©n ®óng thêi h¹n ®· c«ng bè víi d©n. T¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tiÕp d©n cña c¸c cÊp, ngµnh. Cñng cè, t¨ng c­êng c¸n bé ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, th«ng tin liÖn l¹c ®Ó c¸n bé tiÕp d©n lµm tèt nhiÖm vô tiÕp, gi¶i thÝch, h­íng dÉn c«ng d©n thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô trong viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o. + Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 09 cña Ban bÝ th­, c¸c ChØ thÞ cña ChÝnh phñ trong viÖc chØ ®¹o gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, trong viÖc ph¸t sinh khiÕu kiÖn phøc t¹p, ®«ng ng­êi v­ît cÊp lªn Trung ­¬ng, khiÕu kiÖn tån ®éng kÐo dµi kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt. + Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thuéc thÈm quyÒn vµ thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ t­íng ChÝnh phñ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÑn do Thñ t­íng ChÝnh phñ giao. - ChØ ®¹o c¸c Bé, ngµnh h÷u quan vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong viÖc nghiªn cøu, ®Ò xuÊt tr×nh ChÝnh phñ c¸c vÊn ®Ò hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt, c¬ chÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn dÒ liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - ChØ ®¹o thanh tra Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ChÝnh phñ, UBND c¸c ®Þa ph­¬ng tËp trung tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra mét sè lÜnh vùc quan träng cña qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó h¹n chÕ, ng¨n ngõa sai ph¹m; tËp trung tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi. - ChØ ®¹o c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¬ quan Thanh tra víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ ®oµn thÓ cïng cÊp ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®Ó tham gia xö lý khiÕu kiÖn, vËn ®éng, gi¸o dôc c«ng d©n chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt. 1.4 Thanh tra Nhµ n­íc - ChØ ®¹o thanh tra c¸c cÊp, ngµnh cã ch­¬ng tr×nh phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ®Ó tuyªn truyÒn ph¸p luËt vÌ khiÕu n¹i, tè c¸o cho mäi ng­êi hiÓu vµ thùc hiÖn, biÓu d­¬ng kÞp thêi nh÷ng ®iÓn h×nh tèt, phª ph¸n nhh÷ng viÖc lµm tr¸i ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vµ c«ng chøc trong c«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - ChØ ®¹o thanh tra c¸c cÊp, ngµnh, ®Þa ph­¬ng tËp trung tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra mét sè lÜnh vùc quan träng cña qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó h¹n chÕ, ng¨n ngõa c¸c sai ph¹m; tËp trung tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn phøc t¹p, ®«ng ng­êi. - ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng thuéc quyÒn nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - Thanh tra Nhµ n­íc khÈn tr­¬ng x¸c minh, kÕt luËn, b¸o c¸o cña Thñ t­íng ChÝnh phñ nh÷ng vô viÖc do Thñ t­íng ChÝnh phñ giao. T¨ng c­êng kiÓm tra tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Bé, ngµnh, tØnh, Thµnh phè thuéc Trung ­¬ng. 1.5 C¸c Bé ngµnh - ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña m×nh, nghiªn cøu ®Ò xuÊt, lµm tèt chøc n¨ng tham m­u cho ChÝnh phñ hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸p luËt liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. - Gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm quyÒn cña Bé, ngµnh m×nh. T¨ng c­êng kiÓm tra tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bé, ngµnh m×nh. 1.6 UBND c¸c TØnh, Thµnh phè - ChØ ®¹o UBND c¸c quËn (huyÖn), x· (ph­êng) vµ c¸c tæ chøc thanh tra thuéc quyÒn tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai t¹i c¬ së vµ cÊp huyÖn lµ chÝnh, cÊp tØnh lµ cÊp gi¶i quyÕt cuèi cïng. - Thanh tra c¸c tØnh, thµnh phè t¨ng c­êng kiÓm tra tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña cÊp huyÖn, Së, ngµnh. - Thanh tra c¸c huyÖn, quËn, thÞ x·, së, ngµnh thuéc tØnh t¨ng c­êng kiÓm tra tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Chñ tÞch UBND c¸c x·, ph­êng, Thñ tr­ëng c¸c phßng ban chuyªn m«n cña cÊp huyÖn, quËn, thÞ x·, së ngµnh. Th«ng quan kiÓm tra tr¸ch nhiÖm nh»m ®«n ®èc, h­íng dÉn, gióp ®ì c¸c c¬ quan, tæ chøc gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng ph¸p luËt c¸c khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai cña nh©n d©n; kiÕn nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸c ®èi t­îng cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o; ng­êi kh«ng thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; ng­êi lîi dung quyÒn khiÕu n¹i ®Ó g©y rèi trËt tù c«ng céng lµm phøc t¹p thªm t×nh h×nh. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p chung 2.1 Gi¶i ph¸p vÒ mÆt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt Nh×n chung trªn ph¹m vi c¶ n­íc, t×nh h×nh khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai ®· ®­îc gi¶i quyÕt kh¸ nhiÒu. Song míi chØ mang tÝnh t×nh thÕ, sè vô viÖc khiÕu kiÖn liªn quan ®Õn ®Êt ®ai vÉn ngµy cµng t¨ng, trong khi ®ã sè vô cßn tån t¹i ®ang ®­îc gi¶i quyÕt hoÆc ch­a ®­îc gi¶i quyÕt cßn kh¸ lín. Do ®iÒu kiÖn lÞch sö mçi thêi kú kh¸c nhau nªn rÊt khã gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c khiÕu kiÖn nµy, ng­êi khiÕu kiÖn l¹i tiÕp khiÕu liªn tôc kÐo dµi gay g¾t, gèc cña vÊn ®Ò tõ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Õn cuéc sèng cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp, hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cßn thiÕu vµ yÕu. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu ®Ó honµ thiÖn h¬n n÷a hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ®Êt ®ai, nghiªn cøu ®Ó cã gi¶i ph¸p ®ång bé n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã: - CÇn dµ so¸t, ph¸t hiÖn s¬ hë, m©u thuÉn, chång chÐo cña chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t sinh ®¬n khiÐu tè hoÆc gi¶i quyÕt khiÕu tè vÒ ®Êt ®ai vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm ®ã. - TiÕp tôc xem xÐt, hoµn thiÖn dù ¸n LuËt Thanh tra ®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt vµo th¸ng 5/2004. §ång thêi x¸c ®Þnh râ vai trß, chøc n¨ng, thÈm quyÒn cña c¬ quan thanh tra c¸c cÊp ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - Kh«ng ngõng nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung LuËt ®Êt ®ai cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, võa ®¶m b¶o lîi Ých cña Nhµ n­íc, võa ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. Qua ®ã gãp phÇn h¹n chÕ tranh chÊp, khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai. §ång thêi lµm c¬ së ®Ó c¸c cÊp, c¸c ngµnh xem xÐt gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÖn cña c«ng d©n vÒ ®Êt ®ai. - Qu¸n triÖt quan ®iÓm trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX, ChØ thÞ 09 cña Ban bÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ ChØ thÞ sè 08 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ c¶i c¸ch t­ ph¸p ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tiÔn ®Æt ra cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o hiÖn nay. CÇn nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo h­íng: mét vô viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o ®­îc gi¶i quyÕt ë hai cÊp hµnh chÝnh, thø nhÊt lµ c¬ quan gi¶i quyÕt lÇn ®Çu, tr­êng hîp cßn khiÐu kiÖn tiÕp th× c¬ quanhµnh chÝnh cÊp trªn gi¶i quyÕt lÇn tiÕp theo. NÕu ng­êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý th× khëi kiÖn t¹i toµ ¸n. Theo h­íng söa ®æi, bæ sung nh­ vËy võa ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan hµnh chÝnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh qu¶n lý, phßng ngõa ph¸t sinh khiÕu n¹i; ®ång thêi còng ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña cÊp trªn ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña cÊp d­íi. MÆt kh¸c, t¹o c¬ héi ®Ó ng­êi khiÕu n¹i thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn t¹i toµ ¸n. Theo h­íng nµy sÏ ph¸t huy ®­îc vai trß vµ ­u thÕ cña toµ ¸n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh, thÓ hiÖn ®­îc tÝnh d©n chñ, c«ng khai, c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i qua hai cÊp sÏ gi¶m bít ®­îc tÇng nÊc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i hiÖn nay. Nh­ vËy, trªn thùc tÕ kh«ng cßn khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng gãp phÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng cã hiÖu qu¶ c¸c khiªuý kiÖn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng tËp trung vµo lµm tèt chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng thanh tra, kiÓm tra phßng ngõu ph¸t sinh khiÕu n¹i. - Mét sè kiÕn nghÞ vÒ ®iÒu chØnh LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o: + Kho¶n 5, §iÒu 32 LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc thô lý ®Ó gi¶i quyÕt. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu vô viÖc ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng cña cÊp tØnh nh­ng nh©n d©n vÉn göi ®¬n lªn Trung ­¬ng, Trung ­¬ng l¹i cã v¨n b¶n vÒ ®Þa ph­¬ng yªu cÇu xem xÐt. Nh­ vËy g©y t©m lý thiÕu tin t­ëng ë cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. §Ò nghÞ Trung ­¬ng xem xÐt nÕu ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng th× kh«ng chuyÓn vÒ ®Þa ph­¬ng, nh­ thÕ míi tr¸nh ®­îc ®¬n th­ göi v­ît cÊp. + VÒ thêi hiÖu yªu cÇu xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng ®­îc quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 67 ch­a phï hîp víi ®Æc thï gi¶i quyÕt khiÕu tè vÒ ®Êt ®ai. VËy ®Ò nghÞ nªn quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu yªu cÇu xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng; nÕu quy ®Þnh thêi hiÖu yªu cÇu xem xÐt l¹i quyÕt d×nh gi¶i quyÕt cuèi cïng theo chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc th× cÇn nghiªn cøu, ®Ò xuÊt quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu sao cho phï hîp víi t×nh h×nh gi¶i quyÕt khiÕu tè hiÖn nay. + KiÕn nghÞ söa Kho¶n 4, §iÒu 5 NghÞ ®Þnh 67 nh­ sau: §èi víi ®¬n khiÕu n¹i thuéc thÈm quyÒn cña cÊp d­íi nh­ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh mµ vÉn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt th× ng­êi khiÕu n¹i khëi kiÑn ra toµ ¸n cã thÈm quyÒn víi môc ®Ých nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, h¹n chÕ ®¬n göi v­ît cÊp lªn trªn, h¹n chÕ t×nh tr¹ng cÊp trªn lµm thay cho cÊp d­íi. + VÒ thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu tè: CÇn nghiªn cøu cã hÖ thèng mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè, tÝnh phøc t¹p cña vô viÖc, ®Þa bµn gi¶i quyÕt, lùc l­îng c¸n bé thanh tra. Tõ ®ã ®Ò xuÊt thêi gian gi¶i quyÕt khiÕu tè sao cho viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cã tÝnh kh¶ thi, chØ cã vËy míi h¹n chÕ tèi thiÓu viÖc vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu tè. §Ò nghÞ thay ®æi ®iÒu 66, LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o nh­ sau: thêi hiÖu khiÕu tè lÇn ®Çu kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý ®Ó gi¶i quyÕt, ®èi víi nh÷ng vô viÖc phøc t¹p th× thêi hiÖu khiÕu tè cã thÓ kÐo dµi h¬n nh­ng kh«ng qu¸ 60 ngµy. 2.2. Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai a. KiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c tiÕp d©n Trong t×nh h×nh khiÕu kiÖn hiÖn nay, cÊp uû §¶ng vµ Thñ tr­ëng c¸c bé, ngµnh, Chñ tÞch UBND c¸c cÊp ph¶i thùc sù quan t©m, th­êng xuyªn chØ ®¹o viÖc tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c¸c cÊp , c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. C¸c chØ thÞ cña §¶ng vµ ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c tiÕp d©n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ph¶i ®­îc qu¸n triÖt s©u s¾c vµ chÊp hµnh nghiªm tóc. N¬i nµo ®Ó x¶y ra khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi, phøc t¹p kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®Õn n¬i, ®Õn chèn th× cÊp uû ®øng ®Çu c¬ quan Nhµ n­íc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. §Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiÕp d©n ë ®Þa ph­¬ng, còng nh­ ë Trung ­¬ng cÇn ph¶i: - ChÊn chØnh vµ t¨ng cuêng tæ chøc c¬ së vËt chÊt cho c¸c trô së tiÕp c«ng d©n, ®¶m b¶o trang nghiªm, thÓ hiÖn sù t«n träng ®èi víi c«ng d©n, t¹o thuËn lîi cho c«ng d©n ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o mét c¸ch d©n chñ, ®óng ph¸p luËt, cã kû c­¬ng, trËt tù. Tr­êng hîp ng­êi khiÕu kiÖn kh«ng ®óng n¬i, ®óng chç th× ng­êi phô tr¸ch trô së chØ ®¹o tæ chøc vËn ®éng, thuyÕt phôc c«ng d©n ®Ó c«ng d©n ®Õn ®óng n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®Ó tr×nh bÇy sù viÖc; tiÕp nhËn vµ h­íng dÉn chu ®¸o ®Ó c«ng d©n ®Ì ®óng n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®ång thêi theo dâi, kiÓm tra viÖc gi¶i quyÕt cña n¬i ®· nhËn ®¬n ®Ó c«ng d©n yªn t©m viÖc khiÕu kiÖn sÏ ®­îc gi¶i quyÕt. + Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè ph¶i bè trÝ cã trô së tiÕp c«ng d©n khang trang, thuËn tiÖn, trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt phôc vô viÖc tiÕp c«ng d©n chu ®¸o. Bè trÝ c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc vµ t­ c¸ch, n¾m v÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cñ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó lµm c«ng t¸c tiÕp d©n. Cã quy chÕ chÆt chÏ vÒ tiÕp d©n theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ NghÞ ®Þnh sè 89// CP vÒ c«ng t¸c tiÕp d©n, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c c¬ quan ë Trung ­¬ng cã c¸n bé tiÕp c«ng d©n ë trô së, quan hÖ gi÷a c¸n bé tiÕp d©n cña c¸c c¬ quan víi ®ång chÝ phô tr¸ch trô së. Ng­êi phô tr¸ch trô së tiÕp d©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Trung ­¬ng vµ ChÝnh phñ vÒ c«ng viÖc cña trô së ®· ®­îc x¸c ®Þnh vµ ph©n c«ng cô thÓ. + C¸c c¸n bé tiÕp c«ng d©n cña c¸c c¬ quan tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ph¶i bè trÝ thêi gian ®Ó tiÕp d©n th­êng xuyªn t¹i trô së. Tr­êng h¬p v¾ng mÆt ph¶i b¸o c¸o ®ång chÝ phô tr¸ch trô së biÕt ®Ó th«ng b¸o cho d©n. C¬ quan bè trÝ tiÕp c«ng d©n theo lÞch hµnh tuÇn vµ ph¶i cã th«ng b¸o lÞch tiÕp d©n b»ng v¨n b¶n liªm yÕt c«ng khai cho d©n biÕt. + Ng­êi phô tr¸ch trô së tiÕp d©n ph¶i chØ ®¹o ®Ó cã sù phèi hîp gi÷a trô së vµ lùc l­îng c«ng an, c¶nh vÖ cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o tèt sù an toµn, trËt tù n¬i tiÕp d©n; n¾m ch¾c t×nh h×nh khiÕu kiÖn ë khu vùc ngoµi trô së ®Ó khi cã c«ng d©n khiÕu kiÖn ë nhµ riªng cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc hoÆc ë c¬ quan, V¨n phßng Trung ­¬ng, Quèc héi, ChÝnh phñ th× cö c¸n bé phèi hîp kip thêi ®Ó gi¶i thÝch cho nh©n d©n vÒ trô së tiÕp d©n, kiªn quyÕt kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng d©n khiÕu kiÖn kh«ng ®óng n¬i, ®óng chè. C«ng an thu gi÷ khÈu hiÖu, cê, tranh ¶nh c«ng d©n mang theo ®i khiÕu kiÖn ë n¬i c«ng céng. Phèi hîp víi c«ng an, c¶nh vÖm c¬ quan ®oµn thÓ cña ph­êng, tæ d©n phè së t¹i vËn ®éng, gi¶i thÝch kh«ng ®Ó ng­êi khiÕu kiÖn c¨ng lÒu b¹t, sinh ho¹t, ¨n ë dµi ngµy tr­íc trô së tiÕp c«ng d©m, kh«ng ®Ó l­u tró qua ®ªm t¹i trô së. Khi cã t×nh tr¹ng g©y mÊt trËt tù th× yªu cÇu vµ phèi hîp víi c¸c lùc l­îng c«ng an, c¶nh viÖ gi¶i quyÕt ngay. + §èi víi c¸c ®oµn khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi, phøc t¹p, bøc xóc th× ®ång chÝ phô tr¸ch trô së ph¶i n¾m ®­îc néi dung khiÕu kiÖn, chØ ®¹o yªu cÇu ®Þa ph­¬ng cö c¸n bé lªn trô së tiÕp vµ yªu cÇu d©n vÒ ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh. Nh÷ng khiÕu kiÖn næi cém, gay g¾t th× ph¶i b¸o kÞp thêi cho l·nh ®¹o Thanh tra Nhµ n­íc ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. + C¸n bé tiÕp c«ng d©n cña c¸c c¬ quan Trung ­¬ng ë trô së, khi tiÕp d©n ph¶i xem xÐt kü l­ìng néi dung khiÕu kiÖn ®Ó h­íng dÉn c«ng d©n khiÕu kiÖn ®Õn ®óng n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, kh«ng chuuyÓn ®¬n vßng vo, kh«ng chØ dÉn ®Ò c¬ quan kh¸c lµm phøc t¹p thªm viÖc khiÕu kiÖn. Th¸i ®é tiÕp c«ng d©n ph¶i b×nh tÜnh, cëi më, t«n träng, l¾ng nghe ý kiÕn cña d©n ®Ó xö lý vô viÖc theo ®óng thÈm quyÒn. + Khi cÇn thiÕt vµ cã thÓ bè trÝ ®­îc th× tæ chøc kiÓm tra mét sè vô viÖc næi cém ®Ó yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt kÞp thêi khiÕu kiÖn cña c«ng d©n mµ trô së ®· h­íng dÉn gi¶i quyÕt. + Phô tr¸ch trô së dù trï hµng n¨m vÒ kinh phÝ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng t¸c ®ét xuÊt cña trô së, ®ång thêi xem xÐt chÕ ®é cho c¸n bé chuyªn tr¸ch tiÕp c«ng d©n tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së. - Kh«ng ngõng ph¸t huy vµ n©ng cao tÝnh d©n chñ trong c«ng t¸c tiÕp d©n. - Yªu cÇu quan träng lµ c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i chØ ®¹o cã ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc th­êng xuyªn viÖc tiÕp c«ng d©n vµ gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn, kh«ng ®Ó ph¸t sinh nh÷ng vô khiÕu kiÖn phøc t¹p, khi cã vô viÖc khiÕu kiÖn diÔn biÕn phøc t¹p x¶y ra th× cÊp uû vµ thñ tr­ëng c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i ®Ých th©n chØ ®¹o, trùc tiÕp kiÓm tra, giao tr¸ch nhiÖm cho c¬ quan chøc n¨ng lµm râ, x¸c minh sù viÖc, nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®èi tho¹i, d©n chñ víi ng­êi khiÕu kiÖn vµ ng­êi bÞ khiÕu kiÖn ®Ó lµm râ b¶n chÊt vô viÖc trªn c¬ së ®ã t×m c¸ch gi¶i quyÕt døt ®iÓm, ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt, cã t×nh, cã lý. - Duy tr× vµ phèi hîp tèt c«ng t¸c tiÕp d©n cña Së §Þa ChÝnh, Phßng §Þa chÝnh ë c¸c quËn, huyÖn, thÞ x· theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong ®ã nªn cã mét ngµy trïng víi lÞch tiÕp c«ng d©n c¶u UBND tØnh ®Ó tiÖn cho viÖc chØ ®¹o gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña nh©n d©n. Coi c«ng t¸c tiÕp d©n lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn, quan träng vµ cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. §èi víi viÖc phøc t¹p vÒ ®Êt ®ai thuéc thÈm quyÒn cña cÊp huyÖn, cÊp x·, Së §Þa chÝnh cö c¸n bé vÒ ®Þa ph­¬ng phèi hîp ®èi tho¹i víi c«ng d©n. b. Nh÷ng gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o - C¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh chÊn chØnh, kh¾c phôc c¸c mÆt tån t¹i, yÕu kÐm trong c«ng t¸c tæ chøc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn vµ xö lý ®¬n, th­ khiÕu n¹i, tè c¸o, xem xÐt gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc thuéc thÈm quyÒn ®¶m b¶o theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. Th­êng xuyªn n¾m ch¾c t×nh h×nh khiÕu kiÖn ë ®Þa ph­¬ng, ngµnh m×nh, nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn thuéc thÈm quyÒn cÊp nµo, ngµnh nµo th× cÊp ®ã, ngµnh ®ã ph¶i thÞ lý, gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ døt ®iÓm kh«ng ®Ó k¸o dµi hoÆc ®ïn dÈy vô viÖc lªn trªn. Xö lý nghiªm minh nh÷ng tr­êng hîp thiÕu tr¸ch nhiÖm kh«ng chÊp hµnh nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh cña Trung ­¬ng vµ ChÝnh phñ vÒ tiÕp d©n vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña c«ng d©n. Rµ so¸t, ph©n lo¹i nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn phøc t¹p, ®«ng ng­êi ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®óng ®¾n, kÞp thêi, h¹n chÕ t×nh h×nh phøc t¹p thªm. Nh÷ng vô viÖc thùc sù khã kh¨n. phøc t¹p v­ît qu¸ thÈm quyÒn cña ®Þa ph­¬ng th× ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi, xin ý kiÕn chØ ®Ëo cña ChÝnh phñ vµ Thanh tra Nhµ n­íc. - ViÖc xö lý ®¬n th­ ph¶i kÞp thêi, kh«ng ®­îc ®Ó tån ®äng, kh«ng lu©n chuyÓn vßng vo. C¸c c¬ qun kh«ng cã tr¸ch nhiªn\mj vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt th× kh«ng tiÕp nhËn ®¬n, nÕu nhËn ®ù¬c ®¬n th­ th× th«ng b¸o vµ h­íng dÉn ng­êi ®i khiÕu kiÖn göi ®¬n ®Õn ®óng c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tr¸nh t×nh tr¹ng mét vô vÖc nh­ng khiÕu kiÖn ®Òn nhiÒu n¬i, khiÕu kiÖn v­ît cÊp; kh«ng gi¶i quyÕt ®¬n nÆc danh, m¹o danh. - §Ò nghÞ cÊp uû vµ thñ tr­ëng tõng Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu chÊn chØnh lËp alÞ trËt tù kû c­¬ng trong khiÕu kiÖn vµ gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn, t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p vµ h×nh thøc tuyªn truyÒn g¸io dôc vÒ nhËn thøc vµ t«n träng chÊp hµnh ph¸p luËt. Ng­êi ®i khiÕu kiÖn ph¶i ®óng n¬i, ®óng chç, ®óng c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn nh­ LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o ®· quy ®Þnh, kh¾c phôc t×nh h×nh khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi trµn lan, v­ît cÊp ®Õn c¬ quan, c«ng së lµm viÖc cña Trung ­¬ng §¶ng, Quèc Héi, ChÝnh phñ vµ nhµ riªng cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o. - Cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng ng­êic cè t×nh lîi dông quyÒn khiÕu n¹i , tè c¸o ®Ó g©y rèi, lµm mÊt an ninh trËt tù x· héi, c¬ quan chøc n¨ng theo dâi s¸t t×nh h×nh, ph¸t hiÖn kÞp thêi, kiªn quyÕt xö lý c¸c ®èi t­îng kÝch ®éng, tæ chøc tËp hùo lùc l­îng sö dông khiÕu kiÖn nh­ lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó cã ý ®å xÊu g©y mÊt æn ®Þnh. - §Ó d¹t ®­îc môc tiªu gi¶i quyÕt khiÕu hiÖn t¹i c¬ së vµ c¸c huyÖn cÇn t¨ng c­êng cñng cè x©y dùng tæ chøc bé m¸y c¬ quan thanh tra c¸c cÊp thùc sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh; ph¶i bæ sung ®ñ biªn chÕ c¸n bé t­¬ng x­ng víi nhiÖm vô ®­îc giao, nhÊt lµ thanh tra cÊp huyÖn, cÊp x·. H»ng n¨m sè vô viÖc thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña cÊp c¬ së chiÕm tû lÖ trªn d­íi 50% v× vËy cÇn cã biªn chÕ thanh tra viÖn chuyªn tr¸ch ®Ó gióp Chñ tÞch UBND c¸c cÊp xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c vô khiÕu kiÖn thuéc thÈm quyÒn th× míi døt ®iÓm ngay t¹i c¬ së. - Gi¶i quyÕt kÞp thêi, triÖt ®Ó ngay t¹i n¬i c¸c vô khiÕu kiÖn ph¸t sinh. Khi cã khiÕu kiÖn x¶y ra yªu cÇu xem xÐt, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n ph¸t sinh ®Ó cã gi¶i ph¸p xö lý sím. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra lµm râ ®óng sai cña tõng néi dung khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó xö lý, sai ë ®©u th× söa ë ®ã vµ ph¶i söa cho ®óng, cho nghiªm; c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n nµo lµm sai th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ nhËn lçi víi nh©n d©n, tuú theo tÝnh chÊt sai ph¹m vµ th¸i ®é thµnh khÈn cña ng­êi cã khuyÕt ®iÓm sai ph¹m ®Ó xö lý ®óng møc, kh«ng bªnh vùc che ch¾n nh­ng còng cÇn ph¶i tØnh t¸o tr­íc søc Ðp cña nh÷ng ng­êi khiÕu kiÖn muèn kÕt téi n¨ng theo ý riªng cña m×nh th­êng x¶y ra ë mét sè n¬i cã t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi phøc t¹p. Nh÷ng tr­êng hîp khiÕu kiÖn kh«ng cã c¨n cø, thiÕu chuÈn x¸c th× tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch râ ®Ó chÊm døt khiÕu kiÖn. - Ph¶i b¶o ®¶m d©n chñ, kû c­¬ng trong gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o + Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o lµ vÊn ®Ò phøc t¹p nÕu biÕt dùa vµo d©n, t«n träng quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n th× sÏ ®­îc lßng d©n, ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé vµ gióp ®ì, viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o sÏ cã hiÖu qu¶. Cã nhiÒu ®Þa ph­¬ng mÊy n¨m qua ®· ph¶i gi¶i to¶ hµng chôc ngµn hé d©n ®Ó chØnh trang ®« thÞ vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, l·nh ®¹o chñ chèt ®· trùc tiÕp ®Õn tõng khu vùc d©n c­ l¾ng nghe ý kiÕn ®Ò ®¹c yªu cÇu, nguyÖn väng cña d©n, trao ®æi bµn b¹c, vËn ®éng, thuyÕt phôc nh©n d©n gi¶i quyÕt ®Òn bï vµ bè trÝ t¸i ®Þnh c­ c«ng b»ng hîp lý, ®¶m b¶o lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n nªn viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng thùc hiÖn rÊt nhanh, gän, kh«ng x¶y ra khiÕu kiÖn phøc t¹p. + CÇn chó träng viÖc tæ chøc ®èi tho¹i trong qu¸ tr×nh xem xÐt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. §èi tho¹i lµ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn d©n chñ c«ng khai trong gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. Qua ®ã c¸c bªn liªn quan ®­îc bµy tá ý kiÕn lµm râ ®óng sai ®Ó ng­êi chñ tr× ®èi tho¹i cã c¬ së xem xÐt, kÕt luËn, gi¶i quyÕt vô viÖc ®­îc chÆt chÏ, ®óng ph¸p luËt, phï hîp víi thùc tÕ. + CÇn coi träng c«ng t¸c hoµ gi¶i ë c¬ së ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o t¹i chç nh÷ng vô khiÕu kiÖn ph¸t dinh ë c¬ së. Trªn thùc tÕ ë nhiÒu x·, ph­êng ®· tæ chøc hoµ gi¶i thµnh c«ng 70 – 80% c¸c vô khiÕu kiÖn ph¸t sinh ë c¬ së ®¶m b¶o æn ®Þnh trËt tù trong ®Þa bµn d©n c­. + §i ®«i víi viÖc ph¸t huy d©n chñ ph¶i rÊt coi träng vµ ®¶m b¶o kû c­¬ng ph¸p luËt. C¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, xö lý tè c¸o ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt ph¶i ®­îc c¸c bªn cã liªn quan chÊp hµnh nghiªm chØnh. C«ng d©n ph¶i thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô trong khi khiÕu n¹i, tè c¸o, khiÕu kiÖn cã trËt tù, ®óng n¬i, ®óng chç. Nh÷ng tr­êng hîp cè t×nh lîi dông khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó g©y rèi trËt tù, vi ph¹m ph¸p luËt ph¶i ®­îc xö lý thÝch ®¸ng. - Ph¶i cã sù chØ ®¹o chÆt chÏ vµ phèi hîp ®ång bé trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. §¶m b¶o sù chØ ®¹o kÞp thêi, chuÈn x¸c ®èi víi c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o cÇn th­êng xuyªn n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh cã thÓ dÉn ®Õn khiÕu kiÖn nh»m phßng ngõa, ng¨n chÆn tr­íc hoÆc xö lý sím nh÷ng vô viÖc x¶y ra. Tæ chøc kiÓm tra cã tæ chøc cã träng ®iÓm theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra ®ét xuÊt ®Ó nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ vµ cã c¸c gi¶i ph¸p xö lý ®óng ®¾n, kh«ng ®Ó vô viÖc bïng ph¸t phøc t¹p. Qua kiÓm tra, ®«n ®èc cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®Ó yªu cÇu chÝnh quyÒn cÊp d­íi gi¶i quyÕt nh÷ng vô khiÕu n¹i, tè c¸o tån ®äng. Thùc hiÖn nghiªm c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, xö lý tè c¸o ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. §èi víi nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn ®«ng ng­êi cÊp ñy vµ chÝnh quyÒn ph¶i tËp trung chØ ®¹o, xö lý khÈn tr­¬ng vµ chÆt chÏ ®Ó nhanh chãng æn ®Þnh t×nh h×nh, tr­êng hîp cÇn cã sù gióp ®ì cña Trung ­¬ng th× ph¶i phèi hîp chÆt chÏ vµ thèng nhÊt vÒ quan ®iÓm chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. + G¾n c«ng t¸c tiÕp d©n víi viÖc kiÓm tra ®«n ®èc xö lý c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o ®· ®­îc tiÕp nhËn vµ h­íng dÉn c«ng d©n vÒ n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ng­êi khiÕu kiÖn göi ®¬n nhiÒu lÇn ®Õn nhiÒu n¬i vÉn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tiÕp d©n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, t¨ng c­êng hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiÕp d©n, x©y dùng lßng tin vµ tr¸nh phiÒn hµ khi c«ng d©n ®Õn c¬ quan Nhµ n­íc ®Ó bÇy tá yªu cÇu, nguyÖn väng. + T¨ng c­êng chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng c«ng d©n hiÓu râ vµ chÊp hµnh nghiªm ph¸p luËt, ñng hé vµ gióp ®ì cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o.- - Tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ®Êt ®ai vµ c¸c luËt kh¸c liªn quan ®Õn gi¶i quyÕt vô viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o; gi¶i thÝch râ ®Ó c«ng d©n hiÓu ®óng vµ tù gi¸c chÊp hµnh quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt ®óng ®¾n cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, chÊm døt vô viÖc ngay tõ n¬i ph¸t sinh. - T¨ng c­êng kiÓm tra chØ ®¹o, rµ so¸t c¸c vô viÖc míi ph¸t sinh, c¸c vô tån ®äng, phøc t¹p trong ®Þa bµn; lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt, giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé vµ ®Þnh thêi gian gi¶i quyÕt; tæ chøc thùc hiÖn triÖt ®Ó, døt ®iÓm quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo h­íng: + §èi víi c¸c vô viÖc ®· ®­îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh gi¶i quyÕt hÕt thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o tr­íc ®©y, vô viÖc ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng ®óng tr×nh tù, thñ tôc, ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt, cã lý, cã t×nh mµ ®­¬ng sù vÉn cè t×nh khiÕu n¹i th× kiªn tr× ®èi tho¹i, tuyªn truyÒn, thuyÕt phôc, gi¸o dôc ®Ó c«ng d©n hiÓu ®óng vµ tù gi¸c chÊp hµnh. + C¸c vô ®ang trong qu¸ tr×nh x¸c minh, kÕt luËn th× ph¶i khÈn tr­¬ng lµm râ néi dung vµ c¸c c¨n cø ph¸p lý ®¶m b¶o viÖc gi¶i quyÕt ®óng tr×nh tù, thñ tôc, ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt. + §èi víi c¸c vô ®· gi¶i quyÕt nh­ng khi xem xÐt l¹i thÊy ch­a tho¶ ®¸ng hoÆc xö lý ch­a nghiªm c¶ vÒ kinh tÕ, tæ chøc, hµnh chÝnh, h×nh s­, … c«ng d©n cßn t¸i khiÕu tè th× ph¶i xem xÐt ®Ó xö lý nghiªm theo ph¸p luËt. Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt ®¬n th­ tè c¸o ph¶i kÕt luËn râ ®óng, sai kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ vi ph¹m kÓ c¶ nh÷ng ng­êi lîi dông chøc quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o v× ®éng c¬ c¸ nh©n mµ kÝch ®éng l«i kÐo ng­êi kh¸c khiÕu n¹i, tè c¸o kh«ng ®óng. Thùc hiÖn c«ng khai ho¸ viÖc gi¶i quyÕt ®Ó c«ng d©n biÕt t¹o sù ®ång t×nh cao trong céng ®ång, t¹o thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn kÕt luËn thanh tra, quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, sím chÊm døt vô viÖc, h¹n chÕ ®¬n th­ v­ît cÊp, t¸i khiÕu tè. c. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c - CÇn ph¶i nghiªn cøu hiÖn tr¹ng ho¹t ®éng cña tæ chøc tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai ®Ó t×n ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ, tren c¬ së ®ã ®Ò xuÊt vµ thùc hiÖn nh÷ng biÖn tÝch cùc nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng tån ®äng ®¬n th­ khiÕu kiÖn nh­ hiÖn nay, - CÇn cã chØ ®¹o cô thÓ vÒ tæ chøc bé m¸y, thËm chÝ cã v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ biÖt ®Ó t¨ng biªn chÕ, thay ®æi c¬ chÕ tµi chÝnh d¸o øng yªu cÇu cô thÓ, thùc tÕ ë tõng ®Þa ph­¬ng, tõng vïng, miÒn nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi t×nh tr¹ng khiÕu tè vÒ ®Êt ®ai. - §Ó sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng vµ ­u thÕ cña cn¸ bé ngµnh ®Þa chÝnh gióp chÝnh quyÒn c¸c cÊp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o th× nªn giao nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai cho ngµnh ®Þa chÝnh. - Thèng nhÊt chñ tr­¬ng gi¶i ph¸p trªn c¬ së ph¸p luËt vµ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng, kh«ng t¹o ra tiÒn lÖ, gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng cÊp trªn b¸c bá quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña cÊp d­íi. - Thùc hiÖn nghiªm chØnh quy tr×nh chuÈn ho¸ viÖc thu thËp th«ng tin, gi¶i quyÕt t«t mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai. - Quy ®Þnh râ tr¸c nhiÖm cña ng­êi tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i , tè c¸o vÒ ®Êt ®ai, th­ëng ph¹t nghiªm minh. - T¨ng c­êng thanh tra, kiÓm tra tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai vµ cã biÖn ph¸p th¸o gì kÞp thêi. - Nh÷ng vô viÖc phøc t¹p, kh«ng thèng nhÊt kÕt qu¶ gi¶i quyÕt ph¶i tæng hîp b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp trªn xin ý kiÕn chØ ®¹o. - C¸c cÊp uû §¶ng ph¶i tËp trung dån søc l·nh ®¹o. chØ ®¹o viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o t¹o sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ, vËn ®éng quÇn chóng ®ång t×nh víi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; ph¶i kiªn tr×, kiªn quyÕt ®ång thêi l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng; gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cña chÝnh quyÒn, ph¸t hiÖn c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, xö lý kÞp thêi, nghiªm minh, ®óng ph¸p luËt. T¨ng c­êng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña cÊp trªn ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt cña cÊp d­íi, tr¸nh t×nh tr¹ng quan liªu, xa r¬×, kh«ng d¸m nh×n th¼ng vµo sù viÖc ®Ó gi¶i quyÕt. Khi cã khiÕu kiÖn ph¶i gi¶i quyÕt vµ c«ng khai ho¸ cho nh©n d©n biÕt. - L·nh ®¹o quand triÖt s©u chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Ó nhÊt qu¸n quan ®iÓm nhËn thøc trong néi bé vµ nh©n d©n; thèng nhÊt quan ®iÓm gi¶i quyÕt gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. - t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bé c¸c cÊp, kiÓm tra viÖc tèt h¬n viÖc chØ ®¹o thùc thi ph¸p luËt cña chÝnh quyÒn, ph¸t huy vai trß cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng trªn c¬ së ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ngay tõ c¬ së. - Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô thanh tra, xÐt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai, båi d­ìng n¨ng lùc ®iÒu tra, x¸c minh, ph©n tÝch kÕt luËn, kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý vô viÖc cho c¸c c¸n bé ngµnh ®Þa chÝnh tõ tØnh tíi huyÖn, x· nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi døt ®iÓm c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o tranh chÊp ®Êt ®ai ngay tõ n¬i ph¸t sinh. Trang bÞ ph­¬ng ph¸p lý luËn, c¬ së ph¸p lý, quan diØem gi¶i quyÕt tõng vô viÖc cô thÓ ®Ó c¸n bé tham gia gi¶i quyÕt lµm tèt viÖc ®èi tho¹i, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, thuyÕt phôc nh÷ng ng­êi khiÕu kiÖn hiÓu ®óng ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ c¸c chÝnh s¸ch cã liÖn quan, tù gi¸c thùc hiÖn quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt ®óng ®¾n cña c­o quannn coa thÈm quyÒn, chÊm døt khiÕu kiÖn. - Ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh chÝnh quyÒn c¬ së, chó träng ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã phÈm chÊt. TËp trung cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc, phÈm chÊt cho c¸c c¸n bé c¬ quan thi hµnh ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng ®¾n, nghiªm minh ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cô thÓ vÒ ®Êt ®ai. 3.1. §èi víi khiÕu kiÖn tranh chÊp ®ßi l¹i ®Êt cò. Theo quy ®Þnh ph¶i t«n träng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai song trªnthùc tÕ mét sè ®Þa ph­¬ng ®· chÊp thuËn viÖc c¸c hé tù tho¶ thuËn chuyÓn ®æi l¹i ®Êt cò cho nhau do vËy cÇn thõa nhËn thùc tÕ ®· tån t¹o. Tong vÊn ®Ò nµy, ®Ó nghÞ xö lý nh­ sau: - §èi víi ®Êt ®­a vµo tËp ®oµn s¶n xuÊt, hîp t¸c x· nay tËp ®oµn s¶n xuÊt, hîp t¸c x· ®· gi¶i thÓ, nh÷ng hé ph¶i lÊy nhiÒu ®Êt ®Ó ®iÒu chØnh cho ng­êi kh¸c th× ph¶i ®­îc båi th­êng hao lîi trªn gnuyªn t¾c hai bªn th­¬ng l­îng, nÕu thiÕu vèn ®Ó båi th­êng th× Nhµ n­íc cho vay ®Ó thùc hiÖn. - §èi víi tr­êng hîp ®ßi l¹i ®Êt cò ®· ®­a vµo tËp ®oµn, hîp t¸c x· tr­íc ®©y hoÆc ®Êt ®· kho¸n cho c¸c hé kh¸c sö dông, nÕu do nhu cÇu thuËn canh, thuËn c­ mµ c¸c hé tù th­¬ng l­îng, tho¶ thuËn chuyÓn vÒ ®Êt cò canh t¸c th× tr­íc khi vµo tËp ®oµn,, hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp xÐt thÊy hîp lý th× chÝnh quyÒn nªn c«ng nhËn cho hä. - §èi víi hé cã nhiÒu ®Êt nh­ng Ýt nh©n khÈu khi vµo tËp ®oµn ®­îc cÊp Ýt ®Êt nay ph¸t sinh thªm nhiÒu lao ®éng, do thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, hoµn c¶nh khã kh¨n th× ®­îc xem xÐt cÊp thªm trªn c¬ së quü ®Êt cña x· hiÖn cã hoÆc th­¬ng l­îng víi ng­êi ®­îc cÊp tr­íc ®ã ®Ó vËn ®éng ®iÒu chØnh l¹i. - Nh÷ng ng­êi lµm ngµnh nghÒ kh¸c cã v­ên, kh«ng cã ®Êt ruéng hoÆc cã Ýt ®Êt ruéng khi vµo tËp ®oµn s¶n xuÊt, hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®­îc cÊp thªm nhiÒu ®Êt, nay cuéc sèng kh¸ th× c¨n cø tùc tÕ hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn cña tõng ng­êi mµ vËn ®éng ®iÒu chØnh l¹i cho c¸c hé thiÕu. - Ng­êi bÞ c¾t x©m canh trë vÒ n¬i c­ tró, ®Þa ph­¬ng ch­a cÊp ®Êt kh¸c nay kh«ng cã ®Êt , thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, cã hoµn c¶nh khã kh¨n th× ®Þa ph­¬ng n¬i c­ tró hoÆc ®Þa ph­¬ng n¬i cã ®Êt cò phèi hîp xem xÐt gi¶i quyÕt. NÕu c¶ hai n¬i ®Òu kh«ng cã ®Êt ®Ó cÊp th× ®Þa ph­¬ng n¬i cã ®Êt xem xÐt ®Òn bï hîp lý. - C¸c tr­êng hîp lÊn chiÕm, nguyªn t¾c chung khi gi¶i quyÕt lµ kh«ng chÊp nhËn, buéc ph¶i tr¶ l¹i. Tr­êng hîp nµo vi ph¹m nghiªm träng th× ph¶i xö lý theo ph¸p luËt . NÕu hä cã ®¬n yªu cÇu nh­ng ®Þa ph­¬ng ®Ó kÐo dµi kh«ng gi¶i quyÕt khiÕn hä bøc xóc dÉn ®Õn tranh chÊp lÊn chiÕm th× ph¶i xem xÐt hîp lý. Tr­êng hîp do bÞ lÊn chiÕm kh«ng cã ®Êt s¶n xuÊt l¹i ®i lÊn chiÕm cña ng­êi kh¸c th× ph¶i cã biÖn ph¸p dung hoµ, gi¶i thÝch ®éng viªn c¸c bªn tr¶ l¹i. §èi víi nh÷ng ng­êi cè t×nh vi ph¹m khi ®· gi¸o dôc thig ph¶i kiªn quyÕt xö lý theo ph¸p luËt. - Nh÷ng ng­êi ®­îc giao ®Êt mµ kh«ng trùc tiÕp canh t¸c ®em sang b¸n tr¸i ph¸p luËt ®Ó trôc lîi th× ph¶i kiªn quyÕt xö lý thu håi. NÕu do hoµn c¶nh khã kh¨n mµ sang b¸n nh­ng ch­a lµm thñ tôc chuyÓn nh­îng ®Þa ph­¬ng h­íng dÉn gióp hä hîp thøc ho¸. - Nh÷ng tr­êng hîp chia cÊp ®Êt sai ®èi t­îng, tù bao chiÕm kÓ c¶ trong c¸n bé ®¶ng viªn th× ph¶i kiªn quyÕt thu héi. NÕu nghiªm träng th× xö lý theo ph¸p luËt. 3.2. KhiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai ®èi víi c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi, n«ng l©m tr­êng Ph¶i tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i thùc tÕ vµ nhu cÇu sö dông ®Êt ë c¸c n«n tr­êng, l©m tr­êng, tËp ®oµn kinh tÕ khai hoang, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu©n ®éi, ng¨n chÆn vµ xö lý nghiªm minh, kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m LuËt ®Êt ®ai, tuú tiÖn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, mua b¸n ®Êt tr¸i phÐp, cho thuª ®Êt ®Ó m­u cÇu cho lîi Ých kinh tÕ côc bé, kiªn quyÕt thu håi ®Êt sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, sö dông l·ng phÝ, …giao l¹i cho c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý vµ giao cho d©n ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ph¸t n«ng th«n, UBND c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i hiÖu qu¶ sö dông ®Êt cña c¸c n«ng, l©m tr­êng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp. Giao kho¸n ®Êt, v­ên c©y æn ®Þnh, l©u dµi cho c¸c hé gia ®×nh n«ng, l©m tr­êng viªn kh«ng ®Ó cã sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a hé gia ®×nh n«ng, l©m tr­êng viªn vµ hé n«ng d©n ®Þa ph­¬ng së t¹i. ChÝnh phñ chØ ®¹o Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë c¸c ®Þa ph­¬ng khÈn tr­¬ng hoµn thiÖn viÖc lËp b¶n ®å, ®o vÏ vµ ®­a vµo qu¶n lý ®Þa chÝnh toµn bé ®Êt ®ai cô thÓ ®Õn tõng x·, th«n, hé sö dông ®Êt. §Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c chñ thÓ. Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi Bé quèc phßng, UBND c¸c tØnh, thµnh phè triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 09/CP ngµy 12/2/1996 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt quèc phßng anh ninh. Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng ®iÒu tra, kh¶o s¸t tr×nh ChÝnh phñ gi¶i ph¸p tæng thÓ quy ho¹ch viÖc qu¶n lý, b¶o vÖ ®Êt rõng, gi¶i ph¸p vÒ b¶o vÖ ®Êt canh t¸c, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, giao ®Êt ë, ®Êt x©y dùng. 3.3. §èi víi nh÷ng khiÕu kiÖn tranh chÊp ë khu vùc biªn giíi d©n lïi vÒ tuyÕn sau: §èi víi nh÷ng ng­êi ph¶i lïi vÒ tuyÕn sau trong chiÕn tranh, khiÕu kiÖn tranh chÊp ®Êt ë khu vùc biªn giíi víi ng­êi lªn ®Ó g¾n s¶n xuÊt chiÕn ®Êu b¶o vÖ biªn giíi th× nay nÕu ng­êi khiÕu kiÖn cã khã kh¨n vÒ n¬i ë vµ ®Êt s¶n xuÊt t¹i n¬i hä lïi vÒ th× chÊp nhËn cho hä trë l¹i sinh sèng ë vïng biªn giíi, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó giao l¹i ®Êt ë, ®Êt s¶n xuÊt cho hä b»ng diÖn tÝch b×nh qu©n ë ®Þa ph­¬ng. 3.4. §èi víi nh÷ng khiÕu kiÖn liªn quan ®Õn viÖc ®Òn bï gi¶i to¶ ViÖc thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i to¶ hiÖn nay ¸p dông quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 22/1999/N§ - ChÝnh phñ ngµy 24/4/1998, song qu¸ tr×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 22 ®· béc lé mét sè h¹n chÕ, bÊt hîp lý khi ¸p dông, ®Æc biÖt lµ khung gi¸ ®Òn bï, nguån gèc ®Êt ®Ó ®Òn bï, viÖc quy ®Þnh hÖ sè K ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ ®Òn bï sao cho s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ¸p gi¸ ®Òn bï, mçi ®Þa ph­¬ng ¸p dông hÖ sè K mét kh¸c. MÆt kh¸c t¹o sù thiÕu thèng nhÊt trong c¶ n­íc, thùc tÕ ®ã n¶y sinh viÖc ¸p dông rÊt tuú tiÖn t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng. Do vËy cÇn quy ®Þnh hÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ ®Òn bï thèng nhÊt trong c¶ n­íc, phï hîp víi gi¸ ®Êt bÞ thu héi, m¹nh d¹n giao thÈm quyÒn x¸c ®Þnh viÖc ®Òn bï cho cÊp tØnh, thµnh phè. 3.5. §èi víi khiÕu kiÖn cña c¸c tæ chøc t«n gi¸o ®ßi l¹i nhµ ®Êt ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cña c¸c tæ chøc t«n gi¸o ®ßi l¹i ®Êt ®ai, nhµ cöa cÇn thèng nhÊt cao trong c¸c xö lý vµ gi¶i quyÕt cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó lµm c«ng t¸c t­ t­ëng cho c¸c chøc x¾c bµ nh©n d©n chÊp hµnh quy ®Þnh cña ChÝnh phñ lµ nhµ, ®Êt vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®· ®­îc tæ chøc, c¸ nh©n t«n gi¸o chuyÓn giao cho c¸c c¬ quan Nhµ n­íc qu¶n lý, sö dông th× ®Òu thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. ViÖc sö dông ®Êt ®ai, nhµ cöa trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t«n gi¸o ph¶i tu©n thñ vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, giao cho chÝnh quyÒn tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu trong sinh ho¹t t«n gi¸o cña nh©n d©n. 3.6. §èi víi tr­êng hîp giao ®Êt tr¸i thÈm quyÒn ë nhiÒu n¬i viÖc giao, cÊp ®Êt tr¸i thÈm quyÒn diÔn ra kh¸ phæ biÕn, viÖc b¸n ®Êt tr¸i phÐp, lÊn chiÕm ®Êt ®ang diÔn ra nghiªm träng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng, cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ tÖ n¹n nµy. Song xÐt trªn b×nh diÖn thùc tÕ, vÒ ph¸p luËt ®iÒu chØnh trong lÜnh vùc nµy còng cã sù bÊt cËp, thay ®æi th­êng xuyªn, viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai bÞ bu«ng láng nhiÒu n¨m qua. V× vËy tr­êng hîp cÊp ®Êt, b¸n ®Êt tr¸i thÈm quyÒn ®· x¶y ra, ®Ò nghÞ xö lý nh­ sau: - NÕu diÖn tÝch ®Êt ®· giao ®óng quy ho¹ch, ng­êi ®­îc giao sö dông ®óng môc ®Ých, kh«ng cã tranh chÊp th× cho hîp thøc ho¸. - NÕu ®óng quy ho¹ch nh­ng cã tranh chÊp th× ph¶i gi¶i quyÕt tranh chÊp xong råi cho tiÕn hµnh hîp thøc ho¸. - NÕu sai so víi quy ho¹ch th× ph¶i rµ so¸t l¹i quy ho¹ch, nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh quy ho¹ch th× ph¶i ®iÒu chØnh xong quy ho¹ch míi cho hîp thøc ho¸. NÕu kh«ng ®iÒu chØnh quy ho¹ch th× ph¶i thu héi, xö lý tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i båi th­êng vÒ thiÖt h¹i kinh tÕ cho ng­êi ®· ®­îc cÊp, ®­îc mua. Nãi tãm l¹i vÊn ®Ò gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, bøc xóc hiÖn nay cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi, triÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ®Êt n­íc. Song trªn thùc tÕ viÖc nµy ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c. Trªn ®©y chØ lµ mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p c¬ b¶n gi¶i quyÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCh2.doc
Tài liệu liên quan