Đề tài Xây dựng chương trình Quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày nay, song song với nó, ngành công nghệ thông tin cũng đã và đang phát triển mạnh mẽ chiếm vị trí hàng đầu trong các ngành khoa học kỹ thuật và đạt được nhiều thành tựu ở mọi lĩnh vực trên mọi phương diện. Nước ta đang trên đà phát triển thực hiện công nghiệp hoá hiện dại hoá đất nước và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Trong đó phải kể đến sự đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa của ngành khoa học công nghệ thông tin được ứng dụng trong mọi phạm vi dù là kinh tế, chính trị xã hội, văn hoá giáo dục . Bất cứ một lĩnh vực nào muốn tồn tại và phát triển đều phải có một nền tảng vững chắc. Công nghệ tin học đã châm ngòi vào mọi đơn vị kinh doanh từ nhỏ đến lớn và các hộ gia đình cũng đều sử dụng máy tính cho những mục đích khác nhau. Nhờ có công nghệ thông tin, chúng ta có thể quản lý mọi lĩnh vực một cách nhanh chóng như : + Quản lý nhân sự + Quản lý bán hàng + Quản lý sản xuất + Quản lý thư viện v.v Sự phát triển của máy tính đã làm thay đổi cục diện trong lĩnh vực quản lý, các phần mềm linh hoạt và thông minh đó đã giúp chúng ta quản lý thuận tiện và nhanh chóng, cập nhật kịp thời những thông tin cần thiết, giảm nhẹ không gian lưu trữ, thay thế việc làm thủ công với hiệu quả thấp lại cồng kềnh Như vậy công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các mối quan hệ xã hội nói chung, và đặc biệt là các mối quan hệ kinh tế nói riêng. Là sinh viên khoa Tin học Kinh Tế thì việc hiểu sâu và nắm chắc các kiến thức về tin học mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì thế, đợt thực tập này là cần thiết, giúp củng cố những kiến thức đã học ở nhà trường, đồng thời là dịp tìm hiểu thực tế và ứng dụng kiến thức Do nhu cầu trang thiết bị một sản phẩm phần mềm quản lý hoàn chỉnh cho đơn vị là tất yếu và cần thiết, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám đốc, các phòng ban và các thành viên viên trong Công ty, em tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Xây dựng chương trình Quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái”. Bố cục của bản báo cáo này ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 chương như sau: Chương I: Khảo sát, đánh giá hệ thống quản lý Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái. Chương II: Cơ sở phương pháp luận Chương III: Xây dựng chương trỡnh quản lý bỏn hàng tại Cụng ty TNHH chuyển giao cụng nghệ Việt Thỏi Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thu Hà, các thày cô trong khoa Tin học Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo giúp em hoàn thành đợt thực tập này. Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bản báo cáo này chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình Quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU T rong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn ngµy nay, song song víi nã, ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin còng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ë mäi lÜnh vùc trªn mäi ph­¬ng diÖn. N­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn d¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ trong mäi lÜnh vùc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹o tiÒn ®Ò cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tiÕp theo. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp to lín vµ ®Çy ý nghÜa cña ngµnh khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc øng dông trong mäi ph¹m vi dï lµ kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, v¨n ho¸ gi¸o dôc..... BÊt cø mét lÜnh vùc nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i cã mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c. C«ng nghÖ tin häc ®· ch©m ngßi vµo mäi ®¬n vÞ kinh doanh tõ nhá ®Õn lín vµ c¸c hé gia ®×nh còng ®Òu sö dông m¸y tÝnh cho nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau. Nhê cã c«ng nghÖ th«ng tin, chóng ta cã thÓ qu¶n lý mäi lÜnh vùc mét c¸ch nhanh chãng nh­ : + Qu¶n lý nh©n sù + Qu¶n lý b¸n hµng + Qu¶n lý s¶n xuÊt + Qu¶n lý th­ viÖn v.v… Sù ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh ®· lµm thay ®æi côc diÖn trong lÜnh vùc qu¶n lý, c¸c phÇn mÒm linh ho¹t vµ th«ng minh ®ã ®· gióp chóng ta qu¶n lý thuËn tiÖn vµ nhanh chãng, cËp nhËt kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, gi¶m nhÑ kh«ng gian l­u tr÷, thay thÕ viÖc lµm thñ c«ng víi hiÖu qu¶ thÊp l¹i cång kÒnh… Nh­ vËy c«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c mèi quan hÖ x· héi nãi chung, vµ ®Æc biÖt lµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ nãi riªng. Lµ sinh viªn khoa Tin häc Kinh TÕ th× viÖc hiÓu s©u vµ n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc vÒ tin häc mang ý nghÜa hÕt søc quan träng. ChÝnh v× thÕ, ®ît thùc tËp nµy lµ cÇn thiÕt, gióp cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng, ®ång thêi lµ dÞp t×m hiÓu thùc tÕ vµ øng dông kiÕn thøc Do nhu cÇu trang thiÕt bÞ mét s¶n phÈm phÇn mÒm qu¶n lý hoµn chØnh cho ®¬n vÞ lµ tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt, nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh. V× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i, ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c thµnh viªn viªn trong C«ng ty, em t×m hiÓu vµ lùa chän ®Ò tµi “X©y dùng ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i”. Bè côc cña b¶n b¸o c¸o nµy ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn gåm 3 ch­¬ng nh­ sau: Chương I: Khảo sát, đánh giá hệ thống quản lý Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái. Chương II: Cơ sở phương pháp luận Chương III: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Công ty TNHH chuyển giao công nghệ Việt Thái Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn Thu Hµ, c¸c thµy c« trong khoa Tin häc Kinh tÕ – §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì vµ chØ b¶o gióp em hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy. Do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o nµy ch¾c h¼n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! CHƯƠNG I KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI I. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Việt Thái. C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ Viªt Th¸i lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 2000. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i giÊy, vë viÕt víi ®ñ thÓ lo¹i phong phó. §©y lµ mét doanh nghiÖp míi, trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, doanh nghiÖp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n… Khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty lóc míi thµnh lËp lµ lµm thÕ nµo ®Ó ng­êi biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh vµ lµm thÕ nµo ®Ó ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn sö dông s¶n phÈm? Qu¶ thËt s¶n xuÊt giÊy trong n­íc ta bÊy giê cßn lµ mét ngµnh míi nªn C«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng cïng víi sù kiªn tr×, nh¹y bÐn cña ®éi ngò qu¶n lý víi chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ Viªt Th¸i ®· lµm hµi lßng ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm ®­îc sö dông ngµy cµng réng r·i. V× vËy, tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn ch­a l©u ®Õn nay c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc c¬ së s¶n xuÊt cã quy m« lín vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o, cã tr×nh ®é. Trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c«ng ty lu«n lu«n ®æi míi s¶n phÈm sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c¸c ph©n x­ëng vµ c«ng ty, lu«n quan t©m ®Õn viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp h¬n víi môc tiªu cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc kinh doanh. Víi tÊt c¶ sù cè g¾ng cña m×nh, C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ Viªt Th¸i ®· v­¬n lªn trë thµnh mét th­¬ng hiÖu quen thuéc ®­îc ng­êi tiªu dïng lùa chän tin cËy. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 2.1. Cơ cấu tổ chức Nh­ nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i ®­îc tæ chøc theo quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. C«ng ty còng cã nh÷ng ®Æc thï riªng trong viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ®ã lµ nh÷ng nÐt ®Æc thï th­êng thÊy trong c¸c ®¬n vÞ lµ m«i tr­êng kinh doanh. Cã thÓ chia c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty thµnh hai phÇn: C¬ cÊu vËt lý vµ C¬ cÊu qu¶n lý chøc n¨ng a. C¬ cÊu vËt lý: Dùa theo m« h×nh c¸c phßng, cöa hµng, trô së, chi nh¸nh cè ®Þnh, bao gåm hai khèi: - Phßng chØ ®¹o - Phßng gi¸m ®èc - Phßng phã gi¸m ®èc - Phßng KÕ to¸n - Phßng Kinh doanh - Phßng häp. - Phßng Kü thuËt - Phßng chøc n¨ng - Phßng m¸y (cã nèi m¹ng Internet) - Nhµ ¨n b. C¬ cÊu qu¶n lý theo chøc n¨ng: dùa theo c«ng t¸c vµ nhiªm vô cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong c«ng ty. §­îc x©y dông bao gåm c¸c yÕu tè: - Gi¸m ®èc - Phã Gi¸m ®èc - KÕ to¸n - Kinh doanh - Nh©n viªn kÜ thuËt - Nh©n viªn kinh doanh - Nh©n viªn t¹p vô 2.2. Bộ máy quản lý C¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng ®­îc tæ chøc ®Ó ho¹t ®éng mét c¸ch riªng biÖt nh­ng ph¶i t¹o thµnh mét khèi g¾n kÕt chung trong xu thÕ ph¸t triÓn cïng víi c¸c ho¹t ®éng chung cña c«ng ty a. Gi¸m ®èc trùc tiÕp nhËn c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c nghiÖp vô, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tõ P. Gi¸m ®èc vµ tõ ®ã cã ý kiÕn gãp ý hay quÕt ®Þnh chØ ®¹o vµ triÓn khai trªn toµn c«ng ty. b. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh­ : Phßng Kinh doanh, Phßng KÕ to¸n, Phßng kÜ thuËt…§©y lµ c¸c quan hÖ qu¶n lý th«ng th­êng, sau khi nhËn b¸o c¸o tõ c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi, Gi¸m ®èc sÏ cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. c. Phã Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng chøc n¨ng. C¸c b¸o c¸o, ý kiÕn ®Ò xuÊt tõ c¸c ®¬n vÞ trªn sÏ ®­îc phã Gi¸m ®èc xö lý trong ph¹m vi quyÒn h¹n cã thÓ hoÆc chuyÓn cho Gi¸m ®èc trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn cã quyÕt ®Þnh ë møc cao h¬n. C¸c tr­ëng phßng trùc tiÕp qu¶n lý nh©n viªn trong phßng cña m×nh vµ ®iÒu phèi c«ng viÖc ho¹t ®«ng chung cña phßng còng nh­ cña tõng c¸ nh©n trong phßng. 2.3. Môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty - Môc tiªu hµng ®Çu cña c«ng ty lµ kh«ng ngoµi môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, n©ng cao ®êi sèng nh©n viªn. - C«ng ty ®Æt ra ®Þnh h­íng cho giai ®o¹n míi lµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n¨ng lùc phôc vô kh¸ch hµng. NÕu nh­ tr­íc ®©y, C«ng ty chØ chó träng vµo tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ch­a chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm nªn ®· x¶y ra hiÖn t­îng kh¸ch hµng quen ®· rêi bá C«ng ty sau mét thêi gian giao dÞch. - Ngµy cµng më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu dïng, kh«ng chØ dõng l¹i ë trong n­íc mµ cßn tiÕn tíi s¶n phÈm giÊy cña c«ng ty ®­îc mang ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi giíi thiÖu vµ ®­îc lùa chän tiªu dïng. - §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, C«ng ty ®· cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p tÝch cùc nh»m t¨ng n¨ng suÊt vµ ®Æc biÖt C«ng ty lu«n tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao. - Lu«n cã nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp h¬n ®èi víi sù thay ®æi cña thêi ®¹i. Cã nh­ vËy th× c«ng ty míi ph¸t triÓn ®­îc v÷ng m¹nh. - C«ng ty ®ang tõng b­íc x©y dùng mét m«i tr­êng lµm viÖc hiÖn ®¹i víi n¨ng suÊt cao, n¨ng lùc qu¶n lý tèt dùa trªn viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc b¸n hµng. 3. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty cã thÓ chia lµm 2 phÇn chÝnh: qu¶n lÝ hµnh chÝnh vµ qu¶n trùc tiÕp kinh doanh. 3.1 Qu¶n lÝ hµnh chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o, quyÕt ®Þnh nghiÖp vô diÔn ra trong khu vùc qu¶n lÝ hµnh chÝnh. Tõ gi¸m ®èc c¸c b¸o c¸o quyÕt ®Þnh nhËn ®­îc, c¸c b¸o c¸o quyÕt ®Þnh ®­a ra (nh­ h×nh 1) Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng kÜ thuËt C¸c ®¬n vÞ kh¸c H×nh 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty 3.2 Qu¶n lÝ kinh doanh trùc tiÕp: tõ c¸c ®¬n vÞ d­íi, gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý ®Õn c«ng t¸c kinh doanh trªn toµn c«ng ty. (H×nh 2) P. Gi¸m ®èc C¸c ®¬n vÞ kh¸c Phßng Kü thuËt Phßng KÕ to¸n Phßng Kinh doanh Marketing B¸n hµng DÞch vô KT l­¬ng KT b¸n hµng C¸c kh©u kü thuËt T¹p vô §ãng gãi ……………. H×nh 2: S¬ ®å qu¶n lý kinh doanh trùc tiÕp t¹i C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i II. CÁCH QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI Nội dung C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i gåm c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn: ph©n x­ëng s¶n xuÊt, ph©n x­ëng c¾t ®ãng, ph©n x­ëng b×a. Nhµ qu¶n lý sÏ thay gi¸m ®èc göi b¶n kÕ ho¹ch dù trï hµng th¸ng tíi bé phËn nhËn ®Æt vËt t­, bé phËn nhËn sÏ in vµ l­u b¶n kÕ ho¹ch dù trï sau ®ã lùa chän nhµ cung cÊp, ®Õn ®Æt mua vËt t­ vµ göi phiÕu ®Æt hµng cho c¸c nhµ cung cÊp råi in vµ l­u l¹i b¶n ®Ó ®èi chiÕu khi nhËn hµng. Khi nhµ cung cÊp mang vËt t­ ®Õn, bé phËn nhËn ®Æt vËt t­ sÏ ®èi chiÕu víi ®¬n ®Æt hµng ®· l­u l¹i ®Ó kiÓm tra sè l­îng vµ chÊt l­îng vËt t­ nhµ cung cÊp mang ®Õn xem cã ®óng víi phiÕu ®Æt hµng kh«ng. NÕu sai víi ®¬n ®Æt hµng th× tr¶ l¹i nhµ cung cÊp vµ yªu cÇu båi hoµn nhanh chãng ®Ó s¶n xuÊt kh«ng bÞ ng­ng trÖ. NÕu ®óng th× nhËp kho vËt t­, viÕt phiÕu nhËp vµ thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ cung cÊp, ghi ho¸ ®¬n ®Ó göi lªn phßng kÕ to¸n. Sau ®ã bé phËn nhËn b¸o cho bé phËn ph¸t vËt t­. Bé phËn ph¸t vËt t­ dùa vµo danh s¸ch dù trï vËt t­ mang vËt t­ ®Õn cho cÊc ph©n x­ëng vµ viÕt phiÕu xuÊt kho. C¸c tr­ëng ph©n x­ëng sÏ thay mÆt kÝ nhËn vËt t­. Đối với lĩnh vực bán hàng, khi có khách đến mua hàng (khách lẻ hoặc đơn vị) nhân viên bán hàng yêu cầu các trưởng kho kiểm tra trong kho xem còn hàng không. Nếu còn hàng thực hiện giao hàng cho khách hàng và viết hoá đơn thanh toán… Những hạn chế thiếu xót trong quá trình quản lý của Công ty - Bé m¸y qu¶n lý b¸n hµng cña c«ng ty cßn thñ c«ng, nhiÒu c«ng viÖc ph¶i do con ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh nhËp xuÊt hµng ho¸ ®Òu ghi chÐp b»ng tay trªn sæ s¸ch, thêi gian dµnh cho qu¶n lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu. - C¸c c«ng viÖc kh«ng ®­îc ph©n bè hîp lý gi÷a 2 bé phËn nhËn vµ chuyÓn hµng ho¸. §èi víi bé phËn nhËn hµng ho¸, c«ng viÖc tËp trung nhiÒu h¬n. - SÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, tèn nhiÒu c«ng søc vµ dÔ nhÇm lÉn khi sè l­îng nhËp xuÊt lín. - §é sai lÖch trong l­u tr÷ sè liÖu lµ rÊt cao. III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Trong mÊy n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¬n ®Æt hµng nhiÒu sè l­îng lín, ®­îc nhiÒu ng­êi tin cËy tiªu dïng. Lóc nµy viÖc cung øng hµng ho¸ víi sè l­îng nhiÒu sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vËy, nÕu viÖc ®¸p øng hµng ho¸ ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng th× s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ®¶m b¶o ®­îc thêi h¹n ®¬n ®Æt hµng. H¬n n÷a qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tr¹ng qu¶n lý C«ng ty TNHH ChuyÓn giao C«ng nghÖ ViÖt Th¸i cho thÊy bé m¸y qu¶n lý b¸n hµng t¹i c«ng ty ho¹t ®éng vÉn thñ c«ng, ph¶i do con ng­êi trùc tiÕp kiÓm tra nhËp, xuÊt, ghi chøng tõ… Do ®ã, x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý b¸n hµng t¹i C«ng ty sÏ gióp ng­êi qu¶n lý hµng ho¸ t×m kiÕm ho¸ ®¬n hay chøng tõ nhanh chãng vµ kh«ng nhÇm lÉn. NÕu x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý b¸n hµng t¹i C«ng ty th× tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc sÏ ®­îc thùc hiÖn nhanh cã hÖ thèng nhÊt ®Þnh sÏ gióp cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triªnt h¬n theo kÞp c¸c c«ng ty kh¸c b»ng sù ¸p dông tin häc ho¸ trong bé m¸y qu¶n lý b¸n hµng. 2. Môc tiªu cña ®Ò tµi: - Gióp c«ng ty gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý hµng ho¸. - DÇn dÇn ®­a tin häc vµo bé m¸y tæ chøc, kinh doanh cña doanh nghiÖp. CHƯƠNG II CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN I. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ. Nghiên cứu quy trình xây dựng một hệ thống thông tin kinh tế Quy trình xây dựng một hệ thống thông tin kinh tế bao gồm năm giai đoạn chủ yếu sau: Xác định, lựa chọn và lập kế hoạch cho hệ thống. Phân tích hệ thống Thiết kế hệ thống Triển khai hệ thống Bảo trì hệ thống 1. Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu của hệ thống Giai đoạn này bao gồm ba hoạt động chính. Xác định hệ thống, lựa chọn hệ thống và lập kế hoạch cho hệ thống. Các tổ chức thường bị hạn chế về các nguồn lực, nên tại mỗi thời điểm, tổ chức chỉ có khả năng thực hiện một số lượng nhỏ các dự án HTTT. Mục tiêu của giai đoạn xác định và lựa chọn hệ thống là xác định và lựa chọn ra một dự án HTTT để phát triển. Các tổ chức khác nhau thường có những cách thức khác nhau để xác định và lựa chọn dự án HTTT để phát triển. 2. Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống. Một trong những mục đích của giai đoạn này là làm cho các nhà thiết kế hệ thống hiểu được cách thức mà tổ chức tiến hành hoạt động hiện nay trong lĩnh vực HTTT sẽ được xây dựng. Phân tích HTTT gồm 2 giai đoạn nhỏ: Xác định yêu cầu hệ thống và mô hình hoá các yêu cầu của hệ thống. Để xác định được yêu cầu của hệ thống, các phân tích viên hệ thống cần sử dụng kết hợp các phương pháp như phỏng vấn, bảng hỏi hoặc đơn giản là quan sát người sử dụng làm việc. Sau khi xác định được yêu cầu của hệ thống, phân tích viên HTTT sẽ tiến hành mô hình hoá hệ thống dưới các góc độ: chức năng, dữ liệu và logic xử lý bằng cách sử dụng các công cụ mô hình hoá. 3. Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống Giai đoạn này bao gồm các hoạt động cơ bản sau: Thiết kế phần cứng Thiết kế phần mềm Thiết kế CSDL Thiết kế giao diện 4. Giai đoạn 4: Triển khai hệ thống Có rất nhiều hoạt động được tiến hành trong giai đoạn triển khai hệ thống. Chúng được chia thành hai nhóm lớn: Nhóm 1: Thực hiện việc chuyển thiết kế hệ thống thành một HTTT thật, hoạt động được và được tổ chức sử dụng với hai hoạt động cụ thể là lập trình và thử nghiệm chương trình. Nhóm 2: Chuẩn bị để đưa hệ thống mới vào sử dụng, với các hoạt động cụ thể là chuyển đổi hệ thống, lập tài liệu đào tạo và hỗ trợ người sử dụng 5. Giai đoạn 5: Bảo trì hệ thống Đây là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ phát triển hệ thống và chiếm chi phí lớn nhất. Quá trình này có thể bắt đầu ngay sau khi hệ thống được cài đặt. Bảo trì hệ thống thực sự là một quá trình thu nhỏ của phát triển hệ thống mà đầu ra của nó là một phiên bản phần mềm mới và một phiên bản tài liệu thiết kế mới. Có nhiều kiểu bảo trì khác nhau có thể tiến hành đối với các HTTT: Bảo trì hiệu chỉnh Bảo trì thích nghi Bảo trì hoàn thiện Bảo trì phòng ngừa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35608.DOC